0111-KDIB2-1.4010.469.2021.1.AT, Przedawnienie przychodu z tytułu zasiedzenia - Pismo wydane przez: Dyrektor Krajowej... - OpenLEX

0111-KDIB2-1.4010.469.2021.1.AT - Przedawnienie przychodu z tytułu zasiedzenia

Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo z dnia 12 stycznia 2022 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej 0111-KDIB2-1.4010.469.2021.1.AT Przedawnienie przychodu z tytułu zasiedzenia

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA - stanowisko nieprawidłowe

Szanowni Państwo,

stwierdzam, że Państwa stanowisko w sprawie oceny skutków podatkowych opisanego stanu faktycznego w podatku dochodowym od osób prawnych jest nieprawidłowe.

Zakres wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej

12 października 2021 r. wpłynął do Organu Państwa wniosek z 4 października 2021 r. o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie skutków podatkowych związanych z nabyciem nieruchomości w drodze zasiedzenia.

Treść wniosku jest następująca:

Opis stanu faktycznego

Wnioskiem z dnia 2 września 2017 r. skierowanym do Sądu Rejonowego X Spółdzielnia Mieszkaniowa (Wnioskodawca) wniosła o stwierdzenie, że nabyła przez zasiedzenie własność nieruchomości położonej w X, stanowiącej działkę ewidencyjną nr D dla której Sąd Rejonowy dla X prowadzi księgę wieczystą. W uzasadnieniu wniosku Spółdzielnia Mieszkaniowa wskazała, iż poprzednikiem prawnym Spółdzielni Mieszkaniowej były Zakłady Y1 zaś spółdzielnia powstała na bazie hoteli mieszkaniowych dla pracowników Zakładów Y1 i jego następców prawnych. Budynek hotelowy nr E posadowiony na terenie przedmiotowej działki przeszedł na mocy porozumień między Zakładami Y3, a Spółdzielnią Mieszkaniową w trwały zarząd i administrowanie spółdzielni. Spółdzielnia domagała się zasiedzenia z datą 10 października 2006 r. jako samoistny posiadacz w złej wierze przedmiotowego gruntu. Data zasiedzenia została ustalona w oparciu o stwierdzone dokumentem urzędowym - decyzją o ustaleniu warunków zabudowy Urzędu X z dnia 9 października 1976 r., posiadanie samoistne kompleksu działek, na którym to znajdowała się również działka D. Wliczając okres samoistnego posiadania na podstawie przekazywanego posiadania przez Y2 następnie na rzecz Y1 i wreszcie Y3, z którego to oba podmioty przekazały protokolarnie i umownie nie tylko własność mienia ruchomego, cesje umów mediów, cesje najmów i innych ograniczonych praw rzeczowych do budynków i w rezultacie działkę objętą wnioskiem o zasiedzenie, która od początku stanowiła ścisły element kompleksu hotelowego dla pracowników, emerytów i rencistów Zakładów Y1, którzy zamieszkiwali na terenie zarządzanym i administrowanym przez Spółdzielnię Mieszkaniową, tj. Wnioskodawcę. Po uzyskaniu warunków zabudowy Zakłady Y2 rozpoczęły pracę nad kompleksem o pow. prawie 10.000 m2 (dokładnie 9,5 ha) dla posadowienia zespołu budynków hotelowych dla Y4 na podstawie decyzji Urzędu X z dnia 21 września 1978 r. Przekazanie placu budowy wykonawcy przez Y2 celem wykonania inwestycji zgodnie z dziennikiem budowy nastąpiło w dniu 15 sierpnia 1978 r., zaś linie stałe i punkty terenu inwestycji i obecnej działki D zostały oznaczone w dniu 9 października 1978 r. Zatem z całą pewnością na dzień 9 października 1976 r. Y2 było samoistnym posiadaczem gruntu objętego całą inwestycją w tym działki objętej wnioskiem o zasiedzenie własności nieruchomości D, która wówczas stanowiła integralną część kompleksu hotelowego na którym wzniesiono budynek hotelowy nr E i kompleks pozostałych budynków połączonych wspólną i integralną strukturą mediów wody, prądu gazu, przekazanych w 1995 r. w Zarząd Trwały i posiadanie samoistne przez Y1 na rzecz Spółdzielni Mieszkaniowej, która w zakresie tych terenów była władającym i posiadaczem samoistnym, co w ocenie spółdzielni spełnia przesłanki do nabycia zasiedzenia w myśl art. 35 ust. 4 (1) ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych zachodzą więc przesłanki do stwierdzenia własności tej działki w trybie zasiedzenia przewidzianego tym przepisem.

Nabycie prawa własności stwierdzone jest postanowieniem właściwego Sądu, przy czym postanowienie to ma charakter deklaratywny i działa z mocą wsteczną. W analizowanym przypadku nabycie własności nieruchomości przez Spółdzielnię Mieszkaniową na mocy postanowienia Sądu Rejonowego X z dnia 12 września 2019 r., które uprawomocniło się z dniem 7 września 2021 r. nastąpiło z dniem 10 października 2006 r. Zgodnie z art. 70 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r., Ordynacja podatkowa zobowiązanie podatkowe z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych przedawnia się z upływem 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku, w związku z tym zobowiązanie podatkowe z tytułu nabycia przez Spółdzielnię Mieszkaniową własności nieruchomości w drodze zasiedzenia z dniem 5 grudnia 1990 r., wygasłoby z uwagi na upływ terminu przedawnienia.

Pytania

1. Czy nabycie przez osobę prawną spółdzielnię mieszkaniową prawa własności nieruchomości przez zasiedzenie stanowi przychód w rozumieniu art. 12 ust. 1 pkt 2 ustawy z

dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych i na tej podstawie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych na zasadach

wynikających z art. 19 ust. 1 powołanej ustawy?

2. Czy w razie twierdzącej odpowiedzi na powyższe pytanie zobowiązanie podatkowe nie uległo przedawnieniu?

3. Jak klasyfikować dochód Spółdzielni Mieszkaniowej z tytułu nieodpłatnego otrzymania gruntu poprzez zasiedzenie i czy jest on zwolniony od podatku dochodowego, pod

warunkiem przeznaczenia go na cele związane z utrzymaniem zasobów mieszkaniowych?

4. Czy Wnioskodawca wskutek nabycia z dniem 10 października 2006 r., nieruchomości położonej w X stanowiącej działkę ewidencyjną nr D na której posadowione są budynki

mieszkalne spółdzielni jest zwolniony od podatku dochodowego, a jeśli tak to na jakiej podstawie prawnej?

Państwa stanowisko w sprawie

Ad. 1

Zdaniem Wnioskodawcy, nabycie nieruchomości przez zasiedzenie winno podlegać zwolnieniu od podatku dochodowego od osób prawnych na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 44, gdyż nabyte składniki są wykorzystywane na cele mieszkaniowe i potrzeby mieszkańców spółdzielni, którymi ona w myśl ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych zarządza na podstawie trwałego zarządu.

Ad. 2

Niezależnie od faktu, iż w ocenie Wnioskodawcy, nabycie w drodze zasiedzenia gruntu z budynkami mieszkaniowymi spółdzielni winno być zwolnione jak w pytaniu 1, to na podstawie art. 70 § 1 ustawy - Ordynacja podatkowa, nastąpiło w ocenie Wnioskodawcy przedawnienie zobowiązania podatkowego nawet gdyby ono istniało, gdyż od nabycia z mocy prawa upłynęło lat 15, podczas gdy termin przedawnienia wynosi 5 lat.

Ad. 3

Zdaniem Wnioskodawcy, jego dochód z tytułu zasiedzenia działki ewid. D zabudowanej budynkami mieszkaniowymi winien być klasyfikowany jako dochód zwolniony od opodatkowania podatkiem od osób prawnych, gdyż jest to dochód związany z utrzymaniem zasobów mieszkaniowych i stąd mimo przysporzenia formalnego po stronie Wnioskodawcy podlega on zwolnieniu z podatku.

Ad. 4

Zdaniem Wnioskodawcy, nabycie na jej rzecz z dniem 10 października 2006 r., nieruchomości położonej w X stanowiącej działkę ewidencyjną nr D na której posadowione są budynki mieszkalne spółdzielni winno być zwolnione z podatku dochodowego od osób prawnych na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 44 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Należy zauważyć, że znaczna część uzasadnienia stanowiska Wnioskodawcy została zawarta w części opisowej wniosku gdzie wskazano, że:

W ocenie Wnioskodawcy, zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych przychodami są w szczególności wartość otrzymanych nieodpłatnie lub częściowo odpłatnie rzeczy lub praw, a także wartość innych nieodpłatnych lub częściowo odpłatnych świadczeń, z wyjątkiem świadczeń związanych z używaniem środków trwałych otrzymanych przez zakłady budżetowe, gospodarstwa pomocnicze jednostek budżetowych, środków użyteczności publicznej z wyłącznym udziałem jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków od Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków w nieodpłatny zarząd lub używanie.

Natomiast w myśl art. 19 ust. 1 ustawy podatek wynosi 19% podstawy opodatkowania.

Jest to reguła, od której przepisy prawa przewidują wyjątki, a w szczególności art. 17 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, w którym ustawodawca wymienia przypadki, w których dochód osiągnięty przez podatnika podlega zwolnieniu. W myśl art. 17 ust. 1 pkt 44 ww. ustawy wolne od podatku są dochody spółdzielni mieszkaniowych, wspólnot mieszkaniowych, towarzystw budownictwa społecznego oraz samorządowych jednostek organizacyjnych prowadzących działalność w zakresie gospodarki mieszkaniowej uzyskane z gospodarki zasobami mieszkaniowymi - w części przeznaczonej na cele związane z utrzymaniem tych zasobów z wyłączeniem dochodów uzyskanych z innej działalności gospodarczej niż gospodarka zasobami mieszkaniowymi. Zatem nabycie własności nieruchomości w drodze zasiedzenia przez spółdzielnię mieszkaniową na podstawie przepisów ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, należy zaklasyfikować jako dochód uzyskany z gospodarki zasobami mieszkaniowymi, a dochód ten w całości przeznaczany jest na cele związane z utrzymaniem zasobów mieszkaniowych spółdzielni. Mając powyższe na uwadze należy uznać, iż nabycie przez spółdzielnię mieszkaniową prawa własności nieruchomości w drodze zasiedzenia nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych. Jeżeli jednak w ocenie organu podatkowego nabycie przez spółdzielnię mieszkaniową prawa własności nieruchomości w drodze zasiedzenia jest zdarzeniem, które podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych, to w ocenie wnioskodawcy zobowiązanie podatkowe przedawniło się. Zdarzeniem, które miałoby zostać opodatkowane jest nabycie prawa własności w drodze zasiedzenia.

Nabycie prawa własności stwierdzone jest postanowieniem właściwego Sądu, przy czym postanowienie to ma charakter deklaratywny i działa z mocą wsteczną. W analizowanym przypadku nabycie własności nieruchomości przez Spółdzielnię Mieszkaniową na mocy postanowienia Sądu Rejonowego X z dnia 12 września 2019 r., które uprawomocniło się

z dniem 7 września 2021 r. nastąpiło z dniem 10 października 2006 r. Zgodnie z art. 70 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r., Ordynacja podatkowa zobowiązanie podatkowe z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych przedawnia się z upływem 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku, w związku z tym zobowiązanie podatkowe z tytułu nabycia przez Spółdzielnię Mieszkaniową własności nieruchomości w drodze zasiedzenia z dniem 5 grudnia 1990 r., wygasłoby z uwagi na upływ terminu przedawnienia.

Stosownie do treści art. 7 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, przedmiotem opodatkowania jest dochód bez względu na rodzaj źródeł przychodów, z jakich dochód ten został osiągnięty. Dochodem jest, z zastrzeżeniem art. 10 i 11, nadwyżka sumy przychodów nad kosztami ich uzyskania, osiągnięta w roku podatkowym; jeżeli koszty uzyskania przychodów przekraczają sumę przychodów, różnica jest stratą (art. 7 ust. 2 ww. ustawy). Jednocześnie zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 44 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r.

o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 z późn. zm.) wolne od podatku są dochody spółdzielni mieszkaniowych, wspólnot mieszkaniowych, towarzystw budownictwa społecznego oraz samorządowych jednostek organizacyjnych prowadzących działalność w zakresie gospodarki mieszkaniowej uzyskane z gospodarki zasobami mieszkaniowymi - w części przeznaczonej na cele związane z utrzymaniem tych zasobów, z wyłączeniem dochodów uzyskanych z innej działalności gospodarczej niż gospodarka zasobami mieszkaniowymi.

Jak wynika z treści ww. przepisu, aby dochód podmiotów, o których w nim mowa, korzystał ze zwolnienia przedmiotowego muszą być spełnione dwa warunki, a mianowicie:

- dochody muszą być uzyskane z gospodarki zasobami mieszkaniowymi:

- dochody te muszą być przeznaczone na utrzymanie tych zasobów mieszkaniowych.

Powyższe w ocenie Spółdzielni Mieszkaniowej, oznacza, iż nie podlegają zwolnieniu dochody inne niż uzyskane z gospodarki zasobami mieszkaniowymi, niezależnie od ich przeznaczenia oraz dochody z gospodarki zasobami mieszkaniowymi, w części nieprzeznaczonej na utrzymanie tych zasobów. Na gospodarkę zasobami mieszkaniowymi prowadzoną przez podatników, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 44 ww. ustawy, składają się wpływy z opłat (czynszów) pobieranych od lokatorów oraz pokrywane z nich koszty. Uwzględniając charakter opłat (czynszów) oraz pokrywanych z nich kosztów uzasadnione jest rozumienie pojęcia "zasoby mieszkaniowe" nie tylko jako lokale mieszkalne, ale również pozostałe pomieszczenia i urządzenia wchodzące w skład budynku mieszkalnego, lub znajdujące się poza nim, których istnienie jest niezbędne dla prawidłowego korzystania z mieszkań przez mieszkańców, jak również ułatwiające im dostęp do budynku mieszkalnego oraz zapewniające jego sprawne funkcjonowanie oraz administrowanie.

Wskazać należy, iż pojęcie "zasoby mieszkaniowe" obejmuje nie tylko lokale mieszkalne, ale również pozostałe pomieszczenia i urządzenia wchodzące w skład budynku mieszkalnego, lub znajdujące się poza nim, których istnienie jest niezbędne dla prawidłowego korzystania z mieszkań przez mieszkańców, jak również ułatwiające im dostęp do budynku mieszkalnego oraz zapewniające sprawne jego funkcjonowanie oraz administrowanie.

Za nierozerwalnie i trwale związany z budynkami mieszkalnymi należy również traktować grunt, na którym budynki te zostały wybudowane. W związku z powyższym grunt wchodzi w skład zasobów mieszkaniowych.

Odnosząc przedstawiony wyżej stan prawny do zdarzenia przyszłego ujętego we wniosku, należy stwierdzić, że budynki mieszkalne wraz ze znajdującymi się w nich lokalami mieszkalnymi, pomieszczeniami oraz urządzeniami, nierozłącznie i trwale związane są z gruntami, na których zostały one zbudowane. Oznacza to, że grunty wraz ze znajdującymi się na nich budynkami mieszkalnymi wchodzą w skład zasobów mieszkaniowych.

Odnosi się to również do nabycia na własność przez zasiedzenie, w trybie przewidzianym w art. 35 ust. 41 oraz ust. 42 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, nieruchomości gruntowej posiadanej przez spółdzielnię mieszkaniową co najmniej od 5 grudnia 1990 r., należącą do Skarbu Państwa, gminy albo nieznanego właściciela.

Stosownie do treści art. 1 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych, celem spółdzielni mieszkaniowej, jest zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych i innych potrzeb członków oraz ich rodzin, przez dostarczanie członkom samodzielnych lokali mieszkalnych lub domów jednorodzinnych, a także lokali o innym przeznaczeniu.

Przedmiotem działalności spółdzielni może być:

1. budowanie lub nabywanie budynków w celu ustanowienia na rzecz członków spółdzielczych lokatorskich praw do znajdujących się w tych budynkach lokali mieszkalnych, 2)

budowanie lub nabywanie budynków w celu ustanowienia na rzecz członków odrębnej własności znajdujących się w tych budynkach lokali mieszkalnych lub lokali o innym

przeznaczeniu, a także ułamkowego udziału we współwłasności w garażach wielostanowiskowych,

2.

budowanie lub nabywanie domów jednorodzinnych w celu przeniesienia na rzecz członków własności tych domów,

3.

udzielanie pomocy członkom w budowie przez nich budynków mieszkalnych lub domów jednorodzinnych,

4.

budowanie lub nabywanie budynków w celu wynajmowania lub sprzedaży znajdujących się w tych budynkach lokali mieszkalnych lub lokali o innym przeznaczeniu.

Spółdzielnia może prowadzić również inną działalność gospodarczą na zasadach określonych w odrębnych przepisach i w statucie, jeżeli działalność ta związana jest bezpośrednio z realizacją celu, zaspokajania potrzeb mieszkaniowych i innych potrzeb członków oraz ich rodzin.

Jak wynika z art. 4 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, członkowie spółdzielni, osoby niebędące członkami spółdzielni i inne osoby wymienione w tym przepisie, obowiązani są uczestniczyć w wydatkach związanych z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości w częściach przypadających na ich lokale, eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości stanowiących mienie spółdzielni oraz w zobowiązaniach spółdzielni z innych tytułów przez uiszczanie opłat zgodnie z postanowieniami statutu.

Na podstawie art. 35 ust. 41 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2003 r. Nr 119, poz. 1116, z późn. zm.), spółdzielnia mieszkaniowa, która w dniu 5 grudnia 1990 r. była posiadaczem nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Skarbu Państwa albo gminy, albo gdy właściciel tej nieruchomości pozostaje nieznany, pomimo podjętych starań o jego ustalenie, i przed tym dniem, na podstawie pozwolenia na budowę i decyzji lokalizacyjnej spółdzielnia ta wybudowała budynek, nabywa własność tej nieruchomości przez zasiedzenie. Orzeczenie sądu stwierdzające nabycie własności tej nieruchomości jest podstawą wpisu do księgi wieczystej. W myśl art. 35 ust. 42 tej ustawy, jeżeli osoba uprawniona do lokalu spółdzielczego wystąpiła z wnioskiem o przeniesienie prawa odrębnej własności, a spółdzielni nie przysługuje prawo własności lub użytkowania wieczystego gruntu, na którym znajduje się objęty wnioskiem lokal, a spółdzielnia spełnia warunki, o których mowa w ust. 41, to zarząd spółdzielni obowiązany jest, w ciągu 3 miesięcy od dnia złożenia wniosku, do wystąpienia do sądu z wnioskiem o stwierdzenie zasiedzenia gruntu, na którym znajduje się budynek, którego dotyczy wniosek. Zgodnie z zapisem art. 12 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 z późn. zm.), przychodami, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4 oraz art. 13 i 14, są w szczególności: wartość otrzymanych nieodpłatnie lub częściowo odpłatnie rzeczy lub praw, a także wartość innych nieodpłatnych lub częściowo odpłatnych świadczeń z wyjątkiem świadczeń związanych z używaniem środków trwałych otrzymanych przez zakłady budżetowe, gospodarstwa pomocnicze jednostek budżetowych, spółki użyteczności publicznej z wyłącznym udziałem jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków od Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków w nieodpłatny zarząd lub używanie.

Na podstawie art. 12 ust. 5 tej ustawy, wartość otrzymanych nieodpłatnie rzeczy lub praw określa się na podstawie cen rynkowych stosowanych w obrocie rzeczami lub prawami tego samego rodzaju i gatunku, z uwzględnieniem w szczególności ich stanu i stopnia zużycia oraz czasu i miejsca ich uzyskania.

Tym samym wydaje się zasadnym aby wartość otrzymanego przez Spółdzielnię Mieszkaniową nieodpłatnie na własność gruntu, na którym stoją budynki mieszkalne przez zasiedzenie stanowi przychód z gospodarki zasobami mieszkaniowymi, niezależnie czy w budynkach mieszkaniowych posadowionych na gruncie część lokali przeznaczona jest na cele użytkowe.

Ocena stanowiska

Stanowisko, które przedstawili Państwo we wniosku jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE interpretacji indywidualnej

Zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654; dalej "u.p.d.o.p."), w brzmieniu obowiązującym w 2006 r., przychodem, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4 oraz art. 13 i 14, jest w szczególności wartość otrzymanych nieodpłatnie lub częściowo odpłatnie rzeczy lub praw, a także wartość innych nieodpłatnych lub częściowo odpłatnych świadczeń, z wyjątkiem świadczeń związanych z używaniem środków trwałych otrzymanych przez zakłady budżetowe, gospodarstwa pomocnicze jednostek budżetowych, spółki użyteczności publicznej z wyłącznym udziałem jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków od Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków w nieodpłatny zarząd lub używanie.

Nabycie nieruchomości przez zasiedzenie jest formą nieodpłatnego przysporzenia majątkowego, a wartość nieruchomości nabytej przez zasiedzenie należy traktować jako wartość otrzymanej nieodpłatnie rzeczy. Tym samym, nabycie poprzez zasiedzenie nieruchomości, będzie stanowiło przysporzenie majątkowe, które podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych.

Stosownie do art. 12 ust. 5 u.p.d.o.p., wartość otrzymanych nieodpłatnie rzeczy lub praw określa się na podstawie cen rynkowych stosowanych w obrocie rzeczami lub prawami tego samego rodzaju i gatunku, z uwzględnieniem w szczególności ich stanu i stopnia zużycia oraz czasu i miejsca ich uzyskania.

Stosownie do art. 27 ust. 1 u.p.d.o.p., podatnicy, z wyjątkiem zwolnionych od podatku na podstawie art. 6 ust. 1, art. 17 ust. 1 pkt 4a lit. a i przepisów ustawy wymienionej w art. 40 ust. 2 pkt 8, są obowiązani składać urzędom skarbowym zeznanie, według ustalonego wzoru, o wysokości dochodu (straty) osiągniętego w roku podatkowym - do końca trzeciego miesiąca roku następnego i w tym terminie wpłacić podatek należny albo różnicę między podatkiem należnym od dochodu wykazanego w zeznaniu a sumą należnych zaliczek za okres od początku roku.

Dla oceny stanowiska Wnioskodawcy w zakresie ustalenia czy nabycie przez spółdzielnię mieszkaniową prawa własności nieruchomości w drodze zasiedzenia stanowi przychód w rozumieniu art. 12 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych istotne jest ustalenie momentu nabycia własności. W celu prawidłowego określenia, kiedy następuje nabycie nieruchomości w drodze zasiedzenia należy odwołać się do przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. z 2006 r. Nr 16, poz. 93, dalej: "k.c.").

W myśl art. 172 k.c., posiadacz nieruchomości nie będący jej właścicielem nabywa własność, jeżeli posiada nieruchomość nieprzerwanie od lat dwudziestu jako posiadacz samoistny, chyba że uzyskał posiadanie w złej wierze (zasiedzenie). Po upływie lat trzydziestu posiadacz nieruchomości nabywa jej własność, choćby uzyskał posiadanie w złej wierze.

Z powyższego przepisu wynika, że na skutek zasiedzenia dotychczasowy posiadacz samoistny, czyli ten, który faktycznie włada rzeczą jak właściciel ex lege nabywa własność na skutek upływu czasu i może żądać, aby stwierdził to sąd w orzeczeniu. Nabycie własności jest tu tzw. nabyciem pierwotnym, a orzeczenie sądu ma charakter deklaratoryjny i stanowi podstawę wpisu nowego właściciela do księgi wieczystej. Orzeczenie sądu nie jest warunkiem nabycia prawa własności, nabywa się je bowiem po spełnieniu przesłanek określonych w przepisach kodeksu cywilnego. Orzeczenie sądu stanowi jednak dowód takiego nabycia, na który będzie się można powołać w celu wykazania prawa własności rzeczy.

Przechodząc do kwestii przedawnienia zobowiązania podatkowego w pierwszej kolejności należy wskazać, iż zgodnie z art. 21 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60), zobowiązanie podatkowe powstaje z dniem zaistnienia zdarzenia, z którym ustawa podatkowa wiąże powstanie takiego zobowiązania.

W myśl art. 59 § 1 pkt 9 ww. ustawy, zobowiązanie podatkowe wygasa w całości lub w części wskutek przedawnienia.

Zobowiązanie podatkowe przedawnia się z upływem 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku (art. 70 § 1 ustawy - Ordynacja podatkowa).

Z przedstawionego opisu sprawy wynika, że Wnioskiem z dnia 2 września 2017 r. skierowanym do Sądu Rejonowego X Spółdzielnia Mieszkaniowa wniosła o stwierdzenie, że nabyła przez zasiedzenie własność nieruchomości położonej w X, stanowiącej działkę ewidencyjną nr D dla której Sąd Rejonowy dla X prowadzi księgę wieczystą.

Nabycie własności nieruchomości przez Spółdzielnię Mieszkaniową na mocy postanowienia Sądu Rejonowego X z dnia 12 września 2019 r., które uprawomocniło się z dniem 7 września 2021 r., nastąpiło z dniem 10 października 2006 r.

Mając na uwadze powyższe należy stwierdzić, że w przedmiotowej sprawie nabycie własności wskazanej we wniosku nieruchomości nastąpiło, w drodze zasiedzenia w dniu wskazanym w postanowieniu Sądu, tj. 10 października 2006 r. Wartość tej nieruchomości stanowiła nieodpłatne przysporzenie majątkowe stanowiące dla Spółdzielni przychód podatkowy, mający wpływ na dochód Wnioskodawcy za rok podatkowy 2006.

Zobowiązanie podatkowe w podatku dochodowym od osób prawnych za 2006 r. zgodnie z cytowanym art. 70 § 1 ustawy - Ordynacja podatkowa przedawniło się z upływem 2012 r., o ile nie wystąpiły okoliczności, o których mowa w art. 70 § 2-8 Ordynacji podatkowej.

W konsekwencji zobowiązanie Wnioskodawcy w podatku dochodowym od osób prawnych uległo przedawnieniu, a zatem na Wnioskodawcy nie ciąży obowiązek zapłacenia podatku dochodowego wynikający z nabycia przedmiotowej nieruchomości.

Skoro ww. zobowiązanie Wnioskodawcy wygasło na skutek przedawnienia, to bezprzedmiotowym jest badanie czy uzyskany w wyniku zasiedzenia nieruchomości przychód jest zwolniony od opodatkowania.

Wobec powyższego stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za nieprawidłowe. Dotyczy to także stanowiska Ad. 2, w zakresie przedawnienia zobowiązania podatkowego, gdyż stanowisko to Wnioskodawca powiązał z kwestią zwolnienia uzyskanego przychodu od opodatkowania.

Dodatkowe informacje

Informacja o zakresie rozstrzygnięcia

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

POUCZENIE o funkcji ochronnej interpretacji

Funkcję ochronną interpretacji indywidualnych określają przepisy art. 14k-14nb ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2021 r. poz. 1540 z późn. zm.).

Aby interpretacja mogła pełnić funkcję ochronną: Państwa sytuacja musi być zgodna (tożsama) z opisem stanu faktycznego/zdarzenia przyszłego i muszą się Państwo

zastosować do interpretacji.

Zgodnie z art. 14na § 1 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n Ordynacji podatkowej nie stosuje się, jeśli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej jest elementem

czynności, które są przedmiotem decyzji wydanej:

1)

z zastosowaniem art. 119a;

2)

w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług;

3)

z zastosowaniem środków ograniczających umowne korzyści.

Zgodnie z art. 14na § 2 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli korzyść podatkowa, stwierdzona w decyzjach wymienionych w § 1, jest skutkiem zastosowania się do utrwalonej praktyki

interpretacyjnej, interpretacji ogólnej lub objaśnień podatkowych.

POUCZENIE o prawie do wniesienia skargi na interpretację

Mają Państwo prawo do zaskarżenia tej interpretacji indywidualnej do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Zasady zaskarżania interpretacji indywidualnych reguluje ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2019 r. poz. 2325 z późn. zm.; dalej jako "p.p.s.a.").

Skargę do Sądu wnosi się za pośrednictwem Dyrektora KIS (art. 54 § 1 p.p.s.a.). Skargę należy wnieść w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia interpretacji indywidualnej (art. 53 § 1 p.p.s.a.):

- w formie papierowej, w dwóch egzemplarzach (oryginał i odpis) na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała (art. 47 § 1 p.p.s.a.), albo

- w formie dokumentu elektronicznego, w jednym egzemplarzu (bez odpisu), na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Krajowej Informacji Skarbowej na platformie ePUAP: /KIS/SkrytkaESP (art. 47 § 3 i art. 54 § 1a p.p.s.a.).

Skarga na interpretację indywidualną może opierać się wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną (art. 57a p.p.s.a.).

Podstawa prawna dla wydania interpretacji

Podstawą prawną dla wydania tej interpretacji jest art. 13 § 2a oraz art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2021 r. poz. 1540 z późn. zm.).

Podstawą prawną dla odstąpienia od uzasadnienia interpretacji jest art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl