0111-KDIB2-1.4017.9.2022.1.AR - Obowiązki płatnika CIT od należności z papierów wartościowych

Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo z dnia 16 grudnia 2022 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej 0111-KDIB2-1.4017.9.2022.1.AR Obowiązki płatnika CIT od należności z papierów wartościowych

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA - stanowisko prawidłowe

Szanowni Państwo,

stwierdzam, że Państwa stanowisko w sprawie oceny skutków podatkowych opisanego zdarzenia przyszłego w Ordynacji podatkowej jest prawidłowe.

Zakres wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej

16 września 2022 r. wpłynął Państwa wniosek z 14 września 2022 r., który dotyczy m.in. Ordynacji podatkowej w zakresie ustalenia czyprzypadku nieotrzymania informacji, o której mowa w art. 26 ust. 2ca ustawy o CIT, odpowiedzialność Banku za podatek niepobrany zostaje wyłączona na podstawie art. 30 § 5b Ordynacji podatkowej, z zastrzeżeniem art. 30 § 5a Ordynacji.

Treść wniosku jest następująca:

Opis zdarzenia przyszłego

Wnioskodawca jest spółką akcyjną, bankiem krajowym, prowadzącym działalność bankową w rozumieniu ustawy z 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 2439 z późn. zm.), polskim rezydentem podatkowym.

W ramach wykonywanej działalności bankowej Wnioskodawca prowadzi rachunki papierów wartościowych oraz rachunki zbiorcze, na których zapisane są m.in. akcje polskich spółek, obligacje korporacyjne emitowane przez polskie spółki, obligacje BGK czy też obligacje Skarbu Państwa.

Emitenci papierów wartościowych dokonują za pośrednictwem tych rachunków wypłat należności z tytułu:

1)

odsetek od papierów wartościowych zapisanych na rachunkach papierów wartościowych lub na rachunkach zbiorczych, wypłacanych na rzecz podatników, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy o CIT (tzw. zagranicznych rezydentów podatkowych podlegających w Polsce ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu), oraz

2)

przychodów wymienionych w art. 7b ust. 1 pkt 1 lit. a, b, e oraz g ustawy o CIT (w szczególności dywidend), uzyskanych z papierów wartościowych zapisanych na rachunkach papierów wartościowych lub na rachunkach zbiorczych, przez podmioty wypłacające (dalej: "emitenci") na rzecz podmiotów uprawnionych do ww. należności (dalej: "podatnicy").

W przypadkach, o których mowa wyżej, Bank pełni funkcję płatnika zryczałtowanego podatku dochodowego, zgodnie z art. 26 ust. 2c w zw. z ust. 1 ustawy o CIT.

Odbiorcami wypłat (tj. podatnikami) mogą być podmioty krajowe lub zagraniczne - polscy rezydenci podatkowi lub zagraniczni rezydenci podatkowi (podatnicy zagraniczni). Podatnicy zagraniczni mogą mieć siedzibę w różnych krajach, z którymi Polska zawarła umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, lub z którymi Polska nie ma takiej umowy. Na dzień złożenia wniosku Wnioskodawca nie jest w stanie wskazać danych poszczególnych podmiotów, którzy będą beneficjentami pożytków z papierów wartościowych. Wśród zagranicznych podatników mogą być w szczególności: banki centralne, instytucje rządowe oraz fundusze inwestycyjne i emerytalne.

Podmiotami dokonującymi wypłat należności za pośrednictwem Wnioskodawcy jako prowadzącego rachunki papierów wartościowych i rachunki zbiorcze, które to podmioty są jednocześnie zobowiązane do przekazania informacji z art. 26 ust. 2ca ustawy CIT, są co do zasady podmioty krajowe - spółki akcyjne notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie oraz emitenci obligacji korporacyjnych dopuszczonych do obrotu na terytorium RP.

Podmiot dokonujący wypłat należności nie musi i najczęściej nie jest klientem Banku - Wnioskodawcy nie łączy zatem z emitentem stosunek prawny oraz nie ma on bezpośredniego kontaktu z emitentem. W konsekwencji, Bank nie dysponuje informacjami o przyczynach ewentualnego nieprzekazania przez emitenta informacji, o której mowa w art. 26 ust. 2ca ustawy CIT.

Wnioskodawca nie uzależnia realizacji wypłaty odsetek lub dywidend od przekazania emitenta informacji, o której mowa w art. 26 ust. 2ca ustawy CIT.

Mając na uwadze ww. opis prowadzonej działalności, Bank powziął wątpliwości co do zastosowania przepisów wprowadzonych na mocy ustawy z 29 października 2021 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2021 r. poz. 2105 z późn. zm.) w zakresie obowiązków i odpowiedzialności Banku jako płatnika, w stanie prawnym od 1 stycznia 2023 r.

Pytanie

Czy w przypadku nieotrzymania informacji, o której mowa w art. 26 ust. 2ca ustawy o CIT, odpowiedzialność Banku za podatek niepobrany zostaje wyłączona na podstawie art. 30 § 5b Ordynacji podatkowej, z zastrzeżeniem art. 30 § 5a Ordynacji?

(pytanie oznaczone we wniosku Nr 3)

Państwa stanowisko w sprawie

Zdaniem Wnioskodawcy, w przypadku nieotrzymania informacji, o której mowa w art. 26 ust. 2ca ustawy o CIT, odpowiedzialność Banku za podatek niepobrany zostaje wyłączona na podstawie art. 30 § 5b Ordynacji, z zastrzeżeniem art. 30 § 5a Ordynacji.

Stan prawny

Zgodnie z art. 26 ust. 1 ustawy o CIT, osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne będące przedsiębiorcami, które dokonują wypłat należności z tytułów wymienionych w art. 21 ust. 1 (w tym odsetek) oraz art. 22 ust. 1 (w tym dywidend), są obowiązane jako płatnicy pobierać (z zastrzeżeniem art. 26 ust. 2, 2b, 2d i 2e ustawy o CIT), w dniu dokonania wypłaty zryczałtowany podatek dochodowy od tych wypłat. Zastosowanie stawki podatku wynikającej z właściwej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania albo niepobranie podatku zgodnie z taką umową jest możliwe pod warunkiem udokumentowania siedziby podatnika dla celów podatkowych uzyskanym od podatnika certyfikatem rezydencji.

Przy weryfikacji warunków zastosowania stawki podatku innej niż określona w art. 21 ust. 1 lub art. 22 ust. 1 ustawy o CIT, zwolnienia lub warunków niepobrania podatku, wynikających z przepisów szczególnych lub umów o unikaniu podwójnego opodatkowania, płatnik jest obowiązany do dochowania należytej staranności. Przy ocenie dochowania należytej staranności uwzględnia się charakter, skalę działalności prowadzonej przez płatnika oraz powiązania w rozumieniu art. 11a ust. 1 pkt 5 ustawy o CIT płatnika z podatnikiem.

Stosownie natomiast do brzmienia art. 26 ust. 2c zd. 1 ustawy o CIT, w przypadku wypłat należności z tytułu:

1)

odsetek od papierów wartościowych zapisanych na rachunkach papierów wartościowych albo na rachunkach zbiorczych, wypłacanych na rzecz podatników, o których mowa w art. 3 ust. 2,

2)

przychodów wymienionych w art. 7b ust. 1 pkt 1 lit. a, b, e oraz g, uzyskanych z papierów wartościowych zapisanych na rachunkach papierów wartościowych albo na rachunkach zbiorczych

obowiązek, o którym mowa w art. 26 ust. 1 (tj. obowiązek poboru tzw. podatku u źródła/ WHT), stosuje się do podmiotów prowadzących rachunki papierów wartościowych albo rachunki zbiorcze, jeżeli wypłata należności następuje za pośrednictwem tych podmiotów.

Jak stanowi art. 26 ust. 2ca ustawy o CIT, w przypadku, o którym mowa w art. 26 ust. 2c ustawy o CIT, podmioty dokonujące wypłaty (emitenci) są obowiązane do przekazania, co najmniej na 7 dni przed dokonaniem wypłaty, podmiotom prowadzącym te rachunki informacji o występowaniu pomiędzy nimi a podatnikiem powiązań w rozumieniu art. 11a ust. 1 pkt 5 ustawy o CIT oraz przekroczeniu kwoty, o której mowa w art. 26 ust. 2e ustawy o CIT (tj. że łączna kwota należności wypłacanych przed emitenta z tytułów wymienionych w art. 21 ust. 1 pkt 1 oraz art. 22 ust. 1 na rzecz podatnika przekroczyła w roku podatkowym obowiązującym u emitenta łącznie kwotę 2 000 000 zł). Podmioty przekazujące tę informację są obowiązane do jej aktualizacji przed dokonaniem wypłaty w przypadku wystąpienia zmiany okoliczności objętych informacją.

Na podstawie art. 30 § 5b Ordynacji, w przypadku, o którym mowa art. 26 ust. 2c ustawy o CIT, jeżeli podatek nie został pobrany z uwagi na niewykonanie obowiązków określonych art. 26 ust. 2ca ustawy o CIT, lub z uwagi na niezgodność informacji przekazanej na podstawie tych przepisów z rzeczywistością, odpowiedzialność za podatek niepobrany ponosi podmiot, który dokonał wypłaty za pośrednictwem podmiotów prowadzących rachunki papierów wartościowych albo rachunki zbiorcze.

Niezłożenie powyższej informacji przez emitenta lub jej fałszywość, może stanowić także czyn zabroniony (przestępstwo skarbowe lub wykroczenie skarbowe) na podstawie art. 56d ustawy z 10 września 1999 r. Kodeks karny skarbowy (tekst jedn.: Dz. U. z 2021 r. poz. 408 z późn. zm.).

Artykuł 26 ust. 2ed ustawy o CIT wskazuje natomiast, że w przypadku, o którym mowa w ust. 2c, ustalenia przekroczenia kwoty oraz występowania powiązań, o których mowa w ust. 2e, dokonuje podmiot prowadzący rachunki. Podmiot ten nie uwzględnia kwot należności, od których podatek został pobrany zgodnie z art. 26 ust. 2a ustawy o CIT (tj. płatności dokonywanych na rzecz podatników będących osobami uprawnionymi z papierów wartościowych zapisanych na rachunkach zbiorczych, których tożsamość nie została płatnikowi ujawniona).

W końcu, zgodnie z brzmieniem art. 26 ust. 2e i 2eb ustawy o CIT, jeżeli łączna kwota należności wypłacanych z tytułów wymienionych w art. 21 ust. 1 pkt 1 (w tym odsetek) oraz art. 22 ust. 1 (w tym dywidend) ustawy o CIT na rzecz podmiotu powiązanego (z wyłączeniem pomiotów z art. 3 ust. 1 ustawy o CIT, podlegających w Polsce nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu), przekroczyła w roku podatkowym obowiązującym u wypłacającego te należności (czyli emitenta) łącznie kwotę 2 mln zł na rzecz tego samego podatnika, osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne będące przedsiębiorcami są obowiązane jako płatnicy pobrać, z zastrzeżeniem ust. 2g (dotyczącym przypadku posiadania opinii o stosowaniu preferencji),

w dniu dokonania wypłaty zryczałtowany podatek dochodowy od tych wypłat według stawki podatku określonej w art. 21 ust. 1 pkt 1 lub art. 22 ust. 1 od nadwyżki ponad kwotę 2 mln zł:

1)

z uwzględnieniem odliczeń przewidzianych w art. 22 ust. 1a-1e ustawy o CIT;

2)

bez możliwości niepobrania podatku na podstawie właściwej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, a także bez uwzględniania zwolnień lub stawek wynikających z przepisów szczególnych lub umów o unikaniu podwójnego opodatkowania.

UZASADNIENIE stanowiska

Zgodnie z art. 8 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2021 r. poz. 1540 z późn. zm., dalej: Ordynacja), płatnikiem jest osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, obowiązana na podstawie przepisów prawa podatkowego do obliczenia i pobrania od podatnika podatku i wpłacenia go we właściwym terminie organowi podatkowemu.

Stosownie do art. 30 § 1 Ordynacji, płatnik, który nie wykonał obowiązków określonych w art. 8, odpowiada za podatek niepobrany lub podatek pobrany a niewpłacony.

Niemniej, wedle art. 30 § 5 Przepisów § 1-4 nie stosuje się, jeżeli odrębne przepisy stanowią inaczej albo jeżeli podatek nie został pobrany z winy podatnika; w tych przypadkach organ podatkowy wydaje decyzję o odpowiedzialności podatnika. Odpowiedzialność podatnika można orzec w decyzji określającej wysokość zobowiązania podatkowego. Ponadto, odpowiedzialność płatnika nie może być wyłączona ani ograniczona na podstawie § 5, jeżeli zostaną spełnione przesłanki, o których mowa w art. 30 § 5a Ordynacji, tj.m.in. płatnik i podatnik będą podmiotami powiązanymi w rozumieniu art. 11 ust. 1 pkt 4 ustawy o CIT.

Równocześnie, zgodnie z art. 30 § 5b Ordynacji, w przypadkach, o których mowa w art. 41 ust. 4d i 10 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz art. 26 ust. 2c ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, jeżeli podatek nie został pobrany z uwagi na niewykonanie obowiązków określonych w art. 41 ust. 4da ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz art. 26 ust. 2ca ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych lub z uwagi na niezgodność informacji przekazanej na podstawie tych przepisów z rzeczywistością, odpowiedzialność za podatek niepobrany ponosi podmiot, który dokonał wypłaty za pośrednictwem podmiotów prowadzących rachunki papierów wartościowych albo rachunki zbiorcze.

Zważając na powyższe wskazać należy, że płatnik co do zasady odpowiada za podatek niepobrany lub podatek pobrany a niewpłacony. Niemniej, zgodnie ze znowelizowanym brzmieniem Ordynacji, odpowiedzialność za podatek niepobrany ponosi podmiot, który dokonał wypłaty za pośrednictwem podmiotów prowadzących rachunki papierów wartościowych albo rachunki zbiorcze, m.in. jeżeli podatek nie został pobrany z uwagi na niewykonanie obowiązków określonych w art. 26 ust. 2ca ustawy o CIT, a relacja podatnika i płatnika nie będzie spełniać przesłanek, o których mowa w art. 30 § 5a Ordynacji.

W związku z zastosowaną w art. 26 ust. 2ca ustawy o CIT koniunkcją ("o występowaniu pomiędzy nimi (Wypłacającym - dopisek Wnioskodawcy) a podatnikiem powiązań w rozumieniu art. 11a ust. 1 pkt 5 oraz przekroczeniu kwoty, o której mowa w ust. 2e"), Wypłacający jest zobowiązany przekazać Informację wyłącznie wtedy, gdy obydwie te przesłanki zostaną jednocześnie spełnione. W konsekwencji, niespełnienie którejkolwiek z przesłanek (tj. np. brak przekroczenia limitu albo niewystępowanie powiązań) wskazuje na brak konieczności przekazania Informacji przez Wypłacającego, a tym samym na niewystępowanie powiązań lub nieprzekroczenie kwoty 2 mln PLN, zgodnie z wiedzą Wypłacającego.

Równocześnie przedmiotowe wyłączenie odpowiedzialności płatnika (tj. Banku pełniącego funkcję Podmiotu prowadzącego rachunki) określone w art. 30 § 5b Ordynacji nie obejmuje żadnych referencji do przepisów wskazujących na obowiązki płatnika określone w ustawie o CIT. Tym samym, skoro zgodnie z przepisami Ordynacji, odpowiedzialność płatnika zostaje co do zasady wyłączona w przypadku niewypełnienia obowiązku przekazania do płatnika Informacji (por. art. 30 § 5b Ordynacji z zastrzeżeniem § 5a), to należy stwierdzić, iż pełną odpowiedzialność w tym zakresie ponosi wyłącznie Wypłacający. W konsekwencji, nieotrzymanie Informacji przez płatnika WHT będzie się wiązało z wyłączeniem odpowiedzialności płatnika (tj. Banku - Podmiotu prowadzącego rachunki) za podatek niepobrany.

Podsumowując, w ocenie Wnioskodawcy, w przypadku nieotrzymania informacji, o której mowa w art. 26 ust. 2ca ustawy o CIT - do przekazania której zobowiązany jest Podmiot wypłacający, odpowiedzialność Banku za podatek niepobrany zostaje wyłączona na podstawie art. 30 § 5b Ordynacji, z zastrzeżeniem art. 30 § 5a Ordynacji.

Ocena stanowiska

Stanowisko, które przedstawili Państwo we wniosku jest prawidłowe.

UZASADNIENIE interpretacji indywidualnej

Zgodnie z art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1800 z późn. zm., dalej: ustawa CIT)

Osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne będące przedsiębiorcami, które dokonują wypłat należności z tytułów wymienionych w art. 21 st. 1 oraz art. 22 ust. 1, są obowiązane jako płatnicy pobierać, z zastrzeżeniem ust. 2, 2b, 2d i 2e, w dniu dokonania wypłaty zryczałtowany podatek dochodowy od tych wypłat, z uwzględnieniem odliczeń przewidzianych w art. 22 ust. 1a-1e. Zastosowanie stawki podatku wynikającej z właściwej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania albo niepobranie podatku zgodnie z taką umową jest możliwe pod warunkiem udokumentowania siedziby podatnika dla celów podatkowych uzyskanym od podatnika certyfikatem rezydencji. Przy weryfikacji warunków zastosowania stawki podatku innej niż określona w art. 21 ust. 1 lub art. 22 ust. 1, zwolnienia lub warunków niepobrania podatku, wynikających z przepisów szczególnych lub umów o unikaniu podwójnego opodatkowania, płatnik jest obowiązany do dochowania należytej staranności. Przy ocenie dochowania należytej staranności uwzględnia się charakter, skalę działalności prowadzonej przez płatnika oraz powiązania w rozumieniu art. 11a ust. 1 pkt 5 płatnika z podatnikiem.

W myśl art. 26 ust. 2c ww. ustawy,

W przypadku wypłat należności z tytułu:

1) odsetek od papierów wartościowych zapisanych na rachunkach papierów wartościowych albo na rachunkach zbiorczych, wypłacanych na rzecz podatników, o których mowa w art. 3 ust. 2,

2) przychodów wymienionych w art. 7b ust. 1 pkt 1 lit. a, b, e oraz g, uzyskanych z papierów wartościowych zapisanych na rachunkach papierów wartościowych albo na rachunkach zbiorczych - obowiązek, o którym mowa w ust. 1, stosuje się do podmiotów prowadzących rachunki papierów wartościowych albo rachunki zbiorcze, jeżeli wypłata należności następuje za pośrednictwem tych podmiotów.

Zdanie pierwsze stosuje się także do podmiotów wskazanych w art. 3 ust. 2 w zakresie, w jakim prowadzą działalność gospodarczą poprzez położony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zagraniczny zakład, jeżeli rachunek, na którym zapisane są papiery wartościowe, jest związany z działalnością tego zakładu.

Jak stanowi art. 26 ust. 2d ustawy CIT,

Płatnicy, o których mowa w ust. 2c, pobierają zryczałtowany podatek dochodowy w dniu przekazania należności do dyspozycji posiadacza rachunku papierów wartościowych lub posiadacza rachunku zbiorczego. Zastosowanie stawki podatku wynikającej z właściwej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania albo niepobranie podatku zgodnie z taką umową jest możliwe pod warunkiem udokumentowania miejsca siedziby podatnika dla celów podatkowych uzyskanym od podatnika certyfikatem rezydencji. Przepisy ust. 1c-1I stosuje się odpowiednio.

Zgodnie z art. 26 ust. 2e ustawy CIT,

Jeżeli łączna kwota należności wypłacanych z tytułów wymienionych w art. 21 ust. 1 pkt 1 oraz art. 22 ust. 1 na rzecz podmiotu powiązanego, przekroczyła w roku podatkowym obowiązującym u wypłacającego te należności łącznie kwotę 2 000 000 zł na rzecz tego samego podatnika, osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne będące przedsiębiorcami są obowiązane jako płatnicy pobrać, z zastrzeżeniem ust. 2g, w dniu dokonania wypłaty zryczałtowany podatek dochodowy od tych wypłat według stawki podatku określonej w art. 21 ust. 1 pkt 1 lub art. 22 ust. 1 od nadwyżki ponad kwotę 2 000 000 zł:

1)

z uwzględnieniem odliczeń przewidzianych w art. 22 ust. 1a-1e;

2)

bez możliwości niepobrania podatku na podstawie właściwej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, a także bez uwzględniania zwolnień lub stawek wynikających z przepisów szczególnych lub umów o unikaniu podwójnego opodatkowania.

W myśl natomiast art. 26 ust. 2ca ww. ustawy,

W przypadku, o którym mowa w ust. 2c, podmioty dokonujące wypłat należności za pośrednictwem rachunków papierów wartościowych albo rachunków zbiorczych są obowiązane do przekazania podmiotom prowadzącym te rachunki informacji o występowaniu pomiędzy nimi a podatnikiem powiązań w rozumieniu art. 11a ust. 1 pkt 5 oraz przekroczeniu kwoty, o której mowa w ust. 2e, co najmniej na 7 dni przed dokonaniem wypłaty. Podmioty przekazujące tę informację są obowiązane do jej aktualizacji przed dokonaniem wypłaty w przypadku wystąpienia zmiany okoliczności objętych informacją.

Zgodnie zaś z art. 26 ust. 2ed ustawy o CIT,

W przypadku, o którym mowa w ust. 2c, ustalenia przekroczenia kwoty oraz występowania powiązań, o których mowa w ust. 2e, dokonuje podmiot prowadzący rachunki papierów wartościowych albo rachunki zbiorcze. Podmiot prowadzący rachunki papierów wartościowych albo rachunki zbiorcze nie uwzględnia kwot należności, od których podatek został pobrany zgodnie z art. 26 ust. 2a.

Aktualnie obowiązujące przepisy nakładają na podmioty dokonujące wypłaty za pośrednictwem rachunków papierów wartościowych albo rachunków zbiorczych, jak również na podmioty prowadzące ww. rachunki nowe obowiązki.

Istotne zmiany w powyższym obszarze wprowadziły dodane ustawą z dnia 29 października 2021 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2021 r. poz. 2105, dalej: "ustawa nowelizująca") cytowane wyżej przepisy art. 26 ust. 2cb oraz ust. 2ed ustawy CIT, zgodnie z którymi w szczególności:

- podmioty dokonujące wypłat należności za pośrednictwem rachunków papierów wartościowych albo rachunków zbiorczych (tj. np. emitenci papierów wartościowych), są obowiązane do przekazania podmiotom prowadzącym te rachunki informacji o występowaniu pomiędzy nimi a podatnikiem powiązań w rozumieniu przepisów o cenach transferowych oraz przekroczeniu kwoty 2 mln PLN, co najmniej 7 dni przed dokonaniem wypłaty;

- ustalenia przekroczenia ww. kwoty oraz występowania ww. powiązań, dokonuje podmiot prowadzący rachunki papierów wartościowych albo rachunki zbiorcze.

Z przedstawionego we wniosku opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca jest spółką akcyjną, bankiem krajowym, prowadzącym działalność bankową w rozumieniu ustawy - Prawo bankowe, polskim rezydentem podatkowym.

W ramach wykonywanej działalności bankowej Wnioskodawca prowadzi rachunki papierów wartościowych oraz rachunki zbiorcze. Emitenci papierów wartościowych dokonują za pośrednictwem tych rachunków wypłata należności z tytułu:

1)

odsetek od papierów wartościowych zapisanych na rachunkach papierów wartościowych lub na rachunkach zbiorczych, wypłacanych na rzecz podatników, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy o CIT (tzw. zagranicznych rezydentów podatkowych podlegających w Polsce ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu), oraz

2)

przychodów wymienionych w art. 7b ust. 1 pkt 1 lit. a, b, e oraz g ustawy o CIT (w szczególności dywidend), uzyskanych z papierów wartościowych zapisanych na rachunkach papierów wartościowych lub na rachunkach zbiorczych, przez podmioty wypłacające (dalej: "emitenci") na rzecz podmiotów uprawnionych do ww. należności (dalej: "podatnicy").

W przypadkach, o których mowa wyżej Bank pełni funkcję płatnika zryczałtowanego podatku dochodowego, zgodnie z art. 26 ust. 2c w zw. z ust. 1 ustawy o CIT.

Odbiorcami wypłat (tj. podatnikami) mogą być podmioty krajowe lub zagraniczne - polscy rezydenci podatkowi lub zagraniczni rezydenci podatkowi (podatnicy zagraniczni).

Podmiotami dokonującymi wypłat należności za pośrednictwem Banku jako prowadzącego rachunki papierów wartościowych i rachunki zbiorcze, które to podmioty są jednocześnie zobowiązane do przekazania informacji z art. 26 ust. 2ca ustawy CIT, są co do zasady podmioty krajowe.

Przedmiotem Państwa wątpliwości jest kwestia ustalenia czy w przypadku nieotrzymania informacji, o której mowa w art. 26 ust. 2ca ustawy o CIT, odpowiedzialność Banku za podatek niepobrany zostaje wyłączona na podstawie art. 30 § 5b Ordynacji podatkowej, z zastrzeżeniem art. 30 § 5a Ordynacji podatkowej.

Kwestie obowiązków płatnika reguluje ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2021 r. poz. 1540 z późn. zm., dalej: Ordynacja podatkowa).

Zgodnie z art. 8 ww. ustawy,

płatnikiem jest osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, obowiązana na podstawie przepisów prawa podatkowego do obliczenia i pobrania od podatnika podatku i wpłacenia go we właściwym terminie organowi podatkowemu.

W myśl art. 30 § 1 Ordynacji podatkowej,

Płatnik, który nie wykonał obowiązków określonych w art. 8, odpowiada za podatek niepobrany lub podatek pobrany a niewpłacony.

Zgodnie natomiast z dodanym ustawą nowelizującą przepisem art. 30 § 5b Ordynacji podatkowej,

W przypadkach, o których mowa w art. 41 ust. 4d i 10 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz art. 26 ust. 2c ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, jeżeli podatek nie został pobrany z uwagi na niewykonanie obowiązków określonych w art. 41 ust. 4da ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz art. 26 ust. 2ca ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych lub z uwagi na niezgodność informacji przekazanej na podstawie tych przepisów z rzeczywistością, odpowiedzialność za podatek niepobrany ponosi podmiot, który dokonał wypłaty za pośrednictwem podmiotów prowadzących rachunki papierów wartościowych albo rachunki zbiorcze.

Przy czym jak stanowi art. 30 § 5a ww. ustawy,

Odpowiedzialność płatnika nie może być wyłączona ani ograniczona na podstawie § 5, jeżeli:

1)

płatnik i podatnik byli podmiotami powiązanymi w rozumieniu art. 23m ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych lub art. 11a ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych;

2)

płatnik lub podatnik był podmiotem kontrolowanym lub kontrolującym w odniesieniu do kontroli uregulowanej w art. 30f ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych lub art. 24a ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych;

3)

płatnik lub podatnik był podmiotem z rezydencją podatkową, miejscem rejestracji, siedzibą lub mającym zarząd w kraju lub na terytorium stosującym szkodliwą konkurencję podatkową w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych oraz podatku dochodowego od osób prawnych;

4)

płatnik lub podatnik był podmiotem z rezydencją podatkową, miejscem rejestracji, siedzibą lub mającym zarząd w kraju lub na terytorium, z którym Rzeczpospolita Polska nie zawarła ratyfikowanej umowy międzynarodowej, w szczególności umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, albo Unia Europejska nie ratyfikowała umowy międzynarodowej - stanowiącej podstawę do uzyskania od organów podatkowych tego państwa informacji podatkowych;

5)

płatnik lub podatnik był zarządzany lub kontrolowany, bezpośrednio lub pośrednio, lub był w relacjach umownych lub faktycznych, w tym jako założyciel, fundator lub beneficjent fundacji lub trustu lub innego podmiotu lub tytułu o charakterze powierniczym;

6)

niewykonanie przez płatnika obowiązku nastąpiło w odniesieniu do podmiotu, dla którego na podstawie publicznie dostępnych informacji nie jest możliwe ustalenie udziałowca, akcjonariusza lub podmiotu o zbliżonych uprawnieniach, który posiada co najmniej 10% udziałów w kapitale lub co najmniej 10% praw głosu w organach kontrolnych, stanowiących lub zarządzających, lub co najmniej 10% praw do uczestnictwa w zyskach;

7)

płatnik jest spółką nieruchomościową w rozumieniu art. 5a pkt 49 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych lub art. 4a pkt 35 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych.

Przepis art. 30 § 5b Ordynacji podatkowej wyraźnie wskazuje, że jeżeli podatek nie został pobrany z uwagi na niewykonanie obowiązków określonych w art. art. 26 ust. 2ca ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, tj. nieprzekazanie przez podmioty dokonujące wypłat należności za pośrednictwem rachunków papierów wartościowych albo rachunków zbiorczych informacji o występowaniu pomiędzy nimi a podatnikiem powiązań w rozumieniu art. 11a ust. 1 pkt 5 oraz przekroczeniu kwoty, o której mowa w art. 26 ust. 2e ustawy CIT lub z uwagi na niezgodność informacji przekazanej na podstawie tych przepisów z rzeczywistością, odpowiedzialność za podatek niepobrany ponosi podmiot, który dokonał wypłaty za pośrednictwem podmiotów prowadzących rachunki papierów wartościowych albo rachunki zbiorcze.

W sytuacji bowiem braku wiedzy przez płatnika o występowaniu między podatnikiem dokonującym wypłat a podmiotem na rzecz którego wypłacane są należności - powiązań oraz braku informacji o tym, że łączna kwota należności wypłacanych na rzecz tego podmiotu powiązanego przekroczyła w roku podatkowym obowiązującym u wypłacającego te należności łącznie kwotę 2 mln PLN na rzecz tego podmiotu - płatnik albo nie pobierze podatku albo pobierze go w niewłaściwej (zaniżonej) kwocie, stosując nadal warunki wynikające z właściwej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania oraz uwzględniając zwolnienia lub stawki wynikających z przepisów szczególnych lub umów o unikaniu podwójnego opodatkowania.

W przypadku zatem niewypełnienia określonych przepisami art. 26 ust. 2ca ustawy CIT obowiązków przez podatnika dokonującego wypłaty, umożliwiających pobranie przez płatnika podatku we właściwej kwocie, odpowiedzialność za podatek niepobrany ciążyć będzie na emitencie ("podmiocie, który dokonał wypłaty za pośrednictwem") i zależeć będzie od szeroko rozumianego niewykonania obowiązku przekazania informacji (przesłanka nieprzekazania i przesłanka niezgodności przekazanej informacji z rzeczywistością). To oznacza, że chociaż formalna i realna rola płatnika ciąży na podmiocie prowadzącym kwalifikowany rachunek (Banku), to w tej sytuacji ciężar odpowiedzialności za niepobranie podatku spoczywa na innym podmiocie (emitencie). Przy czym odpowiedzialność płatnika nie może zostać wyłączona w sytuacjach wskazanych w art. 30 § 5a Ordynacji podatkowej.

Reasumując, w opisanej we wniosku sytuacji nieotrzymania przez Bank informacji, o której w art. 26 ust. 2ca ustawy CIT - do przekazania której zobowiązany jest podmiot wypłacający, odpowiedzialność banku będzie mogła zostać wyłączona na podstawie art. 30 § 5b Ordynacji podatkowej, o ile nie wystąpi żadna z przesłanek wskazanych w art. 30 § 5a Ordynacji podatkowej.

Państwa stanowisko należało zatem uznać za prawidłowe.

Dodatkowe informacje

Informacja o zakresie rozstrzygnięcia

Należy zaznaczyć, że pytanie przedstawione przez Państwa we wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej wyznacza zakres przedmiotowy tego wniosku. W związku z powyższym, tutejszy Organ informuje, że wydana interpretacja dotyczy tylko sprawy będącej przedmiotem wniosku (zapytania). Zatem, inne kwestie wynikające z opisu sprawy i własnego stanowiska, nie objęte pytaniem, nie zostały rozpatrzone w niniejszej interpretacji.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego, które Państwo przedstawili i stanu prawnego, który obowiązuje w dniu wydania interpretacji.

Interpretacja rozstrzyga wyłącznie w zakresie Ordynacji podatkowej. W zakresie podatku dochodowego od osób prawnych wydane zostanie odrębne rozstrzygnięcie.

POUCZENIE o funkcji ochronnej interpretacji

- Funkcję ochronną interpretacji indywidualnych określają przepisy art. 14k-14nb ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2021 r. poz. 1540 z późn. zm.). Aby interpretacja mogła pełnić funkcję ochronną: Państwa sytuacja musi być zgodna (tożsama) z opisem stanu faktycznego/zdarzenia przyszłego i muszą się Państwo zastosować do interpretacji.

- Zgodnie z art. 14na § 1 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n Ordynacji podatkowej nie stosuje się, jeśli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej jest elementem czynności, które są przedmiotem decyzji wydanej:

1)

z zastosowaniem art. 119a;

2)

w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług;

3)

z zastosowaniem środków ograniczających umowne korzyści.

Zgodnie z art. 14na § 2 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli korzyść podatkowa, stwierdzona w decyzjach wymienionych w § 1, jest skutkiem zastosowania się do utrwalonej praktyki interpretacyjnej, interpretacji ogólnej lub objaśnień podatkowych.

POUCZENIE o prawie do wniesienia skargi na interpretację

Mają Państwo prawo do zaskarżenia tej interpretacji indywidualnej do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w (...). Zasady zaskarżania interpretacji indywidualnych reguluje ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2022 r. poz. 329, z późn. zm.; (dalej jako "p.p.s.a.").

Skargę do Sądu wnosi się za pośrednictwem Dyrektora KIS (art. 54 § 1 p.p.s.a.). Skargę należy wnieść w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia interpretacji indywidualnej (art. 53 § 1 p.p.s.a.):

- w formie papierowej, w dwóch egzemplarzach (oryginał i odpis) na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała (art. 47 § 1 p.p.s.a.), albo

- w formie dokumentu elektronicznego, w jednym egzemplarzu (bez odpisu), na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Krajowej Informacji Skarbowej na platformie ePUAP: /KIS/SkrytkaESP (art. 47 § 3 i art. 54 § 1a p.p.s.a.).

Skarga na interpretację indywidualną może opierać się wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną (art. 57a p.p.s.a.).

Podstawa prawna dla wydania interpretacji

Podstawą prawną dla wydania tej interpretacji jest art. 13 § 2a oraz art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2021 r. poz. 1540 z późn. zm.).

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl