0111-KDIB2-1.4010.49.2022.3.AP

Pisma urzędowe
Status:  Nieoceniane

Pismo z dnia 12 maja 2022 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej 0111-KDIB2-1.4010.49.2022.3.AP

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA - stanowisko nieprawidłowe

Szanowni Państwo,

stwierdzam, że Państwa stanowisko w sprawie oceny skutków podatkowych opisanego zdarzenia przyszłego w podatku dochodowym od osób prawnych jest nieprawidłowe.

Zakres wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej

31 stycznia 2022 r. wpłynął Państwa wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej, który dotyczy m.in. podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia, czy wynagrodzenie uzyskiwane przez Wnioskodawcę od Dostawców z tytułu Umowy Świadczenie Usług stanowić będzie przychód w rozumieniu art. 12 ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Uzupełnili go Państwo pismem z 11 kwietnia 2022 r., które wpłynęło do Organu tego samego dnia, będącym odpowiedzią na wezwanie z 29 marca 2022 r.

Treść wniosku jest następująca:

Opis zdarzenia przyszłego

Wnioskodawca - spółka akcyjna (zwany w treści niniejszego wniosku również "Kupującym") jest rezydentem podatkowym w Rzeczypospolitej Polskiej w rozumieniu art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1800 z późn. zm.; dalej: "ustawa o CIT"). W związku z tym podlega w Polsce obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania. Wnioskodawca jest ponadto czynnym podatnikiem VAT w rozumieniu ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2018 r. poz. 2174 z późn. zm., dalej "ustawa VAT").

Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą w branży IT. W związku z prowadzoną działalnością gospodarczą, Wnioskodawca nabywa usługi i towary od innych podmiotów (dalej "Zakupy"), będących rezydentami podatkowymi w Rzeczypospolitej Polskiej w rozumieniu art. 3 ust. 1 ustawy CIT lub art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1128 z późn. zm. dalej "ustawa PIT"). Zakupy dokonywane są od przedsiębiorców będących podatnikami w rozumieniu art. 28 ustawy VAT. Zakupy dokumentowane są fakturami VAT. Z tytułu niektórych zakupów przewidziane są odroczone terminy płatności wobec kontrahentów Wnioskodawcy. Wnioskodawca w przyszłości zamierza korzystać z platformy internetowej o roboczej nazwie X. (zwanej dalej "Platformą"). W ramach Platformy możliwe będzie między innymi negocjowanie wcześniejszej spłaty należności z faktur w zamian za wynagrodzenie (premię). Platforma udostępniać będzie również szereg rozwiązań i narzędzi automatyzujących, usprawniających i ułatwiających zawarcie umów pomiędzy poszczególnymi stronami transakcji: wystawcą faktury z odroczonym terminem płatności (zwanym dalej "Dostawcą"), podmiotem zobowiązanym do zapłaty faktury wobec Dostawcy (zwanym dalej "Kupującym") oraz podmiotem udzielającym finansowanie Kupującemu na przedterminową spłatę faktury lub ewentualnie nabywającym wierzytelności wobec Kupującego od Dostawcy (zwanym dalej "Inwestorem").

Wnioskodawca zamierza korzystać z Platformy w charakterze Kupującego w celu uzyskania od Dostawców Zakupów wynagrodzenia (premii) w zamian za wcześniejszą spłatę faktur na rzecz Dostawców i zapewnienie Dostawcom zdalnych narzędzi do uzgodnienia warunków i sposobu wcześniejszej spłaty w ramach Platformy.

Wcześniejsza spłata finansowana będzie ze środków własnych lub ze środków pozyskanych od Inwestorów. W celu skorzystania z Platformy Wnioskodawca zobowiązany będzie między innymi do zaakceptowania regulaminu. Zgodnie z treścią regulaminu, Kupujący będzie mógł wykorzystać Platformę do wykonania usługi wcześniejszej spłaty jednej lub wielu faktur na rzecz Dostawcy i zapewnienia Dostawcy zdalnych narzędzi do uzgodnienia warunków i sposobu wcześniejszej spłaty. W ramach tej usługi Kupujący, za zgodą Dostawcy, będzie spłacał wierzytelność udokumentowaną fakturą lub fakturami przed terminem płatności.

Z tytułu wykonania usługi, Kupującemu przysługiwać będzie wynagrodzenie w postaci premii (prowizji) wynegocjowanej wcześniej z Dostawcą. Czynności wskazane w regulaminie wykonywane będą z poziomu wydzielonej dla Kupującego części Platformy (dalej "Konto"). Regulamin Platformy będzie musiał zostać zaakceptowany przez innych uczestników, w tym przez Dostawcę. W następstwie zaakceptowania regulaminu przez Kupującego oraz Dostawcę oraz ustalenia warunków przedterminowej spłaty, dojdzie do zawarcia odrębnej umowy cywilnoprawnej pomiędzy Kupującym i Dostawcą (dalej "Umowa o Świadczenie Usług"). Świadczenie Kupującego polegało będzie w szczególności na dokonaniu przedterminowej spłaty faktur lub faktury oraz zapewnieniu Dostawcy zdalnych narzędzi do uzgodnienia warunków i sposobu wcześniejszej spłaty (w ramach Konta).

Z kolei Dostawca zobowiązany będzie do zapłaty ustalonego wynagrodzenia (premii). Wynagrodzenie może przybierać różne formy (np. procentowe, ryczałtowe). Na wysokość wynagrodzenia wpływać będzie szereg różnych czynników. Kupujący, jako inicjator procesu, będzie mógł dodawać na Platformie oferty wcześniejszej spłaty wierzytelności udokumentowanych fakturą. Platforma będzie oferowała zarówno możliwość dodawania pojedynczych faktur, jak i zbiorczych "paczek" faktur. W ramach paczki będzie dopuszczalne zamieszczanie faktur wobec jednego lub wielu Dostawców. Dodając fakturę lub paczkę faktur na Platformę, Kupujący będzie dodatkowo określał żądaną wysokość wynagrodzenia. W przypadku zamieszczenia na Platformie paczki faktur, Kupujący będzie mógł określać proponowaną wysokość wynagrodzenia w odniesieniu do całej paczki albo w odniesieniu do grupy faktur wyodrębnionych w ramach paczki spełniających określone warunki (np. faktury z terminem płatności 15-30 dni). Nie przewiduje się natomiast funkcjonalności umożliwiającej Kupującemu odrębne określanie wysokości wynagrodzenia dla poszczególnych faktur w ramach paczki. W odpowiedzi na ofertę, Dostawca będzie mógł ją zaakceptować w zakresie wszystkich lub niektórych faktur lub także pojedynczej faktury. Po akceptacji oferty dojdzie do zawarcia Umowy o Świadczenie Usług. W ramach Platformy przewiduje się również wygenerowanie faktury pro forma na kwotę wynagrodzenia (premii). Platforma może również oferować funkcję automatyzacji lub wsparcia procesu płatności.

W piśmie z 11 kwietnia 2022 r. będącym uzupełnieniem wniosku, Wnioskodawca wskazał ponadto, ze:

W zakresie usług świadczonych przez Wnioskodawcę (Kupującego) wobec Dostawców mieszczą się następujące czynności:

- przedstawienie Dostawcy możliwości skorzystania z Platformy;

- pomoc Dostawcy w rozpoczęciu korzystania z Platformy (poinformowanie o funkcjach i możliwościach Platformy oraz o wymogach i sposobie korzystania z niej);

- optymalizacja procesu ustalenia negocjacji premii za pośrednictwem Platformy - jako Kupujący będziemy dodawać na Platformę faktury / paczki faktur oraz proponować wysokość wynagrodzenia, po stronie Dostawcy będzie wymagane jedynie zaakceptowanie lub odrzucenie oferty, co w istotny sposób ogranicza czas i formalności, usługa Wnioskodawcy w tym zakresie polegać będzie również na dokonaniu czynności administracyjnych.

Na skutek inicjatywy Kupującego, Dostawcy zyskają możliwość nieodpłatnego skorzystania z Platformy. Ponadto, w ramach Platformy wykonywane będą wszelkie czynności administracyjne ograniczające do minimów udział Dostawców w procesie.

Premia będzie co do zasady obliczana jako procent od nominalnej wartości wierzytelności wobec Dostawcy. Premia jest należna nie tylko z tytułu przedterminowej płatności, ale z tytułu wszystkich usług świadczonych wobec Dostawców wymienionych powyżej.

Dostawcy Wnioskodawcy mają siedziby na terytorium Polski i według wiedzy Spółki - nie posiadają stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej w innych krajach.

Dostawcy zawierają umowę z operatorem Platformy. Zawarcie umowy odbywa się przez akceptację Regulaminu Platformy. Treść umowy zawarta jest w poszczególnych postanowieniach Regulaminu. Obecnie z tytułu korzystania z Platformy nie jest przewidziane wynagrodzenie dla operatora Platformy od Dostawców. Zobowiązania Dostawców wynikające z umowy (Regulaminu) będą miały charakter niepieniężny i służyć będą w szczególności zagwarantowaniu poprawnego działania Platformy pomiędzy użytkownikami oraz spełnieniu szeregu obowiązków regulacyjnych o charakterze niepodatkowym.

Pytanie

Czy wynagrodzenie uzyskiwane przez Wnioskodawcę od Dostawców z tytułu Umowy Świadczenie Usług stanowić będzie przychód w rozumieniu art. 12 ust. 3 ustawy CIT? (pytanie oznaczone we wniosku Nr 3)

Państwa stanowisko w sprawie

Zdaniem Wnioskodawcy, jak stanowi art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy CIT przychodami, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4 oraz art. 14, są w szczególności otrzymane pieniądze, wartości pieniężne, w tym również różnice kursowe.

Zgodnie natomiast z art. 12 ust. 3 ustawy CIT, za przychody związane z działalnością gospodarczą i z działami specjalnymi produkcji rolnej, osiągnięte w roku podatkowym, a także za przychody uzyskane z zysków kapitałowych, z wyłączeniem przychodów, o których mowa w art. 7b ust. 1 pkt 1, uważa się także należne przychody, choćby nie zostały jeszcze faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont.

Jak wskazano wyżej w uzasadnieniu stanowiska Wnioskodawcy w zakresie pytania pierwszego, Umowa o Świadczenie Usług zawarta pomiędzy Wnioskodawcą (Kupującym) a Dostawcą stanowi odrębne zdarzenie gospodarcze, a nie jedynie obniżenie ceny/ wynagrodzenia z tytułu pierwotnej umowy łączącej strony. W konsekwencji, wynagrodzenie uzyskane w zamian za świadczenie z tytułu Umowy o Świadczenie Usług stanowiło będzie przychód Wnioskodawcy (Kupującego) związany z prowadzeniem działalności gospodarczej. Nie ma przy tym znaczenia, czy w ramach Umowy o Świadczenie Usług Wnioskodawca otrzyma wynagrodzenie za przedterminową spłatę należności udokumentowanych jedną fakturą (dotyczących jednej transakcji gospodarczej), czy też wielu faktur. W konsekwencji takiej kwalifikacji otrzymanego Wynagrodzenia, Wnioskodawca (Kupujący) nie będzie zobowiązany do korekty kosztów uzyskania przychodów, o których mowa w art. 15 ust. 4i-4I ustawy o CIT z tytułu pierwotnych transakcji z Dostawcą.

Ocena stanowiska

Stanowisko, które przedstawili Państwo we wniosku jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE interpretacji indywidualnej

W myśl art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1800 z późn. zm.; dalej: "ustawa o CIT"),

przychodami, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4 oraz art. 14, są w szczególności otrzymane pieniądze, wartości pieniężne, w tym również różnice kursowe.

Zgodnie z art. 12 ust. 3 ustawy o CIT,

za przychody związane z działalnością gospodarczą i z działami specjalnymi produkcji rolnej, osiągnięte w roku podatkowym, a także za przychody uzyskane z zysków kapitałowych, z wyłączeniem przychodów, o których mowa w art. 7b ust. 1 pkt 1, uważa się także należne przychody, choćby nie zostały jeszcze faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont.

Z opisu sprawy oraz uzupełnienia wniosku wynika, że Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą w branży IT. W związku z prowadzoną działalnością Wnioskodawca nabywa usługi i towary od innych podmiotów, które dokumentowane są fakturami VAT. Z tytułu niektórych zakupów przewidziane są odroczone terminy płatności wobec kontrahentów Wnioskodawcy. W przyszłości Wnioskodawca zamierza korzystać z platformy internetowej, w ramach której możliwe będzie między innymi negocjowanie wcześniejszej spłaty należności z faktur w zamian za wynagrodzenie (premię).

Platforma udostępniać będzie również szereg rozwiązań i narzędzi automatyzujących, usprawniających i ułatwiających zawarcie umów pomiędzy poszczególnymi stronami transakcji: wystawcą faktury z odroczonym terminem płatności, podmiotem zobowiązanym do zapłaty faktury wobec Dostawcy (Kupującym) oraz podmiotem udzielającym finansowania Kupującemu na przedterminową spłatę faktury lub ewentualnie nabywającym wierzytelności wobec Kupującego od Dostawcy (Inwestorem).

Wnioskodawca zamierza korzystać z Platformy w charakterze Kupującego w celu uzyskania od Dostawców Zakupów wynagrodzenia (premii) w zamian za wcześniejszą spłatę faktur na rzecz Dostawców i zapewnienie Dostawcom zdalnych narzędzi do uzgodnienia warunków i sposobu wcześniejszej spłaty w ramach Platformy. Wcześniejsza spłata finansowana będzie ze środków własnych lub ze środków pozyskanych od Inwestorów. W celu skorzystania z Platformy Wnioskodawca zobowiązany będzie między innymi do zaakceptowania regulaminu. Zgodnie z treścią regulaminu, Kupujący będzie mógł wykorzystać Platformę do wykonania usługi wcześniejszej spłaty jednej lub wielu faktur na rzecz Dostawcy i zapewnienia Dostawcy zdalnych narzędzi do uzgodnienia warunków i sposobu wcześniejszej spłaty. W ramach tej usługi Kupujący, za zgodą Dostawcy, będzie spłacał wierzytelność udokumentowaną fakturą lub fakturami przed terminem płatności.

Z tytułu wykonania usługi, Kupującemu przysługiwać będzie wynagrodzenie w postaci premii (prowizji) wynegocjowanej wcześniej z Dostawcą. Premia będzie co do zasady obliczana jako procent od nominalnej wartości wierzytelności wobec Dostawcy. Premia jest należna nie tylko z tytułu przedterminowej płatności, ale z tytułu wszystkich usług świadczonych wobec Dostawców. Czynności wskazane w regulaminie wykonywane będą z poziomu wydzielonej dla Kupującego części Platformy (Konto). Regulamin Platformy będzie musiał zostać zaakceptowany przez innych uczestników, w tym przez Dostawcę. W zakresie usług świadczonych przez Wnioskodawcę wobec Dostawców mieszczą się następujące czynności:

- przedstawienie Dostawcy możliwości skorzystania z Platformy

- pomoc Dostawcy w rozpoczęciu korzystania z Platformy (poinformowanie o funkcjach i możliwościach Platformy oraz o wymogach i sposobie korzystania z niej)

- optymalizacja procesu ustalenia negocjacji premii za pośrednictwem Platformy - jako Kupujący będą Państwo dodawać na Platformę faktury / paczki faktur oraz proponować wysokość wynagrodzenia.

Na skutek inicjatywy Kupującego, Dostawcy zyskają możliwość nieodpłatnego skorzystania z Platformy. Ponadto, w ramach Platformy wykonywane będą wszelkie czynności administracyjne ograniczające do minimów udział Dostawców w procesie. Dostawcy zawierają umowę z operatorem Platformy przez akceptację Regulaminu Platformy. Treść umowy zawarta jest w poszczególnych postanowieniach Regulaminu. Obecnie z tytułu korzystania z Platformy nie jest przewidziane wynagrodzenie dla operatora Platformy od Dostawców. Zobowiązania Dostawców wynikające z umowy (Regulaminu) będą miały charakter niepieniężny i służyć będą w szczególności zagwarantowaniu poprawnego działania Platformy pomiędzy użytkownikami oraz spełnieniu szeregu obowiązków regulacyjnych o charakterze niepodatkowym.

W ramach Platformy przewiduje się również wygenerowanie faktury pro forma na kwotę wynagrodzenia (premii). Platforma może również oferować funkcję automatyzacji lub wsparcia procesu płatności.

Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą ustalenia, czy wynagrodzenie uzyskiwane przez Wnioskodawcę od Dostawców z tytułu Umowy Świadczenie Usług stanowić będzie przychód w rozumieniu art. 12 ust. 3 ustawy CIT.

Zdaniem Wnioskodawcy, Umowa o Świadczenie Usług zawarta pomiędzy Wnioskodawcą (Kupującym) a Dostawcą stanowi odrębne zdarzenie gospodarcze, a nie jedynie obniżenie ceny/wynagrodzenia z tytułu pierwotnej umowy łączącej strony. W konsekwencji, wynagrodzenie uzyskane w zamian za świadczenie z tytułu Umowy o Świadczenie Usług stanowiło będzie przychód Wnioskodawcy (Kupującego) związany z prowadzeniem działalności gospodarczej i Wnioskodawca nie będzie zobowiązany do korekty kosztów uzyskania przychodów, o których mowa w art. 15 ust. 4i-4I ustawy o CIT z tytułu pierwotnych transakcji z Dostawcą.

Jak wynika z cytowanego z art. 12 ust. 3 ustawy o CIT, przychodem uzyskanym z działalności gospodarczej jest przychód należny, choćby nie został otrzymany, po wyłączeniu m.in. wartości udzielonych bonifikat i skont.

W ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych pojęcia "bonifikata" i "skonto" nie są zdefiniowane. W odczytaniu znaczenia przepisu art. 12 ust. 3 ww. ustawy należy kierować się więc ich powszechnym znaczeniem. Zgodnie z "Uniwersalnym słownikiem języka polskiego" pod redakcją prof. Stanisława Dubisza (Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2003, tom 1, str. 303) "bonifikata" - to "zniżka, odstępstwo od ustalonej ceny towaru, zwłaszcza jako forma odszkodowania za poniesioną stratę albo w celach reklamowych: opust, rabat".

Przez bonifikatę należy więc rozumieć pomniejszenie ustalonej uprzednio ceny towaru lub usługi. Bonifikata jest udzielana wówczas, gdy wystąpią okoliczności uzasadniające obniżenie ustalonej wcześniej ceny, których nie można było przewidzieć w momencie zawierania umowy sprzedaży (np. udzielenie długoletnim kontrahentom bonifikaty wyrażonej procentowo lub kwotowo w stosunku do określonej wartości zakupów w przeciągu jakiegoś ustalonego okresu czasu). Natomiast w przypadku, jeżeli okoliczności wpływające na zmniejszenie ceny są znane stronom przed zawarciem umowy sprzedaży, to powinny znaleźć odzwierciedlenie w cenie określonej w tej umowie.

Zgodnie ze "Słownikiem języka polskiego" (Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005, str. 825), "rabat" to "zniżka, opust od sumy należnej za towar przyznawany, np. przy kupnie dużej ilości towarów". Zatem rabat polega na pomniejszeniu ustalonej wcześniej ceny towaru. Natomiast "bonus" to "dodatkowe wynagrodzenie; nagroda; premia".

Zgodnie z definicją słownikową tego pojęcia zawartą w "Małym Słowniku Języka Polskiego" (Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1997 r.), skonto to "procentowe zmniejszenie sumy należności, przyznawane nabywcy towaru na warunkach kredytowych, w razie zapłaty należności gotówką przed umówionym terminem". Wskazać w tym miejscu należy, że rabat z tytułu wcześniejszej zapłaty (skonto) ma charakter warunkowy. Jest on przyznawany pod warunkiem zawieszającym - dopiero z chwilą ziszczenia się warunku a więc - w razie wcześniejszej zapłaty udzielany jest rabat. Tym samym trzeba uznać, że nie może być uwzględniany w cenie jednostkowej już w momencie wystawienia faktury pierwotnej (a zatem również w podstawie opodatkowania). Na tym etapie nie wiadomo bowiem, czy rabat ten faktycznie zostanie przyznany, czy też nie.

Jak wskazał sam Wnioskodawca, Kupującemu z tytułu wykonania usługi, przysługiwać będzie wynagrodzenie w postaci premii (prowizji) wynegocjowanej wcześniej z Dostawcą. Premia będzie co do zasady obliczana jako procent od nominalnej wartości wierzytelności wobec Dostawcy. Premia jest należna nie tylko z tytułu przedterminowej płatności, ale z tytułu wszystkich usług świadczonych wobec Dostawców.

W świetle powołanej wyżej definicji "skonta" należy uznać, że w opisanym przypadku będziemy mieć do czynienia z pomniejszeniem, czyli odstępstwem od ustalonej ceny towaru przez Dostawcę. Spowoduje to w istocie zwrot części ceny tego towaru.

Mając na uwadze powyższe, należy uznać, że Wnioskodawca otrzymując premię obliczaną jako procent od nominalnej wartości wierzytelności wobec Dostawcy, powinien tym samym obniżyć koszty uzyskania przychodu, ponieważ przyznana premia obniża faktycznie koszty zakupu towaru.

Tym samym w przedmiotowej sprawie wynagrodzenie otrzymane od Dostawców nie stanowi przychodu podatkowego.

Stosownie do treści art. 15 ust. 4i ustawy o CIT,

jeżeli korekta kosztu uzyskania przychodów, w tym odpisu amortyzacyjnego, nie jest spowodowana błędem rachunkowym lub inną oczywistą omyłką, korekty dokonuje się poprzez zmniejszenie lub zwiększenie kosztów uzyskania przychodów poniesionych w okresie rozliczeniowym, w którym została otrzymana faktura korygująca lub, w przypadku braku faktury, inny dokument potwierdzający przyczyny korekty.

Zgodnie natomiast z art. 15 ust. 4j ustawy o CIT,

jeżeli w okresie rozliczeniowym, o którym mowa w ust. 4i, podatnik nie poniósł kosztów uzyskania przychodów lub kwota poniesionych kosztów uzyskania przychodów jest niższa niż kwota zmniejszenia, podatnik jest obowiązany zwiększyć przychody o kwotę, o którą nie zostały zmniejszone koszty uzyskania przychodów.

Oznacza to, że w sytuacji otrzymania premii, co do zasady, obliczanej jako procent od nominalnej wartości wierzytelności wobec Dostawcy, należy skorygować koszty uzyskania przychodów poprzez zmniejszenie kosztów uzyskania przychodów poniesionych w okresie rozliczeniowym, w którym została otrzymana faktura korygująca, lub w przypadku braku faktury inny dokument potwierdzający przyczyny korekty.

W konsekwencji, nie sposób zgodzić się z Wnioskodawcą, że wynagrodzenie od Dostawców uzyskiwane przez niego z tytułu zawartej Umowy o Świadczenie Usług stanowić będzie przychód w rozumieniu art. 12 ust. 3 ustawy CIT, uzyskiwany w ramach odrębnego zdarzenia gospodarczego a nie będzie ono jedynie obniżeniem ceny/wynagrodzenia z tytułu pierwotnej umowy łączącej strony.

Tym samym stanowisko Wnioskodawcy w zakresie pytania nr 3 należało uznać za nieprawidłowe.

Dodatkowe informacje

Przedmiotem niniejszej interpretacji jest odpowiedź na pytania oznaczone we wniosku Nr 3 w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych. Odpowiedź na pytanie dotyczące podatku od towarów i usług zostanie udzielona w odrębnym rozstrzygnięciu.

Informacja o zakresie rozstrzygnięcia

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego, które Państwo przedstawili i stanu prawnego, który obowiązuje w dniu wydania interpretacji.

Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, gdy rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie z opisem zdarzenia przyszłego podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swoją aktualność.

POUCZENIE o funkcji ochronnej interpretacji

* Funkcję ochronną interpretacji indywidualnych określają przepisy art. 14k-14nb ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2021 r. poz. 1540 z późn. zm.). Aby interpretacja mogła pełnić funkcję ochronną: Państwa sytuacja musi być zgodna (tożsama) z opisem zdarzenia przyszłego i muszą się Państwo zastosować do interpretacji.

* Zgodnie z art. 14na § 1 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n Ordynacji podatkowej nie stosuje się, jeśli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej jest elementem czynności, które są przedmiotem decyzji wydanej:

1)

z zastosowaniem art. 119a;

2)

w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług;

3)

z zastosowaniem środków ograniczających umowne korzyści.

Zgodnie z art. 14na § 2 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli korzyść podatkowa, stwierdzona w decyzjach wymienionych w § 1, jest skutkiem zastosowania się do utrwalonej praktyki interpretacyjnej, interpretacji ogólnej lub objaśnień podatkowych.

POUCZENIE o prawie do wniesienia skargi na interpretację

Mają Państwo prawo do zaskarżenia tej interpretacji indywidualnej do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w (...). Zasady zaskarżania interpretacji indywidualnych reguluje ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2019 r. poz. 2325 z późn. zm.; dalej jako "p.p.s.a.").

Skargę do Sądu wnosi się za pośrednictwem Dyrektora KIS (art. 54 § 1 p.p.s.a.). Skargę należy wnieść w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia interpretacji indywidualnej (art. 53 § 1 p.p.s.a.):

* w formie papierowej, w dwóch egzemplarzach (oryginał i odpis) na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała (art. 47 § 1 p.p.s.a.), albo

* w formie dokumentu elektronicznego, w jednym egzemplarzu (bez odpisu), na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Krajowej Informacji Skarbowej na platformie ePUAP: /KIS/SkrytkaESP (art. 47 § 3 i art. 54 § 1a p.p.s.a.).

Skarga na interpretację indywidualną może opierać się wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną (art. 57a p.p.s.a.).

Podstawa prawna dla wydania interpretacji

Podstawą prawną dla wydania tej interpretacji jest art. 13 § 2a oraz art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2021 r. poz. 1540 z późn. zm.).

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl