Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo
z dnia 16 marca 2020 r.
Określenie skutków podatkowych zawarcia umów pożyczek.
Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej
0111-KDIB2-2.4014.13.2020.2.MM

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a oraz art. 14b § 1 i art. 14r. ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2019 r. poz. 900 z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Zainteresowanych przedstawione we wniosku wspólnym z 15 stycznia 2020 r. (data wpływu 17 stycznia 2020 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej m.in. podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie skutków podatkowych zawarcia umów pożyczek - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 17 stycznia 2020 r. wpłynął do Organu ww. wniosek wspólny o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej m.in. podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie skutków podatkowych zawarcia umów pożyczek.

We wniosku złożonym przez:

Zainteresowanego będącego stroną postępowania: * A spółka z ograniczoną odpowiedzialnością;

Zainteresowanego niebędącego stroną postępowania:

* B spółka z ograniczoną odpowiedzialnością;

przedstawiono następujący stan faktyczny i zdarzenie przyszłe:

Działalność Zainteresowanych

Zainteresowany będący stroną postępowania (dalej: Pożyczkodawca) to polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, która złożyła Naczelnikowi Urzędu Skarbowego zgłoszenie rejestracyjne w zakresie podatku od towarów i usług (dalej: "VAT"). Przedmiotem dotychczasowej i planowanej działalności gospodarczej Pożyczkodawcy jest zapewnianie odpłatnego finansowania dłużnego, w tym m.in. w formie udzielania pożyczek (zgodnie z § 3 ust. 4 pkt 5 umowy spółki Pożyczkodawcy) czy też z dłużnych papierów wartościowych.

Zainteresowany niebędący stroną postępowania (dalej: "Spółka") to polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, będąca podatnikiem VAT, zarejestrowana jako podatnik VAT czynny. Przedmiotem przeważającej działalności Spółki jest wynajem nieruchomości i zarządzanie nimi.

Pożyczkodawca i Spółka zwani są dalej łącznie "Zainteresowanymi".

Na moment złożenia niniejszego wniosku Zainteresowani są względem siebie podmiotami powiązanymi w rozumieniu art. 32 ustawy o VAT oraz ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2019 r. poz. 865). Pożyczkodawca nie posiada udziałów w Spółce.

Transakcje udzielenia pożyczek

Jak wskazano powyżej, przedmiot działalności Pożyczkodawcy (określony w § 3 ust. 4 umowy spółki Pożyczkodawcy) obejmuje m.in. świadczenie usług finansowych polegających na udzielaniu pożyczek. Zainteresowani wskazują, że ww. działalność pożyczkowa nie została ujawniona w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego (dalej: "Rejestr") z uwagi na ograniczenie, o którym mowa w art. 40 pkt 1 ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (tekst jedn.: Dz. U. z 2019 r. poz. 1500) - zgodnie z tym przepisem w Rejestrze zamieszcza się nie więcej niż dziesięć kodów PKD. Podkreślenia wymaga fakt, że nieujawnienie działalności pożyczkowej w Rejestrze pozostaje bez wpływu na możliwość prowadzenia takiej działalności przez Pożyczkodawcę (możliwość ta wynika w szczególności z § 3 ust. 4 pkt 5 umowy spółki Pożyczkodawcy).

Stan faktyczny

Zainteresowani zawarli w dniu 20 grudnia 2019 r. odpłatną umowę pożyczki (w ramach tej umowy Zainteresowany będący stroną podstępowania jest pożyczkodawcą, a Spółka pożyczkobiorcą) - dalej: "Pożyczka".

Pożyczka ma charakter odpłatny, zarobkowy. Udzielając Pożyczki, Pożyczkodawca wziął pod uwagę stosowne regulacje z zakresu cen transferowych (nakładające obowiązek określenia warunków transakcji w taki sposób, w jaki określiłyby je podmioty niepowiązane). Zainteresowani zaznaczają, że ocena rynkowości Pożyczki nie jest przedmiotem niniejszego wniosku.

Zdarzenie przyszłe

Zainteresowani planują zawrzeć w przyszłości:

* co najmniej jedną odpłatną umowę pożyczki, której kwota będzie w całości jednorazowo wypłacona (dalej: "Pożyczka/i Bis"),

* odpłatną umowę pożyczki, której wypłata będzie następowała w transzach (tj. niejednokrotnie), na przestrzeni kolejnych kilku lat - zgodnie z bieżącym zapotrzebowaniem Spółki (dalej: "Przyszła Pożyczka"). W umowie Przyszłej Pożyczki zostanie wskazana maksymalna kwota łącznego zadłużenia z wypłaconych transz.

Podobnie jak w przypadku Pożyczki, również Pożyczka/i Bis oraz Przyszła Pożyczka będą mieć charakter odpłatny, zarobkowy. Ponieważ Pożyczkodawca i Spółka są podmiotami powiązanymi w rozumieniu przepisów podatkowych, podpisując umowy Pożyczki/ek Bis oraz Przyszłej Pożyczki, Zainteresowani wezmą pod uwagę stosowne regulacje z zakresu cen transferowych (nakładające obowiązek określenia warunków transakcji w taki sposób, w jaki określiłyby je podmioty niepowiązane). Zainteresowani zaznaczają, że ocena rynkowości Pożyczki/ek Bis oraz Przyszłej Pożyczki nie jest przedmiotem niniejszego wniosku.

Pożyczkodawca nie wyklucza możliwości udzielenia w przyszłości kolejnych odpłatnych pożyczek podmiotom powiązanym lub niepowiązanym.

Uwagi dodatkowe do opisu stanu faktycznego i zdarzenia przyszłego

Dla kompletności wskazano, że:

1.

środki na udzielenie Pożyczki pochodziły z kapitałów własnych Pożyczkodawcy,

2.

część środków na udzielenie Pożyczki/ek Bis oraz Przyszłej Pożyczki będzie pochodzić z kapitałów własnych Pożyczkodawcy; pozostałą część środków Pożyczkodawca zamierza pozyskać od innych podmiotów instrumentami dłużnymi - mogą to być zarówno podmioty powiązane, jak i niepowiązane, a instrumenty dłużne mogą obejmować pożyczki czy emisję obligacji lub weksli przez Pożyczkodawcę; w ocenie Zainteresowanych sposób pozyskania tych środków oraz okoliczność, czy będą pozyskane od podmiotów powiązanych czy niepowiązanych czy też część od podmiotów powiązanych, a część od podmiotów niepowiązanych nie stanowi okoliczności istotnej dla merytorycznego rozstrzygnięcia analizowanych kwestii; na moment złożenia niniejszego wniosku Pożyczkodawca jest stroną umowy pożyczki z 18 grudnia 2019 r. (zawartej z X Fundusz Inwestycyjny Zamknięty w celu pozyskania środków na udzielenie Pożyczki/ek Bis oraz Przyszłej Pożyczki),

3.

udzielone Spółce Pożyczka, Pożyczka/i Bis oraz Przyszła Pożyczka zostaną spożytkowane przez Spółkę na poczynienie nakładów na nieruchomość (dalej: "Nakłady"), gdyż Spółka aktualnie prowadzi inwestycję polegającą na budowie hotelu,

4. Nakłady zostaną poczynione także z wykorzystaniem środków pieniężnych pożyczonych Spółce przez Bank na mocy umowy z 29 listopada 2019 r.,

5.

zgodnie z umową z Bankiem zobowiązania Spółki (co do zasady wszelkie zobowiązania pożyczkowe) nie mogą być obsługiwane do czasu upływu roku kalendarzowego, w którym upłynie okres trzech lat od dnia zaspokojenia wierzytelności Banku. W związku z powyższym Spółka zacznie spłacać Pożyczkodawcy Pożyczkę, Pożyczkę/i Bis oraz Przyszłą Pożyczkę wraz z odsetkami nie wcześniej niż po upływie roku kalendarzowego, w którym upłynie okres trzech lat od dnia spłaty kredytu udzielonego jej przez Bank - oznacza to, że przez najbliższe lata Spółka nie będzie spłacać Pożyczkodawcy ani kwot głównych, ani odsetek,

6.

zgodnie z umową Spółki z Bankiem Spółka jest zobowiązana do spłaty kredytu najpóźniej do 31 grudnia 2032 r.; oznacza to, że zwrot Pożyczki, Pożyczki/ek Bis oraz Przyszłej Pożyczki wraz z odsetkami nastąpiłby nie wcześniej niż pod koniec 2035 r./na początku 2036 r. (po upływie trzech lat od 2032 r.), z zastrzeżeniem, że spłata kredytu udzielonego Spółce przez Bank może nastąpić wcześniej (w takiej sytuacji również zwrot Pożyczki, Pożyczki/ek Bis oraz Przyszłej Pożyczki wraz z odsetkami mógłby nastąpić wcześniej),

7. Pożyczka była, a Pożyczka/i Bis oraz transze Przyszłej Pożyczki będą przekazywane w formie transferów środków pieniężnych na rachunek płatniczy Spółki.

W związku z powyższym opisem zadano m.in. następujące pytanie:

Czy zawarcie umów Pożyczki, Pożyczki/ek Bis oraz Przyszłej Pożyczki podlega podatkowi od czynności cywilnoprawnych (dalej: "p.c.c.")? (pytanie oznaczone we wniosku nr 2)

Zdaniem Zainteresowanych, zawarcie umów Pożyczki, Pożyczki/ek Bis oraz Przyszłej Pożyczki nie podlega p.c.c.

Zgodnie z ogólną zasadą wyrażoną w art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy o p.c.c. umowy pożyczki pieniędzy podlegają p.c.c. Jednakże chcąc prawidłowo określić konsekwencje podatkowe udzielenia Pożyczki, Pożyczki/ek Bis oraz Przyszłej Pożyczki na gruncie p.c.c., należy pamiętać o przewidzianych przez Ustawodawcę wyłączeniach od opodatkowania p.c.c.

Stosownie do art. 2 pkt 4 lit. b ustawy o p.c.c. nie podlegają p.c.c. czynności cywilnoprawne, inne niż umowa spółki i jej zmiany, jeżeli przynajmniej jedna ze stron jest zwolniona od VAT z tytułu dokonania tej czynności, z wyjątkiem:

* umów sprzedaży i zamiany, których przedmiotem jest nieruchomość lub jej część, albo prawo użytkowania wieczystego, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, prawo do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub prawo do miejsca postojowego w garażu wielostanowiskowym lub udział w tych prawach,

* umów sprzedaży udziałów i akcji w spółkach handlowych.

Odnosząc wcześniejsze rozważania do przywołanego przepisu ustawy o p.c.c., należy stwierdzić, że umowy Pożyczki, Pożyczki/ek Bis oraz Przyszłej Pożyczki nie podlegają p.c.c. z uwagi na następujące okoliczności:

* umowy Pożyczki, Pożyczki/ek Bis oraz Przyszłej Pożyczki są czynnościami cywilnoprawnymi innymi niż umowa spółki i jej zmiany,

* Pożyczkodawca jest zwolniony od VAT z tytułu umów Pożyczki, Pożyczki/ek Bis oraz Przyszłej Pożyczki na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 38 Ustawy o VAT,

* umowy Pożyczki, Pożyczki/ek Bis oraz Przyszłej Pożyczki nie są umowami, których przedmiotem jest:

* nieruchomość lub jej część, albo prawo użytkowania wieczystego, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, prawo do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub prawo do miejsca postojowego w garażu wielostanowiskowym lub udział w tych prawach,

* sprzedaż udziałów i akcji w spółkach handlowych.

W dalszej części Zainteresowani przywołali na potwierdzenie własnego stanowiska interpretacje indywidualne wydane przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej.

Reasumując, w ocenie Zainteresowanych udzielenie Pożyczki, Pożyczki/ek Bis oraz Przyszłej Pożyczki podlega opodatkowaniu VAT jako odpłatne świadczenie usług i jednocześnie jest zwolnione od VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 38 Ustawy o VAT. Ponadto w związku z ww. zwolnieniem od VAT zawarcie umów Pożyczki, Pożyczki/ek Bis oraz Przyszłej Pożyczki nie podlega p.c.c. (z uwagi na treść art. 2 pkt 4 lit. b) Ustawy o p.c.c.).

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Zainteresowanych w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego i zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Na wstępie zaznacza się, iż przedmiotem niniejszej interpretacji jest ocena stanowiska Zainteresowanych wyłącznie w zakresie podatku od czynności cywilnoprawnych. W pozostałym zakresie wniosku, dotyczącym podatku od towarów i usług, została wydana odrębna interpretacja z 5 marca 2020 r. Znak: 0111-KDIB3-1.4012.25.2020.1.ASY.

Zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2019 r. poz. 1519 z późn. zm.) - podatkowi od czynności cywilnoprawnych podlegają umowy pożyczki pieniędzy lub rzeczy oznaczonych tylko co do gatunku.

Ponieważ w ustawie o podatku od czynności cywilnoprawnych brak jest definicji umowy pożyczki, w tym zakresie należy posiłkować się uregulowaniami zawartymi w ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (tekst jedn.: Dz. U. z 2019 r. poz. 1145 z późn. zm.).

Artykuł 720 § 1 ustawy - Kodeks cywilny stanowi, że - przez umowę pożyczki dający pożyczkę zobowiązuje się przenieść na własność biorącego określoną ilość pieniędzy albo rzeczy oznaczonych tylko co do gatunku, a biorący zobowiązuje się zwrócić tę samą ilość pieniędzy albo tę samą ilość rzeczy tego samego gatunku i tej samej jakości.

Zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych - obowiązek podatkowy przy umowie pożyczki powstaje z chwilą dokonania czynności cywilnoprawnej.

Z kolei - zgodnie z art. 3 ust. 1a ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych - obowiązek podatkowy, z zastrzeżeniem ust. 2, powstaje z chwilą każdorazowej wypłaty środków pieniężnych, jeżeli umowa pożyczki określa, że wypłata środków pieniężnych nastąpi niejednokrotnie i ich suma nie jest znana w chwili zawarcia umowy.

Obowiązek podatkowy przy umowie pożyczki, jak wynika z treści art. 4 pkt 7 cyt. ustawy - ciąży na biorącym pożyczkę.

Zgodnie natomiast z art. 5 ust. 1 ww. ustawy - obowiązek zapłaty podatku ciąży na podatnikach tego podatku.

W myśl art. 6 ust. 1 pkt 7 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych - podstawę opodatkowania stanowi przy umowie pożyczki i umowie depozytu nieprawidłowego - kwota lub wartość pożyczki albo depozytu, a w przypadku umowy określającej, że wypłata środków pieniężnych nastąpi niejednokrotnie i ich suma nie jest znana w chwili zawarcia umowy - kwota każdorazowej wypłaty środków pieniężnych.

Zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 4 ww. ustawy - stawka podatku od umowy pożyczki oraz depozytu nieprawidłowego wynosi 0,5%, z zastrzeżeniem ust. 5.

W związku z powyższymi regulacjami należy stwierdzić, że umowa pożyczki podlega generalnie opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych i obowiązek uiszczenia tego podatku ciąży na biorącym pożyczkę. Obowiązek ten powstaje z chwilą zawarcia umowy pożyczki. Jedynie w przypadku gdy umowa pożyczki określa, że wypłata środków nastąpi niejednokrotnie np. w transzach i nie jest znana ich suma, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą każdorazowej wypłaty środków.

W ustawie o podatku od czynności cywilnoprawnych przewidziano jednak sytuacje, w których czynność mieszcząca się w zakresie przedmiotowym ustawy jest wyłączona z opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych.

Na podstawie art. 2 pkt 4 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych - nie podlegają podatkowi czynności cywilnoprawne, inne niż umowa spółki i jej zmiany:

a.

w zakresie, w jakim są opodatkowane podatkiem od towarów i usług,

b.

jeżeli przynajmniej jedna ze stron jest zwolniona od podatku od towarów i usług z tytułu dokonania tej czynności, z wyjątkiem:

* umów sprzedaży i zamiany, których przedmiotem jest nieruchomość lub jej część, albo prawo użytkowania wieczystego, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, prawo do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub prawo do miejsca postojowego w garażu wielostanowiskowym lub udział w tych prawach,

* umów sprzedaży udziałów i akcji w spółkach handlowych.

Należy jednak zaznaczyć, że w przypadku umów pożyczki o wyłączeniu z opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych nie decyduje okoliczność, że strony tej umowy posiadają generalnie status podatnika podatku od towarów i usług. Podstawę do ww. wyłączenia może stanowić m.in. fakt, że jedna ze stron z tytułu dokonania tej konkretnej czynności jest opodatkowana podatkiem od towarów i usług lub jest z tego podatku zwolniona.

Zgodnie z art. 1a pkt 7 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, użyte w ustawie określenie podatek od towarów i usług oznacza podatek od towarów i usług w rozumieniu ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2018 r. poz. 2174, z późn. zm.) lub podatek od wartości dodanej pobierany na podstawie przepisów obowiązujących w państwach członkowskich.

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego i zdarzenia przyszłego wynika, że Pożyczkodawca (Zainteresowany będący stroną postępowania) zawarł 20 grudnia 2019 r. umowę pożyczki, na podstawie której udzielił Spółce (Zainteresowany niebędący stroną postępowania) odpłatnej pożyczki. W przyszłości Zainteresowani planują zawrzeć także:

* co najmniej jedną odpłatną umowę pożyczki, której kwota będzie w całości jednorazowo wypłacona (Pożyczka/i Bis),

* odpłatną umowę pożyczki, której wypłata będzie następowała w transzach (tj. niejednokrotnie), na przestrzeni kolejnych kilku lat - zgodnie z bieżącym zapotrzebowaniem Spółki (Przyszła Pożyczka). W umowie Przyszłej Pożyczki zostanie wskazana maksymalna kwota łącznego zadłużenia z wypłaconych transz.

W związku z tym należy podkreślić, że jakkolwiek powyższe zapytanie Zainteresowanych dotyczy opodatkowania umów pożyczek podatkiem od czynności cywilnoprawnych, to jednak w pierwszej kolejności rozstrzygnięcia wymaga kwestia czy powyższe transakcje - dokonywane pomiędzy wskazanymi we wniosku Stronami - podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług lub czy przynajmniej jedna ze stron jest zwolniona od podatku od towarów i usług z tytułu dokonania tych czynności, bowiem ocena ta ma zasadnicze znaczenie dla ewentualnego objęcia umów pożyczek podatkiem od czynności cywilnoprawnych.

W indywidualnej interpretacji Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 5 marca 2020 r. Znak: 0111-KDIB3-1.4012.25.2020.1.ASY wydanej dla Zainteresowanych w zakresie podatku od towarów i usług Organ wskazał: "czynność udzielania odpłatnej Pożyczki, Pożyczki/ek bis oraz Przyszłej Pożyczki przez Pożyczkodawcę (Wnioskodawcę) stanowi czynność mieszczącą się w katalogu czynności podlegających opodatkowaniu VAT, jako odpłatne świadczenie usług, zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy. Z uwagi na to, że usługi te mieszczą się w zakresie czynności, o których mowa w cyt. art. 43 ust. 1 pkt 38 ustawy jako wymienione wprost w tym przepisie - usługi udzielania pożyczek przez Pożyczkodawcę (Wnioskodawcę) na rzecz Zainteresowanego niebędącego stroną postępowania, korzystać będą ze zwolnienia z podatku od towarów i usług na podstawie tego przepisu".

W związku z powyższym, skoro opisane we wniosku umowy pożyczek będą zwolnione z opodatkowania na podstawie przepisów ustawy o podatku od towarów i usług, to w analizowanej sprawie znajdzie zastosowanie wyłączenie określone w art. 2 pkt 4 lit. b ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych. W rezultacie, zawarcie umów Pożyczki, Pożyczki/ek Bis oraz Przyszłej Pożyczki nie podlega/nie będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych.

W konsekwencji powyższego stanowisko Zainteresowanych należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Zainteresowanych i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym oraz zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Zainteresowanych i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, gdy rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie z opisem stanu faktycznego/zdarzenia przyszłego podanym przez Zainteresowanych w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swoją aktualność.

Zgodnie z art. 14na § 1 Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

1.

z zastosowaniem art. 119a;

2.

w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług;

3.

z zastosowaniem środków ograniczających umowne korzyści.

Przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli korzyść podatkowa, stwierdzona w decyzjach wymienionych w § 1, jest skutkiem zastosowania się do utrwalonej praktyki interpretacyjnej, interpretacji ogólnej lub objaśnień podatkowych (art. 14na § 2 Ordynacji podatkowej).

Powyższe unormowania należy odczytywać łącznie z przepisami art. 33 ustawy z 23 października 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy - Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2193), wprowadzającymi regulacje intertemporalne.

Zainteresowanemu będącemu stroną postępowania (art. 14r. § 2 Ordynacji podatkowej) przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w..., za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2019 r. poz. 2325, z późn. zm.). Skargę wnosi się w dwóch egzemplarzach (art. 47 § 1 ww. ustawy) na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała lub drogą elektroniczną na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Krajowej Informacji Skarbowej na platformie ePUAP: /KIS/SkrytkaESP (art. 54 § 1a ww. ustawy), w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy). W przypadku pism i załączników wnoszonych w formie dokumentu elektronicznego odpisów nie dołącza się (art. 47 § 3 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl