0111-KDIB2-3.4014.237.2021.1.MD - Ustalenie skutków podatkowych podwyższenia kapitału zakładowego

Pisma urzędowe
Status:  Aktualne

Pismo z dnia 30 lipca 2021 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej 0111-KDIB2-3.4014.237.2021.1.MD Ustalenie skutków podatkowych podwyższenia kapitału zakładowego

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a oraz art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2020 r. poz. 1325 z późn. zm.) - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 28 maja 2021 r. (data wpływu - 7 czerwca 2021 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie skutków podatkowych podwyższenia kapitału zakładowego - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 7 czerwca 2021 r. wpłynął do Organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie skutków podatkowych podwyższenia kapitału zakładowego.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny/następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca - Szpital, jest wielospecjalistycznym szpitalem miejskim. Od 17 maja 2017 r. Szpital działa w formie jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, której założycielem i jedynym wspólnikiem jest Miasto. Celem funkcjonowania Szpitala jest ochrona zdrowia ludności z terenu całego kraju, w szczególności mieszkańców dzielnic Miasta, poprzez udzielanie świadczeń zdrowotnych stacjonarnych i ambulatoryjnych.

Zakres udzielanych przez Szpital świadczeń zdrowotnych obejmuje zapewnienie całodobowej opieki lekarskiej i pielęgniarskiej, w tym badań i konsultacji lekarskich, badań diagnostycznych, leczenia, pielęgnacji, rehabilitacji, profilaktyki oraz zapewnienie ambulatoryjnej opieki specjalistycznej.

Szpital realizuje zadania publiczne - zadania własne samorządu terytorialnego w zakresie opieki zdrowotnej (art. 7 ust. 1 pkt 5 ustawy o samorządzie gminnym).

W związku z realizacją swoich zadań Szpital ponosił straty z tytułu prowadzonej działalności, co wymagało w ostatnich latach podwyższania kapitału zakładowego Spółki w celu umożliwienia mu dalszego funkcjonowania (wywiązanie się z zobowiązań: m.in. na zakup wyrobów medycznych, zapłatę wynagrodzeń pracowników kadry medycznej, obsługi technicznej i finansowo-księgowej, zakup materiałów i usług niezbędnych dla prowadzenia Szpitala i wykonywania działalności szpitalnej) i utrzymania zdolności do dalszego funkcjonowania.

Podniesienie kapitału zakładowego Spółki następowało poprzez wniesienie wkładu pieniężnego przez Miasto. Szpital zapłacił podatek od czynności cywilnoprawnych od tych czynności. Trudna sytuacja finansowa Szpitala powoduje, że również w przyszłości nie można wykluczyć konieczności podwyższania (raz lub więcej) kapitału zakładowego Spółki przez wspólnika, tj. Miasto, w cele umożliwienia prawidłowego funkcjonowania Szpitala.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy prawidłowe jest stanowisko Spółki, zgodnie z którym dokonywane podwyższenie kapitału zakładowego Spółki w przeszłości nie podlega jak i dokonywane podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w przyszłości (w zależności od sytuacji finansowej Szpitala) nie będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych, na podstawie art. 2 pkt 1 lit. f) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, jako czynności cywilnoprawnej w sprawach zdrowia?

Zdaniem Wnioskodawcy, po przywołaniu treści art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. k i pkt 2, art. 1 ust. 3 pkt 2, art. 3 ust. 1 pkt 2, art. 4 pkt 9, art. 6 ust. 1 pkt 8 lit. b oraz art. 7 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, ustawa ta przewiduje jednak pewne wyłączenia z zakresu opodatkowania w odniesieniu do niektórych czynności mieszczących się, co do zasady, w zakresie przedmiotowym tej ustawy.

Zgodnie z art. 2 pkt 1 lit. f ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, nie podlegają opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych czynności cywilnoprawne w sprawach nauki, szkolnictwa i oświaty pozaszkolnej oraz zdrowia.

Mając na uwadze przedstawiony stan prawny i faktyczny, poza sporem pozostaje to, że skoro podwyższenie kapitału zakładowego Spółki stanowiłoby "zmianę umowy spółki", czynność ta zostałaby opodatkowana podatkiem od czynności cywilnoprawnych. Zdaniem Spółki czynność ta - w związku z innymi przepisami ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych - nie podlega jednak opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych, gdyż stanowi czynność cywilnoprawną "w sprawach zdrowia". Oznacza to, że czynność taka podlegałaby - z poniższych względów - wyłączeniu z opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych na podstawie art. 2 pkt 1 lit. f ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych.

Jak już wskazano, Szpital jest podmiotem realizującym zadania własne jednostki samorządu terytorialnego w zakresie ochrony zdrowia. Dofinansowanie działalności Szpitala w postaci podwyższenia kapitału zakładowego przez jego jedynego wspólnika - Miasto - służy realizacji tych zadań, gdyż umożliwia i zapewnia funkcjonowanie Szpitala, wywiązywanie się przez Szpital z jego zobowiązań, które podejmuje w ramach realizacji celów, dla których został utworzony, tj. ochrony zdrowia ludności. Jak wynika z opisu stanu faktycznego, Szpital realizuje świadczenia zdrowotne obejmujące zapewnienie całodobowej opieki lekarskiej i pielęgniarskiej, w tym badań i konsultacji lekarskich, badań diagnostycznych, leczenia, pielęgnacji, rehabilitacji, profilaktyki oraz zapewnienie ambulatoryjnej opieki specjalistycznej. Szpital jako osoba prawna, której jedynym udziałowcem jest Miasto, realizuje zadania własne jednostki samorządu terytorialnego w zakresie ochrony zdrowia, prowadząc działalność leczniczą.

Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 9 ustawy o działalności leczniczej, szpital to zakład leczniczy, w którym podmiot leczniczy wykonuje działalność leczniczą w rodzaju świadczenia szpitalne. Świadczenie szpitalne, to z kolei wykonywane całą dobę kompleksowe świadczenia zdrowotne polegające na diagnozowaniu, leczeniu, pielęgnacji i rehabilitacji, które nie mogą być realizowane w ramach innych stacjonarnych i całodobowych świadczeń zdrowotnych lub ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych. Świadczeniami szpitalnymi są także świadczenia udzielane z zamiarem zakończenia ich udzielania w okresie nieprzekraczającym 24 godzin - art. 2 ust. 1 pkt 11 ustawy o działalności leczniczej. Świadczeniem zdrowotnym natomiast są działania służące zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu lub poprawie zdrowia oraz inne działania medyczne wynikające z procesu leczenia lub przepisów odrębnych regulujących zasady ich wykonywania (art. 2 ust. 1 pkt 10 ww. ustawy).

Artykuł 3 ust. 1 i ust. 2 ww. ustawy stanowi, iż działalność lecznicza polega na udzielaniu świadczeń zdrowotnych. Świadczenia te mogą być udzielane za pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub systemów łączności. Działalność lecznicza może również polegać na promocji zdrowia lub realizacji zadań dydaktycznych i badawczych w powiązaniu z udzielaniem świadczeń zdrowotnych i promocją zdrowia, w tym wdrażaniem nowych technologii medycznych oraz metod leczenia.

Spółka jest szpitalem w rozumieniu ww. ustawy o działalności leczniczej i działa w oparciu o tą ustawę. Realizacja działalności leczniczej wiąże się z podejmowaniem szeregu działań (wydatków), na które składają się także działania organizacyjne związane m.in. z zakupem usług sprzątania, sprzątania, przygotowywania posiłków dla pacjentów), zakup sprzętu, leków, materiałów, usług technicznych niezbędnych przy realizacji zadań i funkcjonowaniu obiektu placówki (np. usług informatycznych), czy też zatrudnieniem kadry zarówno medycznej jak i niezbędnej przy obsłudze księgowo-finansowej lub technicznej Szpitala, które to działania łącznie umożliwiają świadczenie opieki szpitalnej pacjentom i umożliwiają realizację tych świadczeń, tj. świadczeń związanych z ochroną zdrowia ludności. Bez dokonywania tych czynności wykonywanie świadczeń szpitalnych i realizacja działań w zakresie ochrony zdrowia nie byłyby możliwe. Stanowią one elementy składowe działalności leczniczej szpitali.

Tym samym, zdaniem Spółki podwyższenie kapitału zakładowego Spółki, którego celem jest umożliwienie funkcjonowania Szpitala w związku z ponoszonymi przez Szpital stratami, a także umożliwienie funkcjonowania Szpitala w ramach jego dalszej działalności, której celem jest przecież wykonywanie świadczeń zdrowotnych i ochrona zdrowia ludności - jest czynnością cywilnoprawną w sprawach zdrowia. Spółka wykorzystywała (będzie wykorzystywać) środki pieniężne pochodzące z podwyższenia kapitału zakładowego na realizację celów statutowych Szpitala związanych z ww. ochroną zdrowia, a zatem w sprawach zdrowia. Działania te umożliwiają i zapewniają ciągłość opieki nad pacjentem w Szpitalu.

Przepisy ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych nie definiują pojęcia "sprawy zdrowia".

Przepis art. 2 pkt 1 lit. f ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych nie wskazuje, że wyłączenie od opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych, o którym mowa w tym przepisie odnosi się jedynie do czynności związanych bezpośrednio ze sprawami zdrowia, wykluczając czynności związane pośrednio ze sprawami zdrowia. Poza tym, przepis ten nie odwołuje się również do konkretnych przepisów, które dla potrzeb tego wyłączenia miałyby definiować pojęcie "sprawy zdrowia", podobnie jak uczynione to zostało w przepisie art. 2 pkt 1 lit. g, h) i j) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych. Brak jest tym samym podstaw i uzasadnienia do zawężającego stosowania przepisów art. 2 pkt 1 lit. f ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych jedynie w odniesieniu do czynności bezpośrednio związanych ze sprawami zdrowia.

Skoro zatem celem podwyższenia kapitału zakładowego Spółki jest umożliwienie funkcjonowania Szpitala, poprzez zapewnienie finansowania niezbędnych zakup usług, materiałów, zatrudnienie kadry medycznej i technicznej, itd., co w efekcie służy/jest niezbędne przy realizacji opieki szpitalnej nad pacjentem, a tym samym warunkuje wykonywanie przez Szpital świadczeń zdrowotnych i służy ochronie zdrowia ludności, czynność ta nie podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych, na podstawie art. 2 pkt 1 lit. f ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych.

Warto też zauważyć, że Spółka faktycznie nie prowadzi innej działalności, poza szeroko rozumianą działalnością leczniczą. Inaczej mówiąc, Szpital nie inwestuje środków finansowych pozyskanych z podwyższeń kapitału na inną aktywność, niż w efekcie związaną z zapewnieniem świadczeń medycznych swoim pacjentom. Nie działa zatem w innych "sprawach", niż "w sprawach zdrowia". Czasowe wynajmowanie niewielkiej części powierzchni Szpitala (np. udostępnianie miejsc w przechowalni zwłok) nie wiąże się z celem podwyższeń kapitału zakładowego (są to samofinansujące się aktywności). Wiąże się jednak pośrednio z szeroko rozumianymi "sprawami zdrowia" (funkcjonowaniem Szpitala). Bez względu na powyższe, podwyższanie tego kapitału jest de facto w całości przeznaczane na prowadzenie działalności leczniczej (spraw zdrowia).

Zdaniem Spółki jej stanowisko (wyjaśnienia) oraz orzecznictwo potwierdza, że podwyższenie kapitału zakładowego Spółki, o którym mowa w opisie stanu faktycznego stanowi czynność cywilnoprawną w sprawach zdrowia, podlegającą wyłączeniu od opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych na podstawie art. 2 pkt 1 lit. f) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych.

Na potwierdzenie stanowiska Wnioskodawca przywołał orzecznictwo sądów administracyjnych.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego/zdarzenia przyszłego jest nieprawidłowe.

Zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. k i pkt 2 ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 815 z późn. zm.), podatkowi temu podlegają umowy spółki oraz zmiany tych umów, jeżeli powodują one podwyższenie podstawy opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych, z zastrzeżeniem ust. 3 pkt 4.

Za zmianę umowy spółki według art. 1 ust. 3 pkt 2 ww. ustawy uważa się przy spółce kapitałowej - podwyższenie kapitału zakładowego z wkładów lub ze środków spółki oraz dopłaty.

W myśl przepisu art. 1a pkt 2 tej ustawy spółka kapitałowa oznacza spółkę: z ograniczoną odpowiedzialnością, akcyjną lub europejską.

Zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą dokonania czynności cywilnoprawnej, natomiast w myśl pkt 2 ww. przepisu przy dokonywaniu czynności związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego obowiązek podatkowy powstaje z chwilą podjęcia uchwały o podwyższeniu kapitału spółki mającej osobowość prawną. Stosownie do art. 4 pkt 9 ww. ustawy ciąży on na spółce.

Stosownie do art. 6 ust. 1 pkt 8 lit. b cyt. ustawy, przy wniesieniu lub podwyższeniu wkładów do spółki osobowej albo podwyższeniu kapitału zakładowego podstawę opodatkowania stanowi wartość wkładów powiększających majątek spółki osobowej albo wartość, o którą podwyższono kapitał zakładowy.

Czynność taka opodatkowana jest stawką 0,5% (art. 7 ust. 1 pkt 9 powołanej ustawy).

Z powołanych przepisów wynika, że zarówno czynności podwyższenia kapitału zakładowego stanowią zmianę umowy spółki i w związku z tym podlegają - co do zasady - obowiązkowi zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych.

W ustawie o podatku od czynności cywilnoprawnych przewidziano sytuacje, w których czynność mieszcząca się w zakresie przedmiotowym ustawy jest wyłączona z opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych.

Zgodnie z art. 2 pkt 1 lit. f ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, nie podlegają podatkowi czynności cywilnoprawne w sprawach nauki, szkolnictwa i oświaty pozaszkolnej oraz zdrowia.

Ponieważ użyte w powołanym powyżej przepisie pojęcie "w sprawach zdrowia" ma charakter ogólny należy przyjąć, że dotyczy ono czynności cywilnoprawnych z zakresu spraw regulowanych w odrębnych przepisach, a odnoszących się do kwestii wymienionych w art. 2 pkt 1 lit. f powołanej ustawy.

Przepisy dotyczące spraw związanych ze zdrowiem zawiera m.in. ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2021 r. poz. 711 z późn. zm.).

Stosownie do art. 2 ust. 1 pkt 9 ustawy o działalności leczniczej szpital - zakład leczniczy, w którym podmiot leczniczy wykonuje działalność leczniczą w rodzaju świadczenia szpitalne. Świadczeniem zdrowotnym są działania służące zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu lub poprawie zdrowia oraz inne działania medyczne wynikające z procesu leczenia lub przepisów odrębnych regulujących zasady ich wykonywania (art. 2 ust. 1 pkt 10 cyt. ustawy).

Natomiast przez świadczenie szpitalne rozumie się wykonywane całą dobę kompleksowe świadczenia zdrowotne polegające na diagnozowaniu, leczeniu, pielęgnacji i rehabilitacji, które nie mogą być realizowane w ramach innych stacjonarnych i całodobowych świadczeń zdrowotnych lub ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych; świadczeniami szpitalnymi są także świadczenia udzielane z zamiarem zakończenia ich udzielania w okresie nieprzekraczającym 24 godzin (art. 2 ust. 1 pkt 11 ww. ustawy).

Z kolei stosownie do art. 2 ust. 2 pkt 2 ustawy o działalności leczniczej do zakresu działalności leczniczej w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne bez bliższego określenia - rozumie się przez to działalność leczniczą w rodzaju świadczenia szpitalne, jak i działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne inne niż szpitalne.

Artykuł 3 ust. 1 i ust. 2 ustawy stanowi, iż działalność lecznicza polega na udzielaniu świadczeń zdrowotnych. Świadczenia te mogą być udzielane za pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub systemów łączności. Działalność lecznicza może również polegać na:

1.

promocji zdrowia lub

2.

realizacji zadań dydaktycznych i badawczych w powiązaniu z udzielaniem świadczeń zdrowotnych i promocją zdrowia, w tym wdrażaniem nowych technologii medycznych oraz metod leczenia.

W myśl art. 8 pkt 1 lit. a ustawy rodzajami działalności leczniczej są:

1.

stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne:

a.

szpitalne,

b.

inne niż szpitalne;

2.

ambulatoryjne świadczenia zdrowotne.

Ustawodawca, normując w art. 2 pkt 1 lit. f ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, na który Wnioskodawca się powołuje, wyłączenie z obowiązku zapłaty podatku w sprawach zdrowia, nie określił szczegółowo jego zakresu. Dlatego mając na względzie ogólną zasadę prawa podatkowego, zgodnie z którą przepisy dotyczące wyłączeń i zwolnień podatkowych, stanowiące odstępstwo od zasady powszechnego opodatkowania, należy interpretować ściśle i zgodnie z ich literalnym brzmieniem, należy przyjąć, że celem ustawodawcy było objęcie wyłączeniem tych czynności cywilnoprawnych, które dokonywane są w sprawach zdrowia.

W tym kontekście, podwyższenie kapitału zakładowego, którego celem jest dostarczenie do Spółki środków pieniężnych umożliwiających kontynuowanie działalności Spółki i zachowanie płynności finansowej, nawet w sytuacji gdy wniesiony wkład w wartości kwoty podwyższenia kapitału został przeznaczony na działalność Spółki związaną z udzielaniem świadczeń zdrowotnych, nie może być uznane za bezpośrednio związany ze sprawami zdrowia.

Przedmiotowy wniosek dotyczy zasadności wyłączenia z opodatkowania zmian umowy spółki związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego (dokapitalizowania Spółki). Wskazane zmiany umowy nie są czynnościami z zakresu zdrowia. Opisana we wniosku zmiana umowy spółki związana z podwyższeniem kapitału zakładowego ma co prawda związek z czynnościami w sprawach zdrowia, ale jest to związek pośredni. Nie jest to więc związek wystarczający do zaistnienia przesłanki bezpośrednio warunkującej zastosowanie wyłączenia z opodatkowania określonego w art. 2 pkt 1 lit. f ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych.

Z uwagi na powyższe, zmiany umowy spółki związane z podwyższeniem kapitału zakładowego nie mogą zostać zakwalifikowane jako czynności cywilnoprawne wyłączone z opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych na podstawie art. 2 pkt 1 lit. f ustawy, gdyż nie są to czynności cywilnoprawne w sprawach zdrowia.

Jak już zaznaczono, zgodnie z art. 1 ust. 3 pkt 2 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, za zmianę umowy spółki podlegającą opodatkowaniu uważa się przy spółce kapitałowej - podwyższenie kapitału zakładowego z wkładów lub ze środków spółki oraz dopłaty. Natomiast w myśl art. 1 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy, zakresem przedmiotowym ustawy objęte są również zmiany ww. umów, jeżeli powodują one podwyższenie podstawy opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych.

Wobec powyższego, należy wskazać, że opisane we wniosku podwyższenia kapitału zakładowego, stanowiące zmianę umowy Spółki nie korzystały z wyłączenia z opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych na mocy art. 2 pkt 1 lit. f. Tym samym, w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego, Wnioskodawca obowiązany był do uiszczenia podatku od czynności cywilnoprawnych z tytułu zmiany umowy Spółki. Również dokonane w przyszłości podwyższenia kapitału opisane we wniosku nie będą korzystały z wyłączenia na mocy art. 2 pkt 1 lit. f ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych.

Dodatkowo należy zauważyć, że spółka z o.o. jest spółką kapitałową, nie tylko w rozumieniu ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, ale przed wszystkim w rozumieniu dyrektywy Rady Nr 2008/7/WE z dnia 12 lutego 2008 r. dotyczącej podatków pośrednich od gromadzenia kapitału (Dz.Urz.UE.L 46 z 21.02.2008, str. 11). W konsekwencji czego, do opodatkowania umowy tej spółki mają zastosowanie zasady opodatkowania wynikające z przepisów tej dyrektywy, a te także nie przewidują wyłączenia od opodatkowania podatkiem kapitałowym czynności opisanej we wniosku. Brak jest w nich bowiem norm dotyczących wyłączenia od opodatkowania wkładów wnoszonych do spółek kapitałowych, które świadczą usługi zdrowotne (w sprawach zdrowia), co oznacza, że przepis art. 2 pkt 1 lit. f) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych nie znajduje zastosowania do opisywanych zmian umowy spółki związanych z wniesieniem wkładów na kapitał zakładowy.

Wobec powyższego, stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za nieprawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym oraz zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Końcowo wskazać należy, w odniesieniu do przywołanych przez Wnioskodawcę na potwierdzenie stanowiska orzeczeń sądów administracyjnych, iż zostały one wydane w indywidualnych sprawach, w związku z czym nie znajdują one zastosowania w niniejszej sprawie.

Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, gdy rzeczywisty stan sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze zdarzeniem podanym przez Wnioskodawczynię w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swoją aktualność.

Zgodnie z art. 14na § 1 Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

1.

z zastosowaniem art. 119a;

2.

w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług;

3.

z zastosowaniem środków ograniczających umowne korzyści.

Przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli korzyść podatkowa, stwierdzona w decyzjach wymienionych w § 1, jest skutkiem zastosowania się do utrwalonej praktyki interpretacyjnej, interpretacji ogólnej lub objaśnień podatkowych (art. 14na § 2 Ordynacji podatkowej).

Powyższe unormowania należy odczytywać łącznie z przepisami art. 33 ustawy z 23 października 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy - Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. , poz. 2193), wprowadzającymi regulacje intertemporalne.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego (...) za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2019 r. poz. 2325, z późn. zm.).

Skargę wnosi się w dwóch egzemplarzach (art. 47 § 1 ww. ustawy) na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała lub drogą elektroniczną na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Krajowej Informacji Skarbowej na platformie ePUAP: /KIS/SkrytkaESP (art. 54 § 1a ww. ustawy), w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy). W przypadku pism i załączników wnoszonych w formie dokumentu elektronicznego odpisów nie dołącza się (art. 47 § 3 ww. ustawy). W przypadku wnoszenia skargi w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii jako najwłaściwszy proponuje się kontakt z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego ePUAP.

Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl