0111-KDIB2-2.4014.70.2024.2.PB - Zwolnienie z PCC organizacji pożytku publicznego z tytułu umowy sprzedaży nieruchomości

Pisma urzędowe
Status:  Aktualne

Pismo z dnia 24 maja 2024 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej 0111-KDIB2-2.4014.70.2024.2.PB Zwolnienie z PCC organizacji pożytku publicznego z tytułu umowy sprzedaży nieruchomości

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA - stanowisko prawidłowe

Szanowni Państwo,

stwierdzam, że Państwa stanowisko w sprawie oceny skutków podatkowych opisanego stanu faktycznego w podatku od czynności cywilnoprawnych jest prawidłowe.

Zakres wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej

13 marca 2024 r. wpłynął Państwa wniosek z 12 marca 2024 r. o wydanie interpretacji indywidualnej, który dotyczy podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie zwolnienia od podatku od czynności cywilnoprawnych organizacji pożytku publicznego z tytułu umowy sprzedaży nieruchomości. Uzupełnili go Państwo - w odpowiedzi na wezwanie - pismem z 16 maja 2024 r. (wpływ 20 maja 2024 r.) oraz pismem z 20 maja 2024 r. (wpływ 21 maja 2024 r.). Treść wniosku jest następująca:

Opis stanu faktycznego

Stowarzyszenie (...) 15 lutego 2024 r. podpisało akt notarialny na zakup nieruchomości (repertorium A nr (...)) przed notariuszem (...) w Kancelarii Notarialnej w B. przy ul. (...), gdzie Pani notariusz pobrała podatek od czynności cywilnoprawnych w wysokości 11 900 zł oraz inne opłaty związane z aktem notarialnym.

Stowarzyszenie (...) zwraca się z prośbą o interpretację przepisu dotyczącego zwolnienia z opłat organizacje pożytku publicznego, Dziennik Ustaw z 2024 r. poz. 295 art. 8 pkt 2a mówiący: organizacje pożytku publicznego, jeśli dokonują czynności cywilnoprawnych wyłącznie w związku z nieodpłatną działalnością pożytku publicznego w rozumieniu przepisów o działalności pożytku publicznego i wolontariacie są zwolnione z podatku od czynności cywilnoprawnych.

Stowarzyszenie działa od 2011 r., zajmują się Państwo osobami onkologicznymi, długoterminowymi, niepełnosprawnymi oraz osobami w kryzysie choroby u kresu życia.

Budynek jest kupiony na potrzeby Państwa działań. Będą w nim gabinety - lekarski, pielęgniarski, psychologa, sala do rehabilitacji oraz sale na potrzeby Państwa oddziału dziennego.

Wprawdzie w Państwa statucie mają Państwo szeroki wachlarz różnych PKD, ale zajmują się Państwo tylko nieodpłatną działalnością. Nie są Państwo refundowani z NFZ, ani z PFRON. Składki na działalność pozyskują Państwo sami z darowizn, 1,5%.

Pracują Państwo w środowisku domowym pacjenta, zajmują się Państwo chorym oraz jego rodziną. Pomagacie, wspieracie Państwo Waszych podopiecznych bezpłatnie. Starają się Państwo, aby kres ich życia był komfortowym czasem i był na wysokim poziomie.

Właśnie Stowarzyszenie (...) jest organizacją taką jaką powinny być wszystkie organizacje pożytku publicznego - bo chorych cierpiących oraz bez środków na leki jest bardzo dużo i dlatego każda złotówka ma dla Państwa ogromną wartość.

Na dzień dzisiejszy wynajmują Państwo pomieszczenie, które niestety nie spełnia Państwa wszystkich potrzeb, więc dlatego kupiliście Państwo budynek, aby był cały wachlarz potrzebnych działań.

Państwa specjaliści nie tylko pomagają, ale również edukują, wspierają Waszych podopiecznych oraz ich rodziny. Są to: pielęgniarki, psycholog, opiekun medyczny, fizjoterapeuta oraz w razie potrzeby lekarz, wolontariusze.

Uzupełnienie i doprecyzowanie opisu stanu faktycznego

Stowarzyszenie (...) jest organizacją pożytku publicznego - realizuje swoje cele wyłącznie w ramach nieodpłatnej działalności.

Stowarzyszenie (...) zakupiło nieruchomość w związku z nieodpłatną działalnością pożytku publicznego.

Pytanie (sformułowane w uzupełnieniu wniosku)

Czy Stowarzyszenie (...) może skorzystać ze zwolnienia z art. 8 pkt 2a ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych w związku z zakupem nieruchomości?

Państwa stanowisko w sprawie

Państwa zdaniem, nie powinniście Państwo płacić tego podatku, gdyż są Państwo w pełni tego słowa organizacją pożytku publicznego, której działalność jest nieodpłatna.

Stowarzyszenie (...) nie zgadza się z pobranym podatkiem od czynności cywilnoprawnych, gdyż w zapisach wyraźnie pisze, iż organizacje pożytku publicznego nieprowadzące działalności odpłatnej nie płacą takowego podatku.

Pieniądze te służyłyby Państwa podopiecznym, pacjentom i na pewno przyniosłyby wiele dobrego. Podatek w kwocie 11 900 zł jest na wagę złota, tym bardziej, iż po pandemii coraz trudniej jest Państwu zorganizować pieniądze, darowizny od darczyńców. Stowarzyszenie (...) rozlicza się ze wszystkich podatków należycie i zgodnie ze sztuką skarbową.

Ocena stanowiska

Stanowisko, które przedstawili Państwo we wniosku jest prawidłowe.

UZASADNIENIE interpretacji indywidualnej

Przepis art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2024 r. poz. 295) zawiera zamknięty katalog czynności podlegających opodatkowaniu tym podatkiem.

Zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. a ww. ustawy:

Podatkowi podlegają: umowy sprzedaży oraz zamiany rzeczy i praw majątkowych.

W myśl art. 3 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy:

Obowiązek podatkowy, z zastrzeżeniem ust. 2, powstaje z chwilą dokonania czynności cywilnoprawnej.

Na podstawie art. 4 pkt 1 ww. ustawy:

Obowiązek podatkowy, z zastrzeżeniem ust. 5, ciąży przy umowie sprzedaży - na kupującym.

W oparciu o art. 6 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy:

Podstawę opodatkowania stanowi przy umowie sprzedaży - wartość rynkowa rzeczy lub prawa majątkowego.

Wartość rynkową określa się na zasadach wskazanych w art. 6 ust. 2 ww. ustawy, w myśl którego:

Wartość rynkową przedmiotu czynności cywilnoprawnych określa się na podstawie przeciętnych cen stosowanych w obrocie rzeczami tego samego rodzaju i gatunku, z uwzględnieniem ich miejsca położenia, stanu i stopnia zużycia, oraz w obrocie prawami majątkowymi tego samego rodzaju, z dnia dokonania tej czynności, bez odliczania długów i ciężarów.

Zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy:

Stawki podatku wynoszą od umowy sprzedaży:

a)

nieruchomości, rzeczy ruchomych, prawa użytkowania wieczystego, własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego, spółdzielczego prawa do lokalu użytkowego oraz wynikających z przepisów prawa spółdzielczego: prawa do domu jednorodzinnego oraz prawa do lokalu w małym domu mieszkalnym - 2%,

b)

innych praw majątkowych - 1%.

Stosownie do art. 10 ust. 1, 2 i 3 ww. ustawy:

Podatnicy są obowiązani, bez wezwania organu podatkowego, złożyć deklarację w sprawie podatku od czynności cywilnoprawnych, według ustalonego wzoru, oraz obliczyć i wpłacić podatek w terminie 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego, z wyłączeniem przypadków, gdy podatek jest pobierany przez płatnika.

Notariusze są płatnikami podatku od czynności cywilnoprawnych dokonywanych w formie aktu notarialnego.

Płatnicy obowiązani są uzależnić dokonanie czynności cywilnoprawnej od uprzedniego zapłacenia podatku.

Jak wynika z przywołanych przepisów, zawarcie umowy sprzedaży podlega generalnie opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych na podstawie art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych i obowiązek uiszczenia tegoż podatku ciąży na stronach tej czynności. W przypadku, gdy umowa sprzedaży jest dokonywana w formie aktu notarialnego, obowiązkiem notariusza (jako płatnika) jest pobór tego podatku.

Niezależnie od powyższego, w ustawie o podatku od czynności cywilnoprawnych przewidziano sytuacje, w których określone podmioty, będące stronami czynności cywilnoprawnych są zwolnione z opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych.

Zgodnie z art. art. 8 pkt 2a ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych:

Zwalnia się od podatku następujące strony czynności cywilnoprawnych: organizacje pożytku publicznego, jeżeli dokonają czynności cywilnoprawnych wyłącznie w związku z nieodpłatną działalnością pożytku publicznego w rozumieniu przepisów o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Z opisu stanu faktycznego wynika, że Stowarzyszenie (...) 15 lutego 2024 r. podpisało akt notarialny na zakup nieruchomości, gdzie Pani notariusz pobrała podatek od czynności cywilnoprawnych w wysokości 11 900 zł. Stowarzyszenie działa od 2011 r., zajmują się Państwo osobami onkologicznymi, długoterminowymi, niepełnosprawnymi oraz osobami w kryzysie choroby u kresu życia. Budynek jest kupiony na potrzeby Państwa działań. Będą w nim gabinety - lekarski, pielęgniarski, psychologa, sala do rehabilitacji oraz sale na potrzeby Państwa oddziału dziennego.

W uzupełnieniu wniosku wskazali Państwo, że Stowarzyszenie (...) jest organizacją pożytku publicznego - realizuje swoje cele wyłącznie w ramach nieodpłatnej działalności. Stowarzyszenie (...) zakupiło nieruchomość w związku z nieodpłatną działalnością pożytku publicznego.

Państwa wątpliwość budzi to, czy mogą Państwo skorzystać ze zwolnienia z art. 8 pkt 2a ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych w związku z zakupem nieruchomości.

Artykuł 3 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jedn.: Dz. U. z 2023 r. poz. 571) stanowi, że:

Działalnością pożytku publicznego jest działalność społecznie użyteczna, prowadzona przez organizacje pozarządowe w sferze zadań publicznych określonych w ustawie.

Stosownie do art. 20 ust. 1 ww. ustawy:

Organizacją pożytku publicznego może być organizacja pozarządowa oraz podmiot wymieniony w art. 3 ust. 3 pkt 1 i 4, z zastrzeżeniem art. 21, która spełnia łącznie następujące wymagania:

1)

prowadzi działalność pożytku publicznego na rzecz ogółu społeczności, lub określonej grupy podmiotów, pod warunkiem że grupa ta jest wyodrębniona ze względu na szczególnie trudną sytuację życiową lub materialną w stosunku do społeczeństwa;

2)

może prowadzić działalność gospodarczą wyłącznie jako dodatkową w stosunku do działalności pożytku publicznego;

3)

nadwyżkę przychodów nad kosztami przeznacza na działalność, o której mowa w pkt 1;

4)

ma statutowy kolegialny organ kontroli lub nadzoru, odrębny od organu zarządzającego i niepodlegający mu w zakresie wykonywania kontroli wewnętrznej lub nadzoru, przy czym członkowie organu kontroli lub nadzoru:

a)

nie mogą być członkami organu zarządzającego ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej,

b)

nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,

c)

mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w takim organie zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedni;

5)

członkowie organu zarządzającego nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;

6)

statut lub inne akty wewnętrzne organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 pkt 1 i 4, zabraniają:

a)

udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy organizacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej "osobami bliskimi",

b)

przekazywania ich majątku na rzecz ich członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,

c)

wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego,

d)

zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

Aby dany podmiot mógł korzystać ze zwolnienia, o którym mowa w art. 8 pkt 2a ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, powinien spełniać następujące warunki:

1)

być organizacją pożytku publicznego w rozumieniu ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;

2)

dokonywać czynności cywilnoprawnych w związku z nieodpłatną działalnością pożytku publicznego w rozumieniu przepisów powyższej ustawy.

Analiza wniosku o wydanie interpretacji wskazuje, że spełniają Państwo pierwszy z warunków o charakterze podmiotowym, gdyż posiadają Państwo status organizacji pożytku publicznego.

Drugi warunek niezbędny do skorzystania ze zwolnienia dotyczy dokonywanej czynności cywilnoprawnej. Zwolnienie ma zastosowanie wyłącznie w przypadku, gdy czynność, której stroną będzie organizacja pożytku publicznego, zostanie dokonana wyłącznie w związku z nieodpłatną działalnością pożytku publicznego.

Zarówno odpłatna, jak i nieodpłatna działalność organizacji pożytku publicznego została zdefiniowana w przepisach o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

W rozumieniu przepisu art. 7 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie:

Działalnością nieodpłatną pożytku publicznego jest działalność prowadzona przez organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3, w sferze zadań publicznych, o której mowa w art. 4, za które nie pobierają one wynagrodzenia.

Sfera zadań publicznych, określonych w art. 4 tej ustawy obejmuje szereg zadań użyteczności publicznej takich, jak przykładowo zadania w zakresie: pomocy społecznej, działalności charytatywnej, ochrony zdrowia w tym działalności leczniczej, działalności na rzecz osób niepełnosprawnych.

Z kolei w myśl art. 8 ust. 1 ww. ustawy:

Działalnością odpłatną pożytku publicznego jest:

1)

działalność prowadzona przez organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3, w sferze zadań publicznych, o której mowa w art. 4, za które pobierają one wynagrodzenie;

2)

sprzedaż wytworzonych towarów lub świadczenie usług w zakresie:

a)

rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych na zasadach określonych w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 100, 173 i 240), lub

b)

integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, o których mowa w ustawie z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 2241) oraz ustawie z dnia 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 2085 oraz z 2022 r. poz. 1812 i 2140);

3)

sprzedaż przedmiotów darowizny.

Zgodnie z art. 8 pkt 2a ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych zwolnienie ma zastosowanie jedynie w przypadku dokonania przez organizacje pożytku publicznego czynności cywilnoprawnych dokonywanych wyłącznie w związku z nieodpłatną działalnością pożytku publicznego, którą stanowi w myśl powyższych przepisów o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - świadczenie usług, za które organizacja pozarządowa prowadząca tę działalność nie pobiera wynagrodzenia.

Jak wynika z art. 24 ust. 1 pkt 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie:

Organizacji pożytku publicznego przysługuje, na zasadach określonych w przepisach odrębnych, zwolnienie od podatku od czynności cywilnoprawnych - w odniesieniu do prowadzonej przez nią działalności pożytku publicznego.

Mając na uwadze przedstawione wyżej przepisy oraz treść wniosku stwierdzić należy, że wobec okoliczności, iż Państwo jako organizacja pożytku publicznego, zakupiliście nieruchomość w związku z nieodpłatną działalnością pożytku publicznego, nie ciążył na Państwu obowiązek zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych z tytułu zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości. W omawianej sprawie spełniona została bowiem dyspozycja art. 8 pkt 2a ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, a więc korzystają Państwo ze zwolnienia podmiotowego przewidzianego w tym przepisie.

Zatem mogą Państwo ubiegać się o "zwrot" podatku od czynności cywilnoprawnych, poprzez wniosek o stwierdzenie nadpłaty podatku pobranego i wpłaconego przez notariusza.

W myśl art. 72 § 1 pkt 2 Ordynacji podatkowej:

Za nadpłatę uważa się kwotę podatku pobraną przez płatnika nienależnie lub w wysokości większej od należnej.

Zgodnie z art. 75 § 1 cyt. ustawy:

Jeżeli podatnik kwestionuje zasadność pobrania przez płatnika podatku albo wysokość pobranego podatku, może złożyć wniosek o stwierdzenie nadpłaty podatku.

Reasumując, skoro jako kupujący nie byli Państwo zobowiązani do zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych z tytułu opisanej we wniosku umowy sprzedaży, to kwota podatku od czynności cywilnoprawnych pobranego przez płatnika (notariusza) uiszczona została nienależnie, a zatem w sprawie - zgodnie z brzmieniem art. 72 § 1 pkt 2 Ordynacji podatkowej - wystąpiła nadpłata, o której zwrot mogą się Państwo ubiegać.

Dodatkowe informacje

Informacja o zakresie rozstrzygnięcia

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego, który Państwo przedstawili i stanu prawnego, który obowiązywał w dacie zaistnienia zdarzenia.

POUCZENIE o funkcji ochronnej interpretacji

- Funkcję ochronną interpretacji indywidualnych określają przepisy art. 14k-14nb ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2023 r. poz. 2383 z późn. zm.). Interpretacja będzie mogła pełnić funkcję ochronną, jeśli: Państwa sytuacja będzie zgodna (tożsama) z opisem stanu faktycznego i zastosują się Państwo do interpretacji.

- Zgodnie z art. 14na § 1 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n Ordynacji podatkowej nie stosuje się, jeśli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej jest elementem czynności, które są przedmiotem decyzji wydanej:

1)

z zastosowaniem art. 119a;

2)

w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług;

3)

z zastosowaniem środków ograniczających umowne korzyści.

- Zgodnie z art. 14na § 2 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli korzyść podatkowa, stwierdzona w decyzjach wymienionych w § 1, jest skutkiem zastosowania się do utrwalonej praktyki interpretacyjnej, interpretacji ogólnej lub objaśnień podatkowych.

POUCZENIE o prawie do wniesienia skargi na interpretację

Mają Państwo prawo do zaskarżenia tej interpretacji indywidualnej do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w.. Zasady zaskarżania interpretacji indywidualnych reguluje ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2023 r. poz. 1634 z późn. zm.; dalej jako "p.p.s.a.").

Skargę do Sądu wnosi się za pośrednictwem Dyrektora KIS (art. 54 § 1 p.p.s.a.). Skargę należy wnieść w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia interpretacji indywidualnej (art. 53 § 1 p.p.s.a.):

- w formie papierowej, w dwóch egzemplarzach (oryginał i odpis) na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Warszawska 5, 43-300 Bielsko-Biała (art. 47 § 1 p.p.s.a.), albo

- w formie dokumentu elektronicznego, w jednym egzemplarzu (bez odpisu), na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Krajowej Informacji Skarbowej na platformie ePUAP: /KIS/SkrytkaESP (art. 47 § 3 i art. 54 § 1a p.p.s.a.).

Skarga na interpretację indywidualną może opierać się wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną (art. 57a p.p.s.a.).

Podstawa prawna dla wydania interpretacji

Podstawą prawną dla wydania tej interpretacji jest art. 13 § 2a oraz art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2023 r. poz. 2383 z późn. zm.).

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl