0111-KDIB2-3.4014.298.2020.4.MD - Sprzedaż nieruchomości - rozgraniczenie PCC i VAT.

Pisma urzędowe
Status:  Aktualne

Pismo z dnia 3 grudnia 2020 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej 0111-KDIB2-3.4014.298.2020.4.MD Sprzedaż nieruchomości - rozgraniczenie PCC i VAT.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 i art. 14r. ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2020 r. poz. 1325, z późn. zm.) - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Zainteresowanych przedstawione we wniosku wspólnym z 18 września 2020 r. (data wpływu - 25 września 2020 r.), uzupełnionym 27 listopada 2020 r., o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie skutków podatkowych zawarcia umowy sprzedaży udziału w nieruchomości:

* w zakresie wyłączenia z opodatkowania sprzedaży gruntu - jest prawidłowe

* w zakresie wyłączenia z opodatkowania sprzedaży naniesień na gruncie, trwale z nim związanych (budynku) - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 25 września 2020 r. wpłynął do Organu ww. wniosek wspólny o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej m.in. podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie skutków podatkowych zawarcia umowy sprzedaży udziału w nieruchomości.

Wniosek nie spełniał wymogów formalnych, w związku z czym w piśmie z 17 listopada 2020 r., znak: 0112-KDIL1-1.4012.425.2020.3.JKU, 0111-KDIB2-3.4014.298.2020.3.MD wezwano do jego uzupełnienia. Wniosek uzupełniono 27 listopada 2020 r.

We wniosku złożonym przez: - Zainteresowanego będącego stroną postępowania:

Pana (Sprzedający); - Zainteresowanych niebędących stroną postępowania:

Pana (Kupujący)

przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

Zainteresowany będący stroną postępowania (dalej też: Sprzedający) jest właścicielem nieruchomości, dla której to nieruchomości Sąd Rejonowy prowadzi księgę wieczystą (dalej "Nieruchomość").

Nieruchomość składa się z dwóch działek ewidencyjnych.

Nieruchomość została nabyta przez Zainteresowanego będącego stroną postępowania w 2001 r. w ramach umowy zniesienia współwłasności.

Nieruchomość jest wydzierżawiona przez Zainteresowanego będącego stroną postępowania od 2001 r. Obecnie drugą stroną umowy dzierżawy jest spółka z o.o., która powstała z przekształcenia spółki jawnej (dalej jako: "Dzierżawca").

Dzierżawca jest podmiotem powiązanym z Zainteresowanym będącym stroną postępowania - jako podmiot kontrolowany przez najbliższą rodzinę Zainteresowanego będącego stroną postępowania.

Dzierżawca wykorzystuje Nieruchomość w prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej, która podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług w stawce podstawowej.

Zainteresowany będący stroną postępowania nie ponosił żadnych nakładów na Nieruchomość; wszystkie nakłady były i są ponoszone przez Dzierżawcę. Dzierżawca na Nieruchomości wybudował budynek handlowo-biurowo-usługowy.

Wszystkie prace na Nieruchomości, w tym budowę budynku, Dzierżawca wykonał na własny koszt i odpowiedzialność. Budynek jest wykorzystywany w działalności gospodarczej Dzierżawcy. Podatek od towarów i usług od wydatków związanych z prowadzonymi na działce pracami został przez Dzierżawcę odliczony. Dzierżawca w żadne sposób nie obciążał Zainteresowanego będącego stroną postępowania za przeprowadzone prace.

Znajdujący się na Nieruchomości budynek został wybudowany i oddany do użytku ponad 2 lata temu. Tym samym, jest on - od ponad 2 lat - wykorzystywany w działalności gospodarczej prowadzonej przez Dzierżawcę.

W ciągu ostatnich 2 lat Dzierżawca nie wykonywał prac, w wyniku których doszłoby do ulepszenie budynku znajdującego się na Nieruchomości.

Zainteresowany będący stroną postępowania jest zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług. Z tytułu czynszu dzierżawy Zainteresowany będący stroną postępowania wystawia Dzierżawcy faktury VAT (stawka 23%).

Nieruchomość (żadna z obu działek) nie jest objęta planem zagospodarowania przestrzennego.

Nieruchomość (obie działki) jest objęta decyzją o warunkach zabudowy wydaną w 2011 r. na wniosek Dzierżawcy. Decyzja o warunkach zabudowy dotyczy budowy na Nieruchomości (i na sąsiednich działkach) budynku handlowo-biurowo-usługowego z łącznikiem i podziemną halą garażową.

Obecnie Zainteresowany będący stroną postępowania rozważa sprzedaż połowy Nieruchomości (udziału w Nieruchomości) na rzecz Zainteresowanego niebędącego stroną postępowania (najbliższa rodzina Zainteresowanego będącego stroną postępowania - rodzony brat Zainteresowanego będącego stroną postępowania, dalej "Nabywca").

Nabywca planuje wykorzystywać nabyty udział w Nieruchomości w ten sam sposób, co Zainteresowany będący stroną postępowania, tzn. Nabywca będzie dzierżawił udział w Nieruchomości na rzecz Dzierżawcy w zamian za czynsz.

Nabywca jest zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług. Z tytułu czynszu dzierżawy Nabywca będzie wystawiał faktury VAT (stawka VAT 23%).

Nabywca jest osobą fizyczną niebędącą stroną postępowania w sprawie wydania interpretacji indywidualnej zainicjowanego na skutek wniesienia niniejszego wniosku, mającą status zainteresowanego w rozumieniu art. 14r. Ordynacji podatkowej, wskazaną w załączniku do wniosku o wydanie interpretacji ORD-WS/B.

W uzupełnieniu wniosku Zainteresowani wyjaśnili ponadto, że na działkach będących przedmiotem sprzedaży nie będą znajdowały się inne niż budynek naniesienia będące własnością Sprzedającego, które będą przedmiotem sprzedaży. Na działkach nie będą znajdowały się inne obiekty, które będą przedmiotem sprzedaży (nie można wykluczyć, że na działce mogą się znajdować obiekty należące do Dzierżawcy, ale nie będą one przedmiotem planowanej transakcji sprzedaży).

Pozostała treść uzupełnienia opisu zdarzenia przyszłego przedstawionego we wniosku, jako że dotyczy podatku od towarów i usług, została przywołana w interpretacji dotyczącej podatku od towarów i usług, tj. interpretacji znak: 0112-KDIL1-1.4012.425.2020.4.JKU.

W związku z powyższym opisem zadano m.in. następujące pytanie:

Czy umowa sprzedaży udziału w Nieruchomości nie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych? (pytanie oznaczone we wniosku nr 4).

Zdaniem Zainteresowanych, biorąc pod uwagę, że transakcja sprzedaży będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, sprzedaż udziału w Nieruchomości nie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych.

Zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, podatkowi podlegają umowy sprzedaży oraz zamiany rzeczy i praw majątkowych.

Obowiązek podatkowy powstaje z chwilą dokonania czynności cywilnoprawnej (art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych) i przy umowie sprzedaży ciąży na kupującym (art. 4 pkt 1 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych). Stosowanie do art. 2 pkt 4 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, nie podlegają opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych czynności cywilnoprawne, inne niż umowa spółki i jej zmiany, jeżeli przynajmniej jedna ze stron z tytułu dokonania tej czynności jest:

a.

opodatkowana podatkiem od towarów i usług;

b.

zwolniona od podatku od towarów i usług, z wyjątkiem:

* umów sprzedaży i zamiany, których przedmiotem jest nieruchomość lub jej część, albo prawo użytkowania wieczystego, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, prawo do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub prawo do miejsca postojowego w garażu wielostanowiskowym lub udział w tych prawach,

* umów sprzedaży udziałów i akcji w spółkach handlowych.

Zaznaczyć należy, że w przypadku umów sprzedaży nieruchomości o wyłączeniu z opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych nie decyduje okoliczność, że strony tej umowy posiadają status podatnika podatku od towarów i usług, lecz wyłącznie fakt, że przynajmniej jedna ze stron z tytułu dokonania tej konkretnej czynności jest opodatkowana podatkiem od towarów i usług.

W związku z tym podkreślić należy, że jakkolwiek zapytanie Zainteresowanych dotyczy opodatkowania sprzedaży udziału w Nieruchomości podatkiem od czynności cywilnoprawnych, to jednak w pierwszej kolejności rozstrzygnięcia wymaga kwestia czy powyższa czynność będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, bowiem ocena ta ma zasadnicze znaczenie dla odpowiedzi na pytanie Zainteresowanych, tj. czy sprzedaż udziału w Nieruchomości przez Sprzedającego na rzecz Nabywcy nie będzie opodatkowana podatkiem od czynności cywilnoprawnych na podstawie art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych według właściwej stawki. Ewentualne objęcie przedmiotowej sprzedaży Nieruchomości podatkiem od towarów i usług może bowiem skutkować wyłączeniem opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych.

Jak wskazano natomiast w stanowisku odnośnie do pytania nr 1 i 2, w ocenie Zainteresowanych, przy sprzedaży udziału w Nieruchomości Sprzedający będzie działać w charakterze podatnika podatku od towarów i usług prowadzącego działalność gospodarczą w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług i transakcja sprzedaży udziału w Nieruchomości będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług i nie będzie podlegała zwolnieniu z opodatkowania.

W konsekwencji spełniona zostanie przesłanka wskazana w art. 2 pkt 4 lit. a ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych i analizowana dostawa będzie podlegała wyłączeniu z opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych.

Mając powyższe na uwadze oraz fakt, że sprzedaż Działek będzie podlegała przepisom ustawy o podatku od towarów i usług, Transakcja obejmująca sprzedaż Działek nie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych.

Powyżej przywołano tylko tę część stanowiska Zainteresowanych, która odnosi się do opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Zainteresowanych w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest w części prawidłowe, a w części nieprawidłowe.

Na wstępie należy wskazać, że niniejsza interpretacja stanowi ocenę stanowiska Zainteresowanych wyłącznie w zakresie przepisów ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych. W zakresie podatku od towarów i usług w wydano odrębne rozstrzygnięcie - interpretacja znak: 0112-KDIL1-1.4012.425.2020.4.JKU.

Zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 815, z późn. zm.) podatkowi temu podlegają m.in. umowy sprzedaży rzeczy i praw majątkowych.

Przy czym w ustawie przewidziano sytuacje, w których czynność cywilnoprawna mieszcząca się w zakresie przedmiotowym ustawy nie podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych.

Stosownie do art. 2 pkt 4 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, nie podlegają podatkowi czynności cywilnoprawne, inne niż umowa spółki i jej zmiany:

a.

w zakresie, w jakim są opodatkowane podatkiem od towarów i usług,

b.

jeżeli przynajmniej jedna ze stron jest zwolniona od podatku od towarów i usług z tytułu dokonania tej czynności, z wyjątkiem:

* umów sprzedaży i zamiany, których przedmiotem jest nieruchomość lub jej część, albo prawo użytkowania wieczystego, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, prawo do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub prawo do miejsca postojowego w garażu wielostanowiskowym lub udział w tych prawach,

* umów sprzedaży udziałów i akcji w spółkach handlowych.

Z treści art. 2 pkt 4 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych wynika, że o wyłączeniu z opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych nie decyduje okoliczność, że strony tej umowy posiadają generalnie status podatnika podatku od towarów i usług, lecz wyłącznie fakt, że dana czynność (ta konkretna) jest opodatkowana podatkiem od towarów i usług lub przynajmniej jedna ze stron tej czynności jest z tego podatku zwolniona. Przy czym, mimo zwolnienia z podatku od towarów i usług, wyłączenie z opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych nie będzie miało miejsca wówczas, gdy czynność będzie dotyczyć m.in. umowy sprzedaży a jej przedmiotem będzie m.in. nieruchomość. Jednocześnie podkreślić należy, że z treści cytowanego przepisu (lit. a) wynika, że wyłączona z opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych jest czynność tylko w takim zakresie, w jakim jest opodatkowana podatkiem od towarów i usług.

W świetle art. 1a pkt 7 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, użyte w ustawie określenie podatek od towarów i usług oznacza podatek od towarów i usług w rozumieniu ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2018 r. poz. 2174, z późn. zm.) lub podatek od wartości dodanej pobierany na podstawie przepisów obowiązujących w państwach członkowskich.

Z przedstawionego zdarzenia przyszłego wynika, że Zainteresowany niebędący stroną postępowania zamierza zakupić od Zainteresowanego będącego stroną postępowania 1/2 udziału we własności nieruchomości, którą Zainteresowany będący stroną postępowania dzierżawi na rzecz spółki z o.o. (Dzierżawcy), a którą Dzierżawca zabudował budynkiem handlowo-biurowo-usługowym.

W interpretacji indywidualnej znak: 0112-KDIL1-1.4012.425.2020.4.JKU, Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej potwierdził stanowisko Zainteresowanych, wskazując, że:

* czynność sprzedaży udziału w Nieruchomości (tj. dwóch wymienionych działkach), będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, jako odpłatna dostawa towarów na podstawie art. 5 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 7 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług,

* w odniesieniu do wybudowanego przez Dzierżawcę budynku handlowo-biurowo-usługowego, znajdującego się na Nieruchomości, nie dojdzie do dostawy towarów w rozumieniu art. 7 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, albowiem Dzierżawca nie przeniesie prawa do rozporządzania tym obiektem jak właściciel na Zainteresowanego będącego stroną postępowania,

* sprzedaż przez Zainteresowanego będącego stroną postępowania udziału w Nieruchomości (tj. dwóch wymienionych działkach) nie będzie korzystała ze zwolnienia od podatku, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 10, pkt 10a, pkt 9 ustawy o podatku od towarów i usług ani art. 43 ust. 1 pkt 2 tejże ustawy, a w konsekwencji dostawa ww. udziału w Nieruchomości opodatkowana będzie według właściwej stawki podatku.

W związku z powyższym, skoro przedstawiona we wniosku transakcja sprzedaży nieruchomości zabudowanej budynkiem handlowo-biurowo-usługowym (udziału 1/2 w tej nieruchomości) będzie opodatkowana podatkiem od towarów i usług jedynie w części, w jakiej stanowi dostawę gruntu, to transakcja ta będzie podlegała w pozostałej części opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych, zgodnie z zasadami określonymi w niżej powołanych przepisach. Wynika to wprost z zapisu art. 2 pkt 4 lit. a ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych.

Stosownie do art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych obowiązek podatkowy powstaje z chwilą dokonania czynności cywilnoprawnej. W myśl art. 4 pkt 1 ww. ustawy obowiązek podatkowy przy umowie sprzedaży ciąży na kupującym.

Podstawę opodatkowania przy umowie sprzedaży, w myśl ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, stanowi wartość rynkowa rzeczy lub prawa majątkowego (art. 6 ust. 1 pkt 1 ustawy). Zgodnie z art. 6 ust. 2 ww. ustawy wartość rynkową przedmiotu czynności cywilnoprawnych określa się na podstawie przeciętnych cen stosowanych w obrocie rzeczami tego samego rodzaju i gatunku, z uwzględnieniem ich miejsca położenia, stanu i stopnia zużycia, oraz w obrocie prawami majątkowymi tego samego rodzaju, z dnia dokonania tej czynności, bez odliczania długów i ciężarów.

Jeżeli jednak podatnik nie określił wartości przedmiotu czynności cywilnoprawnej lub wartość określona przez niego nie odpowiada, według oceny organu podatkowego, wartości rynkowej, to stosownie do art. 6 ust. 3 ww. ustawy - organ wezwie podatnika do jej określenia, podwyższenia lub obniżenia, w terminie nie krótszym niż 14 dni od dnia doręczenia wezwania, podając jednocześnie wartość według własnej, wstępnej oceny. Jeżeli podatnik, pomimo wezwania, o którym mowa w ust. 3, nie określił wartości lub podał wartość nieodpowiadającą wartości rynkowej, organ podatkowy dokona jej określenia z uwzględnieniem opinii biegłego lub przedłożonej przez podatnika wyceny rzeczoznawcy. Jeżeli organ podatkowy powoła biegłego, a wartość określona z uwzględnieniem jego opinii różni się o więcej niż 33% od wartości podanej przez podatnika, koszty opinii ponosi podatnik (art. 6 ust. 4 cyt. ustawy).

Przepis art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy od czynności cywilnoprawnych określa stawki podatku, które wynoszą od umowy sprzedaży:

a.

nieruchomości, rzeczy ruchomych, prawa użytkowania wieczystego, własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego, spółdzielczego prawa do lokalu użytkowego oraz wynikających z przepisów prawa spółdzielczego: prawa do domu jednorodzinnego oraz prawa do lokalu w małym domu mieszkalnym - 2%,

b.

innych praw majątkowych - 1%.

Zgodnie z art. 535 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. z 2020 r. poz. 1740) przez umowę sprzedaży sprzedawca zobowiązuje się przenieść na kupującego własność rzeczy i wydać mu rzecz, a kupujący zobowiązuje się rzecz odebrać i zapłacić sprzedawcy cenę. Stosownie do art. 555 Kodeksu cywilnego przepisy o sprzedaży rzeczy stosuje się odpowiednio do sprzedaży energii, praw oraz wody.

W myśl art. 48 ustawy - Kodeks cywilny, z zastrzeżeniem wyjątków w ustawie przewidzianych, do części składowych gruntu należą w szczególności budynki i inne urządzenia trwale z gruntem związane, jak również drzewa i inne rośliny od chwili zasadzenia lub zasiania.

Na gruncie ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, podatkowi temu podlegają czynności cywilnoprawne enumeratywnie wskazane w katalogu zawartym w art. 1 ustawy. Niezależnie od pozostałych ustaw podatkowych, na gruncie podatku od czynności cywilnoprawnych to te wskazane czynności (ich dokonanie) podlegają podatkowi od czynności cywilnoprawnych. W omawianym przypadku, opodatkowaniu podlega umowa sprzedaży. Dla potrzeb ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, pojęcie umowy sprzedaży odpowiada rozumieniu określonemu w art. 535 § 1 Kodeksu cywilnego; nie można go zatem utożsamiać z pojęciem dostawy w rozumieniu przepisów ustawy o podatku od towarów i usług.

Z punktu widzenia prawa cywilnego, wydzierżawiający, jako właściciel dzierżawionych gruntów, jest również właścicielem wzniesionych na nich budynków (czy też innych naniesień trwale z gruntem związanych), zatem przedmiotem sprzedaży jest cała nieruchomość. Nie sposób w oparciu o przepisy prawa cywilnego uznać - w przypadku nieruchomości będącej przedmiotem własności - iż budynki (lub inne naniesienia - obiekty) wzniesione na gruncie będącym własnością stanowią przedmiot odrębnego obrotu niż grunt. Dokonując sprzedaży, Sprzedający przeniesie na Nabywcę własność (udział we własności) zarówno gruntu, jak i posadowionego na nim budynku (czy też innych obiektów, jeśli będą posadowione trwale na gruncie w momencie sprzedaży).

W tym przypadku nie będzie miała znaczenia kwestia nakładów poniesionych przez Dzierżawcę na zabudowanie nabywanego gruntu. Ustawa o podatku od czynności cywilnoprawnych wskazuje bowiem jasno, iż podstawę opodatkowania stanowi wartość rynkowa rzeczy lub prawa majątkowego, bez odliczenia długów i ciężarów. Przedmiotem sprzedaży jest już zabudowana nieruchomość (udział w niej), a zatem to jej wartość rynkowa (wartość tego udziału) będzie stanowiła podstawę opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych, bez możliwości odliczenia od tej podstawy poniesionych nakładów na budowę budynku (obiektów związanych z gruntem).

Niezależnie od powyższego, opodatkowanie transakcji sprzedaży nieruchomości - w części dotyczącej gruntu - podatkiem od towarów i usług według właściwej stawki, skutkuje wyłączeniem umowy sprzedaży tej części z opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych. Podstawę opodatkowania w podatku od czynności cywilnoprawnych będzie zatem stanowiła 1/2 wartości rynkowej budynku (oraz innych obiektów - jeśli na dzień transakcji będą znajdować się na gruncie jako jego składniki), z wyłączeniem gruntu, czyli w takim zakresie, w jakim czynność nie została opodatkowana podatkiem od towarów i usług.

Z treści art. 2 pkt 4 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych jednoznacznie wynika, że transakcja sprzedaży jest wyłączona z opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych tylko w tej części, w jakiej jest opodatkowana podatkiem od towarów i usług; w pozostałej części podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych (z uwagi na brak opodatkowania w tej części podatkiem od towarów i usług). Transakcja podlega opodatkowaniu jednokrotnie jako całość, jednakże w oznaczonych częściach odpowiednio podatkiem od towarów i usług oraz podatkiem od czynności cywilnoprawnych.

Wobec powyższego, stanowisko Zainteresowanych należało uznać za prawidłowe w części dotyczącej wyłączenia z opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych sprzedaży udziału w prawie własności gruntu oraz za nieprawidłowe w części dotyczącej wyłączenia z opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych sprzedaży udziału w prawie własności naniesień na gruncie, trwale z nim związanych (budynku).

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Zainteresowanych i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, gdy rzeczywisty stan sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze zdarzeniem podanym przez Zainteresowanych w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swoją aktualność.

Zgodnie z art. 14na § 1 Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

1.

z zastosowaniem art. 119a;

2.

w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług;

3.

z zastosowaniem środków ograniczających umowne korzyści.

Przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli korzyść podatkowa, stwierdzona w decyzjach wymienionych w § 1, jest skutkiem zastosowania się do utrwalonej praktyki interpretacyjnej, interpretacji ogólnej lub objaśnień podatkowych (art. 14na § 2 Ordynacji podatkowej).

Powyższe unormowania należy odczytywać łącznie z przepisami art. 33 ustawy z 23 października 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy - Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. , poz. 2193), wprowadzającymi regulacje intertemporalne.

Zainteresowanemu będącemu stroną postępowania (art. 14r. § 2 Ordynacji podatkowej) przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w... za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2019 r. poz. 2325, z późn. zm.).

Skargę wnosi się w dwóch egzemplarzach (art. 47 § 1 ww. ustawy) na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała lub drogą elektroniczną na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Krajowej Informacji Skarbowej na platformie ePUAP: /KIS/SkrytkaESP (art. 54 § 1a ww. ustawy), w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy). W przypadku pism i załączników wnoszonych w formie dokumentu elektronicznego odpisów nie dołącza się (art. 47 § 3 ww. ustawy). W przypadku wnoszenia skargi w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii jako najwłaściwszy proponuje się kontakt z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego ePUAP.

Zgodnie z art. 57a ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl