Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo
z dnia 17 lutego 2020 r.
Potrącenie wynagrodzenia płatnika.
Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej
0111-KDIB2-1.4017.25.2019.1.EN

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2019 r. poz. 900 z późn. zm.), Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku opatrzonym datą 22 października 2019 r., (data wpływu 17 grudnia 2019 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych, w zakresie możliwości potrącenia wynagrodzenia płatnika, o którym mowa w art. 28 § 1 Ordynacji podatkowej - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 17 grudnia 2019 r. wpłynął do Organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych m.in. w zakresie możliwości potrącenia wynagrodzenia płatnika, o którym mowa w art. 28 § 1 Ordynacji podatkowej.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny oraz zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca jest polskim rezydentem podatkowym - podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych. Wnioskodawca zatrudnia pracowników w szczególności na podstawie umów o pracę, ponadto zdarza się zatrudnienie osób fizycznych na podstawie umów cywilnoprawnych (w szczególności umowy zlecenia oraz umowy o dzieło). W tym zakresie, wypłacając wynagrodzenie należne pracownikom ze stosunku pracy bądź innym osobom fizycznym, działając jako płatnik w rozumieniu właściwych przepisów ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, oblicza, potrąca i wpłaca na rachunek właściwego urzędu skarbowego zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych.

W okresie poprzedzającym datę złożenia niniejszego wniosku Wnioskodawca, wypełniając obowiązki płatnika w zakresie ww. podatku, obliczał, pobierał i odprowadzał na rachunek właściwego urzędu skarbowego zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych.

Wnioskodawca nie korzystał z uprawnienia, o którym mowa w art. 28 § 1 Ordynacji podatkowej, tj. nie potrącał zryczałtowanego wynagrodzenia z tytułu terminowego wpłacania podatków z kwot przekazywanych do urzędu skarbowego. Wnioskodawca zamierza dokonać potrącenia zryczałtowanego wynagrodzenia z tytułu terminowego wpłacania podatków, obliczonego za okres nieobjęty przedawnieniem zobowiązania podatkowego w rozumieniu właściwych przepisów Ordynacji podatkowej z zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych pobieranych aktualnie i w przyszłości. Potrącone wynagrodzenie w sposób wskazany powyżej zostanie potraktowane przez Wnioskodawcę jako przychód podlegający opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 12 ust. 1 pkt 1 (bądź alternatywnie zgodnie z art. 12 ust. 3e) ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, tj. w dacie przekazania pomniejszonej zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych, a w przypadku, gdy kwota potrąconego wynagrodzenia będzie równa danej zaliczce na podatek dochodowy od osób fizycznych, w dacie, w której najpóźniej na zasadach ogólnych Wnioskodawca miałby obowiązek dokonania wpłaty pobranej zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych, na rachunek właściwego urzędu skarbowego.

W związku z powyższym opisem zadano m.in. następujące pytania:

1. Czy Wnioskodawca może dokonać potrącenia zryczałtowanego wynagrodzenia, o którym mowa w art. 28 § 1 Ordynacji podatkowej, obliczonego od terminowo wpłaconych dotychczas zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych za okres nieobjęty przedawnieniem zobowiązań podatkowych, z aktualnie (i w przyszłości) obliczanych i pobieranych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych?

2. Czy Wnioskodawca jest uprawniony do wynagrodzenia z tytułu terminowego opłacania zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych od kwot podatku wpłaconego w ustawowym terminie, również w przypadku, gdy w późniejszym terminie Wnioskodawca wpłacił dodatkową kwotę należnych zaliczek za dany miesiąc wraz z odsetkami?

3. Czy w sytuacji, gdy należne za okres nieobjęty przedawnieniem zobowiązania podatkowego wynagrodzenie z tytułu terminowego wpłacania pobranych podatków, o którym mowa w art. 28 § 1 Ordynacji podatkowej, może zostać potrącone z aktualnie wpłacanymi kwotami zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych, to potrącenie powinno być dokonane poprzez uwzględnienie tej kwoty wynagrodzenia w deklaracji podatkowej składanej za bieżące okresy, bez konieczności bieżącego informowania urzędu skarbowego o fakcie dokonania potrącenia?

(pytania oznaczone we wniosku nr 1-3)

Ad. 1

Zdaniem Wnioskodawcy, może on dokonać potrącenia zryczałtowanego wynagrodzenia, o którym mowa w art. 28 § 1 Ordynacji podatkowej, obliczonego od terminowo wpłaconych dotychczas zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych za okres nieobjęty przedawnieniem zobowiązań podatkowych, z aktualnie (i w przyszłości) obliczanych i pobieranych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych.

Ordynacja podatkowa, jak również Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 grudnia 2015 r. w sprawie wynagrodzenia płatników i inkasentów pobierających podatki na rzecz budżetu państwa (Dz. U. z 2015 r. poz. 2154, dalej: "Rozporządzenie Ministra Finansów"), regulujące uprawnienie do potrącenia zryczałtowanego wynagrodzenia płatnika z tytułu terminowego wpłacania podatków, nie wskazuje terminu, w jakim płatnik może skorzystać z tego uprawnienia. Z tego też względu należy uznać, że płatnik może wykonać swoje uprawnienie - tj. potracić należne mu wynagrodzenie - nie tylko w okresie, za który przysługuje wynagrodzenie, lecz także w okresach późniejszych.

Takie stanowisko zajęło także Ministerstwo Finansów w piśmie z dnia 26 marca 1998 r., Znak: RS- 7250-487/OP/O/98/ZB, w którym potwierdzono, że Ordynacja podatkowa nie zawiera regulacji nakazującej płatnikom dokonywania potrąceń należnego im wynagrodzenia w tym samym miesiącu, w którym wpłacili uprzednio pobrany podatek. Oznacza to, że nie ma jakichkolwiek przeciwwskazań prawnych do potrącenia wynagrodzeń przysługujących płatnikowi raz na kwartał, czy też raz do roku.

Zdaniem Wnioskodawcy, termin skorzystania z uprawnienia do potrącenia zryczałtowanego wynagrodzenia, o którym mowa w art. 28 § 1 Ordynacji podatkowej, jest determinowany wyłącznie przepisami dotyczącymi terminu przedawnienia zobowiązań podatkowych. Tym samym płatnik ma prawo potrącić należne mu wynagrodzenie z tytułu terminowego poboru podatków do czasu przedawnienia zobowiązania podatkowego, z którym jest ono związane.

Zgodnie z art. 70 § 1 Ordynacji podatkowej zobowiązania podatkowe przedawniają się z upływem 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku. Z końcem 2019 r. przedawniają się zatem zobowiązania podatkowe, których termin płatności minął w 2014 r. W 2019 r. przedawni się zatem zobowiązanie podatkowe w podatku dochodowym za 2013 r. Konsekwentnie, do końca 2019 r. Wnioskodawca będzie posiadać prawo do potrącenia zryczałtowanego wynagrodzenia z tytułu terminowego wpłacania zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych od dochodów uzyskanych przez podatników w 2013 r. i w następnych latach podatkowych. Wnioskodawca jest zatem uprawniony do potrącenia do końca 2019 r., kwot należnego mu wynagrodzenia płatnika z kwotą zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych podlegających wpłacie od stycznia do grudnia 2019 r.

Podsumowując, przepisy Ordynacji podatkowej oraz Rozporządzenia Ministra Finansów nie regulują momentu, w którym płatnik może pobrać należne mu wynagrodzenie z tytułu terminowego wpłacania podatków na rzecz budżetu państwa. W związku z tym - zdaniem Wnioskodawcy - ma on prawo potrącić należne płatnikowi podatku wynagrodzenie z tytułu terminowego wpłacania zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych, które jeszcze nie uległy przedawnieniu w myśl regulacji Ordynacji podatkowej.

Stanowisko Wnioskodawcy znajduje potwierdzenie w interpretacjach prawa podatkowego, przykładowo: z 10 grudnia 2014 r., Znak: IPPB2/415-738/14-2/MG, z 1 czerwca 2015 r., Znak: IPPB2/4518-4/15-2/MK1. Takie stanowisko wynika również z wyroku WSA w Warszawie z 20 kwietnia 2011 r., sygn. akt III SA/Wa 1692/10.

Potrącając zryczałtowane wynagrodzenie, o którym mowa w art. 28 § 1 Ordynacji podatkowej, za okres nieobjęty przedawnieniem z bieżących i przyszłych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych, Wnioskodawca może jednorazowo dokonać potrącenia w wysokości równej sumie kwot ustalonych zgodnie § 1 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów, ale nie wyższej niż wysokość bieżącej zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych, z której jest dokonywane potrącenie.

Ad. 2

Zdaniem Wnioskodawcy, będzie on uprawniony do wynagrodzenia z tytułu terminowego opłacania zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych od kwot podatku wpłaconego w ustawowym terminie, również w przypadku, gdy w późniejszym terminie Wnioskodawca wpłacił dodatkową kwotę należnych zaliczek za dany miesiąc wraz z odsetkami.

Analiza art. 28 § 1 Ordynacji podatkowej wskazuje, iż prawo do wynagrodzenia nie jest uzależnione od uiszczenia pełnej kwoty należnej zaliczki, lecz wyłącznie od poboru zaliczki i jej terminowej wpłaty. Oznacza to, iż późniejsza dopłata zaliczki wraz z należnymi odsetkami nie wpływa na możliwość realizacji uprawnień płatnika w zakresie potrącenia przysługującego mu wynagrodzenia od kwoty terminowo wpłaconej (patrz: interpretacja z 10 grudnia 2014 r., Znak: IPPB2/415-738/14-2/MG).

W ocenie Wnioskodawcy, podstawą naliczenia wynagrodzenia płatnika będzie kwota zaliczki na podatek dochodowy, zapłacona w ustawowym terminie. W konsekwencji, jeżeli w ustawowym terminie Wnioskodawca dokona wpłaty części należnej zaliczki za dany miesiąc, a następnie ureguluje pozostałą jej część wraz z odsetkami, wówczas Wnioskodawca będzie uprawniony do wynagrodzenia ustalonego od wpłaconej terminowo kwoty zaliczki.

Powyższy pogląd prezentowany jest również w doktrynie prawa podatkowego. Przykładowo, jak wskazano w jednym z komentarzy: Wynagrodzenie to przysługuje bez względu na to, czy termin płatności podatku wynika z ustawy podatkowej lub przepisu wykonawczego oraz bez względu na to, czy płatnik (inkasent) wpłacił całą należną kwotę podatku, czy tylko część. Jeżeli pozostała część podatku zostanie wpłacona później, to wynagrodzenie od niej nie przysługuje (S. Babiarz i inni, Ordynacja podatkowa. Komentarz, Warszawa 2005, s. 220).

W przypadku natomiast, gdy w ustawowym terminie Wnioskodawca dokonuje wpłaty zaliczek, w kwocie wyższej niż jest to wymagane, a następnie została dokonana korekta i wykazano prawidłową kwotę zaliczek, należnych za dany miesiąc, Wnioskodawca będzie uprawniony do obliczenia i pobrania wynagrodzenia wyłącznie w części odpowiadającej kwocie należnej zaliczki. Taki też pogląd znajduje potwierdzenie w doktrynie prawa podatkowego Wynagrodzenie płatnikom podatków państwowych (inaczej jest, o czym niżej, z płatnikami i inkasentami podatków samorządowych) przysługuje tylko w odniesieniu do podatków wpłaconych w terminie na rzecz budżetu państwa. Podatki wpłacone z opóźnieniem lub też w kwotach przekraczających należne zobowiązanie nie mogą być brane pod uwagę przy obliczeniu wynagrodzenia (L. Etel (red.), Ordynacja podatkowa Komentarz, LEX, 2011).

Powyższe stanowisko potwierdzają także liczne interpretacje indywidualne wydawane przez organy podatkowe w tym zakresie: por.m.in. interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 10 grudnia 2014 r., Znak: IPPB2/415-738/14-2/MG.

W konsekwencji, dokonując obliczenia wynagrodzenia z tytułu wpłaty w terminie zaliczek na podatek dochodowy za miesiące, w których Wnioskodawca w ustawowym terminie wpłacił kwoty podatku w kwocie wyższej niż należna, a następnie dokonał korekty kwot zaliczek, jako podstawę naliczenia wynagrodzenia płatnika, o którym mowa w art. 28 § 1 Ordynacji podatkowej, należy przyjąć kwotę zaliczek faktycznie należnych za dany miesiąc.

Ad. 3

Zdaniem Wnioskodawcy, skoro Wnioskodawca jest uprawniony do potrącenia należnego mu wynagrodzenia z tytułu terminowego wpłacania pobranych podatków, o którym mowa w art. 28 § 1 Ordynacji podatkowej, z aktualnie wpłacanymi kwotami zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych, za okres nieobjęty przedawnieniem zobowiązania podatkowego, to wystarczające będzie wykazanie tej kwoty wynagrodzenia w przewidzianym miejscu w treści deklaracji podatkowej składanej za bieżące okresy, bez konieczności bieżącego informowania urzędu skarbowego o fakcie dokonania tego potrącenia.

Skoro formularze deklaracji podatkowych (w szczególności PIT-4R.) przewidują odrębne pole, w którym wskazuje się kwotę wynagrodzenia z tytułu terminowego wpłacania pobranych podatków, o którym mowa w art. 28 § 1 Ordynacji podatkowej, to zdaniem Wnioskodawcy, co do zasady, brak jest obowiązku, aby składać odrębne pisma, w których wnioskuje się o potrącenie kwot tego wynagrodzenia z kwotami podatku należnego za bieżący okres. Z tego też względu, w ocenie Wnioskodawcy, brak jest konieczności bieżącego informowania urzędu skarbowego o fakcie dokonania potrącenia. Taka informacja zostanie bowiem przekazana w rocznych deklaracjach o pobranych kwotach podatku dochodowego, w których to zostanie wskazana kwota potrąconego wynagrodzenia płatnika, o którym mowa w art. 28 § 1 Ordynacji podatkowej.

Końcowo Wnioskodawca wskazał, że zbliżony do opisanego w niniejszym wniosku stan faktyczny był przedmiotem następujących interpretacji przepisów prawa podatkowego wydanych przez:

* Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie 22 listopada 2016 r., Znak: 1462-IPPB4.4518.5. 2016.1.MS1; 22 listopada 2016 r., Znak: 1462-IPPB4.4518.6.2016.1.MS1; 22 listopada 2016 r., Znak: 1462-IPPB4.4518.4.2016.1.JK3; 22 listopada 2016 r., Znak: 1462-IPPB4.4518.3.2016.1.JK3;

* Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach 19 grudnia 2016 r., Znak: 2461-IBPB-1-3.4518.846.2016.2.AB, Znak: 2461-IBPB-I-3.4518.906.2016.2.AB Znak: 2461-IBPB-I-3.4510.907.2016.2.AB;

* Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej 14 lipca 2017 r., Znak: 0114-KDIP2-2.4017.9. 2017.1.SO; 4 sierpnia 2017 r., Znak: 0114-KDIP2-2.4017.7.2017.1.SO; 30 października 2018 r., Znak: 0112-KDIL3-2.4017.1.2018.1.DJ; 4 stycznia 2019 r., Znak: 0111-KDIB1-2.4017.12.2018.l.AW; oraz 22 stycznia 2019 r., Znak: 0111-KDIB2-3.4017.15.2018.l.LG;

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego i zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym oraz zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, gdy rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie opisem zdarzenia przyszłego podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swoją aktualność.

Nadmienia się, że w pozostałym zakresie wniosku zostanie wydane odrębne rozstrzygnięcie.

Zgodnie z art. 14na § 1 i 2 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

1.

z zastosowaniem art. 119a;

2.

w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług;

3.

z zastosowaniem środków ograniczających umowne korzyści.

Przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli korzyść podatkowa, stwierdzona w decyzjach wymienionych w § 1, jest skutkiem zastosowania się do utrwalonej praktyki interpretacyjnej, interpretacji ogólnej lub objaśnień podatkowych. Powyższe unormowania należy odczytywać łącznie z przepisami art. 33 ustawy z 23 października 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy - Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2193), wprowadzającymi regulacje intertemporalne.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego......., za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2018 r. poz. 1302, z późn. zm.). Skargę wnosi się w dwóch egzemplarzach (art. 47 § 1 ww. ustawy) na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała lub drogą elektroniczną na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Krajowej Informacji Skarbowej na platformie ePUAP: /KIS/SkrytkaESP (art. 54 § 1a ww. ustawy), w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy). W przypadku pism i załączników wnoszonych w formie dokumentu elektronicznego odpisów nie dołącza się (art. 47 § 3 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl