0111-KDIB2-1.4010.425.2023.1.BJ - CIT estoński – stawka ryczałtu

Pisma urzędowe
Status:  Aktualne

Pismo z dnia 1 grudnia 2023 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej 0111-KDIB2-1.4010.425.2023.1.BJ CIT estoński – stawka ryczałtu

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA - stanowisko w części prawidłowe i w części nieprawidłowe

Szanowni Państwo,

stwierdzam, że Państwa stanowisko w sprawie oceny skutków podatkowych opisanego stanu faktycznego i zdarzenia przyszłego w podatku dochodowym od osób prawnych w zakresie ustalenia:

1.

czy przychodami ze sprzedaży, o których mowa w art. 4a pkt 10 ustawy o CIT, są i będą tylko przychody Spółki osiągnięte z Działalności Podstawowej - jest nieprawidłowe,

2.

czy zaliczki otrzymane na poczet Działalności Podstawowej stanowią przychody ze sprzedaży, o których mowa w art. 4a pkt 10 ustawy o CIT - jest prawidłowe,

3.

czy w trzecim roku obrotowym w Estońskim CIT, tj. w okresie 1 stycznia 2025 - 31 grudnia 2025 r. Wnioskodawca będzie miał prawo do stosowania obniżonej stawki 10% CIT - jest nieprawidłowe.

Zakres wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej

30 września 2023 r. wpłynął Państwa wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej, który dotyczy podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia:

1.

czy przychodami ze sprzedaży, o których mowa w art. 4a pkt 10 ustawy o CIT, są i będą tylko przychody Spółki osiągnięte z Działalności Podstawowej,

2.

czy zaliczki otrzymane na poczet Działalności Podstawowej stanowią przychody ze sprzedaży, o których mowa w art. 4a pkt 10 ustawy o CIT,

3.

czy w trzecim roku obrotowym w Estońskim CIT, tj. w okresie 1 stycznia 2025 - 31 grudnia 2025 r. Wnioskodawca będzie miał prawo do stosowania obniżonej stawki 10% CIT.

Treść wniosku jest następująca:

Opis stanu faktycznego i zdarzenia przyszłego

Sp. z o.o. ("Wnioskodawca" lub "Spółka") jest spółką prawa handlowego i podlega rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym. Spółka jest na dzień złożenia Wniosku polskim rezydentem podatkowym w podatku dochodowym od osób prawnych ("CIT"), tj. posiada siedzibę działalności gospodarczej oraz miejsce zarządu w Polsce.

Spółka jest od czerwca 2023 r. opodatkowana CIT w ramach ryczałtu od dochodów spółek, zgodnie z Rozdziałem 6b ustawy o CIT ("Estoński CIT"). Na moment złożenia zawiadomienia, o którym mowa w art. 28j ust. 1 pkt 7 ustawy o CIT, Wnioskodawca spełniał wszystkie pozostałe warunki opodatkowania Ryczałtem z art. 28j ust. 1 ustawy o CIT. Spółka uzyskuje przychody głównie ze sprzedaży usług, w tym usług edukacyjnych. Część przychodów Spółki stanowi również obrót materiałami edukacyjnymi, np. książkami. Sprzedaż usług edukacyjnych i sprzedaż materiałów edukacyjnych stanowi podstawową działalność Wnioskodawcy ("Działalność Podstawowa").

Wszystkie przychody uzyskane z Działalności Podstawowej podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, w tym również zaliczki otrzymywane na poczet dostaw towarów i świadczenia usług.

Pierwszy rok obrotowy w Estońskim CIT zakończy się w dniu 31 grudnia 2023 r. Od stycznia 2024 r. Wnioskodawca rozpocznie drugi rok obrotowy w Estońskim CIT. Na chwilę obecną Spółka jest małym podatnikiem w rozumieniu art. 4a pkt 10 ustawy o CIT i będzie nim również w drugim roku obrotowym w Estońskim CIT, który zakończy się w dniu 31 grudnia 2024 r.

Wnioskodawca prowadzi księgi rachunkowe zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jedn.: Dz. U. z 2023 r. poz. 120 z późn. zm.; "Ustawa"). Z uwagi na rosnącą liczbę zleceń, Wnioskodawca przekroczy łącznie w drugim roku obrotowym w Estońskim CIT kwotę stanowiącą równowartość 2 mln euro przychodów wraz z kwotą należnego podatku od towarów i usług, z zastrzeżeniem że:

a) przychody podstawowej działalności operacyjnej (Działalność Podstawowa) i zrównane z nimi, w tym zmiana stanu produktów (część A rachunku zysków i strat) nie przekroczą wraz z należnym podatkiem od towarów i usług kwoty stanowiącej równowartość 2 mln euro, przeliczając kwoty wyrażone w euro według średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski na pierwszy dzień roboczy października poprzedniego roku podatkowego, w zaokrągleniu do 1000 zł;

b) Wnioskodawca osiągnie inne przychody niż wskazane z pkt a) powyżej (uwzględnione w części D i G Rachunku zysków i strat), np. odsetki, w kwocie nieprzekraczającej równowartość 2 mln euro (wraz z należnym podatkiem od towarów i usług), przeliczając kwoty wyrażone w euro według średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski na pierwszy dzień roboczy października poprzedniego roku podatkowego, w zaokrągleniu do 1000 zł.

Próg 2 mln euro, o którym mowa w art. 4a pkt 10 ustawy o CIT zostanie przekroczony przez Spółkę w drugim roku obrotowym tylko łącznie, po zsumowaniu wartości z pkt

a)

i

b)

powyżej.

Przychodami z punktu b) powyżej będą przychody z odsetek od udzielonych pożyczek do podmiotów niepowiązanych w rozumieniu ustawy o CIT oraz z praw autorskich związanych z wytworzeniem i sprzedażą dzieł w rozumieniu przepisów ustawy o prawach autorskich i prawach pokrewnych, czyli wszelkich przejawów działalności twórczej.

Pytania

1. Czy przychodami ze sprzedaży, o których mowa w art. 4a pkt 10 ustawy o CIT, są i będą tylko przychody Spółki osiągnięte z Działalności Podstawowej?

2. Czy zaliczki otrzymane na poczet Działalności Podstawowej stanowią przychody ze sprzedaży, o których mowa w art. 4a pkt 10 ustawy o CIT?

3. Czy w trzecim roku obrotowym w Estońskim CIT, tj. w okresie 1 stycznia 2025 - 31 grudnia 2025 r. Wnioskodawca będzie miał prawo do stosowania obniżonej stawki 10% CIT?

Państwa stanowisko w sprawie

1. Zdaniem Wnioskodawcy, przychodami ze sprzedaży, o których mowa w art. 4a pkt 10 ustawy o CIT, są i będą tylko przychody Spółki osiągnięte z Działalności Podstawowej.

2. Zdaniem Wnioskodawcy, zaliczki otrzymane na poczet Działalności Podstawowej nie stanowią przychodów ze sprzedaży, o których mowa w art. 4a pkt 10 ustawy o CIT.

3. Zdaniem Wnioskodawcy, w trzecim roku obrotowym w Estońskim CIT, tj. w okresie 1 stycznia 2025 - 31 grudnia 2025 r. Wnioskodawca będzie miał prawo do stosowania obniżonej stawki 10% CIT.

UZASADNIENIE

UZASADNIENIE stanowiska do pytania nr 1-3

Wnioskodawca uznaje, że skoro w okresie Estońskiego CIT, ustala podstawę opodatkowania w CIT na podstawie ksiąg rachunkowych (zgodnie z art. 28d ustawy o CIT) oraz nie stosuje co do zasady przepisów ogólnych z ustawy o CIT (zgodnie z art. 28h ust. 1 ustawy o CIT), to nie jest zasadne odwoływanie się do innych przepisów niż Ustawa.

W ocenie Wnioskodawcy, preferencyjna stawka Estońskiego CIT znajdzie wobec Spółki zastosowanie, ponieważ w trzecim roku obrotowym Spółka nadal będzie miała status małego podatnika z art. 4a pkt 10 ustawy o CIT. Z definicji ustawowej małego podatnika wynika bowiem, że do progu 2 mln euro + należny VAT zaliczyć należy wyłącznie przychody ze sprzedaży, zatem uwzględnia się wyłącznie przychody osiągnięte z podstawowej działalności operacyjnej. Innymi słowy, w limicie z art. 4a pkt 10 ustawy o CIT uwzględnia się wyłącznie przychody ze sprzedaży, które zostały ujęte w części A rachunku zysków i strat i które zwiększają zysk netto ze sprzedaży w danym okresie sprawozdawczym. Zgodnie z powyższym, przychodami ze sprzedaży, o których mowa w art. 4a pkt 10 ustawy o CIT, są i będą tylko przychody Spółki osiągnięte z Działalności Podstawowej.

Wszystkie inne przychody, które Wnioskodawca osiągnie w drugim roku obrotowym nie powinny być wliczane do limitu z art. 4a pkt 10 ustawy o CIT. Z literalnego brzmienia tego przepisu wynika wprost, że nie należy w limicie 2 mln euro z VAT uwzględniać innych przychodów, które nie zostały osiągnięte z podstawowej działalności operacyjnej jednostki - nie są to bowiem przychody ze sprzedaży w rozumieniu art. 4a pkt 10 ustawy o CIT.

Zastrzeżenia wymaga jednak, że dla potrzeb ustalenia czy przekroczony został limit z art. 4a pkt 10 ustawy o CIT, w przychodach netto ze sprzedaży z części A rachunku zysków i strat Wnioskodawcy uwzględnić powinno się należny VAT, ale odnoszący się wyłącznie do przychodów ze sprzedaży zaliczonych do tej kategorii w rachunku zysków i strat Wnioskodawcy.

Innymi słowy, do limitu z art. 4a pkt 10 ustawy o CIT nie wlicza się wartości netto sprzedaży oraz VAT należnego od otrzymywanych zaliczek na poczet usług, jeżeli zostaną one wykonane w kolejnym roku obrotowym - nie są one bowiem wtedy księgowane w rachunku zysków i strat, a w bilansie jako międzyokresowe rozliczenia przychodów.

Podsumowując, jeżeli przychody Spółki inne niż uzyskane z Działalności Podstawowej nie stanowią przychodów ze sprzedaży w rozumieniu art. 4a pkt 10 ustawy o CIT, to w trzecim roku obrotowym w Estońskim CIT, tj. w okresie 1 stycznia 2025 - 31 grudnia 2025 r., Wnioskodawca będzie miał prawo do stosowania obniżonej stawki 10% CIT.

Zaliczki otrzymywane na poczet Działalności Podstawowej również nie stanowią przychodów ze sprzedaży z art. 4a pkt 10 ustawy o CIT, nie są księgowane w pozycji A rachunku zysków i strat.

Ocena stanowiska

Stanowisko, które przedstawili Państwo we wniosku jest w części prawidłowe, a w części nieprawidłowe.

UZASADNIENIE interpretacji indywidualnej

Zgodnie z art. 28f ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2022 r. poz. 2587 dalej: "ustawa o CIT"):

1. Opodatkowanie ryczałtem obejmuje okres bezpośrednio po sobie następujących 4 lat podatkowych wskazany przez podatnika w zawiadomieniu, o którym mowa w art. 28j ust. 1 pkt 7.

2. Opodatkowanie ryczałtem przedłuża się na kolejne okresy bezpośrednio po sobie następujących 4 lat podatkowych, chyba że podatnik złoży informację o rezygnacji z opodatkowania ryczałtem w deklaracji, o której mowa w art. 28r. ust. 1, składanej za ostatni rok podatkowy, w którym podatnik był opodatkowany ryczałtem.

Stosownie do postanowień art. 28o ust. 1 ustawy o CIT:

Ryczałt wynosi:

1)

10% podstawy opodatkowania - w przypadku małego podatnika oraz podatnika rozpoczynającego prowadzenie działalności;

2)

20% podstawy opodatkowania - w przypadku podatnika innego niż wskazany w pkt 1.

W myśl art. 4a pkt 10 ustawy o CIT:

Ilekroć w ustawie jest mowa o małym podatniku - oznacza to podatnika, u którego wartość przychodu ze sprzedaży (wraz z kwotą należnego podatku od towarów i usług) nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 2 000 000 euro; przeliczenia kwot wyrażonych w euro dokonuje się według średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski na pierwszy dzień roboczy października poprzedniego roku podatkowego, w zaokrągleniu do 1000 zł.

Z opisu sprawy wynika m.in., że Spółka jest od czerwca 2023 r. opodatkowana CIT w ramach ryczałtu od dochodów spółek, zgodnie z Rozdziałem 6b ustawy o CIT ("Estoński CIT"). Na moment złożenia zawiadomienia, o którym mowa w art. 28j ust. 1 pkt 7 ustawy o CIT, spełnialiście Państwo wszystkie pozostałe warunki opodatkowania Ryczałtem z art. 28j ust. 1 ustawy o CIT. Spółka uzyskuje przychody głównie ze sprzedaży usług, w tym usług edukacyjnych. Część przychodów Spółki stanowi również obrót materiałami edukacyjnymi, np. książkami. Sprzedaż usług edukacyjnych i sprzedaż materiałów edukacyjnych stanowi podstawową Państwa działalność ("Działalność Podstawowa").

W drugim roku obrotowym przekroczycie Państwo kwotę stanowiącą równowartość 2 mln euro przychodów wraz z kwotą należnego podatku od towarów i usług, z zastrzeżeniem że:

a) przychody podstawowej działalności operacyjnej (Działalność Podstawowa) i zrównane z nimi, w tym zmiana stanu produktów (część A rachunku zysków i strat) nie przekroczą wraz z należnym podatkiem od towarów i usług kwoty stanowiącej równowartość 2 mln euro, przeliczając kwoty wyrażone w euro według średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski na pierwszy dzień roboczy października poprzedniego roku podatkowego, w zaokrągleniu do 1000 zł;

b) Wnioskodawca osiągnie inne przychody niż wskazane z pkt a) powyżej (uwzględnione w części D i G Rachunku zysków i strat), np. odsetki, w kwocie nieprzekraczającej równowartość 2 mln euro (wraz z należnym podatkiem od towarów i usług), przeliczając kwoty wyrażone w euro według średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski na pierwszy dzień roboczy października poprzedniego roku podatkowego, w zaokrągleniu do 1000 zł.

Próg 2 mln euro, o którym mowa w art. 4a pkt 10 ustawy o CIT zostanie przekroczony przez Spółkę w drugim roku obrotowym tylko łącznie, po zsumowaniu wartości z pkt

a)

i

b)

powyżej.

Przychodami z punktu b) powyżej będą przychody z odsetek od udzielonych pożyczek do podmiotów niepowiązanych w rozumieniu ustawy o CIT oraz z praw autorskich związanych z wytworzeniem i sprzedażą dzieł w rozumieniu przepisów ustawy o prawach autorskich i prawach pokrewnych, czyli wszelkich przejawów działalności twórczej.

Państwa wątpliwości dotyczą kwestii ustalenia:

1. Czy przychodami ze sprzedaży, o których mowa w art. 4a pkt 10 ustawy o CIT, są i będą tylko przychody Spółki osiągnięte z Działalności Podstawowej,

2. Czy zaliczki otrzymane na poczet Działalności Podstawowej stanowią przychody ze sprzedaży, o których mowa w art. 4a pkt 10 ustawy o CIT,

3. Czy w trzecim roku obrotowym w Estońskim CIT, tj. w okresie 1 stycznia 2025 - 31 grudnia 2025 r. Wnioskodawca będzie miał prawo do stosowania obniżonej stawki 10% CIT.

Zauważyć należy, że wskazane w art. 4a pkt 10 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, sformułowanie "wartość przychodu ze sprzedaży" nie zostało zdefiniowane dla potrzeb ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Nie zawiera ona również definicji legalnej terminu "sprzedaż", choć ustawodawca wielokrotnie posługuje się nim w ustawie. Termin "sprzedaż" jest używany w języku prawnym i prawniczym, na oznaczenie konkretnej instytucji prawa cywilnego, a także znajduje zastosowanie w szeroko rozumianym obrocie gospodarczym i prywatnym. W znaczeniu potocznym, termin "sprzedaż" dotyczy powszechnie rozumianych świadczeń odpłatnych (wyrażonych w pieniądzu), dokonanych w wyniku porozumienia zawartego między stronami transakcji. Brak definicji ustawowej oraz większe niż w innych działach prawa, znaczenie wykładni językowej, traktowanej jako pierwszoplanowa metoda odkodowania znaczenia normy podatkowej (zob. wyrok NSA z 29 stycznia 2016 r. sygn. akt I FSK 1499/14), wymagają posłużenia się znaczeniem słownikowym, zgodnie z którym "sprzedaż" to "odstępowanie czegoś przez sprzedawcę na własność kupującemu za określoną sumę" (zob. https://sjp.pwn.pl/szukaj/sprzeda%C5%B C%20.html). Wskazane znaczenie językowe jest bliskie definicji "umowy sprzedaży", zawartej w art. 535 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (tekst jedn.: Dz. U. z 2023 r. poz. 1610), zgodnie z którym:

przez umowę sprzedaży sprzedawca zobowiązuje się przenieść na kupującego własność rzeczy i wydać mu rzecz, a kupujący zobowiązuje się rzecz odebrać i zapłacić sprzedawcy cenę.

Cechami charakteryzującymi transakcję sprzedaży jest występowanie przynajmniej dwóch stron, swoboda zawierania umów, ustalona cena, dokonywanie jej na wolnym rynku, składanie ofert, możliwość wyboru stron umowy.

Ponadto, pojęcia "wartość przychodu ze sprzedaży" nie należy utożsamiać z pojęciem przychodu podatkowego. W związku z tym należy dokonać literalnej wykładni tego pojęcia. Przy obliczaniu powyższego limitu należy uwzględnić wszelkie przychody ze sprzedaży danego podatnika, w tym także zwolnione od podatku dochodowego, z wyłączeniem przychodów osiąganych z innego tytułu niż sprzedaż, np. uzyskane odszkodowania, odsetki od środków finansowych na rachunku bankowym, dotacje, dopłaty lub refundacje kosztów.

Taka interpretacja "przychodu ze sprzedaży" koreluje z tożsamą regulacją zawartą w art. 2 pkt 25 lit. a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz. U. z 2023 r. poz. 1570 z późn. zm.), w myśl której, przez małego podatnika rozumie się podatnika od towarów i usług, u którego wartość sprzedaży (wraz z kwotą podatku) nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 2 000 000 euro. Z kolei, sprzedażą jest odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju, eksport towarów oraz wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów (art. 2 pkt 22 ustawy o podatku od towarów i usług).

Odwoływanie się do definicji "sprzedaży" zawartej w ustawie o podatku od towarów i usług, dla potrzeb ustalenia "wartości przychodów ze sprzedaży" w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych nie zawsze jest uzasadnione. Wskazać bowiem należy na możliwe istotne rozbieżności, które mogą powstać pomiędzy wartością sprzedaży ustaloną na podstawie ustawy o podatku od towarów i usług, a przychodem ze sprzedaży według ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Istnieją bowiem sytuacje, w których określona sprzedaż nie podlega podatkowi VAT (np. sprzedaż usług poza terytorium kraju), a podlega podatkowi dochodowemu od osób prawnych i odwrotnie sprzedaż, która podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, a nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych. Należy jednak zwrócić uwagę - posługując się pomocniczo definicją stworzoną dla celów podatku od towarów i usług - że sprzedażą jest m.in. odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług.

Wobec wskazanych powyżej wyjaśnień, skoro przychód ze sprzedaży należy rozumieć zgodnie z wykładnią literalną, to oznacza to, że do limitu decydującego o uznaniu podatnika za "małego" w rozumieniu ustawy CIT, należy sumować wartość wszystkich przychodów stanowiących przychody ze sprzedaży (a więc wynikające z czynności sprzedaży).

Zauważyć należy, że w opisie sprawy wskazali Państwo, że próg 2 mln euro, o którym mowa w art. 4a pkt 10 ustawy o CIT zostanie przekroczony przez Spółkę w drugim roku obrotowym po uwzględnieniu przychodów z odsetek od udzielonych pożyczek do podmiotów niepowiązanych w rozumieniu ustawy o CIT oraz z praw autorskich związanych z wytworzeniem i sprzedażą dzieł w rozumieniu przepisów ustawy o prawach autorskich i prawach pokrewnych.

Biorąc powyższe pod uwagę stwierdzić należy, że jak już wskazano do celów ustalenia statusu małego podatnika należy wziąć pod uwagę wyłącznie przychody ze sprzedaży (wraz z kwotą należnego podatku od towarów i usług), a nie wszystkie przychody osiągnięte przez spółkę. Zatem w analizowanej sprawie przychodem ze sprzedaży będą przychody uwzględniające przychody z podstawowej działalności operacyjnej (Działalność Podstawowa) oraz przychody z praw autorskich związanych z wytworzeniem i sprzedażą dzieł w rozumieniu przepisów ustawy o prawach autorskich i prawach pokrewnych. Skoro wskazane we wniosku dzieła objęte prawem autorskim zostaną wytworzone i zbyte w ramach prowadzonej przez Państwa działalności gospodarczej, to będą one stanowiły przychód ze sprzedaży w rozumieniu art. 4a pkt 10 ustawy o CIT.

Przychodem ze sprzedaży nie będą natomiast wskazane we wniosku należności o charakterze zaliczkowym oraz odsetki od udzielonych przez Państwa pożyczek. Ustawa o CIT nie uznaje bowiem za przychód podatkowy pobranych wpłat lub zarachowanych należności na poczet dostaw towarów i usług, które zostaną wykonane w następnych okresach sprawozdawczych (art. 12 ust. 4 pkt 1 ustawy o CIT).

Odsetki od pożyczek stanowią z kolei przychody pasywne, będące następstwem udostępnienia kapitału. Nie stanowią zatem "przychodów ze sprzedaży".

W świetle powyższego Państwa stanowisko w zakresie pytania oznaczonego we wniosku Nr 1 - jest nieprawidłowe, a w zakresie pytania oznaczonego we wniosku Nr 2 jest prawidłowe.

W odniesieniu do Państwa wątpliwości w zakresie pytania oznaczonego we wniosku Nr 3 stwierdzić należy, że jeśli w drugim roku obrotowym Państwa przychody z Działalności Podstawowej oraz ze sprzedaży dzieł objętych prawem autorskim przekroczą równowartość 2 mln euro, to w trzecim roku obrotowym nie będziecie mieli Państwo prawa do zastosowania 10% stawki ryczałtu, gdyż w tym roku nie będą Państwo małym podatnikiem.

Tym samym, biorąc pod uwagę, że część przychodów Spółki innych niż uzyskane z Działalności Podstawowej uznano za przychody ze sprzedaży, to także Państwa stanowisko dot. pytania oznaczonego we wniosku Nr 3 należało uznać za nieprawidłowe z ww. zastrzeżeniem dot. wskazanego powyżej limitu przychodów uzyskanego w drugim roku obrotowym.

Reasumując Państwa stanowisko w zakresie ustalenia:

1.

czy przychodami ze sprzedaży, o których mowa w art. 4a pkt 10 ustawy o CIT, są i będą tylko przychody Spółki osiągnięte z Działalności Podstawowej - jest nieprawidłowe,

2.

czy zaliczki otrzymane na poczet Działalności Podstawowej stanowią przychody ze sprzedaży, o których mowa w art. 4a pkt 10 ustawy o CIT - jest prawidłowe,

3.

czy w trzecim roku obrotowym w Estońskim CIT, tj. w okresie 1 stycznia 2025 - 31 grudnia 2025 r. Wnioskodawca będzie miał prawo do stosowania obniżonej stawki 10% CIT - jest nieprawidłowe.

Dodatkowe informacje

Informacja o zakresie rozstrzygnięcia

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym oraz zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

POUCZENIE o funkcji ochronnej interpretacji

- Funkcję ochronną interpretacji indywidualnych określają przepisy art. 14k-14nb ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2023 r. poz. 2383). Aby interpretacja mogła pełnić funkcję ochronną: Państwa sytuacja musi być zgodna (tożsama) z opisem stanu faktycznego/zdarzenia przyszłego i muszą się Państwo zastosować do interpretacji.

- Zgodnie z art. 14na § 1 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n Ordynacji podatkowej nie stosuje się, jeśli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej jest elementem czynności, które są przedmiotem decyzji wydanej:

1)

z zastosowaniem art. 119a;

2)

w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług;

3)

z zastosowaniem środków ograniczających umowne korzyści.

Zgodnie z art. 14na § 2 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli korzyść podatkowa, stwierdzona w decyzjach wymienionych w § 1, jest skutkiem zastosowania się do utrwalonej praktyki interpretacyjnej, interpretacji ogólnej lub objaśnień podatkowych.

POUCZENIE o prawie do wniesienia skargi na interpretację

Mają Państwo prawo do zaskarżenia tej interpretacji indywidualnej do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Zasady zaskarżania interpretacji indywidualnych reguluje ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - (Dz. U. z 2023 r. poz. 1634; dalej jako "p.p.s.a.").

Skargę do Sądu wnosi się za pośrednictwem Dyrektora KIS (art. 54 § 1 p.p.s.a.). Skargę należy wnieść w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia interpretacji indywidualnej (art. 53 § 1 p.p.s.a.):

- w formie papierowej, w dwóch egzemplarzach (oryginał i odpis) na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Warszawska 5, 43-300 Bielsko-Biała (art. 47 § 1 p.p.s.a.), albo

- w formie dokumentu elektronicznego, w jednym egzemplarzu (bez odpisu), na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Krajowej Informacji Skarbowej na platformie ePUAP: /KIS/SkrytkaESP (art. 47 § 3 i art. 54 § 1a p.p.s.a.).

Skarga na interpretację indywidualną może opierać się wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną (art. 57a p.p.s.a.).

Podstawa prawna dla wydania interpretacji

Podstawą prawną dla wydania tej interpretacji jest art. 13 § 2a oraz art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2023 r. poz. 2383).

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl