0111-KDIB2-1.4010.383.2022.3.ES, Przesłanki 9% stawki CIT w przypadku banku - Pismo wydane przez: Dyrektor Krajowej Informacji... - OpenLEX

0111-KDIB2-1.4010.383.2022.3.ES - Przesłanki 9% stawki CIT w przypadku banku

Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo z dnia 21 grudnia 2022 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej 0111-KDIB2-1.4010.383.2022.3.ES Przesłanki 9% stawki CIT w przypadku banku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA - stanowisko prawidłowe

Szanowni Państwo,

stwierdzam, że Państwa stanowisko w sprawie oceny skutków podatkowych opisanego stanu faktycznego w podatku dochodowym od osób prawnych jest prawidłowe.

Zakres wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej

9 czerwca 2022 r. wpłynął Państwa wniosek z 3 czerwca 2022 r., o wydanie interpretacji indywidualnej, który dotyczy podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia:

1.

czy w przypadku Banku przepis art. 4a pkt 10 u.p.d.o.p. należy interpretować w ten sposób, że w celu ustalenia czy Bank posiada status małego podatnika, przy wyliczeniu wielkości przychodów ze sprzedaży (wraz z kwotą należnego podatku od towarów i usług), Bank powinien pomijać kwoty, które uzyskuje w związku z:

a)

wykupem przez emitentów bonów pieniężnych NBP i obligacji skarbowych (ich wartość nominalną,

b)

przychodami z tytułu rozwiązania rezerw i aktualizacji wartości.

2. Czy na podstawie art. 4a, pkt 10 u.p.d.o.p. przychodów ze sprzedaży za rok:

a)

2016 Bank posiadał w roku 2017 status małego podatnika i był uprawniony do zastosowania obniżonej stawki podatku 15%,

b)

2017 Bank posiadał w roku 2018 status małego podatnika i był uprawniony do zastosowania obniżonej stawki podatku 15%,

c)

2018 Bank posiadał w roku 2019 status małego podatnika i był uprawniony do zastosowania obniżonej stawki podatku 9%,

d)

2019 Bank posiadał w roku 2020 status małego podatnika i był uprawniony do zastosowania obniżonej stawki podatku 9%,

e)

2020 Bank posiadał w roku 2021 status małego podatnika i był uprawniony do zastosowania obniżonej stawki podatku 9%.

Z uwagi na braki formalne wniosku, wezwaliśmy Państwa, pismami z 30 sierpnia 2022 r. oraz z 22 września 2022 r. o jego uzupełnienie, co też nastąpiło 8 września 2022 r. i 27 września 2022 r.

Treść wniosku jest następująca:

Opis stanu faktycznego

Wnioskodawca - Bank Spółdzielczy w (...) (dalej także jako "Bank") funkcjonuje jako spółdzielnia i działa w oparciu o przepisy ustawy prawo bankowe oraz ustawy o funkcjonowaniu banków spółdzielczych, ich zrzeszaniu się i bankach zrzeszających. Bank prowadzi działalność gospodarczą polegającą na odpłatnym świadczeniu usług dotyczących między innymi udzielania kredytów czy prowadzenia rachunków depozytowych. Bank jest podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych. Rok obrotowy banku jest zgodny z rokiem kalendarzowym. Z tytułu swej działalności Bank osiąga przychody z tytułu odsetek, w tym przychody z tytułu papierów wartościowych o stałej kwocie dochodu tj. dyskonto od bonów pieniężnych NBP, przychody z tytułu prowizji, przychody z tytułu operacji finansowych papierami wartościowymi, pozostałe przychody operacyjne oraz przychody z tytułu rozwiązania rezerw celowych.

Bank nabywa i zbywa bony pieniężne emitowane przez NBP. Zakupione bony, Bank utrzymuje do terminu zapadalności (wykupu), w związku z tym zyskiem z transakcji na bonach NBP jest dyskonto rozumiane jako różnica pomiędzy wartością nominalną i ceną nabycia. Bank nabywa i zbywa obligacje skarbowe, obligacje BGK i obligacje PFR. Bank zakupione obligacje utrzymuje do terminu zapadalności. W związku z tym, zyskiem z transakcji na tych obligacjach będzie dyskonto, dyskonto i odsetki lub odsetki pomniejszone o premię. Bank nabywa również i zbywa obligacje zakwalifikowane do kategorii dostępne do sprzedaży. Dotyczy to obligacji skarbowych, obligacji BGK i obligacji PFR. Bank będzie dążył do tego, aby zbyć posiadane obligacje po cenie wyższej od ceny nabycia, dzięki tak prowadzonej polityce inwestycyjnej Bank wygeneruje zysk z transakcji.

Bank w latach 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 stosował stawkę 19% CIT.

Bank w roku 2016 uzyskał przychody:

1.

z tytułu odsetek 1 196 596,40 zł

2.

z tytułu prowizji 757 392,21 zł

3.

pozostałe przychody operacyjne 52 735,62 zł

4.

przychody z tytułu rozwiązania rezerw 32 329,17 zł

5.

przychody z tytułu operacji finansowych 2 368,79 zł

Razem 2 041 422,19 zł

Kwota uzyskanych przychodów w 2016 r. nie przekracza ustalonego limitu przychodów dla statusu "małego podatnika" na rok 2017.

Bank w roku 2017 uzyskał przychody:

1.

z tytułu odsetek 1 364 488,45 zł

2.

z tytułu prowizji 806 411,79 zł

3.

pozostałe przychody operacyjne 56 694,05 zł

4.

przychody z tytułu rozwiązania rezerw 40 253,07 zł

5.

przychody z tytułu operacji finansowych 2 540,03 zł

Razem 270 387,39 zł

Kwota uzyskanych przychodów w 2017 r. nie przekracza ustalonego limitu przychodów dla statusu "małego podatnika" na rok 2018.

Bank w roku 2018 uzyskał przychody:

1.

z tytułu odsetek 1 415 732,67 zł

2.

z tytułu prowizji 847 603,51 zł

3.

pozostałe przychody operacyjne 44 424,11 zł

4.

przychody z tytułu rozwiązania rezerw 204 457,67 zł

5.

przychody z tytułu operacji finansowych 1 145,41 zł

Razem 2 513 363,37 zł

Kwota uzyskanych przychodów w 2018 r. nie przekracza ustalonego limitu przychodów dla statusu "małego podatnika" na rok 2019.

Bank w roku 2019 uzyskał przychody:

1.

z tytułu odsetek 1 573 169,26 zł

2.

z tytułu prowizji 895 447,40 zł

3.

pozostałe przychody operacyjne 78 112,72 zł

4.

przychody z tytułu rozwiązania rezerw 139 544,33 zł

5.

przychody z tytułu operacji finansowych 1 145,27 zł

Razem 2 687 418,98 zł

Kwota uzyskanych przychodów w 2019 r. nie przekracza ustalonego limitu przychodów dla statusu "małego podatnika" na rok 2020.

Bank w roku 2020 uzyskał przychody:

1.

z tytułu odsetek 1 267 538,97 zł

2.

z tytułu prowizji 905 957,05 zł

3.

pozostałe przychody operacyjne 76 545,29 zł

4.

przychody z tytułu rozwiązania rezerw 62 835,96 zł

5.

przychody z tytułu operacji finansowych 4 989,80 zł

Razem 2 617 867,07 zł

Kwota uzyskanych przychodów w 2020 r. nie przekracza ustalonego limitu przychodów dla statusu "małego podatnika" na rok 2021.

W uzupełnieniu wniosku ujętym w piśmie z 8 września 2022 r. Wnioskodawca wskazał że:

- W przychodach podatkowych zostały ujęte przychody z tytułu wskazanych we wniosku operacji dotyczących bonów pieniężnych NBP, obligacji skarbowych, obligacji BGK i obligacji PFR.

2017

2018

2019

2020

2021

Bony NBP (dyskonto)

135 680,52

119 069,49

150 071,74

46 860,31

32 713,59

Obligacje SP (dyskonto)

0

0

0

4600

0

Obligacje BGK (dyskonto)

0

0

0

0

0

Obligacje SP (odsetki)

20 540,00

20 210,00

20 020,00

71 805,21

74 910,00

Obligacje BGK (odsetki

0

0

0

0

8 680,00

Obligacje PFR (odsetki)

0

0

0

0

0

- Nie znajdowały zastosowania wobec (...) Banku Spółdzielczego wyłączenia, o których mowa w art. 19 ust.la-Ib ustawy o CIT w brzmieniu obowiązującym w latach 2017-2018 i art. 19 ust. 1a-1c ustawy o CIT w brzmieniu obowiązującym od 2019 r.

- Równowartość wszystkich przychodów uzyskanych w latach 2019-2021 nie przekracza w każdym z tych lat równowartości 2 mln euro. W 2019 r. Bank uzyskał przychód bilansowy w wysokości 2.687 tys. zł, w 2020 r. - 2.618 tys. zł, a w 2021 r. - 2.795 tys. zł.

W uzupełnieniu wniosku ujętym w piśmie z 26 września 2022 r. Wnioskodawca ponadto wskazał, że w rozumieniu Banku papiery wartościowe "dostępne do sprzedaży" to składniki aktywów trwałych, które są przeznaczone do sprzedaży w stanie niewymagającym poniesienia dodatkowych nakładów lub wymagających poniesienia dodatkowych nakładów w wysokości zwyczajowo przyjętej przy sprzedaży tego typu aktywów, których Bank nie zamierza wykorzystywać w swojej działalności w kolejnych okresach sprawozdawczych, przy czym Bank przyjmuje założenie, że sprzedaż tych aktywów w wysokości zbliżonej do ich wartości godziwej jest wysoce prawdopodobna w terminie nieprzekraczającym jednego roku obrotowego (Rozp. MF w sprawie szczególnych zasad rachunkowości banków).

Bank nabywa niekomercyjne papiery wartościowe: bony pieniężne NBP, obligacje skarbowe, obligacje BGK i obligacje PFR, kwalifikowane do kategorii "dostępne do sprzedaży", za pośrednictwem Banku Zrzeszającego - Banku X. S.A. Bank nie sprzedawał dotychczas walorów wyszczególnionych wyżej w obrocie rynkowym. Papiery wartościowe były utrzymywane do terminu zapadalności, po czym następowało ich wykupienie przez emitentów również za pośrednictwem Banku X. S.A.

W latach 2016 - 2021 Bank osiągnął przychody w związku z zaangażowaniem środków w papiery wartościowe zaliczone do kategorii "dostępne do sprzedaży", z tytułu:

- dyskonta od bonów pieniężnych NBP, rozumianego jako różnica pomiędzy wartością nominalną walorów i ceną ich nabycia;

- odsetek i dyskonta od pozostałych papierów.

Uzyskane stąd przychody zostały wykazane w piśmie z 8 września 2022 r., stanowiącym uzupełnienie wniosku o wydanie interpretacji indywidualnych.

Bank nie uwzględnia jako przychodu kwot uzyskanych z wykupu przez emitentów bonów pieniężnych NBP i obligacji skarbowych.

Pytania

1. Czy w przypadku Banku przepis art. 4a pkt 10 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych należy interpretować w ten sposób, że w celu ustalenia czy Bank posiada status małego podatnika, przy wyliczaniu wielkości przychodów ze sprzedaży (wraz z kwotą należnego podatku od towarów i usług) Bank powinien pomijać kwoty, które uzyskuje w związku z:

a)

wykupem przez emitentów bonów pieniężnych NBP i obligacji skarbowych (ich wartością nominalną);

b)

przychodami z tytułu rozwiązania rezerw i aktualizacji wartości?

(Pytanie ostatecznie sformułowane w uzupełnieniu wniosku ujętym w piśmie z 26 września 2022 r.)

2. Czy na podstawie art. 4a pkt 10 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych i wyliczonych wyżej przychodów ze sprzedaży za rok:

a)

2016 Bank posiadał w roku 2017 status małego podatnika i był uprawniony do zastosowania obniżonej stawki podatku 15%,

b)

2017 Bank posiadał w roku 2018 status małego podatnika i był uprawniony do zastosowania obniżonej stawki podatku 15%,

c)

2018 Bank posiadał w roku 2019 status małego podatnika i był uprawniony do zastosowania obniżonej stawki podatku 9%,

d)

2019 Bank posiadał w roku 2020 status małego podatnika i był uprawniony do zastosowania obniżonej stawki podatku 9%,

e) Bank posiadał w roku 2021 status małego podatnika i był uprawniony do zastosowania obniżonej stawki podatku 9%?

Państwa stanowisko w sprawie

1. Zdaniem Banku kwoty, które uzyskał Bank w związku z wykupem bonów pieniężnych NBP i obligacji skarbowych (ich wartością nominalną) nie stanowią przychodów ze sprzedaży w rozumieniu przepisów art. 4a pkt 10 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Według Banku nie stanowi również przychodu ze sprzedaży wartość przychodów ewidencjonowanych na skutek rozwiązania rezerw i aktualizacji wartości, zawiązanych uprzednio na pokrycie skutków ewentualnego zmaterializowania się ryzyka kredytowego.

(Stanowisko ostatecznie przedstawione w uzupełnieniu wniosku ujętym w piśmie z 26 września 2022 r.)

2. Zgodnie z definicją zawartą w art. 4a pkt 10 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych małym podatnikiem jest podatnik, u którego wartość przychodu ze sprzedaży (wraz z kwotą należnego podatku od towarów i usług) nie przekroczyła w roku podatkowym wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 1 200 000 euro, a od 1 stycznia 2020 r. nie przekroczyła w roku podatkowym wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 2 000 000 euro. Przeliczenia kwot wyrażonych w euro dokonuje się według średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski na pierwszy dzień roboczy października poprzedniego roku podatkowego, w zaokrągleniu do 1.000 zł.

Bank w 2016 r. nie przekroczył kwoty ustalonego limitu, który wynosił 5.157 tys. zł i uzyskał status małego podatnika w 2017 r.

W 2017 r. Bank nie przekroczył kwoty ustalonego limitu, który wynosił 5.176 tys. zł i uzyskał status małego podatnika w 2018 r.

Bank w 2018 r. nie przekroczył kwoty ustalonego limitu, który wynosił 5.135 tys. zł i uzyskał status małego podatnika w 2019 r.

W 2019 r. nie przekroczył kwoty ustalonego limitu, który wynosił 8.747 tys. zł i uzyskał status małego podatnika w 2020 r.

Bank w 2020 r. nie przekroczył kwoty ustalonego limitu, który wynosił 9.031 tys. zł i uzyskał status małego podatnika w 2021 r. Bank powinien zastosować stawkę podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości 15% za 2017 r. i 2018 r., a za lata 2019 - 2021 stawkę 9%.

Ocena stanowiska

Stanowisko, które przedstawili Państwo we wniosku jest prawidłowe.

UZASADNIENIE interpretacji indywidualnej

Zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1800, z późn. zm., dalej: "u.p.d.o.p."), w brzmieniu obowiązującym do 31 grudnia 2017 r.:

przedmiotem opodatkowania podatkiem dochodowym jest dochód bez względu na rodzaj źródeł przychodów, z jakich dochód ten został osiągnięty; w wypadkach, o których mowa w art. 21 i 22, przedmiotem opodatkowania jest przychód.

Z kolei, art. 7 ust. 1 u.p.d.o.p., w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2018 r., stanowi, że:

przedmiotem opodatkowania podatkiem dochodowym jest dochód stanowiący sumę dochodu osiągniętego z zysków kapitałowych oraz dochodu osiągniętego z innych źródeł przychodów. W przypadkach, o których mowa w art. 21, art. 22 i art. 24b, przedmiotem opodatkowania jest przychód.

Przepisy dotyczące 15% stawki podatku dochodowego od osób prawnych zostały wprowadzone ustawą z dnia 5 września 2016 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1550), która nadała nowe brzmienie art. 19 ust. 1 u.p.d.o.p., wprowadzając stawkę podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości 15% m.in. dla małych podatników.

Zgodnie z treścią art. 19 ust. 1 u.p.d.o.p., w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia 31 grudnia 2018 r.,

podatek, z zastrzeżeniem art. 21, art. 22, art. 24a i art. 24b, wynosi:

1.

19% podstawy opodatkowania,

2.

15% podstawy opodatkowania - w przypadku:

a.

małych podatników,

b.

podatników rozpoczynających działalność - w roku podatkowym, w którym rozpoczęli działalność.

Tym samym, co do zasady, podatek dochodowy od osób prawnych wynosi 19% podstawy opodatkowania. Jednocześnie w 2017 r. stawkę tę obniżono do 15% podstawy opodatkowania dla niektórych podatników. Z obniżonej stawki korzystać mogą:

- mali podatnicy,

- podatnicy rozpoczynający działalność - w roku podatkowym, w którym rozpoczęli działalność.

W myśl art. 19 ust. 1a u.p.d.o.p., w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia 31 grudnia 2018 r., ustawodawca przewiduje ograniczenie możliwości stosowania stawki 15% dla podatników rozpoczynających działalność, którzy powstali w wyniku szeregu wskazanych w nim operacji restrukturyzacyjnych. W myśl tego przepisu:

podatnik, który został utworzony:

1.

w wyniku przekształcenia, połączenia lub podziału podatników, z wyjątkiem przekształcenia spółki w inną spółkę, albo

2.

w wyniku przekształcenia przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną wykonującą we własnym imieniu działalność gospodarczą lub spółki niebędącej osobą prawną, albo

3.

przez osoby prawne, osoby fizyczne albo jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, które wniosły na poczet kapitału podatnika uprzednio prowadzone przez siebie przedsiębiorstwo, zorganizowaną część przedsiębiorstwa albo składniki majątku tego przedsiębiorstwa o wartości przekraczającej łącznie równowartość w złotych kwoty co najmniej 10.000 euro przeliczonej według średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski na pierwszy dzień roboczy października roku poprzedzającego rok podatkowy, w którym wniesiono te składniki majątku, w zaokrągleniu do 1.000 zł, przy czym wartość tych składników oblicza się, stosując odpowiednio przepisy art. 14, albo

4. przez osoby prawne, osoby fizyczne albo jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej wnoszące, tytułem wkładów niepieniężnych na poczet kapitału podatnika, składniki majątku uzyskane przez te osoby albo jednostki w wyniku likwidacji innych podatników, jeżeli te osoby albo jednostki posiadały udziały (akcje) tych innych likwidowanych podatników - nie stosuje przepisu ust. 1 pkt 2 w roku podatkowym, w którym rozpoczął działalność, oraz w roku podatkowym bezpośrednio po nim następującym.

Ponadto, z treści art. 19 ust. 1b u.p.d.o.p., wynika, że:

przepisu ust. 1 pkt 2 nie stosuje się do podatkowych grup kapitałowych.

Na mocy ustawy z dnia 23 października 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r. poz. 2159) od 1 stycznia 2019 r. wprowadzone zostały zmiany dotyczące art. 19 u.p.d.o.p. Od tego okresu istnieje możliwość stosowania obniżonej stawki podatku dochodowego od osób prawnych wynoszącej 9%.

Zgodnie z treścią art. 19 ust. 1 u.p.d.o.p., w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2019 r.

do 31 grudnia 2020 r.,

podatek, z zastrzeżeniem art. 21, art. 22, art. 24a, art. 24b, art. 24d i art. 24f, wynosi:

1)

19% podstawy opodatkowania;

2)

9% podstawy opodatkowania od przychodów (dochodów) innych niż z zysków kapitałowych - w przypadku podatników, u których przychody osiągnięte w roku podatkowym nie przekroczyły wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 1 200 000 euro przeliczonej według średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski na pierwszy dzień roboczy roku podatkowego, w zaokrągleniu do 1 000 zł.

Z kolei art. 19 ust. 1 u.p.d.o.p., w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2021 r., stanowi, że

podatek, z zastrzeżeniem art. 21, art. 22, art. 24a, art. 24b, art. 24d i art. 24f, wynosi:

1)

19% podstawy opodatkowania;

2)

9% podstawy opodatkowania od przychodów (dochodów) innych niż z zysków kapitałowych - w przypadku podatników, u których przychody osiągnięte w roku podatkowym nie przekroczyły wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 2 000 000 euro przeliczonej według średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski na pierwszy dzień roboczy roku podatkowego, w zaokrągleniu do 1 000 zł.

Obniżona stawka podatku 9% jest stosowana w odniesieniu do przychodów (dochodów) innych niż z zysków kapitałowych i ma zastosowanie wyłącznie do małych podatników oraz podatników rozpoczynających działalność, z zastrzeżeniem ust. 1a-1e ww. ustawy, u których przychody osiągnięte w roku podatkowym nie przekroczyły równowartości 2 000.000 euro (1 200 000 euro w myśl art. 19 ust. 1 pkt 2 u.p.d.o.p. w brzmieniu do 31 grudnia 2020 r.). Po przekroczeniu tego limitu podatnik traci prawo do obniżonej stawki podatku.

Zgodnie z art. 19 ust. 1a u.p.d.o.p., podatnik, który został utworzony:

1)

w wyniku przekształcenia, połączenia lub podziału podatników, z wyjątkiem przekształcenia spółki w inną spółkę, albo

2)

w wyniku przekształcenia przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną wykonującą we własnym imieniu działalność gospodarczą lub spółki niebędącej osobą prawną, albo

3)

przez osoby prawne, osoby fizyczne albo jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, które wniosły na poczet kapitału podatnika uprzednio prowadzone przez siebie przedsiębiorstwo, zorganizowaną część przedsiębiorstwa albo składniki majątku tego przedsiębiorstwa o wartości przekraczającej łącznie równowartość w złotych kwoty co najmniej 10 000 euro przeliczonej według średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski na pierwszy dzień roboczy października roku poprzedzającego rok podatkowy, w którym wniesiono te składniki majątku, w zaokrągleniu do 1000 zł, przy czym wartość tych składników oblicza się, stosując odpowiednio przepisy art. 14, albo

4)

przez osoby prawne, osoby fizyczne albo jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej wnoszące, tytułem wkładów niepieniężnych na poczet kapitału podatnika, składniki majątku uzyskane przez te osoby albo jednostki w wyniku likwidacji innych podatników, jeżeli te osoby albo jednostki posiadały udziały (akcje) tych innych likwidowanych podatników, albo

5) przez osoby prawne, osoby fizyczne albo jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, jeżeli w roku podatkowym, w którym podatnik został utworzony, oraz w roku podatkowym bezpośrednio po nim następującym, zostało do niego wniesione na poczet kapitału uprzednio prowadzone przedsiębiorstwo, zorganizowana część przedsiębiorstwa albo składniki majątku tego przedsiębiorstwa o wartości przekraczającej łącznie równowartość w złotych kwoty 10 000 euro przeliczonej według średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski na pierwszy dzień roboczy października roku poprzedzającego rok podatkowy, w którym wniesiono te składniki majątku, w zaokrągleniu do 1000 zł, przy czym wartość tych składników oblicza się, stosując odpowiednio przepisy art. 14 - nie stosuje przepisu ust. 1 pkt 2 w roku podatkowym, w którym rozpoczął działalność, oraz w roku podatkowym bezpośrednio po nim następującym.

Ponadto, z treści art. 19 ust. 1b u.p.d.o.p., wynika, że:

przepisu ust. 1 pkt 2 nie stosuje się do podatkowych grup kapitałowych.

Stosownie natomiast do art. 19 ust. 1c u.p.d.o.p., przepisu ust. 1 pkt 2 nie stosuje się do:

1)

spółki dzielonej,

2)

podatnika, który wniósł tytułem wkładu do innego podmiotu, w tym na poczet kapitału:

a)

uprzednio prowadzone przez siebie przedsiębiorstwo, zorganizowaną część przedsiębiorstwa albo składniki majątku tego przedsiębiorstwa o wartości przekraczającej łącznie równowartość w złotych kwoty 10 000 euro przeliczonej według średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski na pierwszy dzień roboczy października roku poprzedzającego rok podatkowy, w którym wniesiono te składniki majątku, w zaokrągleniu do 1000 zł, przy czym wartość tych składników oblicza się, stosując odpowiednio przepisy art. 14, lub

b) składniki majątku uzyskane przez tego podatnika w wyniku likwidacji innych podatników, jeżeli ten podatnik posiadał udziały (akcje) tych innych likwidowanych podatników - w roku podatkowym, w którym dokonano podziału albo wniesiono wkład, oraz w roku podatkowym bezpośrednio po nim następującym.

Zgodnie z art. 19 ust. 1d u.p.d.o.p.:

podatnicy, o których mowa w ust. 1 pkt 2, stosują stawkę podatku, o której mowa w tym przepisie, jeżeli posiadają status małego podatnika.

Z kolei art. 19 ust. 1e u.p.d.o.p.:

warunek, o którym mowa w ust. 1d, nie dotyczy podatników rozpoczynających prowadzenie działalności, z zastrzeżeniem ust. 1a i 1c, w roku rozpoczęcia tej działalności.

Powyższe przepisy odwołują się niejednokrotnie do pojęcia "małego podatnika". Definicja "małego podatnika" została zawarta w art. 4a pkt 10 u.p.d.o.p. i na tle przepisów obowiązujących od 2017 r. do końca 2019 r. nie uległa zmianie. Zgodnie z tym przepisem:

ilekroć w ustawie jest mowa o małym podatniku - oznacza to podatnika, u którego wartość przychodu ze sprzedaży (wraz z kwotą należnego podatku od towarów i usług) nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 1 200 000 euro; przeliczenia kwot wyrażonych w euro dokonuje się według średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski na pierwszy dzień roboczy października poprzedniego roku podatkowego, w zaokrągleniu do 1000 zł.

Natomiast zgodnie z art. 4a pkt 10 u.p.d.o.p., w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2020 r.:

ilekroć w ustawie jest mowa o małym podatniku - oznacza to podatnika, u którego wartość przychodu ze sprzedaży (wraz z kwotą należnego podatku od towarów i usług) nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 2 000 000 euro; przeliczenia kwot wyrażonych w euro dokonuje się według średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski na pierwszy dzień roboczy października poprzedniego roku podatkowego, w zaokrągleniu do 1000 zł.

Odnosząc się do powyższego wskazać należy, że w 2017 r. za małego podatnika można zatem uznać tego, u którego wartość przychodu ze sprzedaży (wraz z kwotą należnego podatku od towarów i usług) za 2016 r. nie przekroczyła kwoty 5.157.000 zł. W 2016 r. pierwszym dniem roboczym października był 3 października i to według kursu na ten dzień należy przeliczyć kwoty wyrażone w euro. Wg wyliczenia: średni kurs euro ogłoszony przez Narodowy Bank Polski na dzień 3 października 2016 r. (zgodnie z tabelą kursów NBP z 3 października 2016 r. Nr 191/A/NBP/2016) wynosił 4,2976 zł x 1.200.000 = 5.157.120 zł, w zaokrągleniu 5.157.000 zł.

W 2018 r. za małego podatnika uznaje się podatnika, u którego wartość przychodu ze sprzedaży (wraz z kwotą należnego podatku od towarów i usług) za 2017 r. nie przekroczyła kwoty 5.176.000 zł. W 2017 r. pierwszym dniem roboczym października był 2 października i to według kursu na ten dzień należy przeliczyć kwoty wyrażone w euro. Wg wyliczenia: średni kurs euro ogłoszony przez Narodowy Bank Polski na dzień 2 października 2017 r. (zgodnie z tabelą kursów NBP z 2 października 2017 r. Nr 190/A/NBP/2017) wynosił 4,3137 zł x 1.200.000 = 5.176.440 zł, w zaokrągleniu 5.176.000 zł.

Natomiast, za małego podatnika w 2019 r. uznaje się podmiot, u którego wartość przychodu ze sprzedaży (wraz z kwotą należnego podatku od towarów i usług) za 2018 r. nie przekroczyła kwoty 5.135.000 zł. W 2018 r. pierwszym dniem roboczym października był 1 października i to według kursu na ten dzień należy przeliczyć kwoty wyrażone w euro. Wg wyliczenia średni kurs euro ogłoszony przez Narodowy Bank Polski na dzień 1 października 2018 r. (zgodnie z tabelą kursów NBP z 1 października 2018 r. Nr 190/A/NBP/2018) wynosił 4,2795 zł x 1.200.000 = 5.135.400 zł, w zaokrągleniu 5.135.000 zł.

Natomiast, za małego podatnika w 2020 r. uznaje się podmiot, u którego wartość przychodu ze sprzedaży (wraz z kwotą należnego podatku od towarów i usług) za 2019 r. nie przekroczyła kwoty 8.746.800 zł. W 2019 r. pierwszym dniem roboczym października był 1 października i to według kursu na ten dzień należy przeliczyć kwoty wyrażone w euro. Wg wyliczenia średni kurs euro ogłoszony przez Narodowy Bank Polski na dzień 1 października 2019 r. (zgodnie z tabelą kursów NBP z 1 października 2019 r. Nr 190/A/NBP/2019) wynosił 4,3734 zł x 2.000.000 euro = 8.746.800 zł, w zaokrągleniu 8.747.000 zł.

Z kolei za małego podatnika w 2021 r. uznaje się podmiot, u którego wartość przychodu ze sprzedaży (wraz z kwotą należnego podatku od towarów i usług) za 2020 r. nie przekroczyła kwoty 9.030 600 zł. Wg wyliczenia średni kurs euro ogłoszony przez Narodowy Bank Polski na 1 października 2020 r. (zgodnie z tabelą kursów NBP z 1 października 2020 r. Nr 192/A/NBP/2020) wynosił: 4,5153 x 2.000 000 euro = 9.030.600 zł, w zaokrągleniu 9.031.000 zł.

Ad 1a) i b)

Wątpliwości Wnioskodawcy wynikające z pytania oznaczonego we wniosku nr 1 na tle przedstawionego we wniosku opisu stanu faktycznego, dotyczą odpowiednio kwestii ustalenia, czy do limitu przychodów ze sprzedaży, decydującego o statusie "małego podatnika" dla celów podatku dochodowego, w rozumieniu art. 4a pkt 10 ustawy o CIT, Bank powinien brać pod uwagę:

* wykup przez emitentów bonów pieniężnych NBP i obligacji skarbowych (ich wartość nominalną),

* przychody z tytułu rozwiązania rezerw i aktualizacji wartości.

Kluczowym aspektem analizy tego zagadnienia jest rozumienie sformułowania "wartość przychodu ze sprzedaży", wskazanego w art. 4a pkt 10 ustawy o CIT. Zauważa się, że pojęcie to nie zostało zdefiniowane w tej ustawie. Wskazać także należy, że nie można tego pojęcia utożsamiać z pojęciem przychodu podatkowego. W związku z tym, należy dokonać literalnej wykładni tego pojęcia. Przy obliczaniu powyższego limitu należy uwzględnić wszelkie przychody ze sprzedaży danego podatnika, w tym także zwolnione od podatku dochodowego, z wyłączeniem przychodów osiąganych z innego tytułu niż sprzedaż, np. uzyskane odszkodowania, odsetki od środków finansowych na rachunku bankowym, dotacje, dopłaty.

Wobec powyższych wyjaśnień, skoro przychód ze sprzedaży należy rozumieć zgodnie z wykładnią literalną, to oznacza to, że do limitu decydującego o uznaniu podatnika za "małego" w rozumieniu u.p.d.o.p., należy sumować wartość wszystkich przychodów stanowiących przychody ze sprzedaży (a więc wynikających z czynności sprzedaży).

Odnosząc się zatem do kwestii ustalenia, czy wymienione we wniosku wartości wykupu bonów pieniężnych NBP, obligacji skarbowych (ich wartość nominalną), Bank powinien brać pod uwagę przy określaniu, czy posiada status "małego podatnika" należy zauważyć, że jeśli podatnik uzyskuje przychód związany z zakupem i wykupem bonów pieniężnych na rzecz emitenta, i nie będą one już przedmiotem dalszego obrotu z podmiotami trzecimi, to przychód ten nie powinien być uwzględniony w przychodach decydujących o statusie małego podatnika.

Do limitu liczonego dla małego podatnika, nie należy również brać pod uwagę powstałego od tych bonów dyskonta, ponieważ przychody te nie stanowią przychodów ze sprzedaży.

Także nie stanowi przychodów ze sprzedaży wartość przychodów z tytułu rozwiązania rezerw i aktualizacji wartości, gdyż są to przychody z tytułu rozwiązania rezerw utworzonych na pokrycie zmaterializowania się ewentualnego ryzyka kredytowego. Powyższe rezerwy są tworzone w celu zrównoważenia skutków potencjalnego ryzyka, a obowiązek ich tworzenia, aktualizacji oraz rozwiązania reguluje rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie zasad tworzenia rezerw na ryzyko związane z działalnością banków (Dz. U. z 2019 r. poz. 520).

Podsumowując, zdaniem Organu, wartość bonów pieniężnych oraz transakcje związane z ich wykupem bonów pieniężnych NBP, obligacji skarbowych (ich wartość nominalną), przychody z tytułu rozwiązania rezerw i aktualizacji wartości, w rozumieniu art. 4a pkt 10 u.p.d.o.p. nie stanowią przychodów ze sprzedaży.

Zatem stanowisko Wnioskodawcy w zakresie pytania nr 1 a) i 1b), należało uznać za prawidłowe.

Ad 2 a) i b)

Ustosunkowując się do kwestii ustalenia, czy w związku z art. 4a pkt 10 u.p.d.o.p., Bank posiadał w roku 2017 i 2018 status "małego podatnika" i był uprawniony do obliczenia za te lata podatku dochodowego od osób prawnych przy zastosowaniu obniżonej stawki podatku 15%, stwierdzić należy, że skoro:

- w 2016 r. wartość przychodów ze sprzedaży wraz z kwotą należnego podatku od towarów i usług nie przekroczyła równowartości 1.200.000 euro wyrażonej w złotych, to Bank posiadał w 2017 r. status "małego podatnika" w rozumieniu art. 4a pkt 10 tej ustawy,

- w 2017 r. wartość przychodów ze sprzedaży wraz z kwotą należnego podatku od towarów i usług nie przekroczyła równowartości 1.200.000 euro wyrażonej w złotych, to Bank posiadał w 2018 r. status "małego podatnika" w rozumieniu art. 4a pkt 10 tej ustawy.

W konsekwencji, w roku podatkowym 2017 i 2018 Wnioskodawcy przysługiwało prawo do opłacania podatku dochodowego od osób prawnych według 15% stawki, o której mowa

w art. 19 ust. 1 pkt 2 lit. a u.p.d.o.p., w latach tych nie nastąpiły bowiem zdarzenia określone w art. 19 ust. 1a i ust. 1b u.p.d.o.p. (co wynika z opisu sprawy).

Zatem stanowisko Wnioskodawcy w zakresie pytania nr 2a) i 2b) jest prawidłowe.

Ad 2 c)

Odnosząc się do ustalenia, czy w związku z wprowadzonymi zmianami od 1 stycznia 2019 r. w art. 19 ust. 1 u.p.d.o.p., Bank może zastosować 9% stawkę podatku dochodowego za 2019 r., najpierw należy ustalić, czy Bank zalicza się do podmiotów, do których znajduje zastosowanie ww. przepis.

Zgodnie z art. 19 ust. 1d u.p.d.o.p., podatnicy, o których mowa w art. 19 ust. 1 pkt 2, stosują stawkę podatku, o której mowa w tym przepisie, jeżeli posiadają status małego podatnika.

Skoro w 2018 r. wartość przychodów ze sprzedaży wraz z kwotą należnego podatku od towarów i usług nie przekroczyła równowartości 1.200.000 euro wyrażonej w złotych, to Bank również w 2019 r. można uznać za "małego podatnika". Tym samym, należy zgodzić się ze stanowiskiem Wnioskodawcy, że Bank w 2019 r. posiada status "małego podatnika" w rozumieniu art. 4a pkt 10 u.p.d.o.p.

Wyjaśnić jednak należy, że zgodnie z art. 19 ust. 1 pkt 2 u.p.d.o.p., w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2019 r., stawka 9% podstawy opodatkowania ma zastosowanie do podatników posiadających status "małego podatnika", u których przychody osiągnięte w roku podatkowym nie przekroczyły równowartości 1.200.000 euro. Po przekroczeniu tego limitu podatnik traci prawo do obniżonej stawki podatku. Do ustalenia, czy podatnik nie przekroczył limitu przychodów 1.200.000 euro, o których mowa w art. 19 ust. 1 pkt 2 u.p.d.o.p., bierze się pod uwagę wszystkie przychody podatnika osiągnie w roku podatkowym, określone zgodnie z art. 12 u.p.d.o.p., bez wyłączenia przychodów z zysków kapitałowych.

W tym miejscu podkreślenia wymaga, że limit przychodów 1.200.000 euro, o którym mowa w art. 19 ust. 1 pkt 2 u.p.d.o.p., w brzmieniu do 31 grudnia 2019 r. (w którym uwzględnia się wszystkie przychody osiągnięte w roku podatkowym) nie jest równoznaczny z limitem 1.200.000 euro przychodów ze sprzedaży określonego dla małego podatnika w rozumieniu art. 4a pkt 10 u.p.d.o.p. (do którego należy sumować wartość wszystkich przychodów stanowiących przychody ze sprzedaży).

Mając na uwadze powyższe, o ile w 2019 r. wartość wszystkich przychodów Wnioskodawcy nie przekroczyła równowartości 1.200.000 euro, o której mowa w art. 19 ust. 1 pkt 2 u.p.d.o.p. oraz do Wnioskodawcy nie znajdą zastosowania ograniczenia określone w art. 19 ust. 1a i ust. 1b u.p.d.o.p. (co wynika z opisu sprawy), to w roku tym Wnioskodawca może stosować obniżoną stawkę podatku dochodowego w wysokości 9%.

Wobec powyższego, w związku z wprowadzonymi zmianami od 1 stycznia 2019 r., Bank mógł zastosować 9% stawkę podatku dochodowego za 2019 rok z zastrzeżeniem dotyczącym limitu osiągnięcia przychodów w 2019 r.

Zatem stanowisko Wnioskodawcy jest prawidłowe z powyższym zastrzeżeniem.

Ad 2 d) i e)

Wątpliwości Banku wynikające z pytania oznaczonego nr 2 dotyczą możliwości zastosowania przez Bank obniżonej stawki 9% w 2020 r. i 2021 r.

Warunkiem zastosowania preferencyjnej stawki podatkowej jest posiadanie przez Wnioskodawcę statusu "małego podatnika" w rozumieniu art. 4a pkt 10 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Jeżeli zatem w 2019 r. i 2020 r. wartość przychodów ze sprzedaży Wnioskodawcy wraz z kwotą należnego podatku od towarów i usług nie przekroczyła równowartości 2.000.000 euro wyrażonej w złotych, to oznacza, że Bank posiadał w 2020 r. i w 2021 r. status "małego podatnika" w rozumieniu art. 4a pkt 10 ww. ustawy.

Organ zauważa, że stawka 9% podstawy opodatkowania ma zastosowanie do podatników posiadających status "małego podatnika", u których przychody osiągnięte w roku podatkowym 2020 nie przekroczyły równowartości 1.200.000 euro. Natomiast od 2021 r. limit ten uległ zmianie i wynosi 2.000.000 euro. Po przekroczeniu tych limitów Bank straci zatem prawo do stosowania obniżonej stawki podatku.

Do ustalenia, czy limity przychodów w 2020 r. - 1.200.000 euro oraz w 2021 r. - 2.000.000 euro o których mowa w art. 19 ust. 1 pkt 2 u.p.d.o.p., nie zostały przekroczone, Bank zobowiązany jest brać pod uwagę wszystkie przychody w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w tym także przychody z zysków kapitałowych, które zostały osiągnie w roku podatkowym.

Jeżeli zatem przychody Wnioskodawcy (także z zysków kapitałowych) uzyskane w 2020 r. nie przekroczyły równowartość 1.200.000 euro, a w 2021 r. nie przekroczą równowartości 2.000.000 euro i do Banku nie mają zastosowania ograniczenia wynikające z art. 19 ust. 1a, 1b i 1c u.p.d.o.p., to będą one mogły podlegać opodatkowaniu 9% stawką podatkową za wyjątkiem przychodów osiągniętych z zysków kapitałowych, dla których ustawodawca nie przewidział preferencyjnej stawki podatkowej.

Mając powyższe na względzie, stwierdzić należy, że dla zastosowania 9% stawki podatku w 2020 i 2021 r. oprócz posiadania przez Bank statusu małego podatnika, należy również spełnić przesłankę nieprzekroczenia osiągniętych w roku podatkowym przychodów w równowartości odpowiednio 1.200.000 i 2.000.000 euro. Jak już wcześniej wskazano, do ww. limitu przychodów, o którym mowa w art. 19 ust. 1 pkt 2 u.p.d.o.p., osiągniętych w roku podatkowym, należy zaliczać wszystkie przychody podatkowe w rozumieniu art. 12 u.p.d.o.p., a więc również dyskonto bonów pieniężnych, odsetki od obligacji oraz przychody z rozwiązania rezerw i aktualizacji wartości a także przychody z zysków kapitałowych.

Odnosząc się zatem do możliwości zastosowania przez Bank obniżonej 9% stawki podatkowej w 2020 r., należy wskazać, że skoro w 2019 r. wartość przychodów ze sprzedaży Wnioskodawcy wraz z kwotą należnego podatku od towarów i usług nie przekroczyła równowartości 2.000.000 euro wyrażonej w złotych, to oznacza, że Bank posiadał w 2020 r. status "małego podatnika" w rozumieniu art. 4a pkt 10 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Jednocześnie, o ile przychody Banku osiągnięte w roku podatkowym 2020 r. nie przekroczyły wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 1.200.000 euro, to należy uznać, że oba warunki zostały spełnione aby Bank w 2020 r. mógł skorzystać z preferencyjnej stawki podatkowej w wysokości 9% na podstawie art. 19 ust. 1 pkt 2 w zw. z art. 4a pkt 10 u.p.d.o.p.

Zatem stanowisko Wnioskodawcy w zakresie pytania nr 2 d) należało uznać za prawidłowe, z zastrzeżeniem dotyczącym limitu osiągnięcia przychodów w 2020 r.

Z kolei odnosząc się do pytania oznaczonego we wniosku nr 2e), stwierdzić należy, że Wnioskodawca spełnia określone w przepisie art. 4a pkt 10 u.p.d.o.p. warunki do uznania go za małego podatnika, gdyż w roku podatkowym 2020 osiągnął łączne przychody ze sprzedaży wraz z podatkiem VAT w wysokości nie przekraczającej równowartości 2.000.000 euro.

W związku z powyższym stwierdzić należy, że Bank jest uprawniony do zastosowania 9% stawki o ile wszystkie uzyskane przez niego przychody osiągnięte w roku podatkowym 2021 nie przekroczyły równowartości kwoty 2.000.000 euro.

Zatem stanowisko Wnioskodawcy w zakresie pytania oznaczonego we wniosku nr 2e) jest prawidłowe.

Dodatkowe informacje

Informacja o zakresie rozstrzygnięcia

Końcowo należy zaznaczyć, że pytania przedstawione przez Wnioskodawcę we wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej wyznaczają zakres przedmiotowy tego wniosku. W związku z powyższym, tutejszy Organ informuje, że wydana interpretacja dotyczy tylko sprawy będącej przedmiotem wniosku (zapytania) Wnioskodawcy. Zatem, inne kwestie wynikające z opisu sprawy nie objęte pytaniami, nie zostały rozpatrzone w niniejszej interpretacji.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego, który Państwo przedstawili i stanu prawnego, który obowiązywał w dacie zaistnienia zdarzenia.

Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, gdy rzeczywisty stan sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie z opisem stanu faktycznego podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swoją aktualność.

POUCZENIE o funkcji ochronnej interpretacji

Funkcję ochronną interpretacji indywidualnych określają przepisy art. 14k-14nb ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2021 r. poz. 1540 z późn. zm.). Interpretacja będzie mogła pełnić funkcję ochronną, jeśli: Państwa sytuacja będzie zgodna (tożsama) z opisem stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego i zastosują się Państwo do interpretacji.

Zgodnie z art. 14na § 1 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n Ordynacji podatkowej nie stosuje się, jeśli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej jest elementem czynności, które są przedmiotem decyzji wydanej:

1)

z zastosowaniem art. 119a;

2)

w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług;

3)

z zastosowaniem środków ograniczających umowne korzyści.

Zgodnie z art. 14na § 2 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli korzyść podatkowa, stwierdzona w decyzjach wymienionych w § 1, jest skutkiem zastosowania się do utrwalonej praktyki interpretacyjnej, interpretacji ogólnej lub objaśnień podatkowych.

POUCZENIE o prawie do wniesienia skargi na interpretację

Mają Państwo prawo do zaskarżenia tej interpretacji indywidualnej do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w (...). Zasady zaskarżania interpretacji indywidualnych reguluje ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2022 r. poz. 329 z późn. zm.; dalej jako "p.p.s.a.").

Skargę do Sądu wnosi się za pośrednictwem Dyrektora KIS (art. 54 § 1 p.p.s.a.). Skargę należy wnieść w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia interpretacji indywidualnej (art. 53 § 1 p.p.s.a.):

- w formie papierowej, w dwóch egzemplarzach (oryginał i odpis) na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała (art. 47 § 1 p.p.s.a.), albo

- w formie dokumentu elektronicznego, w jednym egzemplarzu (bez odpisu), na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Krajowej Informacji Skarbowej na platformie ePUAP: /KIS/SkrytkaESP (art. 47 § 3 i art. 54 § 1a p.p.s.a.).

Skarga na interpretację indywidualną może opierać się wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną (art. 57a p.p.s.a.).

Podstawa prawna dla wydania interpretacji

Podstawą prawną dla wydania tej interpretacji jest art. 13 § 2a oraz art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2021 r. poz. 1540 z późn. zm.).

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl