0111-KDIB2-2.4015.94.2023.3.PB - Ustalenie skutków podatkowych darowizny gotówkowej na rzecz zagranicznej fundacji

Pisma urzędowe
Status:  Aktualne

Pismo z dnia 17 października 2023 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej 0111-KDIB2-2.4015.94.2023.3.PB Ustalenie skutków podatkowych darowizny gotówkowej na rzecz zagranicznej fundacji

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA - stanowisko prawidłowe

Szanowni Państwo,

stwierdzam, że Państwa stanowisko w sprawie oceny skutków podatkowych opisanego zdarzenia przyszłego w podatku od spadków i darowizn jest prawidłowe.

Zakres wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej

17 lipca 2023 r. wpłynął Państwa wniosek z 5 lipca 2023 r. o wydanie interpretacji indywidualnej, który dotyczy m.in. podatku od spadków i darowizn w zakresie skutków podatkowych darowizny gotówkowej na rzecz zagranicznej Fundacji. Uzupełnili go Państwo - w odpowiedzi na wezwanie - pismem z 26 września 2023 r. (wpływ 16 października 2023 r.). Treść wniosku jest następująca:

Opis zdarzenia przyszłego

Wnioskodawca - Spółka K. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa (dalej: Podatnik) będący polską spółką osobową (spółka komandytowa), prowadzi działalność gospodarczą na terenie Polski w zakresie (...).

Podatnik, zamierza dokonać darowizny gotówkowej na rzecz zagranicznej fundacji (zwanej dalej Fundacją) z siedzibą w Europejskim Obszarze Gospodarczym (w Księstwie Liechtensteinie).

Fundacja jest rezydentem podatkowym w Księstwie Liechtensteinie i w związku z tym posiada nieograniczony obowiązek podatkowy na terenie Księstwa Liechtenstein, zgodny z obowiązującym tam ustrojem podatkowym. Fundacja nie posiada na terenie Polski siedziby, zakładu ani ośrodka zarządzania, nie osiąga na terenie Polski żadnych przychodów ani nie prowadzi na jej terytorium żadnej działalności.

Umowa darowizny zostanie poddana przepisom prawa Księstwa Liechtenstein i spełniać będzie wszelkie przesłanki uznania za darowiznę dokonaną na podstawie przepisów Księstwa Liechtenstein oraz art. 888 § 1 polskiego Kodeksu cywilnego.

Między Polską a Księstwem Liechtenstein nie zawarto umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania. W aktualnie obowiązującym Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie określenia krajów i terytoriów stosujących szkodliwą konkurencję podatkową w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych, Księstwo Liechtenstein nie zostało wymienione.

Spółki osobowe (a taką jest spółka komandytowa) są podmiotami prawa, a więc mają zdolność do czynności prawnych, co oznacza, że mogą samodzielnie uczestniczyć w obrocie gospodarczym będąc podmiotami stosunków prawnych. Wynika to m.in. z art. 8 Kodeksu spółek handlowych, który stanowi, że spółka osobowa może we własnym imieniu nabywać prawa, w tym własność nieruchomości i inne prawa rzeczowe, zaciągać zobowiązania, pozywać i być pozywana.

Zgodnie z art. 888 § 1 polskiego Kodeksu cywilnego, przez umowę darowizny darczyńca zobowiązuje się do bezpłatnego świadczenia na rzecz obdarowanego kosztem swego majątku. Darowiznę można przekazać na rzecz każdego podmiotu posiadającego zdolność do czynności prawnych, w tym wszelkich podmiotów zagranicznych spełniających ww. warunek.

W szczególności, Wnioskodawca nie uzyska żadnego świadczenia wzajemnego związanego z dokonaną darowizną gotówkową.

Pozostały opis zdarzenia przyszłego, który został przedstawiony przez Państwa w treści uzupełnienia wniosku jako, że dotyczy zagadnienia objętego podatkiem dochodowym od osób fizycznych przedstawiony zostanie w rozstrzygnięciu obejmującym swym zakresem ocenę Państwa stanowiska w zakresie ww. podatku.

Pytanie (przeformułowane w uzupełnieniu wniosku)

Czy w związku z brzmieniem art. 1 ust. 1 "Podatkowi od spadków i darowizn, zwanemu dalej "podatkiem", podlega nabycie przez osoby fizyczne własności rzeczy znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub praw majątkowych wykonywanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, tytułem (...) 2) darowizny" oraz art. 5 ustawy o podatku od spadków i darowizn "obowiązek podatkowy ciąży na nabywcy własności rzeczy i praw majątkowych" na darczyńcy może spoczywać obowiązek uiszczenia podatku od spadków i darowizn?

Państwa stanowisko w sprawie (przeformułowane w uzupełnieniu wniosku)

Zdaniem Wnioskodawcy, przekazanie gotówki w drodze darowizny na rzecz Fundacji nie będzie skutkowało powstaniem obowiązku podatkowego po stronie Wnioskodawcy w podatku od spadków i darowizn.

Ocena stanowiska

Stanowisko, które przedstawili Państwo we wniosku jest prawidłowe.

UZASADNIENIE interpretacji indywidualnej

Na wstępie zaznacza się, że przedmiotem niniejszej interpretacji jest ocena Państwa stanowiska tylko w zakresie podatku od spadków i darowizn. W pozostałym zakresie wniosku, dotyczącym podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku dochodowego od osób prawnych oraz podatku dochodowego od osób fizycznych, zostaną wydane odrębne rozstrzygnięcia.

Zgodnie z przepisem art. 1 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (tekst jedn.: Dz. U. z 2023 r. poz. 1774 z późn. zm.):

Podatkowi od spadków i darowizn, zwanemu dalej "podatkiem", podlega nabycie przez osoby fizyczne własności rzeczy znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub praw majątkowych wykonywanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, tytułem: darowizny, polecenia darczyńcy.

Jako, że przepisy tej ustawy nie definiują pojęcia "darowizna" należy odwołać się do odpowiednich przepisów Kodeksu cywilnego.

Na podstawie art. 888 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (tekst jedn.: Dz. U. z 2023 r. poz. 1610 z późn. zm.):

Przez umowę darowizny darczyńca zobowiązuje się do bezpłatnego świadczenia na rzecz obdarowanego kosztem swojego majątku.

Darowizna należy do czynności, których celem jest dokonanie aktu przysporzenia majątkowego bez ekwiwalentu i polega najczęściej na przesunięciu jakiegoś dobra majątkowego z majątku darczyńcy do majątku obdarowanego. Świadczenie ma charakter nieodpłatny, gdy druga strona umowy nie zobowiązuje się do jakiegokolwiek świadczenia w zamian za uczynioną darowiznę.

Do zawarcia umowy darowizny, podobnie jak każdej innej umowy, niezbędne jest zgodne oświadczenie złożone przez obie strony umowy. Umowa darowizny dochodzi do skutku dopiero z chwilą złożenia oświadczenia obdarowanego o przyjęciu darowizny.

Stosownie do art. 5 ustawy o podatku od spadków i darowizn:

Obowiązek podatkowy ciąży na nabywcy własności rzeczy i praw majątkowych.

Z przedstawionego zdarzenia przyszłego wynika, że zamierzają Państwo dokonać darowizny gotówkowej na rzecz zagranicznej Fundacji z siedzibą w Europejskim Obszarze Gospodarczym (w Księstwie Liechtensteinie). Umowa darowizny zostanie poddana przepisom prawa Księstwa Liechtenstein i spełniać będzie wszelkie przesłanki uznania za darowiznę dokonaną na podstawie przepisów Księstwa Liechtenstein oraz art. 888 § 1 polskiego Kodeksu cywilnego.

Z powyższego wynika zatem, iż będą Państwo darczyńcą - czyli stroną zbywającą, zaś zagraniczna Fundacja obdarowanym - czyli nabywcą.

Biorąc pod uwagę przywołane przepisy i przedstawiony we wniosku opis zdarzenia przyszłego należy stwierdzić, że w związku z zawarciem umowy darowizny, po Państwa stronie nie powstanie obowiązek podatkowy w podatku od spadków i darowizn. Z powołanego wyżej art. 5 ustawy o podatku od spadków i darowizn jasno bowiem wynika, że obowiązek podatkowy w podatku od spadków i darowizn ciąży na nabywcy własności rzeczy i praw majątkowych. Zatem na Państwu jako na darczyńcy nie będzie ciążył obowiązek podatkowy w tym podatku.

Dodatkowe informacje

Informacja o zakresie rozstrzygnięcia

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego, które Państwo przedstawili i stanu prawnego, który obowiązuje w dniu wydania interpretacji.

POUCZENIE o funkcji ochronnej interpretacji

- Funkcję ochronną interpretacji indywidualnych określają przepisy art. 14k-14nb ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2022 r. poz. 2561 z późn. zm.). Interpretacja będzie mogła pełnić funkcję ochronną, jeśli: Państwa sytuacja będzie zgodna (tożsama) z opisem zdarzenia przyszłego i zastosują się Państwo do interpretacji.

- Zgodnie z art. 14na § 1 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n Ordynacji podatkowej nie stosuje się, jeśli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej jest elementem czynności, które są przedmiotem decyzji wydanej:

1)

z zastosowaniem art. 119a;

2)

w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług;

3)

z zastosowaniem środków ograniczających umowne korzyści.

- Zgodnie z art. 14na § 2 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli korzyść podatkowa, stwierdzona w decyzjach wymienionych w § 1, jest skutkiem zastosowania się do utrwalonej praktyki interpretacyjnej, interpretacji ogólnej lub objaśnień podatkowych.

POUCZENIE o prawie do wniesienia skargi na interpretację

Mają Państwo prawo do zaskarżenia tej interpretacji indywidualnej do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w.. Zasady zaskarżania interpretacji indywidualnych reguluje ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - tekst jedn.: Dz. U. z 2023 r. poz. 1634 z późn. zm.; dalej jako "p.p.s.a.").

Skargę do Sądu wnosi się za pośrednictwem Dyrektora KIS (art. 54 § 1 p.p.s.a.). Skargę należy wnieść w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia interpretacji indywidualnej (art. 53 § 1 p.p.s.a.):

- w formie papierowej, w dwóch egzemplarzach (oryginał i odpis) na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Warszawska 5, 43-300 Bielsko-Biała (art. 47 § 1 p.p.s.a.), albo

- w formie dokumentu elektronicznego, w jednym egzemplarzu (bez odpisu), na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Krajowej Informacji Skarbowej na platformie ePUAP: /KIS/SkrytkaESP (art. 47 § 3 i art. 54 § 1a p.p.s.a.).

Skarga na interpretację indywidualną może opierać się wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną (art. 57a p.p.s.a.).

Podstawa prawna dla wydania interpretacji

Podstawą prawną dla wydania tej interpretacji jest art. 13 § 2a oraz art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2022 r. poz. 2651 z późn. zm.).

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl