0111-KDIB2-1.4010.577.2022.2.MKU - CIT od darowizn na wyposażenie mieszkań dla obywateli Ukrainy

Pisma urzędowe
Status:  Aktualne

Pismo z dnia 10 listopada 2022 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej 0111-KDIB2-1.4010.577.2022.2.MKU CIT od darowizn na wyposażenie mieszkań dla obywateli Ukrainy

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA - stanowisko nieprawidłowe

Szanowni Państwo,

stwierdzam, że Państwa stanowisko w sprawie oceny skutków podatkowych opisanego zdarzenia przyszłego w podatku dochodowym od osób prawnych jest nieprawidłowe.

Zakres wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej

26 sierpnia 2022 r. wpłynął Państwa wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej, który dotyczy ustalenia, czy otrzymane w ramach darowizn środki finansowe, materiały na remont, wyposażenie do mieszkań będą stanowiły dla spółki przychód podatkowy.

Wniosek nie spełniał wymogów formalnych, dlatego też pismem z 14 października 2022 r. Znak: 0111-KDIB2-1.4010.577.2022.1.MKU wezwano do jego uzupełnienia, co też nastąpiło 31 października 2022 r.

Treść wniosku jest następująca:

Opis zdarzenia przyszłego

W związku z trwającą wojną na Ukrainie X Spółka z o.o. zamierza udostępnić w prowadzonym hotelu mieszkania dla obywateli Ukrainy i ich rodzin. Zamierza wykonać remont w obiekcie hotelowym, który nie jest jej własnością a posiada go w użytkowaniu do 2050 r., tak aby przystosować go do zasiedlenia przez uchodźców. Remont ma być sfinansowany środkami pieniężnymi, materiałami budowlanymi, wyposażeniem do mieszkań pochodzącymi z darowizn od osób fizycznych, spółek prawa handlowego, prywatnych przedsiębiorców i innych podmiotów. Otrzymywane środki pieniężne będą wpływały bezpośrednio na dedykowane konto bankowe, otwarte przez spółkę.

W uzupełnieniu wniosku Wnioskodawca wskazał, że nie jest on podmiotem wykonującym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ani na terytorium Ukrainy działalność leczniczą lub działalność z zakresu ratownictwa medycznego. Wnioskodawca jest podmiotem świadczącym usługi hotelowe i gastronomiczne.

Wnioskodawca nie jest organizacją, o której mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ani równoważną organizacją określoną w przepisach regulujących działalność pożytku publicznego obowiązujących na terytorium Ukrainy.

Po rozliczeniu modernizacji koszty z tym związane zostaną zaliczone do kosztów uzyskania przychodów poprzez odpisy amortyzacyjne.

Środki finansowe, materiały na remont i wyposażenie do mieszkań zostaną otrzymane wyłącznie w okresie od dnia 24 lutego 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r.

Pytanie

Czy otrzymane w ramach darowizn środki finansowe, materiały na remont, wyposażenie do mieszkań będą stanowiły dla spółki przychód podatkowy?

Państwa stanowisko w sprawie

Spółka X spółka z o.o. z siedzibą w G uważa, że otrzymane środki pieniężne, materiały na remont i wyposażenie mieszkań nie powinny stanowić dla spółki przychodu podatkowego, gdyż będą przeznaczone obywatelom Ukrainy wraz z rodzinami uciekającymi przed skutkami toczącej się wojny. Remont obiektu będzie przeprowadzony tylko ze względu na zasiedlenie uchodźcami i chęcią stworzenia im namiastki domu, który byli zmuszeni opuścić.

Ocena stanowiska

Stanowisko, które przedstawili Państwo we wniosku jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE interpretacji indywidualnej

Zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawa o CIT:

Przedmiotem opodatkowania podatkiem dochodowym jest dochód stanowiący sumę dochodu osiągniętego z zysków kapitałowych oraz dochodu osiągniętego z innych źródeł przychodów. W przypadkach, o których mowa w art. 21, art. 22 i art. 24b, przedmiotem opodatkowania jest przychód.

W myśl art. 7 ust. 2 ustawa o CIT:

Dochodem ze źródła przychodów, z zastrzeżeniem art. 11c, art. 11i, art. 24a, art. 24b, art. 24ca, art. 24d i art. 24f, jest nadwyżka sumy przychodów uzyskanych z tego źródła przychodów nad kosztami ich uzyskania, osiągnięta w roku podatkowym. Jeżeli koszty uzyskania przychodów przekraczają sumę przychodów, różnica jest stratą ze źródła przychodów.

Powołana ustawa nie zawiera definicji przychodu podatkowego. Ustawodawca ograniczył się w tym zakresie do wskazania w art. 12 przykładowych przysporzeń, zaliczanych do tej kategorii.

Zgodnie art. 12 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawa o CIT:

Przychodami, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4 oraz art. 14, są w szczególności:

1)

otrzymane pieniądze, wartości pieniężne, w tym również różnice kursowe;

2)

wartość otrzymanych rzeczy lub praw, a także wartość innych świadczeń w naturze, w tym wartość rzeczy i praw otrzymanych nieodpłatnie lub częściowo odpłatnie, a także wartość innych nieodpłatnych lub częściowo odpłatnych świadczeń, z wyjątkiem świadczeń związanych z używaniem środków trwałych otrzymanych przez samorządowe zakłady budżetowe w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych oraz spółki użyteczności publicznej z wyłącznym udziałem jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków od Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków w nieodpłatny zarząd lub używanie.

Literalna wykładnia wyżej wymienionych przepisów prowadzi do wniosku, że do przychodów podatkowych zalicza się wyłącznie przychody, które w danym momencie są trwałe, definitywne i bezwarunkowe.

W konsekwencji należy uznać, iż do przychodów podatkowych, podatnik powinien zaliczyć tylko takie przychody, które są mu należne. Nie mogą być to więc jakiekolwiek przychody, lecz przychody, w stosunku do których podatnikowi przysługiwać będzie prawo do ich otrzymania i które stanowić będą jego trwałe przysporzenie majątkowe. Zasadą jest więc fakt, iż o zaliczeniu danego przysporzenia majątkowego do przychodów danej osoby prawnej decyduje definitywny charakter tego przysporzenia oznaczający, że w sposób faktyczny i ostateczny powiększa on aktywa podatnika, bądź też pomniejsza jego pasywa.

W Komentarzu do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, red. prof. dr hab. Witold Modzelewski, red. Jacek Pyssa, Małgorzata Lehmann-Ziaja, Andrzej Dembiński, Bartłomiej Kurant, 2018: "Pojęcie przychodu. Ustawa nie definiuje ściśle pojęcia przychodu, jednakże na podstawie treści art. 12 PDOPrU można określić przychód jako wszelkie trwale, bezzwrotne i definitywne przysporzenia majątkowe w postaci środków pieniężnych, dóbr majątkowych oraz świadczeń w naturze, niezależnie od tytułu prawnego ich uzyskania przez podatnika; wyjątki od tej zasady określone są w ust. 4 i 4a tego artykułu. Definitywne przysporzenie majątkowe należy rozumieć w ten sposób, ze w sposób trwały i ostateczny zwiększa ono aktywa osoby prawnej". Dodatkowo, J. Marciniuk (red.), Podatek dochodowy od osób fizycznych. Komentarz. Wyd. 18, Warszawa 2017: "Przepisy ustawy określające źródła przychodów podatnika odnoszą się do przychodów o charakterze definitywnym, a więc powiększających wartość majątku podatnika".

Od tejże zasady (kwalifikacji przychodów jako podatkowe) ustawodawca wprowadził wyjątki w ściśle określonych przypadkach. Katalog przysporzeń, których nie zalicza się do przychodów podatkowych zawarty w art. 12 ust. 4 ustawy o CIT jest katalogiem zamkniętym. Wskazać należy również, że przychód w prawie podatkowym nie jest definiowany wynikowo (jako strata lub zysk podmiotu), a jako jakiekolwiek trwałe przysporzenie majątkowe, uzyskane poprzez przyrost aktywów lub zmniejszenie pasywów podatnika.

Z treści wniosku wynika, że Spółka zamierza udostępnić w prowadzonym hotelu mieszkania dla obywateli Ukrainy i ich rodzin. Spółka zamierza wykonać remont w obiekcie hotelowym, który nie jest jej własnością, a który posiada w użytkowaniu do 2050 r., tak aby przystosować go do zasiedlenia przez uchodźców. Remont ma być sfinansowany środkami pieniężnymi, materiałami budowlanymi i wyposażeniem do mieszkań pochodzącymi z darowizn od osób fizycznych, spółek prawa handlowego, prywatnych przedsiębiorców i innych podmiotów. Otrzymywane środki pieniężne będą wpływały bezpośrednio na dedykowane konto bankowe, otwarte przez spółkę.

Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą kwestii ustalenia czy otrzymane w ramach darowizn środki finansowe, materiały na remont i wyposażenie do mieszkań będą stanowiły dla spółki przychód podatkowy.

Należy wskazać, że w przypadku osób prawnych do darowizn zastosowanie znajdą przepisy ustawy o CIT. Otrzymana darowizna w rozumieniu przepisów CIT co do zasady generuje przychód podatkowy, co prawda niewymieniony bezpośrednio, ale mieszczący się w katalogu innych nieodpłatnych lub częściowo odpłatnych świadczeń.

Organ pragnie zaznaczyć, że wyłączenie z przychodów darowizny związanej z pomocą uchodźcom z Ukrainy możliwe jest na podstawie przepisu szczególnego, tj. art. 38x wprowadzonego ustawą z 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 583, art. 76). Ustawodawca określa w tym przepisie w sposób jednoznaczny, jakich wartości darowizn i nieodpłatnych świadczeń nie zalicza się do przychodu.

Zgodnie bowiem z art. 38x ustawy o CIT:

Do przychodów nie zalicza się wartości darowizn i nieodpłatnych świadczeń, o których mowa w art. 38w, otrzymanych w okresie od dnia 24 lutego 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r. przez podatników, o których mowa w art. 38w ust. 1.

Zgodnie z powyższym art. 38w ustawy o CIT stanowi, że:

1. Kosztem uzyskania przychodów są koszty wytworzenia lub cena nabycia rzeczy lub praw będących przedmiotem darowizn przekazanych w okresie od dnia 24 lutego 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r. na cele związane z przeciwdziałaniem skutkom działań wojennych na terytorium Ukrainy:

1)

organizacjom, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, lub równoważnym organizacjom określonym w przepisach regulujących działalność pożytku publicznego obowiązujących na terytorium Ukrainy,

2)

jednostkom samorządu terytorialnego,

2a) wojewodom,

3) Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych,

4) podmiotom wykonującym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub na terytorium Ukrainy działalność leczniczą lub działalność z zakresu ratownictwa medycznego

- o ile koszty wytworzenia lub cena nabycia nie zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodów, w tym poprzez odpisy amortyzacyjne.

2. Kosztem uzyskania przychodów są koszty poniesione z tytułu nieodpłatnego świadczenia, którego celem jest przeciwdziałanie skutkom działań wojennych na terytorium Ukrainy, realizowanego w okresie od dnia 24 lutego 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r. na rzecz podmiotów wymienionych w ust. 1, o ile nie zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodów, w tym poprzez odpisy amortyzacyjne.

Z treści artykułu 38x wynika, że do przychodów nie zalicza się wartości darowizn i nieodpłatnych świadczeń, o których mowa w art. 38w, otrzymanych w okresie od dnia 24 lutego 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r. przez podatników, o których mowa w art. 38w ust. 1. Oznacza to, że podatnik chcąc skorzystać z preferencji podatkowej wprowadzonej ustawą o pomocy obywatelom Ukrainy musi spełniać określone w tych przepisach warunki.

Jak wynika z wniosku Spółka z o.o. nie jest podatnikiem o którym mowa w art. 38w. ust. 1 ustawy o CIT.

W konsekwencji, otrzymane przez Państwa darowizny tj. materiały na remont oraz wyposażenie do mieszkań będą generowały przychód podatkowy podlegający opodatkowaniu.

Do darowizn pieniężnych nie mają jednak zastosowania ww. przytoczone przepisy ustawy CIT, ponieważ mówią one jedynie o "kosztach wytworzenia lub cenie nabycia rzeczy lub praw majątkowych będących przedmiotem darowizny", a darowizny pieniężne nie mieszczą się we wskazanej kategorii.

Odnosząc się do darowizny stanowiącej środki pieniężne, stwierdzić należy, że zgodnie z art. 38z ustawy o CIT:

Zwalnia się od podatku dochodowego świadczenie pieniężne, o którym mowa w art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. poz. 583).

W myśl jednak art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 583, dalej: "ustawa o pomocy"):

Każdemu podmiotowi, w szczególności osobie fizycznej prowadzącej gospodarstwo domowe, który zapewni, na własny koszt, zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy, o których mowa w art. 1 ust. 1, może być przyznane na jego wniosek świadczenie pieniężne z tego tytułu nie dłużej niż za okres 120 dni od dnia przybycia obywatela Ukrainy na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Okres wypłaty świadczenia może być przedłużony w szczególnie uzasadnionych przypadkach.

W świetle powyższych przepisów zwolnieniu od opodatkowania podlega jedynie świadczenie pieniężne przyznane na wniosek o którym mowa w art. 13 ustawy o pomocy z tytułu zapewnienia, na własny koszt, zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy. Zwolnienie to nie dotyczy więc wskazanej we wniosku darowizny pieniężnej.

Zgodnie z opisem zdarzenia przyszłego Spółka otrzyma w ramach darowizny środki pieniężne od osób fizycznych, spółek prawa handlowego, prywatnych przedsiębiorców i innych podmiotów oraz zgromadzi je na dedykowanym rachunku bankowym. Wskazane środki przeznaczy na remont w obiekcie hotelowym, który nie jest jego własnością, a posiada go w użytkowaniu do 2050 r., tak aby przystosować go do zasiedlenia przez uchodźców. W konsekwencji, stwierdzić należy, że skoro Wnioskodawca z otrzymanej darowizny w postaci środków pieniężnych sfinansuje swoje wydatki, to ww. przepis nie ma do niego zastosowania.

Także żaden inny przepis ustawy o CIT nie wyłącza z przychodów podatkowych, ani nie zwalnia od opodatkowania wskazanych we wniosku darowizn.

W konsekwencji darowizny te generują przychód podatkowy, podlegający opodatkowaniu.

Zatem Państwa stanowisko w całości należało uznać za nieprawidłowe.

Dodatkowe informacje

Informacja o zakresie rozstrzygnięcia

Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, gdy rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swoją aktualność.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

POUCZENIE o funkcji ochronnej interpretacji

Funkcję ochronną interpretacji indywidualnych określają przepisy art. 14k-14nb ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2021 r. poz. 1540 z późn. zm.). Interpretacja będzie mogła pełnić funkcję ochronną, jeśli: Państwa sytuacja będzie zgodna (tożsama) z opisem stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego i zastosują się Państwo do interpretacji.

Zgodnie z art. 14na § 1 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n Ordynacji podatkowej nie stosuje się, jeśli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej jest elementem czynności, które są przedmiotem decyzji wydanej:

1)

z zastosowaniem art. 119a;

2)

w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług;

3)

z zastosowaniem środków ograniczających umowne korzyści.

Zgodnie z art. 14na § 2 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli korzyść podatkowa, stwierdzona w decyzjach wymienionych w § 1, jest skutkiem zastosowania się do utrwalonej praktyki interpretacyjnej, interpretacji ogólnej lub objaśnień podatkowych.

POUCZENIE o prawie do wniesienia skargi na interpretację

Mają Państwo prawo do zaskarżenia tej interpretacji indywidualnej do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w (...). Zasady zaskarżania interpretacji indywidualnych reguluje ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2022 r. poz. 329 z późn. zm.; dalej jako "p.p.s.a.").

Skargę do Sądu wnosi się za pośrednictwem Dyrektora KIS (art. 54 § 1 p.p.s.a.). Skargę należy wnieść w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia interpretacji indywidualnej (art. 53 § 1 p.p.s.a.):

- w formie papierowej, w dwóch egzemplarzach (oryginał i odpis) na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała (art. 47 § 1 p.p.s.a.), albo

- w formie dokumentu elektronicznego, w jednym egzemplarzu (bez odpisu), na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Krajowej Informacji Skarbowej na platformie ePUAP: /KIS/SkrytkaESP (art. 47 § 3 i art. 54 § 1a p.p.s.a.).

Skarga na interpretację indywidualną może opierać się wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną (art. 57a p.p.s.a.).

Podstawa prawna dla wydania interpretacji

Podstawą prawną dla wydania tej interpretacji jest art. 13 § 2a oraz art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2021 r. poz. 1540 z późn. zm.).

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl