0111-KDIB2-1.4010.413.2022.2.AR - CIT estoński – utrata prawa do stosowania

Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo z dnia 30 września 2022 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej 0111-KDIB2-1.4010.413.2022.2.AR CIT estoński – utrata prawa do stosowania

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA - stanowisko prawidłowe

Szanowni Państwo,

stwierdzam, że Państwa stanowisko w sprawie oceny skutków podatkowych opisanego zdarzenia przyszłego w podatku dochodowym od osób prawnych jest prawidłowe.

Zakres wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej

27 czerwca 2022 r. wpłynął Państwa wniosek z tego samego dnia o wydanie interpretacji indywidualnej, który dotyczy ustalenia czy dokonanie squeeze out będzie skutkować utratą przez Spółkę prawa do opodatkowania Ryczałtem zgodnie z art. 28I ust. 1 pkt 4 lit. a ustawy o CIT, w związku z brakiem spełnienia warunków określonych w art. 28j ust. 1 pkt 4 oraz pkt 5 ww. ustawy.

Uzupełnili go Państwo - w odpowiedzi na wezwanie Organu z 14 września 2022 r. - 20 września 2022 r.

Treść wniosku jest następująca:

Opis zdarzenia przyszłego

X spółka akcyjna ("Wnioskodawca" lub "Spółka") prowadzi działalność gospodarczą zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym. Spółka jest na dzień złożenia Wniosku polskim rezydentem podatkowym, tj. posiada siedzibę działalności gospodarczej oraz miejsce zarządu w Polsce. Obecnie 100% akcji w kapitale zakładowym Spółki posiadają osoby fizyczne ("Akcjonariusze").

Wnioskodawca od dnia 1 marca 2022 r. jest opodatkowany na zasadach przewidzianych w Rozdziale 6b ustawy o CIT, tj. ryczałtem od dochodów spółek ("Ryczałt") i zamierza kontynuować tę formę opodatkowania do dnia 31 grudnia 2025 r.

Wobec powyższego, na moment złożenia Wniosku Wnioskodawca spełnia wszystkie warunki opodatkowania Ryczałtem z art. 28j ust. 1 ustawy o CIT.

Większościowi Akcjonariusze Spółki rozważają dokonanie w przyszłości przymusowego wykupu akcji ("Squeeze out") od mniejszościowych Akcjonariuszy Spółki w trybie art. 418 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1467 z późn. zm., dalej: "k.s.h."). Wskutek czego:

i. mniejszościowi Akcjonariusze Spółki będą zobowiązani do złożenia w Spółce dokumentów akcji Spółki do rozporządzenia nimi przez Spółkę;

ii. większościowi Akcjonariusze Spółki zamierzający wykupić akcje będą zobowiązani do wpłacenia całej sumy wykupu akcji Spółki na rachunek bankowy Spółki.

Mniejszościowi Akcjonariusze Spółki stracą wszystkie uprawnienia z akcji Spółki w dniu uiszczenia całej sumy wykupu przez większościowych Akcjonariuszy Spółki, w następstwie zarząd Spółki będzie zobowiązany do niezwłocznego przeniesienia wykupionych akcji na przyszłych nabywców, tj. większościowych Akcjonariuszy.

Z uwagi na powyższe, w ocenie Wnioskodawcy w procesie Squeeze out zainicjowanym przez większościowych Akcjonariuszy, Wnioskodawca skupuje w imieniu większościowych Wspólników akcje, po czym niezwłocznie przenosi wykupione akcje na nabywców, tj. większościowych Akcjonariuszy. Wnioskodawca jest w tym procesie jedynie niejako narzędziem służącym do przeprowadzenia procedury polegającej na przymusowym wykupieniu akcji przez większościowych Akcjonariuszy.

Pytania

1) Czy dokonanie Squeeze out spowoduje, że wyłącznymi akcjonariuszami nie będą osoby fizyczne nieposiadające praw majątkowych związanych z prawem do otrzymania świadczenia jako założyciele (fundatorzy) lub beneficjenci fundacji, trustu lub innego podmiotu albo stosunku prawnego o charakterze powierniczym w rozumieniu art. 28j ust. 1 pkt 4 ustawy o CIT i będzie skutkować utratą przez Spółkę prawa do opodatkowania Ryczałtem zgodnie z art. 28I ust. 1 pkt 4 lit. a) ustawy o CIT?

2) Czy dokonanie Squeeze out stanowić będzie dla Spółki posiadanie akcji w kapitale innej spółki w rozumieniu art. 28j ust. 1 pkt 5 ustawy o CIT i będzie skutkować utratą przez Spółkę prawa do opodatkowania Ryczałtem zgodnie z art. 28I ust. 1 pkt 4 lit. a) ustawy o CIT?

Państwa stanowisko w sprawie

Ad. 1

Zdaniem Wnioskodawcy, dokonanie Squeeze out przez większościowych Akcjonariuszy nie spowoduje, że wyłącznymi akcjonariuszami nie będą osoby fizyczne nieposiadające praw majątkowych związanych z prawem do otrzymania świadczenia jako założyciele (fundatorzy) lub beneficjenci fundacji, trustu lub innego podmiotu albo stosunku prawnego o charakterze powierniczym w rozumieniu art. 28j ust. 1 pkt 4 ustawy o CIT oraz nie będzie skutkować utratą przez Spółkę prawa do opodatkowania Ryczałtem zgodnie z art. 28I ust. 1 pkt 4 lit. a) ustawy o CIT.

Ad. 2

Zdaniem Wnioskodawcy, dokonanie Squeeze out nie będzie stanowiło dla Spółki posiadania akcji w kapitale innej spółki w rozumieniu art. 28j ust. 1 pkt 5 ustawy o CIT oraz nie będzie skutkować utratą przez Spółkę prawa do opodatkowania Ryczałtem zgodnie z art. 28I ust. 1 pkt 4 lit. a ustawy o CIT.

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 28j ust. 1 pkt 4 oraz art. 28j ust. 1 pkt 5 ustawy o CIT opodatkowaniu Ryczałtem mogą podlegać podatnicy (polscy rezydenci podatkowi) jeżeli, poza łącznym spełnieniem wszystkich pozostałych warunków wskazanych w art. 28j ust. 1 ustawy o CIT, akcjonariuszami są wyłącznie osoby fizyczne nieposiadające praw majątkowych związanych z prawem do otrzymania świadczenia jako założyciele (fundatorzy) lub beneficjenci fundacji, trustu lub innego podmiotu albo stosunku prawnego o charakterze powierniczym oraz nie posiadają:

- akcji (udziałów) w kapitale innej spółki,

- tytułów uczestnictwa w funduszu inwestycyjnym lub w instytucji wspólnego inwestowania,

- ogółu praw i obowiązków w spółce niebędącej osobą prawną oraz innych praw majątkowych związanych z prawem do otrzymania świadczenia jako założyciel (fundator), lub

- innych praw majątkowych związanych z prawem do otrzymania świadczenia jako beneficjent fundacji, trustu lub innego podmiotu albo stosunku prawnego o charakterze powierniczym.

W myśl art. 28I ust. 1 pkt 4 lit. a ustawy o CIT, podatnik opodatkowany Ryczałtem traci prawo do tego opodatkowania z końcem roku poprzedzającego rok podatkowy, w którym podatnik nie spełnił któregokolwiek z warunków, o których mowa w art. 28j ust. 1 pkt 4-6 ustawy o CIT.

Z powyższych przepisów wynika zatem, że w razie posiadania przez podatnika CIT opodatkowanego Ryczałtem, np. udziałów lub akcji w kapitale innej spółki oraz w przypadku, gdy udziałowcami, akcjonariuszami lub wspólnikami nie są wyłącznie osoby fizyczne nieposiadające praw majątkowych związanych z prawem do otrzymania świadczenia jako założyciele (fundatorzy) lub beneficjenci fundacji, trustu lub innego podmiotu albo stosunku prawnego o charakterze powierniczym, nie ma on prawa do opodatkowania Ryczałtem (jeżeli rozważa zmianę formy opodatkowania) lub traci to prawo z końcem roku poprzedzającego rok podatkowy, w którym nabył takie udziały lub akcje.

Przenosząc powyższe ustalenia na grunt rozpatrywanej sprawy, wskazać należy, że dokonanie przez większościowych Akcjonariuszy Squeeze out nie będzie kreować stanu, w którym Akcjonariusze Spółki przestaną być wyłącznie osobami fizycznymi nieposiadającymi praw majątkowych związanych z prawem do otrzymania świadczenia jako założyciele (fundatorzy) lub beneficjenci fundacji, trustu lub innego podmiotu albo stosunku prawnego o charakterze powierniczym w rozumieniu art. 28j ust. 1 pkt 4 ustawy o CIT, a także nie będzie tożsame z nabyciem przez Spółkę akcji w kapitale zakładowym innej spółki w rozumieniu art. 28j ust. 1 pkt 5 ustawy o CIT. W trybie art. 418 k.s.h. Spółka nie nabywa akcji w swoim imieniu, a jedynie skupuje je w imieniu większościowych Akcjonariuszy, następnie zarząd Spółki przenosi je na większościowych Akcjonariuszy. Spółka w procesie Squeeze out jest zobowiązana do dokonania tylko tych czynności, które wynikają ex lege z k.s.h., tj. z przepisów dotyczących procesu Squeeze out. W wyniku tego procesu Wnioskodawca skupuje akcje własne tylko przejściowo, co więcej nie może rozporządzać nimi wedle uznania, a tylko w określonym celu, jakim jest przeniesienie akcji na większościowych Akcjonariuszy. W rezultacie, nie dochodzi do nabycia akcji własnych, a także nie zachodzi sytuacja opisana w artykułach ustawy o CIT przytoczonych in principio niniejszego punktu, tj. Akcjonariusze Spółki nadal pozostaną osobami fizycznymi nieposiadającymi praw majątkowych związanych z prawem do otrzymania świadczenia jako założyciele (fundatorzy) lub beneficjenci fundacji, trustu lub innego podmiotu albo stosunku prawnego o charakterze powierniczym oraz Spółka nie posiądzie "udziałów (akcji) w kapitale innej spółki".

Trzeba również podkreślić, że ustawa o CIT dopuszcza sytuacje, w których podmiot uprawniony do opodatkowania Ryczałtem może posiadać akcje czy udziały, na co między innymi wskazuje art. 28m ust. 3 pkt 5 ustawy o CIT, z którego wynika, iż opodatkowaniu Ryczałtem podlega dochód odpowiadający m.in. wysokości wypłaconemu wynagrodzeniu z zysku z tytułu umorzenia udziału (akcji). Przytoczony artykuł wskazuje, że podmiot, który rozlicza się według Ryczałtu może przeprowadzić umorzenie akcji czy udziału. Umorzenie akcji spółki może odbywać się poprzez umorzenie dobrowolne, na gruncie, którego spółka nabywa akcje własne, co wynika ex lege z art. 359 § 1 k.s.h. W rezultacie dochodzi do sytuacji, w której akcje spółki opodatkowanej Ryczałtem nie są objęte wyłącznie przez osoby fizyczne, lecz również to sama spółka staje się akcjonariuszem w drodze nabycia akcji własnych w procesie umorzenia akcji, a co ważniejsze nie traci prawa do opodatkowania Ryczałtem. Wnioskując per analogiam, Spółka dokonując Squeeze out tym bardziej nie straci prawa do opodatkowania Ryczałtem, gdyż przepisy regulujące ów proces nawet nie mówią exlege o "nabyciu" akcji własnych przez spółkę, jak jest to ujęte w przepisach normujących proces umorzenia akcji oraz - jak było już wskazane powyżej - Spółka w procesie Squeeze out będzie zobligowana do wykonania tylko niezbędnych czynności, mieszczących się w katalogu zamkniętym. Tym samym Spółka skupując w procesie Squeeze out akcje w imieniu i na rzecz większościowych Akcjonariuszy nie nabędzie prawa głosu do akcji. Zatem bezspornym jest fakt, iż w trakcie oraz po zakończeniu procesu Squeeze out, 100% prawo głosu z akcji będą mieć wyłącznie osoby fizyczne.

W uzasadnieniu do przepisów wprowadzających Ryczałt jako formę opodatkowania ustawodawca wskazał, że intencją ustawodawcy było umożliwienie opodatkowania Ryczałtem podatnikom, których akcjonariuszami są wyłącznie osoby fizyczne. W konsekwencji, wszelkie naruszenia tego założenia uniemożliwiają opodatkowanie Ryczałtem lub powoduje utratę tego prawa. W przedmiotowej sprawie, po dokonaniu Squeeze out, Spółka nadal będzie posiadała jako akcjonariuszy wyłącznie osoby fizyczne, czyli będzie spełniać podstawowy wymóg dopuszczający zastosowanie Ryczałtu.

Należy podkreślić w tym miejscu, iż doktryna i orzecznictwo przyjmuje pierwszeństwo wykładni językowej nad pozostałymi rodzajami wykładni, tj. systemową i celowościową. Jak wskazał Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 11 kwietnia 2014 r., sygn. akt II FSK 1077/12, analiza językowa danego przepisu prawa jest nie tylko punktem wyjścia wykładni prawa, ale także zakreśla jej granice. Próba dokonania wykładni, która byłaby sprzeczna z językowym znaczeniem przepisu prawa byłaby naruszeniem zasady praworządności. Językowe znaczenie przepisu prawa bowiem wyznacza granice dopuszczalnej wykładni, gdyż formuła słowna jest granicą wszelkiego dopuszczalnego sensu, jakiego możemy poszukiwać w tekście przepisów prawa (wyrok NSA z dnia 18 grudnia 2000 r. sygn. akt III SA 3055/09, "Monitor Podatkowy" 2001, nr 4). Podatnik nie jest obowiązany do znajomości pozajęzykowych metod wykładni, co więcej, nie ma w szczególności potrzeby sięgania po dyrektywy celowościowe wówczas, gdy już po zastosowaniu dyrektyw językowych albo językowych i systemowych uda się uzyskać właściwy wynik wykładni, tj. ustalić pozbawione cech absurdalności znaczenie interpretowanej normy (wyrok Sądu Najwyższego z dnia 8 maja 1998 r., I CKN 664/97, OSNC 1999, Nr 1, poz. 7). W konsekwencji, wykładnia przepisu dokonana z naruszeniem omówionej zasady stanowi już wykładnię contra legem, a więc prowadzi do naruszenia przepisu podlegającego interpretacji.

W kontekście pierwszeństwa wykładni językowej dokonywanej w procesie interpretacji przepisów prawa podatkowego, w ocenie Wnioskodawcy, nie jest możliwe przyjęcie stanowiska a contrario, tzn. uznającego, że wykupienie przez Spółkę w imieniu większościowych Akcjonariuszy w drodze przeprowadzenia procesu Squeeze out jest tożsame z posiadaniem "udziałów (akcji) w kapitale innej spółki" oraz z posiadaniem akcji własnych, przez co uprawnionymi do głosu - poprzez posiadanie akcji - nie byłby już wyłącznie osoby fizyczne. Przyjęcie takiego poglądu stanowiłoby bowiem przejaw wykładni rozszerzającej, m.in. dlatego, że art. 28j ust. 1 pkt 4 oraz 5 i art. 28I ust. 1 pkt 4 lit. a ustawy o CIT wyraźnie przewiduje zamknięty katalog praw majątkowych, których posiadanie odpowiednio wyłącza stosowanie Ryczałtu lub skutkuje utratą prawa do opodatkowania Ryczałtem.

Co istotne, stosowanie wykładni rozszerzającej w polskim prawie podatkowym jest zabronione. Pierwszeństwo stosowania wykładni językowej oraz generalny zakaz stosowania wykładni rozszerzającej w procesie interpretacji przepisów podatkowych wynika z art. 217 Konstytucji. W myśl ww. przepisu określanie podmiotów, przedmiotów opodatkowania i stawek podatkowych, a także zasad przyznawania ulg i umorzeń oraz kategorii podmiotów zwolnionych od podatków następuje wyłącznie w drodze ustawy. W rezultacie nie jest możliwe odwoływanie się przez organy podatkowe do definicji pozaustawowych, chyba że przedmiotem aktów prawa niższej rangi (np. rozporządzeń) są elementy nie mające istotnego znaczenia dla konstrukcji określonej daniny (M. Florczak-Wątor (w:) Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, wyd. II, red. P. Tuleja, LEX/el. 2021, art. 217.). W podobnym tonie orzekł Trybunał konstytucyjny w wyroku z dni 13 grudnia 2017 r., sygn. akt SK 48/15. Co do zasady taki wyjątek nie występuje w ustawach o podatku dochodowym.

Z powyższych względów, przeprowadzenie przez większościowych Akcjonariuszy Squeeze out w Spółce po pierwsze nie spowoduje, że wyłącznymi akcjonariuszami nie będą osoby fizyczne nieposiadające praw majątkowych związanych z prawem do otrzymania świadczenia jako założyciele (fundatorzy) lub beneficjenci fundacji, trustu lub innego podmiotu albo stosunku prawnego o charakterze powierniczym w rozumieniu art. 28j ust. 1 pkt 4 ustawy o CIT, a po drugie nie będzie stanowić posiadania akcji w kapitale innej spółki w rozumieniu art. 28j ust. 1 pkt 5 ustawy o CIT.

W ocenie Wnioskodawcy, dokonanie Squeeze out nie będzie również stanowiło nabycia przez Spółkę:

- tytułów uczestnictwa w funduszu inwestycyjnym lub w instytucji wspólnego inwestowania,

- ogółu praw i obowiązków w spółce niebędącej osobą prawną oraz innych praw majątkowych związanych z prawem do otrzymania świadczenia jako założyciel (fundator), lub

- beneficjent fundacji, trustu lub innego podmiotu albo stosunku prawnego o charakterze powierniczym.

W związku z powyższym, dokonując Squeeze out, przepisy art. 28j ust. 1 pkt 4 oraz pkt 5 oraz art. 28I ust. 1 pkt 4 lit. a ustawy o CIT nie znajdą zastosowania w stosunku do Spółki. Dokonanie Squeeze out nie stanowi zatem przesłanki wyłączającej prawo do opodatkowania Ryczałtem oraz nie przyczyni się do utraty przez Spółkę statusu podatnika Ryczałtu.

Ocena stanowiska

Stanowisko, które przedstawili Państwo we wniosku jest prawidłowe.

UZASADNIENIE interpretacji indywidualnej

Przepisy regulujące ryczałt od dochodów spółek wprowadzone zostały do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych ustawą z dnia 28 listopada 2020 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r. poz. 2123) i weszły w życie z dniem 1 stycznia 2021 r., wprowadzając nowy reżim opodatkowania w podatku dochodowym od osób prawnych. Powyższe przepisy, umieszczone w rozdziale 6b ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych zostały zmienione ustawą z dnia 29 października 2021 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2021 r. poz. 2105, dalej: "ustawa nowelizująca").

Zgodnie z art. 28j ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1800 z późn. zm., dalej: "ustawa o CIT"),

opodatkowaniu ryczałtem może podlegać podatnik, o którym mowa w art. 3 ust. 1, jeżeli spełnia łącznie następujące warunki:

1)

(uchylony)

2)

mniej niż 50% przychodów z działalności osiągniętych w poprzednim roku podatkowym, liczonych z uwzględnieniem kwoty należnego podatku od towarów i usług, pochodzi:

a)

z wierzytelności,

b)

z odsetek i pożytków od wszelkiego rodzaju pożyczek,

c)

z części odsetkowej raty leasingowej,

d)

z poręczeń i gwarancji,

e)

z praw autorskich lub praw własności przemysłowej, w tym z tytułu zbycia tych praw,

f)

ze zbycia i realizacji praw z instrumentów finansowych,

g)

z transakcji z podmiotami powiązanymi w rozumieniu art. 11a ust. 1 pkt 4 - w przypadku gdy w związku z tymi transakcjami nie jest wytwarzana wartość dodana pod względem ekonomicznym lub wartość ta jest znikoma;

3)

podatnik:

a)

zatrudnia na podstawie umowy o pracę co najmniej 3 osoby w przeliczeniu na pełne etaty, niebędące udziałowcami, akcjonariuszami ani wspólnikami tego podatnika, przez okres co najmniej 300 dni w roku podatkowym, a w przypadku gdy rokiem podatkowym nie jest okres kolejnych dwunastu miesięcy kalendarzowych - przez co najmniej 82% dni przypadających w roku podatkowym, lub

b)

ponosi miesięcznie wydatki w kwocie stanowiącej co najmniej trzykrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw z tytułu wypłaty wynagrodzeń na rzecz zatrudnionych na podstawie umowy innej niż umowa o pracę co najmniej 3 osób fizycznych, niebędących udziałowcami, akcjonariuszami ani wspólnikami tego podatnika, jeżeli w związku z wypłatą tych wynagrodzeń na podatniku ciąży obowiązek poboru zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych i składek określonych w ustawie z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych;

4)

prowadzi działalność w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, spółki akcyjnej, prostej spółki akcyjnej, spółki komandytowej, spółki komandytowo-akcyjnej, której odpowiednio udziałowcami, akcjonariuszami lub wspólnikami są wyłącznie osoby fizyczne nieposiadające praw majątkowych związanych z prawem do otrzymania świadczenia jako założyciele (fundatorzy) lub beneficjenci fundacji, trustu lub innego podmiotu albo stosunku prawnego o charakterze powierniczym;

5)

nie posiada udziałów (akcji) w kapitale innej spółki, tytułów uczestnictwa w funduszu inwestycyjnym lub w instytucji wspólnego inwestowania, ogółu praw i obowiązków w spółce niebędącej osobą prawną oraz innych praw majątkowych związanych z prawem do otrzymania świadczenia jako założyciel (fundator) lub beneficjent fundacji, trustu lub innego podmiotu albo stosunku prawnego o charakterze powierniczym;

6)

nie sporządza za okres opodatkowania ryczałtem sprawozdań finansowych zgodnie z MSR na podstawie art. 45 ust. 1a i 1b ustawy o rachunkowości;

7)

złoży zawiadomienie o wyborze opodatkowania ryczałtem, według ustalonego wzoru, do właściwego naczelnika urzędu skarbowego w terminie do końca pierwszego miesiąca pierwszego roku podatkowego, w którym ma być opodatkowany ryczałtem.

Wskazane wyżej warunki podatnik zobowiązany jest spełniać łącznie w każdym okresie opodatkowania ryczałtem.

Dodatkowo przepisy te wyłączają wprost w art. 28k ust. 1 ustawy o CIT niektóre kategorie podatników z zakresu podmiotowego tej regulacji.

Zgodnie natomiast z art. 28I ust. 1 ustawy o CIT,

1. Podatnik opodatkowany ryczałtem traci prawo do tego opodatkowania z końcem:

1) roku podatkowego okresu, o którym mowa w art. 28f ust. 1 albo 2 - w przypadku gdy

podatnik złoży informację o rezygnacji z opodatkowania ryczałtem;

2)

(uchylony)

3)

roku podatkowego, w którym podatnik nie spełnił któregokolwiek z warunków, o których

mowa w art. 28j ust. 1 pkt 2 i 3;

4)

roku poprzedzającego rok podatkowy, w którym:

a)

podatnik nie spełnił któregokolwiek z warunków, o których mowa w art. 28j ust. 1 pkt 4-6,

b)

podatnik nie prowadził ksiąg podatkowych lub dane wynikające z ksiąg podatkowych nie

pozwalają na określenie wyniku finansowego netto,

c) podatnik dokona przejęcia innego podmiotu w drodze łączenia albo podziału podmiotów lub

otrzymania wkładu niepieniężnego w postaci przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej

części, chyba że:

- podmiot przejmowany, dzielony lub wnoszący wkład niepieniężny jest opodatkowany

ryczałtem albo

- podmiot przejmowany, dzielony lub wnoszący wkład niepieniężny z dniem przejęcia lub

wniesienia wkładu zamknie księgi rachunkowe, sporządzi sprawozdanie finansowe oraz

dokona rozliczenia i ustaleń, o których mowa w art. 7aa, w zakresie transakcji pozostających

w związku z przejmowanymi składnikami majątku,

d) podatnik zostanie przejęty przez inny podmiot w drodze łączenia lub podziału podmiotów,

w tym podziału przez wydzielenie, lub wniesienia wkładu niepieniężnego w postaci

przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części, chyba że podmiot przejmujący jest

opodatkowany ryczałtem.

Z przedstawionego we wniosku opisu zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawca od 1 marca 2022 r. jest opodatkowany ryczałtem od dochodów spółek i zamierza kontynuować tę formę opodatkowania do 31 grudnia 2025 r. Wobec powyższego, na moment złożenia Wniosku Wnioskodawca spełnia wszystkie warunki opodatkowania Ryczałtem, o których mowa w art. 28j ust. 1 ustawy o CIT. Większościowi Akcjonariusze Spółki rozważają dokonanie w przyszłości przymusowego wykupu akcji ("Squeeze out") od mniejszościowych Akcjonariuszy Spółki w trybie art. 418 kodeksu spółek handlowych Wskutek powyższego:

i. mniejszościowi Akcjonariusze Spółki będą zobowiązani do złożenia w Spółce dokumentów akcji Spółki do rozporządzenia nimi przez Spółkę;

ii. większościowi Akcjonariusze Spółki zamierzający wykupić akcje będą zobowiązani do wpłacenia całej sumy wykupu akcji Spółki na rachunek bankowy Spółki.

Mniejszościowi Akcjonariusze Spółki stracą wszystkie uprawnienia z akcji Spółki w dniu uiszczenia całej sumy wykupu przez większościowych Akcjonariuszy Spółki, w następstwie zarząd Spółki będzie zobowiązany do niezwłocznego przeniesienia wykupionych akcji na przyszłych nabywców, tj. większościowych Akcjonariuszy.

Przedmiotem wątpliwości Wnioskodawcy jest kwestia ustalenia czy dokonanie opisanego we wniosku przymusowego wykupu akcji ("Squeeze out") będzie skutkować utratą przez Spółkę prawa do opodatkowania ryczałtem, zgodnie z art. 28I ust. 1 pkt 4 lit. a) ustawy o CIT, w związku z brakiem spełnienia warunków określonych w art. 28j ust. 1 pkt 4 oraz pkt 5 ww. ustawy.

Zauważyć należy, że jak wynika z wyżej przytoczonych przepisów podatnik korzystający z ryczałtu od dochodu spółek musi w każdym okresie korzystania z tej formy opodatkowania spełniać łącznie warunki wymienione w art. 28j ust. 1 ustawy CIT, w tym jak wynika z pkt 4 ora 5 tego przepisu:

* musi prowadzić działalność w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, spółki akcyjnej, prostej spółki akcyjnej, spółki komandytowej, spółki komandytowo-akcyjnej, której odpowiednio udziałowcami, akcjonariuszami lub wspólnikami są wyłącznie osoby fizyczne nieposiadające praw majątkowych związanych z prawem do otrzymania świadczenia jako założyciele (fundatorzy) lub beneficjenci fundacji, trustu lub innego podmiotu albo stosunku prawnego o charakterze powierniczym,

* nie może posiadać udziałów (akcji) w kapitale innej spółki, tytułów uczestnictwa w funduszu inwestycyjnym lub w instytucji wspólnego inwestowania, ogółu praw i obowiązków w spółce niebędącej osobą prawną oraz innych praw majątkowych związanych z prawem do otrzymania świadczenia jako założyciel (fundator) lub beneficjent fundacji, trustu lub innego podmiotu albo stosunku prawnego o charakterze powierniczym.

Jednocześnie przepisy rozdziału 6b ustawy o CIT wyraźnie wskazują w art. 28I ust. 1 pkt 4 lit. a, że podatnik opodatkowany ryczałtem traci prawo do tego opodatkowania z końcem

roku poprzedzającego rok podatkowy, w którym podatnik nie spełnił któregokolwiek z warunków, o których mowa w art. 28j ust. 1 pkt 4-6, a zatem również tych wskazanych powyżej.

W tym miejscu wskazać należy, że squeeze out polega na przymusowym wykupie akcji przez akcjonariuszy większościowych od akcjonariuszy drobnych. Instytucję tą regulują przepisy kodeksu spółek handlowych.

Zgodnie z art. 418 ustawy z dnia z dnia 15 września 2000 r. kodeks spółek handlowych

(Dz. U. z 2022 r. poz. 1467),

§ 1. Walne zgromadzenie może powziąć uchwałę o przymusowym wykupie akcji akcjonariuszy

reprezentujących nie więcej niż 5% kapitału zakładowego (akcjonariusze mniejszościowi) przez

nie więcej niż pięciu akcjonariuszy, posiadających łącznie nie mniej niż 95% kapitału

zakładowego, z których każdy posiada nie mniej niż 5% kapitału zakładowego. Uchwała

wymaga większości 95% głosów oddanych. Statut może przewidywać surowsze warunki

powzięcia uchwały. Przepisy art. 416 § 2 i 3 stosuje się odpowiednio.

§ 2. Uchwała, o której mowa w § 1, powinna określać akcje podlegające wykupowi oraz

akcjonariuszy, którzy zobowiązują się wykupić akcje, jak również określać akcje przypadające

każdemu z nabywców. Akcjonariusze, którzy mają nabyć akcje i głosowali za uchwałą,

odpowiadają solidarnie wobec spółki za spłacenie całej sumy wykupu.

§ 2a. (uchylony)

§ 2b. Skuteczność uchwały o przymusowym wykupie akcji zależy od wykupienia akcji

przedstawionych do wykupu przez akcjonariuszy mniejszościowych, których akcje nie zostały

objęte uchwałą, o której mowa w § 1. Akcjonariusze ci, obecni na walnym zgromadzeniu,

powinni, w terminie dwóch dni od dnia walnego zgromadzenia, natomiast nieobecni w

terminie miesiąca od dnia ogłoszenia uchwały, zgłosić żądanie wykupienia ich akcji.

Akcjonariuszy, którzy nie zgłoszą żądania wykupienia ich akcji w terminie, uważa się za

wyrażających zgodę na pozostanie w spółce.

§ 3. Przepisy art. 417 § 1-3 stosuje się odpowiednio. Po uiszczeniu ceny wykupu, obejmującej

również akcje, o których mowa w § 2b, zarząd powinien niezwłocznie przenieść wykupione

akcje na nabywców. Do dnia uiszczenia całej sumy wykupu akcjonariusze mniejszościowi

zachowują wszystkie uprawnienia z akcji.

Jak wynika z powołanych wyżej przepisów, walne zgromadzenie akcjonariuszy może powziąć uchwałę o przymusowym wykupie akcji akcjonariuszy reprezentujących nie więcej niż 5% kapitału zakładowego, przez nie więcej niż pięciu akcjonariuszy, posiadających łącznie nie mniej niż 95% kapitału zakładowego, z których każdy posiada nie mniej niż 5% kapitału zakładowego. Uchwała wymaga większości 95% głosów oddanych. Statut może przewidywać surowsze warunki powzięcia uchwały. Uchwała o przymusowym wykupie akcji drobnych akcjonariuszy może być podjęta w głosowaniu jawnym oraz imiennym. Taka uchwała powinna zostać ogłoszona. Akcje są wyceniane przez biegłego powołanego przez walne zgromadzenie. Po cenie ustalonej przez biegłego dokonuje się wykupu akcji.

Squeeze out ma na celu ochronę spółki przed drobnymi akcjonariuszami, którzy mogą paraliżować bieżącą działalność spółki.

Akcjonariusze mniejszościowi, których akcje zostały wyciśnięte (podlegają przymusowemu wykupowi), powinni w terminie miesiąca od dnia ogłoszenia uchwały, złożyć w spółce dokumenty akcji lub dowody ich złożenia do rozporządzenia spółki.

Wykup akcji przeprowadzany jest za pośrednictwem zarządu na rachunek akcjonariuszy większościowych. Powinien on nastąpić w ciągu jednego miesiąca od upływu terminu do złożenia akcji przez akcjonariuszy "wyciśniętych", jednakże nie wcześniej niż po wpłaceniu ceny wykupu. Poddani procedurze squeeze out akcjonariusze zachowują wszelkie uprawnienia z przymusowo wykupionych akcji do dnia uiszczenia całej sumy wykupu przez przejmującego te akcje akcjonariusza większościowego (bądź akcjonariuszy większościowych). Po uiszczeniu ceny wykupu zarząd powinien niezwłocznie przenieść wykupione akcje na nabywców, bądź wydać im nowe dokumenty o tych samych numerach w miejsce unieważnionych. Co istotne, nieuiszczenie ceny wykupu, chociażby w części, powoduje upadek całej procedury wykupu akcji

Z powyższego wynika zatem, że rola Zarządu Wnioskodawcy w sgueeze out ogranicza się wyłącznie do pośredniczenia w procesie przymusowego wykupu akcji akcjonariuszy mniejszościowych przez akcjonariuszy większościowych Spółki. Jak bowiem wskazano wcześniej, wykup akcji przeprowadzany jest wprawdzie za pośrednictwem zarządu Spółki ale na rachunek akcjonariuszy większościowych. Po uiszczeniu ceny wykupu zarząd powinien niezwłocznie przenieść wykupione akcje na nabywców, bądź wydać im nowe dokumenty o tych samych numerach w miejsce unieważnionych.

Biorąc zatem pod uwagę cel oraz przebieg procesu sgueeze out stwierdzić należy, że jego dokonanie przez Zarząd Wnioskodawcy nie będzie skutkowało utratą przez Spółkę prawa do opodatkowania ryczałtem na podstawie art. 28I ust. 1 pkt 4 lit. a ustawy o CIT.

Przeprowadzenie sgueeze out spowoduje wprawdzie, że zmniejszy się grono akcjonariuszy Wnioskodawcy ale będzie to nadal ta sama kategoria podmiotów określona w art. 28j ust. 1 pkt 4 ustawy o CIT, tj. wyłącznymi akcjonariuszami Spółki nadal będą osoby fizyczne nieposiadające praw majątkowych związanych z prawem do otrzymania świadczenia jako założyciele (fundatorzy) lub beneficjenci fundacji, trustu lub innego podmiotu albo stosunku prawnego o charakterze powierniczym.

Dokonanie squeeze out nie będzie wiązało się z nabyciem a tym samym posiadaniem akcji w kapitale innej spółki w rozumieniu art. 28j ust. 1 pkt 5 ustawy o CIT.

Biorąc pod uwagę powyższe ustalenia Państwa stanowisko w całości należało uznać za prawidłowe.

Dodatkowe informacje

Informacja o zakresie rozstrzygnięcia

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego, które Państwo przedstawili i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

POUCZENIE o funkcji ochronnej interpretacji

* Funkcję ochronną interpretacji indywidualnych określają przepisy art. 14k-14nb ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2021 r. poz. 1540 z późn. zm.). Aby interpretacja mogła pełnić funkcję ochronną: Państwa sytuacja musi być zgodna (tożsama) z opisem stanu faktycznego/zdarzenia przyszłego i muszą się Państwo zastosować do interpretacji.

* Zgodnie z art. 14na § 1 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n Ordynacji podatkowej nie stosuje się, jeśli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej jest elementem czynności, które są przedmiotem decyzji wydanej:

1)

z zastosowaniem art. 119a;

2)

w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług;

3)

z zastosowaniem środków ograniczających umowne korzyści.

Zgodnie z art. 14na § 2 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli korzyść podatkowa, stwierdzona w decyzjach wymienionych w § 1, jest skutkiem zastosowania się do utrwalonej praktyki interpretacyjnej, interpretacji ogólnej lub objaśnień podatkowych.

POUCZENIE o prawie do wniesienia skargi na interpretację

Mają Państwo prawo do zaskarżenia tej interpretacji indywidualnej do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w. Zasady zaskarżania interpretacji indywidualnych reguluje ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2019 r. poz. 2325 z późn. zm.; dalej jako "p.p.s.a.").

Skargę do Sądu wnosi się za pośrednictwem Dyrektora KIS (art. 54 § 1 p.p.s.a.). Skargę należy wnieść w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia interpretacji indywidualnej (art. 53 § 1 p.p.s.a.):

* w formie papierowej, w dwóch egzemplarzach (oryginał i odpis) na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała (art. 47 § 1 p.p.s.a.), albo

* w formie dokumentu elektronicznego, w jednym egzemplarzu (bez odpisu), na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Krajowej Informacji Skarbowej na platformie ePUAP: /KIS/SkrytkaESP (art. 47 § 3 i art. 54 § 1a p.p.s.a.).

Skarga na interpretację indywidualną może opierać się wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną (art. 57a p.p.s.a.).

Podstawa prawna dla wydania interpretacji

Podstawą prawną dla wydania tej interpretacji jest art. 13 § 2a oraz art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2021 r. poz. 1540 z późn. zm.).

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl