0111-KDIB2-1.4010.463.2022.2.AR

Pisma urzędowe
Status:  Nieoceniane

Pismo z dnia 14 października 2022 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej 0111-KDIB2-1.4010.463.2022.2.AR

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA - stanowisko prawidłowe

Szanowni Państwo,

stwierdzam, że Państwa stanowisko w sprawie oceny skutków podatkowych opisanego stanu faktycznego/zdarzenia przyszłego w podatku dochodowym od osób prawnych jest prawidłowe.

Zakres wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej

5 lipca 2022 r. wpłynął Państwa wniosek z tego samego dnia o wydanie interpretacji indywidualnej, który dotyczy podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia, czy w odniesieniu do opisanych we wniosku opłat z tytułu prawa do wykorzystywania urządzeń przemysłowych, ponoszonych na rzecz spółek sióstr - Wnioskodawca będzie obowiązany do pobierania podatku w trybie określonym w art. 26 ust. 2e ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Uzupełnili go Państwo - w odpowiedzi na wezwanie Organu - 7 października 2022 r.

Treść wniosku jest następująca:

Opis stanu faktycznego i zdarzenia przyszłego

A sp. z o.o. (dalej: RP lub Wnioskodawca) prowadzi działalność gospodarczą w zakresie wynajmu i dzierżawy maszyn i urządzeń budowlanych, a także maszyn i urządzeń elektrycznych (takich jak podnośniki, podesty ruchome itp.). RP podlega w Polsce nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu na zasadach określonych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1800, dalej u.p.d.o.p.). RP nie posiada statusu małego podatnika w rozumieniu u.p.d.o.p., ani nie podlega opodatkowaniu ryczałtem od dochodów spółek. Rokiem podatkowym RP jest rok obrotowy pokrywający się z rokiem kalendarzowym. Wnioskodawca jest także zarejestrowanym czynnym podatnikiem VAT. RP jest członkiem międzynarodowej grupy kapitałowej R. R Holding Group B.V. jest spółką dominującą w grupie kapitałowej R i posiada nieprzerwanie od 2008 r. 100% udziałów kapitałowych w RP. R Holding Group B.V. jest rezydentem podatkowym Królestwa Niderlandów i podlega w tym państwie opodatkowaniu podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów. Osiągane przez te spółkę dochody nie są także zwolnione z opodatkowania w kraju rezydencji. W skład grupy kapitałowej R wchodzą także, m.in.: B oraz C - w których spółka dominująca (R Holding Group B.V.) nieprzerwanie od dwóch lat posiada udziały większościowe (tj. posiada więcej niż 25% udziałów w tych podmiotach). Spółki B oraz C są rezydentami Królestwa Niderlandów i podlegają w tym państwie opodatkowaniu podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów. Uzyskiwane przez te spółki dochody nie są także zwolnione z opodatkowania w kraju rezydencji. Przedmiotem działalności operacyjnej wskazanych spółek jest wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych, a także maszyn i urządzeń elektrycznych (takich jak podnośniki, podesty ruchome itp.). R Holding Group B.V., B oraz C są spółkami zarejestrowanymi w Królestwie Niderlandów. Skrót B.V. znajdujący się w nazwach tych trzech spółek pochodzi od niderlandzkiego zwrotu "besloten vennootschap", który oznacza formę prawną spółki ustanowionej według prawa holenderskiego. Odpowiada ona co do zasady polskiej spółce z ograniczoną odpowiedzialnością. Wnioskodawca świadczy usługi wynajmu własnych maszyn lub urządzeń (stanowiących składniki aktywów RP) jak i dokonuje wynajmu takich maszyn i urządzeń od innych podmiotów gospodarczych, w celu ich dalszego wynajmowania (podnajem) własnym klientom. Wśród podmiotów, od których RP wynajmuje maszyny i urządzenia znajdują się w szczególności: - B oraz C. Powyżej wskazane podmioty (dalej określane również jako spółki siostry) są podmiotami powiązanymi z RP w rozumieniu art. 11a ust. 1 pkt 4 u.p.d.o.p. Wynajem maszyn i urządzeń dokonywany między RP a 0B i C realizowany jest na zasadach, jakie ustaliłyby między sobą podmioty niepowiązane. Wysokość opłat oraz obowiązujące terminy płatności za wynajem maszyn i urządzeń ustalone są między Wnioskodawcą a spółkami siostrami na podstawie umów handlowych. Wynajmowane od spółek sióstr maszyny i urządzenia stanowią urządzenia przemysłowe w rozumieniu u.p.d.o.p. W stosunku do dokonywanych na rzecz spółek sióstr wypłat wynagrodzeń za wynajem maszyn i urządzeń spełnione są warunki do niepobierania podatku u źródła, wynikające z właściwych przepisów u.p.d.o.p.: art. 26 ust. 1, 1c, 1f, 1i, 1j, 1I, 1n w zw. z art. 21 ust. 3-9. RP dochowuje także należytej staranności przy wypłacie tych wynagrodzeń. Zgodnie z przewidywaniami Wnioskodawcy, wynagrodzenie dla B za wynajem maszyn i urządzeń (tj. z tytułu prawa do wykorzystywania urządzeń przemysłowych) będzie przekraczać kwotę 2 000 000 zł w roku podatkowym obowiązującym w RP (w bieżącym i niewykluczone, że w kolejnych). Zgodnie z przewidywaniami Wnioskodawcy, wynagrodzenie dla C za wynajem maszyn i urządzeń (tj. z tytułu prawa do wykorzystywania urządzeń przemysłowych) będzie przekraczać kwotę 2 000 000 zł w roku podatkowym obowiązującym w RP (w bieżącym i niewykluczone, że w kolejnych). Niniejszy wniosek dotyczy opisanych wyżej transakcji wynajmu urządzeń przemysłowych - zarówno trwających, jak i przyszłych.

Dodatkowo w uzupełnieniu wniosku ujętym w piśmie z 6 października 2022 r. (data wpływu 7 października 2022 r.) wskazaliście Państwo, że:

1) Posiadanie przez R Holding Group B.V. udziałów w kapitale B oraz C wynika z tytułu własności,

2) Spółki siostry, tj. B i C są rzeczywistymi właścicielami wypłacanych należności z tytułu wskazanych we wniosku opłat wynikających z prawa do wykorzystywania urządzeń przemysłowych.

Pytanie

Czy w odniesieniu do opisanych wyżej opłat z tytułu prawa do wykorzystywania urządzeń przemysłowych, ponoszonych na rzecz spółek sióstr - Wnioskodawca będzie obowiązana do pobierania podatku w trybie określonym w art. 26 ust. 2e u.p.d.o.p.?

Państwa stanowisko w sprawie (uzupełnione pismem z 26 sierpnia 2022 r.)

Zdaniem Wnioskodawcy, w odniesieniu do opisanych wyżej opłat z tytułu prawa do wykorzystywania urządzeń przemysłowych, ponoszonych na rzecz spółek sióstr, RP nie będzie obowiązana do pobierania podatku w trybie określonym w art. 26 ust. 2e u.p.d.o.p.

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób pranych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1800 z późn. zm., dalej: u.p.d.o.p.), podatek dochodowy od uzyskanych przez nierezydentów przychodów z odsetek, z praw autorskich lub praw pokrewnych, z praw do projektów wynalazczych, znaków towarowych i wzorów zdobniczych, w tym również ze sprzedaży tych praw, z należności za udostępnienie tajemnicy receptury lub procesu produkcyjnego, za użytkowanie lub prawo do użytkowania urządzenia przemysłowego, w tym także środka transportu, urządzenia handlowego lub naukowego, za informacje związane ze zdobytym doświadczeniem w dziedzinie przemysłowej, handlowej lub naukowej (know-how) - ustala się w wysokości 20% przychodów.

Przepis art. 21 ust. 1 u.p.d.o.p. stosuje się z uwzględnieniem umów w sprawie zapobieżenia podwójnemu opodatkowaniu, których stroną jest Polska (art. 21 ust. 2 u.p.d.o.p.).

Zgodnie z opisem sytuacji faktycznej Wnioskodawca dokonuje transakcji z podmiotami powiązanymi, tj. spółkami siostrami, które polegają na wynajmie od tych spółek maszyn i urządzeń, w celu ich dalszego wynajmowania (podnajmowania) klientom własnym. Obie spółki siostry są rezydentami Królestwa Niderlandów. Wobec tego do wskazanych we wniosku transakcji zastosowanie znajdują przepisy Konwencji między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Niderlandów w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu (Dz. U. z 2003 r. Nr 216, poz. 2120 - dalej UPO).

Na podstawie art. 12 ust. 4 UPO, określenie należności licencyjne oznacza wszelkiego rodzaju należności płacone za użytkowanie lub prawo do użytkowania wszelkich praw autorskich do dzieła literackiego, artystycznego lub naukowego, włącznie z filmami dla kin, wszelkiego patentu, znaku towarowego, wzoru lub modelu, planu, tajemnicy technologii lub procesu produkcyjnego lub za użytkowanie lub prawo do użytkowania urządzenia przemysłowego, handlowego lub naukowego lub za informacje dotyczące doświadczenia w dziedzinie przemysłowej, handlowej lub naukowej.

Wnioskodawca uważa, że wynajmowane od spółek sióstr maszyny i urządzenia budowlane oraz elektroniczne (m.in. podnośniki, podesty ruchome itp.) są urządzeniami przemysłowymi w rozumieniu przywołanych powyżej definicji. Wnioskodawca podziela bowiem stanowisko wyrażone w wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z 9 sierpnia 2017 r. (II FSK 1963/15), w którym wskazano, że: "urządzenia przemysłowe to nie tylko maszyny do produkcji lub przemysłu, ale każdy sprzęt, który służy generowaniu dochodów". Wobec tego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 1 w zw. z art. 21 ust. 2 u.p.d.o.p. w zw. z art. 12 ust. 4 UPO płatności za wynajem maszyn i urządzeń od spółek sióstr stanowią należności licencyjne. Z uwagi na powiązania kapitałowe istniejące pomiędzy Wnioskodawcą a spółkami siostrami nieprzerwanie od co najmniej 2 lat, a także spełnienie pozostałych przesłanek wskazanych w art. 21 ust. 3-9 u.p.d.o.p, do przychodów otrzymywanych od RP przez spółki siostry z tytułu wynajmu maszyn i urządzeń zastosowanie znajduje zwolnienie z opodatkowania zryczałtowanym podatkiem, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 1 u.p.d.o.p.

Zgodnie z art. 26 ust. 2e u.p.d.o.p. jeżeli łączna kwota należności wypłacanych z tytułów wymienionych w art. 21 ust. 1 pkt 1 oraz art. 22 ust. 1 na rzecz podmiotu powiązanego, przekroczyła w roku podatkowym obowiązującym u wypłacającego te należności łącznie kwotę 2 000 000 zł na rzecz tego samego podatnika, osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne będące przedsiębiorcami są obowiązane jako płatnicy pobrać, z zastrzeżeniem art. 26 ust. 2g, w dniu dokonania wypłaty zryczałtowany podatek dochodowy od tych wypłat według stawki podatku określonej w art. 21 ust. 1 pkt 1 lub art. 22 ust. 1 od nadwyżki ponad kwotę 2 000 000 zł:

- z uwzględnieniem odliczeń przewidzianych w art. 22 ust. 1a-1e u.p.d.o.p.;

- bez możliwości niepobrania podatku na podstawie właściwej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, a także bez uwzględniania zwolnień lub stawek wynikających z przepisów szczególnych lub umów o unikaniu podwójnego opodatkowania.

Jednocześnie zgodnie z § 2 ust. 1 pkt 7 Rozporządzenia ministra finansów z 31 grudnia 2018 r. w sprawie wyłączenia lub ograniczenia stosowania art. 26 ust. 2e ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2545, dalej: rozporządzenie) - ustawodawca wyłączył stosowanie obowiązkowego poboru podatku u źródła do płatności powyżej 2 000 000 zł z tytułu użytkowania lub prawa do użytkowania urządzenia przemysłowego, w tym także środka transportu, urządzenia handlowego lub naukowego. Wskazany wyżej § 2 ust. 1 pkt 7 Rozporządzenia dotyczy więc płatności, o których mowa w niniejszym wniosku. Zgodnie z § 2 ust. 2 Rozporządzenia stosowanie ww. wyłączenia jest możliwe pod warunkiem, że z państwem, w którym siedzibę lub zarząd posiada podmiot powiązany (na którego rzecz wypłacane są należności za użytkowanie urządzenia przemysłowego, handlowego, naukowego) zawarta została umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania, której przepisy określają zasady opodatkowania dochodów z dywidend, odsetek oraz należności licencyjnych. Z powyższego wynika, że wyłączenie to ma zastosowanie do płatności, o których mowa w niniejszym wniosku, ponieważ pomiędzy Polską a Królestwem Niderlandów zawarto Konwencję między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Niderlandów w sprawie eliminowania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu oraz zapobiegania uchylaniu się i unikaniu opodatkowania, która została podpisana w Warszawie dnia 13 lutego 2002 r. (Dz. U. z 2003 r. Nr 216, poz. 2120, dalej: UPO) - por. art. 12 ust. 4 UPO. Dodatkowo niezbędne jest, aby istniała podstawa prawna do wymiany informacji podatkowych z państwem siedziby lub zarządu podmiotu powiązanego - podstawa taka znajduje się w art. 27 UPO.

Natomiast z uwagi na § 5 Rozporządzenia istotne jest także, żeby spełnione zostały warunki do niepobrania podatku, zastosowania stawki podatku lub zwolnienia, wynikające z przepisów szczególnych lub umów o unikaniu podwójnego opodatkowania. W niniejszej sprawie warunki takie są spełnione - jak wskazywano w opisie stanu faktycznego spełnione są bowiem warunki wynikające z art. 26 ust. 1, 1c, 1f, 1i, 1j, 1I, 1n w zw. z art. 21 ust. 3-9 u.p.d.o.p. W związku z powyższym Wnioskodawca stoi na stanowisku, że w przedstawionym stanie faktycznym nie ma obowiązku stosować art. 26 ust. 2e u.p.d.o.p. do opisanych należności - na podstawie powołanych przepisów Rozporządzenia. Powyższe stanowisko znajduje potwierdzenie m.in. w interpretacji indywidualnej Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 17 czerwca 2022 r., Znak: 0111-KDIB1-2.4010.176.2022.2.BD: "przy spełnieniu warunków wynikających z art. 21 ust. 3-7 ustawy o CIT, Spółka jest uprawniona do zastosowania zwolnienia z poboru podatku WHT od należności wypłacanych na rzecz W DE z tytułu umowy najmu urządzeń przemysłowych. Ponadto, Spółka nie ma przy tym obowiązku stosowania mechanizmu wynikającego z art. 26 ust. 2e ustawy o CIT, z uwagi na obowiązujące regulacje wynikające z § 2 ust. 1 pkt 7 Rozporządzenia Wyłączającego".

Dodatkowo w związku z pojawieniem się w przestrzeni publicznej stanowiska Ministerstwa Finansów, odpowiadającego na pytanie postawione przez Spółkę we wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej, Spółka pragnie przytoczyć to stanowisko i odnieść się do niego.

Redakcja Dziennika Gazety Prawnej wystosowała pytanie do Ministra Finansów, w którym zwróciła się o wyjaśnienie czy płatnicy, którzy wypłacają zagranicznym podmiotom powiązanym opłaty przekraczające 2 mln zł za użytkowanie lub prawo do użytkowania urządzenia przemysłowego, handlowego lub naukowego powinni stosować mechanizm pay and refund (art. 26 ust. 2e u.p.d.o.p.). W odpowiedzi na tak sformułowane pytanie Ministerstwo Finansów poinformowało, że zgodnie z § 2 ust. 1 pkt 7 rozporządzenia Ministra Finansow z 31 grudnia 2018 r. w sprawie wyłączenia lub ograniczenia stosowania art. 26 ust. 2e ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2545) mechanizm pay and refund (art. 26 ust. 2e u.p.d.o.p.) nie ma zastosowania do należności z tytułu użytkowania lub prawa do użytkowania urządzenia przemysłowego, w tym także środka transportu, urządzenia handlowego lub naukowego. Wskazane rozporządzenie nie utraciło mocy na podstawie nowelizacji przepisu art. 26 u.p.d.o.p. - zmiany w przytoczonej normie prawnej zostały wprowadzone na podstawie art. 2 pkt 55 ustawy z dnia 29 października 2021 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2021 r. poz. 2105 - dalej ustawa zmieniająca). Treść zreferowanej wyżej odpowiedzi Ministerstwa Finansów znajduje się na stronie internetowej Dziennika Gazety Prawnej: https://edgp.gazetaprawna.pl/e-wydanie/58565,25-

sierpnia-2022/74906,Gazeta-Prawna/787710,Wylaczenia-z-limitu-2-mln-zl-wciaz-aktualne.html (dostęp: 26 sierpnia 2022 r.).

Spółka podziela przedstawione wyżej stanowisko Ministerstwa Finansów. Bowiem skoro ustawą zmieniającą ustawodawca nie uchylił rozporządzenia Ministra Finansów z 31 grudnia 2018 r. w sprawie wyłączenia lub ograniczenia stosowania art. 26 ust. 2e ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2545), oznacza to, że regulacje prawne wynikające z tego rozporządzenia pozostają w mocy.

Ocena stanowiska

Stanowisko, które przedstawili Państwo we wniosku jest prawidłowe.

Odstępuje od uzasadnienia prawnego oceny Państwa stanowiska.

Dodatkowe informacje

Informacja o zakresie rozstrzygnięcia

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym oraz zdarzenia przyszłego i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Interpretacja rozstrzyga wyłącznie w zakresie wskazanym przez Państwa we wniosku pytaniem. Jako element stanu faktycznego/zdarzenia przyszłego przyjęto, że dokonywane przez Państwa płatności na rzecz spółek sióstr stanowią opłaty z tytułu prawa do wykorzystywania urządzeń przemysłowych, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

POUCZENIE o funkcji ochronnej interpretacji

Funkcję ochronną interpretacji indywidualnych określają przepisy art. 14k-14nb ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2021 r. poz. 1540 z późn. zm.). Aby interpretacja mogła pełnić funkcję ochronną: Państwa sytuacja musi być zgodna (tożsama) z opisem stanu faktycznego/zdarzenia przyszłego i muszą się Państwo zastosować do interpretacji.

Zgodnie z art. 14na § 1 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n Ordynacji podatkowej nie stosuje się, jeśli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej jest elementem czynności, które są przedmiotem decyzji wydanej:

1)

z zastosowaniem art. 119a;

2)

w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług;

3)

z zastosowaniem środków ograniczających umowne korzyści.

Zgodnie z art. 14na § 2 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli korzyść podatkowa, stwierdzona w decyzjach wymienionych w § 1, jest skutkiem zastosowania się do utrwalonej praktyki interpretacyjnej, interpretacji ogólnej lub objaśnień podatkowych.

POUCZENIE o prawie do wniesienia skargi na interpretację

Mają Państwo prawo do zaskarżenia tej interpretacji indywidualnej do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w. Zasady zaskarżania interpretacji indywidualnych reguluje ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2022 r. poz. 329 z późn. zm.; dalej jako "p.p.s.a.").

Skargę do Sądu wnosi się za pośrednictwem Dyrektora KIS (art. 54 § 1 p.p.s.a.). Skargę należy wnieść w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia interpretacji indywidualnej (art. 53 § 1 p.p.s.a.):

- w formie papierowej, w dwóch egzemplarzach (oryginał i odpis) na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała (art. 47 § 1 p.p.s.a.), albo

- w formie dokumentu elektronicznego, w jednym egzemplarzu (bez odpisu), na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Krajowej Informacji Skarbowej na platformie ePUAP: /KIS/SkrytkaESP (art. 47 § 3 i art. 54 § 1a p.p.s.a.).

Skarga na interpretację indywidualną może opierać się wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną (art. 57a p.p.s.a.).

Podstawa prawna dla wydania interpretacji

Podstawą prawną dla wydania tej interpretacji jest art. 13 § 2a oraz art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2021 r. poz. 1540 z późn. zm.).

Podstawą prawną dla odstąpienia od uzasadnienia interpretacji jest art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl