0111-KDIB2-3.4014.203.2020.4.BD - Określenie skutków podatkowych zawarcia umowy sprzedaży praw użytkowania wieczystego gruntu.

Pisma urzędowe
Status:  Aktualne

Pismo z dnia 22 października 2020 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej 0111-KDIB2-3.4014.203.2020.4.BD Określenie skutków podatkowych zawarcia umowy sprzedaży praw użytkowania wieczystego gruntu.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a oraz art. 14b § 1 i art. 14r. ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2020 r. poz. 1325, z późn. zm.) - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Zainteresowanych przedstawione we wniosku wspólnym z 2 lipca 2020 r. (data wpływu - 7 lipca 2020 r.), uzupełnionym 17 września 2020 r., o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie skutków podatkowych zawarcia umowy sprzedaży praw użytkowania wieczystego gruntu - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 7 lipca 2020 r. wpłynął do Organu ww. wniosek wspólny o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej m.in. podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie skutków podatkowych zawarcia umowy sprzedaży praw użytkowania wieczystego gruntu.

Z uwagi na fakt, że wniosek nie spełnił wymogów formalnych, w piśmie z 27 sierpnia 2020 r. znak: 0114-KDIP1-3.4012.406.2020.2.k.k., 0111-KDIB2-3.4014.203.2020.3.BD wezwano do jego uzupełnienia. W odpowiedzi na wezwanie wniosek uzupełniono 17 września 2020 r.

We wniosku złożonym przez: - Zainteresowanego będącego stroną postępowania:

W. Sp. z o.o. (Spółka, Kupujący); - Zainteresowanego niebędącego stroną postępowania:

T. Sp. z o.o.s.k.a. (Sprzedający)

przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

Zainteresowany będący stroną postępowania (dalej: "Spółka", "Kupujący") jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług w Polsce.

Zainteresowany niebędący stroną postępowania (dalej: "Sprzedający") jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług w Polsce.

W dalszej części wniosku Sprzedający oraz Kupujący będą zwani łącznie "Zaineresowanymi".

Kupujący jest zainteresowany nabyciem działek gruntu położonych w W., do których prawo użytkowania wieczystego posiada Sprzedający wraz z określonymi, wskazanymi poniżej prawami (dalej: "Nieruchomości").

W związku z powyższym 11 marca 2020 r. Zainteresowani zawarli w formie aktu notarialnego Przedwstępną umowę sprzedaży prawa użytkowania wieczystego gruntu, prawa własności gruntu oraz innych praw (dalej: "Umowa Przedwstępna"), w której zawarto szereg warunków, od spełnienia których uzależnione jest zawarcie właściwej umowy sprzedaży Nieruchomości wraz z określonymi prawami, tzw. umowy przyrzeczonej (dalej: "Umowa Sprzedaży"). Prócz Zainteresowanych stronami Umowy Przedwstępnej były jeszcze inne podmioty, w szczególności spółka powiązana ze Sprzedającym, jako drugi podmiot zobowiązujący się w ramach Umowy Przedwstępnej do zbycia należących do niego gruntów, oraz trzy inne spółki z grupy kapitałowej Kupującego, które nabędą inne działki gruntu od Sprzedającego i powiązanego z nim podmiotu. Nieruchomości wskazane w Umowie Przedwstępnej będą przedmiotem umów sprzedaży zwieranych przez różne podmioty, w różnym czasie. Z związku z tym sprzedaż pozostałych nieruchomości będzie przedmiotem odrębnych wniosków o interpretację.

W ramach sprzedaży Nieruchomości na Kupującego mają zostać przeniesione prawa wynikające z polisy ubezpieczenia tytułu prawnego w zakresie dotyczącym sprzedawanej Nieruchomości. Kupujący nie nabędzie żadnych innych składników przedsiębiorstwa Sprzedającego ani nie przejmie jego zobowiązań.

W skład Nieruchomości wchodzą:

* prawo użytkowania wieczystego działek nr (...), (...), (...) w obrębie nr (...) położonych w W., wpisanych do księgi wieczystej prowadzonej przez Sąd Rejonowy pod numerem (...) (dalej: "Grunt 36");

* prawo użytkowania wieczystego działek nr (...), (...), (...), (...), (...), (...), (...), (...), (...), (...), (...), (...), (...), (...) w obrębie nr (...) położonych w W., wpisanych do księgi wieczystej prowadzonej przez Sąd Rejonowy pod numerem (...) (dalej: "Grunt 35");

* prawo użytkowania wieczystego działki nr (...) w obrębie nr (...) położonej w W., wpisanej do księgi wieczystej prowadzonej przez Sąd Rejonowy pod numerem (...) (dalej: "Grunt 12").

Użytkownikiem wieczystym Gruntu 36 i Gruntu 35 jest Sprzedający. Użytkownikiem wieczystym Gruntu 12 jest C. Sp. z o.o. (dalej: "C."). W Umowie Przedwstępnej sprzedaży nieruchomości Sprzedający oraz C. zobowiązali się, że C. przeniesienie na rzecz Sprzedającego prawo użytkowania wieczystego Gruntu 12 przed planowaną datą dostawy. Jeżeli zobowiązanie nie zostanie spełnione, Grunt 12 nie będzie stanowił przedmiotu dostawy Nieruchomości przez Sprzedającego.

Jeżeli przed dniem zawarcia Umowy Sprzedaży dokonany zostałby podział działek, zmianie ulegną ich numery ewidencyjne.

Zainteresowani nie mają wiedzy na temat jakichkolwiek obiektów budowlanych znajdujących się na Nieruchomości. Nie można jednak zupełnie wykluczyć istnienia obiektów budowlanych pod powierzchnią ziemi. Z tego względu Zainteresowani złożą przed dniem dokonania dostawy na podstawie art. 43 ust. 10 ustawy o podatku od towarów i usług do właściwego dla Kupującego Naczelnika Urzędu Skarbowego oświadczenie dotyczącego Nieruchomości o wyborze opcji opodatkowania podatkiem od towarów i usług sprzedaży budynków/budowli wraz z prawem użytkowania wieczystego gruntu.

Transakcja sprzedaży będzie obejmować Nieruchomości, dla których obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego (uchwała nr (...) Rady Miasta z dnia 5 grudnia 2013 r., dalej: "MPZP").

Nieruchomości będące przedmiotem sprzedaży, zgodnie z ustaleniami MPZP znajdują się w granicach terenów oznaczonych symbolami: C4.ZP, C5.U, C6.U, 16.KD-L. Jedna z działek (...) znajduje się w granicach terenów oznaczonych dwoma symbolami C5.U i 16.KD-L.

Zgodnie z MPZP teren o symbolu C5.U przeznaczony jest pod usługi z zakresu biur (przeznaczenie podstawowe) oraz pod usługi z zakresu handlu detalicznego, gastronomii (przeznaczenie uzupełniające). Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu:

1.

dopuszcza się realizację funkcji uzupełniającej wyłącznie w obrębie dwóch pierwszych nadziemnych kondygnacji budynku o funkcji podstawowej,

2.

zakazuje się realizacji obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m,sup>2,

3.

ustala się minimalną powierzchnię działki budowlanej - 2000 msup>2,

4.

ustala się zasady tworzenia działek budowlanych zgodnie z § 15,

5.

ustala się wskaźnik minimalnej powierzchni biologicznie czynnej - 10%,

6.

ustala się wskaźnik maksymalnej intensywności zabudowy - 2,7,

7.

ustala się maksymalną wysokość zabudowy - 30 m,

8.

ustala się minimalną wysokość zabudowy - 15 m,

nakazuje się stosowanie dachów płaskich, tj. o maksymalnym kącie nachylenia połaci do 12°,

9.

ustala się nieprzekraczalne linie zabudowy - zgodnie z rysunkiem planu,

10.

ustala się zasady realizacji ogrodzeń zgodnie z § 5,

11.

ustala się zasady realizacji reklam zgodnie z § 7 ust. 1,

12.

ustala się zasady realizacji szyldów zgodnie z § 7 ust. 2,

13.

ustala się zasady kolorystyki elewacji budynków zgodnie § 8,

14.

ustala się zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego zgodnie z § 9.

Teren o symbolu C6.U przeznaczony jest pod usługi z zakresu biur (przeznaczenie podstawowe) oraz pod usługi z zakresu handlu detalicznego, gastronomii, kultury i rekreacji (przeznaczenie uzupełniające). Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu:

1.

dopuszcza się realizację funkcji uzupełniającej wyłącznie w obrębie dwóch pierwszych nadziemnych kondygnacji budynku o funkcji podstawowej;

2.

zakazuje się realizacji obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 msup>2;

3.

dopuszcza się realizację lokalnych dominant wysokościowych w rejonie oznaczonym symbolami graficznymi na rysunku planu, przy czym ustala się maksymalną sumaryczną powierzchnię zabudowy ww. dominant nie większą niż 10% powierzchni terenu,

4.

ustala się minimalną powierzchnię działki budowlanej - 2000 msup>2,

5.

ustala się zasady tworzenia działek budowlanych zgodnie z § 15,

6.

ustala się wskaźnik minimalnej powierzchni biologicznie czynnej - 10%,

7.

ustala się wskaźnik maksymalnej intensywności zabudowy - 3,0,

8.

ustala się maksymalną wysokość zabudowy:

a.

nie więcej niż 30,0 m z zastrzeżeniem lit. b,

b.

nie więcej niż 46,5 m dla lokalnych dominant wysokościowych w rejonie oznaczonym symbolami graficznymi na rysunku planu,

9.

ustala się minimalną wysokość zabudowy - 15 m,

10.

nakazuje się stosowanie dachów płaskich, tj. o maksymalnym kącie nachylenia połaci do 12°,

11.

ustala się nieprzekraczalne linie zabudowy - zgodnie z rysunkiem planu,

12.

ustala się realizację ciągu pieszo-rowerowego w rejonie oznaczonym na rysunku planu, przy czym zakazuje się jego przegradzania,

13.

nakazuje się wytworzenie rzędu drzew w rejonie wyznaczonym na rysunku planu,

14.

ustala się zasady realizacji ogrodzeń zgodnie z § 5,

15.

ustala się zasady realizacji reklam zgodnie z § 7 ust. 1,

16.

ustala się zasady realizacji szyldów zgodnie z § 7 ust. 2,

17.

ustala się zasady kolorystyki elewacji budynków zgodnie z § 8,

18.

ustala się zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego zgodnie z § 9.

Teren o symbolu C4.ZP przeznaczony jest pod zieleń urządzoną. Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu:

1.

zakazuje się realizacji obiektów kubaturowych poza obiektami małej architektury,

2.

ustala się realizację ciągów pieszych w formie alej parkowych i placyków pieszych,

3.

ustala się realizację głównych ciągów pieszo-rowerowych w rejonach oznaczonych na rysunku planu,

4.

dla terenu jako przestrzeni publicznej:

a.

nakazuje się dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych urządzeń i powierzchni przeznaczonych dla ruchu pieszego, takich jak: chodniki, pochylnie, schody zgodnie z § 11 pkt 2,

b.

nakazuje się stosowanie jednakowych elementów wyposażenia powtarzalnego zgodnie z § 11 pkt 2,

5.

ustala się wskaźnik minimalnej powierzchni biologicznie czynnej - 70%,

6.

nakazuje się zachowanie zwartych grup zadrzewień na 60% powierzchni terenu,

7.

dopuszcza się częściowo rekompozycję istniejących drzew, po spełnieniu przepisów odrębnych,

8.

nakazuje się kształtowanie zwartych grup zieleni od strony dróg publicznych 1.1. KDGP, 16 KD-L,

9.

zakazuje się grodzenia terenu,

10.

zakazuje się rozmieszczenia reklam,

11.

zakazuje się rozmieszczenia szyldów,

12.

ustala się zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego zgodnie z § 9.

Teren o symbolu 16.KD-L przeznaczony jest pod drogę publiczną klasy lokalnej. Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu:

1.

ustala się linie rozgraniczające o szerokości minimum 12,0 m na odcinku od 13.KD-L do północnej linii rozgraniczającej terenu C5.U,

2.

ustala się południowo-wschodnią linię rozgraniczającą drogi na odcinku od rejonu północnej linii rozgraniczającej terenu C5.U do 4. KD-L projektowanej 1,

3.

ustala się jednojezdniowy przekrój drogi,

4.

ustala się powiązania poprzez skrzyżowania następującymi drogami:

a.

4.KD-L projektowaną 1,

b.

13.KD-L ul. R.,

c.

17.KD-D projektowaną 4,

5.

ustala się prowadzenie chodników po obu stronach jezdni,

6.

dopuszcza się parkowanie przyuliczne, w formie zatok postojowych, po północnozachodniej stronie jezdni.

Warunki zagospodarowania terenu niezwiązane z urządzeniami drogowymi:

1.

ustala się zasady realizacji reklam zgodnie z § 7 ust. 1,

2.

ustala się zasady realizacji szyldów zgodnie z § 7 ust. 2,

3.

ustala się zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego zgodnie z § 9,

4.

teren stanowi przestrzeń publiczną zgodnie z § 11 pkt 1 i obowiązują dla niego przepisy § 11 pkt 2,

5.

obowiązują ogólne zasady rozbudowy, przebudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej zgodnie z § 17.

Zbywane Nieruchomości nie są jedynymi składnikami majątku Sprzedającego. Sprzedający posiada również inne nieruchomości, których sprzedaż również jest objęta Umową Przedwstępną, z tym, że nabywcą tych nieruchomości są podmioty inne niż Kupujący.

Nieruchomości będące przedmiotem sprzedaży nie są wyodrębnione ani organizacyjnie ani finansowo w przedsiębiorstwie Sprzedającego. Sprzedający nie zatrudnia również żadnych pracowników. Zarządzanie Nieruchomościami jest zlecone odrębnemu podmiotowi i w żadnym wypadku umowa o zarządzanie nie zostanie przeniesiona na Kupującego. Przeniesieniu na Kupującego nie będą również podlegały zaciągnięte przez Sprzedającego pożyczki przeznaczone na finansowanie bieżącej działalności operacyjnej i inwestycyjnej tej spółki Sprzedającego.

Sprzedający nabył Grunt 35 w 2013 r. w drodze aportu. Aport tych działek nie był opodatkowany podatkiem od towarów i usług. Działki o numerach ewidencyjnych (...), (...) i (...) wchodzące do obrębu (...) (Grunt 36) zostały nabyte przez Sprzedającego w drodze zamiany nieruchomości w 2016 r. (dostawy były opodatkowane podatkiem od towarów i usług). Umowa zamiany została zawarta ze wspomnianą już wcześniej spółką C. Sprzedającemu przysługiwało prawo do odliczenia podatku od towarów i usług w związku z nabyciem Gruntu 36 oraz będzie przysługiwać prawo do odliczenia podatku od towarów i usług w związku z planowanym nabyciem Gruntu 12 (nabycie od spółki C.). W przypadku Gruntu 35 Sprzedający nie odliczył podatku od towarów i usług, ponieważ dostawa nie była opodatkowana podatkiem od towarów i usług (na dzień dostawy nie był jeszcze uchwalony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego).

Co do zasady do dnia zawarcia Umowy Przedwstępnej Nieruchomości nie były wykorzystywane przez Sprzedającego w celach komercyjnych, tj. nie była przedmiotem umowy najmu czy dzierżawy. Wyjątkiem tu były jednak działki o numerach (...) i (...) w obrębie (...), które na przełomie lat 2016 i 2017 były przedmiotem umowy najmu. W 2016 r. Sprzedający zawarł umowę najmu części działki o numerze (...) z przeznaczeniem na składowanie na niej materiałów budowlanych oraz parkowanie tam maszyn i urządzeń. W związku z zawartą umową najmu Sprzedający wystawiał stosowną fakturę VAT, a wynagrodzenie wynikające z umowy najmu powiększane było o podatek od towarów i usług. Podobnie we wrześniu 2016 r. Sprzedający, w drodze aneksu do zawartej wcześniej umowy najmu dotyczącej innej działki, oddał w najem działkę o numerze ewidencyjnym (...) w obrębie (...). Przedmiotem najmu była część tej działki (20 metrów kwadratowych) z przeznaczeniem na umieszczenie banneru reklamowego. W związku z zawarciem w 2016 r. aneksu do umowy najmu i objęcia najmem części działki o numerze ewidencyjnym (...) Sprzedający wystawiał na najemcę faktury VAT doliczając do określonego w umowie najmu wynagrodzenia netto stosowny podatek od towarów i usług.

Wchodzące w skład Nieruchomości działki zostały przez Sprzedającego nabyte z zamiarem ich późniejszej odsprzedaży w związku z czym od początku były one wprowadzone do ksiąg rachunkowych Sprzedającego w pozycji środków obrotowych przeznaczonych do sprzedaży.

Kupujący zamierza wykorzystywać Nieruchomości do działalności opodatkowanej podatkiem od towarów i usług.

W uzupełnieniu wniosku Zainteresowani w przedmiocie podatku od czynności cywilnoprawnych wyjaśnili co następuje:

* Prawa z polisy ubezpieczenia tytułu prawnego w zakresie dotyczącym sprzedawanej Nieruchomości zostaną przeniesione na Kupującego w związku ze sprzedażą działek gruntu. Strony nie ustaliły odrębnej ceny za ich przeniesienie, podobnie jak za roślinność znajdującą się na działkach, gdyż prawa z polisy są wtórne w stosunku do istoty umowy sprzedaży Nieruchomości. Pomimo tego będą one stanowić przedmiot umowy sprzedaży.

* Pod pojęciem "Nieruchomości" użytym we wniosku nie mieści się prawo z polisy ubezpieczenia tytułu prawnego w zakresie dotyczącym sprzedawanych Nieruchomości.

* Pytania podatkowe sformułowane we wniosku nie odnoszą się do opodatkowania sprzedaży ww. prawa wynikającego z umowy, tylko do sprzedaży Nieruchomości.

* Zainteresowani oczekują interpretacji prawa podatkowego w zakresie opodatkowania sprzedaży prawa użytkowania wieczystego gruntów (a nie sprzedaży praw majątkowych). Zainteresowani nie oczekują interpretacji w zakresie prawa z polisy ubezpieczeniowej.

* Na wymienionych we wniosku działkach w momencie sprzedaży Nieruchomości nie będą znajdowały się inne naniesienia/obiekty.

Pozostała treść uzupełnienia opisu zdarzenia przyszłego przedstawionego we wniosku, jako że dotyczy podatku od towarów i usług, została przywołana w interpretacji dotyczącej podatku od towarów i usług, tj. interpretacji znak: 0114-KDIP1-3.4012.406.2020.3.k.k.

W związku z powyższym opisem zadano m.in. następujące pytanie:

Czy sprzedaż Nieruchomości będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych? (pytanie oznaczone we wniosku nr 4).

Zdaniem Zainteresowanych, sprzedaż Nieruchomości nie będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych, ponieważ będzie opodatkowana podatkiem od towarów i usług.

Zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych podatkowi podlegają umowy sprzedaży oraz zamiany rzeczy i praw majątkowych.

Na podstawie art. 2 pkt 4 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych nie podlegają opodatkowaniu czynności cywilnoprawne, inne niż umowa spółki i jej zmiany:

a.

w zakresie, w jakim są opodatkowane podatkiem od towarów i usług,

b.

jeżeli przynajmniej jedna ze stron jest zwolniona od podatku od towarów i usług z tytułu dokonania tej czynności, z wyjątkiem:

* umów sprzedaży i zamiany, których przedmiotem jest nieruchomość lub jej część, albo prawo użytkowania wieczystego, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, prawo do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub prawo do miejsca postojowego w garażu wielostanowiskowym lub udział w tych prawach,

* umów sprzedaży udziałów i akcji w spółkach handlowych.

Przy umowie sprzedaży obowiązek podatkowy ciąży na kupującym (art. 4 pkt 1) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych.

Biorąc pod uwagę, że sprzedaż Nieruchomości będzie opodatkowana 23% stawką podatku od towarów i usług, nie będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych, więc Kupujący nie będzie zobowiązany do zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych z tytułu nabycia Nieruchomości.

Z uwagi na zakres niniejszej interpretacji przywołano powyżej tylko tę część stanowiska Zainteresowanych, która odnosi się do zagadnienia dotyczącego podatku od czynności cywilnoprawnych.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Zainteresowanych w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Na wstępie należy wskazać, że niniejsza interpretacja stanowi ocenę stanowiska Zainteresowanych wyłącznie w zakresie przepisów ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych. W zakresie podatku od towarów i usług wydano odrębne rozstrzygnięcia - interpretację z 21 października 2020 r. znak: 0114-KDIP1-3.4012.406.2020.3.k.k. oraz postanowienie o odmowie wydania interpretacji z 21 października 2020 r., znak: 0114-KDIP1-3.4012.588.2020.2.k.k.

Przepis art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 815, z późn. zm.) zawiera zamknięty katalog czynności podlegających opodatkowaniu tym podatkiem. Zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. a ww. ustawy - podatkowi temu podlegają umowy sprzedaży oraz zamiany rzeczy i praw majątkowych.

Stosownie do treści art. 3 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy obowiązek podatkowy powstaje z chwilą dokonania czynności cywilnoprawnej. W myśl art. 4 pkt 1 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych obowiązek podatkowy - przy umowie sprzedaży - ciąży na kupującym.

W oparciu o art. 6 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, podstawę opodatkowania - przy umowie sprzedaży - stanowi wartość rynkowa rzeczy lub prawa majątkowego, którą określa się na zasadach wskazanych w art. 6 ust. 2 ww. ustawy.

Zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy stawki podatku wynoszą - od umowy sprzedaży:

a.

nieruchomości, rzeczy ruchomych, prawa użytkowania wieczystego, własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego, spółdzielczego prawa do lokalu użytkowego oraz wynikających z przepisów prawa spółdzielczego: prawa do domu jednorodzinnego oraz prawa do lokalu w małym domu mieszkalnym - 2%,

b.

innych praw majątkowych - 1%.

W związku z powyższymi regulacjami należy stwierdzić, że umowa sprzedaży podlega generalnie opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych i obowiązek uiszczenia tego podatku ciąży na kupującym.

W ustawie o podatku od czynności cywilnoprawnych przewidziano jednak sytuacje, w których czynność mieszcząca się w zakresie przedmiotowym ustawy jest wyłączona z opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych.

Na podstawie art. 2 pkt 4 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych - nie podlegają podatkowi czynności cywilnoprawne, inne niż umowa spółki i jej zmiany:

a.

w zakresie, w jakim są opodatkowane podatkiem od towarów i usług,

b.

jeżeli przynajmniej jedna ze stron jest zwolniona od podatku od towarów i usług z tytułu dokonania tej czynności, z wyjątkiem:

* umów sprzedaży i zamiany, których przedmiotem jest nieruchomość lub jej część, albo prawo użytkowania wieczystego, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, prawo do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub prawo do miejsca postojowego w garażu wielostanowiskowym lub udział w tych prawach,

* umów sprzedaży udziałów i akcji w spółkach handlowych.

Z treści art. 2 pkt 4 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych wynika, że o wyłączeniu z opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych nie decyduje okoliczność, że strony tej umowy posiadają generalnie status podatnika podatku od towarów i usług, lecz wyłącznie fakt, że dana czynność (ta konkretna) jest opodatkowana podatkiem od towarów i usług lub przynajmniej jedna ze stron tej czynności jest z tego podatku zwolniona. Przy czym, mimo zwolnienia z podatku od towarów i usług, wyłączenie z opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych nie będzie miało miejsca wówczas, gdy czynność będzie dotyczyć m.in. umowy sprzedaży a jej przedmiotem będzie m.in. nieruchomość. Jednocześnie podkreślić należy, że z treści cytowanego przepisu (lit. a) wynika, że wyłączona z opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych jest czynność tylko w tym zakresie, w jakim jest opodatkowana podatkiem od towarów i usług.

W świetle art. 1a pkt 7 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, użyte w ustawie określenie podatek od towarów i usług oznacza podatek od towarów i usług w rozumieniu ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2020 r. poz. 106 i 568) lub podatek od wartości dodanej pobierany na podstawie przepisów obowiązujących w państwach członkowskich.

Ze zdarzenia przyszłego przedstawionego we wniosku wynika, że Sprzedający (Zainteresowany niebędący stroną postępowania) zamierza dokonać na rzecz Kupującego (Zainteresowanego będącego stroną postępowania) sprzedaży praw użytkowania wieczystego 18 działek gruntu.

W związku z tym należy podkreślić, że jakkolwiek zapytanie Zainteresowanych dotyczy opodatkowania umowy sprzedaży praw użytkowania wieczystego podatkiem od czynności cywilnoprawnych, to jednak w pierwszej kolejności rozstrzygnięcia wymaga kwestia czy powyższa transakcja - dokonana pomiędzy wskazanymi we wniosku Stronami - podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług w świetle przepisów ustawy o podatku od towarów i usług, bowiem ocena ta ma zasadnicze znaczenie dla ewentualnego objęcia umowy sprzedaży podatkiem od czynności cywilnoprawnych. Opodatkowanie tej czynności podatkiem od towarów i usług może bowiem skutkować wyłączeniem obowiązku podatkowego w podatku od czynności cywilnoprawnych na podstawie art. 2 pkt 4 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych.

W interpretacji indywidualnej z 21 października 2020 r., znak: 0114-KDIP1-3.4012.406.2020.3.k.k., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej potwierdził stanowisko Zainteresowanych, wskazując, że:

* planowana transakcja zbycia składników majątkowych Sprzedającego będzie stanowić w myśl art. 7 ust. 1 ustawy dostawę towarów podlegającą opodatkowaniu na podstawie art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług,

* dla planowanej transakcji nie znajdzie zastosowania ani zwolnienie od podatku od towarów i usług, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 9 tejże ustawy, ani w art. 43 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy. W konsekwencji, sprzedaż przedmiotowej nieruchomości będzie podlegała opodatkowaniu właściwą stawką podatku od towarów i usług.

Zatem, skoro omawiana we wniosku transakcja sprzedaży Nieruchomości będzie faktycznie w całości opodatkowana podatkiem od towarów i usług (nie będzie z tego podatku zwolniona), to do opisanej transakcji znajdzie zastosowanie wyłączenie zawarte w art. 2 pkt 4 lit. a) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych. W takim przypadku opisana transakcja sprzedaży będzie wyłączona z opodatkowania w podatku od czynności cywilnoprawnych.

Wobec powyższego, stanowisko Zainteresowanych należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Zainteresowanych i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, gdy rzeczywisty stan sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze zdarzeniem podanym przez Zainteresowanych w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swoją aktualność.

Zgodnie z art. 14na § 1 Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

1.

z zastosowaniem art. 119a;

2.

w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług;

3.

z zastosowaniem środków ograniczających umowne korzyści.

Przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli korzyść podatkowa, stwierdzona w decyzjach wymienionych w § 1, jest skutkiem zastosowania się do utrwalonej praktyki interpretacyjnej, interpretacji ogólnej lub objaśnień podatkowych (art. 14na § 2 Ordynacji podatkowej).

Powyższe unormowania należy odczytywać łącznie z przepisami art. 33 ustawy z 23 października 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy - Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. , poz. 2193), wprowadzającymi regulacje intertemporalne.

Zainteresowanemu będącemu stroną postępowania (art. 14r. § 2 Ordynacji podatkowej) przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w..., za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2019 r. poz. 2325, z późn. zm.).

Skargę wnosi się w dwóch egzemplarzach (art. 47 § 1 ww. ustawy) na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała lub drogą elektroniczną na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Krajowej Informacji Skarbowej na platformie ePUAP: /KIS/SkrytkaESP (art. 54 § 1a ww. ustawy), w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy). W przypadku pism i załączników wnoszonych w formie dokumentu elektronicznego odpisów nie dołącza się (art. 47 § 3 ww. ustawy). W przypadku wnoszenia skargi w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii jako najwłaściwszy proponuje się kontakt z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego ePUAP.

Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl