0111-KDIB2-3.4014.211.2023.1.JKU - Ustalenie skutków podatkowych podwyższenia kapitału zakładowego spółki

Pisma urzędowe
Status:  Aktualne

Pismo z dnia 10 sierpnia 2023 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej 0111-KDIB2-3.4014.211.2023.1.JKU Ustalenie skutków podatkowych podwyższenia kapitału zakładowego spółki

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA - stanowisko prawidłowe

Szanowni Państwo,

stwierdzam, że Państwa stanowisko w sprawie oceny skutków podatkowych opisanego zdarzenia przyszłego w podatku od czynności cywilnoprawnych jest prawidłowe.

Zakres wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej

11 lipca 2023 r. wpłynął Państwa wniosek z 6 lipca 2023 r. o wydanie interpretacji indywidualnej, który dotyczy podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie skutków podatkowych podwyższenia kapitału zakładowego spółki. Treść wniosku jest następująca:

Opis zdarzenia przyszłego

Sp. z o.o. (dalej: Spółka) prowadzi na terytorium Polski działalność gospodarczą w zakresie kompleksowego zarządzania (...).

W wyniku prowadzonej działalności gospodarczej spowodowanej czynnikami zewnętrznymi, między innymi takimi jak efekt pandemii Covid-19, Spółka poniosła w latach ubiegłych stratę, przy czym skumulowana strata przewyższyła sumę kapitałów zapasowego i rezerwowego oraz kapitału zakładowego. Dodatkowo, Spółka nie może wykluczyć, że będzie wykazywać straty w przyszłych okresach sprawozdawczych.

W związku z powyższym, a także mając na względzie konieczność poprawy płynności finansowej Spółki, jedyny udziałowiec Spółki - (...), rozważa dokonanie dokapitalizowanie Spółki, stosownie do uzasadnionych potrzeb gospodarczych.

Udziałowiec planuje podwyższyć kapitał zakładowy oraz kapitał zapasowy, z którego środki będą mogły być wykorzystane do finansowania bieżących potrzeb finansowych i operacyjnych Spółki, w tym na pokrycie strat, według aktualnych potrzeb.

Zwiększenie wartości kapitału zapasowego będzie utworzone w pierwszej kolejności z nadwyżki ceny emisyjnej ponad wartość nominalną udziałów (agio).

Z formalnego punktu widzenia Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników zamierza podjąć uchwałę w przedmiocie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki. Podwyższenie kapitału zakładowego ma nastąpić poprzez ustanowienie nowych udziałów. Wspólnik obejmie udziały po cenie wyższej od ich wartości nominalnej. Nadwyżka powstała na skutek objęcia udziałów po cenie wyższej od wartości nominalnej (tzw. agio) zostanie przekazana na kapitał zapasowy.

Proporcja, według której zostanie ustalona dokładna kwota podwyższenia kapitału zakładowego oraz kapitału zapasowego (agio) zostanie ustalona w taki sposób, iż określona część kwoty dekapitalizowania przekazana zostanie na kapitał zakładowy (np. 1%), a pozostała część kwoty dekapitalizowania zostanie przekazana na kapitał zapasowy. Działanie takie jest uzasadnione ekonomicznie z uwagi na konieczność utrzymywania wysokości kapitału zakładowego po stronie Spółki na poziomie zgodnym z założeniami biznesowymi. Dodatkowo, ujęcie pozostałej kwoty dekapitalizowania w kapitale zapasowym umożliwia przykładowo pokrycie strat z lat ubiegłych lub podwyższenie kapitału zakładowego przy wykorzystaniu tych środków w przyszłości.

Udziały zostaną pokryte wkładem pieniężnym. Wkłady pieniężne na pokrycie kapitału zakładowego i nadwyżki ponad wartość nominalną udziałów, przekazywanej na kapitał zapasowy zostaną przekazane na rachunek bankowy Spółki.

Pytanie

Czy jeżeli w wyniku podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, nowo utworzone udziały w podwyższonym kapitale zakładowym obejmowane będą po cenie wyższej od ich wartości nominalnej, podstawę opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych stanowić będzie wartość, o którą podwyższono kapitał zakładowy, natomiast nadwyżka (tzw. agio) przekazywana na kapitał zapasowy nie będzie podlegać opodatkowaniu tym podatkiem?

Państwa stanowisko w sprawie

Państwa zdaniem, jeżeli w wyniku podwyższenia kapitału zakładowego, nowo utworzone udziały w podwyższonym kapitale zakładowym obejmowane będą po cenie wyższej od ich wartości nominalnej, podstawę opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych stanowić będzie wartość, o którą podwyższono kapitał zakładowy, natomiast nadwyżka (tzw. agio) przekazywana na kapitał zapasowy nie będzie podlegać opodatkowaniu tym podatkiem.

Przepis art. 1 ust. 1 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych zawiera zamknięty katalog czynności podlegających opodatkowaniu tym podatkiem.

Zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. k ww. ustawy podatkowi podlegają umowy spółki.

Zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy, podatkowi podlegają zmiany umów wymienionych w pkt 1, jeżeli powodują one podwyższenie podstawy opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych, z zastrzeżeniem ust. 3 pkt 4.

Na podstawie art. 1 ust. 3 pkt 2 ww. ustawy, w przypadku umowy spółki za zmianę umowy uważa się przy spółce kapitałowej - podwyższenie kapitału zakładowego z wkładów lub ze środków spółki oraz dopłaty.

W myśl art. 1a pkt 2 ww. ustawy, użyte w ustawie określenie spółka kapitałowa oznacza spółkę: z ograniczoną odpowiedzialnością, akcyjną lub europejską.

W myśl art. 3 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy: obowiązek podatkowy, z zastrzeżeniem ust. 2, powstaje z chwilą podjęcia uchwały o podwyższeniu kapitału spółki mającej osobowość prawną.

Na podstawie art. 4 pkt 9 ww. ustawy: obowiązek podatkowy, z zastrzeżeniem art. 5, ciąży przy umowie spółki cywilnej - na wspólnikach, a przy pozostałych umowach spółki - na spółce.

W oparciu o art. 6 ust. 1 pkt 8 lit. b ww. ustawy: podstawę opodatkowania stanowi - przy umowie spółki - przy wniesieniu lub podwyższeniu wkładów do spółki osobowej albo podwyższeniu kapitału zakładowego - wartość wkładów powiększających majątek spółki osobowej albo wartość, o którą podwyższono kapitał zakładowy.

Zgodnie z art. 6 ust. 9 ww. ustawy, od podstawy opodatkowania, o której mowa w ust. 1 pkt 8, odlicza się:

1)

kwotę wynagrodzenia wraz z podatkiem od towarów i usług, pobraną przez notariusza za sporządzenie aktu notarialnego umowy spółki albo jej zmiany, jeżeli powoduje ona zwiększenie majątku spółki albo podwyższenie kapitału zakładowego;

2)

opłatę sądową związaną z wpisem spółki do rejestru przedsiębiorców lub zmianą wpisu w tym rejestrze dotyczącą wkładu do spółki albo kapitału zakładowego;

3)

opłatę za zamieszczenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym ogłoszenia o wpisach, o których mowa w pkt 2.

Zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 9 ww. ustawy: stawki podatku wynoszą od umowy spółki - 0,5%.

Taką samą stawkę stosuje się również przy zmianach umowy spółki.

W myśl art. 154 § 3 ustawy - Kodeks spółek handlowych udziały nie mogą być obejmowane poniżej ich wartości nominalnej. Jeżeli udział jest obejmowany po cenie wyższej od wartości nominalnej, nadwyżkę przelewa się do kapitału zapasowego.

Zatem przepis ten wprowadza zakaz obejmowania udziałów poniżej ich wartości nominalnej, jednocześnie dopuszczając objęcie udziałów powyżej ich wartości nominalnej. Wówczas spółka otrzymuje dodatkową wartość (nadwyżkę), tzw. agio, która przekazywana jest na kapitał zapasowy.

Zgodnie z art. 257 Kodeksu spółek handlowych:

§ 1. Jeżeli podwyższenie kapitału zakładowego następuje nie na mocy dotychczasowych postanowień umowy spółki przewidujących maksymalną wysokość podwyższenia kapitału zakładowego i termin podwyższenia, może ono nastąpić jedynie przez zmianę umowy spółki.

§ 2. Podwyższenie kapitału zakładowego następuje przez podwyższenie wartości nominalnej udziałów istniejących lub ustanowienie nowych.

§ 3. Jeżeli podwyższenie kapitału zakładowego następuje na podstawie dotychczasowych postanowień umowy spółki, przy zachowaniu wymagań określonych w § 1, oświadczenia dotychczasowych wspólników o objęciu nowych udziałów wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. Art. 260 § 2 stosuje się odpowiednio.

Jak wynika z przywołanych przepisów, czynność podwyższenia kapitału zakładowego spółki kapitałowej z wkładów stanowi zmianę umowy spółki i podlega obowiązkowi zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych.

Z opisu zdarzenia przyszłego wynika, że udziałowiec planuje podwyższyć kapitał zakładowy, a także utworzyć/podwyższyć dodatkowe kapitały - w szczególności kapitał zapasowy, z którego środki będą mogły być wykorzystane do finansowania bieżących potrzeb finansowych i operacyjnych Spółki, w tym na pokrycie strat, według aktualnych potrzeb. Zwiększenie wartości kapitału zapasowego będzie utworzone w pierwszej kolejności z nadwyżki ceny emisyjnej ponad wartość nominalną udziałów (agio).

Z formalnego punktu widzenia Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników zamierza podjąć uchwałę w przedmiocie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki. Podwyższenie kapitału zakładowego ma nastąpić poprzez ustanowienie nowych udziałów. Udziałowiec obejmie udziały po cenie wyższej od ich wartości nominalnej. Nadwyżka powstała na skutek objęcia udziałów po cenie wyższej od wartości nominalnej (tzw. agio) zostanie przekazana na kapitał zapasowy.

Proporcja, według której zostanie ustalona dokładna kwota podwyższenia kapitału zakładowego oraz kapitału zapasowego (agio) zostanie ustalona w taki sposób, iż określona część kwoty dekapitalizowania przekazana zostanie na kapitał zakładowy (np. 1%) a pozostała część kwoty dekapitalizowania zostanie przekazana na kapitał zapasowy. Udziały zostaną pokryte wkładem pieniężnym. Wkłady pieniężne na pokrycie kapitału zakładowego i nadwyżki ponad wartość nominalną udziałów, przekazywanej na kapitał zapasowy zostaną przekazane na rachunek bankowy Spółki.

Tym samym Państwa zdaniem, jeżeli w wyniku podwyższenia kapitału zakładowego, nowo utworzone udziały w podwyższonym kapitale zakładowym obejmowane będą po cenie wyższej od ich wartości nominalnej, podstawę opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych stanowić będzie wartość, o którą podwyższono kapitał zakładowy, natomiast nadwyżka (tzw. agio) przekazywana na kapitał zapasowy nie będzie podlegać opodatkowaniu tym podatkiem.

Na potwierdzenie swojego stanowiska powołali się Państwo na interpretacje podatkowe.

Ocena stanowiska

Stanowisko, które przedstawili Państwo we wniosku jest prawidłowe.

Odstępuję od uzasadnienia prawnego tej oceny.

Dodatkowe informacje

Informacja o zakresie rozstrzygnięcia

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego, które Państwo przedstawili i stanu prawnego, który obowiązuje w dniu wydania interpretacji.

Końcowo wskazać należy, że jednolity tekst ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych został opublikowany w Dz. U. z 2023 r. poz. 170, z późn. zm., natomiast jednolity tekst ustawy - Kodeks spółek handlowych został opublikowany w Dz. U. z 2022 r. poz. 1467, z późn. zm.

Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, gdy rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie z opisem zdarzenia przyszłego podanym przez Państwa w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swoją aktualność.

POUCZENIE o funkcji ochronnej interpretacji

- Funkcję ochronną interpretacji indywidualnych określają przepisy art. 14k-14nb ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2022 r. poz. 2651 z późn. zm.). Interpretacja będzie mogła pełnić funkcję ochronną, jeśli: Państwa sytuacja będzie zgodna (tożsama) z opisem zdarzenia przyszłego i zastosują się Państwo do interpretacji.

- Zgodnie z art. 14na § 1 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n Ordynacji podatkowej nie stosuje się, jeśli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej jest elementem czynności, które są przedmiotem decyzji wydanej:

1)

z zastosowaniem art. 119a;

2)

w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług;

3)

z zastosowaniem środków ograniczających umowne korzyści.

Zgodnie z art. 14na § 2 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli korzyść podatkowa, stwierdzona w decyzjach wymienionych w § 1, jest skutkiem zastosowania się do utrwalonej praktyki interpretacyjnej, interpretacji ogólnej lub objaśnień podatkowych.

POUCZENIE o prawie do wniesienia skargi na interpretację

Mają Państwo prawo do zaskarżenia tej interpretacji indywidualnej do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w (...). Zasady zaskarżania interpretacji indywidualnych reguluje ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - tekst jedn.: Dz. U. z 2023 r. poz. 259 z późn. zm.; dalej jako "p.p.s.a.".

Skargę do Sądu wnosi się za pośrednictwem Dyrektora KIS (art. 54 § 1 p.p.s.a.). Skargę należy wnieść w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia interpretacji indywidualnej (art. 53 § 1 p.p.s.a.):

- w formie papierowej, w dwóch egzemplarzach (oryginał i odpis) na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Warszawska 5, 43-300 Bielsko-Biała (art. 47 § 1 p.p.s.a.), albo

- w formie dokumentu elektronicznego, w jednym egzemplarzu (bez odpisu), na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Krajowej Informacji Skarbowej na platformie ePUAP: /KIS/SkrytkaESP (art. 47 § 3 i art. 54 § 1a p.p.s.a.).

Skarga na interpretację indywidualną może opierać się wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną (art. 57a p.p.s.a.).

Podstawa prawna dla wydania interpretacji

Podstawą prawną dla wydania tej interpretacji jest art. 13 § 2a oraz art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2021 r. poz. 1540 z późn. zm.).

Podstawą prawną dla odstąpienia od uzasadnienia interpretacji jest art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl