0111-KDIB2-3.4014.267.2022.4.BB

Pisma urzędowe
Status:  Nieoceniane

Pismo z dnia 12 sierpnia 2022 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej 0111-KDIB2-3.4014.267.2022.4.BB

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA - stanowisko prawidłowe

Szanowny Panie,

stwierdzam, że Pana stanowisko w sprawie oceny skutków podatkowych opisanego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Zakres wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej

25 maja 2022 r. wpłynął Pana wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej, który dotyczy m.in. podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie skutków podatkowych zakupu ciągnika rolniczego. Uzupełnił go Pan - w odpowiedzi na wezwanie - 2 i 8 sierpnia 2022 r. Treść wniosku jest następująca:

Opis stanu faktycznego

W dniu (...) r. zakupił Pan (wraz z synem - jako współwłaścicielem) ciągnik rolniczy od rolnika ryczałtowego. Transakcja udokumentowana jest umową kupna-sprzedaży.

Jako rolnicy, Pan i sprzedający, prowadzą gospodarstwa rolne; obydwoje mają Państwo status rolnika ryczałtowego.

Ciągnik, który Pan zakupił, używany był w gospodarstwie sprzedającego tylko na jego potrzeby rolne. U Pana również ciągnik ten będzie używany tylko i wyłącznie do prac związanych z prowadzeniem Pana gospodarstwa rolnego.

W uzupełnieniu wniosku wskazał Pan, że:

W dniu (...) r. zakupił Pan ciągnik rolniczy, od rolnika ryczałtowego, zakup ten udokumentowany jest umową kupna-sprzedaży. Nie posiada Pan faktury VAT na zakup tego ciągnika.

Sprzedający i kupujący (Pan) są rolnikami ryczałtowymi, prowadzą gospodarstwa rolne na własne potrzeby, sprzęt rolniczy (ciągnik) był używany tylko i wyłącznie na własne potrzeby.

Sprzedający nie płacił podatku od towarów i usług od zakupu tego ciągnika, ponieważ jest rolnikiem ryczałtowym, który jest zwolniony z podatku od towarów i usług. W Pana gospodarstwie ciągnik ten będzie używany tylko na Pana potrzeby.

Sprzedającemu nie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Pytanie w zakresie podatku od czynności cywilnoprawnych

Czy, jako rolnik ryczałtowy, kupując używany ciągnik od rolnika ryczałtowego, powinien Pan zapłacić podatek od czynności cywilnoprawnych?

Pana stanowisko w sprawie

Uważa Pan, że nie powinien zapłacić podatku od czynności cywilnoprawnych, ponieważ jest Pan rolnikiem ryczałtowym oraz sprzedający również jest rolnikiem ryczałtowym i zarówno Pan jak i sprzedający wykorzystuje ów ciągnik wyłącznie na własne potrzeby prowadzenia swoich gospodarstw rolnych.

Zgodnie z art. 2 pkt 4 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych - nie podlegają podatkowi czynności cywilnoprawne, jeżeli przynajmniej jedna ze stron jest zwolniona od podatku od towarów i usług z tytułu dokonania czynności cywilnoprawnych. A więc rolnik ryczałtowy - zgodnie z art. 2 pkt 19 ustawy o podatku od towarów i usług - jest to rolnik dokonujący dostawy produktów rolnych z własnej działalności rolniczej lub świadczący usługi rolnicze, korzystający ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku od towarów i usług.

Ocena stanowiska

Stanowisko, które przedstawił Pan we wniosku jest prawidłowe.

UZASADNIENIE interpretacji indywidualnej

Zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz. U. z 2022 r. poz. 111 z późn. zm.):

podatkowi temu podlegają umowy sprzedaży oraz zamiany rzeczy i praw majątkowych.

Stosownie do treści art. 3 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy:

obowiązek podatkowy, z zastrzeżeniem ust. 2, powstaje z chwilą dokonania czynności cywilnoprawnej.

W myśl art. 4 pkt 1 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych:

obowiązek podatkowy, z zastrzeżeniem art. 5, ciąży - przy umowie sprzedaży - na kupującym.

W oparciu o art. 6 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych:

podstawę opodatkowania stanowi - przy umowie sprzedaży - wartość rynkowa rzeczy lub prawa majątkowego.

Podstawę opodatkowania określa się na zasadach wskazanych w art. 6 ust. 2 ww. ustawy.

Zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy:

stawki podatku wynoszą od umowy sprzedaży:

a)

nieruchomości, rzeczy ruchomych, prawa użytkowania wieczystego, własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego, spółdzielczego prawa do lokalu użytkowego oraz wynikających z przepisów prawa spółdzielczego: prawa do domu jednorodzinnego oraz prawa do lokalu w małym domu mieszkalnym - 2%,

b)

innych praw majątkowych - 1%.

W związku z powyższymi regulacjami należy stwierdzić, że umowa sprzedaży podlega generalnie opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych i obowiązek uiszczenia tego podatku ciąży na kupującym.

W ustawie o podatku od czynności cywilnoprawnych przewidziano jednak sytuacje, w których czynność mieszcząca się w zakresie przedmiotowym ustawy jest wyłączona z opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych.

Na podstawie art. 2 pkt 4 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych:

nie podlegają podatkowi czynności cywilnoprawne, inne niż umowa spółki i jej zmiany:

a)

w zakresie, w jakim są opodatkowane podatkiem od towarów i usług,

b)

jeżeli przynajmniej jedna ze stron jest zwolniona od podatku od towarów i usług z tytułu dokonania tej czynności, z wyjątkiem:

- umów sprzedaży i zamiany, których przedmiotem jest nieruchomość lub jej część, albo prawo użytkowania wieczystego, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, prawo do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub prawo do miejsca postojowego w garażu wielostanowiskowym lub udział w tych prawach,

- umów sprzedaży udziałów i akcji w spółkach handlowych.

Ze stanu faktycznego przedstawionego we wniosku wynika, że (...) r. zakupił Pan (wraz z synem - jako współwłaścicielem) ciągnik rolniczy od rolnika ryczałtowego. Transakcja udokumentowana jest umową kupna-sprzedaży. Sprzedającemu nie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego. Sprzedający i kupujący (Pan) są rolnikami ryczałtowymi, prowadzą gospodarstwa rolne na własne potrzeby, sprzęt rolniczy (ciągnik) był używany tylko i wyłącznie na własne potrzeby.

Z treści art. 2 pkt 4 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych wynika, że o wyłączeniu z opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych nie decyduje okoliczność, że strony tej umowy posiadają generalnie status podatnika podatku od towarów i usług, lecz wyłącznie fakt, że dana czynność (ta konkretna) jest opodatkowana podatkiem od towarów i usług lub przynajmniej jedna ze stron tej czynności (czyli ta, które jest z tytułu tej czynności podatnikiem podatku od towarów i usług) jest z tego podatku zwolniona.

W związku z tym należy podkreślić, że jakkolwiek Pana zapytanie dotyczy opodatkowania umowy sprzedaży podatkiem od czynności cywilnoprawnych, to jednak w pierwszej kolejności rozstrzygnięcia wymaga kwestia czy powyższa transakcja - dokonana pomiędzy wskazanymi we wniosku Stronami - podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług w świetle przepisów ustawy o podatku od towarów i usług, bowiem ocena ta ma zasadnicze znaczenie dla ewentualnego objęcia umowy sprzedaży podatkiem od czynności cywilnoprawnych. Opodatkowanie tej czynności podatkiem od towarów i usług może bowiem skutkować wyłączeniem obowiązku podatkowego w podatku od czynności cywilnoprawnych na podstawie art. 2 pkt 4 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych.

Z interpretacji indywidualnej znak: 0111-KDIB3-1.4012.385.2022.3.AMA, wynika, że skoro przedmiotowy ciągnik był używany przez Sprzedającego, będącego rolnikiem ryczałtowym korzystającym ze zwolnienia od podatku, w jego działalności rolniczej wyłącznie do czynności zwolnionych od podatku i nie przysługiwało mu prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tytułu nabycia ciągnika rolniczego, to dostawa tego ciągnika będzie korzystać ze zwolnienia od podatku od towarów i usług na mocy art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku od towarów i usług. W konsekwencji czego cena ciągnika, jaką płaci Pan przy jego nabyciu, nie zawiera podatku od towarów i usług.

Zgodnie z rozstrzygnięciem zawartym w interpretacji z zakresu podatku od towarów i usług - omawiana transakcja sprzedaży ciągnika rolniczego była zwolniona z opodatkowania podatkiem od towarów i usług.

Tym samym należy zgodzić się z Pana stanowiskiem, że opisana umowa sprzedaży rzeczy ruchomej (ciągnika) nie podlegała opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych, dlatego że była zwolniona z opodatkowania podatkiem od towarów i usług. W sprawie znajdzie zastosowanie wyłączenie zawarte w art. 2 pkt 4 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych z uwagi na zapis zawarty w lit. b tego przepisu. Podkreślić jednak należy, że transakcja sprzedaży była zwolniona z opodatkowania podatkiem od towarów i usług z innych przyczyn, niż te, które wskazał Pan w zajętym stanowisku.

Ostatecznie jednak, sprzedaż ciągnika rolniczego nie podlegała opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych w związku z objęciem jej zwolnieniem z opodatkowania podatkiem od towarów i usług. Nie ciążył więc na Panu obowiązek podatkowy w podatku od czynności cywilnoprawnych.

Dodatkowe informacje

Informacja o zakresie rozstrzygnięcia

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego, który Pan przedstawił i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.

Stosownie do art. 14b § 1 Ordynacji podatkowej, dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, na wniosek zainteresowanego, wydaje, w jego indywidualnej sprawie, interpretację przepisów prawa podatkowego (interpretację indywidualną). Przedmiotowa interpretacja - zgodnie ze złożonym wnioskiem - została wydana wyłącznie dla Pana i tylko Pan może czerpać z niej ochronę.

Ta interpretacja stanowi ocenę Pana stanowiska wyłącznie w zakresie przepisów ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych. W zakresie podatku od towarów i usług zostało wydane odrębne rozstrzygnięcie - interpretacja indywidualna znak: 0111-KDIB3-1.4012.385.2022.3.AMA.

POUCZENIE o funkcji ochronnej interpretacji

- Funkcję ochronną interpretacji indywidualnych określają przepisy art. 14k-14nb ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2021 r. poz. 1540 z późn. zm.). Interpretacja będzie mogła pełnić funkcję ochronną, jeśli: Pana sytuacja jest zgodna (tożsama) z opisem stanu faktycznego i zastosuje się Pan do interpretacji.

- Zgodnie z art. 14na § 1 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n Ordynacji podatkowej nie stosuje się, jeśli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej jest elementem czynności, które są przedmiotem decyzji wydanej:

1)

z zastosowaniem art. 119a;

2)

w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług;

3)

z zastosowaniem środków ograniczających umowne korzyści.

- Zgodnie z art. 14na § 2 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli korzyść podatkowa, stwierdzona w decyzjach wymienionych w § 1, jest skutkiem zastosowania się do utrwalonej praktyki interpretacyjnej, interpretacji ogólnej lub objaśnień podatkowych.

POUCZENIE o prawie do wniesienia skargi na interpretację

Ma Pan prawo do zaskarżenia tej interpretacji indywidualnej do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Zasady zaskarżania interpretacji indywidualnych reguluje ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2022 r. poz. 329 z późn. zm.; dalej jako "p.p.s.a.").

Skargę do Sądu wnosi się za pośrednictwem Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej (art. 54 § 1 p.p.s.a.). Skargę należy wnieść w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia interpretacji indywidualnej (art. 53 § 1 p.p.s.a.):

- w formie papierowej, w dwóch egzemplarzach (oryginał i odpis) na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała (art. 47 § 1 p.p.s.a.), albo

- w formie dokumentu elektronicznego, w jednym egzemplarzu (bez odpisu), na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Krajowej Informacji Skarbowej na platformie ePUAP: /KIS/SkrytkaESP (art. 47 § 3 i art. 54 § 1a p.p.s.a.).

Skarga na interpretację indywidualną może opierać się wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną (art. 57a p.p.s.a.).

Podstawa prawna dla wydania interpretacji

Podstawą prawną dla wydania tej interpretacji jest art. 13 § 2a oraz art. 14b § 1 ustawy - Ordynacja podatkowa.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl