0111-KDIB2-2.4014.200.2022.2.MM - Zwolnienie z PCC nabycia rzeczy przez osobę niepełnosprawną

Pisma urzędowe
Status:  Aktualne

Pismo z dnia 12 października 2022 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej 0111-KDIB2-2.4014.200.2022.2.MM Zwolnienie z PCC nabycia rzeczy przez osobę niepełnosprawną

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA - stanowisko prawidłowe

Szanowna Pani,

stwierdzam, że Pani stanowisko w sprawie oceny skutków podatkowych opisanego stanu faktycznego w podatku od czynności cywilnoprawnych jest prawidłowe.

Zakres wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej

14 lipca 2022 r. wpłynął Pani wniosek z 6 lipca 2022 r. o wydanie interpretacji indywidualnej, który dotyczy podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie skutków podatkowych zawarcia umowy sprzedaży udziału w samochodzie osobowym. Uzupełniła go Pani - w odpowiedzi na wezwanie - pismem, które wpłynęło 7 października 2022 r. Treść wniosku jest następująca:

Opis stanu faktycznego

W dniu... czerwca 2022 r. dokonała Pani zakupu samochodu osobowego..., rok produkcji 2012, za kwotę... zł na zasadzie współwłasności z udziałem w wysokości 1/3 kwoty zakupu, tj.... zł. Drugi współwłaściciel posiada udział w wysokości 2/3 kwoty zakupu, tj.... zł. W związku z dokonanym zakupem uiszczono zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych należny podatek w wysokości 2% kwoty zakupu, tj.... zł. Kwotę należnego podatku oboje współwłaścicieli opłaciło zgodnie z ww. proporcją udziałów we współwłasności, tj.... zł i... zł.

Jest Pani współwłaścicielem będącym osobą niepełnosprawną w stopniu umiarkowanym. Samochód osobowy został zakupiony zgodnie z potrzebami dotyczącymi Pani niepełnosprawności. Drugi współwłaściciel nie jest osobą niepełnosprawną.

W uzupełnieniu wniosku wskazała Pani, że zaliczenie Pani do grupy osób o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności nastąpiło na podstawie przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Samochód osobowy, w którym posiada Pani udział w wysokości 1/3 został zakupiony przez Panią na Pani potrzeby własne.

Pytanie

Czy spełnione są warunki uzasadniające zastosowanie wobec współwłaściciela będącego osobą niepełnosprawną zwolnienia z opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych?

Pani stanowisko w sprawie

Pani zdaniem, zgodnie z art. 8 pkt 6 ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych, jako osoba niepełnosprawna w stopniu umiarkowanym nabywająca na potrzeby własne samochód osobowy, jest Pani zwolniona z opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych. Zakupiony samochód spełnia wymagania związane z Pani niepełnosprawnością.

Ocena stanowiska

Stanowisko, które przedstawiła Pani we wniosku jest prawidłowe.

UZASADNIENIE interpretacji indywidualnej

Przepis art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz. U. z 2022 r. poz. 111 z późn. zm.) zawiera zamknięty katalog czynności podlegających opodatkowaniu tym podatkiem.

Zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. a ww. ustawy:

Podatkowi podlegają umowy sprzedaży oraz zamiany rzeczy i praw majątkowych.

W myśl art. 3 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy:

Obowiązek podatkowy, z zastrzeżeniem ust. 2, powstaje z chwilą dokonania czynności cywilnoprawnej.

Stosownie do art. 4 pkt 1 ww. ustawy:

Obowiązek podatkowy, z zastrzeżeniem art. 5, przy umowie sprzedaży ciąży na kupującym.

W myśl natomiast art. 5 ust. 1 ww. ustawy:

Obowiązek zapłaty podatku ciąży na podatnikach tego podatku.

Zgodnie z art. 5 ust. 2 ww. ustawy:

Jeżeli obowiązek podatkowy ciąży na kilku podmiotach albo na stronach umowy zamiany, albo wspólnikach spółki cywilnej, zobowiązanymi solidarnie do zapłaty podatku są odpowiednio te podmioty, strony umowy zamiany albo wspólnicy spółki cywilnej.

W oparciu o art. 6 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy:

Podstawę opodatkowania przy umowie sprzedaży stanowi wartość rynkowa rzeczy lub prawa majątkowego.

Zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy:

Stawki podatku od umowy sprzedaży wynoszą:

a)

nieruchomości, rzeczy ruchomych, prawa użytkowania wieczystego, własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego, spółdzielczego prawa do lokalu użytkowego oraz wynikających z przepisów prawa spółdzielczego: prawa do domu jednorodzinnego oraz prawa do lokalu w małym domu mieszkalnym - 2%,

b)

innych praw majątkowych - 1%.

Jak wynika z powołanych przepisów - umowa sprzedaży podlega generalnie opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych na podstawie art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych i obowiązek uiszczenia tegoż podatku ciąży na kupującym. W przypadku, gdy umowa sprzedaży zawierana jest przez współwłaścicieli, każdy z nich jest podatnikiem, na którym ciąży obowiązek zapłaty tego podatku. Oznacza to, że każdy współwłaściciel odpowiada solidarnie za to, aby podatek od dokonanej czynności cywilnoprawnej został uiszczony w pełnej wysokości.

Niezależnie od powyższego, w ustawie o podatku od czynności cywilnoprawnych przewidziano sytuacje, w których określone podmioty, będące stronami czynności cywilnoprawnych są zwolnione z opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych.

Zgodnie z art. 8 pkt 6 tej ustawy:

Zwalnia się od podatku następujące strony czynności cywilnoprawnych:

osoby nabywające na potrzeby własne sprzęt rehabilitacyjny, wózki inwalidzkie, motorowery, motocykle lub samochody osobowe, zaliczone, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, do grupy osób o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności bez względu na rodzaj schorzenia, oraz osoby o lekkim stopniu niepełnosprawności w związku ze schorzeniami narządów ruchu.

Z powyższego przepisu wynika zatem m.in. zwolnienie podmiotowe z opodatkowania powyższym podatkiem dla osoby niepełnosprawnej, zaliczonej w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, do grupy osób o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności bez względu na rodzaj schorzenia oraz osoby o lekkim stopniu niepełnosprawności w związku ze schorzeniami narządów ruchu, nabywającej na potrzeby własne samochód osobowy. A zatem wskazane zwolnienie dotyczy tylko i wyłącznie nabycia przez osoby zaliczone do grupy osób o znacznym, umiarkowanym lub lekkim stopniu niepełnosprawności w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573) i posiadające orzeczenie o niepełnosprawności wydane na podstawie przepisów tej ustawy lub w zgodzie z jej przepisami. Zwolnienie nie dotyczy osoby, która jest osobą pełnosprawną a która wraz z osobą niepełnosprawną nabywa samochód na współwłasność.

Ponadto przepis ten wymaga aby osoby niepełnosprawne nabyły na użytek własny sprzęt rehabilitacyjny, wózki inwalidzkie, motorowery, motocykle lub samochody osobowe.

Z treści wniosku oraz jego uzupełnienia wynika, że jest Pani osobą niepełnosprawną, posiadającą orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu umiarkowanym. W dniu 17 czerwca 2022 r. wraz z drugim współwłaścicielem zawarła Pani umowę kupna samochodu osobowego. Drugi współwłaściciel nie jest osobą niepełnosprawną. Samochód ten wykorzystywany jest na Pani potrzeby własne.

Na wstępie należy podkreślić, że nabyła Pani samochód na współwłasność.

Zgodnie z art. 195 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (tekst jedn.: Dz. U. z 2022 r. poz. 1360 z późn. zm.):

Własność tej samej rzeczy może przysługiwać niepodzielnie kilku osobom (współwłasność).

Przywołany przepis przesądza, że własność nie jest prawem jednopodmiotowym, gdyż może przysługiwać kilku osobom. Każdej z tych osób przysługują więc te same prawa związane z własnością.

Powyższe oznacza, że nabycie przez osobę niepełnosprawną na współwłasność z osobą niebędącą osobą niepełnosprawną samochodu osobowego nie oznacza, że w stosunku do osoby niepełnosprawnej nie znajdzie zastosowania zwolnienie, o którym mowa w art. 8 pkt 6 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, jeżeli spełnione zostały wszystkie warunki tego zwolnienia.

Przenosząc powyższe przepisy na grunt niniejszej sprawy, należy stwierdzić, że Pani jako osoba zaliczona do grupy osób o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności zawarła umowę sprzedaży, na podstawie której została współwłaścicielem samochodu osobowego w udziale 1/3. Samochód będzie przez Panią wykorzystywany na potrzeby własne. W stosunku do Pani, jako jednego z dwóch współwłaścicieli kupionego samochodu, zostały zatem spełnione obie przesłanki, o których mowa w art. 8 pkt 6 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, ponieważ nabywca, tj. Pani posiada status osoby niepełnosprawnej wskazanej w tym przepisie oraz celem nabycia pojazdu są Pani potrzeby własne.

Reasumując, z tytułu nabycia na współwłasność samochodu osobowego przysługuje Pani zwolnienie, o którym mowa w art. 8 pkt 6 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych. Tym samym nie ciąży na Pani obowiązek zapłaty podatku od zawartej umowy sprzedaży.

Dodatkowo wyjaśnia się, że interpretacja odnosi się tylko i wyłącznie do Pani i nie ma zastosowania do drugiego współwłaściciela samochodu osobowego.

Dodatkowe informacje

Informacja o zakresie rozstrzygnięcia

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego, który Pani przedstawiła i stanu prawnego, który obowiązywał w dacie zaistnienia zdarzenia.

Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, gdy rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym podanym przez Panią w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swoją aktualność.

POUCZENIE o funkcji ochronnej interpretacji

- Funkcję ochronną interpretacji indywidualnych określają przepisy art. 14k-14nb ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2021 r. poz. 1540 z późn. zm.). Interpretacja będzie mogła pełnić funkcję ochronną, jeśli: Pani sytuacja będzie zgodna (tożsama) z opisem zdarzenia przyszłego i zastosuje się Pani do interpretacji.

- Zgodnie z art. 14na § 1 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n Ordynacji podatkowej nie stosuje się, jeśli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej jest elementem czynności, które są przedmiotem decyzji wydanej:

1)

z zastosowaniem art. 119a;

2)

w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług;

3)

z zastosowaniem środków ograniczających umowne korzyści.

- Zgodnie z art. 14na § 2 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli korzyść podatkowa, stwierdzona w decyzjach wymienionych w § 1, jest skutkiem zastosowania się do utrwalonej praktyki interpretacyjnej, interpretacji ogólnej lub objaśnień podatkowych.

POUCZENIE o prawie do wniesienia skargi na interpretację

Ma Pani prawo do zaskarżenia tej interpretacji indywidualnej do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w.. Zasady zaskarżania interpretacji indywidualnych reguluje ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2022 r. poz. 329 z późn. zm.; dalej jako "p.p.s.a.").

Skargę do Sądu wnosi się za pośrednictwem Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej (art. 54 § 1 p.p.s.a.). Skargę należy wnieść w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia interpretacji indywidualnej (art. 53 § 1 p.p.s.a.):

* w formie papierowej, w dwóch egzemplarzach (oryginał i odpis) na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała (art. 47 § 1 p.p.s.a.), albo

* w formie dokumentu elektronicznego, w jednym egzemplarzu (bez odpisu), na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Krajowej Informacji Skarbowej na platformie ePUAP: /KIS/SkrytkaESP (art. 47 § 3 i art. 54 § 1a p.p.s.a.).

Skarga na interpretację indywidualną może opierać się wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną (art. 57a p.p.s.a.).

Podstawa prawna dla wydania interpretacji

Podstawą prawną dla wydania tej interpretacji jest art. 13 § 2a oraz art. 14b § 1 ustawy - Ordynacja podatkowa

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl