0111-KDIB2-3.4014.164.2022.4.BB

Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo z dnia 8 lipca 2022 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej 0111-KDIB2-3.4014.164.2022.4.BB

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA - stanowisko prawidłowe

Szanowni Państwo,

stwierdzam, że Państwa stanowisko w sprawie oceny skutków podatkowych opisanego zdarzenia przyszłego w podatku od czynności cywilnoprawnych jest prawidłowe.

Zakres wniosku wspólnego o wydanie interpretacji indywidualnej

1 kwietnia 2022 r. wpłynął Państwa wniosek wspólny z 1 kwietnia 2022 r. o wydanie interpretacji indywidualnej. Wniosek dotyczy m.in. podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie skutków podatkowych połączenia spółek. Uzupełnili go Państwo - w odpowiedzi na wezwanie - w piśmie z 6 lipca 2022 r. (wpływ 7 lipca 2022 r.).

Treść wniosku wspólnego jest następująca:

Zainteresowani, którzy wystąpili z wnioskiem

1) Zainteresowany będący stroną postępowania: Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (Spółka, Spółka przejmująca)

2) Zainteresowany niebędący stroną postępowania: Spółka Akcyjna (Udziałowiec)

Opis zdarzenia przyszłego

Wstęp, charakterystyka struktury właścicielskiej oraz kontekst biznesowy.

Sp. z o.o. (dalej: Spółka lub Spółka Przejmująca) jest polskim rezydentem podatkowym prowadzącym działalność deweloperską. 100% udziałów w Spółce posiada S.A. (dalej: S.A. lub Udziałowiec) spółka notowana na Giełdzie. Spółka została utworzona przez S.A. celem rozpoczęcia ekspansji biznesowej na terytorium województwa i została wpisana do Rejestru Przedsiębiorców (...).

W związku z rozwojem działalności gospodarczej grupy, w której skład wchodzą zarówno S.A., Spółka oraz pozostałe podmioty powiązane (dalej: "Grupa"), w roku 2021 S.A. powzięła decyzję o przejęciu (w ramach transakcji nabycia udziałów) ośmiu podmiotów będących spółkami z ograniczoną odpowiedzialnością, które realizują niezależne od siebie inwestycje deweloperskie (mieszkaniowe) znajdujące się na różnym poziomie zaawansowania, w tym głównie na początkowym etapie. Ww. transakcja wpisuje się w długoterminową politykę Grupy.

Po przeprowadzeniu badania typu due diligence (tj. kompleksowego badania kondycji nabywanych podmiotów z zakresu m.in. podatków oraz finansów zleconego niezależnym ekspertom przez S.A.) oraz długotrwałych negocjacjach, transakcja nabycia udziałów została sfinalizowana w dniu (...) na skutek czego S.A. została 100% udziałowcem m.in. podmiotów (...) (dalej: "Spółki Deweloperskie" lub "Spółki Przejmowane"). Nabycie Spółek Deweloperskich bezpośrednio przez S.A. było wynikiem uzgodnień biznesowych dokonywanych w trakcie przebiegu transakcji nabycia udziałów w Spółkach Deweloperskich, które miały miejsce na wiele miesięcy zarówno przed zawarciem finalnej umowy nabycia udziałów oraz powstaniem Spółki Przejmującej.

S.A. pragnie podkreślić, iż zgodnie z funkcjonującą w Grupie od wielu lat praktyką biznesową, Grupa prowadzi działalność deweloperską na danym rynku regionalnym za pośrednictwem jednego wyspecjalizowanego podmiotu (z reguły spółki kapitałowej) skupionego na realizacji polityki biznesowej Grupy w danej lokalizacji geograficznej (co do zasady województwa) a w przypadku odstępstw od tego modelu funkcjonowania, Grupa podejmuje działania mające na celu ujednolicenie modelu zgodnie z praktyką Grupy. Fakt ten wynika z przyjętego w Grupie modelu operacyjnego oraz faktu, że projekty deweloperskie Grupy finansowane są ze środków własnych pochodzących z wpłat nabywców/klientów oraz finansowania zewnętrznego w postaci kredytów i obligacji udzielonych na działalność operacyjną, ale bez przypisania do konkretnych projektów deweloperskich więc nie istnieje potrzeba wydzielania poszczególnych projektów do osobnych podmiotów, co znacząco zwiększyłoby koszty operacyjne i finansowe Grupy. Przykładowo w województwie (...) takim podmiotem jest S.A. a w województwie (...).

Aby zachować spójność z wieloletnią praktyką Grupy (i nie tworzyć odstępstw od tej praktyki na skutek transakcji nabycia udziałów w Spółkach Przejmowanych), konieczne jest zatem, aby Spółki Deweloperskie zostały skonsolidowane i włączone do Spółki, po ich nabyciu przez S.A. Biorąc pod uwagę zarówno kwestie prawne, przepływów pieniężnych w Spółce, historyczną praktykę Grupy, oraz liczne cele biznesowe takie jak konsolidacja działalności, konsolidacja rozliczeń, ograniczenie kosztów operacyjnych oraz inne pomniejsze przesłanki biznesowe, Grupa podjęła decyzję o połączeniu Spółek Deweloperskich ze Spółką.

W tym miejscu podkreślenia wymaga, że obecna struktura przejętych w drodze transakcji nabycia udziałów Spółek Deweloperskich (odmienna od modelowej struktury Grupy) była utworzona przez poprzedniego udziałowca Spółek Deweloperskich, w związku z czym S.A. nie miał wpływu na jej kształt. Z perspektywy S.A. oraz Spółki Przejmującej na skutek połączenia nie zostanie osiągnięta żadna korzyść podatkowa względem obecnie istniejącej struktury.

Mając powyższe na uwadze, w opisywanym zdarzeniu przyszłym w ocenie Spółki (Zainteresowanego będącego stroną postępowania) głównym lub jednym z głównych celów połączenia Spółek Deweloperskich ze Spółką Przejmującą nie jest uniknięcie lub uchylenie się od opodatkowania a planowane połączenie zostanie przeprowadzone z uzasadnionych przyczyn ekonomicznych. Powyższy opis zdarzenia przyszłego przedstawia elementy uzasadnienia biznesowego połączenia. Jednocześnie pokreślić należy, że kwestia uzasadnienia biznesowego nie jest przedmiotem zapytania na podstawie niniejszego wniosku.

Połączenie Spółek Deweloperskich ze Spółką przejmującą.

Planowane jest dokonanie połączenia Spółek Deweloperskich i Spółki Przejmującej w ten sposób, że cały majątek Spółek Deweloperskich zostanie przeniesiony na Spółkę Przejmującą (połączenie przez przejęcie), w konsekwencji czego Spółki Deweloperskie przestaną istnieć jako odrębne podmioty prawa (zgodnie z celem biznesowym Grupy tj. konsolidacją).

Połączenie będzie przeprowadzane na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 ustawy - Kodeks spółek handlowych, który przewiduje, iż połączenie może nastąpić poprzez przeniesienie całego majątku spółki przejmowanej na spółkę przejmującą za udziały lub akcje spółki przejmującej, które obejmą wspólnicy spółki przejmowanej. Podczas takiego połączenia, spółka przejmowana traci byt prawny, a spółka przejmująca wstępuje we wszystkie prawa i obowiązki spółki przejmowanej.

Przepisy Kodeksu spółek handlowych wprost nie odnoszą się do przeprowadzenia połączeń, w których występuje więcej niż jedna spółka przejmowana, a jedynie do łączenia dwóch spółek, niemniej jednak nie zakazują łączenia więcej niż dwóch podmiotów. Takie połączenia są prawnie dopuszczalne i występują w praktyce gospodarczej. Ponadto, dopuszczalność przeprowadzenia łączenia kilku spółek w ramach jednego procesu połączenia potwierdza również doktryna i praktyka sądów gospodarczych. Warunkiem dopuszczalności połączenia wielu podmiotów w ramach jednej procedury połączeniowej jest natomiast istnienie wyłącznie jednej spółki przejmującej. Innymi słowy, za dopuszczalne uznaje się przejęcie przez jeden podmiot (spółkę przejmującą) większej liczby spółek przejmowanych. Tak też przeprowadzony ma zostać proces połączenia Spółki Przejmującej ze Spółkami Deweloperskimi.

Spółka Przejmująca oraz Spółki Deweloperskie są spółkami "siostrami", tj. 100% udziałowcem zarówno Spółki Przejmującej jak i Spółek Deweloperskich jest S.A. Spółka Przejmująca nie posiada żadnych udziałów w Spółkach Deweloperskich i jednocześnie Spółki Deweloperskie nie posiadają żadnych udziałów Spółki Przejmującej.

W związku z przejęciem Spółek Deweloperskich, S.A. posiadającemu 100% udziałów w Spółkach Deweloperskich, na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 ustawy - Kodeks spółek handlowych, zostaną wydane udziały w Spółce Przejmującej. W tym miejscu szczególnego podkreślenia wymaga fakt, że wartość emisyjna udziałów obejmowanych przez S.A. w kapitale Spółki Przejmującej na skutek połączenia Spółek Deweloperskich ze Spółką Przejmującą, będzie odpowiadała ustalonej na dzień poprzedzający dzień łączenia wartości rynkowej majątku Spółek Deweloperskich przejmowanego przez Spółkę Przejmującą (w związku z koniecznością ustalenia parytetu udziałów po stronie S.A. wystąpią dopłaty w niematerialnej wysokości, które zostaną wniesione przez S.A. celem pokrycia podwyższonych kapitałów).

Na moment złożenia wniosku, do właściwego sądu rejestrowego zostało wysłane zgłoszenie połączenia Spółek Deweloperskich ze Spółką (wraz z planem połączenia). Prawny skutek połączenia nastąpi dopiero po weryfikacji przez sąd rejestrowy i konstytutywnie z momentem wpisu połączenia do KRS. Tym samym, na moment złożenia wniosku połączenie nie nastąpiło.

W tym miejscu podkreślenia również wymaga fakt, iż:

1.

udziały Spółek Przejmowanych nie zostały nabyte lub objęte przez S.A. w wyniku wymiany udziałów albo przydzielone w wyniku łączenia lub podziału Spółek Przejmowanych;

2.

wymienione udziały Spółek Przejmowanych zostały nabyte (jak wcześniej podkreślano) w ramach transakcji nabycia udziałów od polskiego rezydenta podatkowego, tj. (...).

Ponadto, S.A. potwierdził brak nabycia udziałów w Spółkach Przejmowanych przez (...) w ramach wymiany udziałów, połączenia lub podziału w ramach badania due diligence (co zostało potwierdzone w oświadczeniach przekazanych przez zarządy Spółek Przejmowanych).

Ponadto:

1)

przyjęta przez S.A. dla celów podatkowych wartość udziałów przydzielonych przez Spółkę Przejmującą nie będzie wyższa niż wartość udziałów w Spółkach Przejmowanych, jaka byłaby przyjęta przez S.A. dla celów podatkowych, gdyby nie doszło do łączenia lub podziału, oraz

2)

wartość rynkowa majątku Spółek Deweloperskich zostanie ustalona przez S.A. na podstawie ich wyceny;

3)

ponieważ zgłoszenie połączenia Spółek Deweloperskich ze Spółką zostało wysłane do właściwego sądu rejestrowego niezwłocznie po zamknięciu opisywanej powyżej transakcji nabycia udziałów (a działalność Spółek Deweloperskich nie uległa po tej transakcji zmianie) wycena ww. majątku będzie przygotowana w oparciu o cenę transakcyjną nabycia udziałów w ww. podmiotach, dodatkowo potwierdzoną i przygotowaną zgodnie z opinią niezależnego doradcy finansowego (tj. ustaloną pomiędzy podmiotami niepowiązanymi, tj. zbywcą udziałów Spółek Deweloperskich oraz ich nabywcą, tj. S.A.) rozumianą jako wartość aktywów netto (net asset value) Spółek Przejmowanych z odpowiednimi korektami ceny wynikającymi z praktyki rynkowej;

4)

wartość emisyjna udziałów obejmowanych przez S.A. w kapitale Spółki Przejmującej na skutek połączenia Spółek Deweloperskich ze Spółką Przejmującą, będzie odpowiadała wartości rynkowej majątku Spółek Deweloperskich ustaloną zgodnie z powyższą metodologią;

5)

w ramach ustalenia parytetu wymiany udziałów Spółek Przejmowanych na udziały Spółki Przejmującej, nastąpiła konieczność (wynikająca z obowiązku zachowania parytetu) określenia wartości udziałów obejmowanych przez S.A. jako nieznacznie wyższej niż wartość rynkowa majątku przejmowanego przez Spółkę Przejmującą (różnica do około 100 zł), co zostanie wyrównane dopłatami dokonanymi przez S.A., tak aby wartość emisyjna udziałów wydanych na rzecz S.A. w ramach połączenia, była równa wartości rynkowej majątku Spółek Przejmowanych przejmowanego przez Spółkę Przejmującą;

6)

tym samym wartość, za jaką S.A. obejmie udziały w Spółce będzie odpowiadać wartości majątku Spółek Przejmowanych otrzymanego przez Spółkę (tj. emisja nowych udziałów zostanie dokonana według rynkowego parytetu).

Na skutek planowanego połączenia Spółki Przejmującej ze Spółkami Deweloperskimi, Spółka Przejmująca na mocy art. 494 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 93 § 1 w związku z art. 93 § 2 pkt 1 Ordynacji Podatkowej wstąpi z dniem połączenia we wszystkie prawa i obowiązki Spółek Przejmowanych a ponadto na skutek sukcesji uniwersalnej praw i obowiązków, wstąpi we wszelkie przewidziane w przepisach prawa podatkowego prawa i obowiązki każdej ze Spółek Deweloperskich. W tym miejscu, szczególnego podkreślenia wymaga fakt, że na podstawie powyższych regulacji, w zakresie przejmowanych na skutek połączenia środków trwałych/wartości niematerialnych i prawnych i pozostałych składników majątkowych, Spółka jako podmiot przejmujący (wstępująca we wszelkie prawa i obowiązki spółek przejmowanych na podstawie art. 93 § 1 w związku z art. 93 § 2 pkt 1 Ordynacji Podatkowej):

1) ustali wartość początkową środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych oraz pozostałego majątku (przejętego w wyniku połączenia ze Spółkami Deweloperskimi, w tym środków trwałych w budowie) w wartości początkowej określonej w ewidencjach środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (tj. księgach podatkowych) spółek przejmowanych, tj. Spółek Deweloperskich, a tym samym na skutek łączenia nie dojdzie do aktualizacji wartości podatkowej przejmowanego majątku po stronie Spółki Przejmującej; oraz

2) Spółka Przejmująca będzie dokonywać odpisów amortyzacyjnych od powyższych środków trwałych z uwzględnieniem dotychczasowej wysokości odpisów dokonanych do momentu połączenia przez Spółki Deweloperskie oraz będzie kontynuować metodę amortyzacji przyjętą przez Spółki Deweloperskie w zakresie konkretnych środków trwałych/wartości niematerialnych i prawnych (jeśli amortyzacja wystąpi w Spółkach Developerskich przed dniem połączenia).

Majątek Spółek Deweloperskich przejmowany przez Spółkę Przejmującą zostanie przez nią w całości przypisany do działalności prowadzonej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - w województwie Małopolskim.

Ze względu na zakres niniejszej interpretacji, przywołując za Państwem treść opisu zdarzenia przyszłego pominęliśmy tę jego część, która znajduje się w treści uzupełnienia ponieważ odnosi się wyłącznie do zagadnień dotyczących podatku dochodowego od osób prawnych.

Pytanie w zakresie podatku od czynności cywilnoprawnych

Czy połączenie Zainteresowanego będącego stroną postępowania ze Spółkami Deweloperskimi, nie będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych? (pytanie oznaczone we wniosku nr 5)

Państwa stanowisko w sprawie

Państwa zdaniem, połączenie Zainteresowanego będącego stroną postępowania ze Spółką Przejmowaną nie będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych.

Zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. k oraz pkt 2 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych podatkowi podlegają umowy spółki i ich zmiany, jeżeli powoduje one podwyższenie podstawy opodatkowania z zastrzeżeniem ust. 3 pkt 4 tej ustawy.

Na podstawie zaś art. 1 ust. 3 pkt 3 ww. ustawy, za zmianę umowy spółki uważa się przekształcenie lub łączenie spółek, jeżeli ich wynikiem jest zwiększenie majątku spółki osobowej lub podwyższenie kapitału zakładowego spółki kapitałowej. Spółka kapitałowa oznacza spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, akcyjną lub europejską zgodnie z art. 1a pkt 2 cyt. ustawy.

W związku z art. 1 ust. 5 pkt 2 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, umowa spółki oraz jej zmiana podlega podatkowi, jeżeli w chwili dokonania czynności na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej znajduje się w przypadku spółki kapitałowej (a) rzeczywisty ośrodek zarządzania albo; (b) siedziba tej spółki - jeżeli jej rzeczywisty ośrodek zarządzania nie znajduje się na terytorium innego państwa członkowskiego.

Zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 1 i 2 ww. ustawy, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą dokonania czynności cywilnoprawnej, czyli z chwilą zawarcia umowy spółki lub zmiany tej umowy. Obowiązek podatkowy powstaje z chwilą podjęcia uchwały o podwyższeniu kapitału spółki mającej osobowość prawną.

Ponadto, w przypadku zmiany umowy spółki obowiązek podatkowy ciąży na spółce, w myśl art. 4 pkt 9 ustawy.

Na podstawie art. 6 ust. 1 pkt 8 lit. f ww. ustawy, podstawę opodatkowania przy umowie Spółki stanowi, przy przekształceniu lub łączeniu spółek - wartość wkładów do spółki osobowej powstałej w wyniku przekształcenia albo wartość kapitału zakładowego spółki kapitałowej powstałej w wyniku przekształcenia lub połączenia.

Natomiast stawka podatku od czynności cywilnoprawnych wynikająca z wyżej rozpoznanego obowiązku wynosi 0,5%, w myśl art. 7 ust. 1 pkt 9 cyt. ustawy.

Biorąc pod uwagę powyższe, zmiana umowy spółki, w przypadku podwyższenia podstawy opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych, podlega co do zasady opodatkowaniu tym podatkiem na podstawie art. 1 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych. Dlatego też, w nawiązaniu do powyżej wskazanych przepisów, należy stwierdzić, iż opodatkowaniu podlega zmiana umowy spółki, jeżeli w jej efekcie nastąpi podwyższenie kapitału zakładowego.

Niemniej jednak, zgodnie z art. 2 pkt 6 lit. a ww. ustawy, nie podlegają podatkowi umowy spółki i ich zmiany związane z łączeniem spółek kapitałowych.

Mając powyższe na uwadze, w Państwa ocenie, zmiana umowy Spółki Przejmującej mająca miejsce w wyniku połączenia Spółki Przejmującej ze Spółkami Developerskimi przedstawiona w opisie zdarzenia przyszłego, nie spowoduje obowiązku zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych.

Powyżej przywołano tylko tę część Państwa stanowiska, która odnosi się do opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych.

Ocena stanowiska

Stanowisko, które przedstawili Państwo we wniosku jest prawidłowe.

UZASADNIENIE interpretacji indywidualnej

Zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. k ustawy z 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz. U. z 2022 r. poz. 111, z późn. zm.):

Podatkowi podlegają umowy spółki.

Stosownie do art. 1 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy:

Podatkowi podlegają zmiany umów wymienionych w pkt 1, jeżeli powodują one podwyższenie podstawy opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych, z zastrzeżeniem ust. 3 pkt 4.

Zgodnie z art. 1a pkt 2 cyt. ustawy:

Użyte w ustawie określenie spółka kapitałowa oznacza - spółkę: z ograniczoną odpowiedzialnością, akcyjną lub europejską.

Stosownie do art. 1 ust. 3 pkt 2 cyt. ustawy:

W przypadku umowy spółki za zmianę umowy uważa się przy spółce kapitałowej - podwyższenie kapitału zakładowego z wkładów lub ze środków spółki oraz dopłaty.

Na podstawie art. 1 ust. 3 pkt 3 ww. ustawy:

W przypadku umowy spółki, za zmianę umowy uważa się przekształcenie lub łączenie spółek, jeżeli ich wynikiem jest zwiększenie majątku spółki osobowej lub podwyższenie kapitału zakładowego spółki kapitałowej.

W myśl art. 3 ust. 1 pkt 1 cyt. ustawy:

Obowiązek podatkowy, z zastrzeżeniem ust. 2 powstaje z chwilą dokonania czynności cywilnoprawnej.

Zgodnie z art. 4 pkt 9 ww. ustawy:

Obowiązek podatkowy ciąży przy umowie spółki cywilnej - na wspólnikach, a przy pozostałych umowach spółki - na spółce.

Zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 8 lit. f ww. ustawy:

Podstawę opodatkowania stanowi przy umowie spółki - przy przekształceniu lub łączeniu spółek - wartość wkładów do spółki osobowej powstałej w wyniku przekształcenia albo wartość kapitału zakładowego spółki kapitałowej powstałej w wyniku przekształcenia lub połączenia.

Stosownie do art. 7 ust. 1 pkt 9 ww. ustawy:

Stawka podatku wynosi od umowy spółki - 0,5%.

Stwierdzić zatem należy, że w świetle powołanych powyżej przepisów opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych podlega zmiana umowy spółki w rozumieniu przepisów o podatku od czynności cywilnoprawnych, jeżeli efektem przekształcenia lub połączenia spółek będzie zwiększenie majątku spółki osobowej lub podwyższenie kapitału zakładowego spółki kapitałowej.

Niezależnie od powyższego, w ustawie o podatku od czynności cywilnoprawnych przewidziano sytuacje, w których czynność mieszcząca się w zakresie przedmiotowym ustawy jest wyłączona z opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych.

Zgodnie z art. 2 pkt 6 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych:

Nie podlegają podatkowi umowy spółki i ich zmiany związane z:

a)

łączeniem spółek kapitałowych,

b)

przekształceniem spółki kapitałowej w inną spółkę kapitałową,

c)

wniesieniem do spółki kapitałowej, w zamian za jej udziały lub akcje:

- przedsiębiorstwa spółki kapitałowej lub jego zorganizowanej części,

- udziałów lub akcji innej spółki kapitałowej dających w niej większość głosów albo kolejnych udziałów lub akcji, w przypadku gdy spółka, do której są wnoszone te udziały lub akcje, posiada już większość głosów.

Powołany przepis wskazuje zatem na wyjątkowe przypadki, w których umowy spółki i ich zmiany są wyłączone z opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych.

Przepisy ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie opodatkowania kapitału w spółkach kapitałowych zostały dostosowane do obowiązującego prawa Unii Europejskiej. W przepisach tych wdrożono postanowienia Dyrektywy Rady Nr 2008/7/WE z dnia 12 lutego 2008 r. dotyczącej podatków pośrednich od gromadzenia kapitału (Dz.Urz.UE.L 46 z dnia 21 lutego 2008 r., s. 11).

Należy wskazać, że przepisy ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych nie definiują czynności prawnych objętych opodatkowaniem. Nie zawierają zatem definicji czynności związanych z umowami spółek i zmianami tych umów, takich jak "łączenie spółek". Dlatego też należy w tym zakresie odwołać się do odpowiednich przepisów ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1526, z późn. zm.).

Zgodnie z art. 491 § 1 Kodeksu spółek handlowych:

Spółki kapitałowe mogą się łączyć między sobą oraz ze spółkami osobowymi; spółka osobowa nie może jednakże być spółką przejmującą albo spółką nowo zawiązaną.

W myśl art. 492 § 1 Kodeksu spółek handlowych:

Połączenie może być dokonane:

1)

przez przeniesienie całego majątku spółki (przejmowanej) na inną spółkę (przejmującą) za udziały lub akcje, które spółka przejmująca wydaje wspólnikom spółki przejmowanej (łączenie się przez przejęcie);

2)

przez zawiązanie spółki kapitałowej, na którą przechodzi majątek wszystkich łączących się spółek za udziały lub akcje nowej spółki (łączenie się przez zawiązanie nowej spółki).

Zgodnie z art. 494 § 1 i 4 Kodeksu spółek handlowych:

Spółka przejmująca albo spółka nowo zawiązana wstępuje z dniem połączenia we wszystkie prawa i obowiązki spółki przejmowanej albo spółek łączących się przez zawiązanie nowej spółki.

Z dniem połączenia wspólnicy spółki przejmowanej lub spółek łączących się przez zawiązanie nowej spółki stają się wspólnikami spółki przejmującej bądź spółki nowo zawiązanej.

Z sytuacji przedstawionej we wniosku wynika, że planowane jest dokonanie połączenia Zainteresowanego będącego stroną postępowania - Spółki Przejmującej i Spółek Deweloperskich, w ten sposób, że cały majątek Spółek Deweloperskich zostanie przeniesiony na Spółkę Przejmującą (połączenie przez przejęcie), w konsekwencji czego Spółki Deweloperskie przestaną istnieć jako odrębne podmioty prawa. Połączenie będzie przeprowadzane na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 ustawy - Kodeks spółek handlowych, który przewiduje, iż połączenie może nastąpić poprzez przeniesienie całego majątku spółki przejmowanej na spółkę przejmującą za udziały lub akcje spółki przejmującej, które obejmą wspólnicy spółki przejmowanej. Podczas takiego połączenia, spółka przejmowana traci byt prawny, a spółka przejmująca wstępuje we wszystkie prawa i obowiązki spółki przejmowanej.

Odnosząc prezentowane uregulowania prawne do opisanego przez Państwa zdarzenia przyszłego stwierdzam, że przedstawione we wniosku połączenie spółek kapitałowych, będące w rozumieniu ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych zmianą umowy spółki, nie podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych na podstawie art. 2 pkt 6 lit. a ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych.

Dodatkowe informacje

Informacja o zakresie rozstrzygnięcia

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego, które Państwo przedstawili i stanu prawnego, który obowiązuje w dniu wydania interpretacji.

Końcowo podkreślamy, że zgodnie ze złożonym wnioskiem (zadanym pytaniem i zajętym stanowiskiem) interpretacja ta dotyczy podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie skutków podatkowych zmiany umowy spółki związanej z połączeniem Spółki przejmującej ze Spółkami deweloperskimi. W niniejszej interpretacji nie rozstrzygamy o ewentualnych skutkach podatkowych jakie mogą wystąpić na gruncie podatku od czynności cywilnoprawnych w związku z planowanymi dopłatami, które mają być wniesione przez udziałowca Spółek deweloperskich.

Ta interpretacja stanowi ocenę stanowiska wyłącznie w zakresie przepisów ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych. W zakresie podatku od towarów i usług oraz podatku dochodowego od osób prawnych zostały wydane odrębne rozstrzygnięcia.

POUCZENIE o funkcji ochronnej interpretacji

- Funkcję ochronną interpretacji indywidualnych określają przepisy art. 14k-14nb ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2021 r. poz. 1540 z późn. zm.). Interpretacja będzie mogła pełnić funkcję ochronną, jeśli Państwa sytuacja będzie zgodna (tożsama) z opisem stanu faktycznego. Z funkcji ochronnej będą mogli skorzystać

ci z Państwa, którzy zastosują się do interpretacji.

- Zgodnie z art. 14na § 1 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n Ordynacji podatkowej nie stosuje się, jeśli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej jest elementem czynności, które są przedmiotem decyzji wydanej:

1)

z zastosowaniem art. 119a;

2)

w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług;

3)

z zastosowaniem środków ograniczających umowne korzyści.

- Zgodnie z art. 14na § 2 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli korzyść podatkowa, stwierdzona w decyzjach wymienionych w § 1, jest skutkiem zastosowania się do utrwalonej praktyki interpretacyjnej, interpretacji ogólnej lub objaśnień podatkowych.

POUCZENIE o prawie do wniesienia skargi na interpretację przez Zainteresowanego, który jest stroną postępowania

Zainteresowany będący stroną postępowania - art. 14r. § 2 Ordynacji podatkowej, ma prawo wnieść skargę na tę interpretację indywidualną do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Zasady zaskarżania interpretacji indywidualnych reguluje ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2022 r. poz. 329, z późn. zm.; dalej jako "p.p.s.a.").

Skargę do Sądu wnosi się za pośrednictwem Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej (art. 54 § 1 p.p.s.a.). Skargę należy wnieść w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia interpretacji indywidualnej (art. 53 § 1 p.p.s.a.):

- w formie papierowej, w dwóch egzemplarzach (oryginał i odpis) na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała (art. 47 § 1 p.p.s.a.), albo

- w formie dokumentu elektronicznego, w jednym egzemplarzu (bez odpisu), na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Krajowej Informacji Skarbowej na platformie ePUAP: /KIS/SkrytkaESP (art. 47 § 3 i art. 54 § 1a p.p.s.a.).

Skarga na interpretację indywidualną może opierać się wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną (art. 57a p.p.s.a.).

Podstawa prawna dla wydania interpretacji

Podstawą prawną dla wydania tej interpretacji jest art. 13 § 2a, art. 14b § 1 i art. 14r. ustawy - Ordynacja podatkowa.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl