0111-KDIB2-3.4014.302.2021.4.JKA - Ustalenie skutków podatkowych zawarcia umowy sprzedaży zespołu składników materialnych i niematerialnych

Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo z dnia 26 października 2021 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej 0111-KDIB2-3.4014.302.2021.4.JKA Ustalenie skutków podatkowych zawarcia umowy sprzedaży zespołu składników materialnych i niematerialnych

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a oraz art. 14b § 1 i art. 14r. ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2021 r. poz. 1540 z późn. zm.) - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Zainteresowanych przedstawione we wniosku z 11 sierpnia 2021 r. (data wpływu - 12 sierpnia 2021 r.), uzupełnionym 11 i 15 października 2021 r., o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie skutków podatkowych zawarcia umowy sprzedaży zespołu składników materialnych i niematerialnych - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 12 sierpnia 2021 r. wpłynął do Organu ww. wniosek, o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej m.in. podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie skutków podatkowych zawarcia umowy sprzedaży zespołu składników materialnych i niematerialnych.

Z uwagi na fakt, że wniosek nie spełniał wymogów formalnych, w piśmie z 1 października 2021 r. znak: 0112-KDIL1-3.4012.360.2021.2.AKR i 0111-KDIB2-3.4014.302.2021.3.JKA Zainteresowani zostali wezwani do jego uzupełnienia. Wniosek został uzupełniony 11 i 15 października 2021 r. (prawidłowo uwierzytelnione pełnomocnictwo oraz opłata).

We wniosku złożonym przez: - Zainteresowanego będącego stroną postępowania:

Pana G. W. (Zbywca); - Zainteresowanego niebędącego stroną postępowania:

R. Sp. z o.o. (w trakcie zmiany nazwy na k.p.F. Sp. z o.o.; dalej: Nabywca),

przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

Zainteresowany będący stroną postępowania (dalej: "Zbywca") prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą pod firmą (...) z siedzibą w D. K. Zbywca podlega w Rzeczypospolitej Polskiej nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu oraz jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług.

Przeważającym przedmiotem działalności gospodarczej prowadzonej przez Zbywcę w ramach przedsiębiorstwa G. jest świadczenie usług logistycznych i transportowych oraz sprzedaż hurtowa (w tym m.in. sprzedaż mięsa wykorzystywanego do produkcji..

W związku z ofertą otrzymaną od zagranicznego inwestora (dalej: "Inwestor"), będącego częścią międzynarodowej grupy (...), zajmującej się działalnością w zakresie produkcji i sprzedaży (...) (dalej: "Grupa"), Zbywca rozważa zawarcie umowy sprzedaży (dalej: "Umowa") zespołu składników materialnych i niematerialnych należących do przedsiębiorstwa G. i umożliwiających samodzielne wykonywanie określonych zadań gospodarczych (dalej: "Transakcja"). Transakcja ma obejmować składniki majątku (w tym zobowiązania) funkcjonalnie związane z prowadzoną przez Zbywcę działalnością gospodarczą w ramach przedsiębiorstwa G. (dalej: "Przedmiot Transakcji").

W celu realizacji Transakcji, planowane jest, że Umowa zostanie zawarta przez dedykowaną tej Transakcji istniejącą polską spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, należącą do grupy kapitałowej Inwestora, podlegającą w Rzeczypospolitej Polskiej

nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu oraz będącą czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług - R. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej: "Nabywca"). Ponadto, po przeprowadzeniu Transakcji, rozważana jest integracja operacyjna nabytego Przedmiotu Transakcji z działalnością operacyjną prowadzoną obecnie przez Inwestora w Polsce za pośrednictwem innej spółki tj. (...) sp. z o.o.

Inwestor oraz Nabywca nie są podmiotami powiązanymi ze Zbywcą w rozumieniu art. 11a ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2020 r. poz. 1406) oraz art. 23m ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2020 r. poz. 1426).

Zgodnie z ustalonymi warunkami Transakcji, zespół zbywanych składników materialnych i niematerialnych będzie obejmował m.in.:

a)

prawa wynikające z umów dotyczących określonych nieruchomości wynajmowanych lub dzierżawionych przez Zbywcę,

b)

aktywa ruchome Zbywcy - tj. pojazdy, urządzenia, sprzęt oraz pozostałe rzeczowe składniki majątkowe używane lub przeznaczone do użytku w związku z działalnością gospodarczą prowadzoną przez Zbywcę, w tym m.in. systemy informatyczne oraz sprzęt biurowy oraz aktywa będące przedmiotem umów leasingu i najmu,

c)

zapasy - tj. towary, zaliczki na dostawy i usługi oraz części i komponenty używane lub posiadane przez Zbywcę,

d)

uprawnienia i zobowiązania wynikające z zawartych przez Zbywcę umów z kontrahentami i klientami,

e)

nieuregulowane na datę dokonania Transakcji wierzytelności związane z działalnością Zbywcy,

f)

środki pieniężne, pozwalające na zachowanie ciągłości działalności gospodarczej prowadzonej obecnie przez Zbywcę w oparciu o Przedmiot Transakcji w okresie bezpośrednio następującym po dacie przeprowadzenia Transakcji,

g)

informacje przedsiębiorstwa G. związane z działalnością gospodarczą prowadzoną w oparciu o Przedmiot Transakcji - tj. informacje, know-how i technologie dotyczące przykładowo:

i.

działalności gospodarczej G., prowadzonej w oparciu o Przedmiot Transakcji,

ii. aktywów będących Przedmiotem Transakcji,

iii. świadczonych usług w ramach działalności gospodarczej prowadzonej w oparciu o Przedmiot Transakcji,

iv. dokumentacji, wzorów, projektów, specyfikacji, rysunków, danych, podręczników lub instrukcji dotyczących przedmiotów wymienionych w pkt i-iii,

v. dostawców, klientów, dystrybutorów lub agentów,

vi. działalności operacyjnej, zarządzania, administracji lub spraw finansowych,

vii. sprzedaży lub marketingu produktów wytwarzanych lub sprzedawanych bądź usług świadczonych przez Zbywcę w ramach działalności gospodarczej prowadzonej w oparciu o Przedmiot Transakcji,

viii. stron internetowych,

ix. treści zamieszczanych w mediach społecznościowych;

h) dokumentację i inne nośniki danych, niezależnie od ich formy i charakterystyki, które zawierają informacje odnoszące się do działalności gospodarczej wykonywanej w oparciu

o Przedmiot Transakcji,

i)

prawa własności intelektualnej należące do Zbywcy, posiadane lub wykorzystywane przez niego w ramach działalności gospodarczej prowadzonej w oparciu o Przedmiot Transakcji,

j)

pracowników zatrudnionych przez Zbywcę na dzień zamknięcia Transakcji,

k)

nazwy domen internetowych (w tym stron internetowych) oraz konta w mediach społecznościowych.

Wymaga podkreślenia, iż Transakcja ma obejmować zarówno wyżej wskazane składniki materialne i niematerialne, jak i zobowiązania funkcjonalnie związane z prowadzoną przez Zbywcę działalnością gospodarczą w ramach przedsiębiorstwa G., w tym m.in. zobowiązania wynikające z zawartych przez Zbywcę umów handlowych z dostawcami i kontrahentami, umów leasingu i najmu, posiadanych licencji, a także umów ubezpieczeń.

W związku z planowaną Transakcją nastąpi także przejście zakładu pracy Zbywcy, związanego z Przedmiotem Transakcji. Stosunki pracy z pracownikami zatrudnionymi przez Zbywcę ulegną przeniesieniu na Nabywcę w trybie art. 231 § 1 Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r. (tekst jedn.: Dz. U. z 2020 r. poz. 1320 z późn. zm.). W wyniku Transakcji, pracownicy Zbywcy staną się z mocy prawa pracownikami Nabywcy, a Nabywca stanie się stroną zawartych z pracownikami umów o pracę.

Jednocześnie z zakresu Transakcji wyłączone zostaną wymienione w Umowie aktywa oraz prawa Zbywcy, które nie są niezbędne z perspektywy zachowania ciągłości prowadzonej przez niego działalności, w tym m.in. niektóre środki trwałe będące przedmiotem umów leasingu.

Wymaga podkreślenia, iż Nabywca zamierza kontynuować działalność gospodarczą prowadzoną przez Zbywcę w ramach przedsiębiorstwa G. w oparciu o Przedmiot Transakcji po dokonaniu Transakcji. W powyższym kontekście należy wskazać, że zamiar ten potwierdza szereg okoliczności, w tym m.in. przebieg rozmów negocjacyjnych z Inwestorem, ustalenia biznesowe związane z Transakcją, ustalenia dokonane w drodze wymiany korespondencji mailowej itp.

Wnioskodawcy pragną podkreślić, iż identyfikują liczne elementy, potwierdzające fakt wyodrębnienia w ramach G. zespołu zbywanych składników materialnych i niematerialnych, składających się na Przedmiot Transakcji.

Wyodrębnienie organizacyjne i finansowe

Należy zauważyć, iż w sensie organizacyjnym Przedmiot Transakcji stanowi w istocie samodzielną jednostkę, która z perspektywy funkcjonalnej jest całością przeznaczoną do realizacji określonych i skonkretyzowanych zadań gospodarczych, funkcjonującą w strukturze organizacyjnej przedsiębiorstwa G. Wymaga wskazania, iż Zbywca ma możliwość precyzyjnego zidentyfikowania i wyodrębnienia składników materialnych i niematerialnych wykorzystywanych w działalności gospodarczej prowadzonej w oparciu o Przedmiot Transakcji, a także przypisania do Przedmiotu Transakcji pracowników odpowiedzialnych za wykonywanie określonych prac w związku z tą działalnością. Zbywca zaznacza przy tym, iż istnieje możliwość wyodrębnienia zapisów księgowych związanych z działalnością gospodarczą prowadzoną w oparciu o Przedmiot Transakcji (przychodów, kosztów, należności, zobowiązań). W konsekwencji, w oparciu o prowadzoną ewidencję księgową oraz wewnętrzne dokumenty księgowe i finansowe, Zbywca jest w stanie sporządzić bilans oraz rachunek zysków i strat, odzwierciedlające sytuację majątkową oraz wynik działalności Przedmiotu Transakcji.

Wyodrębnienie funkcjonalne

Wymienione powyżej składniki materialne i niematerialne co do zasady umożliwią samodzielne wykonywanie określonych zadań gospodarczych i pozwolą na efektywne prowadzenie określonej działalności gospodarczej przez Nabywcę po przeprowadzeniu Transakcji. Co istotne, zespół składników materialnych i niematerialnych pozwoli na efektywne i niezakłócone kontynuowanie działalności gospodarczej przez Nabywcę zarówno bez konieczności angażowania kluczowych składników majątku (niebędących Przedmiotem Transakcji), jak i podejmowania dodatkowych, istotnych działań faktycznych lub prawnych, niezbędnych do prowadzenia działalności gospodarczej w oparciu o Przedmiot Transakcji (wykraczających poza działania konieczne, których podjęcie przez nabywcę jest niezbędne i nieuniknione w każdym przypadku zakupu Zorganizowanej Części Przedsiębiorstwa z uwagi na brzmienie odpowiednich przepisów prawa).

Przywołując treść uzupełnia - pominięto tę jego część, która dotyczy podatku od towarów i usług; została ona przywołana w rozstrzygnięciu dotyczącym podatku od towarów i usług.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

1. Czy Przedmiot Transakcji, na który składa się zespół składników materialnych i niematerialnych (wraz z zobowiązaniami) stanowi zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 2 pkt 27e ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2021 r. poz. 685), a w konsekwencji jego sprzedaż nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług na podstawie art. 6 pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług?

2. Czy, w przypadku uznania stanowiska Zainteresowanych w zakresie pytania nr 1 za prawidłowe, Transakcja będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych dla Nabywcy?

Zdaniem Zainteresowanych, w razie uznania stanowiska Zainteresowanych w zakresie pytania nr 1 za prawidłowe, Transakcja będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych dla Nabywcy.

Zdaniem Zainteresowanych, w przypadku uznania, że planowana Transakcja będzie stanowić transakcję zbycia Zorganizowanej Części Przedsiębiorstwa na gruncie ustawy o podatku od towarów i usług, po stronie Nabywcy powstanie odpowiednio obowiązek podatkowy w podatku od czynności cywilnoprawnej.

Zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 815 z późn. zm.), opodatkowaniu podlegają umowy sprzedaży oraz zamiany rzeczy i praw majątkowych. Obowiązek podatkowy powstaje z chwilą dokonania czynności cywilnoprawnej (art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych) i przy umowie sprzedaży ciąży na kupującym (art. 4 pkt 1 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych).

Zgodnie natomiast z art. 7 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych stawka podatku od umowy sprzedaży wynosi:

(i) 2% - gdy przedmiot umowy stanowią nieruchomości, rzeczy ruchome, prawo użytkowania wieczystego, własnościowe spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego, spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego oraz wynikające z przepisów prawa spółdzielczego: prawo do domu jednorodzinnego oraz prawo do lokalu w małym domu mieszkalnym;

(ii) 1% - w przypadku innych praw majątkowych.

Z kolei art. 2 pkt 4 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych stanowi, iż nie podlegają opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych czynności cywilnoprawne, inne niż umowa spółki i jej zmiany:

(i) w zakresie w jakim są opodatkowane podatkiem od towarów i usług,

(ii) jeżeli przynajmniej jedna ze stron jest zwolniona od podatku od towarów i usług z tytułu dokonania tej czynności, z wyjątkiem umów sprzedaży i zamiany, których przedmiotem jest nieruchomość lub jej część, albo prawo użytkowania wieczystego, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, prawo do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub prawo do miejsca postojowego w garażu wielostanowiskowym lub udział w tych prawach (...).

Jak wynika z powyższych regulacji ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, z opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych wyłączone są co do zasady umowy sprzedaży, które podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. W konsekwencji, w przypadku pozytywnej odpowiedzi na pytanie pierwsze, tj. uznaniu, że planowana Transakcja stanowić będzie transakcję zbycia Zorganizowanej Części Przedsiębiorstwa na gruncie ustawy o podatku od towarów i usług i w konsekwencji, zgodnie z art. 6 pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług, nie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, nie zostanie spełniona przesłanka pozwalająca na zastosowanie wyłączenia z opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych.

Podsumowując, w ocenie Zainteresowanych, planowane zawarcie przez Zbywcę z Nabywcą Umowy sprzedaży Zorganizowanej Części Przedsiębiorstwa będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych z zastosowaniem stawki w wysokości 1% lub 2% w zależności od rodzaju składników majątkowych wchodzących w skład Zorganizowanej Części Przedsiębiorstwa.

Powyżej przywołano tylko tę część stanowiska Zainteresowanych, która odnosi się do opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Zainteresowanych w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Na wstępie należy wskazać, iż przedmiotem interpretacji jest wyłącznie ocena stanowiska Zainteresowanych zajęta na gruncie podatku od czynności cywilnoprawnych. W zakresie podatku od towarów i usług wydano odrębne rozstrzygnięcie - interpretację indywidualną z 25 października 2021 r. znak: 0112-KDIL1-3.4012.360.2021.3.AKR.

Przepis art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 815 z późn. zm.) zawiera zamknięty katalog czynności podlegających opodatkowaniu tym podatkiem. Zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. a ww. ustawy - podatkowi temu podlegają umowy sprzedaży oraz zamiany rzeczy i praw majątkowych.

W ustawie o podatku od czynności cywilnoprawnych przewidziano jednak sytuacje, w których czynność mieszcząca się w zakresie przedmiotowym ustawy jest wyłączona z opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych.

Na podstawie art. 2 pkt 4 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych nie podlegają podatkowi czynności cywilnoprawne, inne niż umowa spółki i jej zmiany:

a)

w zakresie, w jakim są opodatkowane podatkiem od towarów i usług,

b)

jeżeli przynajmniej jedna ze stron jest zwolniona od podatku od towarów i usług z tytułu dokonania tej czynności, z wyjątkiem:

- umów sprzedaży i zamiany, których przedmiotem jest nieruchomość lub jej część, albo prawo użytkowania wieczystego, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, prawo do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub prawo do miejsca postojowego w garażu wielostanowiskowym lub udział w tych prawach,

- umów sprzedaży udziałów i akcji w spółkach handlowych.

Zaznaczyć jednakże należy, że o wyłączeniu z opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych nie decyduje okoliczność, że strony danej umowy posiadają status podatnika podatku od towarów i usług, lecz wyłącznie fakt, że jedna ze stron z tytułu dokonania tej

konkretnej czynności jest opodatkowana podatkiem od towarów i usług lub z niego zwolniona, z uwzględnieniem wyjątków, o których mowa w art. 2 pkt 4 lit. b ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych.

Zgodnie z art. 1a pkt 7 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, użyte w ustawie określenie podatek od towarów i usług oznacza podatek od towarów i usług w rozumieniu ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2020 r. poz. 106 i 568) lub podatek od wartości dodanej pobierany na podstawie przepisów obowiązujących w państwach członkowskich.

Ze zdarzenia przyszłego przedstawionego we wniosku wynika, że Zainteresowany będący stroną postępowania - Zbywca rozważa dokonanie na rzecz R. Sp. z o.o. Zainteresowanego niebędącego stroną postępowania - Nabywcy zawarcie umowy sprzedaży zespołu składników materialnych i niematerialnych należących do przedsiębiorstwa Zbywcy i umożliwiających samodzielne wykonywanie określonych zadań gospodarczych. Transakcja ma obejmować składniki majątku (w tym zobowiązania) funkcjonalnie związane z prowadzoną przez Zbywcę działalnością gospodarczą w ramach przedsiębiorstwa G. W celu realizacji Transakcji, planowane jest, że umowa zostanie zawarta przez dedykowaną tej Transakcji istniejącą polską spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, należącą do grupy kapitałowej Inwestora, podlegającą w Rzeczpospolitej Polskiej nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu oraz będącą czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług. Nabywca zamierza kontynuować działalność gospodarczą prowadzoną przez Zbywcę w ramach przedsiębiorstwa G. w oparciu o Przedmiot Transakcji po dokonaniu Transakcji.

W związku z tym należy podkreślić, że jakkolwiek zapytanie Zainteresowanych dotyczy opodatkowania umowy sprzedaży podatkiem od czynności cywilnoprawnych, to jednak w pierwszej kolejności rozstrzygnięcia wymaga kwestia czy planowana transakcja - dokonana pomiędzy wskazanymi we wniosku Stronami - podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług w świetle przepisów ustawy o podatku od towarów i usług, bowiem ocena ta ma zasadnicze znaczenie dla ewentualnego objęcia umowy sprzedaży podatkiem od czynności cywilnoprawnych. Opodatkowanie tej czynności podatkiem od towarów i usług może bowiem skutkować wyłączeniem obowiązku podatkowego w podatku od czynności cywilnoprawnych na podstawie art. 2 pkt 4 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych.

W interpretacji Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej wydanej 25 października 2021 r., znak: 0112-KDIL1-3.4012.360.2021.3.AKR wskazano, że Przedmiot Transakcji, na który składa się zespół składników materialnych i niematerialnych (wraz z zobowiązaniami) stanowi zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 2 pkt 27e ustawy, a w konsekwencji jego sprzedaż nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług na podstawie art. 6 pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług.

W związku z powyższym, skoro przedstawiona we wniosku transakcja sprzedaży składników materialnych i niematerialnych będzie wyłączona z zakresu opodatkowania podatkiem od towarów i usług jako sprzedaż zorganizowanej części przedsiębiorstwa, to transakcja ta będzie - w związku z uregulowaniami zawartymi w art. 2 pkt 4 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych - podlegała opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych, na zasadach określonych w ustawie o podatku od czynności cywilnoprawnych.

W myśl art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych obowiązek podatkowy, z zastrzeżeniem ust. 2, powstaje z chwilą dokonania czynności cywilnoprawnej. Na podstawie art. 4 pkt 1 ww. ustawy - obowiązek podatkowy przy umowie sprzedaży ciąży na kupującym.

W oparciu o art. 6 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, podstawę opodatkowania - przy umowie sprzedaży - stanowi wartość rynkowa rzeczy lub prawa majątkowego. Zgodnie z art. 6 ust. 2 ww. ustawy wartość rynkową przedmiotu czynności cywilnoprawnych określa się na podstawie przeciętnych cen stosowanych w obrocie rzeczami tego samego rodzaju i gatunku, z uwzględnieniem ich miejsca położenia, stanu i stopnia zużycia, oraz w obrocie prawami majątkowymi tego samego rodzaju, z dnia dokonania tej czynności, bez odliczania długów i ciężarów.

Jeżeli jednak podatnik nie określił wartości przedmiotu czynności cywilnoprawnej lub wartość określona przez niego nie odpowiada, według oceny organu podatkowego, wartości rynkowej, to stosownie do art. 6 ust. 3 ww. ustawy - organ wezwie podatnika do jej określenia, podwyższenia lub obniżenia, w terminie nie krótszym niż 14 dni od dnia doręczenia wezwania, podając jednocześnie wartość według własnej, wstępnej oceny. Jeżeli podatnik, pomimo wezwania, o którym mowa w ust. 3, nie określił wartości lub podał wartość nieodpowiadającą wartości rynkowej, organ podatkowy dokona jej określenia z uwzględnieniem opinii biegłego lub przedłożonej przez podatnika wyceny rzeczoznawcy. Jeżeli organ podatkowy powoła biegłego, a wartość określona z uwzględnieniem jego opinii różni się o więcej niż 33% od wartości podanej przez podatnika, koszty opinii ponosi podatnik (art. 6 ust. 4 cyt. ustawy)

Zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy stawki podatku - wynoszą - od umowy sprzedaży:

a)

nieruchomości, rzeczy ruchomych, prawa użytkowania wieczystego, własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego, spółdzielczego prawa do lokalu użytkowego oraz wynikających z przepisów prawa spółdzielczego: prawa do domu jednorodzinnego oraz prawa do lokalu w małym domu mieszkalnym - 2%,

b)

innych praw majątkowych - 1%.

Podatek pobiera się według stawki najwyższej jeżeli podatnik dokonując czynności cywilnoprawnej, w wyniku której nastąpiło przeniesienie własności, nie wyodrębnił wartości rzeczy lub praw majątkowych, do których mają zastosowanie różne stawki - od łącznej wartości tych rzeczy lub praw majątkowych (art. 7 ust. 3 pkt 1 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych). Stosownie do art. 10 ust. 1 ww. ustawy, podatnicy są obowiązani, bez wezwania organu podatkowego, złożyć deklarację w sprawie podatku od czynności cywilnoprawnych, według ustalonego wzoru, oraz obliczyć i wpłacić podatek w terminie 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego, z wyłączeniem przypadków, gdy podatek jest pobierany przez płatnika. W myśl natomiast ust. 2 ww. przepisu, notariusze są płatnikami podatku od czynności cywilnoprawnych dokonywanych w formie aktu notarialnego.

Zgodnie z art. 535 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. z 2021 r. poz. 1805) przez umowę sprzedaży sprzedawca zobowiązuje się przenieść na kupującego własność rzeczy i wydać mu rzecz, a kupujący zobowiązuje się rzecz odebrać i zapłacić sprzedawcy cenę. Stosownie do art. 555 Kodeksu cywilnego przepisy o sprzedaży rzeczy stosuje się odpowiednio do sprzedaży energii, praw oraz wody. Przepisy o sprzedaży rzeczy stosuje się odpowiednio między innymi do sprzedaży praw majątkowych. Zatem przedmiotami sprzedaży w ujęciu Kodeksu cywilnego oprócz rzeczy mogą być również prawa majątkowe. Prawami majątkowymi są przysługujące danej osobie prawa do korzystania i rozporządzania określoną rzeczą lub prawem ustanowionym na tej rzeczy.

W przepisach dotyczących podatku od czynności cywilnoprawnych brak jest definicji przedsiębiorstwa czy też zorganizowanej części przedsiębiorstwa. Dlatego też należy sięgnąć do rozwiązań prawnych uregulowanych w przepisach ogólnych. Niewątpliwie zatem należy posłużyć się definicją "przedsiębiorstwa" zawartą w przepisie art. 551 Kodeksu cywilnego. Na mocy tego przepisu, przedsiębiorstwo jest zorganizowanym zespołem składników niematerialnych i materialnych przeznaczonym doprowadzenia działalności gospodarczej. Obejmuje ono w szczególności:

1)

oznaczenie indywidualizujące przedsiębiorstwo lub jego wyodrębnione części (nazwa przedsiębiorstwa);

2)

własność nieruchomości lub ruchomości, w tym urządzeń, materiałów, towarów i wyrobów, oraz inne prawa rzeczowe do nieruchomości lub ruchomości;

3)

prawa wynikające z umów najmu i dzierżawy nieruchomości lub ruchomości oraz prawa do korzystania z nieruchomości lub ruchomości wynikające z innych stosunków prawnych;

4)

wierzytelności, prawa z papierów wartościowych i środki pieniężne;

5)

koncesje, licencje i zezwolenia;

6)

patenty i inne prawa własności przemysłowej;

7)

majątkowe prawa autorskie i majątkowe prawa pokrewne;

8)

tajemnice przedsiębiorstwa;

9)

księgi i dokumenty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Zgodnie natomiast z art. 552 Kodeksu cywilnego czynność prawna mająca za przedmiot przedsiębiorstwo obejmuje wszystko, co wchodzi w skład przedsiębiorstwa, chyba że co innego wynika z treści czynności prawnej albo z przepisów szczególnych.

Z treści art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych jasno wynika, iż opodatkowaniu podlegają umowy sprzedaży rzeczy i praw majątkowych. Wskazany przepis nie wymienia jakie konkretnie przedmioty umów sprzedaży podlegają opodatkowaniu. Dla opodatkowania czynności sprzedaży podatkiem od czynności cywilnoprawnych nie ma zatem znaczenia czy umowa sprzedaży obejmuje przedsiębiorstwo, zorganizowaną jego część, nieruchomość czy wierzytelność, która stanowi prawo majątkowe. Istotnym jest, że przeniesienie własności następuje w drodze umowy sprzedaży.

W świetle ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych umowa sprzedaży przedsiębiorstwa czy zorganizowanej części przedsiębiorstwa podlega opodatkowaniu na zasadach ogólnych przewidzianych dla umowy sprzedaży. Jej przedmiot stanowi przedsiębiorstwo/zorganizowana część przedsiębiorstwa - a nie poszczególne elementy zorganizowanego zespołu składników materialnych i niematerialnych. Tak jak w przypadku każdej innej umowy sprzedaży obowiązek podatkowy powstaje z chwilą dokonania czynności cywilnoprawnej i ciąży on na kupującym, a podstawę opodatkowania stanowi wartość rynkowa rzeczy lub prawa majątkowego będącego przedmiotem transakcji, czyli tutaj zorganizowanej części przedsiębiorstwa.

Przy czym, jeżeli w opisanej we wniosku umowie sprzedaży strony wyodrębnią wartość rzeczy i praw majątkowych, do których mają zastosowanie różne stawki (1% i 2%), podatek będzie należało uiścić według właściwych stawek. Jeżeli jednak dokonując czynności cywilnoprawnej, w wyniku której nastąpi przeniesienie własności, nie zostaną wyodrębnione wartości rzeczy lub praw majątkowych, do których mają zastosowanie różne stawki, to na podstawie art. 7 ust. 3 pkt 1 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, podatek będzie należało uiścić według stawki najwyższej (2%) od łącznej wartości tych rzeczy lub praw majątkowych. Opodatkowanie umowy sprzedaży przedsiębiorstwa czy zorganizowanej części przedsiębiorstwa stawką 2% ma bowiem zastosowanie w przypadku, gdy cena sprzedaży przedsiębiorstwa (lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa), odpowiadająca jej wartości rynkowej, ustalona jest przez strony czynności cywilnoprawnej w jednej kwocie, bez wyodrębniania wartości jej poszczególnych elementów.

Należy przy tym pamiętać, że dokonanie wyodrębnienia i oceny poszczególnych elementów umowy sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa (czy zorganizowanej części przedsiębiorstwa) jest możliwe tylko w celu zastosowania dwóch stawek podatku od czynności cywilnoprawnych. W pozostałym zakresie umowa sprzedaży przedsiębiorstwa (zorganizowanej części przedsiębiorstwa) podlega ocenie jako całość - zespół powiązanych elementów, a nie poszczególne, przypadkowe elementy zbioru. Wyodrębnienie w umowie sprzedaży przedsiębiorstwa (zorganizowanej części przedsiębiorstwa) konkretnych składników majątkowych umożliwia zastosowanie różnych stawek podatkowych, natomiast nie zmienia to faktu, że w dalszym ciągu przedmiot opodatkowania stanowi przedsiębiorstwo (czy też zorganizowana część przedsiębiorstwa), które jest przecież przedmiotem umowy sprzedaż.

Reasumując, skoro przedstawiona we wniosku Transakcja sprzedaży przedsiębiorstwa/zorganizowanej części przedsiębiorstwa będzie wyłączona z zakresu opodatkowania podatkiem od towarów i usług, to transakcja ta będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych na podstawie art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych. Tym samym obowiązek podatkowy z tytułu transakcji będzie ciążył na Zainteresowanym niebędącym stroną postępowania - Nabywcy.

Wobec powyższego stanowisko Zainteresowanych należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Zainteresowanych i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, gdy rzeczywisty stan sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze zdarzeniem przyszłym podanym przez Zainteresowanych w złożonym wniosku. W związku z powyższym,

w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swoją aktualność.

Zgodnie z art. 14na § 1 Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

1)

z zastosowaniem art. 119a;

2)

w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług;

3)

z zastosowaniem środków ograniczających umowne korzyści.

Przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli korzyść podatkowa, stwierdzona w decyzjach wymienionych w § 1, jest skutkiem zastosowania się do utrwalonej praktyki interpretacyjnej, interpretacji ogólnej lub objaśnień podatkowych (art. 14na § 2 Ordynacji podatkowej).

Powyższe unormowania należy odczytywać łącznie z przepisami art. 33 ustawy z 23 października 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy - Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2193), wprowadzającymi regulacje intertemporalne.

Zainteresowanemu będącemu stroną postępowania (art. 14r. § 2 Ordynacji podatkowej) przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2019 r. poz. 2325).

Skargę wnosi się w dwóch egzemplarzach (art. 47 § 1 ww. ustawy) na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała lub drogą elektroniczną na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Krajowej Informacji Skarbowej na platformie ePUAP: /KIS/SkrytkaESP (art. 54 § 1a ww. ustawy), w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy). W przypadku pism i załączników wnoszonych w formie dokumentu elektronicznego odpisów nie dołącza się (art. 47 § 3 ww. ustawy). W przypadku wnoszenia skargi w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii jako najwłaściwszy proponuje się kontakt z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego ePUAP.

Zgodnie z art. 57a ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl