0111-KDIB2-3.4014.188.2021.4.JKA - Ustalenie skutków podatkowych sprzedaży prawa wieczystego użytkowania gruntu i własności naniesień na tym gruncie

Pisma urzędowe
Status:  Aktualne

Pismo z dnia 13 sierpnia 2021 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej 0111-KDIB2-3.4014.188.2021.4.JKA Ustalenie skutków podatkowych sprzedaży prawa wieczystego użytkowania gruntu i własności naniesień na tym gruncie

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a oraz art. 14b § 1 i art. 14r. ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2020 r. poz. 1325 z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Zainteresowanych przedstawione we wniosku wspólnym z 29 kwietnia 2021 r. (data wpływu - 11 maja 2021 r.), uzupełnionym 19 lipca 2021 r., o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie skutków podatkowych sprzedaży prawa wieczystego użytkowania gruntu i własności naniesień na tym gruncie - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 11 maja 2021 r. wpłynął do Organu wniosek wspólny o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej m.in. podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie skutków podatkowych skutków podatkowych sprzedaży prawa wieczystego użytkowania gruntu i własności naniesień na tym gruncie.

Z uwagi na fakt, że wniosek nie spełniał wymogów formalnych, w piśmie z 7 lipca 2021 r. znak: 0111-KDIB3-2.4012.373.2021.2.MD i 0111-KDIB2-3.4014.188.2021.3.JKA Zainteresowani zostali wezwani do jego uzupełnienia. Wniosek został uzupełniony 19 lipca 2021 r.

We wniosku złożonym przez: * Zainteresowanego będącego stroną postępowania:

Sp. z o.o. (dalej: Spółka, Kupujący, Nabywca) * Zainteresowanego niebędącego stroną postępowania:

Spółdzielnia Pracy (dalej: Spółdzielnia, Sprzedający, Zbywca)

przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

Sp. z o.o. (dalej: Kupujący lub Spółka) zamierza nabyć od Spółdzielnia Pracy (dalej: Sprzedający lub Spółdzielnia) nieruchomości, tj.:

* prawo użytkowania wieczystego zabudowanej nieruchomości gruntowej będącej własnością Gminy W., składającej się z działek ewidencyjnych numer (...) (dalej: Działka A), (...) (dalej: Działka B) oraz (...) (dalej: Działka C) o łącznej powierzchni (...), położonej w W., obręb ewidencyjny Stare Miasto (dalej: Grunt) oraz

* prawo własności posadowionych na Gruncie budynków, stanowiących odrębną nieruchomość (dalej: Budynki), dla której Sąd Rejonowy prowadzi księgę wieczystą.

(dalej łącznie jako: Nieruchomość).

Budynki znajdują się na Działce A oraz B. Na działkach tych znajduje się również betonowa droga wewnętrzna (dojazd i dojście do Budynków) oraz miejsca parkingowe.

Na Działce C nie posadowiono żadnych budynków, jednak przebiega przez nią betonowa droga wewnętrzna oraz znajdują się na niej miejsca parkingowe.

Droga wewnętrzna i miejsca parkingowe znajdujące się na Gruncie są zwane dalej łącznie "Budowlami".

Nieruchomość, tj. prawo użytkowania wieczystego Gruntu oraz odrębna własność Budynków, ma być przedmiotem sprzedaży na rzecz Kupującego (dalej: Transakcja).

W dniu 7 kwietnia 2021 r. Sprzedający i Kupujący zawarli przedwstępną umowę sprzedaży Nieruchomości.

Zarówno Sprzedający, jak i Kupujący, są zarejestrowanymi czynnymi podatnikami podatku od towarów i usług i będą utrzymywać taki status także na dzień Transakcji.

Historia i charakterystyka Nieruchomości

- Budynki zostały wzniesione w latach 50 XX w. i od 1956 r. są wykorzystywane przez Spółdzielnię (Zainteresowanego niebędącego stroną postępowania).

- Na podstawie umowy wieczystego użytkowania i przeniesienia własności z 22 marca 1994 r. oraz umowy zamiany z 24 września 1999 r. Spółdzielnia (Zainteresowany niebędący stroną postępowania) nabyła prawo użytkowania wieczystego Gruntu oraz prawo własności posadowionych na nim Budynków.

- Obecnie Budynki są częściowo wykorzystywane dla potrzeb własnych Spółdzielni, częściowo zaś są przedmiotem najmu na rzecz podmiotów trzecich, w ramach prowadzonej przez Spółdzielnię działalności gospodarczej, która nie jest zwolniona z podatku od towarów i usług.

- Najemcy mogą również korzystać z drogi wewnętrznej i miejsc parkingowych.

- W okresie ostatnich dwóch lat Spółdzielnia nie ponosiła wydatków na ulepszenie Budynków, których wartość stanowiła co najmniej 30% ich wartości początkowej. Spółdzielnia nie planuje również dokonywać takich nakładów do dnia Transakcji.

- W okresie ostatnich dwóch lat Spółdzielnia nie wzniosła na Gruncie nowych obiektów budowlanych i nie planuje takich działań do dnia Transakcji.

- Cała powierzchnia Budynków jest (lub była w przeszłości) zasiedlona, tj. była wykorzystywana zgodnie ze swoim przeznaczeniem gospodarczym.

- To samo dotyczy Budowli - powstały one co najmniej 2 lata przed dniem Transakcji, od tamtego czasu są w eksploatacji oraz Spółdzielnia nie ponosiła i nie będzie ponosić wydatków na ich ulepszenie, które przekraczałyby 30% ich wartości początkowej.

- Obszar, na którym znajduje się Nieruchomość, nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

- W dniu 10 lutego 2021 r. Prezydent W. wydał w odniesieniu do Nieruchomości decyzję o warunkach zabudowy, ustalającą warunki zabudowy w W. dla inwestycji obejmującej budowę budynku zamieszkania zbiorowego z usługami na parterze, garażem podziemnym oraz niezbędną infrastrukturą techniczną (dalej: Decyzja o Warunkach Zabudowy). Na moment złożenia wniosku decyzja ta nie jest jeszcze ostateczna.

Przedmiot i cel zawarcia Transakcji

- Przedmiotem Transakcji (sprzedaży na rzecz Spółki) będzie prawo użytkowania wieczystego Gruntu oraz prawo własności posadowionych na nim Budynków.

- Kupujący zamierza zrealizować na Nieruchomości przedsięwzięcie polegające na budowie budynku zamieszkania zbiorowego z usługami na parterze, garażem podziemnym oraz niezbędną infrastrukturą techniczną (dalej: "Planowana Inwestycja").

- Realizacja Planowanej Inwestycji będzie wiązać się z rozbiórką wszystkich lub tylko niektórych Budynków oraz Budowli. W ramach Planowanej Inwestycji Spółka (Zainteresowany będący stroną postępowania) dopuszcza bowiem pozostawienie jednego z Budynków i jego przebudowę, rozbudowę albo adaptację.

- Prace rozbiórkowe będą podejmowane przez Spółkę (Zainteresowany będący stroną postępowania) i rozpoczną się nie wcześniej niż w dniu Transakcji.

- Po zrealizowaniu Planowanej Inwestycji Spółka zamierza sprzedać powstałe w niej lokale, która to czynność będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług (tj. nie znajdzie zastosowania zwolnienie z podatku od towarów i usług). Tym samym, zakup Nieruchomości będzie służył Spółce wyłącznie do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług, niepodlegających zwolnieniu z tego podatku.

- Przedmiotem Transakcji nie będą jakiekolwiek inne ruchomości, prawa czy wyposażenie należące do Spółdzielni.

- Spółdzielnia zobowiązała się do wypowiedzenia lub rozwiązania obowiązujących dla Nieruchomości umów najmu, tak aby do dnia Transakcji najemcy opróżnili i opuścili przedmiot najmu.

- Ponadto, przedmiotem Transakcji (przeniesienia na Spółkę) nie będą w szczególności:

* jakiekolwiek prawa i obowiązki Spółdzielni z ewentualnych umów na finansowanie Nieruchomości,

* jakiekolwiek ewentualne umowy o zarządzanie Nieruchomością zawarte przez Spółdzielnię,

* jakiekolwiek ewentualne umowy zarządzania aktywami zawarte przez Spółdzielnię,

* jakiekolwiek należności czy zobowiązania o charakterze pieniężnym związane z Nieruchomością, które przysługują lub obciążają Spółdzielnię.

- W następstwie Transakcji Spółka nie przejmie również pracowników Spółdzielni ani innych składników materialnych lub niematerialnych Spółdzielni, poza Nieruchomością.

Dodatkowe kwestie dotyczące Nieruchomości i Transakcji

- Strony dopuszczają możliwość, iż w okresie po nabyciu Nieruchomości przez Kupującego, część Nieruchomości zostanie oddana Sprzedającemu w najem na okres nie dłuższy niż 6 miesięcy.

- Oddanie części Nieruchomości w najem na rzecz Spółdzielni będzie czynnością podlegającą opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług i nie korzystającą ze zwolnienia.

- Umowa przedwstępna pomiędzy Spółką (Zainteresowanym będącym stroną postępowania) a Spółdzielnią (Zainteresowanym niebędącym stroną postępowania) zawiera następujące warunki, po spełnieniu których dojdzie do zawarcia między stronami przyrzeczonej umowy sprzedaży Nieruchomości:

(i) przeprowadzenie przez Spółkę audytu Nieruchomości, którego wyniki będą satysfakcjonujące dla Kupującego,

(ii) przeniesienie na Kupującego ostatecznej Decyzji o Warunkach Zabudowy wraz ze wszelkimi uzgodnieniami, warunkami technicznymi oraz pozwoleniami.

- W przypadku, gdy w wydanej przez organ interpretacji zostanie stwierdzone, że Transakcja będzie podlegała zwolnieniu z opodatkowania podatkiem od towarów i usług na mocy art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o podatku od towarów i usług (tj. jako dostawa budynków, budowli lub ich części po upływie 2 lat od ich pierwszego zasiedlenia), Sprzedający i Kupujący mają zamiar zrezygnować z ww. zwolnienia poprzez złożenie do naczelnika urzędu skarbowego właściwego dla Kupującego przed dniem Transakcji zgodnego oświadczenia o wyborze opodatkowania podatkiem od towarów i usług dostawy wszystkich budynków, budowli lub ich części znajdujących się na Gruncie, tj. oświadczenia, o którym mowa w art. 43 ust. 10 pkt 2 ustawy o podatku od towarów i usług, zawierającego wszystkie elementy, o których mowa w art. 43 ust. 11 ustawy o podatku od towarów i usług.

- W takiej sytuacji sprzedaż Nieruchomości zostanie udokumentowana fakturą VAT wystawioną przez Sprzedającego i dostarczoną Kupującemu.

W piśmie uzupełniającym z 16 lipca 2021 r. Zainteresowani wskazali, że znajdująca się na Działkach A, B i C betonowa droga wewnętrzna oraz miejsca parkingowe będą znajdować się na Nieruchomości na moment dokonania Transakcji i będą one przedmiotem umowy sprzedaży planowanej Transakcji.

Zgodnie z art. 235 ustawy - Kodeks cywilny prawo użytkowania wieczystego gruntu ma nadrzędny charakter w stosunku do prawa własności budynków i innych urządzeń posadowionych na tym gruncie, co oznacza, że prawem głównym jest prawo użytkowania wieczystego, a prawem związanym (podrzędnym) jest prawo własności budynków i innych urządzeń. W konsekwencji użytkowanie wieczyste gruntu nie może być przedmiotem obrotu odrębnym od prawa własności budynków wzniesionych na tym gruncie. To samo tyczy się prawa własności budowli wzniesionych na gruncie znajdującym się w użytkowaniu wieczystym.

W praktyce w umowach przenoszących prawo użytkowania wieczystego gruntu oraz odrębną własność posadowionych na tym gruncie budynków i innych urządzeń nie zawsze wyodrębnia się drogi wewnętrzne, miejsca parkingowe, itp. obiekty, nawet jeśli stanowią one budowle w rozumieniu art. 3 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane. Często obiekty takie nie są również ujawniane w księgach wieczystych jako odrębne nieruchomości posadowione na gruncie oddanym w użytkowanie wieczyste. Żadna z powyższych okoliczności nie ma jednak wpływu na to, że prawo własności do takich obiektów jest przenoszone wraz ze zbyciem prawa użytkowania wieczystego.

Znajdująca się na Działkach A, B i C betonowa droga wewnętrzna oraz miejsca parkingowe stanowią budowle/urządzenia budowlane w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane, choć nie zostały one ujawnione w księdze wieczystej prowadzonej dla Nieruchomości.

Budynki znajdujące się na Działkach A i B na moment planowanej sprzedaży będą spełniały definicję budynku w rozumieniu art. 3 pkt 2 i pkt 3 ustawy - Prawo budowlane.

Na moment planowanej sprzedaży wszystkie działki będące przedmiotem planowanej transakcji będą działkami zabudowanymi Budynkami i/lub Budowlami w rozumieniu ustawy - Prawo budowlane.

Realizacja Planowanej Inwestycji będzie wiązać się z rozbiórką wszystkich lub tylko niektórych Budynków oraz Budowli. W ramach Planowanej Inwestycji Spółka (Zainteresowany będący stroną postępowania) dopuszcza bowiem pozostawienie jednego z Budynków i jego przebudowę, rozbudowę albo adaptację. Prace rozbiórkowe będą podejmowane przez Spółkę i rozpoczną się nie wcześniej niż w dniu Transakcji.

Przed dniem Transakcji może natomiast dojść do wydania pozwolenia na rozbiórkę lub pozwolenia na budowę oraz rozbiórkę. O pozwolenie takie może wystąpić Spółka w ramach udzielonego jej przez sprzedającego pełnomocnictwa do dysponowania Nieruchomością na cele budowlane. Jeśli nawet dojdzie do uzyskania takiej decyzji i będzie ona ostateczna przed dniem Transakcji, Spółka ani Sprzedający nie zamierzają podejmować żadnych działań faktycznych zmierzających do rozbiórki Budynków i/lub Budowli znajdujących się na działkach. Zatem założenie dziennika rozbiórki (lub budowy) oraz oznakowanie i zabezpieczenie trenu na potrzeby prowadzenia prac rozbiórkowych (budowlanych) nastąpi nie wcześniej niż po Transakcji i będzie czynić to już Spółka (Zainteresowany będący stroną postępowania).

W związku z powyższym opisem zadano m.in. pytanie:

Czy umowa sprzedaży Nieruchomości nie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych? (pytanie oznaczone we wniosku nr 4).

Zdaniem Zainteresowanych, umowa sprzedaży Nieruchomości nie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych.

Stosownie do art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. a w zw. z art. 1 ust. 4 pkt 1 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, opodatkowaniu tym podatkiem podlega umowa sprzedaży rzeczy i praw majątkowych znajdujących się na terytorium lub wykonywanych terytorium Polski.

Jednocześnie, zgodnie z art. 2 pkt 4 lit. a ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych nie podlegają czynności cywilnoprawne, inne niż umowa spółki i jej zmiany, w zakresie, w jakim są opodatkowane podatkiem od towarów i usług.

Tym samym, mając na uwadze, że w ocenie Zainteresowanych, umowa sprzedaży Nieruchomości będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług i nie będzie korzystać ze zwolnienia z tego podatku, to w konsekwencji umowa sprzedaży Nieruchomości nie będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych.

Z uwagi na zakres niniejszej interpretacji, przywołano powyżej tylko tę część stanowiska Zainteresowanych, która odnosi się do zagadnienia dotyczącego podatku od czynności cywilnoprawnych.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Zainteresowanych w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Na wstępie zaznacza się, że interpretacja stanowi ocenę stanowiska wyłącznie w zakresie podatku od czynności cywilnoprawnych. W zakresie podatku od towarów i usług wydane zostało odrębne rozstrzygnięcie - interpretacja indywidualna z 13 sierpnia 2021 r., znak: 0111-KDIB3-2.4012.373.2021.3.MD.

Zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 815 z późn. zm.) - podatkowi temu podlegają umowy sprzedaży oraz zamiany rzeczy i praw majątkowych.

Stosownie do treści art. 3 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy obowiązek podatkowy powstaje z chwilą dokonania czynności cywilnoprawnej. W myśl art. 4 pkt 1 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych obowiązek podatkowy - przy umowie sprzedaży - ciąży na kupującym.

W oparciu o art. 6 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, podstawę opodatkowania - przy umowie sprzedaży - stanowi wartość rynkowa rzeczy lub prawa majątkowego, którą określa się na zasadach wskazanych w art. 6 ust. 2 ww. ustawy.

Zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy stawki podatku od umowy sprzedaży wynoszą:

a.

nieruchomości, rzeczy ruchomych, prawa użytkowania wieczystego, własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego, spółdzielczego prawa do lokalu użytkowego oraz wynikających z przepisów prawa spółdzielczego: prawa do domu jednorodzinnego oraz prawa do lokalu w małym domu mieszkalnym - 2%,

b.

innych praw majątkowych - 1%.

W związku z powyższymi regulacjami należy stwierdzić, że umowa sprzedaży podlega generalnie opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych i obowiązek uiszczenia tego podatku ciąży na kupującym.

W ustawie o podatku od czynności cywilnoprawnych przewidziano jednak sytuacje, w których czynność mieszcząca się w zakresie przedmiotowym ustawy jest wyłączona z opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych.

Na podstawie art. 2 pkt 4 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych nie podlegają podatkowi czynności cywilnoprawne, inne niż umowa spółki i jej zmiany:

a.

w zakresie, w jakim są opodatkowane podatkiem od towarów i usług,

b.

jeżeli przynajmniej jedna ze stron jest zwolniona od podatku od towarów i usług z tytułu dokonania tej czynności, z wyjątkiem:

* umów sprzedaży i zamiany, których przedmiotem jest nieruchomość lub jej część, albo prawo użytkowania wieczystego, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, prawo do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub prawo do miejsca postojowego w garażu wielostanowiskowym lub udział w tych prawach,

* umów sprzedaży udziałów i akcji w spółkach handlowych.

Z treści art. 2 pkt 4 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych wynika, że o wyłączeniu z opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych nie decyduje okoliczność, że strony tej umowy posiadają generalnie status podatnika podatku od towarów i usług, lecz wyłącznie fakt, że dana czynność (ta konkretna) jest opodatkowana podatkiem od towarów i usług lub przynajmniej jedna ze stron tej czynności jest z tego podatku zwolniona. Przy czym, mimo zwolnienia z podatku od towarów i usług, wyłączenie z opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych nie będzie miało miejsca wówczas, gdy czynność będzie dotyczyć m.in. umowy sprzedaży a jej przedmiotem będzie m.in. nieruchomość lub prawo wieczystego użytkowania. Jednocześnie podkreślić należy, że z treści cytowanego przepisu (lit. a) wynika, że wyłączona z opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych jest czynność tylko w takim zakresie, w jakim jest opodatkowana podatkiem od towarów i usług.

W świetle art. 1a pkt 7 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, użyte w ustawie określenie podatek od towarów i usług oznacza podatek od towarów i usług w rozumieniu ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2020 r. poz. 106 i 568) lub podatek od wartości dodanej pobierany na podstawie przepisów obowiązujących w państwach członkowskich.

Z przedstawionego we wniosku opisu zdarzenia przyszłego wynika, że Zainteresowany będący stroną postępowania zamierza nabyć od Sprzedającego (Zainteresowanego niebędącego stroną postępowania), na podstawie umowy sprzedaży, prawo użytkowania wieczystego gruntu, na którym znajdują się naniesienia w postaci budynków wybudowanych w latach pięćdziesiątych XX w., będących własnością Sprzedającego i budowli (droga wewnętrzna i parking).

W związku z powyższym należy podkreślić, że jakkolwiek zapytanie Zainteresowanych dotyczy opodatkowania umowy sprzedaży podatkiem od czynności cywilnoprawnych, to jednak w pierwszej kolejności rozstrzygnięcia wymaga kwestia czy powyższa transakcja sprzedaży - dokonana pomiędzy wskazanymi we wniosku Stronami - będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, bowiem ocena ta ma zasadnicze znaczenie dla ewentualnego objęcia opisanej transakcji podatkiem od czynności cywilnoprawnych. Objęcie tej czynności opodatkowaniem w podatku od towarów i usług skutkuje bowiem wyłączeniem obowiązku podatkowego w podatku od czynności cywilnoprawnych na podstawie art. 2 pkt 4 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych.

W interpretacji indywidualnej z 13 sierpnia 2021 r., znak: 0111-KDIB3-2.4012.373.2021.3.MD Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdził, że:

* planowana dostawa budynków i budowli będzie korzystała ze zwolnienia z podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o podatku od towarów i usług,

* przy czym, jeżeli Strony zrezygnują z prawa do zwolnienia z opodatkowania, to planowana dostawa budynków i budowli oraz prawa użytkowania wieczystego działek będzie objęta opodatkowaniem podatku od towarów i usług.

Zatem, skoro omawiana sprzedaży prawa wieczystego użytkowania gruntu (Działek A, B i C) i prawa własności naniesień na tym gruncie będzie w całości opodatkowana podatkiem od towarów i usług (nie będzie z tego podatku zwolniona, ze względu na fakt, że Strony umowy złożą oświadczenie o wyborze opodatkowania podatkiem od towarów i usług), to do opisanej transakcji znajdzie zastosowanie wyłączenie zawarte w art. 2 pkt 4 lit. a) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych. W takim przypadku opisana sprzedaż będzie wyłączona z opodatkowania w podatku od czynności cywilnoprawnych.

Wobec powyższego, stanowisko Zainteresowanych należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Zainteresowanych i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, gdy rzeczywisty stan sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze zdarzeniem podanym przez Zainteresowanych w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swoją aktualność.

Zgodnie z art. 14na § 1 Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

1.

z zastosowaniem art. 119a;

2.

w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług;

3.

z zastosowaniem środków ograniczających umowne korzyści.

Przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli korzyść podatkowa, stwierdzona w decyzjach wymienionych w § 1, jest skutkiem zastosowania się do utrwalonej praktyki interpretacyjnej, interpretacji ogólnej lub objaśnień podatkowych (art. 14na § 2 Ordynacji podatkowej).

Powyższe unormowania należy odczytywać łącznie z przepisami art. 33 ustawy z 23 października 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy - Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2193), wprowadzającymi regulacje intertemporalne.

Zainteresowanemu będącemu stroną postępowania (art. 14r. § 2 Ordynacji podatkowej) przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2019 r. poz. 2325 z późn. zm.).

Skargę wnosi się w dwóch egzemplarzach (art. 47 § 1 ww. ustawy) na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała lub drogą elektroniczną na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Krajowej Informacji Skarbowej na platformie ePUAP: /KIS/SkrytkaESP (art. 54 § 1a ww. ustawy), w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy). W przypadku pism i załączników wnoszonych w formie dokumentu elektronicznego odpisów nie dołącza się (art. 47 § 3 ww. ustawy). W przypadku wnoszenia skargi w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii jako najwłaściwszy proponuje się kontakt z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego ePUAP.

Zgodnie z art. 57a ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl