0111-KDIB2-1.4010.18.2022.1.MK

Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo z dnia 4 lipca 2022 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej 0111-KDIB2-1.4010.18.2022.1.MK

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA - stanowisko prawidłowe

Szanowni Państwo,

stwierdzam, że Państwa stanowisko w sprawie oceny skutków podatkowych opisanego zdarzenia przyszłego w podatku dochodowym od osób prawnych jest prawidłowe.

Zakres wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej

11 stycznia 2022 r. za pośrednictwem platformy epuap wpłynął Państwa wniosek z tego samego dnia, który dotyczy podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia czy, w przypadku nieotrzymania informacji, o której mowa w art. 26 ust. 2ca ustawy o CIT, Bank, jako prowadzący rachunki papierów wartościowych oraz rachunki zbiorcze (tj. Płatnik WHT), będzie uprawniony do przyjęcia, że nie występują powiązania i nie doszło do przekroczenia limitu 2 mln PLN.

Treść wniosku jest następująca:

Opis zdarzenia przyszłego

Wnioskodawca jest spółką akcyjną, bankiem krajowym, prowadzącym działalność bankową w rozumieniu ustawy z 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe (tekst jedn.: Dz. U. z 2020 r. poz. 1896 z późn. zm.; dalej: "Prawo bankowe"), polskim rezydentem podatkowym. W ramach wykonywanej działalności gospodarczej, Wnioskodawca (Bank) pełni rolę podmiotu prowadzącego rachunki papierów wartościowych oraz rachunki zbiorcze, o którym mowa w art. 26 ust. 2c ustawy o CIT.

Za pośrednictwem wskazanych rachunków prowadzonych przez Bank realizowana jest wypłata należności z tytułu:

1. odsetek od papierów wartościowych zapisanych na rachunkach papierów wartościowych albo na rachunkach zbiorczych, wypłacanych na rzecz podatników, o których mowa

w art. 3 ust. 2 ustawy o CIT (zagranicznych rezydentów podatkowych); 2. przychodów wymienionych w art. 7b ust. 1 pkt 1 lit. a, b oraz g ustawy o CIT, uzyskanych z papierów wartościowych zapisanych na rachunkach papierów wartościowych albo na rachunkach zbiorczych. - na rzecz podmiotów uprawnionych do ww. pożytków (dalej: "Podatników").

Zważając na powyższe, zgodnie z art. 26 ust. 2c ustawy o CIT, Bank jest i nadal będzie obowiązany pełnić funkcję płatnika zryczałtowanego podatku dochodowego (dalej: "WHT"), jeżeli wypłata przedmiotowych należności realizowana jest za pośrednictwem Banku. W związku z późn. zm. w ustawie o CIT wprowadzonymi na mocy ustawy z 29 października 2021 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2021 r. poz. 2105, dalej: "Nowelizacja") w zakresie WHT, które weszły w życie od 1 stycznia 2022 r., Bank powziął wątpliwości co do zastosowania przepisów wprowadzonych przez Nowelizację, tj. art. 26 ust. 2ca i ust. 2ed ustawy o CIT, w sytuacji Banku.

Pytanie

Czy w przypadku nieotrzymania informacji, o której mowa w art. 26 ust. 2ca ustawy o CIT, Bank, jako prowadzący rachunki papierów wartościowych oraz rachunki zbiorcze (tj. płatnik WHT), będzie uprawniony do przyjęcia, że nie występują powiązania i nie doszło do przekroczenia limitu 2 mln PLN?

Państwa stanowisko w sprawie

Państwa zdaniem, mając na uwadze przedstawione zdarzenie przyszłe, w przypadku nieotrzymania informacji, o której mowa w art. 26 ust. 2ca ustawy o CIT, Bank, jako prowadzący rachunki papierów wartościowych oraz rachunki zbiorcze (tj. płatnik WHT), będzie uprawniony do przyjęcia, że nie występują powiązania i nie doszło do przekroczenia limitu 2 mln PLN.

UZASADNIENIE 1.

Nowe obowiązki nałożone na Wypłacających oraz Podmioty prowadzące rachunki.

Stosownie do art. 26 ust. 1 zd. 1 ustawy o CIT, osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne będące przedsiębiorcami, które dokonują wypłat należności z tytułów wymienionych w art. 21 ust. 1 oraz art. 22 ust. 1, są obowiązane jako płatnicy pobierać, z zastrzeżeniem ust. 2, 2b, 2d i 2e, w dniu dokonania wypłaty zryczałtowany podatek dochodowy od tych wypłat, z uwzględnieniem odliczeń przewidzianych w art. 22 ust. 1a-1e.

Zgodnie z art. 26 ust. 2c zd. 1 ustawy o CIT, w przypadku wypłat należności z tytułu:

1)

odsetek od papierów wartościowych zapisanych na rachunkach papierów wartościowych albo na rachunkach zbiorczych, wypłacanych na rzecz podatników, o których mowa w art. 3 ust. 2,

2)

przychodów wymienionych w art. 7b ust. 1 pkt 1 lit. a, b oraz g, uzyskanych z papierów wartościowych zapisanych na rachunkach papierów wartościowych albo na rachunkach zbiorczych - obowiązek, o którym mowa w art. 26 ust. 1 (tj. obowiązek poboru WHT), stosuje się do podmiotów prowadzących rachunki papierów wartościowych albo rachunki zbiorcze (dalej również: "Podmiot prowadzący rachunki"), jeżeli wypłata należności następuje za pośrednictwem tych podmiotów.

Jednocześnie, na mocy Nowelizacji, do ustawy o CIT wprowadzono m.in. następujące przepisy:

1)

art. 26 ust. 2ca ustawy o CIT, zgodnie z którym, w przypadku, o którym mowa w ust. 2c, podmioty dokonujące wypłat należności za pośrednictwem rachunków papierów wartościowych albo rachunków zbiorczych (dalej: "Podmioty dokonujące wypłaty" lub "Wypłacający") są obowiązane do przekazania podmiotom prowadzącym te rachunki informacji (dalej: "Informacji") o występowaniu pomiędzy nimi a podatnikiem powiązań w rozumieniu art. 11a ust. 1 pkt 5 (dalej: "występowanie powiązań") oraz przekroczeniu kwoty, o której mowa w ust. 2e (dalej: "przekroczenie kwoty"), co najmniej na 7 dni przed dokonaniem wypłaty. Podmioty przekazujące tę informację są obowiązane do jej aktualizacji przed dokonaniem wypłaty w przypadku wystąpienia zmiany okoliczności objętych informacją.

2)

art. 26 ust. 2ed ustawy o CIT, zgodnie z którym, w przypadku, o którym mowa w ust. 2c, ustalenia przekroczenia kwoty oraz występowania powiązań, o których mowa w ust. 2e, dokonuje podmiot prowadzący rachunki. Podmiot ten nie uwzględnia kwot należności, od których podatek został pobrany zgodnie z art. 26 ust. 2a.

Zgodnie ze znowelizowanym brzmieniem art. 26 ust. 2e ustawy o CIT, jeżeli łączna kwota należności wypłacanych z tytułów wymienionych w art. 21 ust. 1 pkt 1 oraz art. 22 ust. 1 na rzecz podmiotu powiązanego, przekroczyła w roku podatkowym obowiązującym u wypłacającego te należności łącznie kwotę 2 mln PLN na rzecz tego samego podatnika, osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne będące przedsiębiorcami są obowiązane jako płatnicy pobrać, z zastrzeżeniem ust. 2g, w dniu dokonania wypłaty zryczałtowany podatek dochodowy od tych wypłat według stawki podatku określonej w art. 21 ust. 1 pkt 1 lub art. 22 ust. 1 od nadwyżki ponad kwotę 2 mln PLN:

1)

z uwzględnieniem odliczeń przewidzianych w art. 22 ust. 1a-1e;

2)

bez możliwości niepobrania podatku na podstawie właściwej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, a także bez uwzględniania zwolnień lub stawek wynikających z przepisów szczególnych lub umów o unikaniu podwójnego opodatkowania.

2. Interpretacja art. 26 ust. 2ca w zw. z ust. 2ed ustawy o CIT.

W ocenie Wnioskodawcy, art. 26 ust. 2ed ustawy o CIT odnosi się do weryfikacji wszystkich płatności od Wypłacającego na rzecz danego Podatnika oraz istnienia między tymi podmiotami powiązań, co ma wymierne implikacje dla płatników. Pozostaje to uzasadnione kwestią, iż art. 26 ust. 2ca oraz ust. 2ed ustawy o CIT nie wprowadzają jakichkolwiek ograniczeń, np. w postaci badania przekroczenia przez podmiot prowadzący rachunki papierów wartościowych albo rachunki zbiorcze. W praktyce, płatnik, jako podmiot trzeci w stosunku do Podatnika i Wypłacającego, nie jest w stanie uzyskać wszystkich informacji odnośnie do wszelkich płatności Wypłacającego w oparciu o własny stan wiedzy, zważając w szczególności np. na możliwość przekazywania pożytków przez Wypłacającego na rachunki papierów wartościowych albo rachunki zbiorcze do wielu niezależnych Podmiotów prowadzących rachunki. Dane takie nie są powszechnie dostępne i w ocenie Wnioskodawcy ich udostępnienie przez inne podmioty mogłoby np. stanowić naruszenie prawnie chronionej tajemnicy bankowej. Ponadto, należy wskazać, że Bank nie będzie w stanie jednoznacznie ustalić występowania powiązań (zarówno kapitałowych jak i osobowych) pomiędzy Wypłacającym i Podatnikiem, ponieważ pełną wiedzę o ich istnieniu może mieć wyłącznie Wypłacający lub Podatnik (to między tymi stronami zachodzi relacja bezpośrednia).

Artykuł 26 ust. 2c ustawy o CIT przewiduje specyficzną funkcję płatnika dla Podmiotów prowadzących rachunki, która w kontraście do zasad ogólnych wyrażonych w art. 26 ust. 1 ustawy o CIT, zakłada obowiązek poboru podatku przez - w istocie - technicznych pośredników wypłacających pożytki (tj. np. Bank) od faktycznych podmiotów dokonujących wypłaty tych pożytków (np. emitentów obligacji korporacyjnych). Specyfikę tego rozwiązania podkreśla kwestia, iż ustawa o CIT nie zakłada podobnego "przeniesienia" obowiązków płatnika na inny podmiot w przypadku żadnych innych płatności.

W art. 26 ust. 2c ustawy o CIT mamy zatem do czynienia w istocie z trzema podmiotami: Podatnikiem, technicznym płatnikiem prowadzącym rachunki papierów wartościowych lub rachunki zbiorcze i Wypłacającym. Podmiot prowadzący rachunki w tej relacji jest niejako podmiotem pośredniczącym, który bezpośrednio nie jest stroną relacji Podatnika z Wypłacającym, tym samym nie jest podmiotem, który miałby pełną wiedzę na temat zależności występujących między tymi stronami. Niniejsze rozwiązanie wpływa na szczególną relację pomiędzy Wypłacającym a Podmiotem prowadzącym rachunki.

W ocenie Wnioskodawcy, wspomniana specyfika została dostrzeżona przez ustawodawcę. Regulacja art. 26 ust. 2ca ustawy o CIT wprowadzona na mocy Nowelizacji wprowadza nowe narzędzie, na podstawie którego Podmioty prowadzące rachunki mogą ustalić przekroczenie kwoty i występowanie powiązań pomiędzy Podatnikiem a Wypłacającym wobec wypłat pożytków, w których te podmioty pośredniczą, ponieważ byłoby to niemożliwe w oparciu o dane, jakimi w takich sytuacjach dysponuje Płatnik. Poprzez równoczesne wprowadzenie przepisów mających na celu ustalenie tożsamego zakresu danych (art. 26 ust. 2ca oraz ust. 2ed ustawy o CIT), ustawodawca dostrzega, że płatnik (Bank) może nie być w stanie samodzielnie ustalić zarówno istnienia powiązań oraz przekroczenia kwoty 2 mln PLN pomiędzy Wypłacającym a Podatnikiem.

Zatem w ocenie Wnioskodawcy, w tym właśnie celu - a mianowicie wprowadzenia możliwości ustalenia danych koniecznych dla zaistnienia obowiązku poboru WHT ciążącego na Podmiocie prowadzącym rachunki - nałożony został na Wypłacającego obowiązek przekazania Informacji do Podmiotu prowadzącego rachunki, tak aby mógł on opierać się na przekazanych danych na potrzeby realizacji obowiązków płatnika WHT. W konsekwencji, w ocenie Wnioskodawcy, art. 26 ust. 2ca ustawy o CIT stanowi uszczegółowienie obowiązku nałożonego na płatnika, tj. obowiązku wynikającego z art. 26 ust. 2ed ustawy o CIT, który powinien zostać wykonany na podstawie Informacji otrzymanej od Wypłacającego stosownie do ust. 2ca. Powyższą konkluzję wspiera także odwołanie zawarte w art. 26 ust. 2ed ustawy o CIT do ust. 2c tego artykułu, który stanowi podstawę dla obowiązku Podmiotu prowadzącego rachunki jako płatnika WHT.

W ocenie Wnioskodawcy, pełna treść normy prawnej określającej współpracę pomiędzy Podmiotem prowadzącym rachunki a Wypłacającym powinna być tym samym odczytywana poprzez wspólne dekodowanie normy prawnej wynikającej z art. 26 ust. 2c, ust. 2ed, jak również ust. 2ca ustawy o CIT.

Warto w tym miejscu podkreślić, że w związku z zastosowaną w art. 26 ust. 2ca ustawy o CIT koniunkcją ("o występowaniu pomiędzy nimi (Wypłacającym - dopisek Wnioskodawcy) a podatnikiem powiązań w rozumieniu art. 11a ust. 1 pkt 5 oraz przekroczeniu kwoty, o której mowa w ust. 2e"), Wypłacający jest zobowiązany przekazać Informację wyłącznie wtedy, gdy obydwie te przesłanki zostaną jednocześnie spełnione. W konsekwencji, niespełnienie którejkolwiek z przesłanek (tj. np. brak przekroczenia limitu albo niewystępowanie powiązań) wskazuje na brak konieczności przekazania Informacji przez Wypłacającego, a tym samym na niewystępowanie powiązań lub nieprzekroczenie kwoty 2 mln PLN. Skoro wymagana przez art. 26 ust. 2ca ustawy o CIT Informacja obejmuje wyłącznie sytuację występowania powiązań oraz przekroczenia kwoty, to brak przekazania takiej Informacji przez Wypłacającego wskazuje na niewystępowanie powiązań i brak przekroczenia limitu 2 mln PLN.

Ponadto, na mocy nowelizacji Ordynacji, ustawodawca zdecydował się obarczyć Wypłacającego odpowiedzialnością za niepobrany podatek w przypadku, jeżeli podatek nie został pobrany z uwagi na niewykonanie obowiązku określonego w art. 26 ust. 2ca ustawy o CIT lub z uwagi na niezgodność informacji przekazanej na podstawie tych przepisów z rzeczywistością; tj. z uwagi na nieprzekazanie Informacji w sytuacji ziszczenia się przesłanek określonych w art. 26 ust. 2ca ustawy o CIT (por. art. 30 § 5b Ordynacji). Tego rodzaju ograniczenie odpowiedzialności płatnika WHT tym bardziej wskazuje na możliwość wypełnienia obowiązków wskazanych w art. 26 ust. 2ed ustawy o CIT wyłącznie w oparciu o fakt przekazania Informacji przez Wypłacającego lub jej brak. Powyższe rozwiązanie jest logicznie i uzasadnione, gdyż tylko Wypłacający stanowi podmiot, który może posiadać pełną wiedzę odnośnie do występowania powiązań oraz przekroczenia kwoty w stosunku do danego Podatnika, podczas gdy dostęp do tego typu danych dla Podmiotu prowadzącego rachunki tj. w istocie podmiotu trzeciego, jest lub może być istotnie ograniczony lub wręcz niemożliwy do pozyskania.

Powyższe wskazuje, że płatnik WHT (tj. Podmiot prowadzący rachunki) ma możliwość przeprowadzić ustalenie zaistnienia przesłanek, o których mowa w art. 26 ust. 2ed ustawy o CIT wyłącznie w oparciu o fakt przekazania Informacji przez Wypłacającego (wówczas obowiązek poboru podatku wg stawki standardowej powstanie) lub też brak jej przekazania (wówczas Płatnik będzie mógł przyjąć, iż nie występują powiązania oraz nie doszło do przekroczenia limitu 2 mln PLN). Wobec powyższego, w ocenie Wnioskodawcy, celem wywiązania się z obowiązków nałożonych na płatnika WHT, winien on opierać się na Informacji przekazanej przez Wypłacającego (lub jej braku).

Zważając, iż to Wypłacający dysponuje danymi dotyczącymi płatności jakie dokonuje na rzecz Podatnika oraz powiązań, które go z nim łączą, a jest on zobowiązany do przekazania Informacji wyłącznie w przypadku ziszczenia się obydwu przesłanek, o których mowa w art. 26 ust. 2ca ustawy o CIT, płatnik WHT powinien być uprawniony do przyjęcia, iż nieuzyskanie Informacji będzie równoznaczne z niewystępowaniem powiązań oraz nieprzekroczeniem kwoty 2 mln PLN.

Podsumowując, w ocenie Wnioskodawcy, w przypadku nieotrzymania informacji, o której mowa w art. 26 ust. 2ca ustawy o CIT, Bank jako prowadzący rachunki papierów wartościowych oraz rachunki zbiorcze (tj. płatnik WHT), będzie uprawniony do przyjęcia, że nie występują powiązania oraz nie doszło do przekroczenia limitu 2 mln PLN bez konieczności samodzielnego przeprowadzenia dodatkowych ustaleń.

Mając na względzie powyższe, Wnioskodawca wniósł o uznanie jego stanowiska za prawidłowe.

Ocena stanowiska

Stanowisko, które przedstawili Państwo we wniosku jest prawidłowe.

UZASADNIENIE interpretacji indywidualnej

Zgodnie z art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1800 z późn. zm., dalej: ustawa CIT),

Osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne będące przedsiębiorcami, które dokonują wypłat należności z tytułów wymienionych w art. 21 ust. 1 oraz art. 22 ust. 1, są obowiązane jako płatnicy pobierać, z zastrzeżeniem ust. 2, 2b, 2d i 2e, w dniu dokonania wypłaty zryczałtowany podatek dochodowy od tych wypłat, z uwzględnieniem odliczeń przewidzianych w art. 22 ust. 1a-1e. Zastosowanie stawki podatku wynikającej z właściwej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania albo niepobranie podatku zgodnie z taką umową jest możliwe pod warunkiem udokumentowania siedziby podatnika dla celów podatkowych uzyskanym od podatnika certyfikatem rezydencji. Przy weryfikacji warunków zastosowania stawki podatku innej niż określona w art. 21 ust. 1 lub art. 22 ust. 1, zwolnienia lub warunków niepobrania podatku, wynikających z przepisów szczególnych lub umów o unikaniu podwójnego opodatkowania, płatnik jest obowiązany do dochowania należytej staranności. Przy ocenie dochowania należytej staranności uwzględnia się charakter, skalę działalności prowadzonej przez płatnika oraz powiązania w rozumieniu art. 11a ust. 1 pkt 5 płatnika z podatnikiem.

W myśl art. 11a ust. 1 pkt 4 i 5 ustawy o CIT:,

Ilekroć w niniejszym rozdziale jest mowa o:

4)

podmiotach powiązanych - oznacza to:

a)

podmioty, z których jeden podmiot wywiera znaczący wpływ na co najmniej jeden inny podmiot, lub

b)

podmioty, na które wywiera znaczący wpływ:

- ten sam inny podmiot lub

- małżonek, krewny lub powinowaty do drugiego stopnia osoby fizycznej wywierającej znaczący wpływ na co najmniej jeden podmiot, lub

c)

spółkę niebędącą osobą prawną i jej wspólnika, lub

ca) spółkę, o której mowa w art. 1 ust. 3 pkt 1, i jej komplementariusza, lub

cb) spółkę, o której mowa w art. 1 ust. 3 pkt 1a, i jej wspólnika, lub

d)

podatnika i jego zagraniczny zakład, a w przypadku podatkowej grupy kapitałowej - spółkę kapitałową wchodzącą w jej skład i jej zagraniczny zakład;

5)

powiązaniach - oznacza to relacje, o których mowa w pkt 4, występujące pomiędzy podmiotami powiązanymi;

W myśl art. 26 ust. 2c ww. ustawy,

W przypadku wypłat należności z tytułu:

1. odsetek od papierów wartościowych zapisanych na rachunkach papierów wartościowych albo na rachunkach zbiorczych, wypłacanych na rzecz podatników, o których mowa w art. 3 ust. 2,

2. przychodów wymienionych w art. 7b ust. 1 pkt 1 lit. a, b, e oraz g, uzyskanych z papierów wartościowych zapisanych na rachunkach papierów wartościowych albo na rachunkach zbiorczych - obowiązek, o którym mowa w ust. 1, stosuje się do podmiotów prowadzących rachunki papierów wartościowych albo rachunki zbiorcze, jeżeli wypłata należności następuje za pośrednictwem tych podmiotów.

Zdanie pierwsze stosuje się także do podmiotów wskazanych w art. 3 ust. 2 w zakresie, w jakim prowadzą działalność gospodarczą poprzez położony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zagraniczny zakład, jeżeli rachunek, na którym zapisane są papiery wartościowe, jest związany z działalnością tego zakładu.

Jak stanowi art. 26 ust. 2d ustawy CIT,

Płatnicy, o których mowa w ust. 2c, pobierają zryczałtowany podatek dochodowy w dniu przekazania należności do dyspozycji posiadacza rachunku papierów wartościowych lub posiadacza rachunku zbiorczego. Zastosowanie stawki podatku wynikającej z właściwej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania albo niepobranie podatku zgodnie z taką umową jest możliwe pod warunkiem udokumentowania miejsca siedziby podatnika dla celów podatkowych uzyskanym od podatnika certyfikatem rezydencji. Przepisy ust. 1c-1I stosuje się odpowiednio.

przypadku wypłat należności z tytułu:

Zgodnie z art. 26 ust. 2e ustawy CIT,

Jeżeli łączna kwota należności wypłacanych z tytułów wymienionych w art. 21 ust. 1 pkt 1 oraz art. 22 ust. 1 na rzecz podmiotu powiązanego, przekroczyła w roku podatkowym obowiązującym u wypłacającego te należności łącznie kwotę 2 000 000 zł na rzecz tego samego podatnika, osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne będące przedsiębiorcami są obowiązane jako płatnicy pobrać, z zastrzeżeniem ust. 2g, w dniu dokonania wypłaty zryczałtowany podatek dochodowy od tych wypłat według stawki podatku określonej w art. 21 ust. 1 pkt 1 lub art. 22 ust. 1 od nadwyżki ponad kwotę 2 000 000 zł:

1.

z uwzględnieniem odliczeń przewidzianych w art. 22 ust. 1a-1e;

2.

bez możliwości niepobrania podatku na podstawie właściwej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, a także bez uwzględniania zwolnień lub stawek wynikających z przepisów szczególnych lub umów o unikaniu podwójnego opodatkowania.

W myśl natomiast art. 26 ust. 2ca ww. ustawy,

W przypadku, o którym mowa w ust. 2c, podmioty dokonujące wypłat należności za pośrednictwem rachunków papierów wartościowych albo rachunków zbiorczych są obowiązane do przekazania podmiotom prowadzącym te rachunki informacji o występowaniu pomiędzy nimi a podatnikiem powiązań w rozumieniu art. 11a ust. 1 pkt 5 oraz przekroczeniu kwoty, o której mowa w ust. 2e, co najmniej na 7 dni przed dokonaniem wypłaty. Podmioty przekazujące tę informację są obowiązane do jej aktualizacji przed dokonaniem wypłaty w przypadku wystąpienia zmiany okoliczności objętych informacją.

Zgodnie zaś z art. 26 ust. 2ed ustawy o CIT,

W przypadku, o którym mowa w ust. 2c, ustalenia przekroczenia kwoty oraz występowania powiązań, o których mowa w ust. 2e, dokonuje podmiot prowadzący rachunki papierów wartościowych albo rachunki zbiorcze. Podmiot prowadzący rachunki papierów wartościowych albo rachunki zbiorcze nie uwzględnia kwot należności, od których podatek został pobrany zgodnie z art. 26 ust. 2a.

W myśl natomiast art. 26 ust. 2I ww. ustawy

Jeżeli nie można ustalić wysokości należności wypłaconych na rzecz tego samego podatnika, domniemywa się, że przekroczyła ona kwotę, o której mowa w ust. 2e.

Kwestie obowiązków płatnika reguluje ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2021 r. poz. 1540 z późn. zm., dalej: Ordynacja podatkowa).

Zgodnie z art. 8 ww. ustawy,

płatnikiem jest osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, obowiązana na podstawie przepisów prawa podatkowego do obliczenia i pobrania od podatnika podatku i wpłacenia go we właściwym terminie organowi podatkowemu.

W myśl art. 30 § 1 Ordynacji podatkowej,

Płatnik, który nie wykonał obowiązków określonych w art. 8, odpowiada za podatek niepobrany lub podatek pobrany a niewpłacony.

Zgodnie natomiast z art. 30 § 5b ww. ustawy,

W przypadkach, o których mowa w art. 41 ust. 4d i 10 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz art. 26 ust. 2c ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, jeżeli podatek nie został pobrany z uwagi na niewykonanie obowiązków określonych w art. 41 ust. 4da ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz art. 26 ust. 2ca ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych lub z uwagi na niezgodność informacji przekazanej na podstawie tych przepisów z rzeczywistością, odpowiedzialność za podatek niepobrany ponosi podmiot, który dokonał wypłaty za pośrednictwem podmiotów prowadzących rachunki papierów wartościowych albo rachunki zbiorcze.

Aktualnie obowiązujące przepisy nakładają na podmioty dokonujące wypłaty za pośrednictwem rachunków papierów wartościowych albo rachunków zbiorczych, jak również na podmioty prowadzące ww. rachunki nowe obowiązki.

Istotne zmiany w powyższym obszarze wprowadziły dodane ustawą z dnia 29 października 2021 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2021 r. poz. 2105, dalej: "ustawa nowelizująca") cytowane wyżej przepisy art. 26 ust. 2cb oraz ust. 2ed ustawy CIT, zgodnie z którymi w szczególności:

- podmioty dokonujące wypłat należności za pośrednictwem rachunków papierów wartościowych albo rachunków zbiorczych (tj. np. emitenci papierów wartościowych), są obowiązane do przekazania podmiotom prowadzącym te rachunki informacji o występowaniu pomiędzy nimi a podatnikiem powiązań w rozumieniu przepisów o cenach transferowych oraz przekroczeniu kwoty 2 mln PLN, co najmniej 7 dni przed dokonaniem wypłaty;

- ustalenia przekroczenia ww. kwoty oraz występowania ww. powiązań, dokonuje podmiot prowadzący rachunki papierów wartościowych albo rachunki zbiorcze.

Z przedstawionego we wniosku opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca (dalej także "Płatnik WHT") jest spółką akcyjną, bankiem krajowym, prowadzącym działalność bankową, polskim rezydentem podatkowym. W ramach wykonywanej działalności gospodarczej, Wnioskodawca (Bank) pełni rolę podmiotu prowadzącego rachunki papierów wartościowych oraz rachunki zbiorcze, o którym mowa w art. 26 ust. 2c ustawy o CIT.

Za pośrednictwem wskazanych rachunków prowadzonych przez Bank realizowana jest wypłata należności z tytułu:

1.

odsetek od papierów wartościowych zapisanych na rachunkach papierów wartościowych albo na rachunkach zbiorczych, wypłacanych na rzecz podatników, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy o CIT (zagranicznych rezydentów podatkowych);

2.

przychodów wymienionych w art. 7b ust. 1 pkt 1 lit. a, b oraz g ustawy o CIT, uzyskanych z papierów wartościowych zapisanych na rachunkach papierów wartościowych albo na rachunkach zbiorczych. - na rzecz podmiotów uprawnionych do ww. pożytków (dalej: "Podatników").

Zgodnie z art. 26 ust. 2c ustawy o CIT, Bank jest i nadal będzie obowiązany pełnić funkcję płatnika zryczałtowanego podatku dochodowego (dalej: "WHT"), jeżeli wypłata przedmiotowych należności realizowana jest za pośrednictwem Banku.

Bank powziął wątpliwości co do zastosowania przepisów wprowadzonych przez Nowelizację, tj. art. 26 ust. 2ca i ust. 2ed ustawy o CIT, w sytuacji Banku.

W tym miejscu wskazać należy, że z treści art. 26 ust. 2ed ustawy o CIT wynika, że obowiązek ustalenia przekroczenia kwoty i występowania powiązań ciąży na podmiocie prowadzącym rachunek papierów wartościowych lub rachunek zbiorczy (tj. na płatniku technicznym) i dotyczy sytuacji wypłaty kwalifikowanych należności z papierów wartościowych zapisanych na takim rachunku i za pośrednictwem takiego podmiotu (tj. sytuacji z art. 26 ust. 2c ustawy o CIT). Obowiązek ten został dodany ze skutkiem od 1 stycznia 2022 r. i służy właściwemu stosowaniu przez płatnika technicznego obowiązków z art. 26 ust. 1 i 2e ustawy o CIT, tj. właściwemu poborowi WHT.

Obowiązek płatnika technicznego został uzupełniony i wsparty obowiązkiem przekazania przez podmiot wypłacający należność (emitenta) informacji o występowaniu powiązań między nim a podatnikiem i przekroczeniu kwoty 2 000 000 zł, co wynika z art. 26 ust. 2ca ustawy o CIT.

Obowiązek ustalenia powstaje po stronie płatnika technicznego wskutek przekazania informacji przez emitenta i nie powstaje w braku informacji od niego.

Powyższa wykładnia obowiązku ustalenia z art. 26 ust. 2ed ustawy o CIT znajduje wsparcie w ustawowej konstrukcji odpowiedzialności płatnika za niepobrany podatek (dodany przepis art. 30 § 5b Ordynacji podatkowej) oraz w konstrukcji odpowiedzialności karnej skarbowej na gruncie dodanych ze skutkiem od 1 stycznia 2022 r. przepisów art. 56d § 1 i 1a ustawy z dnia z dnia 10 września 1999 r. Kodeks karny skarbowy (Dz. U. z 2022 r. poz. 859).

Zgodnie z art. 30 § 5b Ordynacji podatkowej, w sytuacji z art. 26 ust. 2c ustawy o CIT odpowiedzialność ciąży na emitencie ("podmiot, który dokonał wypłaty za pośrednictwem") i zależy od szeroko rozumianego niewykonania obowiązku przekazania informacji. To oznacza, że chociaż w sytuacji z art. 26 ust. 2c ustawy o CIT formalna i realna rola płatnika ciąży na podmiocie prowadzącym kwalifikowany rachunek, to w tej sytuacji ciężar odpowiedzialności za niepobranie podatku spoczywa na innym podmiocie.

Wobec powyższego, obowiązek płatnika technicznego z art. 26 ust. 2ca ustawy o CIT nie jest samoistny i pozostaje zależny od obowiązku emitenta z art. 26 ust. 2ed ustawy o CIT. W sytuacji nieprzekazania przez emitenta informacji o występowaniu powiązań i przekroczeniu kwoty po stronie płatnika technicznego nie powstaje obowiązek ustalenia tych przesłanek i jest on wolny od obowiązku zastosowania art. 26 ust. 2e ustawy o CIT i poboru WHT według mechanizmu pay& refund.

Wskazać również należy, że zakres obowiązku obejmuje dwie krytyczne przesłanki łącznie - zarówno przesłankę powiązania, jak i przesłankę przekroczenia kwoty. Oznacza to, że emitent ma obowiązek ustalić istnienie albo nieistnienie tych dwóch przesłanek łącznie. Ustalenie nieistnienia tych dwóch przesłanek albo jednej z nich nie rodzi obowiązku przekazania informacji, chyba że emitent ustalił istnienie przesłanki powiązania, ale nie może ustalić istnienia przesłanki przekroczenia kwoty. Wówczas działa domniemanie z art. 26 ust. 2I ustawy o CIT i powstaje obowiązek przekazania informacji - także w trybie aktualizacji - pełnej i pozytywnej. Dodać należy, że obowiązek aktualizacji informacji wynika ze zdania drugiego przepisu art. 26 ust. 2ca ustawy o CIT.

Podsumowując, stwierdzić należy, że w sytuacji nieotrzymania Informacji, o której mowa w art. 26 ust. 2ca ustawy o CIT, tj. braku wiedzy Płatnika WHT o: występowaniu między podatnikiem dokonującym wypłat a podmiotem, na rzecz którego wypłacane są należności - powiązań w rozumieniu art. 11a ust. 1 pkt 5 ustawy o CIT oraz o tym, że łączna kwota należności wypłacanych na rzecz tego podmiotu powiązanego przekroczyła w roku podatkowym obowiązującym u Wypłacającego te należności łącznie kwotę 2 mln PLN na rzecz tego podmiotu w myśl art. 26 ust. 2e ustawy o CIT - Płatnik WHT jest uprawniony do przyjęcia, iż nieuzyskanie informacji od Wypłacającego będzie równoznaczne z niewystępowaniem powiązań oraz nieprzekroczeniem kwoty 2 mln PLN u Wypłacającego należności.

Stanowisko Wnioskodawcy należało zatem uznać za prawidłowe.

Dodatkowe informacje

Informacja o zakresie rozstrzygnięcia

Należy zaznaczyć, że pytanie przedstawione przez Wnioskodawcę we wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej wyznacza zakres przedmiotowy tego wniosku. W związku z powyższym, tutejszy Organ informuje, że wydana interpretacja dotyczy tylko sprawy będącej przedmiotem wniosku (zapytania) Wnioskodawcy. Zatem, inne kwestie wynikające z opisu sprawy i własnego stanowiska, nie objęte pytaniem, nie zostały rozpatrzone w niniejszej interpretacji.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego, które Państwo przedstawili i stanu prawnego, który obowiązuje w dniu wydania interpretacji.

POUCZENIE o funkcji ochronnej interpretacji

- Funkcję ochronną interpretacji indywidualnych określają przepisy art. 14k-14nb ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2021 r. poz. 1540 z późn. zm.). Aby interpretacja mogła pełnić funkcję ochronną: Państwa sytuacja musi być zgodna (tożsama) z opisem stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego i muszą się Państwo zastosować do interpretacji.

- Zgodnie z art. 14na § 1 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n Ordynacji podatkowej nie stosuje się, jeśli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej jest elementem czynności, które są przedmiotem decyzji wydanej:

1)

z zastosowaniem art. 119a;

2)

w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług;

3)

z zastosowaniem środków ograniczających umowne korzyści.

Zgodnie z art. 14na § 2 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli korzyść podatkowa, stwierdzona w decyzjach wymienionych w § 1, jest skutkiem zastosowania się do utrwalonej praktyki interpretacyjnej, interpretacji ogólnej lub objaśnień podatkowych.

POUCZENIE o prawie do wniesienia skargi na interpretację

Mają Państwo prawo do zaskarżenia tej interpretacji indywidualnej do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w (...). Zasady zaskarżania interpretacji indywidualnych reguluje ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2019 r. poz. 2325 z późn. zm.; dalej jako "p.p.s.a.").

Skargę do Sądu wnosi się za pośrednictwem Dyrektora KIS (art. 54 § 1 p.p.s.a.). Skargę należy wnieść w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia interpretacji indywidualnej (art. 53 § 1 p.p.s.a.):

- w formie papierowej, w dwóch egzemplarzach (oryginał i odpis) na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała (art. 47 § 1 p.p.s.a.), albo

- w formie dokumentu elektronicznego, w jednym egzemplarzu (bez odpisu), na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Krajowej Informacji Skarbowej na platformie ePUAP: /KIS/SkrytkaESP (art. 47 § 3 i art. 54 § 1a p.p.s.a.).

Skarga na interpretację indywidualną może opierać się wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną (art. 57a p.p.s.a.).

Podstawa prawna dla wydania interpretacji

Podstawą prawną dla wydania tej interpretacji jest art. 13 § 2a oraz art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2021 r. poz. 1540 z późn. zm.).

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl