0111-KDIB2-1.4010.626.2022.2.DD - CIT estoński – dochód z ukrytych zysków

Pisma urzędowe
Status:  Aktualne

Pismo z dnia 8 grudnia 2022 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej 0111-KDIB2-1.4010.626.2022.2.DD CIT estoński – dochód z ukrytych zysków

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA - stanowisko prawidłowe

Szanowni Państwo,

stwierdzam, że Państwa stanowisko w sprawie oceny skutków podatkowych opisanego stanu faktycznego w podatku dochodowym od osób prawnych jest prawidłowe.

Zakres wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej

3 października 2022 r. za pośrednictwem platformy ePUAP wpłynął Państwa wniosek z 30 września 2022 r. o wydanie interpretacji indywidualnej, który dotyczy podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia czy wypłata udziałowcom wynagrodzenia z tytułu świadczenia usług w ramach Umowy stanowi dochód z ukrytych zysków, o którym mowa w art. 28m ust. 1 pkt 2 ustawy o CIT.

Z uwagi na braki formalne wniosku, wezwaliśmy Państwa, pismem z 18 listopada 2022 r. o ich uzupełnienie. Wezwanie zostało odebrane 22 listopada 2022 r., uzupełnienie do ww. wniosku wpłynęło 28 listopada 2022 r.

Treść wniosku jest następująca:

Opis stanu faktycznego

Wnioskodawca jest spółką mającą siedzibę na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej oraz podlegającą nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w Polsce. Wnioskodawca prowadzi działalność w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością i podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych.

Udziałowcami Spółki są wyłącznie polskie osoby fizyczne nieposiadające praw majątkowych związanych z prawem do otrzymania świadczenia jako założyciele (fundatorzy) lub beneficjenci fundacji, trustu lub innego podmiotu albo stosunku prawnego o charakterze powierniczym.

Spółka została zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w 2019 r. Przedmiotem przeważającej działalności Spółki jest działalność związana z oprogramowaniem (business intelligence, analiza danych, usługi związane z hurtowniami danych oraz data science).

Wnioskodawca w ustawowym terminie złożył zawiadomienie zgodnie z art. 28j ust. 1 pkt 7 ustawy CIT o wprowadzeniu opodatkowania w formie ryczałtu od dochodów spółek kapitałowych. Wnioskodawca spełnia łącznie warunki wskazane w art. 28j ust. 1 ustawy o CIT. Spółka nie jest również żadnym z podmiotów nieuprawnionym do skorzystania z opodatkowania w formie ryczałtu wymienionych w art. 28k ust. 1 ustawy o CIT.

W związku z wykonywanymi powtarzającymi się świadczeniami niepieniężnymi, do których zobowiązani są w umowie spółki wspólnicy Wnioskodawcy zgodnie z art. 176 § 1 ustawy z 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych ("k.s.h."), Spółka będzie wypłacała wspólnikom wynagrodzenie, o którym mowa w art. 176 § 2 k.s.h.

W 2021 r. udziałowcy, w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej, podjęli ze Spółką współpracę polegającą na świadczeniu przez nich usług w zakresie projektowania i rozwoju systemów komputerowych na rzecz Spółki. Usługi świadczone są zgodnie z warunkami określonymi w zawartej Umowie o świadczenie usług (dalej "Umowa") mającej na celu uregulowanie wzajemnych stosunków stron. Usługi świadczone na podstawie Umowy nie dotyczą i są inne niż świadczenia niepieniężne wykonywane na podstawie art. 176 k.s.h.

Działalność faktycznie wykonywana w ramach Umowy przez udziałowców obejmuje następujące usługi w zakresie projektowania i rozwoju systemów komputerowych:

1)

analiza i modelowanie procesów biznesowych na potrzeby rozwoju systemów IT,

2)

analiza dostępnych na rynku rozwiązań automatyzacji dla procesów informatycznych pod kątem ich zastosowania lub rozbudowy w projektach prowadzonych przez klienta,

3)

analiza wymagań i specyfikacji procesów automatyzacji dla systemów komputerowych oraz ich komponentów na podstawie dokumentacji dostarczanej przez klienta,

4)

analiza obecnych funkcjonalności w systemach IT,

5)

analiza wymagań biznesowych związanych z wdrożeniem nowych funkcjonalności w systemach IT,

6)

definiowanie wymagań systemowych i interfejsów,

7)

mapowanie wymagań klienta oraz projektowanie koncepcji rozwiązania w systemie informatycznym z uwzględnieniem interfejsów,

8)

modelowanie i projektowanie automatyzacji procesów wdrożeniowych, technologii informatycznych dla systemów komputerowych lub ich poszczególnych składowych,

9)

projektowanie prototypów systemów komputerowych i procesów ich wdrażania

10)

projektowanie standardów dla architektury, komponentów i konfiguracji systemów komputerowych,

11)

budowanie procesów integrujących dane pomiędzy systemami informatycznymi, hurtowniami danych przy pomocy programów klasy ETL oraz Business Intelligence,

12)

definiowanie i utrzymywanie dokumentacji technicznej dla systemów komputerowych, procesów automatyzacji ich wdrażania, integracji, konfiguracji, standaryzacji,

13)

aktywny udział w spotkaniach projektowych związanych z rozwojem i zmianami systemów komputerowych,

14)

aktywny udział w zadaniach związanych z rozwojem i wprowadzaniem innowacji technicznych i organizacyjnych,

15)

prezentowanie zaprojektowanych rozwiązań technologii informatycznych klientowi,

16)

udzielanie pomocy klientowi w użytkowaniu i usuwaniu usterek związanych ze sprzętem komputerowym, podstawowym oprogramowaniem i siecią komputerową,

17)

rozwiązywanie problemów klienta w zakresie bieżącej obsługi technologii informatycznych i sprzętu komputerowego,

18)

usługi kontroli wydajności i bezpieczeństwa systemów informatycznych.

Współpraca odbywa się w oparciu o zlecenia jakie Spółka kieruje do udziałowców. Udziałowcy ponoszą pełne ryzyko związane z prowadzoną przez siebie działalnością gospodarczą oraz ponoszą pełną odpowiedzialność wobec Spółki za niewykonanie lub nieprawidłowe wykonanie Umowy. Udziałowcy zobowiązani są do zapewnienia we własnym zakresie narzędzi i środków koniecznych do realizacji Umowy.

Z tytułu świadczenia usług w ramach Umowy udziałowcom przysługuje wynagrodzenie wypłacane przez Spółkę. Wynagrodzenie obejmuje także stworzone w ramach realizacji Umowy utwory oraz przeniesienie majątkowych praw autorskich z nimi związanych. Wynagrodzenie ustalane jest na poziomie rynkowym, tzn. na takim, na jakim zostałoby ustalone przez podmioty niepowiązane.

Wypłacane na rzecz udziałowców wynagrodzenie z tytułu świadczenia usług dotyczy faktycznych ww. czynności i nie służy dokapitalizowaniu udziałowców. Udziałowcy zadbali o wyposażenie Spółki w aktywa niezbędne dla prowadzonej działalności gospodarczej, a dodatkowe prace wykonywane przez nich są związane z rozwojem Spółki oraz aktualną sytuacją rynkową.

W piśmie z 28 listopada 2022 r. stanowiącym uzupełnienie wniosku Wnioskodawca wskazał, m.in. że:

1. Powiązanie podmiotów świadczących usługi na rzecz Spółki nie miało wpływu na zawarcie umów o świadczenie tych usług. Są one zawarte na warunkach rynkowych i byłyby zawarte z podmiotami niepowiązanymi na porównywalnych zasadach w istotnych kwestiach (zakres prac, wynagrodzenie, odpowiedzialność, poufność, itp.).

2. Jeden ze wspólników świadczył w bieżącym roku porównywalne/zbliżone usługi na rzecz innych, niepowiązanych podmiotów. W poprzednich latach wspólnicy świadczyli porównywalne/zbliżone usługi na rzecz niepowiązanych podmiotów.

3. Przedmiotem działalności wspólników w szczególności jest:

a)

62.02.Z Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki,

b)

62.01.Z Działalność związana z oprogramowaniem,

c)

62.03.Z Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi,

d)

62.09.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych.

Wspólnicy wykonują działalność gospodarczą w powyższym zakresie od dłuższego czasu przed zawarciem umów ze Spółką (Pan M. B. od lutego 2018 r., a Pan D. B. od września 2015 r.).

Usługi wykonywane na rzecz Spółki mieszczą się w przedmiocie działalności udziałowców.

4. Umowa w szczególności reguluje następujące obszary:

a)

przedmiot umowy z przykładowym wyszczególnieniem wykonywanych czynności; rozszerzony zakres wykonywanych prac został przedstawiony w opisie stanu faktycznego we wniosku (pkt 1-18),

b)

ustalenia co do ponoszenia pełnego ryzyka wspólników związanego z prowadzoną działalnością gospodarczą oraz ich pełną odpowiedzialnością wobec Spółki za niewykonanie lub nieprawidłowe wykonanie umowy,

c)

obowiązek zapewnienia przez udziałowców w ramach prowadzonej przez siebie działalności narzędzi i środków koniecznych do realizacji umowy,

d)

sposób ustalenia wynagrodzenia w oparciu o czas faktycznie spędzony na wykonywaniu czynności i przyjętej stawce za godzinę pracy,

e)

zobowiązanie do sporządzenia ewidencji wykonanych prac będącej podstawą do zaakceptowania prac i wypłaty wynagrodzenia,

f)

sposób i terminy płatności,

g)

zachowania poufności,

h)

przekazania praw autorskich do stworzonych utworów (jeżeli powstaną).

5. Wspólnik świadczy usługi na podstawie pisemnej umowy o świadczenie usług zawartej pomiędzy nim działającym jako osobą prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą, a Spółką reprezentowaną przez pełnomocnika powołanego uchwałą Zarządu Spółki.

6. Spółka nie znalazła odpowiednio wykwalifikowanych podmiotów gotowych wykonywać określone czynności w oczekiwanych terminach. Spółka posiada wąską specjalizację jeśli chodzi o usługi, które oferuje i nie jest łatwo znaleźć kandydata z odpowiednim doświadczeniem, a dodatkowo wynagrodzenia tych osób istotnie wzrosły w czasie pandemii COVID-19, przez co ich zatrudnienie nie zawsze jest ekonomicznie opłacalne mając na względzie projekty Spółki. Wynika to z faktu, że więcej firm zagranicznych na naszym rynku przejmuje ludzi i polskie podmioty często nie są w stanie konkurować wynagrodzeniem z takimi globalnymi korporacjami.

Dodatkowo, w celu zapewnienia bezpieczeństwa kadrowego w długim okresie, Spółka w ostatnim czasie (w ciągu ostatnich 6-9 miesięcy) zatrudniła kilkanaście osób bez doświadczenia (często zaraz po studiach), którym musi zapewnić odpowiednie warunki do rozwoju i wsparcie odpowiednio doświadczonej osoby podczas realizacji projektów. Jak zostało wspomniane powyżej, z uwagi na "rozchwiany" rynek pracy dla usług IT, ciężko znaleźć w krótkim okresie czasu specjalistę świadczącego zbliżone usługi za wynagrodzeniem zapewniającym odpowiednią rentowność i bezpieczeństwo finansowe Spółki, zatem również w tym zakresie usługi te są czasowo wykonywane przez udziałowców.

W tym kontekście, część czynności, które docelowo wykonywały lub będą wykonywać zewnętrzni specjaliści są czasowo z konieczności wykonywane przez udziałowców, do czasu znalezienia zastępstwa.

Ponadto, podejmując decyzję, czy w danym obszarze skorzystać z zewnętrznego specjalisty czy z usług udziałowców, Wnioskodawca analizuje możliwości wykorzystania pracy danej osoby w dłuższym okresie i porównuje z kosztami procesów rekrutacyjnych, wdrażania, wynagradzania, itp. W przypadku uzasadnionych wątpliwości, czy Spóła jest w stanie zagwarantować ciągłość zleceń dla danej osoby, bardziej racjonalne ekonomicznie jest krótkoterminowe wykonanie tych obowiązków przez wspólników, którzy mają niezbędne kompetencje w tym zakresie. Na marginesie wnioskodawca zwraca uwagę, że zbyt duża rotacja może być szkodliwa dla firmy również wizerunkowo.

Reasumując, współpraca ze wspólnikami w zakresie czynności, których wykonanie Spółka i tak musiałaby zlecić zewnętrznemu doradcy/kontrahentowi, jest uzasadniona zarówno ekonomicznie, organizacyjnie i wizerunkowo.

7. Czynności wykonywane przez udziałowców są uzasadnione biznesowo i są niezbędne w realizacji podstawowej działalności Spółki. Spółka korzysta z ww. usług w celu zapewniania prawidłowej i terminowej realizacji zleceń podpisanych z podmiotami trzecimi. Uzasadnienie potrzeby korzystania przez Spółkę z ww. usług została przedstawione powyżej.

Pytanie

Czy wypłata udziałowcom wynagrodzenia z tytułu świadczenia usług w ramach Umowy nie stanowi dochodu z ukrytych zysków, o którym mowa w art. 28m ust. 1 pkt 2 ustawy o CIT?

Państwa stanowisko w sprawie

Zdaniem Wnioskodawcy wypłata udziałowcom wynagrodzenia z tytułu świadczenia usług w ramach Umowy nie stanowi dochodu z ukrytych zysków, o którym mowa w art. 28m ust. 1 pkt 2 ustawy o CIT.

Uzasadniając własne stanowisko Wnioskodawca wskazał, że zgodnie z art. 28m ust. 1 pkt 2 ustawy o CIT opodatkowaniu ryczałtem podlega wysokość ukrytych zysków (dochód z tytułu ukrytych zysków). W świetle ust. 3 omawianego artykułu przez ukryte zyski, o których mowa powyżej, rozumie się świadczenia pieniężne, niepieniężne, odpłatne, nieodpłatne lub częściowo odpłatne, wykonane w związku z prawem do udziału w zysku, inne niż podzielony zysk, których beneficjentem, bezpośrednio lub pośrednio, jest udziałowiec, akcjonariusz albo wspólnik lub podmiot powiązany bezpośrednio lub pośrednio z podatnikiem lub z tym udziałowcem, akcjonariuszem lub wspólnikiem w szczególności:

1)

kwotę pożyczki (kredytu) udzielonej przez podatnika udziałowcowi, akcjonariuszowi albo wspólnikowi, w tym za pośrednictwem tworzonych z zysku funduszy, lub podmiotowi powiązanemu z udziałowcem, akcjonariuszem lub wspólnikiem oraz odsetki, prowizje, wynagrodzenia i opłaty od pożyczki (kredytu) udzielonej przez te podmioty podatnikowi;

2)

świadczenia wykonane na rzecz:

a.

fundacji prywatnej lub rodzinnej, podmiotu równoważnego takiej fundacji lub przedsiębiorstwa prowadzonego przez taką fundację albo taki podmiot, lub na rzecz beneficjentów takiej fundacji lub takiego podmiotu,

b.

trustu lub innego podmiotu albo stosunku prawnego o charakterze powierniczym;

3)

nadwyżkę wartości rynkowej transakcji określoną zgodnie z art. 11c ustawy o CIT ponad ustaloną cenę tej transakcji;

4)

nadwyżkę zwróconej kwoty dopłaty, wniesionej do spółki zgodnie z odrębnymi przepisami, ponad kwotę wniesionej dopłaty, przy czym jeżeli dopłata została wniesiona w walucie obcej, przeliczenia tej kwoty na złote dokonuje się według średniego kursu waluty obcej ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski na dzień odpowiednio zwrócenia dopłaty i faktycznego jej wniesienia;

5)

wypłacone z zysku wynagrodzenie z tytułu umorzenia udziału (akcji), ze zmniejszenia wartości udziału (akcji), z wystąpienia wspólnika ze spółki, ze zmniejszenia udziału kapitałowego wspólnika w spółce;

6)

równowartość zysku przeznaczonego na podwyższenie kapitału zakładowego;

7)

darowizny, w tym prezenty i ofiary wszelkiego rodzaju;

8)

wydatki na reprezentację;

9)

dopłaty wypłacone w przypadku połączenia lub podziału podmiotów;

10)

odsetki od udziału kapitałowego, wypłacane na rzecz wspólnika przez spółkę;

11)

zysk przeznaczony na uzupełnienie udziału kapitałowego wspólnika spółki;

12)

świadczenia pieniężne i niepieniężne wypłacone w przypadku zmniejszenia udziału kapitałowego wspólnika w spółce.

Jednocześnie, zgodnie z treścią art. 28m ust. 4 pkt 1 ustawy o CIT do ukrytych zysków, o których mowa w ust. 1 pkt 2, nie zalicza się:

1)

wynagrodzeń z tytułów, o których mowa w art. 12 ust. 1 oraz art. 13 pkt 7, 8 i 9 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, oraz zasiłków pieniężnych z ubezpieczenia społecznego wypłaconych osobie fizycznej - w części, w jakiej suma tych wynagrodzeń i zasiłków wypłacona w danym miesiącu tej osobie nie przekracza pięciokrotności średniego miesięcznego wynagrodzenia wypłacanego przez podatnika z tytułów, o których mowa w art. 12 ust. 1 oraz art. 13 pkt 7, 8 i 9 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, nie więcej jednak niż pięciokrotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, przy czym średnie i przeciętne miesięczne wynagrodzenie ustala się za miesiąc poprzedzający miesiąc dokonania wypłat osobie fizyczne;

2)

wydatków i odpisów amortyzacyjnych oraz odpisów z tytułu trwałej utraty wartości, związanych z używaniem samochodów osobowych, środków transportu lotniczego, taboru pływającego oraz innych składników majątku:

a)

w pełnej wysokości - w przypadku składników majątku wykorzystywanych wyłącznie na cele działalności gospodarczej,

b)

w wysokości 50% - w przypadku składników majątku, które nie są wykorzystywane wyłącznie na cele działalności gospodarczej;

3)

kwoty pożyczki (kredytu) zwróconej przez podatnika udziałowcowi akcjonariuszowi lub wspólnikowi lub podmiotowi powiązanemu, z wyłączeniem odsetek, prowizji, wynagrodzeń i opłat.

Należy podkreślić, że otrzymanego przez udziałowców wynagrodzenia z tytułu świadczenia niezbędnych usług w ramach Umowy nie można przypisać do żadnej z kategorii świadczeń wskazanych w art. 28m ust. 3 oraz ust. 4 ustawy o CIT.

W szczególności, wypłata udziałowcom wynagrodzenia z tytułu świadczenia usług w ramach Umowy nie stanowi wypłaty wynagrodzenia, o którym mowa w art. 12 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, gdyż nie stanowi ono wypłaty z tytułu stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej oraz spółdzielczego stosunku pracy. Udziałowcy bowiem otrzymują od Spółki odrębne wynagrodzenie w ramach umowy o pracę, które w przypadku przekroczenia kwoty wskazanej w art. 28m ust. 4 pkt 1 ustawy o CIT będzie przez Spółkę rozpoznane jako dochód z ukrytych zysków.

Ponadto, w ocenie Wnioskodawcy, wynagrodzenie za świadczenie usług przez udziałowców na rzecz Spółki nie powinno zostać uznane za świadczenie wykonane w związku z prawem do udziału w zysku. Po pierwsze wynagrodzenie z tytułu świadczenia usług nie jest w żaden sposób (bezpośredni lub pośredni) związane z wynikiem finansowym. Należy się ono udziałowcom w wysokości zależnej od spędzonego czasu pracy na świadczeniu usług w danym okresie. Dodatkowo wynagrodzenie jest należne zarówno w sytuacja, gdy Spółka wykazuje zysk, ale także gdy powstaje strata finansowa. Ponadto, świadczenie usług nie jest związanie z wywieraniem wpływu na działanie i decyzje Spółki. W świetle powyższego, Udziałowcy nie osiągają takiego samego efektu ekonomicznego jaki osiągnęliby poprzez wypłatę zysku w formie dywidendy, gdyż otrzymane wynagrodzenie ma bezpośredni związek z wykonywaniem przez nich usług na rzecz Spółki.

Analogiczne stanowisko wynika z interpretacji indywidualnej z 29 października 2021 r. wydanej przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0111-KDIB1-1.4010.366.2021.3.BK, w której zwrócono uwagę, że "ocena czy dochód z tytułu (...) dokonywanych (...) z podmiotem powiązanym (...) transakcji spełnia warunki do uznania go za dochód z tytułu ukrytego zysku powinna zostać dodatkowo przeprowadzona w oparciu o przesłanki wynikające ze zdania wstępnego przepisu art. 28m ust. 3 ustawy CIT. Jak z niego wynika dochód z tytułu ukrytego zysku nie obejmuje świadczeń, które nie są wykonane w związku z prawem do udziału w zysku, czyli świadczeń podjętych (wykonanych) bez jakiegokolwiek wpływu podmiotów powiązanych na działanie i decyzje spółki opodatkowanej ryczałtem, w zakresie ocenianego świadczenia."

Zgodnie z uzasadnieniem do zmian ustawy o CIT (Dz. U. z 2020 r. poz. 2122) intencją projektodawcy było opodatkowanie dystrybucji zysku (już w momencie podjęcia uchwały o celu przeznaczeniu tego zysku) i wypłat równoważnych takiej dystrybucji, w tym między innymi świadczeń dokonanych na rzecz udziałowców (akcjonariuszy) lub podmiotów powiązanych bezpośrednio lub pośrednio z podatnikiem lub z tymi udziałowcami (akcjonariuszami) (tzw. ukryte zyski). Wynagrodzenie otrzymywane przez udziałowców w zamian za wykonanie na rzecz Spółki usług nie powinno zostać uznane za wypłatę równoważną dystrybucji zysku.

Zgodnie z treścią Przewodnika do Ryczałtu od dochodów spółek z 23 grudnia 2021 r. stanowiącego ogólne wyjaśnienia przepisów prawa podatkowego dotyczące stosowania tych przepisów, o których mowa w art. 14a § 1 pkt 2 Ordynacji podatkowej ("Przewodnik"):

- świadczeniami, które nie powinny powodować powstania dochodu z tytułu ukrytego zysku, mogą być transakcje zakupu oraz sprzedaży, dokonywane w ramach podstawowej działalności podatnika (np. określonej w przedmiocie działalności), które wykonywane są na warunkach analogicznych jak wobec podmiotów niepowiązanych. Takimi świadczeniami mogą być np. świadczenia podwykonawców niezbędne dla wytworzenia produktu końcowego w zakresie obróbki towarów czy dostarczania komponentów. Jeśli warunki określonej transakcji z podmiotem powiązanym, mieszczące się w podstawowym przedmiocie działalności podatnika opodatkowanego ryczałtem, ustalone są na analogicznych zasadach jak transakcje dokonywane przez takiego podatnika z podmiotami niepowiązanymi i transakcja ta jest niezbędna w prowadzonej działalności gospodarczej, to nie powinny być one oceniane w aspekcie dochodu z tytułu ukrytego zysku;

- ocena czy transakcja mogłaby zostać zawarta między podmiotami niepowiązanymi nie powinna się ograniczać jedynie do oceny ustalonej ceny transakcji (według wartości rynkowej) ale powinna również uwzględnić fakt czy doszłoby w ogóle do zawarcia danej transakcji, gdyby nie uczestniczyły w niej podmioty powiązane (tj. czy doszłoby do takiej transakcji między podmiotami niepowiązanymi). Dokonując takiej oceny należy uwzględnić potrzeby spółki z punktu widzenia przedmiotu jej działalności, zasadności zakupu lub świadczenia takiej transakcji w aspekcie sytuacji majątkowej spółki czy faktycznych jej potrzeb biznesowych;

- jeżeli spółka opodatkowana ryczałtem zapłaci za fakturę z tytułu zakupu usługi niematerialnej na rzecz powiązanej spółki cypryjskiej, która posiada niewiele lub nie posiada żadnych aktywów czy nie ponosi żadnych ryzyk, to pomimo tego, iż marża dla tego typu wynagrodzeń ustalona w umowie ma charakter rynkowy, to jednak ponieważ usługodawca cypryjski nie posiadał faktycznej zdolności do wykonania usługi - cała wartość świadczenia powinna być uznana za dochód z tytułu ukrytego zysku. Również w sytuacji, gdy taka usługa niematerialna nie była spółce potrzebna w prowadzonej działalności - cała wartość świadczenia powinna być uznana za dochód z tytułu ukrytego zysku.

W Przykładzie nr 24 w Przewodniku przedstawiono natomiast opis przypadku, w którym spółka z o.o. świadczy usługi doradcze, niezwiązane z zarządzaniem, na rzecz innej spółki z o.o., w której jedynym udziałowcem jest ta sama osoba fizyczna, uzyskując z tego tytułu comiesięczny przychód, ustalony według zasady ceny rynkowej. W Przykładzie nr 24 podkreślono, że jeśli bowiem świadczone doradztwo związane jest bezpośrednio i ściśle z przedmiotem działalności tej spółki i bez świadczonych w ten sposób usług przez Spółkę XY sp. z o.o. - spółka XZ sp. z o.o. zobowiązana byłaby uzyskiwać analogiczne usługi od innych podmiotów (np. doradztwo w zakresie użytkowania określonych urządzeń przemysłowych) usługi takie nie powinny być kwalifikowane jako dochód z tytułu ukrytego zysku.

Mając na uwadze powyższe, Wnioskodawca podkreśla, że świadczone przez niego (winno być: przez udziałowców) na rzecz Spółki usługi w ramach Umowy są ściśle związane z podstawowym przedmiotem działalności Spółki i są one niezbędne do świadczenia przez Spółkę usług na rzecz jej klientów. Udziałowcy świadczą na rzecz Spółki usługi w zakresie projektowania i rozwoju systemów komputerowych, bez których Spółka nie mogłaby świadczyć na rzecz swoich klientów usług związanych z oprogramowaniem, gdyż usługi świadczone przez udziałowców w ramach Umowy stanowią ich trzon. Dla przykładu, dzięki analizie wymagań biznesowych wykonanej na rzecz Spółki przez udziałowców w ramach Umowy, Spółka może swoim klientom wyświadczyć usługi wdrożenia odpowiednio dostosowanych funkcjonalności w ich systemach IT.

Ponieważ usługi świadczone przez udziałowców w ramach Umowy są bezpośrednio powiązane z podstawowym przedmiotem działalności Spółki i niezbędne dla potrzeb biznesowych Spółki (sprzedaży i realizacji projektów), gdyby nie doszło do wyświadczenia przez udziałowców usług w ramach Umowy, Spółka byłaby zmuszona do pozyskania analogicznych usług od innych podmiotów na rynku. W przeciwnym bowiem przypadku, prawidłowe i terminowe świadczenie usług byłoby zagrożone.

Należy także podkreślić, że udziałowcy posiadają niezbędne aktywa do realizacji Umowy oraz ponoszą ryzyka związane z wykonaniem funkcji i usług w ramach Umowy.

Mając na uwadze powyższe, należy podkreślić, że otrzymywane przez udziałowców wynagrodzenie z tytułu świadczenia usług w ramach Umowy nie ma wpływu na działanie i decyzje Spółki - tj. usługi nie są wykonywane w związku z prawem do udziału w zysku Spółki.

Wnioskodawca zwraca uwagę, że wypłacane na rzecz udziałowców wynagrodzenie z tytułu świadczenia usług dotyczy faktycznych ww. czynności i nie służy dokapitalizowaniu udziałowców. Udziałowcy zadbali o wyposażenie Spółki w aktywa niezbędne dla prowadzonej działalności gospodarczej, a dodatkowe prace wykonywane przez nich są związane z rozwojem Spółki oraz aktualną sytuacją rynkową, w tym w szczególności na mocno niestabilnym rynku pracy.

Spółka posiada wąską specjalizację jeśli chodzi o usługi, które oferuje i nie jest łatwo znaleźć kandydata z odpowiednim doświadczeniem, a dodatkowo wynagrodzenia tych osób istotnie wzrosły w czasie pandemii COVID-19, przez co ich zatrudnienie nie zawsze jest ekonomicznie opłacalne mając na względzie projekty Spółki. Wynika to z faktu, że więcej firm zagranicznych na naszym rynku przejmuje ludzi i polskie podmioty często nie są w stanie konkurować wynagrodzeniem z takimi globalnymi korporacjami.

Dodatkowo, w celu zapewnienia bezpieczeństwa kadrowego w długim okresie, Spółka w ostatnim czasie (w ciągu ostatnich 6-9 miesięcy) zatrudniła kilkanaście osób bez doświadczenia (często zaraz po studiach), którym musi zapewnić odpowiednie warunki do rozwoju i wsparcie odpowiednio doświadczonej osoby podczas realizacji projektów. Jak zostało wspomniane powyżej, z uwagi na "rozchwiany" rynek pracy dla usług IT, ciężko znaleźć w krótkim okresie czasu specjalistę świadczącego zbliżone usługi za wynagrodzeniem zapewniającym odpowiednią rentowność i bezpieczeństwo finansowe Spółki, zatem również w tym zakresie usługi te są czasowo wykonywane przez udziałowców.

W tym kontekście, część czynności, które docelowo wykonywały lub będą wykonywać zewnętrzni specjaliści są czasowo z konieczności wykonywane przez udziałowców, do czasu znalezienia zastępstwa.

Ponadto, podejmując decyzję, czy w danym obszarze skorzystać z zewnętrznego specjalisty czy z usług udziałowców, Wnioskodawca analizuje możliwości wykorzystania pracy danej osoby w dłuższym okresie i porównuje z kosztami procesów rekrutacyjnych, wdrażania, wynagradzania, itp. W przypadku uzasadnionych wątpliwości, czy Spóła jest w stanie zagwarantować ciągłość zleceń dla danej osoby, bardziej racjonalne ekonomicznie jest krótkoterminowe wykonanie tych obowiązków przez wspólników, którzy mają niezbędne kompetencje w tym zakresie. Na marginesie wnioskodawca zwraca uwagę, że zbyt duża rotacja może być szkodliwa dla firmy również wizerunkowo.

Reasumując, współpraca ze wspólnikami w zakresie czynności, których wykonanie Spółka i tak musiałaby zlecić zewnętrznemu doradcy/kontrahentowi, jest uzasadniona zarówno ekonomicznie, organizacyjnie i wizerunkowo.

Podsumowując, usługi świadczone przez udziałowców na rzecz Spółki w ramach Umowy mają wymierny i istotny wpływ na funkcjonowanie Spółki oraz są one w pełni zasadne uwzględniając faktyczne potrzeby biznesowe Spółki, gdyż stanowią one niezbędny element usług świadczonych przez Spółkę na rzecz jej klientów. Ponadto nie powinny zostać uznane za wykonywane w związku z prawem do udziału w zysku Spółki. W konsekwencji, w ocenie Wnioskodawcy, wypłata udziałowcom wynagrodzenia z tytułu świadczenia usług w ramach Umowy nie powinna zostać uznana za dochód z ukrytych zysków, o którym mowa w art. 28m ust. 1 pkt 2 ustawy o CIT.

Ocena stanowiska

Stanowisko, które przedstawili Państwo we wniosku jest prawidłowe.

UZASADNIENIE interpretacji indywidualnej

Ustawą z dnia 28 listopada 2020 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r. poz. 2123) wprowadzone zostały do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych przepisy regulujące nowe zasady opodatkowania, tj. ryczałt od dochodów spółek kapitałowych - stanowiący alternatywny w stosunku do dotychczasowego sposób opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych. Przepisy weszły w życie 1 stycznia 2021 r. Następnie, ustawą z dnia 29 października 2021 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2021 r. poz. 2105, dalej: "ustawa zmieniająca"), wprowadzono zmiany w ryczałcie od dochodów spółek, obowiązujące od 1 stycznia 2022 r.

Ten nowy sposób opodatkowania będący odejściem od dotychczasowych zasad podatkowych, ze względu na swoją specyfikę i odrębność został uregulowany w nowym rozdziale 6b ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych zatytułowanym od 1 stycznia 2022 r. "Ryczałt od dochodów spółek", a także w przepisach ogólnych ale związanych z rozliczeniami dokonywanymi w ryczałcie.

W myśl art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1800, z późn. zm., dalej: "ustawa o CIT"),

podatnicy, jeżeli mają siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podlegają obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania.

Stosownie do art. 28m ust. 1 ustawy o CIT, w brzmieniu nadanym ustawą zmieniającą,

opodatkowaniu ryczałtem podlega dochód odpowiadający:

1)

wysokości zysku netto wypracowanego w okresie opodatkowania ryczałtem w części, w jakiej zysk ten został uchwałą o podziale lub pokryciu wyniku finansowego netto przeznaczony:

a)

do wypłaty udziałowcom, akcjonariuszom albo wspólnikom (dochód z tytułu podzielonego zysku) lub

b)

na pokrycie strat powstałych w okresie poprzedzającym okres opodatkowania ryczałtem (dochód z tytułu zysku przeznaczonego na pokrycie strat);

2)

wysokości ukrytych zysków (dochód z tytułu ukrytych zysków);

3)

wysokości wydatków niezwiązanych z działalnością gospodarczą (dochód z tytułu wydatków niezwiązanych z działalnością gospodarczą);

4)

nadwyżce wartości rynkowej składników przejmowanego majątku lub wniesionego w drodze wkładu niepieniężnego ponad wartość podatkową tych składników (dochód z tytułu zmiany wartości składników majątku) - w przypadku łączenia, podziału, przekształcenia podmiotów lub wniesienia w drodze wkładu niepieniężnego przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części;

5)

sumie zysków netto osiągniętych w każdym roku podatkowym stosowania opodatkowania ryczałtem w części, w jakiej te zyski nie były zyskami podzielonymi lub nie zostały przeznaczone na pokrycie straty (dochód z tytułu zysku netto) - w przypadku podatnika, który zakończył opodatkowanie ryczałtem;

6)

wartości przychodów i kosztów podlegających zgodnie z przepisami o rachunkowości zarachowaniu w roku podatkowym i uwzględnieniu w zysku (stracie) netto, które nie zostały uwzględnione w tym zysku (stracie) netto (dochód z tytułu nieujawnionych operacji gospodarczych).

W myśl art. 28m ust. 3 ustawy o CIT,

przez ukryte zyski, o których mowa w ust. 1 pkt 2, rozumie się świadczenia pieniężne, niepieniężne, odpłatne, nieodpłatne lub częściowo odpłatne, wykonane w związku z prawem do udziału w zysku, inne niż podzielony zysk, których beneficjentem, bezpośrednio lub pośrednio, jest udziałowiec, akcjonariusz albo wspólnik lub podmiot powiązany bezpośrednio lub pośrednio z podatnikiem lub z tym udziałowcem, akcjonariuszem albo wspólnikiem, w szczególności:

1)

kwotę pożyczki (kredytu) udzielonej przez podatnika udziałowcowi, akcjonariuszowi albo wspólnikowi, w tym za pośrednictwem tworzonych z zysku funduszy, lub podmiotowi powiązanemu z udziałowcem, akcjonariuszem lub wspólnikiem oraz odsetki, prowizje, wynagrodzenia i opłaty od pożyczki (kredytu) udzielonej przez te podmioty podatnikowi;

2)

świadczenia wykonane na rzecz:

a)

fundacji prywatnej lub rodzinnej, podmiotu równoważnego takiej fundacji lub przedsiębiorstwa prowadzonego przez taką fundację albo taki podmiot, lub na rzecz beneficjentów takiej fundacji lub takiego podmiotu,

b)

trustu lub innego podmiotu albo stosunku prawnego o charakterze powierniczym;

3)

nadwyżkę wartości rynkowej transakcji określoną zgodnie z art. 11c ponad ustaloną cenę tej transakcji;

4)

nadwyżkę zwróconej kwoty dopłaty, wniesionej do spółki zgodnie z odrębnymi przepisami, ponad kwotę wniesionej dopłaty, przy czym jeżeli dopłata została wniesiona w walucie obcej, przeliczenia tej kwoty na złote dokonuje się według średniego kursu waluty obcej ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski na dzień odpowiednio zwrócenia dopłaty i faktycznego jej wniesienia;

5)

wypłacone z zysku wynagrodzenie z tytułu umorzenia udziału (akcji), ze zmniejszenia wartości udziału (akcji), z wystąpienia wspólnika ze spółki, ze zmniejszenia udziału kapitałowego wspólnika w spółce;

6)

równowartość zysku przeznaczonego na podwyższenie kapitału zakładowego;

7)

darowizny, w tym prezenty i ofiary wszelkiego rodzaju;

8)

wydatki na reprezentację;

9)

dopłaty wypłacone w przypadku połączenia lub podziału podmiotów;

10)

odsetki od udziału kapitałowego, wypłacane na rzecz wspólnika przez spółkę;

11)

zysk przeznaczony na uzupełnienie udziału kapitałowego wspólnika spółki;

12)

świadczenia pieniężne i niepieniężne wypłacone w przypadku zmniejszenia udziału kapitałowego wspólnika w spółce.

Stosownie do art. 28m ust. 4 ustawy o CIT,

do ukrytych zysków, o których mowa w ust. 1 pkt 2, nie zalicza się:

1)

wynagrodzeń z tytułów, o których mowa w art. 12 ust. 1 oraz art. 13 pkt 7, 8 i 9 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, oraz zasiłków pieniężnych z ubezpieczenia społecznego wypłaconych osobie fizycznej - w części, w jakiej suma tych wynagrodzeń i zasiłków wypłacona w danym miesiącu tej osobie nie przekracza pięciokrotności średniego miesięcznego wynagrodzenia wypłacanego przez podatnika z tytułów, o których mowa w art. 12 ust. 1 oraz art. 13 pkt 7, 8 i 9 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, nie więcej jednak niż pięciokrotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, przy czym średnie i przeciętne miesięczne wynagrodzenie ustala się za miesiąc poprzedzający miesiąc dokonania wypłat osobie fizycznej;

2)

wydatków i odpisów amortyzacyjnych oraz odpisów z tytułu trwałej utraty wartości, związanych z używaniem samochodów osobowych, środków transportu lotniczego, taboru pływającego oraz innych składników majątku:

a)

w pełnej wysokości - w przypadku składników majątku wykorzystywanych wyłącznie na cele działalności gospodarczej,

b)

w wysokości 50% - w przypadku składników majątku, które nie są wykorzystywane wyłącznie na cele działalności gospodarczej;

3)

kwoty pożyczki (kredytu) zwróconej przez podatnika udziałowcowi akcjonariuszowi lub wspólnikowi lub podmiotowi powiązanemu, z wyłączeniem odsetek, prowizji, wynagrodzeń i opłat.

Artykuł 28m ust. 8 ustawy o CIT, wskazuje, że:

wartość nieodpłatnych i częściowo odpłatnych świadczeń, o której mowa w ust. 3, określa się zgodnie z art. 12 ust. 5-6a.

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że Wnioskodawca jest spółką podlegającą opodatkowania w formie ryczałtu od dochodów spółek kapitałowych.

W związku z wykonywanymi powtarzającymi się świadczeniami niepieniężnymi, do których zobowiązani są w umowie spółki wspólnicy Wnioskodawcy zgodnie z art. 176 § 1 k.s.h., Spółka będzie wypłacała wspólnikom wynagrodzenie, o którym mowa w art. 176 § 2 k.s.h.

W 2021 r. udziałowcy, w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej, podjęli ze Spółką współpracę polegającą na świadczeniu przez nich usług w zakresie projektowania i rozwoju systemów komputerowych na rzecz Spółki. Usługi świadczone są zgodnie z warunkami określonymi w zawartej Umowie o świadczenie usług mającej na celu uregulowanie wzajemnych stosunków stron. Usługi świadczone na podstawie Umowy nie dotyczą i są inne niż świadczenia niepieniężne wykonywane na podstawie art. 176 k.s.h.

Współpraca odbywa się w oparciu o zlecenia jakie Spółka kieruje do udziałowców. Udziałowcy ponoszą pełne ryzyko związane z prowadzoną przez siebie działalnością gospodarczą oraz ponoszą pełną odpowiedzialność wobec Spółki za niewykonanie lub nieprawidłowe wykonanie Umowy. Udziałowcy zobowiązani są do zapewnienia we własnym zakresie narzędzi i środków koniecznych do realizacji Umowy. Z tytułu świadczenia usług w ramach Umowy udziałowcom przysługuje wynagrodzenie wypłacane przez Spółkę. Wynagrodzenie obejmuje także stworzone w ramach realizacji Umowy utwory oraz przeniesienie majątkowych praw autorskich z nimi związanych. Wynagrodzenie ustalane jest na poziomie rynkowym, tzn. na takim, na jakim zostałoby ustalone przez podmioty niepowiązane. Wypłacane na rzecz udziałowców wynagrodzenie z tytułu świadczenia usług dotyczy faktycznych czynności i nie służy dokapitalizowaniu udziałowców. Udziałowcy zadbali o wyposażenie Spółki w aktywa niezbędne dla prowadzonej działalności gospodarczej, a dodatkowe prace wykonywane przez nich są związane z rozwojem Spółki oraz aktualną sytuacją rynkową. Powiązanie podmiotów świadczących usługi na rzecz Spółki nie miało wpływu na zawarcie umów o świadczenie tych usług. Są one zawarte na warunkach rynkowych i byłyby zawarte z podmiotami niepowiązanymi na porównywalnych zasadach w istotnych kwestiach (zakres prac, wynagrodzenie, odpowiedzialność, poufność, itp.).

Jeden ze wspólników świadczył w bieżącym roku porównywalne/zbliżone usługi na rzecz innych, niepowiązanych podmiotów. W poprzednich latach wspólnicy świadczyli porównywalne/zbliżone usługi na rzecz niepowiązanych podmiotów.

Spółka nie znalazła odpowiednio wykwalifikowanych podmiotów gotowych wykonywać określone czynności w oczekiwanych terminach. Współpraca ze wspólnikami w zakresie czynności, których wykonanie Spółka i tak musiałaby zlecić zewnętrznemu doradcy/kontrahentowi, jest uzasadniona zarówno ekonomicznie, organizacyjnie i wizerunkowo. Czynności wykonywane przez udziałowców są uzasadnione biznesowo i są niezbędne w realizacji podstawowej działalności Spółki. Spółka korzysta z ww. usług w celu zapewniania prawidłowej i terminowej realizacji zleceń podpisanych z podmiotami trzecimi. Uzasadnienie potrzeby korzystania przez Spółkę z ww. usług została przedstawione powyżej.

Przedmiotem wątpliwości Wnioskodawcy jest kwestia ustalenia, czy wypłata udziałowcom wynagrodzenia z tytułu świadczenia usług w ramach Umowy stanowi dochód z ukrytych zysków, o którym mowa w art. 28m ust. 1 pkt 2 ustawy o CIT.

Zgodnie z treścią art. 28m ust. 1 pkt 2 ustawy o CIT, opodatkowaniu ryczałtem podlega m.in. dochód odpowiadający wysokości ukrytych zysków (dochód z tytułu ukrytych zysków).

Jak wskazano powyżej, w myśl art. 28m ust. 3 ustawy o CIT, przez ukryte zyski rozumie się świadczenia pieniężne, niepieniężne, odpłatne, nieodpłatne lub częściowo odpłatne, wykonane w związku z prawem do udziału w zysku, inne niż podzielony zysk, których beneficjentem, bezpośrednio lub pośrednio, jest udziałowiec albo akcjonariusz lub podmiot powiązany bezpośrednio lub pośrednio z podatnikiem lub z tym udziałowcem lub akcjonariuszem.

Wskazać należy, że w art. 28m ust. 3 ustawy o CIT, ustawodawca przykładowo wymienia niektóre kategorie ukrytych zysków, jednak należy podkreślić, że katalog ukrytych zysków ma otwarty charakter, zatem wyszczególnienie części z nich w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych nie oznacza że są to jedyne kategorie dochodu uznane za ukryte zyski.

Przykładem transakcji traktowanej jako dochód z tytułu ukrytych zysków jest nadwyżka wartości rynkowej transakcji określona zgodnie z art. 11c, ponad ustaloną cenę tej transakcji (art. 28m ust. 3 pkt 3 ustawy o CIT). Z treści przepisu wynika zatem, że wszystko co przewyższa wartość rynkową transakcji stanowi zysk ukryty podlegający opodatkowaniu.

Jednocześnie zauważyć należy, że ustawodawca dokonał także pewnych wyłączeń z kategorii ukrytych zysków, które zostały określone w cyt. powyżej art. 28m ust. 4 ustawy CIT.

Rozumienie powyższej normy przedstawiono w projekcie "Przewodnika do Ryczałtu od dochodu spółek kapitałowych" z 8 grudnia 2020 r. (stanowiącego ogólne wyjaśnienia przepisów prawa podatkowego dotyczące stosowania tych przepisów - objaśnienia podatkowe) w przykładzie 26, opisującym sytuację, w której XYZ Sp. z o.o. dokonała transakcji o wartości rynkowej 120 000 zł, którą zaksięgowała w kwocie 50 000 zł. Jak wynika z treści projektu objaśnień, jako ukryty zysk do opodatkowania podatkiem od ryczałtu należy przyjąć powstałą nadwyżkę wartości rynkowej określoną zgodnie z art. 11c, ponad ustaloną cenę tej transakcji w wysokości 70 000 zł.

Przechodząc na grunt analizowanej sprawy, biorąc pod uwagę przywołane wyżej uregulowania prawne stwierdzić należy, że wypłata przez Wnioskodawcę na rzecz Udziałowców, podmiotów powiązanych, wynagrodzenia z tytułu usług świadczonych na podstawie umów o świadczeniu usług, o których mowa we wniosku, nie będzie stanowiła dochodu z tytułu ukrytych zysków określonych w art. 28m ust. 3 ustawy o CIT. Jak twierdzi Wnioskodawca, wynagrodzenie na rzecz podmiotów powiązanych zostało ustalone na poziomie rynkowym, tzn. na takim, na jakim zostałoby ustalone przez podmioty niepowiązane a fakt, że Wnioskodawca i Udziałowcy są podmiotami powiązanymi w rozumieniu ustawy CIT, nie miało wpływu na zawarcie umów o świadczenie usług. Umowy te zawarte są bowiem na warunkach rynkowych i byłyby zawarte z podmiotami niepowiązanymi na porównywalnych zasadach w istotnych kwestiach (zakres prac, wynagrodzenie, odpowiedzialność, poufność, itp.). Wypłacane na rzecz Udziałowców wynagrodzenie z tytułu świadczonych usług dotyczy faktycznych czynności i nie służy dokapitalizowaniu tych Udziałowców. Ponadto czynności wykonywane przez udziałowców są uzasadnione biznesowo i są niezbędne w realizacji podstawowej działalności Spółki.

Jednocześnie, jak już wspomniano, należy mieć na uwadze, że zdanie wstępne przepisu art. 28m ust. 3 ustawy o CIT, wskazuje na otwarty (a nie zamknięty) katalog świadczeń mogących prowadzić do powstania dochodu z tytułu ukrytych zysków. Dlatego ocena czy dochód z tytułu wskazanych we wniosku a dokonywanych przez Wnioskodawcę z podmiotami powiązanymi powyższych transakcji będzie spełniać warunki do uznania go za dochód z tytułu ukrytego zysku powinna zostać dodatkowo przeprowadzona w oparciu o przesłanki wynikające ze zdania wstępnego przepisu art. 28m ust. 3 ustawy CIT. Jak z niego wynika, dochód z tytułu ukrytego zysku nie obejmuje świadczeń, które nie są wykonane w związku z prawem do udziału w zysku, czyli świadczeń podjętych (wykonanych) bez jakiegokolwiek wpływu podmiotów powiązanych na działanie i decyzje spółki opodatkowanej ryczałtem, w zakresie ocenianego świadczenia.

W świetle powyższego stanowisko Wnioskodawcy, zgodnie z którym wypłata udziałowcom wynagrodzenia z tytułu świadczenia usług w ramach Umowy nie stanowi dochodu z ukrytych zysków, o którym mowa w art. 28m ust. 1 pkt 2 ustawy o CIT, jest prawidłowe.

Tym samym stanowisko Wnioskodawcy należy uznać za prawidłowe.

Dodatkowe informacje

Informacja o zakresie rozstrzygnięcia

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.

Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, gdy rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie z opisem stanu faktycznego podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swą aktualność.

Końcowo należy zaznaczyć, że pytanie przedstawione przez Wnioskodawcę we wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej wyznacza zakres przedmiotowy tego wniosku. W związku z powyższym, tutejszy Organ informuje, że wydana interpretacja dotyczy tylko sprawy będącej przedmiotem wniosku (zapytania) Wnioskodawcy. Zatem, inne kwestie wynikające z opisu sprawy i własnego stanowiska, nie objęte pytaniem, nie zostały rozpatrzone w niniejszej interpretacji. Przedmiotem niniejszej interpretacji indywidualnej nie jest zatem ocena, czy Wnioskodawca spełnia warunki do korzystania ze zryczałtowanej formy opodatkowania.

POUCZENIE o funkcji ochronnej interpretacji

- Funkcję ochronną interpretacji indywidualnych określają przepisy art. 14k-14nb ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2021 r. poz. 1540 z późn. zm.). Aby interpretacja mogła pełnić funkcję ochronną: Państwa sytuacja musi być zgodna (tożsama) z opisem stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego i muszą się Państwo zastosować do interpretacji.

- Zgodnie z art. 14na § 1 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n Ordynacji podatkowej nie stosuje się, jeśli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej jest elementem czynności, które są przedmiotem decyzji wydanej:

1)

z zastosowaniem art. 119a;

2)

w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług;

3)

z zastosowaniem środków ograniczających umowne korzyści.

Zgodnie z art. 14na § 2 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli korzyść podatkowa, stwierdzona w decyzjach wymienionych w § 1, jest skutkiem zastosowania się do utrwalonej praktyki interpretacyjnej, interpretacji ogólnej lub objaśnień podatkowych.

POUCZENIE o prawie do wniesienia skargi na interpretację

Mają Państwo prawo do zaskarżenia tej interpretacji indywidualnej do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.. Zasady zaskarżania interpretacji indywidualnych reguluje ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2022 r. poz. 329 z późn. zm.; dalej jako "p.p.s.a.".

Skargę do Sądu wnosi się za pośrednictwem Dyrektora KIS (art. 54 § 1 p.p.s.a.). Skargę należy wnieść w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia interpretacji indywidualnej (art. 53 § 1 p.p.s.a.):

- w formie papierowej, w dwóch egzemplarzach (oryginał i odpis) na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała (art. 47 § 1 p.p.s.a.), albo

- w formie dokumentu elektronicznego, w jednym egzemplarzu (bez odpisu), na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Krajowej Informacji Skarbowej na platformie ePUAP: /KIS/SkrytkaESP (art. 47 § 3 i art. 54 § 1a p.p.s.a.).

Skarga na interpretację indywidualną może opierać się wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną (art. 57a p.p.s.a.).

Podstawa prawna dla wydania interpretacji

Podstawą prawną dla wydania tej interpretacji jest art. 13 § 2a oraz art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2021 r. poz. 1540 z późn. zm.).

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl