0111-KDIB2-1.4010.413.2021.2.AR, Wyłączenie z kosztów podatkowych płatności gotówkowych - Pismo wydane przez: Dyrektor Krajowej... - OpenLEX

0111-KDIB2-1.4010.413.2021.2.AR - Wyłączenie z kosztów podatkowych płatności gotówkowych

Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo z dnia 3 stycznia 2022 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej 0111-KDIB2-1.4010.413.2021.2.AR Wyłączenie z kosztów podatkowych płatności gotówkowych

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA - stanowisko prawidłowe

Szanowni Państwo,

stwierdzam, że Państwa stanowisko w sprawie oceny skutków podatkowych opisanego zdarzenia przyszłego w podatku dochodowym od osób prawnych jest prawidłowe.

Zakres wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej

29 września 2021 r. wpłynął Państwa wniosek z 28 września 2021 r. o wydanie interpretacji indywidualnej, który dotyczy podatku dochodowego od osób prawnych.

Wniosek powyższy nie spełniał wymogów formalnych dlatego tez pismem z 13 grudnia 2021 r., Znak: 0111-KDIB2-1.4010.413.2021.1.AR wezwano do jego uzupełnienia. Uzupełnienia wniosku dokonano 23 grudnia 2021 r.

Treść wniosku jest następująca:

Opis zdarzenia przyszłego

X Sp. z o.o. (dalej: "Spółka" lub "Wnioskodawca") jest domem mediowym. Spółka jest podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych, o którym mowa w art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1406 z późn. zm.), podlegającym obowiązkowi podatkowemu w Polsce od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania. Ponadto Spółka jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług.

Głównym przedmiotem działalności Spółki jest świadczenie szeroko rozumianych usług reklamowych (m.in. planowanie i prowadzenie kampanii reklamowych, zakup usług mediowych, tj. czas reklamowy w telewizjach, miejsce na reklamę w prasie, ekspozycja w Internecie materiałów reklamowych itp.).

Spółka dokonuje płatności za transakcje określone w art. 19 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2021 r. poz. 162), przelewem na rachunek kontrahenta zawarty na dzień zlecenia przelewu w wykazie podmiotów (dalej: "Wykaz Podatników"), o którym mowa w art. 96b ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2020 r. poz. 106 z późn. zm.). Płatności są dokonywane po uprzednim sprawdzeniu kontrahenta w Wykazie Podatników prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej. Spółka generuje potwierdzenie sprawdzenia kontrahenta.

Wnioskodawca zakłada, że może zdarzyć się, że sprawdzenie kontrahenta nastąpi z opóźnieniem kilkudniowym. W takiej sytuacji Spółka niezwłocznie zweryfikuje, czy na dany dzień kontrahent widniał w Wykazie Podatników i dopiero wtedy wygeneruje potwierdzenie.

W opisie zdarzenia przyszłego wyrażenie "data zlecenia przelewu" jest tożsame z wyrażeniem "data dokonania przelewu".

Pytanie

Czy w opisanym zdarzeniu przyszłym Wnioskodawca uprawniony będzie do rozliczenia w całości kosztów uzyskania przychodu z transakcji, o której mowa w art. 19 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2021 r. poz. 162), jeśli Wnioskodawca dokona przelewu z tytułu dostawy lub świadczenia usług na podstawie wystawionej faktury VAT na rachunek odbiorcy płatności widniejący w wykazie podmiotów, o którym mowa w art. 96b ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2020 r. poz. 106 z późn. zm.), lecz weryfikacja rachunku odbiorcy płatności w tymże wykazie nastąpi dopiero po dokonaniu przelewu ale według stanu na dzień dokonania przelewu i takie też zostanie wygenerowane potwierdzenie weryfikacji ?

Państwa stanowisko w sprawie

Zdaniem Wnioskodawcy, będzie on miał prawo do rozliczenia całości kosztów uzyskania przychodu co do transakcji, określonej w art. 19 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2021 r. poz. 162), jeśli Wnioskodawca dokona przelewu z tytułu dostawy lub świadczenia usług na podstawie wystawionej faktury VAT na rachunek odbiorcy płatności widniejący w wykazie podmiotów, o którym mowa w art. 96b ust. 1 ustawy o VAT, a weryfikacja rachunku odbiorcy płatności w tymże wykazie nastąpi po dokonaniu przelewu, według stanu na dzień dokonania przelewu i takie też zostanie wygenerowane potwierdzenie weryfikacji.

Artykuł 15 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1800 z późn. zm.; dalej: "ustawa o CIT") stanowi, że kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów ze źródła przychodów lub w celu zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1. W myśl tego przepisu, podatnik ma możliwość odliczenia dla celów podatkowych wszelkich wydatków, pod tym jednak warunkiem, że wykaże ich związek z prowadzoną działalnością gospodarczą, a ich poniesienie ma lub może mieć wpływ na wielkość osiągniętego przychodu.

W świetle powyższego, aby wydatek poniesiony przez podatnika stanowił dla niego koszt uzyskania przychodu, muszą być spełnione następujące warunki:

1)

został poniesiony przez podatnika, tj. w ostatecznym rozrachunku musi on zostać pokryty z zasobów majątkowych podatnika (nie stanowią kosztu uzyskania przychodu podatnika wydatki, które zostały poniesione na działalność podatnika przez osoby inne niż podatnik),

2)

jest definitywny (rzeczywisty), tj. wartość poniesionego wydatku nie została podatnikowi w jakikolwiek sposób zwrócona,

3)

pozostaje w związku z prowadzoną przez podatnika działalnością gospodarczą,

4)

poniesiony został w celu uzyskania, zachowania lub zabezpieczenia źródła przychodów lub może mieć wpływ na wielkość osiągniętych przychodów,

5)

został właściwie udokumentowany,

6)

nie może znajdować się w grupie wydatków, których zgodnie z art. 16 ust. 1 ustawy o CIT, nie uważa się za koszty uzyskania przychodów.

Zgodnie z art. 96b ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2021 r. poz. 685 z późn. zm.; dalej: "ustawa o VAT"), Szef Krajowej Administracji Skarbowej prowadzi w postaci elektronicznej wykaz podmiotów:

1)

w odniesieniu do których naczelnik urzędu skarbowego nie dokonał rejestracji albo które wykreślił z rejestru jako podatników VAT;

2)

zarejestrowanych jako podatnicy VAT, w tym podmiotów, których rejestracja jako podatników VAT została przywrócona.

Według art. 15d ust. 1 ustawy o CIT podatnicy nie zaliczają do kosztów uzyskania przychodów kosztu w tej części, w jakiej płatność dotycząca transakcji określonej w art. 19 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców:

1)

została dokonana bez pośrednictwa rachunku płatniczego lub

2)

została dokonana przelewem na rachunek inny niż zawarty na dzień zlecenia przelewu w wykazie podmiotów, o którym mowa w art. 96b ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług - w przypadku dostawy towarów lub świadczenia usług, potwierdzonych fakturą, dokonanych przez dostawcę towarów lub usługodawcę zarejestrowanego na potrzeby podatku od towarów i usług jako podatnik VAT czynny, lub

3)

pomimo zawarcia na fakturze wyrazów "mechanizm podzielonej płatności" zgodnie z art. 106e ust. 1 pkt 18a ustawy o podatku od towarów i usług, została dokonana z pominięciem mechanizmu podzielonej płatności określonego w art. 108a ust. 1a tej ustawy.

Stosownie do art. 15d ust. 2 ustawy o CIT w przypadku zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów kosztu w tej części, w jakiej płatność dotycząca transakcji określonej w art. 19 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców, została dokonana z naruszeniem ust. 1, podatnicy w tej części:

1) zmniejszają koszty uzyskania przychodów albo

2) w przypadku braku możliwości zmniejszenia kosztów uzyskania przychodów - zwiększają przychody - w miesiącu, w którym odpowiednio została dokonana płatność bez pośrednictwa rachunku płatniczego, został zlecony przelew albo płatność została dokonana z pominięciem mechanizmu podzielonej płatności.

W myśl zaś art. 19 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2021 r. poz. 162), dokonywanie lub przyjmowanie płatności związanych z wykonywaną działalnością gospodarczą następuje za pośrednictwem rachunku płatniczego przedsiębiorcy, w każdym przypadku, gdy:

1)

stroną transakcji, z której wynika płatność, jest inny przedsiębiorca oraz

2)

jednorazowa wartość transakcji, bez względu na liczbę wynikających z niej płatności, przekracza 15 000 zł lub równowartość tej kwoty, przy czym transakcje w walutach obcych przelicza się na złote według średniego kursu walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień dokonania transakcji.

Z powołanych przepisów wynika, że podatnik, który dokonuje zapłaty (powyżej 15 000 zł) na rachunek spoza Wykazu Podatników, traci możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków poniesionych w związku dostawą towarów lub świadczeniem usług, potwierdzonych fakturą VAT.

Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą zastosowania "sankcji" przewidzianych w art. 15d ust. 1 pkt 2 ustawy o CIT w sytuacji, gdy:

1)

dokona sprawdzenia rachunku odbiorcy płatności w Wykazie Podatników dopiero po zapłacie (przelewie), choć w momencie zapłaty (przelewu) rachunek ten widniał w Wykazie Podatników,

2)

wygeneruje sprawdzenie rachunku odbiorcy płatności w Wykazie Podatników dopiero po zapłacie (przelewie), choć w momencie zapłaty (przelewu) rachunek ten widniał w Wykazie Podatników.

W opinii Wnioskodawcy, ograniczenie możliwość rozpoznania kosztów podatkowych w całości jest dopuszczalne jedynie, gdy numer rachunku odbiorcy płatności - powyżej 15 000 zł - w dniu dokonania płatności (przelewu) nie widniał w Wykazie Podatników. Potwierdza to literalna treść przepisu art. 15d ust. 1 pkt 2 ustawy o CIT, w którym ustawodawca posługuje się zwrotem "płatność dokonana przelewem na rachunek inny niż zawarty na dzień zlecenia przelewu w wykazie podmiotów". W tym przepisie ustawodawca nie zawarł warunku, że sprawdzenie kontrahenta musi odbyć się na dzień przelewu. Brak weryfikacji w dniu przelewu nie warunkuje zatem prawa do rozliczenia kosztów uzyskania przychodu. W tożsamy sposób należy potraktować okoliczność, że potwierdzenie sprawdzenia rachunku kontrahenta zostanie wygenerowane dopiero po dokonaniu przelewu. W tym przypadku - co istotne - ustawodawca milczy i nie wskazuje, że brak potwierdzenia weryfikacji może wywoływać negatywne skutki dla podatnika. Z perspektywy prawidłowości i rzetelności rozliczeń istotny jest jedynie fakt, że Wnioskodawca dokonał tego sprawdzenia.

Wypada podkreślić, że na gruncie prawa podatkowego przyjmuje się przede wszystkim dyrektywę prymatu wykładni językowej (por. uchwały NSA: z 14 marca 2011 r., II FPS 8/10, z 22 czerwca 2011 r., I GPS 1/11 oraz wyrok składu siedmiu sędziów NSA z 17 czerwca 2013 r., II FSK 702/11, wszystkie orzeczenia w CBOSA). Stoi za tym ochrona uzasadnionych interesów podatnika, tak, aby mógł on układać swoje sprawy w zaufaniu do tego, że nałożone na niego przez ustawodawcę obowiązki nie zostaną ukształtowane na jego niekorzyść w oparciu o funkcjonalne czy celowościowe dyrektywy interpretacji prawa. W świetle zasady zaufania obywatela do państwa i stanowionego przez nie prawa, będącej implikacją klauzuli demokratycznego państwa prawnego (art. 2 Konstytucji RP) oraz zasady, zgodnie z którą obowiązek ponoszenia danin publicznych jest ograniczony nakazem absolutnej wyłączności regulacyjnej ustawy (art. 84 i art. 217 Konstytucji RP), nie jest dopuszczalne wymaganie od podatnika ponoszenia ciężarów i obowiązków, które nie wynikają wprost z wypowiedzi ustawodawcy, lecz zostały ukształtowane przez organy stosujące prawo na skutek metod wykładni pozajęzykowej. Nie jest zatem dopuszczalne, aby przepisy określające daniny publiczne były w praktyce organów podatkowych, czy sądów, interpretowane w sposób rozszerzający przy wykorzystaniu pozajęzykowych metod wykładni prawa.

Dodatkowo warto zauważyć, że dane odbiorcy płatności możliwe są do zweryfikowania według stanu na wybrany przez Wnioskodawcę dzień. Zgodnie z art. 96b ust. 2 ustawy o VAT "Wykaz jest udostępniany w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw finansów publicznych w sposób umożliwiający sprawdzenie, w tym automatycznie, czy podmiot znajduje się w wykazie na wybrany dzień, przypadający nie wcześniej niż w okresie 5 lat poprzedzających rok, w którym podmiot jest sprawdzany. Dane tego podmiotu są udostępniane według stanu na wybrany dzień, z wyjątkiem danych, o których mowa w ust. 3 pkt 1¬3, które są udostępniane według stanu na dzień sprawdzenia". Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu drugim art. 96b ust. 2 ustawy o VAT nie obejmuje numerów rachunków rozliczeniowych, o których mowa w art. 49 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe, lub imiennych rachunków w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której podmiot jest członkiem, otwartych w związku z prowadzoną przez członka działalnością gospodarczą (art. 96b ust. 3 pkt 13 ustawy o VAT).

Mając powyższe na względzie należy przyjąć, że ustawodawca sankcjonuje jedynie płatności poza rachunkami widniejącymi w Wykazie Podatników. Oznacza to, że w przypadku dokonania płatności na rzecz kontrahenta, którego rachunek widnieje w Wykazie Podatników na dzień dokonania przelewu, Wnioskodawca będzie mógł wydatek, którego dotyczy ta płatność, zaliczyć w całości do kosztów uzyskania przychodów zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy o CIT, mimo że faktyczne sprawdzenie rachunku w Wykazie Podatników przez Wnioskodawcę oraz wygenerowanie potwierdzenia weryfikacji rachunku w Wykazie Podatników nastąpi dopiero po dokonaniu przelewu.

Niniejsze stanowisko znajduje potwierdzenie w interpretacji Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 16 września 2021 r., Znak: nr 0114-KDIP2-2.4010.179.2021.4.AG uzyskanej przez spółkę z grupy Wnioskodawcy. Niniejszy wniosek przygotowany został w oparciu o tożsamy stan faktyczny.

Ocena stanowiska

Stanowisko, które przedstawili Państwo we wniosku jest prawidłowe.

UZASADNIENIE interpretacji indywidualnej

W myśl art. 15d ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1800 z późn. zm.; dalej: "ustawa o CIT"), w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2020 r., znowelizowanego na mocy art. 3 ustawy z dnia 12 kwietnia 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. 1018, dalej jako: "ustawa nowelizująca"),

podatnicy nie zaliczają do kosztów uzyskania przychodów kosztu w tej części, w jakiej płatność dotycząca transakcji określonej w art. 19 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców:

1)

została dokonana bez pośrednictwa rachunku płatniczego lub

2)

została dokonana przelewem na rachunek inny niż zawarty na dzień zlecenia przelewu w wykazie podmiotów, o którym mowa w art. 96b ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług - w przypadku dostawy towarów lub świadczenia usług, potwierdzonych fakturą, dokonanych przez dostawcę towarów lub usługodawcę zarejestrowanego na potrzeby podatku od towarów i usług jako podatnik VAT czynny, lub

3)

pomimo zawarcia na fakturze wyrazów "mechanizm podzielonej płatności" zgodnie z art. 106e ust. 1 pkt 18a ustawy o podatku od towarów i usług, została dokonana z pominięciem mechanizmu podzielonej płatności określonego w art. 108a ust. 1a tej ustawy.

Zgodnie z art. 15d ust. 2 ustawy o CIT,

w przypadku zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów kosztu w tej części, w jakiej płatność dotycząca transakcji określonej w art. 19 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców została dokonana z naruszeniem ust. 1, podatnicy w tej części:

1) zmniejszają koszty uzyskania przychodów albo

2) w przypadku braku możliwości zmniejszenia kosztów uzyskania przychodów - zwiększają przychody - w miesiącu, w którym odpowiednio została dokonana płatność bez pośrednictwa rachunku płatniczego, został zlecony przelew albo płatność została dokonana z pominięciem mechanizmu podzielonej płatności.

Na podstawie art. 19 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2021 r. poz. 162 z późn. zm.),

dokonywanie lub przyjmowanie płatności związanych z wykonywaną działalnością gospodarczą następuje za pośrednictwem rachunku płatniczego przedsiębiorcy, w każdym przypadku gdy:

1)

stroną transakcji, z której wynika płatność, jest inny przedsiębiorca oraz

2)

jednorazowa wartość transakcji, bez względu na liczbę wynikających z niej płatności,

przekracza 8 000 zł lub równowartość tej kwoty, przy czym transakcje w walutach obcych

przelicza się na złote według średniego kursu walut obcych ogłaszanego przez Narodowy

Bank Polski z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień dokonania transakcji.

Stosownie do treści art. 96b ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2021 r. poz. 685 z późn. zm.; dalej: "ustawa o VAT"),

Szef Krajowej Administracji Skarbowej prowadzi w postaci elektronicznej wykaz podmiotów:

1)

w odniesieniu do których naczelnik urzędu skarbowego nie dokonał rejestracji albo które wykreślił z rejestru jako podatników VAT;

2)

zarejestrowanych jako podatnicy VAT, w tym podmiotów, których rejestracja jako podatników VAT została przywrócona.

Zgodnie natomiast z art. 96b ust. 2 ustawy o VAT,

wykaz jest udostępniany w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw finansów publicznych w sposób umożliwiający sprawdzenie, w tym automatycznie, czy podmiot znajduje się w wykazie na wybrany dzień, przypadający nie wcześniej niż w okresie 5 lat poprzedzających rok, w którym podmiot jest sprawdzany. Dane tego podmiotu są udostępniane według stanu na wybrany dzień, z wyjątkiem danych, o których mowa w ust. 3 pkt 1-3, które są udostępniane według stanu na dzień sprawdzenia.

Z uzasadnienia do projektu ustawy nowelizującej (Druk nr 3301) wynika, że celem projektowanej ustawy jest dalsze uszczelnienie systemu podatku od towarów i usług oraz zminimalizowanie ryzyka nieświadomego udziału podatników w karuzelach VAT. W przypadku dostawy towarów lub świadczenia usług potwierdzonych fakturą i dokonanych przez podatników VAT czynnych, aby móc zaliczyć płatność (przekraczającą 15 000 zł) do kosztów uzyskania przychodów niezbędnym jest jej dokonanie na rachunek zawarty na dzień zlecenia przelewu w wykazie podmiotów, o którym mowa w art. 96b ust. 1 ustawy o VAT. W przypadku dokonania przelewu na rachunek, który na dzień zlecenia przelewu nie znajduje się w wykazie podmiotów, o którym mowa w art. 96b ust. 1 ustawy o VAT, ustawodawca przewidział możliwość zaliczenia wydatku do kosztów uzyskania przychodów pod warunkiem dokonania zgłoszenia, o którym mowa w art. 15d ust. 4 u.p.d.o.p., tj. złożenia zawiadomienia, o którym mowa w art. 117ba § 3 Ordynacji podatkowej, do naczelnika urzędu skarbowego właściwego dla wystawcy faktury w terminie trzech dni od dnia zlecenia przelewu.

Jak wynika z uzasadnienia do ustawy nowelizującej dla weryfikacji, czy rachunek kontrahenta znajduje się w wykazie, decydujący będzie dzień zlecenia przelewu bankowi lub spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, a nie dzień obciążenia rachunku nabywcy bądź uznania rachunku sprzedawcy. Nie jest zasadne, aby przedsiębiorca ponosił konsekwencje w postaci usunięcia zapłaconej kwoty z kosztów uzyskania przychodu w związku z tym, że został wykreślony rachunek jego kontrahenta z wykazu po uprzedniej pozytywnej weryfikacji po której zlecił bankowi dokonanie przelewu na ten rachunek. Przedsiębiorca nie poniesie również konsekwencji, w sytuacji gdy kontrahent poda w zgłoszeniu identyfikacyjnym albo aktualizacyjnym nieaktualny lub błędny rachunek, który zostanie uwidoczniony w wykazie.

Wyjaśnić należy, że jedynie w przypadku gdy rachunek kontrahenta na dzień zlecenia przelewu będzie znajdował się w wykazie podmiotów, o którym mowa w art. 96b ust. 1 ustawy o VAT, podatnik będzie miał prawo zaliczyć dokonaną płatność do kosztów uzyskania przychodów w myśl art. 15d ustawy o CIT w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2020 r., o ile spełnione będą ogólne warunki zaliczenia wydatku do kosztów podatkowych wynikające z art. 15 ust. 1 ustawy o CIT.

Zgodnie z przedstawionym we wniosku opisem zdarzenia przyszłego, Spółka dokonuje płatności za transakcje określone w art. 19 ustawy - Prawo przedsiębiorców, przelewem na rachunek kontrahenta zawarty na dzień zlecenia przelewu w wykazie podmiotów, o którym mowa w art. 96b ust. 1 ustawy o VAT ("Wykaz Podatników"). Płatności są dokonywane po uprzednim sprawdzeniu kontrahenta w Wykazie Podatników prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej. Spółka generuje potwierdzenie sprawdzenia kontrahenta. Wnioskodawca zakłada, że może zdarzyć się, że sprawdzenie kontrahenta nastąpi z opóźnieniem kilkudniowym. W takiej sytuacji Spółka niezwłocznie zweryfikuje, czy na dany dzień kontrahent widniał w Wykazie Podatników i dopiero wtedy wygeneruje potwierdzenie.

Wątpliwości w niniejszej sprawie dotyczą ustalenia, czy Spółka będzie uprawniona do rozliczenia w kosztach uzyskania przychodów płatności dotyczących opisanych transakcji bez konieczności stosowania ograniczeń, o których mowa w art. 15d ustawy o CIT, w sytuacji dokonania przelewu na podstawie wystawionej faktury, na rachunek odbiorcy płatności widniejący w Wykazie Podatników, lecz weryfikacja tego rachunku w wykazie nastąpi dopiero po dokonaniu przelewu ale według stanu na dzień dokonania przelewu i takie też zostanie wygenerowane potwierdzenie weryfikacji.

Mając na uwadze powyższe należy jeszcze raz zauważyć, że w przypadku gdy rachunek kontrahenta na dzień zlecenia przelewu będzie znajdował się w wykazie podmiotów, o którym mowa w art. 96b ust. 1 ustawy o VAT, podatnik będzie miał prawo zaliczyć dokonaną płatność do kosztów uzyskania przychodów bez stosowania ograniczeń z art. 15d ustawy o CIT. Jednocześnie, jak wynika z art. 96b ust. 2 ustawy o VAT, Wykaz Podatników posiada funkcjonalność umożliwiającą weryfikację jaki był status kontrahenta w wybranym momencie historii, licząc do 5 lat wstecz.

Skoro zatem Wnioskodawca po dokonaniu płatności dokona weryfikacji rachunku w Wykazie Podatników według stanu na dzień zlecenia przelewu i rachunek ten będzie znajdował się na dzień zlecenia przelewu w wykazie, to w tej sytuacji nie znajdzie zastosowania ograniczenie, o którym mowa w art. 15d ustawy o CIT.

Zauważyć w tym miejscu trzeba, że - jak wskazał Wnioskodawca we wniosku - w opisie zdarzenia przyszłego wyrażenie "data zlecenia przelewu" jest tożsame z wyrażeniem "data dokonania przelewu".

W związku z powyższym należy zgodzić się z Wnioskodawcą, że Spółka będzie miała prawo do rozliczenia całości kosztów uzyskania przychodu co do transakcji, określonej w art. 19 ustawy - Prawo przedsiębiorców, jeśli dokona przelewu z tytułu dostawy lub świadczenia usług na podstawie wystawionej faktury VAT na rachunek odbiorcy płatności widniejący w wykazie podmiotów, o którym mowa w art. 96b ust. 1 ustawy o VAT, a weryfikacja rachunku odbiorcy płatności w tym wykazie nastąpi po dokonaniu przelewu, według stanu na dzień dokonania przelewu i takie też zostanie wygenerowane potwierdzenie weryfikacji.

Dodatkowe informacje

Informacja o zakresie rozstrzygnięcia

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego, które Państwo przedstawili i stanu prawnego, który obowiązuje w dniu wydania interpretacji.

POUCZENIE o funkcji ochronnej interpretacji

* Funkcję ochronną interpretacji indywidualnych określają przepisy art. 14k-14nb ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2021 r. poz. 1540 z późn. zm.). Aby interpretacja mogła pełnić funkcję ochronną: Państwa sytuacja musi być zgodna (tożsama) z opisem zdarzenia przyszłego i muszą się Państwo zastosować do interpretacji.

* Zgodnie z art. 14na § 1 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n Ordynacji podatkowej nie stosuje się, jeśli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej jest elementem czynności, które są przedmiotem decyzji wydanej:

1)

z zastosowaniem art. 119a;

2)

w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług;

3)

z zastosowaniem środków ograniczających umowne korzyści.

Zgodnie z art. 14na § 2 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli korzyść podatkowa, stwierdzona w decyzjach wymienionych w § 1, jest skutkiem zastosowania się do utrwalonej praktyki interpretacyjnej, interpretacji ogólnej lub objaśnień podatkowych.

POUCZENIE o prawie do wniesienia skargi na interpretację

Mają Państwo prawo do zaskarżenia tej interpretacji indywidualnej do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w.. Zasady zaskarżania interpretacji indywidualnych reguluje ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2019 r. poz. 2325 z późn. zm.; dalej jako "p.p.s.a.").

Skargę do Sądu wnosi się za pośrednictwem Dyrektora KIS (art. 54 § 1 p.p.s.a.). Skargę należy wnieść w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia interpretacji indywidualnej (art. 53 § 1 p.p.s.a.):

* w formie papierowej, w dwóch egzemplarzach (oryginał i odpis) na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała (art. 47 § 1 p.p.s.a.), albo

* w formie dokumentu elektronicznego, w jednym egzemplarzu (bez odpisu), na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Krajowej Informacji Skarbowej na platformie ePUAP: /KIS/SkrytkaESP (art. 47 § 3 i art. 54 § 1a p.p.s.a.).

Skarga na interpretację indywidualną może opierać się wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną (art. 57a p.p.s.a.).

Podstawa prawna dla wydania interpretacji

Podstawą prawną dla wydania tej interpretacji jest art. 13 § 2a oraz art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2021 r. poz. 1540 z późn. zm.).

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl