0111-KDIB2-3.4010.350.2018.11.HK - Stosowanie i przechowywanie faktur w wersji elektronicznej

Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo z dnia 7 grudnia 2022 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej 0111-KDIB2-3.4010.350.2018.11.HK Stosowanie i przechowywanie faktur w wersji elektronicznej

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA po wyroku sądu - stanowisko prawidłowe

Szanowni Państwo:

1)

ponownie rozpatruję sprawę Państwa wniosku z 25 października 2018 r. (data wpływu 30 października 2018 r.) o wydanie interpretacji indywidualnej - uwzględniam przy tym prawomocny wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z 17 lipca 2019 r., sygn. akt I SA/Wr 323/19 oraz wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie z 9 czerwca 2022 r., sygn. akt II FSK 3005/19;

2)

stwierdzam, że Państwa stanowisko dotyczące podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków udokumentowanych skanami faktur przechowywanych jedynie w formie elektronicznej (pytanie oznaczone we wniosku nr 3) jest prawidłowe.

Wniosek w zakresie podatku od towarów i usług (pytania oznaczone we wniosku nr 1 i 2) został rozpatrzony odrębnie.

Zakres wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej

30 października 2018 r. wpłynął Państwa wniosek z 25 października 2018 r. o wydanie interpretacji indywidualnej, który dotyczył m.in. podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków udokumentowanych skanami faktur przechowywanych jedynie w formie elektronicznej.

Treść wniosku jest następująca:

Opis stanu faktycznego/zdarzenia przyszłego

Wnioskodawca, Spółka z o.o. (dalej: "Wnioskodawca" lub "Spółka") jest zarejestrowana jako podatnik VAT czynny. W ramach prowadzonej działalności gospodarczej Spółka nabywa towary i usługi dokumentowane fakturami i fakturami korygującymi lub innymi dokumentami księgowymi otrzymywanymi od dostawców w formie papierowej lub elektronicznej.

W przypadku faktur wystawianych przez dostawców w formie papierowej, Spółka przewiduje, iż w przyszłości mogą zostać wdrożone następujące formy dostarczania faktur zakupowych:

- przed wysyłką papierowych wersji faktur dostawcy we własnym zakresie zeskanują wystawione na rzecz Spółki faktury (co do zasady do formatu pdf lub tiff) oraz prześlą je Spółce w wersji elektronicznej na adres poczty elektronicznej dedykowany przez Spółkę do odbioru faktur lub zamieszczą na dedykowanym portalu (supplier portal), do którego mają dostęp zarówno dostawca jak i Spółka;

- wybrani pracownicy Spółki nabywający towary i usługi w ramach obowiązków służbowych (np. w trakcie delegacji) przekażą Spółce skany bądź fotografie przedmiotowych faktur zakupowych lub innych dokumentów księgowych za pośrednictwem dedykowanego oprogramowania lub aplikacji

(elektroniczne wersje faktur otrzymywane od dostawców oraz przekazywane przez pracowników dalej łącznie jako: Skany faktur zakupowych; natomiast moment wpływu Skanu faktury zakupowej na adres elektroniczny wskazany powyżej oraz do dedykowanego oprogramowania/aplikacji/portalu dostawcy dalej łącznie jako: Dzień wpływu faktury do systemu).

Możliwe są przy tym sytuacje, w których po otrzymaniu Skanu faktury zakupowej Spółka otrzyma przedmiotową fakturę również w wersji papierowej, jak i sytuacje, w których Spółka otrzyma jedynie Skan faktury zakupowej (bez późniejszego otrzymania jej wersji papierowej).

Proces skanowania faktur do formatu elektronicznego przez dostawców (lub pracowników Spółki) i dostarczania ich na adres wskazany przez Spółkę, poprzez dedykowane oprogramowanie (supplier portal) lub aplikację, odbywać będzie się w sposób umożliwiający zachowanie autentyczności pochodzenia, integralności treści, kompletności i czytelności faktur. Treści zamieszczone na elektronicznym obrazie faktury nie będą zatem w żaden sposób odbiegać od treści zawartych na ich papierowych odpowiednikach. Ponadto, wykorzystywane przez dostawców (lub Spółkę w przypadku nabycia dokonywanego przez pracowników) oprogramowanie w zakresie skanowania faktur uniemożliwiać będzie nanoszenie jakichkolwiek zmian w treści zeskanowanego dokumentu (zarówno przez danego dostawcę jak i przez Spółkę, a także pracowników Spółki oraz pracowników uprawnionego przez Spółkę podmiotu zewnętrznego), tworząc tym samym wierną elektroniczną kopię danej faktury. Powyższe zapewniać będą przeprowadzane przez Spółkę kontrole biznesowe, które umożliwiać będą ustalenie wiarygodnej ścieżki audytu pomiędzy fakturą a dostawą towarów lub świadczeniem usług.

Dodatkowo, planowany przez Spółkę sposób zabezpieczenia tak sporządzonej dokumentacji uniemożliwi ingerencję w ich treść przez cały okres począwszy od momentu zarchiwizowania przez Spółkę Skanów faktur zakupowych otrzymanych od dostawców (lub pracowników Spółki), aż do upływu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego. Dostęp do przechowywanych przez Spółkę Skanów faktur zakupowych będzie możliwy wyłącznie przez upoważnionych pracowników działu księgowości Spółki lub pracowników uprawnionego do tego podmiotu. Wybrani pracownicy będą mogli ponadto wyszukiwać Skany faktur zakupowych przy wykorzystaniu m.in. numeru referencyjnego, NIPu dostawcy czy daty wystawienia faktury. Wnioskodawca wskazał również, iż planowany przez Spółkę sposób archiwizacji przewiduje przechowywanie Skanów faktur zakupowych w sposób umożliwiający ich szybką lokalizację i dostęp do dokumentów, przykładowo za wybrany okres rozliczeniowy. W tym zakresie Spółka będzie mieć zatem możliwość szybkiego zlokalizowania i wydrukowania bądź zaprezentowania w formie elektronicznej Skanów faktur zakupowych dotyczących danego okresu rozliczeniowego. W konsekwencji, w ramach obowiązujących przepisów prawa podatkowego, na żądanie organu podatkowego lub organu kontroli skarbowej, Spółka będzie w stanie zapewnić bezzwłoczny dostęp do przechowywanych w formie elektronicznej Skanów faktur zakupowych, a także danych z nich wynikających.

Dokumentacja zakupowa w formie elektronicznego archiwum przechowywana będzie przez Spółkę bądź wyspecjalizowany w tym zakresie podmiot zewnętrzny na serwerach znajdujących się na terytorium Polski lub poza jej granicami. W przypadku przechowywania przedmiotowej dokumentacji poza granicami Polski, Spółka zapewni, iż sposób jej przechowywania w formie elektronicznej umożliwi dostęp on-line do tej dokumentacji odpowiednim organom (zgodnie z art. 112a ust. 3 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm., dalej: "ustawa o VAT").

Sposób przechowywania dokumentów w elektronicznym archiwum zapewniać będzie bezpieczeństwo danych/możliwość ich odtworzenia również w przypadku awarii (w przypadku prowadzenia archiwum przez wyspecjalizowany podmiot zewnętrzny, okoliczność taka zostanie uregulowana w umowie zawartej z tym podmiotem).

Spółka wskazała również, iż zgodnie z opinią uzyskaną od firmy audytorskiej rozważany przez Spółkę sposób przechowywania Skanów faktur zakupowych jest zgodny przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 1994 r. Nr 121, poz. 591 z późn. zm., dalej: "Ustawa o rachunkowości"), a zatem - na gruncie regulacji przedmiotowej ustawy - nie ma przeciwwskazań, aby faktury zakupowe były przechowywane przez Spółkę jedynie w sposób elektroniczny.

Po dokonaniu wszystkich wskazanych powyżej działań mających na celu stworzenie przez dostawcę Spółki (lub pracownika Spółki) elektronicznych wersji faktur papierowych a następnie przesłaniu ich Spółce, zapisaniu i zabezpieczeniu ich w wewnętrznym systemie księgowym Wnioskodawcy, Spółka w celu ograniczenia kosztów związanych z przechowywaniem faktur papierowych (dla których posiada ich elektroniczny obraz) planuje ich utylizację. Wydatek będzie ujęty w księgach Spółki (zaksięgowany) na podstawie Skanów faktur zakupowych.

Mając na uwadze przedstawiony powyżej stan faktyczny, Spółka chciałaby potwierdzić wybrane implikacje podatkowe związane z wprowadzeniem opisanej procedury archiwizacji dokumentów.

Pytanie

Czy Spółka będzie uprawniona do zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków udokumentowanych Skanami faktur zakupowych, które będą przechowywane przez Spółkę jedynie w wersji elektronicznej zgodnie z warunkami opisanymi w ramach niniejszego wniosku - przy założeniu, że spełnione zostaną warunki zaliczenia przedmiotowych wydatków do kosztów uzyskania przychodów, o których mowa w art. 15 ust. 1 ustawy o p.d.o.p., tj. w szczególności wydatki poniesione zostaną w celu osiągnięcia przychodów ze źródła przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów oraz nie będą stanowić kosztów wskazanych w katalogu wydatków niestanowiących kosztów uzyskania przychodów, zawartym w art. 16 ust. 1 powołanej ustawy? (pytanie oznaczone we wniosku nr 3)

Państwa stanowisko w sprawie:

Spółka będzie uprawniona do zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków udokumentowanych Skanami faktur zakupowych, które będą przechowywane przez Spółkę jedynie w wersji elektronicznej zgodnie z warunkami opisanymi w ramach niniejszego wniosku - przy założeniu, że spełnione zostaną warunki zaliczenia przedmiotowych wydatków do kosztów uzyskania przychodów, o których mowa w art. 15 ust. 1 ustawy o p.d.o.p., tj. w szczególności wydatki poniesione zostaną w celu osiągnięcia przychodów ze źródła przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów oraz nie będą stanowić kosztów wskazanych w katalogu wydatków niestanowiących kosztów uzyskania przychodów, zawartym w art. 16 ust. 1 powołanej ustawy.

UZASADNIENIE

Ogólne warunki zaliczenia wydatków do kosztów uzyskania przychodu.

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 1992 r. Nr 21, poz. 86 z późn. zm., dalej: "ustawa o p.d.o.p.") (winno być: Dz. U. z 2018 r. poz. 1036 z późn. zm., dalej: "ustawa o p.d.o.p."), kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych enumeratywnie w art. 16 ust. 1 ustawy o p.d.o.p.

W świetle powyższego przepisu oraz ugruntowanej praktyki organów podatkowych, aby określony wydatek mógł zostać zaliczony do koszów uzyskania przychodów, niezbędne jest łączne spełnienie następujących warunków:

- wydatek musi być poniesiony w celu uzyskania, zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów;

- wydatek nie może znajdować się w katalogu wydatków wskazanych w art. 16 ust. 1 ustawy o p.d.o.p.;

- wydatek musi być poniesiony przez podatnika (tzn. w ostatecznym rozrachunku powinien zostać pokryty z zasobów majątkowych podatnika) oraz mieć charakter definitywny (tzn. wartość poniesionego wydatku nie może zostać podatnikowi w jakikolwiek sposób zwrócona) oraz

- wydatek powinien być właściwie udokumentowany.

Udokumentowanie zdarzenia gospodarczego jako podstawa zaliczenia wydatku do kosztów uzyskania przychodów.

Zauważyli Państo, że przepisy prawa podatkowego nie regulują sposobu/wymogów formalnych dotyczących prawidłowego dokumentowania wydatków, spełniających przesłanki wskazane w art. 15 ustawy o p.d.o.p., celem uznania ich za koszt uzyskania przychodów.

W Państwa opinii, obowiązek właściwego dokumentowania wydatków, o którym mowa powyżej, należy odczytywać powołując się na brzmienie art. 9 ust. 1 ustawy o p.d.o.p. Zgodnie z treścią tego artykułu, podatnicy są obowiązani do prowadzenia ewidencji rachunkowej, zgodnie z odrębnymi przepisami, w sposób zapewniający określenie wysokości dochodu (straty), podstawy opodatkowania i wysokości należnego podatku za rok podatkowy, a także do uwzględnienia w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych informacji niezbędnych do obliczenia wysokości odpisów amortyzacyjnych zgodnie z przepisami art. 16a-16m.

Odrębne przepisy, do których referuje art. 9 ust. 1 ustawy o p.d.o.p., to przepisy Ustawy o rachunkowości oraz aktów wykonawczych do tej ustawy. Tym samym, Ustawa o p.d.o.p. nie reguluje technicznych zasad prowadzenia ewidencji rachunkowej, w tym wymagań stawianych dokumentom, potwierdzającym zaistnienie określonych zdarzeń gospodarczych, wpływających na określenie podstawy opodatkowania w podatku dochodowym.

Dowód księgowy jako podstawa zaliczenia wydatku do kosztów uzyskania przychodów.

Wskazali Państwo, iż zgodnie z art. 20 ust. 2 Ustawy o rachunkowości podstawą zapisów w księgach rachunkowych są dowody księgowe stwierdzające dokonanie operacji gospodarczej, zwane dalej "dowodami źródłowymi":

1)

zewnętrzne obce - otrzymane od kontrahentów;

2)

zewnętrzne własne - przekazywane w oryginale kontrahentom;

3)

wewnętrzne - dotyczące operacji wewnątrz jednostki.

Z kolei zgodnie z ustępem 3 ww. regulacji podstawą zapisów mogą być również sporządzone przez jednostkę dowody księgowe:

1)

zbiorcze - służące do dokonania łącznych zapisów zbioru dowodów źródłowych, które muszą być w dowodzie zbiorczym pojedynczo wymienione;

2)

korygujące poprzednie zapisy;

3)

zastępcze - wystawione do czasu otrzymania zewnętrznego obcego dowodu źródłowego;

4)

rozliczeniowe - ujmujące już dokonane zapisy według nowych kryteriów klasyfikacyjnych.

Dodatkowo, na mocy ust. 5 ww. regulacji, przy prowadzeniu ksiąg rachunkowych przy użyciu komputera za równoważne z dowodami źródłowymi uważa się zapisy w księgach rachunkowych, wprowadzane automatycznie za pośrednictwem urządzeń łączności, informatycznych nośników danych lub tworzone według algorytmu (programu) na podstawie informacji zawartych już w księgach, przy zapewnieniu, że podczas rejestrowania tych zapisów zostaną spełnione co najmniej następujące warunki:

1)

uzyskają one trwale czytelną postać zgodną z treścią odpowiednich dowodów księgowych;

2)

możliwe jest stwierdzenie źródła ich pochodzenia oraz ustalenie osoby odpowiedzialnej za ich wprowadzenie;

3)

stosowana procedura zapewnia sprawdzenie poprawności przetworzenia odnośnych danych oraz kompletności i identyczności zapisów;

4)

dane źródłowe w miejscu ich powstania są odpowiednio chronione, w sposób zapewniający ich niezmienność, przez okres wymagany do przechowywania danego rodzaju dowodów księgowych.

Jednocześnie, art. 21 zawiera wyliczenie minimalnego zakresu danych, których ujęcie w dowodzie księgowym jest niezbędne. W świetle ww. regulacji dowód księgowy powinien zawierać co najmniej:

1)

określenie rodzaju dowodu i jego numeru identyfikacyjnego;

2)

określenie stron (nazwy, adresy) dokonujących operacji gospodarczej;

3)

opis operacji oraz jej wartość, jeżeli to możliwe, określoną także w jednostkach naturalnych;

4)

datę dokonania operacji, a gdy dowód został sporządzony pod inną datą - także datę sporządzenia dowodu;

5)

podpis wystawcy dowodu oraz osoby, której wydano lub od której przyjęto składniki aktywów;

6)

stwierdzenie sprawdzenia i zakwalifikowania dowodu do ujęcia w księgach rachunkowych przez wskazanie miesiąca oraz sposobu ujęcia dowodu w księgach rachunkowych (dekretacja), podpis osoby odpowiedzialnej za te wskazania.

Dokument spełniający wskazane powyżej warunki stanowił będzie zatem dowód księgowy w rozumieniu Ustawy o rachunkowości.

W tym miejscu wskazali Państwo, iż zgodnie z opinią uzyskaną od firmy audytorskiej rozważany przez Spółkę sposób przechowywania Skanów faktur zakupowych jest zgodny przepisami Ustawy o rachunkowości, a zatem - na gruncie regulacji przedmiotowej ustawy - nie ma przeciwskazań, aby faktury zakupowe były przechowywane przez Spółkę jedynie w sposób elektroniczny.

W tym kontekście, w Państwa opinii, jeżeli dowód księgowy jest wystarczający do zaewidencjonowania kosztu w księgach rachunkowych, będzie również wystarczającym dokumentem dla celów rozpoznania kosztów uzyskania przychodów na gruncie Ustawy o p.d.o.p. (przy założeniu spełnienia określonych warunków, wskazanych w Ustawie o p.d.o.p. w szczególności art. 15 ust. 1).

Stanowisko takie znajduje potwierdzenie w interpretacjach wydawanych przez organy podatkowe. W szczególności, w interpretacji indywidualnej z 18 lipca 2012 r. (znak: IPPB3/423-241/12-4/GJ) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie potwierdził, że: "Dowód księgowy, który będzie właściwy do wprowadzenia kosztu do ksiąg rachunkowych, będzie również stosownym dokumentem do celów podatkowych." Analogiczne stanowisko zajął również Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji z 19 września 2011 r. (znak: IBPBI/2/423-695/II/CzP).

Zauważyli Państwo, że zgodnie z art. 180 § 1 Ordynacji podatkowej "jako dowód należy dopuścić wszystko, co może przyczynić się do wyjaśnienia sprawy, a nie jest sprzeczne z prawem". Zgodnie natomiast z art. 181 Ordynacji podatkowej "dowodami w postępowaniu podatkowym mogą być w szczególności księgi podatkowe, deklaracje złożone przez stronę, zeznania świadków, opinie biegłych, materiały i informacje zebrane w wyniku oględzin, informacje podatkowe oraz inne dokumenty zgromadzone w toku działalności analitycznej Krajowej Administracji Skarbowej, czynności sprawdzających, kontroli podatkowej lub kontroli celno-skarbowej oraz materiały zgromadzone w toku postępowania karnego albo postępowania w sprawach o przestępstwa skarbowe lub wykroczenia skarbowe". Użyty w powołanym przepisie zwrot "w szczególności" implikuje, że katalog dowodów w postępowaniu podatkowym ma charakter otwarty. Ponadto ani ustawa o p.d.o.p. ani ustawa o rachunkowości nie zawiera szczegółowych regulacji dotyczących sposobu przechowywania dowodów księgowych - przepisy w tym zakresie zostały natomiast wskazane w ustawie o VAT.

Podkreślili Państwo, iż - jak Spółka wskazała w treści stanu faktycznego (winno być: stanu faktycznego oraz zdarzenia przyszłego) - będzie przechowywała otrzymane Skany faktur zakupowych w formie elektronicznej przy spełnieniu wymogów określonych w art. 112a ustawy o VAT, tj. w podziale na okresy rozliczeniowe, w sposób zapewniający łatwe ich odszukanie oraz autentyczność pochodzenia, integralność treści i czytelność tych faktur od momentu ich wystawienia lub otrzymania do czasu upływu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego.

Podsumowując, fakt, że Spółka będzie przechowywała dokumenty źródłowe w sposób wskazany w ustawie o VAT, nie powinien mieć wpływu na możliwość zaliczenia przedmiotowych wydatków w ciężar kosztów uzyskania przychodów dla celów p.d.o.p. Brak posiadania dokumentu źródłowego w formie papierowej nie powinien powodować kwestionowania możliwości ujęcia przedmiotowych wydatków jako koszt dla celów podatkowych.

Powyższe stanowisko zostało przykładowo potwierdzone w interpretacji indywidualnej z 22 stycznia 2013 r. (znak: IPPB5/423-1139/12-3/RS), w której Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie wskazał, iż: "kwestię przesyłania oraz przechowywania faktur w formie elektronicznej normują odrębne przepisy. A zatem, jeżeli faktury wystawione i przesyłane/udostępniane przez kontrahentów będą spełniały wymogi formalne, o których mowa w ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.) oraz wydanych na jej podstawie rozporządzeniach, stanowisko Wnioskodawcy w zakresie uprawnienia Spółki do zaliczenia wynikających z nich kwot do kosztów uzyskania przychodów w myśl regulacji zawartych w art. 15 i 16 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych należy uznać za prawidłowe."

Na marginesie zauważyli Państwo, że nawet w przypadku, gdyby faktura lub jej elektroniczna wersja uznane zostały za dokument niespełniający wszystkich wymogów określonych w Ustawie o rachunkowości, fakt ten nie powinien skutkować automatycznym wyłączeniem wydatku z kosztów uzyskania przychodów dla celów p.d.o.p.

Jak bowiem przykładowo wskazał Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji indywidualnej z 30 października 2012 r. (znak: IBPBI/2/423-953/12/PC): "(...) zgodnie z ugruntowanym w orzecznictwie poglądem, dokumenty potwierdzające dokonanie konkretnej transakcji, które nie spełniają wszystkich wymagań określonych w art. 21 Ustawy o rachunkowości, nie mogą być automatycznie pominięte jako dowody świadczące o poniesionych kosztach. Dotyczy to w szczególności sytuacji, gdy uchybienia formalne są niewielkie np. brak jest elementów, które mogą być uzupełnione, a fakt dokonania transakcji nie budzi wątpliwości i może być potwierdzony przez kontrahenta".

Reasumując, mając na uwadze przedstawiony stan faktyczny/zdarzenie przyszłe oraz powołane przepisy należy stwierdzić, iż przechowywanie jedynie w formie elektronicznej Skanów faktur zakupowych dokumentujących wartość poniesionych wydatków zgodnie z warunkami opisanymi w ramach niniejszego wniosku nie powinno wpłynąć na możliwość zaliczenia przedmiotowych wydatków do kosztów uzyskania przychodu - przy założeniu, że spełnione zostaną warunki zaliczenia wydatków do kosztów uzyskania przychodów, o których mowa w art. 15 ust. 1 ustawy o p.d.o.p., tj. w szczególności wydatki poniesione zostaną w celu osiągnięcia przychodów ze źródła przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów oraz nie będą stanowić kosztów wskazanych w katalogu wydatków niestanowiących kosztów uzyskania przychodów, zawartym w art. 16 ust. 1 powołanej ustawy.

Postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania

Rozpatrzyłem Państwa wniosek w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych - 17 grudnia 2018 r. wydałem postanowienie Znak: 0111-KDIB2-3.4010.350.2018.3.LG o odmowie wszczęcia postępowania w sprawie Państwa wniosku z 25 października 2018 r. - w części dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych.

Postanowienie nie zostało przez Państwa odebrane, w związku z czym zostało uznane za doręczone 2 stycznia 2019 r.

Pismem z 8 stycznia 2019 r. (wpływ 10 stycznia 2019 r.) złożyli Państwo zażalenie na powyższe postanowienie.

Postanowieniem z 22 stycznia 2019 r. Znak: 0111-KDIB2-3.4010.350.2018.4.k.k. utrzymałem w mocy zaskarżone postanowienie.

Postanowienie utrzymujące w mocy zaskarżone postanowienie doręczono Państwu 25 stycznia 2019 r.

Skarga na postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania

Pismem z 25 lutego 2019 r. (wpływ 27 lutego 2019 r.) wnieśli Państwo skargę na powyższe postanowienie do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu.

Wnieśli Państwo m.in. o uchylenie zaskarżonego postanowienia oraz poprzedzającego go postanowienia I instancji w całości.

Postępowanie przed sądami administracyjnymi

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu uchylił zaskarżone postanowienie oraz poprzedzające je postanowienie wyrokiem z 17 lipca 2019 r. sygn. akt I SA/Wr 323/19.

Pismem z 12 września 2019 r. wniosłem skargę kasacyjną od tego wyroku do Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Naczelny Sąd Administracyjny - wyrokiem z 9 czerwca 2022 r. sygn. akt II FSK 3005/19 oddalił skargę kasacyjną.

Odpis prawomocnego wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu wpłynął do mnie 31 października 2022 r.

Ponowne rozpatrzenie wniosku - wykonanie wyroku

Zgodnie z art. 153 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2022 r. poz. 329 z późn. zm.):

Ocena prawna i wskazania co do dalszego postępowania wyrażone w orzeczeniu sądu wiążą w sprawie organy, których działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania było przedmiotem zaskarżenia, a także sądy, chyba że przepisy prawa uległy zmianie.

Wykonuję obowiązek, który wynika z tego przepisu, tj.:

- uwzględniam ocenę prawną i wskazania dotyczące postępowania, które wyraziły Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu oraz Naczelny Sąd Administracyjny w ww. wyrokach;

- ponownie rozpatruję Państwa wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej w części dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych - stwierdzam, że stanowisko, które przedstawili Państwo we wniosku w zakresie pytania nr 3 jest prawidłowe.

Odstępuję od uzasadnienia prawnego tej oceny.

Dodatkowe informacje

Informacja o zakresie rozstrzygnięcia

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego który Państwo przedstawili i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym oraz zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Państwa i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania skarżonej interpretacji.

POUCZENIE o funkcji ochronnej interpretacji

Funkcję ochronną interpretacji indywidualnych określają przepisy art. 14k-14nb ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2021 r. poz. 1540 z późn. zm.). Interpretacja będzie mogła pełnić funkcję ochronną, jeśli: Państwa sytuacja będzie zgodna (tożsama) z opisem stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego i zastosujecie się Państwo do interpretacji.

Zgodnie z art. 14na § 1 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n Ordynacji podatkowej nie stosuje się, jeśli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej jest elementem czynności, które są przedmiotem decyzji wydanej:

1)

z zastosowaniem art. 119a;

2)

w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług;

3)

z zastosowaniem środków ograniczających umowne korzyści.

Zgodnie z art. 14na § 2 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli korzyść podatkowa, stwierdzona w decyzjach wymienionych w § 1, jest skutkiem zastosowania się do utrwalonej praktyki interpretacyjnej, interpretacji ogólnej lub objaśnień podatkowych.

POUCZENIE o prawie do wniesienia skargi na interpretację

Mają Państwo prawo do zaskarżenia tej interpretacji indywidualnej do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego (...). Zasady zaskarżania interpretacji indywidualnych reguluje ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2022 r. poz. 329 z późn. zm.; dalej jako "p.p.s.a.").

Skargę do Sądu wnosi się za pośrednictwem Dyrektora KIS (art. 54 § 1 p.p.s.a.). Skargę należy wnieść w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia interpretacji indywidualnej (art. 53 § 1 p.p.s.a.):

* w formie papierowej, w dwóch egzemplarzach (oryginał i odpis) na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała (art. 47 § 1 p.p.s.a.), albo

* w formie dokumentu elektronicznego, w jednym egzemplarzu (bez odpisu), na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Krajowej Informacji Skarbowej na platformie ePUAP: /KIS/SkrytkaESP (art. 47 § 3 i art. 54 § 1a p.p.s.a.).

Skarga na interpretację indywidualną może opierać się wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną (art. 57a p.p.s.a.).

Podstawa prawna dla wydania interpretacji

Podstawą prawną dla wydania tej interpretacji jest art. 13 § 2a oraz art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2021 r. poz. 1540 z późn. zm.).

Podstawą prawną dla odstąpienia od uzasadnienia interpretacji jest art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl