0111-KDIB2-1.4010.531.2022.2.MK

Pisma urzędowe
Status:  Nieoceniane

Pismo z dnia 28 listopada 2022 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej 0111-KDIB2-1.4010.531.2022.2.MK

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA - stanowisko prawidłowe

Szanowni Państwo,

stwierdzam, że Państwa stanowisko w sprawie oceny skutków podatkowych opisanego stanu faktycznego w podatku dochodowym od osób prawnych jest prawidłowe.

Zakres wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej

10 sierpnia 2022 r. wpłynął Państwa wniosek z tego samego dnia o wydanie interpretacji indywidualnej, który dotyczy ustalenia:

- czy dochody Wnioskodawcy ze świadczenia Usług związanych z Projektem na rzecz Wykonawcy lub bezpośrednio na rzecz Głównego Wykonawcy osiągane w okresie od (...) listopada 2020 r. do (...) grudnia 2021 r. powinny podlegać przepisom Rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 18 grudnia 2020 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od dochodów (przychodów) osiąganych przez wykonawców kontraktowych z tytułu dostarczania towarów i usług siłom zbrojnym Stanów Zjednoczonych lub budowy infrastruktury dla sił zbrojnych Stanów Zjednoczonych, a więc czy do tych dochodów powinien być zastosowany mechanizm zaniechania poboru podatku dochodowego od osób prawnych,

- czy dochody Wnioskodawcy ze świadczenia Usług związanych z Projektem na rzecz Wykonawcy lub bezpośrednio na rzecz Głównego Wykonawcy osiągane od 1 stycznia 2022 r. podlegają zwolnieniu od podatku dochodowego na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 23a ustawy o CIT.

Uzupełnili go Państwo 20 października 2022 r. w odpowiedzi na wezwanie z 3 października 2022 r. Treść wniosku jest następująca:

Opis stanu faktycznego

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej: "Wnioskodawca" lub "Spółka") jest podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych i podlega w Rzeczypospolitej Polskiej opodatkowaniu od całości swoich dochodów bez względu na miejsce ich osiągania. Wnioskodawca należy do międzynarodowej grupy kapitałowej, która zajmuje się świadczeniem usług (...) (dalej: "Grupa"). Ponadto, Grupa realizuje także projekty dla (...).

Wnioskodawca zawarł (...) r. umowę (dalej: "Umowa") ze spółką z Grupy A. Inc. (funkcjonującą w przeszłości pod nazwą AA. Inc) - dalej: "Wykonawca". Na podstawie ww. Umowy, Wykonawca powierza Wnioskodawcy wykonanie określonych prac w ramach projektu inżynieryjno-budowlanego w ramach trzeciej fazy programu E., dotyczącego budowy (...) (...) zlokalizowanej w (...) (dalej: "Projekt"), który jest realizowany na rzecz (...) sił zbrojnych Stanów Zjednoczonych (...), (...).

Wykonawca z kolei realizuje Projekt na podstawie umowy z (...) r. zawartej z W. Inc. (funkcjonującą wcześniej pod nazwą WW. Inc., dalej jako: "Główny Wykonawca". (Główny Wykonawca wygrał przetarg i podpisał umowę z siłami zbrojnymi Stanów Zjednoczonych, będąc wówczas częścią międzynarodowej grupy kapitałowej X. W okresie po podpisaniu umowy z siłami zbrojnymi Stanów Zjednoczonych, w dniu (...) r., Główny Wykonawca zmienił nazwę na XX. Inc. Następnie, w 2017 r. grupa kapitałowa X., do której należał Główny Wykonawca, została przejęta przez grupę kapitałową Y. W związku z tym, Główny Wykonawca w dniu (...) r. zmienił nazwę na W. Inc., pozostając nadal głównym wykonawcą Projektu. Restrukturyzacja na poziomie Grupy nie wpłynęła na dotychczasową strukturę podmiotów realizujących Projekt), - który jest głównym wykonawcą Projektu i realizuje go na podstawie umowy z dnia (...) r. zawartej bezpośrednio z siłami zbrojnymi Stanów Zjednoczonych w wyniku wygrania przetargu na realizację Projektu.

Umowa pomiędzy Głównym Wykonawcą a siłami zbrojnymi Stanów Zjednoczonych została zawarta z uwzględnieniem postanowień umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki o statusie sił zbrojnych Stanów Zjednoczonych Ameryki na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podpisanej w Warszawie dnia 11 grudnia 2009 r. (Dz. U. z 2010 r. Nr 66, poz. 422 z dnia 22 kwietnia 2010 r.) (dalej: "Umowa SOFA").

Wspomniana powyżej Umowa SOFA została zastąpiona Umową między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki o wzmocnionej współpracy obronnej, podpisaną w Warszawie dnia 15 sierpnia 2020 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 2153 i 2154) (dalej: "Umowa SOFA II"). W związku z tym, Umowa pomiędzy Głównym Wykonawcą a siłami zbrojnymi Stanów Zjednoczonych jest obecnie realizowana z uwzględnieniem postanowień Umowy SOFA II.

Główny Wykonawca, który zawarł umowę na wykonanie Projektu bezpośrednio z siłami zbrojnymi Stanów Zjednoczonych, część prac w ramach Projektu zlecił Wykonawcy. Następnie, Wykonawca, w związku z tym, że Projekt dotyczy budowy (...) na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podjął decyzję biznesową o zleceniu realizacji poszczególnych prac podmiotowi zlokalizowanemu w Polsce, tj. Wnioskodawcy.

Zakres prac realizowany przez Wnioskodawcę w ramach Umowy z Wykonawcą obejmuje w szczególności świadczenie usług technicznego wsparcia, usług konstrukcyjnych i budowlanych w zakresie komponentów do (...) (dalej: "Usługi"). Powyższa lista ma charakter otwarty, bowiem przedmiot zlecenia jest każdorazowo determinowany zapotrzebowaniem zgłoszonym do Wnioskodawcy. Szczegółowy zakres zlecanych Usług jest każdorazowo wskazywany w wewnętrznych dokumentach (tzw. dokument (...) lub dokument " (...)") wystawianych przez podmiot zlecający prace (tj. co do zasady przez Wykonawcę), zgodnie z wewnątrzgrupową polityką świadczenia usług. Jednocześnie, część Usług jest świadczona przez Wnioskodawcę bezpośrednio na rzecz Głównego Wykonawcy. Wówczas to Główny Wykonawca na podstawie wewnętrznego dokumentu (...) zleca wykonanie prac bezpośrednio Wnioskodawcy (bez udziału Wykonawcy).

Co do zasady, przy świadczeniu Usług Wnioskodawca korzysta z własnego personelu. W przypadku braku możliwości skorzystania z własnych zasobów, Wnioskodawca może, zgodnie z wewnątrzgrupową polityką, złożyć wniosek (tzw. dokument (...) lub dokument " (...)" o oddelegowanie na jej rzecz pracowników, zatrudnionych w innych spółkach z Grupy. Pracownicy tacy, będąc na oddelegowaniu do Spółki, wykonują swoje obowiązki pod nadzorem i na rzecz Wnioskodawcy.

W ramach realizacji Usług Wnioskodawca może także dokonywać zakupu towarów i usług od innych podmiotów będących zarówno podmiotami niepowiązanymi (lokalnymi i zagranicznymi), jak i powiązanymi z Wnioskodawcą.

Podsumowując, w powyższym modelu współpracy (gdzie co do zasady Główny Wykonawca zleca realizację Projektu Wykonawcy, który z kolei część prac w ramach Projektu zleca Wnioskodawcy, lub obecnie w mniejszym stopniu, Główny Wykonawca bezpośrednio zleca Wnioskodawcy realizację prac w ramach Projektu), ostatecznym odbiorcą prac wykonywanych przez Wnioskodawcę w ramach Projektu są siły zbrojne Stanów Zjednoczonych.

Rozliczenia w związku ze świadczeniem Usług dokonywane są w oparciu o comiesięczne faktury wystawiane przez Wnioskodawcę w związku z Usługami wykonanymi w ramach konkretnych zleceń (dokumentów (...)). Wynagrodzenie Wnioskodawcy jest kalkulowane w oparciu o poniesione przez Spółkę koszty. Koszty te są przenoszone głównie na rzecz Wykonawcy, który działa na zlecenie Głównego Wykonawcy oraz w mniejszym stopniu bezpośrednio na Głównego Wykonawcę, zgodnie z polityką cen transferowych obowiązującą w Grupie.

Wnioskodawca realizuje także niewielkie przychody niezwiązane z Projektem. Jednakże, na podstawie ksiąg rachunkowych Wnioskodawca może wyodrębnić przychody oraz koszty bezpośrednio i pośrednio związane ze świadczeniem Usług na rzecz Wykonawcy oraz Głównego Wykonawcy na podstawie Umowy.

W związku z planowaną restrukturyzacją w Grupie, w przyszłości ulegnie zmianie mechanizm przenoszenia kosztów w taki sposób, że Wnioskodawca będzie wystawiał wszystkie faktury i obciążał kosztami Głównego Wykonawcę - niemniej jednak zakresem prac Wnioskodawcy na rzecz Głównego Wykonawcy pozostaną prace związane z Projektem.

W uzupełnieniu wniosku ujętym w piśmie z 20 października 2022 r. wskazali Państwo, że Spółka, w celu uzupełnienia opisu stanu faktycznego Wniosku, wskazuje, iż w ocenie Spółki spełnia warunki do uznania jej za wykonawcę kontraktowego w rozumieniu art. 2 lit. e Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki o wzmocnionej współpracy obronnej, podpisanej w Warszawie dnia 15 sierpnia 2020 r. (Dz. U. poz. 2153 i 2154) - dalej: "SOFA II".

W świetle art. 2 lit. e Umowy SOFA II "wykonawca kontraktowy" oznacza: "osobę fizyczną, która nie jest członkiem sił zbrojnych ani personelu cywilnego, osobę prawną albo inny podmiot posiadający zdolność prawną, dostarczający towary lub świadczący usługi siłom zbrojnym Stanów Zjednoczonych na podstawie umowy lub umowy o podwykonawstwo zawartej z siłami zbrojnymi USA lub na ich rzecz."

Z kolei pojęcie "siły zbrojne USA", zgodnie z art. 2 lit. a Umowy SOFA II, oznacza podmiot obejmujący członków sił zbrojnych, personelu cywilnego oraz całe mienie, sprzęt i materiały Sił Zbrojnych USA, w tym informacje oficjalne USA, znajdujące się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

W ocenie Wnioskodawcy, przepisy Rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 18 grudnia 2020 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od dochodów (przychodów) osiąganych przez wykonawców kontraktowych z tytułu dostarczania towarów i usług siłom zbrojnym Stanów Zjednoczonych lub budowy infrastruktury dla sił zbrojnych Stanów Zjednoczonych (dalej: "Rozporządzenie") nie zawężają możliwości zastosowania mechanizmu zaniechania poboru podatku jedynie do świadczenia usług/dostarczania towarów bezpośrednio siłom zbrojnym Stanów Zjednoczonych. Z wykładni literalnej przepisu § 1 Rozporządzenia wynika, że zaniechanie poboru podatku przysługuje wykonawcy kontraktowemu, którym, jak wynika z Umowy SOFA II, jest również podmiot będący podwykonawcą (umowa o podwykonawstwo), a ponadto sama umowa nie musi być zawarta bezpośrednio z siłami zbrojnymi Stanów Zjednoczonych, wystarczy bowiem że będzie zawarta na ich rzecz.

Przy zastosowaniu wykładni językowej dostawę "na rzecz" sił zbrojnych Stanów Zjednoczonych należy rozumieć jako świadczenia, które są ostatecznie na dobro (korzyść) sił zbrojnych Stanów Zjednoczonych (słownik frazeologiczny języka polskiego Stanisława Skorupki: "na czyją korzyść, na czyje dobro"), które - co wynika z § 1 Rozporządzenia - mogą być realizowane poprzez bezpośrednią umowę z siłami zbrojnymi Stanów Zjednoczonych lub przez umowy podwykonawstwa.

Podkreślić również należy, że niniejszy sposób interpretowania przepisów jest także zgodny z wykładnią celowościową analizowanego przepisu Rozporządzenia. Zamiarem ustawodawcy było bowiem zaniechanie poboru podatku od dochodów (przychodów) osiąganych z tytułu dostarczania towarów lub usług, z których korzystać mogą siły zbrojne Stanów Zjednoczonych, wypełniając zobowiązania wynikające z umowy.

Powyższe znajduje również potwierdzenie w uzasadnieniu do projektu Rozporządzenia, zgodnie z którym: "Zaniechaniu poboru podatku dochodowego podlegać będą zatem dochody (przychody) uzyskane w wyniku zawarcia umowy bezpośrednio z siłami zbrojnymi USA stacjonującymi na terytorium RP, jak również w wyniku zawarcia umowy między wybranym przez siły zbrojne USA wykonawcą a innym podmiotem (podwykonawcą), a także między podwykonawcą a dalszym podwykonawcą lub między dalszymi podwykonawcami" - co dodatkowo wskazuje na możliwość zastosowania niniejszego zwolnienia nawet w przypadku, jeżeli umowa o podwykonawstwo została zawarta niebezpośrednio z siłami zbrojnymi Stanów Zjednoczonych.

Wobec powyższego, należy stwierdzić, iż Wnioskodawca spełnia definicję wykonawcy kontraktowego w rozumieniu art. 2 lit. e Umowy SOFA II, ponieważ definicja wykonawcy kontraktowego zawiera w sobie nie tylko podmioty wykonujące dostawy i usługi bezpośrednio na rzecz sił zbrojnych Stanów Zjednoczonych, lecz obejmuje również podmioty, które są podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami, które pośrednio świadczą usługi lub realizują dostawy na rzecz sił zbrojnych Stanów Zjednoczonych, bowiem na podstawie Umowy, Wnioskodawca świadczy Usługi, których ostatecznym beneficjentem są siły zbrojne Stanów Zjednoczonych.

Argumentacja przedstawiona przez Wnioskodawcę w odniesieniu do spełnienia warunków wymaganych do zastosowania przepisów Rozporządzenia, powinna znaleźć odpowiednie zastosowanie w odniesieniu do tożsamych warunków zawartych w art. 17 ust. 1 pkt 23a ustawy o CIT, będącego kontynuacją dyspozycji przepisów Rozporządzenia, które miały charakter okresowy.

Podsumowując, w świetle przedstawionej argumentacji oraz w odpowiedzi na wezwanie Organu, Wnioskodawca pragnie wskazać, że w jego ocenie spełnia warunki do uznania za podmiot posiadający status wykonawcy kontraktowego w rozumieniu art. 2 lit. e SOFA II.

Ponadto Wnioskodawca podał dane podmiotu, z którym zawarł umowę opisaną we wniosku.

Pytania

1. Czy dochody Wnioskodawcy ze świadczenia Usług związanych z Projektem na rzecz Wykonawcy lub bezpośrednio na rzecz Głównego Wykonawcy osiągane w okresie od (...) listopada 2020 r. do (...) grudnia 2021 r. powinny podlegać przepisom Rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 18 grudnia 2020 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od dochodów (przychodów) osiąganych przez wykonawców kontraktowych z tytułu dostarczania towarów i usług siłom zbrojnym Stanów Zjednoczonych lub budowy infrastruktury dla sił zbrojnych Stanów Zjednoczonych, a więc czy do tych dochodów powinien być zastosowany mechanizm zaniechania poboru podatku dochodowego od osób prawnych?

2. Czy dochody Wnioskodawcy ze świadczenia Usług związanych z Projektem na rzecz Wykonawcy lub bezpośrednio na rzecz Głównego Wykonawcy osiągane od dnia 1 stycznia 2022 r. podlegają zwolnieniu od podatku dochodowego na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 23a ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych?

Państwa stanowisko w sprawie

W ocenie Wnioskodawcy:

Ad 1. Dochody Wnioskodawcy ze świadczenia Usług na rzecz Wykonawcy lub bezpośrednio na rzecz Głównego Wykonawcy, osiągane w okresie od (...) listopada 2020 r. do (...) grudnia 2021 r. (powinny podlegać przepisom Rozporządzenia, a więc do tych dochodów powinien być zastosowany mechanizm zaniechania poboru podatku dochodowego od osób prawnych.

Ad 2. Dochody Wnioskodawcy realizowane od dnia 1 stycznia 2022 r. ze świadczenia Usług związanych z Projektem na rzecz Wykonawcy lub bezpośrednio na rzecz Głównego Wykonawcy korzystają ze zwolnienia od podatku dochodowego od osób prawnych, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 23a Ustawy CIT.

UZASADNIENIE

Ad 1.

Zgodnie z § 1 i § 2 Rozporządzenia (winno być: Rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 18 grudnia 2020 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od dochodów (przychodów) osiąganych przez wykonawców kontraktowych z tytułu dostarczania towarów i usług siłom zbrojnym USA lub budowy infrastruktury dla sił zbrojnych USA (Dz. U. z 2020 r. poz. 2395 dalej: "Rozporządzenie") zarządza się zaniechanie poboru podatku dochodowego od osób fizycznych i podatku dochodowego od osób prawnych od dochodów (przychodów) osiąganych przez "wykonawcę kontraktowego" w rozumieniu art. 2 lit. e Umowy SOFA II mającego miejsce zamieszkania albo siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z tytułu dostarczania towarów i usług siłom zbrojnym Stanów Zjednoczonych w rozumieniu art. 2 lit. a tej umowy lub budowy infrastruktury dla tych sił zbrojnych na podstawie umowy lub umowy o podwykonawstwo zawartych z tymi siłami zbrojnymi lub na ich rzecz. Zaniechanie ma charakter okresowy, tj. stosuje się do dochodów (przychodów) osiąganych od dnia (...) listopada 2020 r. do dnia (...) grudnia 2021 r.

Celem wprowadzenia Rozporządzenia było zrównanie statusu podatkowego polskich podmiotów w porównaniu z podmiotami zagranicznymi będącymi wykonawcami kontraktowymi osiągającymi dochody (przychody) z tytułu umów zawieranych z siłami zbrojnymi USA, którzy korzystają ze zwolnienia z podatku dochodowego na podstawie Umowy SOFA II. Wobec tego, na podstawie Rozporządzenia wprowadzono zaniechanie poboru podatku dochodowego, przy spełnieniu przez podmiot przesłanek umożliwiających zastosowanie ww. mechanizmu zaniechania poboru podatku.

W świetle art. 2 lit. e Umowy SOFA II "wykonawca kontraktowy" oznacza: "osobę fizyczną, która nie jest członkiem sił zbrojnych ani personelu cywilnego, osobę prawną albo inny podmiot posiadający zdolność prawną, dostarczający towary lub świadczący usługi siłom zbrojnym Stanów Zjednoczonych na podstawie umowy lub umowy o podwykonawstwo zawartej z siłami zbrojnymi USA lub na ich rzecz."

Z kolei pojęcie "siły zbrojne USA", zgodnie z art. 2 lit. a Umowy SOFA II, oznacza podmiot obejmujący członków sił zbrojnych, personelu cywilnego oraz całe mienie, sprzęt i materiały Sił Zbrojnych USA, w tym informacje oficjalne USA, znajdujące się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

W konsekwencji wprowadzenia Rozporządzenia, z zaniechania poboru mogą korzystać podmioty:

a.

posiadające status wykonawcy kontraktowego w rozumieniu Umowy SOFA II,

b.

mające siedzibę oraz zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, oraz

c.

osiągające dochody z tytułu dostarczania towarów i usług siłom zbrojnym Stanów Zjednoczonych w rozumieniu art. 2 lit. a tej Umowy lub budowy infrastruktury dla tych sił zbrojnych:

- na podstawie umowy lub

- umowy o podwykonawstwo zawartych z tymi siłami zbrojnymi lub na ich rzecz.

Odnosząc powyższe na grunt przedstawionego stanu faktycznego, Wnioskodawca wskazuje, że jest dalszym podwykonawcą w zakresie realizacji Projektu inżynieryjno-budowlanego w ramach trzeciej fazy programu E. (...), dotyczącego budowy (...)

(...) zlokalizowanej w (...) realizowanego na rzecz sił zbrojnych Stanów Zjednoczonych - co zostało przez Wnioskodawcę przedstawione w opisie stanu faktycznego.

W ocenie Wnioskodawcy, przepisy Rozporządzenia nie zawężają możliwości zastosowania mechanizmu zaniechania poboru podatku jedynie do świadczenia usług/dostarczania towarów bezpośrednio siłom zbrojnym Stanów Zjednoczonych. Z wykładni literalnej przepisu § 1 Rozporządzenia wynika, że zaniechanie poboru podatku przysługuje wykonawcy kontraktowemu, którym, jak wynika z Umowy SOFA II, jest również podmiot będący podwykonawcą (umowa o podwykonawstwo), a ponadto sama umowa nie musi być zawarta bezpośrednio z siłami zbrojnymi stanów Zjednoczonych, wystarczy bowiem że będzie zawarta na ich rzecz.

Przy zastosowaniu wykładni językowej dostawę "na rzecz" sił zbrojnych Stanów Zjednoczonych należy rozumieć jako świadczenia, które są ostatecznie na dobro (korzyść) sił zbrojnych Stanów Zjednoczonych (słownik frazeologiczny języka polskiego (...): "na czyją korzyść, na czyje dobro"), które - co wynika z § 1 Rozporządzenia - mogą być realizowane poprzez bezpośrednią umowę z siłami zbrojnymi Stanów Zjednoczonych lub przez umowy podwykonawstwa. Podkreślić również należy, że niniejszy sposób interpretowania przepisów jest także zgodny z wykładnią celowościową analizowanego przepisu Rozporządzenia. Zamiarem ustawodawcy było bowiem zaniechanie poboru podatku od dochodów (przychodów) osiąganych z tytułu dostarczania towarów lub usług, z których korzystać mogą siły zbrojne Stanów Zjednoczonych, wypełniając zobowiązania wynikające z umowy.

Powyższe znajduje również potwierdzenie w uzasadnieniu do projektu Rozporządzenia, zgodnie z którym: Zaniechaniu poboru podatku dochodowego podlegać będą zatem dochody (przychody) uzyskane w wyniku zawarcia umowy bezpośrednio z siłami zbrojnymi USA stacjonującymi na terytorium RP, jak również w wyniku zawarcia umowy między wybranym przez siły zbrojne USA wykonawcą a innym podmiotem (podwykonawcą), a także między podwykonawcą a dalszym podwykonawcą lub między dalszymi podwykonawcami (Str. 2 uzasadnienia do projektu Rozporządzenia (https:// legislacja.rcl.gov.pl/ projekt/ 12340709/katalog/12741854)- co dodatkowo wskazuje na możliwość zastosowania niniejszego zwolnienia nawet w przypadku, jeżeli umowa o podwykonawstwo została zawarta niebezpośrednio z siłami zbrojnymi Stanów Zjednoczonych.

Wobec powyższego, należy stwierdzić, iż Wnioskodawca spełnia definicję wykonawcy kontraktowego w rozumieniu art. 2 lit. e Umowy SOFA II, ponieważ definicja wykonawcy kontraktowego zawiera w sobie nie tylko podmioty wykonujące dostawy i usługi bezpośrednio na rzecz sił zbrojnych Stanów Zjednoczonych, lecz obejmuje również podmioty, które są podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami, które pośrednio świadczą usługi lub realizują dostawy na rzecz sił zbrojnych Stanów Zjednoczonych, bowiem na podstawie Umowy, Wnioskodawca świadczy Usługi, których ostatecznym beneficjentem są siły zbrojne Stanów Zjednoczonych.

W związku z tym, Wnioskodawca spełnia wszystkie warunki niezbędne do tego, aby skorzystać z mechanizmu zaniechania poboru na podstawie Rozporządzenia:

a. Wnioskodawca posiada status wykonawcy kontraktowego w rozumieniu Umowy SOFA II,

b. Wnioskodawca jest polskim rezydentem podatkowym, posiada siedzibę oraz zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, oraz

c. Wnioskodawca osiąga dochody z tytułu świadczenia Usług na rzecz Wykonawcy lub bezpośrednio na rzecz Głównego Wykonawcy, których ostatecznym odbiorcą są siły zbrojne Stanów Zjednoczonych.

W konsekwencji, stwierdzić należy, że dochody Wnioskodawcy ze świadczenia Usług na rzecz Wykonawcy lub bezpośrednio na rzecz Głównego Wykonawcy, osiągane w okresie od (...) listopada 2020 r. do (...) grudnia 2021 r. powinny podlegać przepisom Rozporządzenia, a więc do tych dochodów powinien być zastosowany mechanizm zaniechania poboru podatku dochodowego od osób prawnych. Powyższe dodatkowo potwierdza fakt, iż w stanach faktycznych zbliżonych do stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę, Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej wydał szereg pozytywnych interpretacji indywidualnych, w tym, w szczególności:

- Interpretację indywidualną z 13 stycznia 2022 r., Znak: 0111-KDIB2-1.4010.471.2021.1.MK;

- Interpretację indywidualną z 16 lutego 2022 r., Znak: 0111-KDIB2-1.4010.541.2021.2.BKD;

- Interpretację indywidualną z 20 maja 2022 r., Znak 0111-KDIB1-2.4010.123.2022.2.BD.

Ad 2.

Rozporządzenie reguluje zaniechanie poboru podatku dochodowego od osób prawnych w odniesieniu do dochodów (przychodów) osiąganych od dnia (...) listopada 2020 r. do dnia (...) grudnia 2021 r. Aby utrzymać w mocy możliwość zwolnienia z opodatkowania świadczenia usług i dostaw realizowanych na rzecz sił zbrojnych Stanów Zjednoczonych, ustawą z dnia 29 października 2021 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2021 r. poz. 2105, dalej: "Ustawa nowelizująca") został znowelizowany m.in. katalog zwolnień przedmiotowych w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych.

Od 1 stycznia 2022 r. na gruncie ustawy o CIT obowiązuje art. 17 ust. 1 pkt 23a (winno być: ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1800 z późn. zm., dalej: "Ustawa o CIT"), zgodnie z którym wolne od podatku są dochody uzyskane przez wykonawcę kontraktowego w rozumieniu art. 2 lit. e Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki o wzmocnionej współpracy obronnej, podpisanej w Warszawie dnia 15 sierpnia 2020 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 2153 i 2154) mającego siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z tytułu dostarczania towarów i usług siłom zbrojnym Stanów Zjednoczonych w rozumieniu art. 2 lit. a tej Umowy lub budowy infrastruktury dla tych sił zbrojnych na podstawie umowy lub umowy o podwykonawstwo zawartych z tymi siłami zbrojnymi lub na ich rzecz.

Zgodnie z uzasadnieniem do Ustawy nowelizującej: "z uwagi na to, iż wykonawcy kontraktowi będący nierezydentami w sposób bezterminowy korzystają ze zwolnienia od opodatkowania dochodów (przychodów) uzyskanych z tytułu dostarczania towarów i usług siłom zbrojnym Stanów Zjednoczonych lub budowy infrastruktury dla tych sił na mocy wyżej wskazanej polsko-amerykańskiej umowy o wzmocnionej współpracy obronnej, wskazane jest włączenie dochodów (przychodów) wykonawców kontraktowych sił zbrojnych Stanów Zjednoczonych do katalogu zwolnień przedmiotowych w ustawie PIT. Analogiczne zwolnienie od podatku dla dochodów osiąganych przez wykonawców kontraktowych sił zbrojnych Stanów Zjednoczonych wprowadzone zostanie w ustawie CIT i w ustawie o ryczałcie".

Powyższy przepis ustawy o CIT jest więc kontynuacją dyspozycji przepisów Rozporządzenia, które miały charakter okresowy.

Celem ustawodawcy było bowiem wprowadzenie bezterminowego zwolnienia z opodatkowania podmiotów spełniających łącznie trzy poniższe warunki:

a.

posiadających status wykonawcy kontraktowego w rozumieniu Umowy SOFA II,

b.

mających siedzibę oraz zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, oraz

c.

osiągających dochody z tytułu dostarczania towarów i usług siłom zbrojnym Stanów Zjednoczonych w rozumieniu art. 2 lit. a tej Umowy lub budowy infrastruktury dla tych sił zbrojnych:

- na podstawie umowy lub

- umowy o podwykonawstwo zawartych z tymi siłami zbrojnymi lub na ich rzecz.

Warunki do zastosowania zwolnienia z art. 17 ust. 1 pkt 23a Ustawy o CIT są analogiczne do tych, które obowiązywały w przypadku zaniechania poboru podatku dochodowego od osób prawnych na podstawie Rozporządzenia.

W nawiązaniu do uzasadnienia przedstawionego przez Wnioskodawcę w zakresie pytania nr 1, Wnioskodawca wskazuje, że posiada status wykonawcy kontraktowego w rozumieniu Umowy SOFA II oraz osiąga dochody z tytułu świadczenia Usług na rzecz Wykonawcy lub bezpośrednio na rzecz Głównego Wykonawcy, których ostatecznym beneficjentem są siły zbrojne USA, i tym samym spełnia warunki wskazane w art. 17 ust. 1 pkt 23a Ustawy o CIT.

Argumentacja przedstawiona przez Wnioskodawcę w odniesieniu do spełnienia warunków wymaganych do zastosowania przepisów Rozporządzenia, powinna znaleźć odpowiednie zastosowanie w odniesieniu do tożsamych warunków zawartych w art. 17 ust. 1 pkt 23a ustawy o CIT. Wnioskodawca pragnie również podkreślić, iż w zbliżonym stanie faktycznym została wydana interpretacja indywidualna z 2 maja 2022 r., Znak: 0111-KDIB1-2.4010.48. 2022.2.ANK, w której Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej potwierdził możliwość skorzystania ze zwolnienia na gruncie art. 17 ust. 1 pkt 23a Ustawy o CIT.

Powyższe, w ocenie Wnioskodawcy, prowadzi do wniosku, że dochody realizowane w związku ze świadczeniem Usług związanych z Projektem realizowanym na rzecz Wykonawcy lub bezpośrednio na rzecz Głównego Wykonawcy powinny korzystać ze zwolnienia z podatku dochodowego od osób prawnych na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 23a Ustawy o CIT.

Ocena stanowiska

Stanowisko, które przedstawili Państwo we wniosku jest prawidłowe.

Odstępuję od uzasadnienia prawnego tej oceny.

Dodatkowe informacje

Informacja o zakresie rozstrzygnięcia

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego, który Państwo przedstawili i stanu prawnego, który obowiązywał w dacie zaistnienia zdarzenia.

Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, gdy rzeczywisty stan sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie z opisem stanu faktycznego podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swoją aktualność.

POUCZENIE o funkcji ochronnej interpretacji

- Funkcję ochronną interpretacji indywidualnych określają przepisy art. 14k-14nb ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2021 r. poz. 1540 z późn. zm.). Aby interpretacja mogła pełnić funkcję ochronną: Państwa sytuacja musi być zgodna (tożsama) z opisem stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego i muszą się Państwo zastosować do interpretacji.

- Zgodnie z art. 14na § 1 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n Ordynacji podatkowej nie stosuje się, jeśli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej jest elementem czynności, które są przedmiotem decyzji wydanej:

1)

z zastosowaniem art. 119a;

2)

w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług;

3)

z zastosowaniem środków ograniczających umowne korzyści.

Zgodnie z art. 14na § 2 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli korzyść podatkowa, stwierdzona w decyzjach wymienionych w § 1, jest skutkiem zastosowania się do utrwalonej praktyki interpretacyjnej, interpretacji ogólnej lub objaśnień podatkowych.

POUCZENIE o prawie do wniesienia skargi na interpretację

Mają Państwo prawo do zaskarżenia tej interpretacji indywidualnej do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego (...). Zasady zaskarżania interpretacji indywidualnych reguluje ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2022 r. poz. 329 z późn. zm.; dalej jako "p.p.s.a.").

Skargę do Sądu wnosi się za pośrednictwem Dyrektora KIS (art. 54 § 1 p.p.s.a.). Skargę należy wnieść w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia interpretacji indywidualnej (art. 53 § 1 p.p.s.a.):

- w formie papierowej, w dwóch egzemplarzach (oryginał i odpis) na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała (art. 47 § 1 p.p.s.a.), albo

- w formie dokumentu elektronicznego, w jednym egzemplarzu (bez odpisu), na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Krajowej Informacji Skarbowej na platformie ePUAP: /KIS/SkrytkaESP (art. 47 § 3 i art. 54 § 1a p.p.s.a.).

Skarga na interpretację indywidualną może opierać się wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną (art. 57a p.p.s.a.).

Podstawa prawna dla wydania interpretacji

Podstawą prawną dla wydania tej interpretacji jest art. 13 § 2a oraz art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2021 r. poz. 1540 z późn. zm.).

Podstawą prawną dla odstąpienia od uzasadnienia interpretacji jest art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl