0111-KDIB2-1.4010.625.2021.1.MKU, Przesłanki 9% stawki CIT w przypadku spółki komandytowej - Pismo wydane przez: Dyrektor... - OpenLEX

0111-KDIB2-1.4010.625.2021.1.MKU - Przesłanki 9% stawki CIT w przypadku spółki komandytowej

Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo z dnia 22 marca 2022 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej 0111-KDIB2-1.4010.625.2021.1.MKU Przesłanki 9% stawki CIT w przypadku spółki komandytowej

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA - stanowisko prawidłowe

Szanowni Państwo,

stwierdzam, że Państwa stanowisko w sprawie oceny skutków podatkowych opisanego stanu faktycznego w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych jest prawidłowe.

Zakres wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej

W dniu 22 grudnia 2021 r. za pośrednictwem epuap, wpłynął Państwa wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej, który dotyczy podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia, czy Spółka może stosować stawkę 9% podatku CIT w roku podatkowym od 1 maja 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.

Treść wniosku jest następująca:

Opis stanu faktycznego

W niniejszym wniosku przez "Wnioskodawcę" lub "Spółkę" rozumie się Spółkę X spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w M.

Przez "ustawę o CIT" rozumie się ustawę z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. tj. z 2021 r. poz. 1800 z późn. zm.).

Spółka powstała w wyniku zawarcia umowy w systemie S-24. Zgodnie z umową spółki z dnia 3 grudnia 2020 r., wspólnikami Spółki byli: B. oraz W. Wspólnicy wnieśli wkłady gotówkowe, każdy po 1.000 zł (tysiąc złotych). B. była komandytariuszem, zaś W. komplementariuszem. Jako przedmiot Spółki określono wyłącznie: "wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (PKD 68.20.Z). Spółka została zarejestrowana w KRS w dniu 11 grudnia 2020 r. pod firmą Y Spółka komandytowa.

Zgodnie z umową Spółki, pierwszy rok obrotowy kończył się w dniu 31 grudnia 2020 r.

W dniu 22 grudnia 2020 r. doszło do zmiany umowy Spółki. Przede wszystkim, do Spółki przystąpił nowy komplementariusz, tj. Spółka Z Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji z siedzibą w M., zawiązana tego samego dnia. Ponadto, W. zmienił swój status w Spółce z komplementariusza na komandytariusza. W związku z powyższym, doszło do zmiany firmy Spółki na obecną, tj. X spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa. Ponadto, B. postanowiła wnieść dodatkowy wkład, tj. wkład niepieniężny o wartości 1.189.593,27 zł w postaci przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 55 (1) kodeksu cywilnego, związanego z działalnością gospodarczą prowadzoną pod firmą F. W związku z tym rozszerzono dotychczasowy przedmiot działalności Spółki.

W ramach zmian w umowie Spółki, dokonanych w dniu 22 grudnia 2020 r., nie uległ zmianie zapis w umowie Spółki, że pierwszy rok obrotowy kończy się w dniu 31 grudnia 2020 r.

W dniu 22 grudnia 2020 r., działając w trybie art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 28 listopada 2020 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r. poz. 2123) Spółka postanowiła również, że przepisy ustaw zmienianych w art. 1 (tj. ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, Dz. U. z 2020 r. poz. 1426, 1291, 1428, 1492, 1565 i 2122) i art. 2 (tj. ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, Dz. U. z 2020 r. poz. 1406, 1492, 1565 i 2122), w brzmieniu nadanym ww. ustawą z dnia 28 listopada 2020 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz niektórych innych ustaw, stosuje się do Spółki oraz przychodów i kosztów związanych z uczestnictwem w tej Spółce począwszy od dnia 1 maja 2021 r. W związku z powyższym Spółka uzyskała status podatnika podatku dochodowego od osób prawnych z dniem 1 maja 2021 r.

Spółka zamknęła księgi rachunkowe na 31 grudnia 2020 r. i na ten dzień sporządziła sprawozdanie finansowe, zaś na dzień 30 kwietnia 2021 r. zamknęła księgi tylko dla celów podatkowych.

Przychody brutto Spółki (z VAT) za okres od rozpoczęcia działalności do 31 grudnia 2020 r. oraz za okres od rozpoczęcia działalności do 30 kwietnia 2021 r. przedstawiają się następująco:

1) Przychody brutto za 2020 rok: 0,00 zł

2) Przychody brutto za okres od 1 stycznia 2021 r. do 30 kwietnia 2021 r.: 104 227,00 zł

Spółka obecnie stosuje stawkę 19% CIT.

Pytanie

Czy Spółka może stosować stawkę 9% podatku CIT w roku podatkowym od 1 maja 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.?

Państwa stanowisko w sprawie

Zdaniem Spółki, może ona stosować stawkę 9% podatku CIT w roku podatkowym od 1 maja 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.

UZASADNIENIE stanowiska Wnioskodawcy.

Stawkę 9% może stosować mały podatnik lub podatnik rozpoczynający działalność.

Zdaniem Spółki nie można jej uznać za rozpoczynającą działalność z dniem 1 maja 2021 r., gdyż w tym dniu stała się jedynie podatnikiem CIT, zaś działalność rozpoczęła w roku 2020.

Należy więc rozważyć, czy Spółka jest małym podatnikiem. Małym podatnikiem jest taki podatnik, u którego przychody ze sprzedaży (wraz z kwotą należnego podatku od towarów i usług) nie przekroczyły w poprzednim roku podatkowym wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 2.000.000 euro. Ponieważ w przypadku Spółki przed dniem 1 maja 2021 r. nie występował rok podatkowy, należy przyjąć przychody w roku obrotowym. Tymczasem przychody brutto Spółki za poprzedni rok obrotowy, tj. za 2020 rok nie przekroczyły 2 mln euro z VAT.

Spółka uważa, że jest małym podatnikiem.

Zdaniem Spółki, do Spółki nie mają zastosowania regulacje z art. 19a ust. 1a ustawy o CIT:

1) Punkt 1 - gdyż Spółka nie została utworzona w wyniku przekształcenia, połączenia lub podziału podatników;

2) Punkt 2 - gdyż Spółka nie została utworzona w wyniku przekształcenia przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną wykonującą we własnym imieniu działalność gospodarczą lub spółki niebędącej osobą prawną;

3) Punkt 3 - gdyż Spółka nie została utworzona przez osoby prawne, osoby fizyczne albo jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, które wniosły na poczet kapitału podatnika uprzednio prowadzone przez siebie przedsiębiorstwo, zorganizowaną część przedsiębiorstwa albo składniki majątku tego przedsiębiorstwa o wartości przekraczającej łącznie równowartość w złotych kwoty co najmniej 10 000 euro przeliczonej według średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski na pierwszy dzień roboczy października roku poprzedzającego rok podatkowy, w którym wniesiono te składniki majątku, w zaokrągleniu do 1000 zł.

Co prawda, B. wniosła w dniu 22 grudnia 2020 r. aportem wkład niepieniężny o wartości 1.189.593,27 zł w postaci przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 55 (1) kodeksu cywilnego, związanego z działalnością gospodarczą prowadzoną pod firmą F., jednak sama Spółka nie powstała w wyniku wniesienia tego aportu. Tymczasem art. 19a ust. 1 pkt 3 dotyczy podatnika, który został "utworzony" w związku z wniesieniem aportu.

4) Punkt 4- gdyż Spółka nie została utworzona przez osoby prawne, osoby fizyczne albo jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej wnoszące, tytułem wkładów niepieniężnych na poczet kapitału podatnika, składniki majątku uzyskane przez te osoby albo jednostki w wyniku likwidacji innych podatników, jeżeli te osoby albo jednostki posiadały udziały (akcje) tych innych likwidowanych podatników;

5) Punkt 5 - gdyż Spółka nie została utworzona przez osoby prawne, osoby fizyczne albo jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, jeżeli w roku podatkowym, w którym podatnik został utworzony, oraz w roku podatkowym bezpośrednio po nim następującym, zostało do niego wniesione na poczet kapitału uprzednio prowadzone przedsiębiorstwo, zorganizowana część przedsiębiorstwa albo składniki majątku tego przedsiębiorstwa o wartości przekraczającej łącznie równowartość w złotych kwoty 10 000 euro przeliczonej według średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski na pierwszy dzień roboczy października roku poprzedzającego rok podatkowy, w którym wniesiono te składniki majątku, w zaokrągleniu do 1000 zł.

Co prawda, B. wniosła w dniu 22 grudnia 2020 r. aportem wkład niepieniężny o wartości 1.189.593,27 zł w postaci przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 55 (1) kodeksu cywilnego, związanego z działalnością gospodarczą prowadzoną pod firmą F., jednak przepis art. 19a ust. 1 pkt 5 dotyczy sytuacji, w której aport został wniesiony w roku podatkowym, w którym podatnik został utworzony, oraz w roku podatkowym bezpośrednio po nim następującym. Czyli w przypadku Spółki, wyłączenie z możliwości skorzystania ze stawki 9% CIT wchodziłoby w rachubę, gdyby aport w postaci przedsiębiorstwa został wniesiony od 1 maja 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. (pierwszy rok podatkowy) lub w roku 2022 r. (rok po nim następujący).

W przypadku Spółki nie ma również zastosowania wyłączenie, o którym mowa w art. 19a ust. 1c pkt 2, gdyż dotyczy ono podatnika CIT, który wniósłby tytułem wkładu do Spółki, w tym na poczet kapitału uprzednio prowadzone przez siebie przedsiębiorstwo, zorganizowaną część przedsiębiorstwa albo składniki majątku tego przedsiębiorstwa o wartości przekraczającej łącznie równowartość w złotych kwoty 10 000 euro przeliczonej według średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski na pierwszy dzień roboczy października roku poprzedzającego rok podatkowy, w którym wniesiono te składniki majątku, w zaokrągleniu do 1000 zł. Taka sytuacja w niniejszej sprawie nie wystąpiła, gdyż podmiotem wnoszącym wkład nie był podatnik CIT, do której ten przepis (a nie do Spółki) miałby zastosowanie.

Ocena stanowiska

Stanowisko, które przedstawili Państwo we wniosku jest prawidłowe.

UZASADNIENIE interpretacji indywidualnej

Na mocy art. 2 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 28 listopada 2020 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r. poz. 2123; dalej: "ustawa zmieniająca"):

w ustawie z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1406, 1492, 1565 i 2122) wprowadza się następujące zmiany w art. 1 w ust. 3, - pkt 1 otrzymuje brzmienie: "spółek komandytowych i spółek komandytowo-akcyjnych mających siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Zgodnie zatem ze znowelizowanym brzmieniem art. 1 ust. 3 pkt 1 ustawy o CIT:

przepisy ustawy mają zastosowanie do spółek komandytowych i spółek komandytowo-akcyjnych mających siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Zgodnie z art. 4a pkt 21 lit. c ustawy o CIT, od dnia 1 stycznia 2021 r. ilekroć w ustawie jest mowa o spółce - oznacza to:

spółki, o których mowa w art. 1 ust. 3 pkt 1 i 1a, mające siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Ponadto, w myśl art. 12 ust. 1 ustawy zmieniającej,

w przypadku spółek komandytowych oraz spółek jawnych, które z dniem 1 stycznia 2021 r. uzyskały status podatnika podatku dochodowego od osób prawnych oraz w zakresie uzyskanych przez podatników podatku dochodowego od osób prawnych oraz podatników podatku dochodowego od osób fizycznych przychodów i poniesionych kosztów związanych z uczestnictwem w tej spółce, w tym z tytułu objęcia (nabycia) i zbycia udziałów tej spółki, wystąpienia z tej spółki lub jej likwidacji, przepisy ustaw zmienianych w art. 1 i art. 2, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, stosuje się począwszy od dnia 1 stycznia 2021 r., z zastrzeżeniem ust. 2.

Zgodnie z ust. 2 ww. art. 12 ustawy zmieniającej:

spółka komandytowa może postanowić, że przepisy ustaw zmienianych w art. 1 i art. 2,w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, stosuje się do tej spółki oraz przychodów i kosztów związanych z uczestnictwem w tej spółce począwszy od dnia 1 maja 2021 r. W takim przypadku spółka komandytowa uzyskuje status podatnika podatku dochodowego od osób prawnych z dniem 1 maja 2021 r.

Zgodnie z art. 19 ust. 1 pkt 2 ustawy o CIT, podatek, z zastrzeżeniem art. 21, art. 22, art. 24a, art. 24b, art. 24ca, art. 24d i art. 24f, wynosi:

9% podstawy opodatkowania od przychodów (dochodów) innych niż z zysków kapitałowych - w przypadku podatników, u których przychody osiągnięte w roku podatkowym nie przekroczyły wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 2 000 000 euro przeliczonej według średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski na pierwszy dzień roboczy roku podatkowego, w zaokrągleniu do 1000 zł.

W myśl art. 19 ust. 1d ustawy o CIT:

podatnicy, o których mowa w ust. 1 pkt 2, stosują stawkę podatku, o której mowa w tym przepisie, jeżeli posiadają status małego podatnika.

Zgodnie z art. 19 ust. 1e ustawy o CIT:

warunek, o którym mowa w ust. 1d, nie dotyczy podatników rozpoczynających prowadzenie działalności, z zastrzeżeniem ust. 1a i 1c, w roku rozpoczęcia tej działalności.

Zgodnie ze znowelizowanym art. 1 ust. 3 pkt 1 ustawy CIT spółka komandytowa od 1 stycznia 2021 r. bądź w przypadku przesunięcia momentu nabycia statusu podatnika podatku dochodowego od osób prawnych od 1 maja 2021 r. stała się podatnikiem CIT. Nie jest ona zatem podmiotem, który będzie rozpoczynał działalność gospodarczą, jest ona kontynuatorem działalności prowadzonej wcześniej, tj. przed 1 stycznia 2021 r. (lub przed 1 maja 2021 r.). Nadanie spółce komandytowej statusu podatnika nie jest tożsame z rozpoczęciem przez nią prowadzenia działalności gospodarczej. Spółka komandytowa prowadzi nadal działalność, a jedynie zmienia się jej status podatkowy.

Konsekwencją objęcia spółki komandytowej zakresem działania ustawy CIT jest m.in. to, że jest ona uprawniona do stosowania 9% stawki podatku na zasadach określonych w tej ustawie. Jak wynika z regulacji zawartych w art. 19 ustawy CIT, w przypadku podatników, u których przychody osiągnięte w roku podatkowym nie przekroczyły wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 2.000.000 euro przeliczonej według średniego kursu euro ogłaszanego przez NBP na pierwszy dzień roboczy roku podatkowego, w zaokrągleniu do 1.000 zł, stawka podatku dochodowego od osób prawnych wynosi 9% podstawy opodatkowania od przychodów (dochodów) innych niż z zysków kapitałowych, pod warunkiem że podatnicy stosujący tę stawkę posiadają status małego podatnika,

z wyjątkiem podatników rozpoczynających prowadzenie działalności, w roku rozpoczęcia tej działalności.

Zgodnie z art. 4a pkt 10 ustawy CIT, ilekroć w ustawie jest mowa o:

małym podatniku - oznacza to podatnika, u którego wartość przychodu ze sprzedaży (wraz z kwotą należnego podatku od towarów i usług) nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 2 000 000 euro; przeliczenia kwot wyrażonych w euro dokonuje się według średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski na pierwszy dzień roboczy października poprzedniego roku podatkowego, w zaokrągleniu do 1000 zł.

Jednocześnie ustawodawca w art. 19 ust. 1a-1c ustawy CIT zawarł regulacje wyłączające możliwość korzystania z preferencyjnej - 9% stawki podatkowej.

Zgodnie z art. 19 ust. 1a ww. ustawy,

podatnik, który został utworzony:

1)

w wyniku przekształcenia, połączenia lub podziału podatników, z wyjątkiem przekształcenia spółki w inną spółkę, albo

2)

w wyniku przekształcenia przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną wykonującą we własnym imieniu działalność gospodarczą lub spółki niebędącej osobą prawną, albo

3)

przez osoby prawne, osoby fizyczne albo jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, które wniosły na poczet kapitału podatnika uprzednio prowadzone przez siebie przedsiębiorstwo, zorganizowaną część przedsiębiorstwa albo składniki majątku tego przedsiębiorstwa o wartości przekraczającej łącznie równowartość w złotych kwoty co najmniej 10 000 euro przeliczonej według średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski na pierwszy dzień roboczy października roku poprzedzającego rok podatkowy, w którym wniesiono te składniki majątku, w zaokrągleniu do 1000 zł, przy czym wartość tych składników oblicza się, stosując odpowiednio przepisy art. 14, albo

4)

przez osoby prawne, osoby fizyczne albo jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej wnoszące, tytułem wkładów niepieniężnych na poczet kapitału podatnika, składniki majątku uzyskane przez te osoby albo jednostki w wyniku likwidacji innych podatników, jeżeli te osoby albo jednostki posiadały udziały (akcje) tych innych likwidowanych podatników, albo

5) przez osoby prawne, osoby fizyczne albo jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, jeżeli w roku podatkowym, w którym podatnik został utworzony, oraz w roku podatkowym bezpośrednio po nim następującym, zostało do niego wniesione na poczet kapitału uprzednio prowadzone przedsiębiorstwo, zorganizowana część przedsiębiorstwa albo składniki majątku tego przedsiębiorstwa o wartości przekraczającej łącznie równowartość w złotych kwoty 10 000 euro przeliczonej według średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski na pierwszy dzień roboczy października roku poprzedzającego rok podatkowy, w którym wniesiono te składniki majątku, w zaokrągleniu do 1000 zł, przy czym wartość tych składników oblicza się, stosując odpowiednio przepisy art. 14 - nie stosuje przepisu ust. 1 pkt 2 w roku podatkowym, w którym rozpoczął działalność, oraz w roku podatkowym bezpośrednio po nim następującym.

Z przedstawionego we wniosku opisu stanu faktycznego wynika, iż Wnioskodawca jest Spółką komandytową wpisaną do KRS w dniu 11 grudnia 2020 r. W dniu 22 grudnia 2020 r. doszło do zmiany umowy Spółki w wyniku której doszło do zmiany firmy Spółki na spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością spółkę komandytową. Wnioskodawca zaznacza, że w dniu 22 grudnia 2020 r. komandytariusz wniósł wkład dodatkowy, tj. wkład niepieniężny w wysokości 1.189.593,27 zł w postaci przedsiębiorstwa. Zgodnie z umową Spółki pierwszy rok obrotowy kończy się w dniu 31 grudnia 2020 r. Spółka komandytowa nabyła status podatnika podatku dochodowego od osób prawnych z dniem 1 maja 2021 r. w związku z podjęciem Uchwały o przesunięciu okresu uzyskania statusu podatnika podatku dochodowego od osób prawnych. Spółka zamknęła księgi rachunkowe na 31 grudnia 2020 r. i na ten dzień sporządziła sprawozdanie finansowe, zaś na dzień 30 kwietnia 2021 r. zamknęła księgi tylko dla celów podatkowych. Przychody brutto Spółki (z VAT) za okres od rozpoczęcia działalności do 31 grudnia 2020 r. oraz za okres od rozpoczęcia działalności do 30 kwietnia 2021 r. wynosiły:

1) Przychody brutto za 2020 rok: 0,00 zł

2) Przychody brutto za okres od 1 stycznia 2021 r. do 30 kwietnia 2021 r.: 104 227,00 zł.

Przedmiotem wątpliwości Wnioskodawcy jest kwestia ustalenia możliwości zastosowania w roku podatkowym od 1 maja 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. stawki 9% podatku CIT.

W tym miejscu należy ponownie zauważyć, iż spółki komandytowe stały się "spółkami" w rozumieniu art. 4a ust. 1 pkt 21 ustawy CIT dopiero z dniem 1 stycznia 2021 r. Przepisem art. 2 pkt 3 lit. a ustawy zmieniającej zmianie uległa dotychczasowa treść art. 4a ust. 1 pkt 21 lit. c ustawy CIT. Od dnia 1 stycznia 2021 r. zgodnie z ww. przepisem, przez "spółkę" należy również rozumieć spółki, o których mowa w art. 1 ust. 3 pkt 1 i 1a, mające siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej a zatem również spółki komandytowe.

Przed dniem 1 stycznia 2021 r. spółki komandytowe nie były zatem "spółkami" w rozumieniu ustawy CIT a sam Wnioskodawca (co wynika z opisu stanu faktycznego) stał się podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych z dniem 1 maja 2021 r.

Biorąc pod uwagę powyższe należy stwierdzić, iż w analizowanej sprawie w roku podatkowym, w którym spółka komandytowa (Wnioskodawca) chce skorzystać z obniżonej stawki opodatkowania, nie będą do niego miały zastosowania przepisy art. 19 ust. 1a ustawy CIT. Utworzenie Spółki miało miejsce w 2020 r. Natomiast w 2021 r. spółka komandytowa, wolą ustawodawcy uzyskała status podatnika podatku CIT. Jak wynika z treści art. 19 ust. 1a ograniczenie w stosowaniu 9% stawki podatku obejmuje dwa lata podatkowe: rok rozpoczęcia działalności i rok bezpośrednio po nim następujący. W przypadku Wnioskodawcy przepis ten nie może znaleźć zastosowania, gdyż w roku utworzenia nie posiadał statusu podatnika. Skoro więc przepis nie mógł mieć zastosowania w roku 2020, nie może mieć zastosowania wyłącznie w roku następnym, tj. 2021.

Przepis art. 4a pkt 10 ustawy CIT odwołuje się do "poprzedniego roku podatkowego", który w przypadku spółki komandytowej de facto nie występuje, zatem wartość przychodu ze sprzedaży powinna być ustalana w oparciu o poprzedni rok obrotowy takiej spółki. Jak wskazano w wyjaśnieniach opublikowanych w dniu 21 stycznia 2021 r. na stronie internetowej podatki.gov https://www.podatki.gov.pl/cit/wyjasnienia/spolka-komandytowa-cit-irokobrotowy/: "W przypadku, gdy zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy zmieniającej spółka komandytowa, której rok obrotowy równy jest kalendarzowemu, stanie się podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych od 1 stycznia 2021 r., termin zamknięcia ksiąg rachunkowych i sporządzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2020, wynikający z przepisów ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2019 r. poz. 351 z późn. zm.), pokryje się z terminem zamknięcia ksiąg rachunkowych wynikającym z art. 12 ust. 3 ustawy zmieniającej - 31 grudnia 2020 r. Ten dzień poprzedza dzień uzyskania przez spółkę komandytową statusu podatnika podatku dochodowego od osób prawnych.

W przypadku, gdy zgodnie z art. 12 ust. 2 i 3 ustawy zmieniającej spółka komandytowa uzyska status podatnika podatku dochodowego od osób prawnych z dniem 1 maja 2021 r., to wówczas jest ona obowiązana do zamknięcia ksiąg rachunkowych na dzień poprzedzający ten dzień (tj. na dzień 30 kwietnia 2021 r.).

Jednocześnie, art. 12 ust. 3 ustawy zmieniającej zawiera odniesienie do odpowiedniego stosowania przepisów art. 8 ust. 6 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1406 z późn. zm.). Odniesienie to ma na celu wskazanie roku podatkowego spółki komandytowej, natomiast nie nakłada samoistnie obowiązku sporządzania przez spółkę komandytową sprawozdania finansowego na dzień 30 kwietnia 2021 r."

Jednocześnie z brzmienia przepisu art. 12 ust. 4 ustawy zmieniającej wynika możliwość niezamykania ksiąg rachunkowych (jeżeli ostatni dzień roku obrotowego spółki komandytowej przypada w okresie od dnia 31 grudnia 2020 r. do dnia 31 marca 2021 r.) i kontynuacji roku obrotowego do dnia 30 kwietnia 2021 r. Z punktu widzenia rachunkowości przyjęto, iż przepis art. 12 ust. 4 stanowi lex specialis do przepisu art. 3 ust. 1 pkt 9 ustawy o rachunkowości definiującego rok obrotowy. Oznacza to, że jeżeli rok obrotowy spółki komandytowej jest równy kalendarzowemu, to jej rok obrotowy w tym przypadku będzie trwał od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.

Status małego podatnika należy ustalać, odwołując się do literalnego brzmienia przepisu art. 4a pkt 10 ustawy CIT, tj. należy badać przychody brutto ze sprzedaży z poprzedniego roku podatkowego. Przy czym w sytuacji spółki komandytowej, która od 1 maja 2021 r. stała się podatnikiem CIT, poprzedni rok podatkowy nie istnieje, zatem należy odwołać się do jej poprzedniego roku obrotowego, tj. okresu od 1 stycznia 2020 do 31 grudnia 2020. Nie jest w tym przypadku uzasadnione przyjmowanie do ustalenia wielkości sprzedaży okresu od 1 stycznia 2021 do 30 kwietnia 2021 r. Okres ten zawiera się w "bieżącym" roku obrotowym spółki komandytowej obejmującym cały 2021 r. i nie powinien wpływać na ustalenie statusu małego podatnika.

W przedmiotowej sprawie poprzedni rok obrotowy Spółki obejmuje okres od momentu powstania do 31 grudnia 2020 r., a przychody brutto za ten okres wynoszą 0,00 zł. Natomiast przychody za okres od 1 stycznia 2021 do 30 kwietnia 2021 r. są poniżej wskazanego limitu.

Zatem skoro jak wynika z wniosku w 2021 r. Wnioskodawca spełnia definicję małego podatnika w myśl art. 4a pkt 10 ustawy CIT (przychody ze sprzedaży wraz z kwotą należnego podatku od towarów i usług nie przekroczyły w jego poprzednim roku podatkowym wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 2.000.000 euro), to tym samym w roku podatkowym od 1 maja 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. może opodatkować przychody (dochody) inne niż z zysków kapitałowych preferencyjną stawką 9%, o ile przychody (dochody) te nie przekroczą równowartości 2 mln euro.

Stanowisko Wnioskodawcy w powyższym zakresie należało zatem z ww. zastrzeżeniem uznać za prawidłowe.

Dodatkowe informacje

Informacja o zakresie rozstrzygnięcia

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

POUCZENIE o funkcji ochronnej interpretacji

* Funkcję ochronną interpretacji indywidualnych określają przepisy art. 14k-14nb ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2021 r. poz. 1540 z późn. zm.). Interpretacja będzie mogła pełnić funkcję ochronną, jeśli: Państwa sytuacja będzie zgodna (tożsama) z opisem stanu faktycznego i zastosują się Państwo do interpretacji.

* Zgodnie z art. 14na § 1 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n Ordynacji podatkowej nie stosuje się, jeśli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej jest elementem czynności, które są przedmiotem decyzji wydanej:

1)

z zastosowaniem art. 119a;

2)

w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług;

3)

z zastosowaniem środków ograniczających umowne korzyści.

Zgodnie z art. 14na § 2 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli korzyść podatkowa, stwierdzona w decyzjach wymienionych w § 1, jest skutkiem zastosowania się do utrwalonej praktyki interpretacyjnej, interpretacji ogólnej lub objaśnień podatkowych.

POUCZENIE o prawie do wniesienia skargi na interpretację

Mają Państwo prawo do zaskarżenia tej interpretacji indywidualnej do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w (...). Zasady zaskarżania interpretacji indywidualnych reguluje ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2019 r. poz. 2325 z późn. zm.; dalej jako "p.p.s.a.").

Skargę do Sądu wnosi się za pośrednictwem Dyrektora KIS (art. 54 § 1 p.p.s.a.). Skargę należy wnieść w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia interpretacji indywidualnej (art. 53 § 1 p.p.s.a.):

* w formie papierowej, w dwóch egzemplarzach (oryginał i odpis) na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała (art. 47 § 1 p.p.s.a.), albo

* w formie dokumentu elektronicznego, w jednym egzemplarzu (bez odpisu), na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Krajowej Informacji Skarbowej na platformie ePUAP: /KIS/SkrytkaESP (art. 47 § 3 i art. 54 § 1a p.p.s.a.).

Skarga na interpretację indywidualną może opierać się wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną (art. 57a p.p.s.a.).

Podstawa prawna dla wydania interpretacji

Podstawą prawną dla wydania tej interpretacji jest art. 13 § 2a oraz art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2021 r. poz. 1540 z późn. zm.).

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl