0111-KDIB2-3.4014.224.2024.1.BD - Sprzedaż ciągnika rolniczego – rozgraniczenie PCC i VAT

Pisma urzędowe
Status:  Aktualne

Pismo z dnia 25 czerwca 2024 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej 0111-KDIB2-3.4014.224.2024.1.BD Sprzedaż ciągnika rolniczego – rozgraniczenie PCC i VAT

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA - stanowisko prawidłowe

Szanowna Pani,

stwierdzam, że Pani stanowisko w sprawie oceny skutków podatkowych opisanego stanu faktycznego w podatku od czynności cywilnoprawnych jest prawidłowe.

Zakres wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej

29 kwietnia 2024 r. wpłynął Pani wniosek z 29 kwietnia 2024 r. o wydanie interpretacji indywidualnej, który dotyczy skutków podatkowych zakupu ciągnika rolniczego.

Treść wniosku jest następująca:

Opis stanu faktycznego

(...) 2024 r. zakupiła Pani ciągnik rolniczy marki (...), rok produkcji (...), za kwotę (...) zł od rolnika ryczałtowego, który był objęty regulacjami ustawy o podatku od towarów i usług i działał jako podmiot zwolniony na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku od towarów i usług.

Przedmiotowy ciągnik był wykorzystywany przez sprzedającego tylko na cele działalności zwolnionej z opodatkowania podatkiem od towarów i usług. Ciągnik, który Pani zakupiła będzie Pani służył wyłącznie do użytku w Pani gospodarstwie rolnym. Sprzedającemu nie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tytułu uprzedniego nabycia tego ciągnika rolniczego.

Pytanie

Czy w oparciu o art. 2 pkt 4 lit. b ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych jest Pani zobowiązana do zapłaty podatku od zakupionego ciągnika?

Pani stanowisko w sprawie

Pani zadaniem, transakcja zakupu ww. traktora nie powinna podlegać opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych, a Pani nie jest zobowiązana do zapłaty podatku od tej transakcji.

Ocena stanowiska

Stanowisko, które przedstawiła Pani we wniosku jest prawidłowe.

UZASADNIENIE interpretacji indywidualnej

Zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2024 r. poz. 295):

podatkowi temu podlegają umowy sprzedaży oraz zamiany rzeczy i praw majątkowych.

Stosownie do treści art. 3 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy:

obowiązek podatkowy, z zastrzeżeniem ust. 2, powstaje z chwilą dokonania czynności cywilnoprawnej.

W myśl art. 4 pkt 1 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych:

obowiązek podatkowy, z zastrzeżeniem art. 5, ciąży - przy umowie sprzedaży - na kupującym.

W oparciu o art. 6 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych:

podstawę opodatkowania stanowi - przy umowie sprzedaży - wartość rynkowa rzeczy lub prawa majątkowego.

Podstawę opodatkowania określa się na zasadach wskazanych w art. 6 ust. 2 ww. ustawy.

Zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy:

stawki podatku wynoszą od umowy sprzedaży:

a)

nieruchomości, rzeczy ruchomych, prawa użytkowania wieczystego, własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego, spółdzielczego prawa do lokalu użytkowego oraz wynikających z przepisów prawa spółdzielczego: prawa do domu jednorodzinnego oraz prawa do lokalu w małym domu mieszkalnym - 2%,

b)

innych praw majątkowych - 1%.

W związku z powyższymi regulacjami należy stwierdzić, że umowa sprzedaży podlega generalnie opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych i obowiązek uiszczenia tego podatku ciąży na kupującym.

W ustawie o podatku od czynności cywilnoprawnych przewidziano jednak sytuacje, w których czynność mieszcząca się w zakresie przedmiotowym ustawy jest wyłączona z opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych.

Na podstawie art. 2 pkt 4 lit. a i b) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych:

nie podlegają podatkowi czynności cywilnoprawne, inne niż umowa spółki i jej zmiany:

a)

w zakresie, w jakim są opodatkowane podatkiem od towarów i usług, z wyjątkiem umów sprzedaży, których przedmiotem jest lokal mieszkalny stanowiący odrębną nieruchomość, opodatkowanych zgodnie z art. 7a,

b)

jeżeli przynajmniej jedna ze stron jest zwolniona od podatku od towarów i usług z tytułu dokonania tej czynności, z wyjątkiem:

)

umów sprzedaży i zamiany, których przedmiotem jest nieruchomość lub jej część, albo prawo użytkowania wieczystego, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, prawo do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub prawo do miejsca postojowego w garażu wielostanowiskowym lub udział w tych prawach,

)

umów sprzedaży udziałów i akcji w spółkach handlowych.

Z treści ww. art. 2 pkt 4 lit. a i b) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych wynika, że o wyłączeniu z opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych nie decyduje okoliczność, że strony tej umowy posiadają generalnie status podatnika podatku od towarów i usług, lecz wyłącznie fakt, że dana czynność (ta konkretna) jest opodatkowana podatkiem od towarów i usług lub przynajmniej jedna ze stron tej czynności jest z tego podatku zwolniona (z wyjątkami ściśle przepisem określonymi).

Ze stanu faktycznego przedstawionego we wniosku wynika, że zakupiła Pani ciągnik rolniczy od rolnika ryczałtowego, który był objęty regulacjami ustawy o podatku od towarów i usług i działał jako podmiot zwolniony na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy. Ciągnik wykorzystywany był przez sprzedającego do prowadzenia działalności rolniczej zwolnionej z opodatkowania podatkiem od towarów i usług. Ciągnik będzie służył wyłącznie do użytku w Pani gospodarstwie rolnym. Sprzedającemu z tytułu wcześniejszego zakupu ciągnika nie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Mając na uwadze treść wniosku oraz przytoczone przepisy, jeżeli istotnie sprzedający z tytułu omawianej transakcji, tj. sprzedaży ciągnika był zwolniony z podatku od towarów i usług (co nie jest przedmiotem rozstrzygnięcia w tej interpretacji, gdyż dotyczy ona - zgodnie z Pani wnioskiem - wyłącznie podatku od czynności cywilnoprawnych), to transakcja nabycia ciągnika rolniczego od rolnika ryczałtowego nie podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych.

W związku z powyższym - jeżeli opisana transakcja była objęta uregulowaniami ustawy o podatku od towarów i usług (bez względu na to czy zwolniona czy opodatkowana tym podatkiem) - nie jest Pani zobligowana do zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych z tytułu opisanego stanu faktycznego, gdyż czynność ta była wyłączona na podstawie art. 2 pkt 4 lit. b) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych z opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych. W takiej sytuacji, nie ma Pani obowiązku uiszczania podatku od czynności cywilnoprawnych.

Przy czym, dla wyłączenia z opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych nie ma znaczenia do jakich czynności będzie wykorzystywała Pani zakupiony ciągnik. Istotnym jest by ta czynność (zakup) była objęta uregulowaniami zawartymi w ustawie o podatku od towarów i usług.

Dodatkowe informacje

Informacja o zakresie rozstrzygnięcia

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego, który Pani przedstawiła i stanu prawnego, który obowiązywał w dacie zaistnienia zdarzenia.

Interpretacja ta, zgodnie ze złożonym wnioskiem, dotyczy tylko podatku od czynności cywilnoprawnych. Nie rozstrzyga, czy umowa sprzedaży ciągnika rolniczego jest opodatkowana podatkiem od towarów i usług lub czy któraś ze stron tej umowy sprzedaży, będąca podatnikiem podatku od towarów i usług z tytułu tej właśnie umowie sprzedaży, jest z tego podatku zwolniona. Ocena stanowiska w zakresie podatku od czynności cywilnoprawnych oparta jest na opisie stanu faktycznego, przedstawionym w tym zakresie przez Panią.

Należy zauważyć, że zgodnie z art. 14b § 3 ustawy - Ordynacja podatkowa, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Organ jest ściśle związany przedstawionym we wniosku opisem stanu faktycznego. Wnioskodawca ponosi ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu stanu faktycznego. Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, gdy rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie z opisem stanu faktycznego podanym przez Panią w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swą aktualność.

Jednocześnie należy podkreślić, że ta interpretacja została wydana na podstawie przedstawionego we wniosku opisu sprawy co oznacza, że w przypadku gdy w toku postępowania podatkowego, kontroli podatkowej, kontroli celno-skarbowej zostanie określony odmienny stan sprawy, interpretacja nie wywoła w tym zakresie skutków prawnych.

POUCZENIE o funkcji ochronnej interpretacji

- Funkcję ochronną interpretacji indywidualnych określają przepisy art. 14k-14nb ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2023 r. poz. 2383 z późn. zm.). Aby interpretacja mogła pełnić funkcję ochronną: Pani sytuacja musi być zgodna (tożsama) z opisem stanu faktycznego i musi się Pani zastosować do interpretacji.

- Zgodnie z art. 14na § 1 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n Ordynacji podatkowej nie stosuje się, jeśli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej jest elementem czynności, które są przedmiotem decyzji wydanej:

1)

z zastosowaniem art. 119a;

2)

w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług;

3)

z zastosowaniem środków ograniczających umowne korzyści.

Zgodnie z art. 14na § 2 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli korzyść podatkowa, stwierdzona w decyzjach wymienionych w § 1, jest skutkiem zastosowania się do utrwalonej praktyki interpretacyjnej, interpretacji ogólnej lub objaśnień podatkowych.

POUCZENIE o prawie do wniesienia skargi na interpretację

Ma Pani prawo do zaskarżenia tej interpretacji indywidualnej do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w (...). Zasady zaskarżania interpretacji indywidualnych reguluje ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2023 r. poz. 1634 z późn. zm.); dalej jako "p.p.s.a.".

Skargę do Sądu wnosi się za pośrednictwem Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej (art. 54 § 1 p.p.s.a.). Skargę należy wnieść w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia interpretacji indywidualnej (art. 53 § 1 p.p.s.a.):

- w formie papierowej, w dwóch egzemplarzach (oryginał i odpis) na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Warszawska 5, 43-300 Bielsko-Biała (art. 47 § 1 p.p.s.a.), albo

- w formie dokumentu elektronicznego, w jednym egzemplarzu (bez odpisu), na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Krajowej Informacji Skarbowej na platformie ePUAP: /KIS/SkrytkaESP (art. 47 § 3 i art. 54 § 1a p.p.s.a.).

Skarga na interpretację indywidualną może opierać się wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną (art. 57a p.p.s.a.).

Podstawa prawna dla wydania interpretacji

Podstawą prawną dla wydania tej interpretacji jest art. 13 § 2a oraz art. 14b § 1 ustawy - Ordynacja podatkowa.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl