Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo
z dnia 10 marca 2020 r.
Wyłączenie z PCC sprzedaży praw projektowych związanych z budową farmy wiatrowej.
Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej
0111-KDIB2-3.4014.112.2019.4.MD

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a oraz art. 14b § 1 i art. 14r. ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2019 r. poz. 900, z późn. zm.) - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Zainteresowanych przedstawione we wniosku wspólnym z 24 grudnia 2019 r. (data wpływu - 24 grudnia 2019 r.), uzupełnionym 23 i 26 lutego 2020 r., o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie opodatkowania umowy sprzedaży praw projektowych związanych z budową farmy wiatrowej - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 24 grudnia 2019 r. wpłynął do Organu ww. wniosek wspólny o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej m.in. podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie opodatkowania umowy sprzedaży praw projektowych związanych z budową farmy wiatrowej.

Wniosek nie spełniał wymogów formalnych, w związku z czym w piśmie z 18 lutego 2020 r. znak: 0112-KDIL3.4012.116.2019.3.JK, 0111-KDIB2-3.4014.112.2019.3.MD wezwano do jego uzupełnienia. Wniosek uzupełniono 23 lutego 2020 r. (data wpływu pisma uzupełniającego przez ePUAP) oraz 26 lutego 2020 r. (data wpływu pisma uzupełniającego pocztą tradycyjną).

We wniosku złożonym przez: - Zainteresowanego będącego stroną postępowania:

S Sp. z o.o. (Nabywca, Kupujący); - Zainteresowanego niebędącego stroną postępowania:

E Sp. z o.o. (Sprzedający, Zbywca)

przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

Kupujący jest spółką, która zajmuje się rozwojem projektów związanych z budową farm wiatrowych. W przyszłości planuje się, że Kupujący będzie również zajmować się wytwarzaniem, przesyłaniem, dystrybucją i handlem energii elektrycznej pochodzącej z odnawialnych źródeł (farmy wiatrowe).

W związku z planowaną działalnością, Kupujący podjął działania zmierzające do nabycia praw projektowych związanych z realizacją budowy farmy wiatrowej na terenie czterech gmin.

Kupujący rozpoczął negocjacje ze Sprzedawcą, mające na celu nabycie od niego określonych aktywów związanych z planowaną budową farmy wiatrowej.

Sprzedawca jest spółką polskiego prawa handlowego, która kilka lat temu podjęła pierwsze działania związane z realizacją projektu dotyczącego farmy wiatrowej. Mianowicie, Sprzedawca uzyskał decyzje administracyjne związane z budową farmy wiatrowej, w tym decyzje o pozwoleniu na budowę farmy wiatrowej, decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o wybudowaniu linii kablowej, zezwolenia na lokalizacje zjazdów, decyzje o trwałym wyłączeniu obszaru inwestycji z produkcji rolnej, decyzje środowiskowe, itp. Zawarł wiele umów dzierżawy gruntu, użytkowania, służebności z właścicielami nieruchomości, na których ma być wybudowana farma wiatrowa. Ponadto, nabył projekty budowlane farmy wiatrowej (w tym linii kablowych) i prawa autorskie do tych projektów.

Celem realizacji planowanego zamierzenia inwestycyjnego, Kupujący zawarł 29 listopada 2019 r. ze Sprzedawcą warunkową umowę sprzedaży (dalej: "Umowa Warunkowa"). Przedmiotem Umowy Warunkowej było zobowiązanie Sprzedawcy do przeniesienia wszystkich praw do projektu na Nabywcę oraz wykonania przez Sprzedawcę listy zadań, określonych w oddzielnym załączniku.

Zgodnie z tym załącznikiem, Sprzedawca przed przeniesieniem praw związanych z projektem farmy wiatrowej ma uregulować wszelkie kwestie, tak, aby projekt nadawał się do bezpośredniego wykonania, tj. był gotowy do wybudowania farmy wiatrowej tzw. "Ready-To-Build-Status". Dotyczy to przede wszystkim: zawarcia nowych, niezbędnych umów dzierżawy lub zawarcia dodatkowych postanowień w już zawartych umowach, weryfikacji stanu podziału administracyjnego działek celem ustalenia sytuacji zgodnej z prawem, dostarczenia brakujących aktów notarialnych, złożenia wniosków uzupełniających dotyczących decyzji środowiskowych, dostarczenie ustaleń związanych z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad, zawarcia umowy z właściwym zarządcą dróg w celu realizacji planowanego zamierzenia inwestycyjnego do celów transportu urządzeń, uzyskania odpowiednich zgód w tym zakresie, zawarcie umowy o przeniesieniu praw na Nabywcę praw i obowiązków wynikających z umowy przyłączeniowej. Część z powyższych czynności może również, na ile względy prawne nie staną temu na przeszkodzie, wykonać Nabywca. Zgodnie z Umową Warunkową, na wykonanie tych wszystkich zadań i przeniesienie na Nabywcę praw projektowych, Sprzedawca ma ściśle określony czas, tj. do 31 marca 2020 r.

Zgodnie z zawartą Umową Warunkową, na nabywany projekt składać się będzie między innymi następująca dokumentacja (dalej: "Prawa Projektowe"):

a.

projekt budowlany elektrowni wiatrowej,

b.

prawa autorskie do projektu budowlanego,

c.

umowa przyłączeniowa elektrowni wiatrowej do sieci elektro-energetycznej,

d.

decyzje środowiskowe, w tym raporty oddziaływania na środowisko,

e.

pozwolenie na budowę elektrowni wiatrowej,

f.

dokumentacja geotechniczna,

g.

wypis z obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,

h.

decyzje o tymczasowym lub trwałym wyłączeniu obszaru inwestycji z produkcji rolnej,

i.

decyzje na lokalizację (budowę) lub przebudowę zjazdu drogi publicznej,

j.

raport z badań pomiaru wiatru,

k.

umowy dzierżawy nieruchomości gruntowych, na których mają być posadowione turbiny wiatrowe,

I.

umowy o ustanowieniu służebności gruntowej (dla przelotu wirników) na rzecz każdego właściciela działki,

m.

umowy o ustanowieniu służebności przesyłu dla infrastruktury kablowej.

Do przekazywanej dokumentacji Sprzedawca dołączy wszystkie uzyskane, a dotyczące tego projektu uzgodnienia, opinie, zgody, zezwolenia, a także kserokopie uprawnień osób wykonujących i weryfikujących te dokumentacje.

Za przeniesienie Praw Projektowych, Nabywca zobowiązał się do zapłaty ceny, która w chwili zawierania Umowy Warunkowej nie miała konkretnie ustalonej wartości (dalej: Cena Projektu). Wyznaczona jest podstawa do kalkulacji tej ceny. Cena Projektu ma zostać skorygowana między innymi o koszt prac rozwojowych oraz zaliczkę za podłączenie do sieci przyłączeniowej, które to wydatki poniósł już Sprzedawca. Ponadto, ostateczna Cena Projektu będzie uzależniona od rezultatu aukcji dotyczącej wypłaty tzw. negatywnego salda od produkcji energii z farmy wiatrowej, która odbyła się w grudniu 2019 r. W związku ze sprzedażą Praw Projektowych, Cena Projektowa zostanie powiększona o należny podatek od towarów i usług (w kwocie 23%).

Z uwagi na fakt, że Sprzedawca w chwili zawierania Umowy Warunkowej był dłużnikiem wielu wierzycieli z wymagalnymi lub oczekującymi na spłatę zobowiązaniami, Strony uzgodniły, że Nabywca może dokonywać spłat w imieniu Sprzedawcy. Zgodnie z ustaleniami, wszelkie płatności, które będą dokonywane przez Nabywcę na poczet regulacji zobowiązań Sprzedawcy, będą zmniejszały pozostałą do płatności kwotę Ceny Projektu. Będzie to możliwe na podstawie zastosowania instytucji przekazu, uregulowanej w Kodeksie cywilnym. W związku z tym, Sprzedawca upoważnił Nabywcę i jego doradców do podjęcia negocjacji z dłużnikami Sprzedawcy.

Zgodnie z Umową Warunkową, płatność z tytułu nabycia Praw Projektowych ma zostać dokonana dopiero po:

* rozliczeniu się z wierzycielami Sprzedawcy,

* przeniesieniu wszystkich Praw Projektowych na Nabywcę,

* wykonaniu innych formalności, które uzgodniły Strony umowy.

Nie jest wykluczone, że Nabywca nie ureguluje wszystkich zobowiązań Sprzedawcy. W takiej sytuacji, Strony mogą uzgodnić, że w ramach ostatecznej umowy sprzedaży Praw Projektowych na Nabywcę przejdą również nieuregulowane zobowiązania związane z projektem farmy wiatrowej. Nieuregulowane zobowiązania Sprzedawcy zmniejszą odpowiednio Cenę Projektową.

Na dzień zawarcia Umowy Warunkowej, większość Praw Projektowych nie istnieje bądź nie została sfinalizowana. Warunkiem przeniesienia własności Praw Projektowych na Kupującego jest wykonanie określonych czynności przez Sprzedawcę, które mają doprowadzić do tego, aby ich własność mogła przejść na Kupującego.

Na moment przejścia własności Praw Projektowych, Sprzedawca będzie posiadał drobne ruchomości, przykładowo w postaci sprzętu elektronicznego, wyposażenia biura. Ponadto, u Zbywcy pozostanę pozostałe, niezwiązane bezpośrednio z przedmiotem transakcji: umowy, dokumenty bądź prawa i obowiązki związane z jego bieżącą działalnością, księgi rachunkowe i dokumenty, rachunki bankowe i środki na rachunkach bankowych.

Po nabyciu Praw Projektowych, Kupujący będzie musiał podjęć szereg kolejnych czynności faktycznych oraz prawnych, a także ponieść szereg wydatków, które doprowadzę do przeprowadzenia budowy farmy wiatrowej, a w konsekwencji do produkcji energii elektrycznej. Zatem koniecznym dla kontynuowania działalności gospodarczej zmierzającej w istocie do wybudowania farmy i potem czerpania z niej korzyści w wyniku produkcji energii, będzie angażowanie również innych składników majątku (niebędących przedmiotem transakcji) lub podejmowanie dodatkowych działań przez Nabywcę. Kupujący z pewnością będzie musiał zawrzeć takie umowy jak umowa o dostawę mediów czy umowy budowlane na wykonanie samego projektu.

Realizacja przez Kupującego projektu farmy wiatrowej po przejęciu Praw Projektowych będzie co do zasady finansowana ze środków własnych Kupującego.

Podkreślenia zatem wymaga, że Nabywca po nabyciu Praw Majątkowych będących przedmiotem transakcji, nie będzie miał faktycznej możliwości kontynuowania działalności Zbywcy, w związku z faktem, że profil działalności gospodarczej obydwu podmiotów jest zgoła inny. Działalność Zbywcy polegała na przygotowaniu kompletnego projektu budowy farmy wiatrowej, a działalność Nabywcy będzie polegała po pierwsze na wybudowaniu farmy, a po drugie na produkcji energii. Co więcej, nie jest intencją ani Sprzedawcy, ani Nabywcy, zbycie przedsiębiorstwa Sprzedawcy.

Przedmiotem transakcji są Prawa Majątkowe, które same w sobie nie warunkują prowadzenia działalności związanej z wytwarzaniem energii elektrycznej. Dopiero ich późniejsze wykorzystanie może spowodować, że wraz z innymi podjętymi przedsięwzięciami dojdzie do stanu, gdzie zostanie wybudowana elektrownia wiatrowa. Są one więc jedynie elementem całego planowanego zamierzenia inwestycyjnego Kupującego.

Treść uzupełnienia opisu zdarzenia przyszłego przedstawionego we wniosku, jako że dotyczy podatku od towarów i usług, została przywołana w całości w interpretacji dotyczącej podatku od towarów i usług, tj. interpretacji z 10 marca 2020 r., znak: 0112-KDIL3.4012.116.2019.4.JK.

W związku z powyższym opisem zadano m.in. następujące pytanie:

Czy w zakresie, w jakim Prawa Projektowe będą opodatkowane podatkiem od towarów i usług według stawki podstawowej 23%, sprzedaż Praw Projektowych nie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych zgodnie z art. 2 pkt 4 lit. a ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych? (pytanie oznaczone we wniosku nr 3).

Zdaniem Zainteresowanych, w zakresie, w jakim przedmiot transakcji będzie opodatkowany podatkiem od towarów i usług według stawki podstawowej 23%, sprzedaż Praw Projektowych na rzecz Kupującego nie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych zgodnie z art. 2 pkt 4 lit. a ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych.

Zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, podatkowi od czynności cywilnoprawnych podlegają m.in. umowy sprzedaży oraz zamiany rzeczy i praw majątkowych.

Stosownie do art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, co do zasady, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą dokonania czynności cywilnoprawnej i - w przypadku umowy sprzedaży - ciąży na kupującym (art. 4 pkt 1 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych).

Jednakże, zgodnie z art. 2 pkt 4 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, podatkowi nie podlegają czynności cywilnoprawne, inne niż umowa spółki i jej zmiany, jeżeli przynajmniej jedna ze stron z tytułu dokonania tej czynności jest:

a.

opodatkowana podatkiem od towarów i usług.

b.

zwolniona z podatku od towarów i usług (z określonymi wyjątkami).

Jak zostało wskazane powyżej, sprzedaż przez Sprzedawcę na rzecz Kupującego Praw Projektowych (wraz z pozostałymi składnikami majątkowymi będącymi przedmiotem transakcji) będzie stanowiła w całości czynność podlegającą opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, niewyłączoną z opodatkowania na podstawie art. 6 pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług.

Jak wskazano w uzasadnieniu do pytania 2, zdaniem Kupującego transakcja będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług z zastosowaniem podstawowej stawki 23%.

Wniosek:

Jako że transakcja sprzedaży Praw Projektowych będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług według stawki podstawowej 23%, nie będzie ona podlegała opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych zgodnie z art. 2 pkt 4 lit. a ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych.

Z uwagi na zakres niniejszej interpretacji, przywołano powyżej tylko tę część stanowiska Zainteresowanych, która odnosi się do zagadnienia dotyczącego podatku od czynności cywilnoprawnych.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Zainteresowanych w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Na wstępie należy wskazać, iż przedmiotem niniejszej interpretacji jest wyłącznie ocena stanowiska Zainteresowanych zajęta na gruncie podatku od czynności cywilnoprawnych. W zakresie podatku od towarów i usług wydano odrębne rozstrzygnięcie - interpretację z 10 marca 2020 r., znak: 0112-KDIL3.4012.116.2019.4.JK.

Przepis art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1519, z późn. zm.) zawiera zamknięty katalog czynności podlegających opodatkowaniu tym podatkiem. Zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. a ww. ustawy - podatkowi temu podlegają umowy sprzedaży oraz zamiany rzeczy i praw majątkowych.

Stosownie do treści art. 3 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy obowiązek podatkowy powstaje z chwilą dokonania czynności cywilnoprawnej. W myśl art. 4 pkt 1 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych obowiązek podatkowy - przy umowie sprzedaży - ciąży na kupującym.

W oparciu o art. 6 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, podstawę opodatkowania - przy umowie sprzedaży - stanowi wartość rynkowa rzeczy lub prawa majątkowego, którą określa się na zasadach wskazanych w art. 6 ust. 2 ww. ustawy.

Zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy stawki podatku wynoszą - od umowy sprzedaży:

a.

nieruchomości, rzeczy ruchomych, prawa użytkowania wieczystego, własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego, spółdzielczego prawa do lokalu użytkowego oraz wynikających z przepisów prawa spółdzielczego: prawa do domu jednorodzinnego oraz prawa do lokalu w małym domu mieszkalnym - 2%,

b.

innych praw majątkowych - 1%.

W związku z powyższymi regulacjami należy stwierdzić, że umowa sprzedaży podlega generalnie opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych i obowiązek uiszczenia tego podatku ciąży na kupującym.

W ustawie o podatku od czynności cywilnoprawnych przewidziano jednak sytuacje, w których czynność mieszcząca się w zakresie przedmiotowym ustawy jest wyłączona z opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych.

Na podstawie art. 2 pkt 4 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych - nie podlegają podatkowi czynności cywilnoprawne, inne niż umowa spółki i jej zmiany:

a.

w zakresie, w jakim są opodatkowane podatkiem od towarów i usług,

b.

jeżeli przynajmniej jedna ze stron jest zwolniona od podatku od towarów i usług z tytułu dokonania tej czynności, z wyjątkiem:

* umów sprzedaży i zamiany, których przedmiotem jest nieruchomość lub jej część, albo prawo użytkowania wieczystego, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, prawo do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub prawo do miejsca postojowego w garażu wielostanowiskowym lub udział w tych prawach,

* umów sprzedaży udziałów i akcji w spółkach handlowych.

Z treści art. 2 pkt 4 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych wynika, że o wyłączeniu z opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych nie decyduje okoliczność, że strony tej umowy posiadają generalnie status podatnika podatku od towarów i usług, lecz wyłącznie fakt, że dana czynność (ta konkretna) jest opodatkowana podatkiem od towarów i usług lub przynajmniej jedna ze stron tej czynności jest z tego podatku zwolniona. Przy czym, mimo zwolnienia z podatku od towarów i usług, wyłączenie z opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych nie będzie miało miejsca wówczas, gdy czynność będzie dotyczyć m.in. umowy sprzedaży a jej przedmiot będzie jednym z wymienionych w tiret drugim cytowanego wyżej przepisu.

W świetle art. 1a pkt 7 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, użyte w ustawie określenie podatek od towarów i usług oznacza podatek od towarów i usług w rozumieniu ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2018 r. poz. 2174, z późn. zm.) lub podatek od wartości dodanej pobierany na podstawie przepisów obowiązujących w państwach członkowskich.

Ze zdarzenia przyszłego przedstawionego we wniosku wynika, że Sprzedający (Zainteresowany niebędący stroną postępowania) zamierza dokonać na rzecz Nabywcy (Zainteresowanego będącego stroną postępowania) sprzedaży Praw Projektowych, związanych z budową farmy wiatrowej.

W związku z tym należy podkreślić, że jakkolwiek zapytanie Zainteresowanych dotyczy opodatkowania umowy sprzedaży Praw Projektowych podatkiem od czynności cywilnoprawnych, to jednak w pierwszej kolejności rozstrzygnięcia wymaga kwestia czy powyższa transakcja - dokonana pomiędzy wskazanymi we wniosku Stronami - podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług w świetle przepisów ustawy o podatku od towarów i usług, bowiem ocena ta ma zasadnicze znaczenie dla ewentualnego objęcia umowy sprzedaży podatkiem od czynności cywilnoprawnych. Opodatkowanie tej czynności podatkiem od towarów i usług może bowiem skutkować wyłączeniem obowiązku podatkowego w podatku od czynności cywilnoprawnych na podstawie art. 2 pkt 4 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych.

W interpretacji indywidualnej z 10 marca 2020 r., znak: 0112-KDIL3.4012.116.2019.4.JK, Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdził m.in., iż:

* Prawa Projektowe będące przedmiotem transakcji pomiędzy Zainteresowanymi nie stanowią przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 551 Kodeksu cywilnego ani zorganizowanej części przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 2 pkt 27e ustawy o podatku od towarów i usług; ich zbycie będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 omawianej ustawy,

* Prawa Projektowe nie zostały przez ustawodawcę wymienione wśród usług zwolnionych od podatku od towarów i usług, w konsekwencji są one opodatkowane podatkiem od towarów i usług,

* zbycie Praw Projektowych nie jest wyłączone spod działania ustawy na podstawie art. 6 ww. ustawy - będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Jednocześnie transakcja ta nie będzie korzystała ze zwolnienia od podatku, gdyż ani ustawa o podatku od towarów i usług, ani też rozporządzenia wykonawcze do niej nie przewidują w takim przypadku zwolnienia od podatku.

Zatem, skoro omawiana we wniosku transakcja sprzedaży Praw Projektowych będzie faktycznie w całości opodatkowana podatkiem od towarów i usług (ani ustawa o podatku od towarów i usług, ani też rozporządzenia wykonawcze do niej nie przewidują w takim przypadku zwolnienia od podatku), to do opisanej transakcji znajdzie zastosowanie wyłączenie zawarte w art. 2 pkt 4 lit. a) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych. W takim przypadku opisana transakcja sprzedaży będzie wyłączona z opodatkowania w podatku od czynności cywilnoprawnych.

Wobec powyższego, stanowisko Zainteresowanych należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Zainteresowanych i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, gdy rzeczywisty stan sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie z opisem zdarzenia przyszłego podanym przez Zainteresowanych w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swoją aktualność.

Zgodnie z art. 14na § 1 Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

1.

z zastosowaniem art. 119a;

2.

w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług;

3.

z zastosowaniem środków ograniczających umowne korzyści.

Przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli korzyść podatkowa, stwierdzona w decyzjach wymienionych w § 1, jest skutkiem zastosowania się do utrwalonej praktyki interpretacyjnej, interpretacji ogólnej lub objaśnień podatkowych (art. 14na § 2 Ordynacji podatkowej).

Powyższe unormowania należy odczytywać łącznie z przepisami art. 33 ustawy z 23 października 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy - Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2193), wprowadzającymi regulacje intertemporalne.

Zainteresowanemu będącemu stroną postępowania (art. 14r. § 2 Ordynacji podatkowej) przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w..., za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2019 r. poz. 2325, ze. zm.).

Skargę wnosi się w dwóch egzemplarzach (art. 47 § 1 ww. ustawy) na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała lub drogą elektroniczną na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Krajowej Informacji Skarbowej na platformie ePUAP: /KIS/SkrytkaESP (art. 54 § 1a ww. ustawy), w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy). W przypadku pism i załączników wnoszonych w formie dokumentu elektronicznego odpisów nie dołącza się (art. 47 § 3 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl