0111-KDIB2-1.4010.119.2023.1.AR - CIT estoński – dochód z ukrytych zysków

Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo z dnia 9 maja 2023 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej 0111-KDIB2-1.4010.119.2023.1.AR CIT estoński – dochód z ukrytych zysków

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA - stanowisko prawidłowe

Szanowni Państwo,

stwierdzam, że Państwa stanowisko w sprawie oceny skutków podatkowych opisanego zdarzenia przyszłego w podatku dochodowym od osób prawnych jest prawidłowe.

Zakres wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej

14 marca 2023 r. wpłynął Państwa wniosek z tego samego dnia o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie obowiązku rozpoznania dochodu z tytułu ukrytych zysków.

Treść wniosku jest następująca:

Opis zdarzenia przyszłego

X spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej: "Wnioskodawca " lub "Spółka ") prowadzi działalność gospodarczą w zakresie sprzedaży samochodów.

Podstawowym przedmiot działalności Spółki jest sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek (PKD 45.11.Z). Ponadto Spółka świadczy także usługi w serwisach, blacharnio-lakierniach i stacjach kontroli pojazdu, oferuje kredytowanie samochodów każdej marki wraz z usługami serwisowymi, a także posiada w swojej ofercie ubezpieczenia OC, AC oraz NNW.

Jako osoba prawna mająca siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Wnioskodawca podlega w Polsce opodatkowaniu od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania (nieograniczony obowiązek podatkowy).

Spółka planuje zostać podatnikiem ryczałtu od dochodów spółek, unormowanego w Rozdziale 6b ustawy o CIT (dalej także jako "estoński CIT"). Spółka oświadcza tym samym, iż spełnia warunki konieczne do wejścia w system opodatkowania estońskim CIT, które zostały określone przez ustawodawcę w art. 28j ust. 1 ustawy o CIT.

Charakter prowadzonej przez Wnioskodawcę działalności gospodarczej, tj. handel autami nowymi i używanymi, a także serwis tychże, generuje konieczność wykorzystywania specyficznych rodzajowo nieruchomości. Bez znaczenia jednak jest fakt, czy są to nieruchomości obce czy własne. Obecnie Spółka prowadzi działalność na nieruchomościach najmowanych od podmiotu powiązanego, w którym wspólnicy Spółki są również wspólnikami (dalej: "Wynajmujący").

Podkreślenia wymaga fakt, iż wyposażenie najmowanych nieruchomości stanowi w całości własność Spółki. Najmowane nieruchomości, ze względu na specyfikę prowadzonej działalności, zostały dostosowane przez Wynajmującego do działalności Spółki, natomiast Wnioskodawca poniósł nakłady na ich ostateczne wykończenie (wykazując je jako inwestycje w obcym środku trwałym) oraz dostosowywał nieruchomości zgodnie z identyfikacją wizualną importerów ww. marek aut - wyposażenie lokali, malowanie, oklejanie itp.

Wskazać tutaj należy, iż najem przedmiotowych nieruchomości jest dla Spółki korzystniejszy niż zakup nieruchomości na własność. Obecne warunki uzyskania zewnętrznego finansowania (np. w formie kredytu bankowego) nie są korzystne, i nie pozwalają Wnioskodawcy na wykup nieruchomości. Ponadto, Spółka korzysta z zaciągniętych kredytów obrotowych, zakup nieruchomości na własność mógłby spowodować utratę lub istotne zaostrzenie warunków tego finansowania, co mogłoby się przełożyć na rentowność prowadzonej przez Spółkę działalności gospodarczej oraz jej płynność finansową.

Najem przedmiotowych nieruchomości jest spowodowany rozwojem Wnioskodawcy, który w celu pozyskiwania nowych kontrahentów oraz zawierania nowych kontraktów potrzebuje więcej zasobów, dostępnych w krótkim czasie, w tym nieruchomości. Rozwój Wnioskodawcy był i jest konieczny ze względu na występujące na obszarze działania Spółki konkurencyjne podmioty, a zatem służy on umocnieniu pozycji Wnioskodawcy na lokalnym rynku.

Spółka nie posiada własnych nieruchomości - najmowane przez Spółkę nieruchomości nie stanowiły także w latach poprzednich jej (lub jej poprzedników prawnych) majątku. Wszystkie najmowane nieruchomości stanowią własność Wynajmującego.

Pierwsza nieruchomość została najęta przez Spółkę w 2009 r., kolejne w następnych latach, a zakres najmu sukcesywnie zwiększał się wraz z rozwojem działalności gospodarczych Wnioskodawcy oraz Wynajmującego. Spółka nie najmuje i nie najmowała innych nieruchomości od podmiotów niepowiązanych.

Reasumując, Spółka nie byłaby w stanie prowadzić działalności gospodarczej na taką skalę jak obecnie bez dokonania najmu nieruchomości od podmiotu powiązanego - Wnioskodawca prowadzi sprzedaż samochodów i usług serwisowych w salonach samochodowych w (...) oraz w (...). Dlatego najem nieruchomości wpisuje się w całokształt polityki prowadzenia działalności gospodarczej przez Spółkę.

Biorąc pod uwagę powyższe, najem nieruchomości przez Wnioskodawcę nie ma na celu dokapitalizowania wynajmującego. Zarówno Spółka, jak i Wynajmujący posiadają aktywa niezbędne do prowadzenia swoich odrębnych od siebie działalności gospodarczych.

Zawierane przez Strony umowy na świadczenie usług najmu, o których mowa we wniosku wynikały oraz w dalszym ciągu wynikają z faktycznych potrzeb biznesowych Wnioskodawcy generowanych przez wolny rynek. Warunki i cena najmu są ustalane zgodnie z zasadami rynkowymi i przy ustaleniach, jakie zaszłyby między dwoma niepowiązanymi podmiotami. Wysokość czynszu ustalana jest w oparciu o pisemną opinię rzeczoznawcy majątkowego oraz jest on waloryzowany wskaźnikiem wzrostu cen towarów i usług.

Mając powyższe na uwadze Wnioskodawca powziął wątpliwości czy usługi wynajmu nieruchomości świadczone przez Wynajmującego, w sytuacji, kiedy Spółka podlegać będzie opodatkowaniu estońskim CIT, będą stanowiły dla Wnioskodawcy ukryty zysk w rozumieniu art. 28m ust. 3 pkt 3 ustawy o CIT, a w konsekwencji czy będą podlegały opodatkowaniu estońskim CIT po stronie Spółki na podstawie art. 28m ust. 1 pkt 2 ustawy o CIT.

Pytanie

Czy czynsz za najem nieruchomości opłacany przez Spółkę na rzecz Wynajmującego, której wspólnikami są udziałowcy Spółki, będzie miał charakter ukrytego zysku w ramach estońskiego CIT?

Państwa stanowisko w sprawie

Zdaniem Spółki, usługi najmu nieruchomości świadczone przez Wynajmującego, w sytuacji, kiedy Spółka podlegać będzie opodatkowaniu estońskim CIT, nie będą stanowiły ukrytego zysku w rozumieniu art. 28m ust. 3 pkt 3 i ust. 6 pkt 2 ustawy o CIT, a w konsekwencji nie będą podlegały opodatkowaniu po stronie Spółki estońskim CIT.

UZASADNIENIE stanowiska Wnioskodawcy

Zgodnie z treścią art. 28m ust. 1 pkt 2 ustawy o CIT, opodatkowaniu ryczałtem podlega dochód odpowiadający wysokości ukrytych zysków (dochód z tytułu ukrytych zysków).

Przez ukryte zyski, zgodnie z art. 28m ust. 3 ustawy o CIT, rozumie się świadczenia pieniężne, niepieniężne, odpłatne, nieodpłatne lub częściowo odpłatne, wykonane w związku z prawem do udziału w zysku, inne niż podzielony zysk, których beneficjentem, bezpośrednio lub pośrednio, jest udziałowiec, akcjonariusz albo wspólnik lub podmiot powiązany bezpośrednio lub pośrednio z podatnikiem lub z tym udziałowcem, akcjonariuszem albo wspólnikiem, w szczególności:

1)

kwotę pożyczki (kredytu) udzielonej przez podatnika udziałowcowi, akcjonariuszowi albo wspólnikowi, w tym za pośrednictwem tworzonych z zysku funduszy, lub podmiotowi powiązanemu z udziałowcem, akcjonariuszem lub wspólnikiem oraz odsetki, prowizje, wynagrodzenia i opłaty od pożyczki (kredytu) udzielonej przez te podmioty podatnikowi;

2)

świadczenia wykonane na rzecz:

a)

fundacji prywatnej lub rodzinnej, podmiotu równoważnego takiej fundacji lub przedsiębiorstwa prowadzonego przez taką fundację albo taki podmiot, lub na rzecz beneficjentów takiej fundacji lub takiego podmiotu;

b)

trustu lub Innego podmiotu albo stosunku prawnego o charakterze powierniczym;

3)

nadwyżkę wartości rynkowej transakcji określoną zgodnie z art. 11c (ustawy o CIT) ponad ustaloną cenę tej transakcji;

4)

nadwyżkę zwróconej kwoty dopłaty, wniesionej do spółki zgodnie z odrębnymi przepisami, ponad kwotę wniesionej dopłaty, przy czym, jeżeli dopłata została wniesiona w walucie obcej, przeliczenia tej kwoty na złote dokonuje się według średniego kursu waluty obcej ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski na dzień odpowiednio zwrócenia dopłaty i faktycznego jej wniesienia;

5)

wypłacone z zysku wynagrodzenie z tytułu umorzenia udziału (akcji), ze zmniejszenia wartości udziału (akcji), z wystąpienia wspólnika ze spółki, ze zmniejszenia udziału kapitałowego wspólnika w spółce,

6)

równowartość zysku przeznaczonego na podwyższenie kapitału zakładowego;

7)

darowizny, w tym prezenty i ofiary wszelkiego rodzaju;

8)

wydatki na reprezentację;

9)

dopłaty wypłacone w przypadku połączenia lub podziału podmiotów;

10)

odsetki od udziału kapitałowego, wypłacane na rzecz wspólnika przez spółkę;

11)

zysk przeznaczony na uzupełnienie udziału kapitałowego wspólnika spółki;

12)

świadczenia pieniężne i niepieniężne wypłacone w przypadku zmniejszenia udziału kapitałowego wspólnika w spółce.

Do ukrytych zysków, zgodnie z art. 28m ust. 4 ustawy o CIT, nie zalicza się:

1)

wynagrodzeń z tytułów, o których mowa w art. 12 ust. 1 oraz art. 13 pkt 7,8 i 9 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, oraz zasiłków pieniężnych z ubezpieczenia społecznego wypłaconych osobie fizycznej - w części, w jakiej suma tych wynagrodzeń i zasiłków wypłacona w danym miesiącu tej osobie nie przekracza pięciokrotności średniego miesięcznego wynagrodzenia wypłacanego przez podatnika z tytułów, o których mowa w art. 12 ust. 1 oraz art. 13 pkt 7, 8 i 9 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, nie więcej jednak niż pięciokrotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw przy czym średnie i przeciętne miesięczne wynagrodzenie ustala się za miesiąc poprzedzający miesiąc dokonania wypłat osobie fizycznej;

2)

wydatków i odpisów amortyzacyjnych oraz odpisów z tytułu trwałej utraty wartość związanych z używaniem samochodów osobowych, środków transportu lotniczego, taboru pływającego oraz innych składników majątku:

a)

w pełnej wysokości - w przypadku składników majątku wykorzystywanych wyłącznie na cele działalności gospodarczej;

b)

w wysokości 50% - w przypadku składników majątku, które nie są wykorzystywane wyłącznie na cele działalności gospodarczej;

3)

kwoty pożyczki (kredytu) zwróconej przez podatnika udziałowcowi, akcjonariuszowi lub wspólnikowi lub podmiotowi powiązanemu, z wyłączeniem odsetek, prowizji, wynagrodzeń i opłat.

Wynajmujący świadczy na rzecz Spółki usługi wynajmu nieruchomości, z tytułu czego otrzymuje wynagrodzenie.

Świadczenia te nie mieszczą się w katalogu wyłączeń, o których mowa w art. 28m ust. 4 ustawy o CIT. Według Wnioskodawcy, kluczowym zagadnieniem jest art. 28m ust. 3 pkt 3 ustawy o CIT. Zgodnie z powołanym artykułem ukrytym zyskiem jest nadwyżka wartości rynkowej transakcji określona zgodnie z art. 11c ustawy o CIT ponad ustaloną cenę tej transakcji.

W zakresie ustalenia rynkowości ceny ustalonej pomiędzy podmiotami powiązanymi zastosowanie znajdują warunki przewidziane dla cen transferowych. Zgodnie ze wskazanymi przepisami, podmioty powiązane są obowiązane ustalać ceny na warunkach, które ustaliłyby między sobą podmioty niepowiązane.

Jak wskazano w opisie zdarzenia przyszłego, umowy najmu są poparte analizą rzeczoznawców. Wydając przedmiotową analizę, rzeczoznawca analizuje lokalny rynek i wycenia wysokość najmów poszczególnych nieruchomości według cen konkurencyjnych.

Wnioskodawca pragnie wskazać interpretację indywidualną z dnia 18 lipca 2022 r., Znak 0111- KDIB2-1.4010.194.2022.2.AR, zgodnie z którą:

"Dokonując oceny czy kwota wypłacanych przez Spółkę świadczeń pieniężnych na rzecz podmiotu powiązanego - spółki jawnej z tytułu najmu wskazanej we wniosku nieruchomości nie będzie stanowiła dochodu z tytułu ukrytych zysków określonych w art. 28m ust. 3 ustawy CIT należy wziąć pod uwagę następujące okoliczności wynikające z opisu sprawy:

- wskazaną nieruchomość Wnioskodawca wynajmuje od podmiotu powiązanego już od (...) 2016 r.

- nieruchomość ta nie stanowiła wcześniej majątku Wnioskodawcy, została nabyta przez spółkę jawną od podmiotu niepowiązanego,

- ww. nieruchomość jest niezbędna w prowadzonej przez Spółkę działalności (Spółka wykorzystuję ją na swoją siedzibę oraz miejsce prowadzenia działalności m.in. na potrzeby biurowe, utrzymania serwisu, magazynów, placów składowych itp.),

- najmowana nieruchomość była zdatna do użytkowania w momencie zawarcia umowy najmu i nie wymagała doposażenia przez Wnioskodawcę,

- wszystkie warunki umowy najmu wskazanej we wniosku nieruchomości, zostały ustalone na warunkach jakie ustaliłyby między sobą podmioty niepowiązane. Fakt powiązania stron umowy najmu nie miał wpływu na żadne z warunków zawarcia tej umowy.

(...)

Zatem stwierdzić należy, że zawarta przez Wnioskodawcę umowy najmu nieruchomości z podmiotem powiązanym wynika z faktycznych potrzeb biznesowych Wnioskodawcy a jej warunki ustalone na zasadach rynkowych.

Zgodnie z opisem zdarzenia przyszłego, Spółka wynajmuje nieruchomości od podmiotu powiązanego już od 2009 r. Nieruchomości te nie stanowiły wcześniej jej majątku i są niezbędne do prowadzenia salonów samochodowych oraz oferowanych usług.

Stosownie do art. 28c pkt 1 ustawy o CIT, Ilekroć w niniejszym rozdziale jest mowa o podmiotach powiązanych - oznacza to podmioty powiązane w rozumieniu art. 11a ust. 1 pkt 4, przy czym wielkość udziałów i praw, o których mowa w art. 11a ust. 2 pkt 1 lit. a-c, wynosi, z zastrzeżeniem art. 28j ust. 1 pkt 2 lit. g, co najmniej 5%.

W myśl art. art. 11a ust. 1 pkt 4 ustawy o CIT, ilekroć jest mowa o podmiotach powiązanych - oznacza to:

a)

podmioty, z których jeden podmiot wywiera znaczący wpływ na co najmniej jeden inny podmiot, lub

b)

podmioty, na które wywiera znaczący wpływ:

- ten sam inny podmiot lub

- małżonek, krewny lub powinowaty do drugiego stopnia osoby fizycznej wywierającej znaczący wpływ na co najmniej jeden podmiot, lub

c)

spółkę niebędącą osobą prawną i jej wspólnika, lub,

ca) spółkę, o której mowa w art. 1 ust. 3 pkt 1, i jej komplementariusza, lub

cb) spółkę, o której mowa w art. 1 ust. 3 pkt 1a, i jej wspólnika, lub

d) podatnika i jego zagraniczny zakład, a w przypadku podatkowej grupy kapitałowej -

spółkę kapitałową wchodzącą w jej skład i jej zagraniczny zakład.

Przez wywieranie znaczącego wpływu, o którym mowa w ust. 1 pkt 4 lit. a i b, stosownie do art. 11a ust. 2 ustawy o CIT, rozumie się:

1)

posiadanie bezpośrednio lub pośrednio co najmniej 25%:

a)

udziałów w kapitale lub

b)

praw głosu w organach kontrolnych, stanowiących lub zarządzających, lub

c)

udziałów lub praw do udziału w zyskach, stratach, lub majątku, lub ich ekspektatywy, w tym jednostek uczestnictwa i certyfikatów inwestycyjnych, lub,

2)

faktyczną zdolność osoby fizycznej do wpływania na podejmowanie kluczowych decyzji gospodarczych przez osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, lub

3)

pozostawanie w związku małżeńskim albo występowanie pokrewieństwa lub powinowactwa do drugiego stopnia. Wszyscy wspólnicy Wynajmującego są jedynymi udziałowcami Wnioskodawcy. Zatem kryterium występowania powiązania pomiędzy podmiotami zostaje spełnione.

Wszyscy wspólnicy Wynajmującego są jedynymi udziałowcami Wnioskodawcy. Tym samym należy uznać, że Spółka i Wynajmujący są podmiotami powiązanymi.

Zgodnie ze stanowiskiem organów podatkowych ocena czy transakcja mogłaby zostać zawarta między podmiotami niepowiązanymi nie powinna się zatem ograniczać jedynie do oceny ustalonej ceny transakcji (według wartości rynkowej) ale powinna również uwzględnić fakt czy doszłoby w ogóle do zawarcia danej transakcji, gdyby nie uczestniczyły w niej podmioty powiązane (tj. czy doszłoby do takiej transakcji między podmiotami niepowiązanymi). Dokonując takiej oceny należy uwzględnić potrzeby spółki z punktu widzenia przedmiotu jej działalności, zasadności zakupu lub świadczenia takiej transakcji w aspekcie sytuacji majątkowej spółki czy faktycznych jej potrzeb biznesowych.

Powyższe znajduje potwierdzenie m.in. w:

- Interpretacji indywidualnej Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 31 maja 2022 r., Znak: 0111-KDIB1-2.4010.111.2022.2.AK oraz

- Interpretacji indywidualnej Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 12 października 2022 r., Znak: 0111-KDIB1-2.4010.495.2022.2.DP.

Najęcie nieruchomości przez Spółkę od Wynajmującego jest niezbędne do prowadzonej przez nią działalności gospodarczej. Jak wskazano powyżej, Spółka nie zlokalizowała innych nieruchomości na rynku, na którym prowadzi działalność gospodarczą, które mogłaby z powodzeniem nająć od podmiotów niepowiązanych. Nabycie nieruchomości na własność byłoby natomiast zdecydowanie niekorzystne pod katem rentowności oraz płynności finansowej Spółki.

Transakcja nie służy dekapitalizowaniu ani Spółki, ani Wynajmującego, oba podmioty posiadają odpowiednie aktywa do prowadzenia działalności.

Jak wskazano w opisie zdarzenia przyszłego, usługi najmu służą działalności gospodarczej Spółki oraz jest konieczne do utrzymywania oraz umacniania jej pozycji rynkowej.

Ponadto usługi świadczone przez Wynajmującego nie są wykonywane w związku z jego prawem do udziału w zysku Spółki - usługi te są wykonywane w ramach jego głównej działalności, czyli jako podmiotu niezależnego gospodarczo od Spółki.

Wnioskodawca w szczególności wskazuje w powyższym zakresie na uzasadnienie interpretacji indywidualnej z 18 lipca 2022 r., Znak: 0111-KDIB2-1.4010.216.2022.2.AR:

" (...) dochód z tytułu ukrytego zysku nie obejmuje świadczeń, które nie wykonane w związku z prawem do udziału w zysku, czyli świadczeń podjętych (wykonanych) bez jakiegokolwiek wpływu podmiotów powiązanych na działanie i decyzje spółki opodatkowanej ryczałtem, w zakresie ocenianego świadczenia. "

Wobec zachowania, w ocenie Spółki, warunków rynkowych przedmiotowej współpracy, jak również niewykonywania opisanych usług przez Wspólników w związku z prawem do udziału w zysku Spółki, w ocenie Spółki, nie dochodzi do spełnienia warunku, o którym mowa w art. 28m ust. 3 pkt 3 ustawy o CIT, a tym samym wynagrodzenie wypłacane Wynajmującemu z tytułu najmu, nie będzie stanowić dla Spółki ukrytego zysku i nie podlega opodatkowaniu estońskim CIT.

W ocenie Spółki, z uwagi na fakt, że:

- warunki i cena najmu są ustalane zgodnie z zasadami rynkowymi i przy ustaleniach, jakie zaszłyby między dwoma niepowiązanymi podmiotami,

- świadczenia wykonywane na rzecz Spółki przez podmiot powiązany są niezbędne do prowadzenia jej działalności gospodarczej,

- usługi świadczone przez Wynajmującego nie są wykonywane w związku z prawem do udziału w zysku Spółki

- usługi najmu nieruchomości świadczone przez podmiot powiązany z Wnioskodawcą nie będą stanowiły dla Wnioskodawcy ukrytego zysku w rozumieniu art. 28m ust. 3 pkt 3 ustawy o CIT.

Odnosząc powyższe do niniejszej sprawy, należy zatem wskazać, że usługi najmu nieruchomości świadczone przez Wynajmującego nie będą stanowiły dla Wnioskodawcy, w sytuacji, kiedy ten podlegać będzie opodatkowaniu estońskim CIT, ukrytego zysku w rozumieniu art. 28m ust. 3 pkt 3 ustawy o CIT, a w konsekwencji nie będą podlegały opodatkowaniu estońskim CIT po stronie Spółki na podstawie art. 28m ust. 1 pkt 2 ustawy o CIT.

Ocena stanowiska

Stanowisko, które przedstawili Państwo we wniosku jest prawidłowe.

UZASADNIENIE interpretacji indywidualnej

Stosownie do art. 28m ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2587 z późn. zm., dalej: "ustawa o CIT")

opodatkowaniu ryczałtem podlega dochód odpowiadający:

1)

wysokości zysku netto wypracowanego w okresie opodatkowania ryczałtem w części, w jakiej zysk ten został uchwałą o podziale lub pokryciu wyniku finansowego netto przeznaczony:

a)

do wypłaty udziałowcom, akcjonariuszom albo wspólnikom (dochód z tytułu podzielonego zysku) lub

b)

na pokrycie strat powstałych w okresie poprzedzającym okres opodatkowania ryczałtem (dochód z tytułu zysku przeznaczonego na pokrycie strat);

2)

wysokości ukrytych zysków (dochód z tytułu ukrytych zysków);

3)

wysokości wydatków niezwiązanych z działalnością gospodarczą (dochód z tytułu wydatków niezwiązanych z działalnością gospodarczą);

4)

nadwyżce wartości rynkowej składników przejmowanego majątku lub wniesionego w drodze wkładu niepieniężnego ponad wartość podatkową tych składników (dochód z tytułu zmiany wartości składników majątku) - w przypadku łączenia, podziału, przekształcenia podmiotów lub wniesienia w drodze wkładu niepieniężnego przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części;

5)

sumie zysków netto osiągniętych w każdym roku podatkowym stosowania opodatkowania ryczałtem w części, w jakiej te zyski nie były zyskami podzielonymi lub nie zostały przeznaczone na pokrycie straty (dochód z tytułu zysku netto) - w przypadku podatnika, który zakończył opodatkowanie ryczałtem;

6)

wartości przychodów i kosztów podlegających zgodnie z przepisami o rachunkowości zarachowaniu w roku podatkowym i uwzględnieniu w zysku (stracie) netto, które nie zostały uwzględnione w tym zysku (stracie) netto (dochód z tytułu nieujawnionych operacji gospodarczych).

W myśl art. 28m ust. 3 ustawy o CIT,

przez ukryte zyski, o których mowa w ust. 1 pkt 2, rozumie się świadczenia pieniężne, niepieniężne, odpłatne, nieodpłatne lub częściowo odpłatne, wykonane w związku z prawem do udziału w zysku, inne niż podzielony zysk, których beneficjentem, bezpośrednio lub pośrednio, jest udziałowiec, akcjonariusz albo wspólnik lub podmiot powiązany bezpośrednio lub pośrednio z podatnikiem lub z tym udziałowcem, akcjonariuszem albo wspólnikiem, w szczególności:

1)

kwotę pożyczki (kredytu) udzielonej przez podatnika udziałowcowi, akcjonariuszowi albo wspólnikowi, w tym za pośrednictwem tworzonych z zysku funduszy, lub podmiotowi powiązanemu z udziałowcem, akcjonariuszem lub wspólnikiem oraz odsetki, prowizje, wynagrodzenia i opłaty od pożyczki (kredytu) udzielonej przez te podmioty podatnikowi;

2)

świadczenia wykonane na rzecz:

a)

fundacji prywatnej lub rodzinnej, podmiotu równoważnego takiej fundacji lub przedsiębiorstwa prowadzonego przez taką fundację albo taki podmiot, lub na rzecz beneficjentów takiej fundacji lub takiego podmiotu,

b)

trustu lub innego podmiotu albo stosunku prawnego o charakterze powierniczym;

3)

nadwyżkę wartości rynkowej transakcji określoną zgodnie z art. 11c ponad ustaloną cenę tej transakcji;

4)

nadwyżkę zwróconej kwoty dopłaty, wniesionej do spółki zgodnie z odrębnymi przepisami, ponad kwotę wniesionej dopłaty, przy czym jeżeli dopłata została wniesiona w walucie obcej, przeliczenia tej kwoty na złote dokonuje się według średniego kursu waluty obcej ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski na dzień odpowiednio zwrócenia dopłaty i faktycznego jej wniesienia;

5)

wypłacone z zysku wynagrodzenie z tytułu umorzenia udziału (akcji), ze zmniejszenia wartości udziału (akcji), z wystąpienia wspólnika ze spółki, ze zmniejszenia udziału kapitałowego wspólnika w spółce;

6)

równowartość zysku przeznaczonego na podwyższenie kapitału zakładowego;

7)

darowizny, w tym prezenty i ofiary wszelkiego rodzaju;

8)

wydatki na reprezentację;

9)

dopłaty wypłacone w przypadku połączenia lub podziału podmiotów;

10)

odsetki od udziału kapitałowego, wypłacane na rzecz wspólnika przez spółkę;

11)

zysk przeznaczony na uzupełnienie udziału kapitałowego wspólnika spółki;

12)

świadczenia pieniężne i niepieniężne wypłacone w przypadku zmniejszenia udziału kapitałowego wspólnika w spółce.

Stosownie do art. 28m ust. 4 ustawy o CIT,

do ukrytych zysków, o których mowa w ust. 1 pkt 2, nie zalicza się:

1)

wynagrodzeń z tytułów, o których mowa w art. 12 ust. 1 oraz art. 13 pkt 7, 8 i 9 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, oraz zasiłków pieniężnych z ubezpieczenia społecznego wypłaconych osobie fizycznej - w części, w jakiej suma tych wynagrodzeń i zasiłków wypłacona w danym miesiącu tej osobie nie przekracza pięciokrotności średniego miesięcznego wynagrodzenia wypłacanego przez podatnika z tytułów, o których mowa w art. 12 ust. 1 oraz art. 13 pkt 7, 8 i 9 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, nie więcej jednak niż pięciokrotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, przy czym średnie i przeciętne miesięczne wynagrodzenie ustala się za miesiąc poprzedzający miesiąc dokonania wypłat osobie fizycznej;

2)

wydatków i odpisów amortyzacyjnych oraz odpisów z tytułu trwałej utraty wartości, związanych z używaniem samochodów osobowych, środków transportu lotniczego, taboru pływającego oraz innych składników majątku:

a)

w pełnej wysokości - w przypadku składników majątku wykorzystywanych wyłącznie na cele działalności gospodarczej,

b)

w wysokości 50% - w przypadku składników majątku, które nie są wykorzystywane wyłącznie na cele działalności gospodarczej;

3)

kwoty pożyczki (kredytu) zwróconej przez podatnika udziałowcowi akcjonariuszowi lub wspólnikowi lub podmiotowi powiązanemu, z wyłączeniem odsetek, prowizji, wynagrodzeń i opłat.

Zgodnie z art. 28m ust. 8 ustawy o CIT:

wartość nieodpłatnych i częściowo odpłatnych świadczeń, o której mowa w ust. 3, określa się zgodnie z art. 12 ust. 5-6a.

Stosownie do art. 28c pkt 1 ww. ustawy,

ilekroć w niniejszym rozdziale jest mowa o podmiotach powiązanych - oznacza to podmioty powiązane w rozumieniu art. 11a ust. 1 pkt 4, przy czym wielkość udziałów i praw, o których mowa w art. 11a ust. 2 pkt 1 lit. a-c, wynosi, z zastrzeżeniem art. 28j ust. 1 pkt 2 lit. g, co najmniej 5%.

W myśl art. 11a ust. 1 pkt 4 ustawy o CIT,

ilekroć w niniejszym rozdziale jest mowa o podmiotach powiązanych - oznacza to:

a)

podmioty, z których jeden podmiot wywiera znaczący wpływ na co najmniej jeden inny podmiot, lub

b)

podmioty, na które wywiera znaczący wpływ:

- ten sam inny podmiot lub

- małżonek, krewny lub powinowaty do drugiego stopnia osoby fizycznej wywierającej znaczący wpływ na co najmniej jeden podmiot, lub

c)

spółkę niebędącą osobą prawną i jej wspólnika, lub,

ca) spółkę, o której mowa w art. 1 ust. 3 pkt 1, i jej komplementariusza, lub

cb) spółkę, o której mowa w art. 1 ust. 3 pkt 1a, i jej wspólnika, lub d) podatnika i jego zagraniczny zakład, a w przypadku podatkowej grupy kapitałowej - spółkę kapitałową wchodzącą w jej skład i jej zagraniczny zakład.

Stosownie do art. 11a ust. 2 ww. ustawy

przez wywieranie znaczącego wpływu, o którym mowa w ust. 1 pkt 4 lit. a i b, rozumie się:

1)

posiadanie bezpośrednio lub pośrednio co najmniej 25%:

a)

udziałów w kapitale lub

b)

praw głosu w organach kontrolnych, stanowiących lub zarządzających, lub

c)

udziałów lub praw do udziału w zyskach, stratach, lub majątku, lub ich ekspektatywy, w tym jednostek uczestnictwa i certyfikatów inwestycyjnych, lub,

2)

faktyczną zdolność osoby fizycznej do wpływania na podejmowanie kluczowych decyzji gospodarczych przez osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, lub

3)

pozostawanie w związku małżeńskim albo występowanie pokrewieństwa lub powinowactwa do drugiego stopnia.

Zgodnie z art. 11c ustawy o CIT:

1. Podmioty powiązane są obowiązane ustalać ceny transferowe na warunkach, które ustaliłyby między sobą podmioty niepowiązane.

2. Jeżeli w wyniku istniejących powiązań zostaną ustalone lub narzucone warunki różniące się od warunków, które ustaliłyby między sobą podmioty niepowiązane, i w wyniku tego podatnik wykazuje dochód niższy (stratę wyższą) od tego, jakiego należałoby oczekiwać, gdyby wymienione powiązania nie istniały, organ podatkowy określa dochód (stratę) podatnika bez uwzględnienia warunków wynikających z tych powiązań.

3. Określając wysokość dochodu (straty) podatnika w sytuacji, o której mowa w ust. 2, organ podatkowy bierze pod uwagę faktyczny przebieg i okoliczności zawarcia i realizacji transakcji kontrolowanej oraz zachowanie stron tej transakcji.

4. W przypadku gdy organ podatkowy uzna, że w porównywalnych okolicznościach podmioty niepowiązane kierujące się racjonalnością ekonomiczną nie zawarłyby danej transakcji kontrolowanej lub zawarłyby inną transakcję, lub dokonałyby innej czynności, zwanych dalej "transakcją właściwą", uwzględniając:

1)

warunki, które ustaliły między sobą podmioty powiązane,

2)

fakt, że warunki ustalone między podmiotami powiązanymi uniemożliwiają określenie ceny transferowej na takim poziomie, na jaki zgodziłyby się podmioty niepowiązane kierujące się racjonalnością ekonomiczną uwzględniając opcje realistycznie dostępne w momencie zawarcia transakcji

- organ ten określa dochód (stratę) podatnika bez uwzględnienia transakcji kontrolowanej, a w przypadku gdy jest to uzasadnione, określa dochód (stratę) podatnika z transakcji właściwej względem transakcji kontrolowanej.

5. Podstawą zastosowania ust. 4 nie może być wyłącznie:

1)

trudność w weryfikacji ceny transferowej przez organ podatkowy albo

2)

brak porównywalnych transakcji występujących pomiędzy podmiotami niepowiązanymi w porównywalnych okolicznościach.

6. Za okres objęty uprzednim porozumieniem cenowym, porozumieniem inwestycyjnym, o którym mowa w art. 20zs § 1 Ordynacji podatkowej, albo porozumieniem podatkowym, o którym mowa w art. 20zb pkt 2 Ordynacji podatkowej, organ podatkowy nie określa zobowiązania podatkowego (wysokości straty) w zakresie, w jakim wykazany przez podatnika dochód (strata) został ustalony zgodnie z tym porozumieniem.

Przedmiotem opodatkowania w systemie ryczałtu jest zatem co do zasady efektywna dystrybucja zysku ze spółki kapitałowej do jej udziałowca/akcjonariusza/wspólnika, przy czym przepisy nie ograniczają się wyłącznie do opodatkowania dywidend, ale uwzględniają również inne formy dystrybucji.

Istotą przyjętego modelu jest odroczenie opodatkowania dystrybuowanego zysku do dnia podjęcia uchwały o przeznaczeniu tego zysku i wypłat równoważnych takiej dystrybucji. Intencją ustawodawcy jest zatem uwzględnienie w katalogu dochodów do opodatkowaniem także innych, alternatywnych niż dywidenda, świadczeń dokonanych na rzecz udziałowców/akcjonariuszy albo wspólników lub podmiotów powiązanych bezpośrednio lub pośrednio z podatnikiem lub z tymi udziałowcami/akcjonariuszami/wspólnikami, (tzw. ukryte zyski).

Przy czym ukryte zyski stanowią dla podatnika wszelkie świadczenia spółki:

- wykonane w związku z prawem do udziału w zysku,

- inne niż podzielony zysk o charakterze pieniężnym, niepieniężnym, odpłatnym, nieodpłatnym lub częściowo odpłatnym (wartość nieodpłatnych i częściowo odpłatnych świadczeń określa się zgodnie z art. 12 ust. 5-6a ustawy o CIT),

- wykonane bezpośrednio lub pośrednio na rzecz udziałowca/akcjonariusza/wspólnika lub podmiotu powiązanego,

- wykonane bezpośrednio lub pośrednio z podatnikiem lub z tym udziałowcem/akcjonariuszem/wspólnikiem.

Z przedstawionego we wniosku opisu zdarzenia przyszłego wynika, że prowadzicie Państwo działalność gospodarczą w zakresie sprzedaży samochodów. Ponadto świadczycie Państwo także usługi w serwisach, blacharnio-lakierniach i stacjach kontroli pojazdu, oferujecie kredytowanie samochodów każdej marki wraz z usługami serwisowymi, a także posiadacie w swojej ofercie ubezpieczenia OC, AC oraz NNW. Planujecie Państwo zostać podatnikiem ryczałtu od dochodów spółek. Obecnie prowadzicie działalność na nieruchomościach najmowanych od podmiotu powiązanego, którego wspólnikami są również Państwa udziałowcy. Najmowane nieruchomości, ze względu na specyfikę prowadzonej działalności, zostały dostosowane przez Wynajmującego do Państwa działalności, natomiast ponieśliście nakłady na ich ostateczne wykończenie (wykazując je jako inwestycje w obcym środku trwałym). Najem przedmiotowych nieruchomości jest dla Państwa korzystniejszy niż zakup nieruchomości na własność i wpisuje się w całokształt polityki prowadzenia przez Państwa działalności gospodarczej. Nie posiadacie Państwo własnych nieruchomości - najmowane przez Państwa nieruchomości nie stanowiły także w latach poprzednich Państwa (lub Państwa poprzedników prawnych) majątku. Wszystkie najmowane nieruchomości stanowią własność Wynajmującego. Pierwsza nieruchomość została wynajęta przez Państwa w 2009 r., kolejne w następnych latach, a zakres najmu sukcesywnie zwiększał się wraz z rozwojem działalności gospodarczych Państwa oraz Wynajmującego. Nie wynajmujecie i nie wynajmowaliście Państwo innych nieruchomości od podmiotów niepowiązanych. Najem nieruchomości nie ma na celu dokapitalizowania wynajmującego. Zarówno Państwo, jak i Wynajmujący posiadacie aktywa niezbędne do prowadzenia swoich odrębnych od siebie działalności gospodarczych. Zawierane przez Strony umowy na świadczenie usług najmu, wynikały oraz w dalszym ciągu wynikają z faktycznych Państwa potrzeb biznesowych generowanych przez wolny rynek. Warunki i cena najmu są ustalane zgodnie z zasadami rynkowymi i przy ustaleniach, jakie zaszłyby między dwoma niepowiązanymi podmiotami. Wysokość czynszu ustalana jest w oparciu o pisemną opinię rzeczoznawcy majątkowego i jest on waloryzowany wskaźnikiem wzrostu cen towarów i usług.

W związku z planowanym wyborem opodatkowania estońskim CIT poddaliście Państwo w wątpliwość czy czynsz za najem wskazanych wyżej nieruchomości opłacany przez Państwa na rzecz Wynajmującego, którego wspólnikami są Państwa udziałowcy, będzie w ramach estońskiego CIT stanowił ukryty zysk.

Jak wskazano powyżej, definicję ukrytych zysków zawiera art. 28m ust. 3 ustawy o CIT, zgodnie z którym przez ukryte zyski, o których mowa w ust. 1 pkt 2, rozumie się świadczenia pieniężne, niepieniężne, odpłatne, nieodpłatne lub częściowo odpłatne, wykonane w związku z prawem do udziału w zysku, inne niż podzielony zysk, których beneficjentem, bezpośrednio lub pośrednio, jest udziałowiec, akcjonariusz albo wspólnik lub podmiot powiązany bezpośrednio lub pośrednio z podatnikiem lub z tym udziałowcem, akcjonariuszem albo wspólnikiem (...).

W przepisie art. 28m ust. 3 ustawy o CIT, wskazano zatem na otwarty katalog świadczeń, które mogą zostać uznane za dochód z tytułu ukrytych zysków, ale również wskazane zostały przykłady transakcji traktowanych jako taki dochód. Zauważyć należy, że nadwyżka wartości rynkowej transakcji określona zgodnie z art. 11c ponad ustaloną cenę tej transakcji (art. 28m ust. 3 pkt 3 ustawy o CIT) została wymieniona w tym katalogu tylko jako jeden z przykładów.

Powyższy przykład odwołujący się do transakcji pomiędzy spółką a podmiotem powiązanym (art. 28m ust. 3 pkt 3 ustawy o CIT) nakazuje zatem odczytywać pojęcie ukrytych zysków również poprzez odwołanie się do rynkowych warunków transakcji. W sytuacji, w której świadczenia spółki na rzecz podmiotów powiązanych przewyższać będą ich wartość rynkową powstawać będzie ukryty zysk opodatkowany ryczałtem w spółce.

Przy czym, jak przedstawione zostało wcześniej, zdanie wstępne przepisu art. 28m ust. 3 ustawy o CIT, wskazuje na otwarty (a nie zamknięty) katalog świadczeń mogących prowadzić do powstania dochodu z tytułu ukrytych zysków. Dlatego ocena czy określone świadczenie spełni warunki do uznania za dochód z tytułu ukrytego zysku powinna zostać dodatkowo przeprowadzona w oparciu o przesłanki wynikające ze zdania wstępnego przepisu art. 28m ust. 3 ustawy CIT. Jak z niego wynika dochód z tytułu ukrytego zysku nie obejmuje świadczeń, które nie są wykonane w związku z prawem do udziału w zysku, czyli świadczeń podjętych (wykonanych) bez jakiegokolwiek wpływu podmiotów powiązanych na działanie i decyzje spółki opodatkowanej ryczałtem, w zakresie ocenianego świadczenia.

Przepis art. 28m ust. 3 ustawy o CIT wskazuje, że za ukryty zysk uznaje się każde świadczenie, którego beneficjentem, bezpośrednio lub pośrednio, jest wspólnik lub inny podmiot powiązany i które jest wykonane w związku z prawem do udziału w zysku, innym niż podzielony zysk. W praktyce może to oznaczać np. świadczenia powstałe w wyniku uzgodnień, których nie zawarłyby podmioty niepowiązane.

Ocena czy transakcja mogłaby zostać zawarta między podmiotami niepowiązanymi nie powinna się zatem ograniczać jedynie do oceny ustalonej ceny transakcji (według wartości rynkowej) ale powinna również uwzględnić fakt czy doszłoby w ogóle do zawarcia danej transakcji, gdyby nie uczestniczyły w niej podmioty powiązane (tj. czy doszłoby do takiej transakcji między podmiotami niepowiązanymi). Dokonując takiej oceny należy uwzględnić potrzeby spółki z punktu widzenia przedmiotu jej działalności, zasadności zakupu lub świadczenia takiej transakcji w aspekcie sytuacji majątkowej spółki czy faktycznych jej potrzeb biznesowych.

W relacji spółka - podmiot powiązany istotne może być w przedmiotowej ocenie to, czy wspólnik zadbał o wyposażenie spółki w aktywa niezbędne dla prowadzonej działalności gospodarczej i czy ewentualny niedobór tych aktywów nie jest przyczyną działań polegających na dokapitalizowywaniu w następstwie tego spółki, tj. dokapitalizowywaniu w innej formie niż w postaci wkładu do spółki (np. w formie pożyczki, udostępniania nieruchomości).

Również inne świadczenia ekwiwalentne dywidendzie, czyli świadczenia, które pod pozorem inaczej nazwanej czynności prawnej (jednej lub wielu) prowadzą de facto do korzyści podmiotu powiązanego, która bez wykonania tego świadczenia zostałaby zrealizowana w postaci dywidendy kreują dochód z tytułu ukrytych zysków.

Odnosząc powołane przepisy prawa podatkowego oraz przedstawione wyżej wyjaśnienia do przedstawionego we wniosku okoliczności stwierdzić należy, że wpłacany przez Państwa na rzecz podmiotu powiązanego (Wynajmującego) czynsz z tytułu najmu wskazanych we wniosku nieruchomości nie będzie stanowił ukrytych zysków, o których mowa w art. 28m ust. 1 pkt 2 ustawy o CIT w zw. z art. 28m ust. 3 ustawy o CIT, w tym ukrytego zysku w rozumieniu art. 28m ust. 3 pkt 3 ustawy o CIT.

Jak wynika bowiem z opisu sprawy:

- warunki i cena najmu wskazanych we wniosku nieruchomości są ustalane zgodnie z zasadami rynkowymi i przy ustaleniach, jakie zaszłyby między dwoma niepowiązanymi podmiotami,

- zawierane przez Strony umowy na świadczenie usług najmu wynikały i wynikają z Państwa potrzeb biznesowych,

- wykorzystujecie Państwo wskazane we wniosku nieruchomości w toku prowadzonej działalności gospodarczej,

- najem nieruchomości nie ma na celu dokapitalizowania wynajmującego,

- zarówno Państwo, jak i Wynajmujący posiadacie aktywa niezbędne do prowadzenia swoich odrębnych od siebie działalności gospodarczych,

- pierwsza nieruchomość została wynajęta przez Państwa w 2009 r., kolejne w następnych latach,

- najmowane przez Państwa nieruchomości nie stanowiły w latach poprzednich Państwa (lub Państwa poprzedników prawnych) majątku,

- najmowane nieruchomości, ze względu na specyfikę prowadzonej działalności, zostały dostosowane przez Wynajmującego do Państwa działalności, natomiast ponieśliście nakłady na ich ostateczne wykończenie,

- najem przedmiotowych nieruchomości jest dla Państwa korzystniejszy niż zakup nieruchomości na własność i wpisuje się w całokształt polityki prowadzenia działalności gospodarczej.

Powyższe okoliczności wskazują, że dokonywane przez Państwa na rzecz podmiotu powiązanego (Wynajmującego) płatności czynszu, w związku z wynajmem wskazanych we wniosku nieruchomości nie będą stanowiły świadczeń zdefiniowanych w art. 28m ust. 3 ustawy o CIT, tj. świadczeń wykonanych w związku z prawem do udziału w zysku, innych niż podzielony zysk.

W konsekwencji, Państwa stanowisko zgodnie z którym, wypłacany w trakcie opodatkowania estońskim CIT na rzecz Wynajmującego czynsz z tytułu nabytej usługi najmu wskazanych we wniosku nieruchomości nie będzie stanowił dla Państwa ukrytego zysku, w tym w rozumieniu art. 28m ust. 3 pkt 3 ustawy o CIT, a w konsekwencji nie będzie podlegał po Państwa stronie opodatkowaniu ryczałtem od dochodów spółek, na podstawie art. 28m ust. 1 pkt 2 ustawy o CIT - jest prawidłowe.

Nadmienić jednak należy, iż ocena okoliczności wpływu powiązań pomiędzy podmiotami na zasadność i racjonalność zawartych transakcji, w tym zasad rynkowych przy ich zawieraniu, nie może być dokonywana w postępowaniu interpretacyjnym. Dokładne zbadanie okoliczności zawartych transakcji pomiędzy spółką a podmiotem powiązanym pod kątem spełnienia/niespełnienia przesłanek do uznania/nieuznania dokonanych transakcji za ukryte zyski zdefiniowane w art. 28m ust. 3 ustawy o CIT możliwe jest w postępowaniu podatkowym, w wyniku analizy i oceny dowodów.

Jeżeli w wyniku takiego postępowanie okazałoby się, że wynagrodzenie należy uznać za ukryty zysk wspólnika spółki wówczas interpretacja nie będzie pełniła funkcji ochronnej w rozumieniu przepisów Ordynacji podatkowej.

Dodatkowe informacje

Informacja o zakresie rozstrzygnięcia

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego, które Państwo przedstawili i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Interpretacja rozstrzyga wyłącznie w zakresie wskazanym sformułowanym przez Państwa we wniosku pytaniem.

POUCZENIE o funkcji ochronnej interpretacji

Funkcję ochronną interpretacji indywidualnych określają przepisy art. 14k-14nb ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2021 r. poz. 1540 z późn. zm.). Interpretacja będzie mogła pełnić funkcję ochronną, jeśli: Państwa sytuacja będzie zgodna (tożsama) z opisem stanu faktycznego/zdarzenia przyszłego i zastosują się Państwo do interpretacji.

Zgodnie z art. 14na § 1 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n Ordynacji podatkowej nie stosuje się, jeśli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej jest elementem czynności, które są przedmiotem decyzji wydanej:

1)

z zastosowaniem art. 119a;

2)

w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług;

3)

z zastosowaniem środków ograniczających umowne korzyści.

Zgodnie z art. 14na § 2 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli korzyść podatkowa, stwierdzona w decyzjach wymienionych w § 1, jest skutkiem zastosowania się do utrwalonej praktyki interpretacyjnej, interpretacji ogólnej lub objaśnień podatkowych.

POUCZENIE o prawie do wniesienia skargi na interpretację

Mają Państwo prawo do zaskarżenia tej interpretacji indywidualnej do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w (...). Zasady zaskarżania interpretacji indywidualnych reguluje ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2023 r. poz. 329; dalej jako "p.p.s.a.").

Skargę do Sądu wnosi się za pośrednictwem Dyrektora KIS (art. 54 § 1 p.p.s.a.). Skargę należy wnieść w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia interpretacji indywidualnej (art. 53 § 1 p.p.s.a.):

- w formie papierowej, w dwóch egzemplarzach (oryginał i odpis) na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała (art. 47 § 1 p.p.s.a.), albo

- w formie dokumentu elektronicznego, w jednym egzemplarzu (bez odpisu), na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Krajowej Informacji Skarbowej na platformie ePUAP: /KIS/SkrytkaESP (art. 47 § 3 i art. 54 § 1a p.p.s.a.).

Skarga na interpretację indywidualną może opierać się wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną (art. 57a p.p.s.a.).

Podstawa prawna dla wydania interpretacji

Podstawą prawną dla wydania tej interpretacji jest art. 13 § 2a oraz art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2022 r. poz. 2651 z późn. zm.).

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl