Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo
z dnia 12 marca 2020 r.
Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej
0111-KDIB2-1.4010.546.2019.3.PB

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2019 r. poz. 900 z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 27 listopada 2019 r. (data wpływu 3 grudnia 2019 r.), uzupełnionym pismem z 10 lutego 2020 r. (które wpłynęło tego samego dnia za pośrednictwem platformy ePUAP), o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie skutków podatkowych związanych z podziałem przez wydzielenie Spółki, której Wnioskodawca jest jedynym akcjonariuszem - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 3 grudnia 2019 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie skutków podatkowych związanych z podziałem przez wydzielenie Spółki, której Wnioskodawca jest jedynym akcjonariuszem.

Wniosek powyższy nie spełniał wymogów formalnych, dlatego też pismem z 31 stycznia 2020 r., Znak: 0111-KDIB2-1.4010.546.2019.2.PB wezwano do jego uzupełnienia, co też nastąpiło 10 lutego 2020 r.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca jest jedynym akcjonariuszem S.A. (dalej: "Spółka Dzielona"), która jest spółką kapitałową prawa polskiego i podlega (oraz na moment opisanego zdarzenia przyszłego będzie podlegać) nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu CIT w Polsce (Spółka dzielona jest polskim rezydentem podatkowym). Spółka Dzielona jest również zarejestrowanym i czynnym podatnikiem podatku VAT w Polsce.

Spółka Dzielona specjalizuje się w sprzedaży technologii litowo-jonowej, czyli baterii do laptopów, kamer, telefonów komórkowych. Ponadto, Spółka Dzielona prowadzi sprzedaż innych produktów z obszaru elektroniki takich jak: ładowarki, power banki, akumulatory, klawiatury, matryce, zasilacze, kable.

W ramach działalności Spółki Dzielonej, funkcjonują dwie niezależne od siebie, rozpoznawalne na rynku elektroniki marki: X i Y, które oferują zbliżone do siebie portfolio produktów. Główną różnicą jest fakt, że X jest marką produktów, a Y jest marką kanału sprzedaży e-commerce, oferującą klientom produkty elektroniczne różnych marek.

Spółka Dzielona prowadzi działalność gospodarczą w dwóch podstawowych obszarach (pionach):

1. Pion Sprzedaży Detalicznej Y obejmujący sprzedaż sprzętu elektronicznego, klientom detalicznym (B2C), w tym w szczególności na terenie Polski poprzez sklep internetowy Y i... oraz sieć sklepów stacjonarnych, a także poza terenem Polski poprzez sklepy internetowe YE ("Działalność Y");

2. Pion Zakupów, Sprzedaży i Rozwoju X obejmujący import sprzętu elektronicznego, w tym towarów X, działalność badawczo-rozwojową (R&D), marketing marki X, działalność sprzedażową dla odbiorców hurtowych (B2B), oraz pozostałą działalność wspomagającą ("Działalność Pozostała").

Działalność Y obejmuje w szczególności następujące działania:

* sprzedaż sprzętu elektronicznego poprzez e-commerce Y,

* sprzedaż sprzętu elektronicznego poprzez e-commerce YE (marka Y na zagranicę),

* sprzedaż sprzętu elektronicznego poprzez stacjonarne sklepy detaliczne Y,

* sprzedaż sprzętu elektronicznego poprzez...,

* rozwój i marketing marki Y oraz YE.

Działalność Pozostała obejmuje w szczególności następujące działania:

* działalność badawczo-rozwojową - praca nad nowymi własnymi produktami, a także nad ulepszeniem dotychczasowego asortymentu,

* import sprzętu elektronicznego - pogłębianie współpracy z aktualnymi dostawcami, poszukiwanie nowych dostawców,

* zarządzanie łańcuchem dostaw - logistyka dostaw, zarządzanie centrum dystrybucyjnym, obsługa wysyłek krajowych i zagranicznych oraz reklamacji,

* marketing marki X,

* sprzedaż sprzętu elektronicznego w kanale B2B,

* sprzedaż sprzętu elektronicznego skierowana na rynki zagraniczne (w tym poprzez... oraz...).

Działalność Spółki Dzielonej prowadzona jest przez wyspecjalizowane kanały dystrybucji m.in. kanały B2B (dla odbiorców hurtowych), jak i kanały B2C (dla odbiorców detalicznych). Spółka Dzielona w szczególności korzysta z kanałów B2C takich jak...,...,..., strona internetowa Y i jej zagraniczne odpowiedniki - YE skierowane w szczególności do klientów m.in. z Wielkiej Brytanii, Francji, Niemczech i Włoszech (planowane wprowadzenie sprzedaży również w Holandii, Hiszpanii, Węgrzech, Słowacji i Czechach), stanowiące własne sklepy e-commerce Spółka Dzielona.

Działalność Y odpowiada za sprzedaż klientom detalicznym na terenie Polski i za granicą towarów poprzez sklepy internetowe Y i YE jak i...oraz sklepy stacjonarne w Polsce. Za sprzedaż dla odbiorców hurtowych odpowiada Działalność Pozostała. Zarówno Działalność Y jak i Działalność Pozostała prowadzona jest przy wykorzystaniu zasobów (w tym zasobów ludzkich) zlokalizowanych na terenie Polski.

Powyższe podstawowe obszary działalności Spółki Dzielonej są wykonywane w wyodrębnionych organizacyjnie obszarach, opisanych poniżej w dalszej części Wniosku. Spółka Dzielona identyfikuje - dla celów operacyjnych oraz zarządczych - aktywności, aktywa, pasywa, prawa i obowiązki oraz personel przypisany do każdego z powyższych obszarów.

Z uwagi na to, że marki Y i X są w pewnym stopniu konkurencyjne względem siebie, Spółka Dzielona podjęła decyzję o zmianie struktury korporacyjnej. W ramach docelowej struktury Działalność Y zostanie oddzielona prawnie (w ramach transakcji podziału) od Działalności Pozostałej, w skład której wchodzi działalność marki X. Celem przeniesienia Działalności Y jest umożliwienie zwiększenia sprzedaży produktów innych producentów i umocnienie marki dystrybucyjnej Y.

W tym zakresie planuje się, że podział Spółki Dzielonej nastąpi w trybie przewidzianym w art. 529 § 1 pkt 4 Kodeksu spółek handlowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2019 r. poz. 505 z późn. zm.), tj. w drodze podziału przez wydzielenie ("Podział"). W ramach Podziału część majątku Spółki Dzielonej zostanie przeniesiona na spółkę przejmującą (dalej: "Spółka Przejmująca"). Spółka Przejmująca będzie spółką siostrą Spółki Dzielonej (tj. ten sam podmiot, czyli Wnioskodawca będzie posiadał całość akcji Spółki Dzielonej i całość udziałów Spółki Przejmującej). Wnioskodawca otrzyma udziały w Spółce Przejmującej w wartości nominalnej odpowiadającej wartości otrzymanego od Spółki Dzielonej majątku w postaci Działalności Y.

Wnioskodawca podkreśla, że po przeprowadzeniu Podziału, oba rodzaje działalności będą wykonywane przez oddzielne podmioty prawne, tj.:

* podmiot zajmujący się importem sprzętu elektronicznego, w tym towarów X, działalnością badawczo-rozwojową, produkcją, logistyką, sprzedażą i marketingiem marki produktów X i działalnością sprzedażową dla odbiorców hurtowych oraz zagranicznych - Podmiotem tym będzie Spółka Dzielona; oraz

* podmiot zajmujący się sprzedażą sprzętu elektronicznego klientom detalicznym na terenie Polski i za granicą poprzez sklep internetowy Y i jego zagraniczne odpowiedniki YE,...oraz sklepy stacjonarne w Polsce - Podmiotem tym będzie Spółka Przejmująca.

Przeprowadzenie opisanej wyżej reorganizacji umożliwi Spółce Dzielonej oraz Spółce Przejmującej przejrzyste wyodrębnienie poszczególnych rodzajów działalności biznesowej i specjalizację w danych obszarach.

Poniżej przedstawiono zasady funkcjonowania poszczególnych działalności z perspektywy organizacyjnej, finansowej i funkcjonalnej.

1. Wyodrębnienie organizacyjne

Zarówno Działalność Y jak i Działalność Pozostała są i będą na moment Podziału wyposażone (tj. wykorzystują/będą wykorzystywać na potrzeby prowadzonej działalności) w niezbędne składniki materialne i niematerialne potrzebne do prowadzenia odpowiednio Działalności Y oraz Działalności Pozostałej. Obejmuje i będzie to obejmować w szczególności:

W przypadku Działalności Y:

* aktywa trwałe (w tym sprzęt komputerowy, wyposażenie sklepów stacjonarnych),

* kontakty biznesowe (związane ściśle z prowadzeniem sprzedaży - bazę klientów wraz ze specyfikacją produktów oraz podsumowaniem zasad współpracy), specjalistyczną wiedzę na temat produktów oferowanych przez Y;

* zapasy (towary zlokalizowane w sklepach stacjonarnych);

* pracowników wykonujących zadania w ramach Działalności Y;

* umowy handlowe związane z Działalnością Y (w tym umowy najmu powierzchni sklepowych, umowy o rejestracje oraz utrzymanie domen internetowych, umowy z pośrednikami płatności internetowych, umowa z...);

* środki pieniężne niezbędne do prowadzenia działalności i należności związane z Działalnością Y;

* zobowiązania (np. z tytułu rozliczeń z usługodawcami);

* zezwolenia (np. wpis do rejestru pośredników kredytowych);

* należności.

W przypadku Działalności Pozostałej:

* aktywa trwałe (m.in. wyposażenie magazynów, sprzęt komputerowy, wyposażenie laboratorium, środki transportu)

* kontakty biznesowe (związane ściśle z prowadzeniem sprzedaży - bazę klientów B2B oraz dostawców wraz ze specyfikacją produktów oraz podsumowaniem zasad współpracy), specjalistyczną wiedzę na temat marketingu i dystrybucji produktów oraz historię współpracy z klientami;

* zapasy towarów;

* pracowników wykonujących zadania w ramach Działalności Pozostałej;

* wynajmowaną powierzchnię w K, S i Z udostępnioną pracownikom odpowiedzialnym za Działalność Pozostałą;

* umowy handlowe związane z Działalnością Pozostałą (np. kontrakty z klientami i dostawcami);

* środki pieniężne związane z Działalnością Pozostałą;

* zobowiązania związane z Działalnością Pozostałą;

* należności (np. wynikające ze sprzedaży sprzętu elektronicznego w kanale B2B).

Zarówno Działalność Y, jak i Działalność Pozostała są formalnie wyodrębnione w strukturze Spółki Dzielonej - tj. są odrębnymi działami funkcjonującymi odrębnie na zasadach potwierdzonych w uchwale Zarządu Spółki Dzielonej ("Uchwała"). Uchwała ta potwierdza status Działalności Y oraz Działalności Pozostałej jako odrębnych wewnętrznie jednostek organizacyjnych, zorganizowanych w ramach struktury Spółki Dzielonej jako organizacyjnie, finansowo i funkcjonalnie niezależne wewnętrznie jednostki posiadające uprawnienia i środki umożliwiające im samodzielne wykonywanie zadań związanych z prowadzeniem przypisanej do nich działalności.

Ponadto, Działalność Y oraz Działalność Pozostała jest potwierdzona Regulaminem organizacyjnym stanowiącym załącznik do Uchwały.

Faktyczne wyodrębnienie Działalności Y oraz Działalności Pozostałej wynika bezpośrednio z odrębnego charakteru przedmiotu działalności oraz wykonywanych w ramach tych jednostek funkcji i zadań.

Zarówno przed jak i po Podziale obydwa piony biznesowe mają i będą miały dostęp do odpowiedniego wsparcia finansowego, kadrowego, co umożliwi zapewnienie ciągłości w prowadzeniu Działalności Y oraz Działalności Pozostałej.

2. Wyodrębnienie finansowe

Wypracowane przed Podziałem wyodrębnienie finansowe Działalności Y oraz Działalności Pozostałej pozwala dokonać na potrzeby wewnętrzne podziału przychodów i kosztów księgowych oraz ustalić wynik finansowy osobno dla każdego ZCP.

Jak wspomniano w części odnoszącej się do wyodrębnienia organizacyjnego, do każdej działalności możliwe będzie również przypisanie (na moment Podziału) określonych składników majątkowych, należności i zobowiązań. Księgowość i dokumentacja finansowa Spółki Dzielonej już w chwili obecnej pozwala na przypisanie przychodów i kosztów księgowych (według określonego klucza) do konkretnej działalności i tym samym umożliwia sporządzenie dla celów rachunkowości zarządczej odrębnego rachunku zysków i strat oraz bilansu dla każdej działalności z osobna. Spółka Dzielona już przed Podziałem przygotowuje oddzielne bilanse oraz rachunki wyników dla obu pionów biznesowych. Podobnie, zarówno Działalności Y, jak i Działalności Pozostałej można przypisać odrębne przepływy finansowe związane z daną działalnością oraz ewidencję zdarzeń gospodarczych. Wnioskodawca zaznacza również, że w ramach Działalności Y tworzone są odrębne (od Działalności Pozostałej) plany finansowe (budżet) oraz dokonywana jest bieżąca (okresowa) kontrola płynności.

Dodatkowo, na moment Podziału Działalność Pozostała oraz Działalność Y będą miały przypisane odrębne rachunki bankowe. Dla Działalności Y jest otwarty rachunek pomocniczy w ramach rachunku bankowego Spółki Dzielonej. Po Podziale Spółka Dzielona będzie dalej korzystać z tego rachunku bankowego, zaś Spółka Przejmująca otworzy nowy, odrębny rachunek bankowy.

3. Przeznaczenie do realizacji określonych zadań gospodarczych (wyodrębnienie funkcjonalne)

Wnioskodawca zaznacza, że zarówno Działalność Y jak i Działalność Pozostała niezależnie realizują różne rodzaje zadań w różnych lokalizacjach lub przez różne kanały dystrybucji.

Obie Działalności są oddzielnie zarządzane na poziomie operacyjnym oraz posiadają własną wykwalifikowaną kadrę pracowniczą.

Wnioskodawca potwierdza, że w ramach wyodrębnienia funkcjonalnego wyodrębnione zostaną zasoby materialne (tj. aktywa, w tym środki trwałe i wyposażenie, zapasy oraz należności i środki pieniężne).

Dodatkowo, w ramach wyodrębnienia funkcjonalnego wyodrębniono zasoby ludzkie. Spółka Dzielona posiada wewnętrzną, hierarchiczną i organizacyjną strukturę wyodrębniającą Działalność Y i Działalność Pozostałą. Osobą odpowiedzialną za bieżące zarządzanie Działalnością Y jest Dyrektor Pionu Sprzedaży Detalicznej Y, w ramach którego działają Zespoły: Sprzedaży Detalicznej, Obsługi Klienta polskiego, IT (rozwój sklepów e-commerce) oraz Wsparcia (back-office).

Osobami odpowiedzialnymi za bieżące zarządzanie Działalnością Pozostałą są Dyrektor Operacyjny (Dział Zakupów), Dyrektor Finansowy (Dział Finansów), Dyrektor Sprzedaży (Dział Sprzedaży hurtowej), Dyrektor Techniczny (Dział IT), Dyrektor Działu HR i Prawnego. Osoby te są odpowiedzialne za bieżące zarządzanie odpowiednio Działalnością Y i Działalnością Pozostałą.

Dodatkowo, do Działalności Y są przyporządkowani pracownicy sklepów stacjonarnych oraz zespól obsługi klienta. W ramach podziału do Działalności Y zostaną przyporządkowane też osoby odpowiedzialne za księgowość, podatki, kadry i płace, rekrutację, utrzymanie i rozwój sklepów e-commerce (programiści), marketing internetowy, reklamacje i retencję klienta.

Zgodnie z powyższym, każda z przedmiotowych działalności ma/będzie mieć przyporządkowany do siebie zespół pracowników, którzy wykonują/będą wykonywać poszczególne funkcje dotyczące działalności podstawowej tych pionów biznesowych, tj. odpowiednio Działalności Y oraz Działalności Pozostałej.

Zarówno Działalność Y oraz Działalność Pozostała będą dysponować na moment Podziału pracownikami oraz wszystkimi wskazanymi wyżej składnikami materialnymi i niematerialnymi przydzielonymi tym pionom biznesom, co pozwoli w praktyce na samodzielne podejmowanie decyzji biznesowych oraz prowadzenie działalności przez każdą z tych jednostek jakby czyniło to niezależne przedsiębiorstwo.

W rezultacie Podziału wyodrębnienie Działalności Y oraz Działalności Pozostałej jako odrębnych struktur (obejmujących odpowiednie zespoły powiązanych ze sobą składników materialnych i niematerialnych przeznaczonych do prowadzenia odrębnych działalności gospodarczych), ma na celu zapewnienie kontynuacji działalności skupionych obecnie w ramach jednej struktury Wnioskodawcy przez dwa niezależne od siebie podmioty, tj. Spółki Dzielonej i Spółki Przejmującej.

Wnioskodawca zaznacza, że takie przyporządkowanie osób zapewni prowadzenie po Podziale Działalności Y bez zakłóceń.

Wnioskodawca podkreśla jednocześnie, że przed Podziałem Działalność Y oraz Działalność Pozostała nabywają część usług zewnętrznych w oparciu o wspólne umowy handlowe ("Wspólne umowy") podpisane pomiędzy Spółką Dzieloną oraz zewnętrznymi podmiotami (np. usługodawcami i dostawcami). Na moment Podziału zapewnione będzie, aby zarówno Spółka Dzielona, jak i Spółka Przejmująca miały podpisane odrębne umowy na przedmiot objęty Wspólnymi umowami, tam gdzie to możliwe (np. poprzez zawarcie nowych umów przez Spółkę Przejmującą lub cesję dotychczasowych umów).

Wnioskodawca zwraca uwagę na umowę powierzchni lokalu, której podzielenie nastąpi do momentu Podziału. W wyniku podziału tej umowy najemca oraz Spółka Przejmująca podpiszą odrębną umowę najmu.

Spółka Dzielona wystąpi również o dokonanie cesji umowy z usługodawcą..., tak aby koszty przypisane do Działalności Y były rozliczane odrębnie.

Jednocześnie, Wnioskodawca zaznacza, że Działalność Y korzysta ze wsparcia Działalności Pozostałej w zakresie usług dotyczących zarządzania infrastrukturą sieciową, serwerową, bezpieczeństwem IT oraz systemem ERP. Usługi te świadczone są przez usługodawcę zewnętrznego. Z uwagi na fakt, że umowa pokrywająca świadczenie tych usług zawarta przez Spółkę Dzieloną dotyczy licencji na więcej niż jedną spółkę i obejmuje Działalność Y przenoszoną na Spółkę Przejmującą, w przypadku tych usług zostanie zastosowane odmienne rozwiązanie tj. Spółka Dzielona będzie refakturować ponoszone koszty przypisane do Działalności Y na Spółkę Przejmującą.

Wnioskodawca zwraca jednocześnie uwagę na fakt, iż refakturowanie ponoszonych kosztów dotyczących licencji przypisanych do Działalności Y na Spółkę Przejmującą nie jest w żadnym wypadku podyktowane korzyścią podatkową. Przemawiają za tym między innymi poniższe przesłanki biznesowe.

Pierwszą z nich jest fakt, iż takie rozwiązanie, zapewni spójność systemów w ramach grupy i łatwą konsolidację danych na potrzeby wspólnika. Jednocześnie, zastosowanie tych samych systemów sieciowych w Spółce Dzielonej i Spółce Przejmującej jest rozwiązaniem optymalnym, charakterystycznym dla spółek działających w ramach jednej grupy kapitałowej, gdyż wiąże się z korzystaniem z rozwiązania sprawdzonego, bezpiecznego (dane nie wyciekają do kolejnych spółek zewnętrznych) oraz w wyniku zastosowania efektu synergii - pozwalającego obniżyć koszty licencji, z uwagi na liczbę partycypujących spółek.

Po drugie, rozwiązanie, w którym umowa na udzielanie poszczególnych licencji na rzecz Działalności Y byłaby zawierana pomiędzy Spółką Przejmującą a zewnętrznym dostawcą, mogłaby prowadzić do podwyższenia wysokości opłat z tytułu takich usług a w konsekwencji wzrostu kosztów operacyjnych Spółki Przejmującej. Wynikałoby to z faktu, iż zawarcie odrębnej umowy pomiędzy Spółką Przejmującą a zewnętrznym dostawcą wymagałoby odrębnego ustalenia warunków umowy - które mogłyby być mniej korzystne od warunków obecnych dlatego, że licencja posiadana przez Spółkę Dzieloną została zawarta na więcej niż jeden podmiot co w konsekwencji obniża jej jednostkową cenę. Zdaniem Wnioskodawcy, niekorzystanie przez Spółkę Przejmującą z istniejącej umowy i zawarcie odrębnej, mniej korzystnej umowy z zewnętrznym dostawcą usług IT mogłoby być postrzegane jako działanie na niekorzyść Spółki Przejmującej.

Z tego względu, Spółka Dzielona i Spółka Przejmująca podjęły decyzję o refakturowaniu ponoszonych kosztów związanych z licencjami przypisanych do Działalności Y na Spółkę Przejmującą.

Wnioskodawca zaznacza też, że z uwagi na fakt, że Działalność Pozostała obejmuje m.in. działalność zakupową (w tym logistyka dostaw) a Działalność Y skupia m.in. działalność dystrybucyjną (sprzedażową), jak wspomniano powyżej działalności te będą kontynuowane po Podziale. W praktyce oznacza to, że w ramach potrzeb Spółka Przejmująca będzie nabywać towary od Spółki Dzielonej w celu ich dalszej odsprzedaży do jej finalnych klientów. Warunki tych rozliczeń pomiędzy spółkami będą miały charakter rynkowy.

Podobnie jak w przypadku usług dotyczących zarządzania infrastrukturą IT, tego rodzaju rozwiązanie pozwoli na niezakłócone kontynuowanie działalności gospodarczej w ramach Działalności Y. Zdaniem Wnioskodawcy, taka organizacja obiegu i dostawy towarów jest często stosowany na rynku modelem.

W związku z powyższym, utrzymanie powyższego modelu, nie ma na celu uzyskania korzyści podatkowej i jest podyktowane względami biznesowymi i ekonomicznymi.

W ramach wyodrębnienia funkcjonalnego Spółka Dzielona dodatkowo zapewni by wraz z Podziałem nastąpiła zmiana adresata domeny internetowej (przeniesienie własności domeny sklepów internetowych ze Spółki Dzielonej na Spółkę Przejmującą).

Wnioskodawca dodatkowo wskazuje, iż z analogicznym wnioskiem o interpretację jednocześnie wystąpiła również Spółka Dzielona oraz Spółka Przejmująca.

W uzupełnieniu wniosku, ujętym w piśmie z 10 lutego 2020 r. Wnioskodawca wskazał, że:

W ramach wyodrębnienia organizacyjnego zarówno Działalność Y jak i Działalność Pozostała zostaną wyposażone na dzień Podziału w niezbędne składniki potrzebne do prowadzenia działalności. W przypadku Działalności Y, wspomniane składniki majątku składały się będą z niezbędnych zobowiązań, w tym m.in. związanych z prowadzoną w ramach tego pionu działalnością. Jako przykład Wnioskodawca wskazał zobowiązania z tytułu rozliczeń z usługodawcami.

W dalszej części Wniosku zaznaczono, że Spółka Dzielona podpisała umowę na licencję m.in. systemu ERP czy innych systemów IT. Wnioskodawca wskazał także że koszty związane z tymi usługami będą refakturowane ze Spółki Dzielonej na Spółkę Przejmującą, po dokonaniu Podziału.

W związku z powyższym, Wnioskodawca informuje, że zobowiązania, które nie zostaną przeniesione na rzecz Spółki Przejmującej (z uwagi na ich charakter) a dotyczą pośrednio (z uwagi na charakter pomocniczy) Działalności Y to:

Wspomniana licencja za system księgowo-magazynowo-kadrowy V (system ERP)

W przypadku tej licencji, zgodnie z informacją wskazaną we Wniosku, Spółka Dzielona zawarła z dostawcą umowę, na mocy której nabyła licencje na system ERP dla więcej niż jednej spółki. Dlatego koszty licencji przypisane do Spółki Przejmującej będą na nią refakturowane po Podziale na podstawie odrębnych umów.

Wspomniane licencje za inne systemy IT

W tym miejscu Wnioskodawca informuje, że w przypadku infrastruktury IT istnieje otwarta lista licencji, z uwagi na fakt, że Spółka Dzielona od czasu do czasu zmienia systemy z których korzysta, bądź nabywa inne systemy. Niemniej, wspólną ich cechą jest fakt, że są to systemy składające się na infrastrukturę techniczną obsługiwaną przez Spółkę Dzieloną (licencje są przypisane do Spółki Dzielonej). Wnioskodawca jeszcze raz podkreśla, że przedmiotowe zobowiązania zostały przydzielone do Spółki Dzielonej, z uwagi na pełnione przez nią funkcje w tym zakresie. Działalność Y korzysta ze wsparcia Działalności Pozostałej w zakresie usług dotyczących zarządzania infrastrukturą sieciową, serwerową, bezpieczeństwem IT.

W związku z powyższym, Wnioskodawca przedstawia poniżej listę najbardziej znaczących zobowiązań z tytułu licencji i innych umów zawartych przez Spółkę Dzieloną na moment pisania Wniosku o interpretację. Wnioskodawca zaznacza, że lista ta jest przykładowa.

* Serwery i oprogramowanie serwerowe (umowy m.in. z AW, Z, H),

* Dostęp do Internetu (umowy m.in. z N, SN, O),

* Bezpieczeństwo IT (umowy m.in. z E AV, AV, B),

* Komunikacja zespołowa i współdzielenie plików (umowy m.in. z W, J/C).

Jednocześnie Wnioskodawca zaznacza, że Spółka Przejmująca nie będzie odpowiadać za transport towarów ani za ich magazynowanie (zgodnie z wnioskiem logistyka dostaw należy do Działalności Pozostałej), w związku z czym do Spółki Przejmującej nie zostaną przypisane zobowiązania z tytułu umów kurierskich ani związane z obsługą magazynu, co wynika z przyjętego modelu biznesowego. Zakupy również będą dokonywane przez Spółkę Dzieloną (w ramach pionu Działalności Pozostałej). Spółka Przejmująca będzie zaś odkupować towar oraz pokrywać koszt wysyłki towaru, przy czym umowa na transport towaru będzie przypisana do Spółki Dzielonej. Wynika to z dystrybucyjnej roli Spółki Dzielonej. Spółka Przejmująca będzie nabywać produkty w celu uzupełnienia zapasów. Spółka Przejmująca będzie magazynowała tylko te produkty związane z bieżącą działalnością sklepów stacjonarnych i produkty te będą magazynowane bezpośrednio w sklepach.

Wnioskodawca informuje, że nie będzie żadnych innych zobowiązań wobec zewnętrznych usługodawców, związanych z Działalnością Y, które nie będą przeniesione do Spółki Przejmującej.

Wnioskodawca raz jeszcze potwierdza, że fakt, iż na moment Podziału nie wszystkie zobowiązania związane w pewnym stopniu z Działalnością Y nie zostaną przeniesione na rzecz Spółki Przejmującej, nie powinien wpływać na kwalifikację Działalności Y oraz Działalności Pozostałej jako zorganizowanej części przedsiębiorstwa na gruncie ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych.

Wnioskodawca ponownie zaznacza, że aby uznać, że mamy do czynienia z ZCP, nie jest wymagane, aby w ramach Podziału Spółka Przejmująca przejęła wszelkie należności i zobowiązania w skład danej jednostki. W tym zakresie Wnioskodawca zwraca uwagę, że Naczelny Sąd Administracyjny ("NSA") w wyroku z dnia 27 marca 2013 r. (sygn. II FSK 1896/11) stwierdził, że "w skład zorganizowanej części przedsiębiorstwa nic muszą wchodzić wszelkie zobowiązania przedsiębiorstwa. Z definicji zorganizowanej części przedsiębiorstwa wynika bowiem jedynie, że zespół składników materialnych i niematerialnych musi być na tyle zorganizowany i kompletny, aby mógł funkcjonować jako samodzielne przedsiębiorstwo, prowadzące określony rodzaj działalności gospodarczej. Z tych względów nie ma podstaw do uznania, że co do zasady utraci on tę samodzielność poprzez wyłączenie ze składników' majątkowych niektórych zobowiązań". Analogiczne stanowisko zajął NSA w wyroku z dnia 20 marca 2012 r. (sygn. I FSK 815/11) oraz Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji indywidualnej z dnia 17 lutego 2014 r. (sygn. IBPP4/443-605/13/LG), w której powołując się na ten wyrok stwierdził, że "nawet jeśli wszystkie zobowiązania i należności nie zostaną przeniesione, nie oznacza to, że zbywana masa majątkowa nie może być uznana za zorganizowaną część przedsiębiorstwa".

W konsekwencji zdaniem Wnioskodawcy, w odniesieniu do Działalności Y oraz Działalności Pozostałej warunek istnienia zespołu składników materialnych i niematerialnych (w tym zobowiązań) będzie na moment Podziału spełniony.

W związku z powyższym opisem zadano m.in. następujące pytanie:

Czy w okolicznościach przedstawionych w opisie zdarzenia przyszłego, zakładając, że Działalność Y oraz Działalność Pozostała stanowić będą w dacie podziału zorganizowane części przedsiębiorstwa ("ZCP") w rozumieniu art. 4a pkt 4 u.p.d.o.p., w związku z wydzieleniem po stronie Wnioskodawcy nie powstanie dochód (przychód), podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych w Polsce z związku z art. 12 ust. 1 pkt 8b oraz art. 12 ust. 4 pkt 12 u.p.d.o.p.?

Zdaniem Wnioskodawcy, w okolicznościach przedstawionych w opisie zdarzenia przyszłego, zakładając, że Działalność Y oraz Działalność Pozostała stanowić będą w dacie podziału ZCP w rozumieniu art. 4a pkt 4 u.p.d.o.p., w związku z wydzieleniem po stronie Wnioskodawcy nie powstanie dochód (przychód), podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych w Polsce z związku z art. 12 ust. 1 pkt 8b oraz art. 12 ust. 4 pkt 12 u.p.d.o.p.

UZASADNIENIE stanowiska Wnioskodawcy

Zgodnie z art. 7b ust. 1 pkt 1 lit. h u.p.d.o.p. za przychody z zysków kapitałowych uważa się przychody wspólnika spółki dzielonej, jeżeli majątek przejmowany na skutek podziału, a przy podziale przez wydzielenie - majątek przejmowany na skutek podziału lub majątek pozostający w spółce, nie stanowią ZCP.

Z kolei zgodnie z art. 7b ust. 1 pkt 1 lit. m u.p.d.o.p. za przychody z zysków kapitałowych uważa się przychody uzyskane w następstwie przekształceń, łączenia lub podziałów podmiotów, w tym:

a.

przychody osoby prawnej lub spółki, o której mowa w art. 1 ust. 3, przejmującej w następstwie łączenia lub podziału majątek lub część majątku innej osoby prawnej lub spółki,

b.

przychody wspólnika spółki łączonej lub dzielonej,

c.

przychody spółki dzielonej.

Wskazane powyżej przepisy nie stanowią jednak podstawy powstania zobowiązania podatkowego, a jedynie wskazówkę, do jakiego koszyka przychodów wskazane powyżej kategorie przychodów powinny być zaklasyfikowane. Samo powstanie ewentualnego przychodu w wyniku podziału dla udziałowca reguluje art. 12 ust. 1 pkt 8b oraz art. 12 ust. 4 pkt 12 u.p.d.o.p.

Zgodnie z art. 12 ust. 4 pkt 12 u.p.d.o.p., do przychodów nie zalicza się, w przypadku połączenia lub podziału spółek, z zastrzeżeniem art. 12 ust. 1 pkt 8b u.p.d.o.p. przychodów wspólnika spółki przejmowanej lub dzielonej, stanowiących wartość emisyjną udziałów (akcji) przydzielonych przez spółkę przejmującą lub nowo zawiązaną.

Tym samym po stronie udziałowca spółki dzielonej nie powstanie przychód w wysokości wartości emisyjnej udziałów przydzielonych przez spółkę przejmującą, chyba że zastosowanie znajdzie przepis art. 12 ust. 1 pkt 8b ustawy o CIT.

Natomiast, w myśl art. 12 ust. 1 pkt 8b u.p.d.o.p. przychodem jest ustalona na dzień podziału wartość emisyjna udziałów (akcji) spółki przejmującej lub nowo zawiązanej przydzielonych udziałowcowi (akcjonariuszowi) spółki dzielonej, jeżeli majątek przejmowany na skutek podziału, a przy podziale przez wydzielenie - majątek przejmowany na skutek podziału lub majątek pozostający w spółce, nie stanowią ZCP; przepis art. 14 ust. 2 u.p.d.o.p. stosuje się odpowiednio.

Zgodnie z art. 4a pkt 16a u.p.d.o.p. wartość emisyjna udziałów (akcji) oznacza cenę, po jakiej obejmowane są udziały (akcje), określoną w statucie lub umowie spółki, a w razie ich braku - w innym dokumencie o podobnym charakterze, nie niższą od wartości rynkowej tych udziałów (akcji).

Z kolei zgodnie z art. 14 ust. 2 u.p.d.o.p. wartość rynkową, o której mowa w ust. 1, rzeczy, praw majątkowych lub usług określa się na podstawie cen rynkowych stosowanych w obrocie rzeczami, prawami lub usługami tego samego rodzaju i gatunku, z uwzględnieniem w szczególności ich stanu i stopnia zużycia oraz czasu i miejsca zbycia albo świadczenia.

Zatem w myśl art. 12 ust. 1 pkt 8b u.p.d.o.p., w przypadku podziału przez wydzielenie przychód po stronie udziałowca spółki dzielonej powstanie, jeżeli:

i. majątek przejmowany na skutek podziału przez spółkę przejmującą nie stanowi ZCP, lub

ii. majątek pozostający w spółce dzielonej nie stanowi zorganizowanej części przedsiębiorstwa.

Konsekwentnie, z przepisu art. 12 ust. 1 pkt 8b u.p.d.o.p. wynika, że w przypadku, gdy zarówno majątek przejmowany przez spółkę przejmującą, jak i majątek pozostający w spółce dzielonej stanowią zorganizowane części przedsiębiorstwa, przychód, o którym mowa w powyższym przepisie nie powstanie.

Dodatkowo, należy mieć na uwadze, że wyłączenie z przychodów, o którym mowa w art. 12 ust. 4 pkt 12 u.p.d.o.p., nie będzie miało zastosowania w myśl art. 12 ust. 13 u.p.d.o.p., jeżeli głównym lub jednym z głównych celów połączenia spółek, podziału spółek, wymiany udziałów lub wniesienia wkładu niepieniężnego jest uniknięcie lub uchylenie się od opodatkowania. Zgodnie z art. 12 ust. 14 u.p.d.o.p., jeżeli połączenie spółek, podział spółek, wymiana udziałów lub wniesienie wkładu niepieniężnego nie zostały przeprowadzone z uzasadnionych przyczyn ekonomicznych, dla celów ust. 13 domniemywa się, że głównym lub jednym z głównych celów tych czynności jest uniknięcie lub uchylenie się od opodatkowania.

Zgodnie, zatem z powyższymi regulacjami, jeżeli podział przez wydzielenie spełnia łącznie następujące warunki, tj.:

a.

część pozostająca w spółce dzielonej, jak i część wydzielona do spółki przejmującej stanowią zorganizowaną część przedsiębiorstwa;

b.

podział jest realizowany z uzasadnionych przyczyn ekonomicznych,

to w związku z takim podziałem dla wspólnika spółki dzielonej nie powstanie przychód do opodatkowania.

Zdaniem Wnioskodawcy, aby móc określić skutki podatkowe Wydzielenia na gruncie u.p.d.o.p. konieczne jest w pierwszej kolejności zweryfikowanie czy majątek pozostający w Spółce Dzielonej, jak i majątek wydzielany do Spółki Nabywającej będą stanowić zorganizowaną część przedsiębiorstwa.

Kwalifikacja Działalność Y oraz Działalność Pozostałej w dacie Podziału jako ZCP na gruncie u.p.d.o.p.

Zgodnie z definicją zawartą w art. 4a pkt 4 u.p.d.o.p. oraz w art. 2 pkt 27e uptu, ZCP jest to organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązania, przeznaczonych do realizacji określonych zadań gospodarczych, który zarazem mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące te zadania.

Zatem na gruncie obu przytoczonych ustaw podatkowych mamy do czynienia z ZCP, jeśli spełnione są łącznie następujące przesłanki:

i. istnieje zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązania,

ii. zespół ten jest organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie,

iii. składniki te przeznaczone są do realizacji określonych zadań gospodarczych,

iv. zespół tych składników mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące wyżej wymienione zadania gospodarcze.

W związku z tym, że ustawodawca nie precyzuje, w jaki sposób spełnienie powyższych przesłanek powinno być weryfikowane, konieczne jest indywidualne rozpatrzenie każdego przypadku.

Organy podatkowe wielokrotnie podkreślały, że ZCP nie jest sumą poszczególnych składników, przy pomocy których można prowadzić odrębną działalność, lecz pewnym zorganizowanym zespołem tych składników. Podstawowym wymogiem jest zatem to, aby ZCP stanowiła zespół składników materialnych i niematerialnych (w tym zobowiązań). Przykładowo argumenty takie wskazał:

* Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej wydanej w dniu 1 października 2019 r. (0111-KDIB2-1.4010.309.2019.3.AR), tj.: Zorganizowana część przedsiębiorstwa nie jest dowolnym zbiorem składników majątkowych (materialnych i niematerialnych) wchodzących w skład przedsiębiorstwa, ale wyodrębnionym organizacyjnie, finansowo i funkcjonalnie zespołem tych składników, zdolnym do bycia oddzielnym przedsiębiorstwem, samodzielnie realizującym określone zadania gospodarcze.

* Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej wydanej w dniu 3 sierpnia 2017 r. (sygn. 0114-KDIP1-1.4012.258.2017.1.MAO), tj.: w rozumieniu przepisów podatkowych, aby określony zespół składników majątkowych mógł zostać zakwalifikowany jako zorganizowana część przedsiębiorstwa, nie jest wystarczające jakiekolwiek zorganizowanie masy majątkowej, ale musi się ona odznaczać pełną odrębnością niezbędną do samodzielnego funkcjonowania w obrocie gospodarczym.

* Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi w interpretacji indywidualne wydanej w dniu 22 listopada 2016 r. (sygn. 1061-IPTPP3.4512.541.2016.2.ALN), tj.: zorganizowaną część przedsiębiorstwa tworzą składniki będące we wzajemnych relacjach, takich, by można było mówić o nich jako o zespole, a nie o zbiorze przypadkowych elementów, których jedyną cechą wspólną jest własność jednego podmiotu gospodarczego.

* Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu w interpretacji indywidualnej wydanej w dniu 7 marca 2013 r. (sygn. ILPP5/443-61/12-4/PG), tj.: nie wystarczy zatem zorganizowanie jakiejkolwiek masy majątkowej, ale musi się ona odznaczać pełną odrębnością organizacyjną i finansową, z możliwością samodzielnego funkcjonowania w razie zaistnienia takiej potrzeby w obrocie gospodarczym. W przeciwnym razie nie można bowiem uznać, iż dojdzie do powstania zespołu składników, które mogłyby stanowić zorganizowaną część przedsiębiorstwa.

Zdaniem Wnioskodawcy Działalność Y oraz Działalność Pozostała spełniają ten warunek. W tym zakresie Wnioskodawca zwraca w szczególności uwagę, że przedmiotowe piony biznesowe funkcjonują niezależnie w ramach Spółki Dzielonej już przed datą Podziału. Wnioskodawca uważa, że obejmuje to odrębność organizacyjną, finansową i funkcjonalną. Na szczególną uwagę zasługuje w tym zakresie fakt, że odrębność jednostek jest potwierdzona uchwałą zarządu Spółki Dzielonej oraz Regulaminem organizacyjnym Spółki Dzielonej.

Poniżej Wnioskodawca odnosi się do poszczególnych kryteriów odnośnie istnienia ZCP.

Ad i. Istnienie zespołu składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązań

Zdaniem Wnioskodawcy nie ulega żadnej wątpliwości, że Działalność Y oraz Działalność Pozostała stanowią oraz będą stanowić na moment Podziału odrębne zespoły składników materialnych i niematerialnych (w tym zobowiązań).

Jak zostało wskazane w opisie zdarzenia przyszłego, Działalność Y oraz Działalność Pozostała na moment Podziału będą wyposażone w niezbędne składniki materialne i niematerialne potrzebne do prowadzenia działalności w zakresie przydzielonych im funkcji, obejmujące w szczególności:

W przypadku Działalności Y:

* aktywa trwałe (w tym sprzęt komputerowy, wyposażenie sklepów stacjonarnych),

* kontakty biznesowe (związane ściśle z prowadzeniem sprzedaży - bazę klientów waz ze specyfikacją produktów oraz podsumowaniem zasad współpracy), specjalistyczną wiedzę na temat produktów oferowanych przez Y;

* zapasy (towary zlokalizowane w sklepach stacjonarnych);

* pracowników wykonujących zadania w ramach Działalności Y;

* umowy handlowe związane z Działalnością Y (w tym umowy najmu powierzchni sklepowych, umowy o rejestracje oraz utrzymanie domen internetowych, umowy z pośrednikami płatności internetowych, umowa z...);

* środki pieniężne niezbędne do prowadzenia działalności i należności związane z Działalnością Y;

* zobowiązania (np. z tytułu rozliczeń z usługodawcami);

* zezwolenia (np. wpis do rejestru pośredników kredytowych);

* należności.

W przypadku Działalności Pozostałej:

* aktywa trwałe (m.in. wyposażenie magazynów, sprzęt komputerowy, wyposażenie laboratorium, środki transportu);

* kontakty biznesowe (związane ściśle z prowadzeniem sprzedaży - bazę klientów B2B oraz dostawców wraz ze specyfikacją produktów oraz podsumowaniem zasad współpracy), specjalistyczną wiedzę na temat marketingu i dystrybucji produktów oraz historię współpracy z klientami;

* zapasy towarów;

* pracowników wykonujących zadania w ramach Działalności Pozostałej;

* wynajmowaną powierzchnię w K, S i Z udostępnioną pracownikom odpowiedzialnym za Działalność Pozostałą;

* umowy handlowe związanych z Działalnością Pozostałą (np. kontrakty z klientami i dostawcami);

* środki pieniężne związane z Działalnością Pozostałą;

* zobowiązania związane z Działalnością Pozostałą;

* należności (np. wynikające ze sprzedaży sprzętu elektronicznego w kanale B2B).

W oparciu o opisany wyżej zespół składników materialnych i niematerialnych Działalność Y oraz Działalność Pozostała mogą i będą mogły, zarówno przed, jak i po Podziale, samodzielnie kontynuować działalność w zakresie przydzielonych funkcji. Podkreślić należy, że jak wskazano powyżej funkcje te są od siebie niezależne i dotyczą odrębnych rodzajów działalności Spółki Dzielonej.

W tym kontekście Wnioskodawca podkreśla, iż należności i zobowiązania dotyczące działalności Spółki Dzielonej są odpowiednio alokowane ze względu na ich przedmiot - odpowiednio do Działalności Y oraz Działalności Pozostałej.

Zdaniem Wnioskodawcy, aby uznać, że mamy do czynienia z ZCP, nie jest wymagane, aby w ramach Podziału Spółka Przejmująca przejęła wszelkie należności i zobowiązania w skład danej jednostki. W tym zakresie Spółka Dzielona zwraca uwagę, że Naczelny Sąd Administracyjny ("NSA") w wyroku z dnia 27 marca 2013 r. (sygn. II FSK 1896/11) stwierdził, że w skład zorganizowanej części przedsiębiorstwa nie muszą wchodzić wszelkie zobowiązania przedsiębiorstwa. Z definicji zorganizowanej części przedsiębiorstwa wynika bowiem jedynie, że zespół składników materialnych i niematerialnych musi być na tyle zorganizowany i kompletny, aby mógł funkcjonować jako samodzielne przedsiębiorstwo, prowadzące określony rodzaj działalności gospodarczej. Z tych względów nie ma podstaw do uznania, że co do zasady utraci on tę samodzielność poprzez wyłączenie ze składników majątkowych niektórych zobowiązań. Analogiczne stanowisko zajął NSA w wyroku z dnia 20 marca 2012 r. (sygn. I FSK 815/11) oraz Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji indywidualnej z dnia 17 lutego 2014 r. (sygn. IBPP4/443-605/13/LG), w której powołując się na ten wyrok stwierdził, że nie ma podstaw do przyjęcia, iż przeniesienie zobowiązań (długów, wierzytelności) jest tą okolicznością, która decyduje bądź współdecyduje o możliwości wyłączenia z opodatkowania podatkiem od towarów i usług (wyrok NSA z dnia 20 marca 2012 r., sygn. I FSK 815/11). Nawet jeśli wszystkie zobowiązania i należności nie zostaną przeniesione, nie oznacza to, że zbywana masa majątkowa nie może być uznana za zorganizowaną część przedsiębiorstwa.

W konsekwencji zdaniem Wnioskodawcy w odniesieniu do Działalności Y oraz Działalności Pozostałej warunek istnienia zespołu składników materialnych i niematerialnych (w tym zobowiązań) będzie na moment Podziału spełniony.

Ad ii. Wyodrębnienie organizacyjne i finansowe

Zdaniem Wnioskodawcy na tle przedstawionych w opisie zdarzenia przyszłego faktów Działalność Y oraz Działalność Pozostała będą na moment Podziału wyodrębnione organizacyjnie i finansowo.

Pojęcie "wyodrębnienia organizacyjnego" zostało wyjaśnione m.in. przez Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi w interpretacji indywidualnej wydanej w dniu 22 listopada 2016 r. (sygn. 1061-IPTPP3.4512.541.2016.2ALN), zgodnie z którą: Wyodrębnienie organizacyjne oznacza, że zorganizowana część przedsiębiorstwa ma swoje miejsce w strukturze organizacyjnej podatnika jako np. dział, wydział, oddział. Ocena ta musi być dokonana według podstawowego kryterium, tj. ustalenia jaką rolę składniki majątkowe i związane z nimi prawa materialne odgrywały w funkcjonowaniu dotychczasowego przedsiębiorstwa (na ile stanowiły wyodrębnioną organizacyjnie całość).

Powyższe stanowisko wyraził również Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z dnia 3 sierpnia 2017 r. (sygn. 0114-KDIP1-1.4012.258.2017.1.MAO), który wskazał, że: Wyodrębnienie organizacyjne oznacza, że zorganizowana część przedsiębiorstwa ma swoje miejsce w strukturze organizacyjnej podatnika jako dział, wydział, oddział itp.

Taką argumentację podzielają również sądy administracyjne. Wskazać tutaj można przykładowo wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego ("WSA") w Gdańsku z dnia 21 listopada 2012 r. (sygn. I SA/Gd 971/12), w którym sąd stwierdził, że: Wyodrębnienie organizacyjne oznacza, że zorganizowana część przedsiębiorstwa występuje w strukturze organizacyjnej podatnika. Ocena ta musi być dokonywana według podstawowego kryterium, tj. ustalenia, jaką rolę składniki majątkowe i związane z nimi prawa materialne odgrywały w funkcjonowaniu dotychczasowego przedsiębiorstwa (na ile stanowiły wyodrębnioną organizacyjnie i funkcjonalnie całość). W wyroku WSA w Warszawie z dnia 21 czerwca 2012 r. (sygn. III SA/Wa 2836/11) sąd uznał, że: wyodrębnienie organizacyjne nie musi mieć sformalizowanego charakteru, ani też nie może być uznawane za decydujące dla bytu zorganizowanej części przedsiębiorstwa.

Wyodrębnienie organizacyjne może przy tym wynikać ze statutu, regulaminu, zarządzenia lub innego aktu o podobnym charakterze, ale jak podkreślają organy podatkowe w wydawanych interpretacjach, może mieć również charakter faktyczny. Zarówno przed, jak i na moment Podziału, Działalność Y oraz Działalność Pozostała są i będą faktycznie wyodrębnione w strukturze Spółki, co potwierdza uchwała zarządu Spółki Dzielonej. Zarówno Uchwała ta potwierdza status Działalności Y oraz Działalności Pozostałej jako organizacyjnie, finansowo i funkcjonalnie niezależnych wewnętrznych jednostek posiadających uprawnienia i środki umożliwiające im samodzielne wykonywanie zadań związanych z prowadzeniem przypisanej do nich działalności.

W celu podkreślenia odrębności organizacyjnej oraz samodzielności w podejmowaniu biznesowych decyzji do każdej z jednostek przypisani są pracownicy przynależni do poszczególnych jednostek organizacyjnych. W szczególności, Wnioskodawca potwierdza, że osobami odpowiedzialnymi za bieżące zarządzanie działalnością Działalność Pozostała są i będą dyrektorzy oraz menedżerowie odpowiedzialni za poszczególne aktywności w ramach Działalności Pozostałej (jak wskazano w opisie stanu faktycznego i zdarzenia przyszłego). Dodatkowo, osobami odpowiedzialnymi za bieżącą działalność Działalności Y będą pracownicy (specjaliści) odpowiedzialni za aktywności w ramach Działalności Y m.in. pracownicy sklepów stacjonarnych, zespół obsługi klienta, osoby odpowiedzialne za księgowość, podatki, kadry i płace, rekrutację, utrzymanie i rozwój sklepów e-commerce (programiści), marketing internetowy, reklamacje i retencję klienta.

Jak zostało również wskazane w opisie zdarzenia przyszłego, Działalność Y oraz Działalność Pozostała prowadzą odrębne rodzaje działalności w Spółce Dzielonej, do których przypisane zostały określone (odrębne) zadania i funkcje. Poszczególne zadania realizowane są przez konkretnych pracowników mających do dyspozycji odpowiednie narzędzia i składniki przypisane do tych poszczególnych działalności. Wyodrębnienie organizacyjne Działalności Y oraz Działalności Pozostałej przejawia się zatem również w prowadzeniu przez oba te piony biznesowe odrębnej od siebie działalności.

Mając powyższe na uwadze, w ocenie Wnioskodawcy Działalność Y oraz Działalność Pozostała będą na moment Podziału wyodrębnione pod względem organizacyjnym w przedsiębiorstwie Wnioskodawcy.

W zakresie spełnienia warunku wyodrębnienia finansowego organy podatkowe podkreślają, że wystarczającym jest prowadzenie rachunkowości w taki sposób, aby można było przyporządkować koszty i przychody, należności oraz zobowiązania do ZCP.

Przykładowo, w interpretacji indywidualnej z dnia 24 listopada 2017 r. (sygn. 0111-KDIB3- 2.4012.591.2017.2.ABI), Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej wskazał, że: Innymi słowy, wyodrębnienie finansowe oznacza sytuację, gdzie sposób prowadzenia ewidencji rachunkowej przedsiębiorstwa pozwala na przyporządkowanie majątku, przychodów i kosztów oraz należności i zobowiązań do realizowanych przez ZCP zadań gospodarczych. O wyodrębnieniu finansowym można zatem mówić w przypadku istnienia samej możliwości wyodrębnienia podstawowych informacji o sytuacji finansowej i majątkowej ZCP.

Podobne stanowisko zostało zaprezentowane w interpretacji indywidualnej z dnia 3 sierpnia 2017 r., wydanej przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej (sygn. 0114-KDIP1-1.4012.258.2017.1.MAO): Wyodrębnienie finansowe nie oznacza samodzielności finansowej, ale sytuację, w której przez odpowiednią ewidencję zdarzeń gospodarczych możliwe jest przyporządkowanie przychodów i kosztów oraz należności i zobowiązań do zorganizowanej części przedsiębiorstwa.

Natomiast w interpretacji z dnia 27 czerwca 2014 r., sygn. IPTPB3/423-95/14-4/GG, Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi stwierdził: (...) Konsekwencją finansowego wyodrębnienia majątku mającego stanowić zorganizowaną część przedsiębiorstwa jest konieczność przypisania do tego majątku również wszelkich zobowiązań związanych ze składnikami tego majątku. (...) Wyodrębnienie finansowe nie oznacza, co prawda pełnej, całkowitej samodzielności finansowej, ale sytuację, w której poprzez odpowiednią ewidencję zdarzeń gospodarczych możliwe jest przyporządkowanie przychodów i kosztów oraz należności i zobowiązań do zorganizowanej części przedsiębiorstwa (...).

Stosowane przez Spółkę Dzieloną narzędzia pozwalają na identyfikację i przyporządkowanie (na cele wewnętrzne) do każdego z pionów biznesowych należności oraz zobowiązań związanych z tymi biznesami. Na moment Podziału przypisane do każdego z biznesów należności i zobowiązania zostaną odpowiednio alokowane do Działalności Y oraz Działalności Pozostałej. Wypracowane przed Podziałem wyodrębnienie finansowe Działalności Y oraz Działalności Pozostałej pozwala również dokonać na potrzeby wewnętrzne podziału kosztów księgowych dla każdego ZCP.

Dzięki tak prowadzonej ewidencji zdarzeń gospodarczych, jak również w oparciu o stosowane narzędzia, możliwe jest zatem przygotowanie na potrzeby zarządcze Spółki Dzielonej bilansów i rachunku wyników oddzielnie dla Działalności Y oraz Działalności Pozostałej. Wnioskodawca podkreśla, że już przed Podziałem przygotowuje oddzielne bilanse oraz rachunki wyników dla obu pionów biznesowych. Zatem Spółka Dzielona jest i będzie w stanie ustalić sytuację majątkową każdego z biznesów (tj. zarówno Działalności Y oraz Działalności Pozostałej) w sposób przejrzysty zarówno przed, jak i na moment Podziału.

Wnioskodawca zaznacza, że na moment Podziału Działalność Pozostała oraz Działalność Y będą miały przypisane odrębne rachunki bankowe. Dla Działalności Y jest otwarty rachunek pomocniczy w ramach rachunku bankowego Wnioskodawcy. Po Podziale Spółka Dzielona będzie dalej korzystać z tego rachunku bankowego, zaś Spółka Przejmująca otworzy nowy, odrębny rachunek bankowy.

W świetle powyższych argumentów nie ulega wątpliwości, że Działalność Y oraz Działalność Pozostała będą stanowiły na moment Podziału jednostki wyodrębnione finansowo.

W konsekwencji zdaniem Wnioskodawcy w odniesieniu do Działalności Y oraz Działalności Pozostałej przesłanka wyodrębnienia organizacyjnego i finansowego będzie spełniona na moment Podziału.

Ąd. iii. Przeznaczenie do realizacji określonych zadań gospodarczych (wyodrębnienie funkcjonalne)

Warunek przeznaczenia do realizacji określonych zadań gospodarczych odnosi się do funkcjonalnego wyodrębnienia ZCP.

Pojęcie "wyodrębnienia funkcjonalnego" zostało wyjaśnione m.in. w interpretacji indywidualnej Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 31 lipca 2018 r. (sygn. 0114-KDIP1-2.4012.358.2018.1.WH): Natomiast wyodrębnienie funkcjonalne należy rozumieć jako przeznaczenie do realizacji określonych zadań gospodarczych. Zorganizowana część przedsiębiorstwa musi stanowić funkcjonalnie odrębną całość - obejmować elementy niezbędne do samodzielnego prowadzenia działań gospodarczych, którym służy w strukturze przedsiębiorstwa. Aby zatem część mienia przedsiębiorstwa mogła być uznana za jego zorganizowaną część, musi ona - obiektywnie oceniając - posiadać potencjalną zdolność do funkcjonowania jako samodzielny podmiot gospodarczy. Składniki majątkowe materialne i niematerialne wchodzące w skład zorganizowanej części przedsiębiorstwa muszą zatem umożliwić nabywcy podjęcie działalności gospodarczej w ramach odrębnego przedsiębiorstwa. Identyczne stanowisko zajął Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu w interpretacji indywidualnej z dnia 5 kwietnia 2016 r. (sygn. ILPP3/4512-1-10/16-4/TK) oraz Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi w interpretacji indywidualnej z dnia 22 listopada 2016 r. (sygn. 1061-IPTPP3.4512.541.2016.2.ALN).

Co więcej, jak wskazuje Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji indywidualnej z dnia 26 maja 2014 r. (sygn. IBPP3/443-203/14/AŚ): W ocenie organu, dla uznania, że zbywana część przedsiębiorstwa stanowi zorganizowaną część przedsiębiorstwa, istotne znaczenie ma ocena, czy ta zbywana część przedsiębiorstwa jest zdolna do prowadzenia niezależnej działalności gospodarczej. Wyodrębnienie organizacyjne i finansowe (wskazane przepisami ustawy) nie musi mieć charakteru bardzo sformalizowanego. Bardziej istotne jest wyodrębnienie stricte funkcjonalne, które pozwala na dalsze funkcjonowanie części przedsiębiorstwa w sposób niezależny po oddzieleniu go od reszty przedsiębiorstwa.

Wyodrębnienie funkcjonalne w strukturach Spółki Dzielonej w ramach Działalności Y oraz Działalności Pozostałej przejawia się wyraźną odrębnością w zakresie działalności operacyjnej prowadzonej w ramach każdego z biznesów. Do działalności realizowanej w ramach Działalności Y należy w szczególności:

* sprzedaż sprzętu elektronicznego poprzez e-commerce Y,

* sprzedaż sprzętu elektronicznego poprzez e-commerce YE (marka Y na zagranicę),

* sprzedaż sprzętu elektronicznego poprzez stacjonarne sklepy detaliczne Y,

* sprzedaż sprzętu elektronicznego poprzez...,

* rozwój i marketing marki Y i YE.

* Z kolei działalność wykonywaną w ramach Działalność Pozostała obejmuje:

* działalność badawczo-rozwojową - praca nad nowymi własnymi produktami, a także nad ulepszeniem dotychczasowego asortymentu,

* import sprzętu elektronicznego - pogłębianie współpracy z aktualnymi dostawcami, poszukiwanie nowych dostawców,

* zarządzanie łańcuchem dostaw - logistyka dostaw, zarządzanie centrum dystrybucyjnym, obsługa wysyłek krajowych i zagranicznych oraz reklamacji,

* marketing marki X,

* sprzedaż sprzętu elektronicznego w kanale B2B,

* sprzedaż sprzętu elektronicznego skierowana na rynki zagraniczne (w tym poprzez... oraz....

Są to więc niezależne od siebie obszary działalności gospodarczej, które względem siebie stanowią działalność konkurencyjną i z tych też względów została podjęta decyzja o ich wyodrębnieniu poprzez rozdzielenie tych obszarów działalności.

Wnioskodawca zaznacza jednocześnie, że sposób dokonania Podziału, który wprost zakłada przeniesienie na Spółkę Przejmującą kluczowego obszaru działalności tj. Działalności Y obejmującej sprzedaż B2C za pośrednictwem sklepów e-commerce i sklepów stacjonarnych oraz konta... oraz działań z zakresu zarządzania oraz marketingu marką Y (oraz YE) wzmacnia argumentację, o tym iż Działalność Y i Działalność Pozostała będą wyraźnie wyodrębnione funkcjonalnie.

Wnioskodawca podkreśla, iż Działalność Y oraz Działalność Pozostała powinny być traktowane jako wyodrębnione w istniejącym przedsiębiorstwie Wnioskodawcy, zespoły składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązań, przeznaczonych do realizacji określonych (odrębnych) zadań gospodarczych, wystarczających do utworzenia niezależnego przedsiębiorstwa prowadzącego działalność operacyjną. Wynika to m.in. z faktu, że do każdego z tych biznesów przypisane są niezbędne składniki wyszczególnione w opisie zdarzenia przyszłego.

Co więcej, jak wskazano w opisie zdarzenia przyszłego, oba biznesy (tj. Działalność Y oraz Działalność Pozostała) mają przyporządkowane zespoły pracowników (w tym w przypadku Działalności Pozostałej kierownictwo posiadające możliwości decyzyjne w zakresie działalności prowadzonej przez daną jednostkę), którzy wykonują poszczególne funkcje dotyczące działalności operacyjnej tych biznesów.

Wyodrębnienia funkcjonalnego dla Działalności Y nie podważa fakt, iż po Podziale Spółka Przejmująca zawrze ze Spółką Dzieloną odpowiednią umowę na refakturę kosztów zarządzania infrastrukturą IT, a także będzie nabywała (na zasadach rynkowych) towary od Spółki Dzielonej (towary będą następnie sprzedawane przez Spółkę Przejmującą do jej własnych klientów). Tego rodzaju rozwiązanie pozwoli na niezakłócone kontynuowanie działalności gospodarczej zarówno w ramach Działalności Y oraz Działalności Pozostałej. Wnioskodawca zaznacza również, że takie rozwiązanie wynika z efektywności i racjonalności takiego rozwiązania.

W szczególności, odpowiednie zarządzanie infrastrukturą IT, zapewni spójność systemów w ramach grupy i łatwą konsolidację danych na potrzeby wspólnika. Jednocześnie, zastosowanie tych samych systemów sieciowych w Spółce Dzielonej i Spółce Przejmującej jest rozwiązaniem optymalnym, charakterystycznym dla spółek działających w ramach jednej grupy kapitałowej, gdyż wiąże się z korzystaniem z rozwiązania sprawdzonego, bezpiecznego (dane nie wyciekają do kolejnych spółek zewnętrznych) oraz w wyniku zastosowania efektu synergii - pozwalającego obniżyć koszty licencji, z uwagi na liczbę partycypujących spółek.

Z ekonomicznego punktu widzenia, przy założeniu, że koszty ponoszone przez Spółkę Przejmującą na rzecz Spółki Dzielonej (i wzajemnie) będą ustalone w oparciu o warunki rynkowe (na podstawie cen stosowanych pomiędzy podmiotami niepowiązanymi) nie dojdzie do sztucznego generowania kosztów i obniżenia po stronie Spółki Przejmującej i/lub Spółki Dzielonej podstawy opodatkowania. Wnioskodawca podkreśla, iż fakt zawarcia umowy pomiędzy Spółką Dzieloną i Spółką Przejmującą na usługi powoduje powstanie wzajemnych zdarzeń gospodarczych zarówno po stronie kosztowej jaki przychodowej, tj. spółka świadcząca usługi np. Spółka Dzielona będzie realizowała dodatkowy przychód, a spółka nabywająca usługi np. Spółka Przejmująca będzie odnotowywać koszt. Koszt ten będzie związany z faktycznie wykonywanymi przez Spółkę Dzieloną usługami, nie mającymi sztucznego charakteru.

Wnioskodawca zwraca jednocześnie uwagę, że gdyby Spółka Dzielona i Spółka Przejmująca nie zdecydowały się zawrzeć powyższej umowy lub umów, w celu zapewnienia aby proces obsługi obiegu towarów i zarządzania infrastrukturą IT przebiegał tak samo sprawnie jak przed Podziałem, Spółka Przejmująca i tak musiałaby zawrzeć analogiczną umowę z zewnętrznym usługodawcą. W tej sytuacji Spółka Przejmująca i tak ponosiłaby koszty związane z nabywaniem usług objętych umową, tylko na rzecz innego podmiotu. W związku z tym, bez względu na to jaki podmiot świadczyłby dla Spółki Przejmującej przedmiotowe usługi, Spółka Przejmująca i tak ponosiłaby koszty z nimi związane.

W konsekwencji, Wnioskodawca podkreśla, że powyższa zależność wyklucza wystąpienie sytuacji, w której ponoszone koszty z tytułu nabywanych usług obniżyłyby podstawę opodatkowania w jednej ze spółek bez wpływu na zmianę wyniku podatkowego drugiej spółki będącej stroną umowy. Oznacza to, że spółka świadcząca usługi uwzględni otrzymywane wynagrodzenie w podstawie opodatkowania podatkiem dochodowym. Tym samym działania podjęte w celu zawarcia odpowiedniej umowy lub umów pomiędzy Spółką Dzieloną na Spółką Przejmującą w żaden sposób nie wpłyną na sztuczne generowanie kosztów podatkowych przez żadną ze stron.

Zdaniem Wnioskodawcy fakt zawarcia umowy na świadczenie usług pomiędzy Spółką Dzieloną a Spółką Przejmującą nie powinno wpłynąć na zakwestionowanie niezależności Działalność Y i Działalności Pozostałej w zakresie uznania ich za ZCP.

Nawiązując bezpośrednio do wyodrębnienia funkcjonalnego Działalności Y oraz Działalności Pozostałej należy również wskazać, iż powyższa działalność ma wtórny charakter dla funkcjonowania zarówno Spółki Dzielonej jak i Spółki Przejmującej. Wtórny charakter tych usług wzmacnia argumentację Wnioskodawcy, iż Działalność Y i Działalność Pozostała są i będą skutecznie wyodrębnione pod względem funkcjonalnym.

W rezultacie zarówno Działalność Y oraz Działalność Pozostała dysponować będą pracownikami oraz wszystkimi niezbędnymi składnikami materialnymi i niematerialnymi przydzielonymi tym biznesom, co pozwoli w praktyce na kontynuowanie działalności przez Spółkę Przejmującą w sposób tożsamy jak czyniła to dotychczas Spółka Dzielona oraz jakby czyniłoby to niezależne przedsiębiorstwo.

Zatem zdaniem Wnioskodawcy nie powinno ulegać wątpliwości, że warunek przeznaczenia Działalności Y oraz Działalności Pozostałej do realizacji określonych zadań gospodarczych zostanie spełniony w dacie Podziału.

Ad iv. Zdolność do stanowienia niezależnego przedsiębiorstwa samodzielnie realizującego zadania gospodarcze

Ostatnim warunkiem uznania zespołu składników materialnych i niematerialnych za ZCP jest zdolność stanowienia przez niego niezależnego przedsiębiorstwa samodzielnie realizującego zadanie gospodarcze.

Zdaniem Wnioskodawcy opisany wyżej zespół składników zorganizowanych jako Działalność Y umożliwia samodzielne prowadzenie działalności sprzedażowej sprzętu elektronicznego, skierowanej do klientów indywidualnych pod marką e-commerce Y przez Spółkę Przejmującą, natomiast opisany wyżej zespół składników zorganizowanych jako Działalność Pozostała umożliwia samodzielne prowadzenie działalności w zakresie importu sprzętu elektronicznego, w tym towarów X, działalności badawczo-rozwojowej (R&D), marketingu marki X, działalności sprzedażowej dla odbiorców hurtowych (B2B), oraz pozostałej działalności wspomagającej przez Spółkę Dzieloną.

Zdaniem Wnioskodawcy, Działalność Y składa się z zespołu składników materialnych i niematerialnych zintegrowanych do tego stopnia, że Spółka Przejmująca będzie mogła realizować działalność gospodarczą wyłącznie lub niemal wyłącznie w oparciu o te składniki, które umożliwią jej od pierwszego dnia po Podziale prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie w jakim jest prowadzona ona przez Działalność Y w ramach Spółki Dzielonej. W wyniku Podziału Spółka Dzielona będzie miała możliwość kontynuowania prowadzenia działalności sprzedażowej pod marką Y (w tym YE) na tych samych warunkach, jakie obowiązywały przed Podziałem.

W związku z powyższym Działalność Y oraz Działalność Pozostała są w stanie samodzielnie prowadzić działalność gospodarczą w formie odrębnych przedsiębiorstw w wyżej wymienionym zakresie.

Podsumowanie

Mając na uwadze przedstawione w opisie zdarzenia przyszłego fakty oraz przytoczoną powyżej argumentację wspartą dotychczasową linią interpretacyjną organów podatkowych oraz orzecznictwem sądów administracyjnych, zdaniem Wnioskodawcy Działalność Y oraz Działalność Pozostała będą zdolne na moment Podziału do samodzielnego realizowania zadań gospodarczych jako niezależne przedsiębiorstwa, w szczególności zaś Działalność Y oraz Działalność Pozostała będą odznaczać się zarówno przed, jak i na moment Podziału następującymi cechami:

i. będą stanowić zespoły składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązań;

ii. będą posiadać organizacyjne i finansowe wyodrębnienie;

iii. będą przeznaczone do realizacji określonych zadań gospodarczych (wyodrębniona funkcjonalnie);

iv. będą posiadać zdolność do stanowienia niezależnego przedsiębiorstwa samodzielnie realizującego zadania gospodarcze.

Okoliczności przedstawionego zdarzenia przyszłego wskazują zatem bez wątpliwości na to, że wyodrębnione w drodze Podziału Działalność Y oraz Działalność Pozostała będą posiadały przed oraz w dacie Podziału zdolność do samodzielnego, niezależnego funkcjonowania. Wszystkie te okoliczności wskazują jednoznacznie, zdaniem Wnioskodawcy, że Działalność Y oraz Działalność Pozostała powinny być traktowane w momencie Podziału jako ZCP w Spółce Dzielonej w rozumieniu powołanych na wstępie przepisów podatkowych Tym samym zdaniem Wnioskodawcy, podział przez wydzielenie opisany w zdarzeniu przyszłym nie doprowadzi do powstania przychodu podatkowego dla Wnioskodawcy na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 8b ustawy o CIT.

Nie ulega zatem wątpliwości, że wartość emisyjna udziałów przydzielonych przez Spółkę Przejmującą Wnioskodawcy nie będzie stanowić przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych.

Reasumując, zdaniem Wnioskodawcy, w okolicznościach przedstawionych w opisie zdarzenia przyszłego, w związku z podziałem przez wydzielenie opisanym zdarzeniu przyszłym po stronie Wnioskodawcy nie powstanie dochód (przychód) podlegający opodatkowaniu w Polsce podatkiem dochodowym od osób prawnych na podstawie przepisów ustawy o CIT.

Stanowisko Wnioskodawcy znajduje potwierdzenie w linii interpretacyjnej organów podatkowych, przykładowo w:

* interpretacji indywidualnej Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 22 lutego 2019 r., sygn. 0114-KDIP2-1.4010.485.2018.3.JC;

* interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z 24 lutego 2016 r., sygn. ILPB4/4510-1-609/15-2/MC

Mając na uwadze powyższe, Wnioskodawca wnosi o potwierdzenie prawidłowości stanowiska przedstawionego we wstępie.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, gdy rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie z opisem zdarzenia przyszłego podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swoją aktualność.

Zgodnie z art. 14na § 1 Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

1.

z zastosowaniem art. 119a;

2.

w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług;

3.

z zastosowaniem środków ograniczających umowne korzyści.

Przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli korzyść podatkowa, stwierdzona w decyzjach wymienionych w § 1, jest skutkiem zastosowania się do utrwalonej praktyki interpretacyjnej, interpretacji ogólnej lub objaśnień podatkowych (art. 14na § 2 Ordynacji podatkowej).

Powyższe unormowania należy odczytywać łącznie z przepisami art. 33 ustawy z 23 października 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy - Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2193), wprowadzającymi regulacje intertemporalne.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w... za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2018 r. poz. 1302, z późn. zm.). Skargę wnosi się w dwóch egzemplarzach (art. 47 § 1 ww. ustawy) na adres: Krajowa Informacja Skarbowa,

ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała lub drogą elektroniczną na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Krajowej Informacji Skarbowej na platformie ePUAP: /KIS/SkrytkaESP (art. 54 § 1a ww. ustawy), w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy). W przypadku pism i załączników wnoszonych w formie dokumentu elektronicznego odpisów nie dołącza się (art. 47 § 3 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl