0111-KDIB1-3.4017.2.2023.2.JKU - Ochrona wynikająca z interpretacji w przypadku podziału spółki

Pisma urzędowe
Status:  Aktualne

Pismo z dnia 13 października 2023 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej 0111-KDIB1-3.4017.2.2023.2.JKU Ochrona wynikająca z interpretacji w przypadku podziału spółki

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA - stanowisko nieprawidłowe

Szanowni Państwo,

stwierdzam, że Państwa stanowisko w sprawie oceny skutków podatkowych opisanego zdarzenia przyszłego w Ordynacji podatkowej jest nieprawidłowe.

Zakres wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej

9 czerwca 2023 r. wpłynął Państwa wniosek z 2 czerwca 2023 r. o wydanie interpretacji indywidualnej, który dotyczy ustalenia, czy po Podziale Wnioskodawca będzie następcą prawnym i podatkowym Spółki Dzielonej w odniesieniu do:

- Interpretacji otrzymanych przed Podziałem oraz będzie korzystał - na zasadach określonych w art. 14k-14 m Ordynacji Podatkowej w takim zakresie, w jakim przysługiwałaby ona Spółce Dzielonej - z pełnej ochrony prawnej wynikającej z otrzymanych Interpretacji, we wszystkich przypadkach opisanych w zdarzeniu przyszłym niniejszego wniosku (pkt 1-4), zarówno z tytułu czynności/transakcji/zdarzeń zaistniałych przed, jak i po Podziale,

- Opinii otrzymanych przed Podziałem oraz będzie uprawniony do zwolnień/preferencji wynikających z tych Opinii (w szczególności będzie uprawniony do zastosowania art. 26 ust. 2g Ustawy o CIT), we wszystkich przypadkach opisanych w zdarzeniu przyszłym niniejszego wniosku (pkt 1-4), zarówno z tytułu czynności/transakcji/zdarzeń zaistniałych przed, jak i po Podziale.

Uzupełnili go Państwo - w odpowiedzi na wezwanie - pismem z 28 lipca 2023 r. (data wpływu 28 lipca 2023 r.). Treść wniosku jest następująca:

Opis zdarzenia przyszłego

X spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej: "Spółka"; "Wnioskodawca") będąca osobą prawną, zarejestrowaną jako czynny podatnik VAT, powstała w związku z globalną reorganizacją (wydzieleniem) w ramach grupy Y polegającą na ustanowieniu osobnej jednostki - Z - zajmującej się wytwarzaniem i recyklingiem katalizatorów samochodowych oraz powiązanymi usługami w zakresie metali szlachetnych.

Spółka została zarejestrowana w listopadzie 2022 r., a rozpoczęcie działalności planowane jest na lipiec 2023 r. Spółka, w wyniku podziału przez wydzielenie ze struktur A (dalej: "Spółka Dzielona"), obejmie zakład produkcji katalizatorów w Środzie Śląskiej zatrudniający około 550 pracowników oraz globalne biuro Z, w którym docelowo zatrudnienie znajdzie kilkudziesięciu pracowników świadczących usługi biznesowe dla Z na całym świecie.

Spółka Dzielona jest obecnie największą spółką z grupy działającą w Polsce. Portfolio produktów oferowanych przez Spółkę Dzieloną obejmuje m.in. (...). W Spółce Dzielonej prowadzone są obecnie 3 główne dziedziny działalności (dalej: "Ogólna Działalność"):

a)

działalność handlowa, której przedmiotem są produkty różnych segmentów produktów;

b)

działalność usługowa, której przedmiotem jest realizowanie zadań wspierających na potrzeby innych jednostek organizacyjnych;

c)

działalność w zakresie produkcji i sprzedaży katalizatorów (dalej: "Działalność CCE"). Działalność CCE obejmuje również usługi związane z produkcją i sprzedażą katalizatorów oraz świadczenie usług dla zagranicznych spółek prowadzących działalność w ww. obszarze.

Należy wskazać, że Wnioskodawca zamierza kontynuować prowadzoną dotychczas Działalność CCE. Przeniesienie Działalności CCE, prowadzonej obecnie w ramach Spółki Dzielonej do Wnioskodawcy, ma nastąpić w drodze podziału przez wydzielenie ze Spółki Dzielonej. Podział Spółki Dzielonej i przeniesienie aktywów, zobowiązań oraz pracowników związanych z Działalnością CCE do Wnioskodawcy w zamian za wyemitowanie udziałów na rzecz udziałowca Spółki Dzielonej (dalej: "Podział") zostanie przeprowadzony zgodnie z art. 529 § 1 pkt 4 Kodeksu spółek handlowych. W wyniku podziału przez wydzielenie zorganizowana część działalności Spółki Dzielonej składająca się z Działalności CCE zostanie przeniesiona do Wnioskodawcy (kwestia uznania wydzielonej Działalności CCE jako zorganizowanej części przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 4a pkt 4 Ustawy o CIT została potwierdzona w interpretacji indywidualnej). W zamian za przeniesienie Działalności CCE do Wnioskodawcy udziałowiec Spółki Dzielonej otrzyma nowo wyemitowane udziały Wnioskodawcy.

Spółka Dzielona w związku z prowadzoną działalnością, na przestrzeni ostatnich lat uzyskała szereg indywidualnych interpretacji prawa podatkowego potwierdzających sposób ujęcia dla celów podatkowych czynności/transakcji/zdarzeń, dotyczących działalności gospodarczej Spółki Dzielonej. Niektóre z uzyskanych przez Spółkę Dzieloną interpretacji podatkowych potwierdzają sposób ujęcia dla celów podatkowych powtarzalnych czynności/transakcji/zdarzeń, tj. takich czynności/transakcji/zdarzeń, które dotyczą jej działalności gospodarczej oraz które nadal będą występowały (z takim samym lub innym natężeniem/częstotliwością/skalą) w działalności gospodarczej prowadzonej przez Spółkę po Podziale.

Indywidualne interpretacje podatkowe uzyskane przez Spółkę Dzieloną, ze względu na rodzaj działalności, do której się odnoszą, można wyróżnić w sposób następujący:

A. Interpelacje indywidualne dot. czynności/transakcji/zdarzeń związanych stricte z Działalnością CCE;

B. Interpelacje indywidualne dot. czynności/transakcji/zdarzeń związanych z Ogólną Działalnością Spółki Dzielonej (tj. dotyczących zarówno Działalności CCE jak i pozostałej działalności);

C. Interpelacje indywidualne dot. czynności/transakcji/zdarzeń związanych z działalnością inną niż Działalność CCE.

W tak przedstawionym zdarzeniu przyszłym Spółka ma wątpliwości, czy zostanie następcą prawnym i podatkowym w zakresie ochrony prawnej wynikającej z:

- indywidualnych interpretacji podatkowych (dalej: "Interpretacje"), wydanych na podstawie art. 14b ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2022 r. poz. 2651 z późn. zm., dalej: "Ordynacja Podatkowa");

- opinii o stosowaniu przez płatnika (Spółki Dzielonej) preferencji w zryczałtowanym podatku dochodowym od osób prawnych od niektórych należności wypłacanych na rzecz nierezydenta (dalej: "Opinie"), wydanych zgodnie z art. 26b ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2022 r. poz. 2587, dalej: "Ustawa o CIT"),

Spółka zaznacza przy tym, że możliwe są następujące przypadki:

1.

otrzymanie Interpretacji/Opinii przez Spółkę Dzieloną przed momentem Podziału, a dotyczących czynności/transakcji/zdarzeń, które zaistniały przed Podziałem, z zakresu Działalności CCE;

2.

otrzymanie Interpretacji/Opinii przez Spółkę Dzieloną przed momentem Podziału, a dotyczących czynności/transakcji/zdarzeń, które zaistniały przed Podziałem, a związanych z Ogólną Działalnością;

3.

otrzymanie Interpretacji/Opinii przez Spółkę Dzieloną przed momentem Podziału, a dotyczących czynności/transakcji/zdarzeń, które są związane z Działalnością CCE i zaistniały przed Podziałem oraz które nadal będą występowały (z takim samym lub innym natężeniem/częstotliwością/skalą) po Podziale;

4.

otrzymanie Interpretacji/Opinii przez Spółkę Dzieloną przed momentem Podziału, a dotyczących czynności/transakcji/zdarzeń, które zaistniały przed Podziałem w związku z Ogólną Działalnością oraz które nadal będą występowały (z takim samym lub innym natężeniem/częstotliwością/skalą) po Podziale.

Tytułem uzupełnienia, pismem z 28 lipca 2023 r., Wnioskodawca wskazał, że majątek pozostający w Spółce Dzielonej będzie stanowił zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 4a pkt 4 ustawy o CIT. Takie stanowisko potwierdza wydana dla interpretacja indywidualna z 29 września 2022 r., o sygnaturze 0111-KDIB1-1.4010.451.2022.2.SH.

Pytania

1. Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, zgodnie z którym po Podziale będzie On następcą prawnym i podatkowym Spółki Dzielonej w odniesieniu do Interpretacji otrzymanych przed Podziałem oraz będzie korzystał - na zasadach określonych w art. 14k-14 m Ordynacji Podatkowej w takim zakresie, w jakim przysługiwałaby ona Spółce Dzielonej - z pełnej ochrony prawnej wynikającej z otrzymanych Interpretacji, we wszystkich przypadkach opisanych w zdarzeniu przyszłym niniejszego wniosku (pkt 1-4), zarówno z tytułu czynności/transakcji/zdarzeń zaistniałych przed, jak i po Podziale?

2. Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, zgodnie z którym po Podziale będzie On następcą prawnym i podatkowym Spółki Dzielonej w odniesieniu do Opinii otrzymanych przed Podziałem oraz będzie uprawniony do zwolnień/preferencji wynikających z tych Opinii (w szczególności będzie uprawniony do zastosowania art. 26 ust. 2g Ustawy o CIT), we wszystkich przypadkach opisanych w zdarzeniu przyszłym niniejszego wniosku (pkt 1-4), zarówno z tytułu czynności/transakcji/zdarzeń zaistniałych przed, jak i po Podziale?

Państwa stanowisko w sprawie

Zdaniem Wnioskodawcy:

1. Po Podziale Spółka będzie następcą prawnym i podatkowym Spółki Dzielonej w zakresie Interpretacji, o których mowa w zdarzeniu przyszłym niniejszego Wniosku i będzie korzystała - na zasadach określonych w art. 14k-14 m Ordynacji podatkowej oraz w takim zakresie, w jakim przysługiwałaby ona Spółce Dzielonej - z pełnej ochrony prawnej wynikającej z otrzymanych Interpretacji, zarówno z tytułu czynności/transakcji/zdarzeń zaistniałych przed, jak i po Podziale.

2. Spółka będzie następcą prawnym i podatkowym Spółki Dzielonej w zakresie Opinii, o których mowa w zdarzeniu przyszłym niniejszego Wniosku i będzie uprawniona do zwolnień/preferencji wynikających z tych Opinii (w szczególności będzie uprawniona do zastosowania art. 26 ust. 2g Ustawy o CIT), zarówno z tytułu czynności/transakcji/zdarzeń zaistniałych przed, jak i po Podziale.

UZASADNIENIE stanowiska Wnioskodawcy do pytania 1 i 2:

1. Ramy prawne

a. Sukcesja

Zgodnie z art. 93c § 1 Ordynacji Podatkowej, osoby prawne przejmujące lub osoby prawne powstałe w wyniku podziału wstępują, z dniem podziału lub z dniem wydzielenia, we wszelkie przewidziane w przepisach prawa podatkowego prawa i obowiązki osoby prawnej dzielonej pozostające w związku z przydzielonymi im, w planie podziału, składnikami majątku.

Ponadto ww. przepis art. 93c § 1 stosuje się, jeżeli majątek przejmowany na skutek podziału, a przy podziale przez wydzielenie - także majątek osoby prawnej dzielonej, stanowi zorganizowaną część przedsiębiorstwa (art. 93c § 2).

Ponadto, zgodnie z art. 93d Ordynacji Podatkowej, przepisy art. 93-93c mają zastosowanie również do praw i obowiązków wynikających z decyzji wydanych na podstawie przepisów prawa podatkowego oraz porozumienia inwestycyjnego.

Odnosząc się do zakresu przedmiotowego art. 93c § 1 Ordynacji Podatkowej, należy podkreślić, że wskazany przepis posługuje się pojęciem wszelkich przewidzianych w przepisach prawa podatkowego praw i obowiązków osoby prawnej dzielonej pozostających w związku z przydzielonymi im, w planie podziału, składnikami majątku.

Pojęcie "przepisy prawa podatkowego", zostało zdefiniowane w art. 3 pkt 2 Ordynacji Podatkowej, gdzie przez przepisy prawa podatkowego rozumie się przepisy ustaw podatkowych, postanowienia ratyfikowanych przez Rzeczpospolitą Polską umów o unikaniu podwójnego opodatkowania oraz ratyfikowanych przez Rzeczpospolitą Polską innych umów międzynarodowych dotyczących problematyki podatkowej, a także przepisy aktów wykonawczych wydanych na podstawie ustaw podatkowych.

b. Interpretacje podatkowe

Zgodnie z art. 14k § 1 Ordynacji Podatkowej, zastosowanie się do interpretacji indywidualnej przed jej zmianą, stwierdzeniem jej wygaśnięcia lub przed doręczeniem organowi podatkowemu odpisu prawomocnego orzeczenia sądu administracyjnego uchylającego interpretację indywidualną nie może szkodzić wnioskodawcy, jak również w przypadku nieuwzględnienia jej w rozstrzygnięciu sprawy podatkowej.

Jednocześnie zgodnie z art. 14k § 3 Ordynacji Podatkowej, w zakresie związanym z zastosowaniem się do interpretacji, która uległa zmianie, której wygaśnięcie stwierdzono, lub interpretacji nieuwzględnionej w rozstrzygnięciu sprawy podatkowej, nie wszczyna się postępowania w sprawach o przestępstwa skarbowe lub wykroczenia skarbowe, a postępowanie wszczęte w tych sprawach umarza się oraz nie nalicza się odsetek za zwłokę.

W myśl natomiast art. 14m § 1 Ordynacji Podatkowej, zastosowanie się do interpretacji, która następnie została zmieniona, której wygaśnięcie stwierdzono lub która nie została uwzględniona w rozstrzygnięciu sprawy podatkowej, powoduje zwolnienie z obowiązku zapłaty podatku w zakresie wynikającym ze zdarzenia będącego przedmiotem interpretacji, jeżeli:

1)

zobowiązanie nie zostało prawidłowo wykonane w wyniku zastosowania się do interpretacji, która uległa zmianie, lub interpretacji nieuwzględnionej w rozstrzygnięciu sprawy podatkowej oraz

2)

skutki podatkowe związane ze zdarzeniem, któremu odpowiada stan faktyczny będący przedmiotem interpretacji, miały miejsce po opublikowaniu interpretacji ogólnej albo po doręczeniu interpretacji indywidualnej.

c. Opinie o stosowaniu zwolnienia lub preferencji

W myśl art. 26b Ustawy o CIT, organ podatkowy na wniosek złożony przez podatnika, płatnika lub podmiot dokonujący wypłaty należności za pośrednictwem podmiotów prowadzących rachunki papierów wartościowych albo rachunki zbiorcze wydaje opinię o stosowaniu przez płatnika zwolnienia z poboru zryczałtowanego podatku dochodowego, od wypłacanych na rzecz podatnika należności, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 1 lub art. 22 ust. 1, lub stosowaniu stawki podatku wynikającej z właściwej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania albo niepobraniu podatku zgodnie z taką umową (opinia o stosowaniu preferencji), jeżeli we wniosku zostało wykazane spełnienie warunków określonych w art. 21 ust. 3-9 lub w art. 22 ust. 4-6 albo warunków zastosowania umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania.

Przedstawione powyżej przepisy Ordynacji Podatkowej formułują tzw. sukcesję generalną częściową, wiążącą następstwo prawne osób prawnych przejmujących lub powstałych w wyniku podziału z objęciem majątku stanowiącego zorganizowaną część przedsiębiorstwa. Należy więc uznać, iż prawa i obowiązki, które nie pozostają w związku z przydzielonym w planie podziału majątkiem, nie są przedmiotem sukcesji podatkowej.

2. Sukcesja, a przedstawione zdarzenie przyszłe

a. Zakres przedmiotowy sukcesji

Ustawodawca w cytowanym art. 93c § 1 Ordynacji Podatkowej, posłużył się sformułowaniem dotyczącym wstąpienia przez osobę prawną przejmującą lub powstałą w wyniku podziału "we wszelkie" przewidziane w przepisach prawa podatkowego prawa i obowiązki dzielonej osoby prawnej, pozostające w związku z przydzielonym w planie podziału majątkiem.

Zdaniem Wnioskodawcy, następstwo prawne w prawie podatkowym należy rozumieć jako wstąpienie we wszystkie przewidziane regulacjami podatkowymi prawa i obowiązki podatnika, w tym również nabyte na mocy interpretacji indywidualnych, nawet pomimo braku analogicznych regulacji jak ta wynikająca z art. 93d Ordynacji Podatkowej w stosunku do decyzji wydanych na podstawie przepisów prawa podatkowego (brak bezpośredniej referencji przepisów o sukcesji do praw wynikających z otrzymanych przez podatnika interpretacji indywidualnych). Art. 93c Ordynacji Podatkowej wyraźnie wskazuje bowiem na wstąpienie we wszystkie przewidziane w przepisach prawa podatkowego prawa i obowiązki. Sam przepis art. 93d Ordynacji Podatkowej należy uznać za normę szczególną w stosunku do art. 93c Ordynacji Podatkowej, a katalog w nim wymieniony - jedynie za katalog przykładowy (na co wskazuje fragment art. 93d Ordynacji Podatkowej: "również do praw i obowiązków wynikających z decyzji").

Co do instytucji indywidualnych interpretacji prawa podatkowego, to zarówno podstawa wydania interpretacji indywidualnych, jak również prawa podatnika wynikające z zastosowania się do tychże interpretacji podatkowych wynikają wprost z przepisów prawa podatkowego (przykładowo z art. 14m Ordynacji Podatkowej).

Tym samym, brak bezpośredniego wskazania w art. 93d Ordynacji Podatkowej - obok decyzji wydanych na podstawie przepisów prawa podatkowego oraz porozumienia inwestycyjnego - na interpretacje podatkowe, nie oznacza braku wstąpienia przez spółkę przejmującą w prawa ochronne wynikające z tych interpretacji.

Tożsame podejście powinno zostać zastosowane w odniesieniu do opinii o stosowaniu zwolnienia lub preferencji, o których mowa w art. 26b Ustawy o CIT. Zarówno bowiem podstawa ich wydania, jak i zakres przysługujących podatnikowi praw wynika z przepisów prawa podatkowego, tj. odpowiednio z art. 26b Ustawy o CIT oraz art. 26 ust. 2g Ustawy o CIT.

Tym samym, również prawa wynikające z opinii o stosowaniu zwolnienia lub preferencji powinny podlegać sukcesji podatkowej w związku z podziałem.

Uwzględniając powyższe i odnosząc się do przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego, Wnioskodawca stoi na stanowisku, że przedmiotem sukcesji winny być prawa dotyczące gwarancji ochrony prawnej wynikające z Interpretacji oraz zwolnień/preferencji wynikających z Opinii, pozostających w związku z przydzielonym w planie Podziału majątkiem.

W tym miejscu Wnioskodawca wskazuje na dodatkowy aspekt zakresu przedmiotowego sukcesji podatkowej, pojawiający się w praktyce wykładniczej organów podatkowych. Otóż w praktyce części organów podatkowych można było spotkać się ze stanowiskiem zgodnie, z którym następca prawny może przejąć uprawnienia gwarancyjne (ochronne), wynikające z interpretacji prawa podatkowego udzielonej w indywidualnej sprawie pod warunkiem, że uprawnienia te przed przekształceniem nabył sam zainteresowany. Wskazane nabycie, zdaniem organów, następuje rzekomo poprzez zastosowanie się przez poprzednika prawnego do otrzymanej indywidualnej interpretacji prawa podatkowego w zakresie objętych interpretacjami stanów faktycznych lub zdarzeń przyszłych, które zaistnieją do dnia poprzedzającego dzień reorganizacji.

Wnioskodawca nie podziela ww. poglądu, a w kontradykcji wskazuje na orzecznictwo sądów administracyjnych, które Wnioskodawca w pełni podziela i akcentuje wyrażone w nich podejście do kwestii sukcesji podatkowej. W prezentowanym orzecznictwie sukcesji uniwersalnej uregulowanej w Ordynacji Podatkowej podlegają wszelkie uprawnienia przewidziane w przepisach prawa podatkowego, w tym także wynikające z interpretacji indywidualnych, bez względu na to, czy zostały zrealizowane (nabyte) przez poprzednika. Dotyczy to sytuacji:

- zastosowania się przez następcę prawnego do interpretacji wydanej w stanie faktycznym lub zdarzeniu przyszłym, który miał miejsce przed reorganizacją;

- zastosowania się przez następcę prawnego do interpretacji wydanej w stanie faktycznym lub zdarzeniu przyszłym, który miał miejsce przed reorganizacją i będzie powtarzalny w przyszłości, również po reorganizacji;

- w której stan faktyczny wskazany we wniosku interpretacyjnym i wydanej na jego tle interpretacji dotyczy zdarzenia przyszłego, które ziści się dopiero po reorganizacji.

I tak, w wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 25 sierpnia 2020 r., sygn. II FSK 951/18 sąd przychylił się do następujących poglądów " (...) sukcesji uniwersalnej uregulowanej w Ordynacji podatkowej podlegają wszelkie prawa i obowiązki przewidziane w przepisach prawa podatkowego, w tym także wynikające z interpretacji indywidualnych, a nie tylko te prawa, które zostały zrealizowane przez poprzednika. Dotyczy to także sytuacji, w której stan faktyczny wskazany we wniosku interpretacyjnym i wydanej na jego tle interpretacji dotyczy zdarzenia przyszłego, które ziści się dopiero po połączeniu podmiotów. W takiej sytuacji również, w razie zastosowania się do interpretacji przez nowy podmiot, wywoła to ochronę przewidzianą w przepisach w art. 14k-14 m Ordynacji podatkowej, a następca prawny lub podmiot przekształcony uzyska ochronę tylko w takim zakresie i na takich samych warunkach, na jakich przysługiwałaby ona jego poprzednikowi prawnemu (por. wyroki NSA: z 5 listopada 2014 r., sygn. akt I FSK 1551/13, z 8 września 2016 r., sygn. akt II FSK 2210/14 oraz z 22 listopada 2016 r., sygn. akt II FSK 2903/14, publ. CBOSA).

Podobnie orzekł Naczelny Sąd Administracyjny w orzeczeniu z 25 sierpnia 2020 r., sygn. II FSK 2023/18.

Ponadto, Wnioskodawca zwraca uwagę na orzeczenia Naczelnego Sądu Administracyjnego z 22 listopada 2016 r., sygn. II FSK 2903/14 oraz 8 września 2016 r., sygn. II FSK 2210/14, przy czym w ostatnim z nich stwierdzono: "W związku z tym, jeżeli jeden z podmiotów wskazanych w art. 93 § 1 o.p. (spółka przyjmująca) zastosował się do uzyskanej interpretacji indywidualnej wydanej wobec innego podmiotu (spółki przejmowanej), w sytuacji zaistnienia takiego samego stanu faktycznego, jakkolwiek w odniesieniu już do innego podmiotu (spółki przejmującej) wywoła to ochronę prawną na wypadek jej zmiany, nieuwzględnienia w rozstrzygnięciu sprawy podatkowej lub uchylenia prawomocnym wyrokiem sądu administracyjnego. To samo dotyczy sytuacji, w której stan faktyczny wskazany we wniosku interpretacyjnym i wydanej na jego tle interpretacji dotyczy zdarzenia przyszłego, które ziści się dopiero po połączeniu podmiotów. W takiej sytuacji również, w razie zastosowania się do interpretacji przez nowy podmiot (spółkę przejmującą), wywoła to ochronę przewidzianą w przepisach w art. 14k-14 m o.p."

W prezentowanych wyrokach sądy odnoszą się do art. 93a § 1 Ordynacji Podatkowej, niemniej konkluzje poczynione winny mieć zastosowanie również w przypadku reorganizacji wskazanych w art. 93c Ordynacji Podatkowej, ponieważ cel tych przepisów jest tożsamy, a wyróżnikiem jest wyłącznie sposób reorganizacji podatnika. Zdaniem Wnioskodawcy, w tym przypadku ustawodawca wprowadził ograniczenia sukcesji jedynie w odniesieniu do składników majątkowych będących przedmiotem podziału, a nie w odniesieniu do wiązki praw i obowiązków będących przedmiotem sukcesji.

Tym samym, zdaniem Wnioskodawcy, nie można skonstruować normy o świadomym pominięciu przez ustawodawcę sukcesji praw wynikających z wydanych już Interpretacji/Opinii, dotyczących czynności/transakcji/zdarzeń zaistniałych przed Podziałem oraz które nadal będą występowały (z takim samym lub innym natężeniem/częstotliwością/skalą) po Podziale, gdyż sukcesji uregulowanej w art. 93c § 1 Ordynacji Podatkowej podlegają wszelkie prawa i obowiązki przewidziane w przepisach prawa podatkowego, a nie tylko te prawa, które zostały zrealizowane do momentu Podziału.

W związku z tym, w sytuacji zaistnienia po Podziale takiego samego stanu faktycznego, wywoła to ochronę prawną i/lub możliwość stosowania zwolnienia/preferencji. Przy czym Wnioskodawca uzyska te uprawnienia tylko w takim zakresie i na takich samych warunkach, na jakich przysługiwałyby one Spółce Dzielonej.

b. Zakres działalności Wnioskodawcy a sukcesja podatkowa

Jak wskazano powyżej, w odniesieniu do reorganizacji polegających na podziale przez wydzielenie ustawodawca, aby uniknąć wątpliwości co do zakresu przedmiotowej sukcesji, podkreślił, że chodzi tutaj o wszelkie przewidziane w przepisach prawa podatkowego prawa i obowiązki i powiązał je z przydzielonymi w planie podziału składnikami majątku.

Przenosząc powyższe na przedstawione zdarzenie przyszłe należy uznać, że w sytuacji, w której Interpretacje/Opinie nie odnoszą się w jakimkolwiek stopniu do Działalności CCE, nie będą podlegać sukcesji podatkowej. A contrario, Interpretacje/Opinie odnoszące się do składników majątku przypisanych Działalności CCE w całości, bądź częściowo (w ramach Ogólnej Działalności) będą przedmiotem sukcesji.

Zdaniem Wnioskodawcy, nieuzasadnionym byłoby ograniczanie zakresu sukcesji wyłącznie do Interpretacji/Opinii przypisanych w całości działalności CCE. Efektem takiej zawężającej wykładni byłoby naruszenie zakresu sukcesji, gdyż składniki majątku Działalności CCE byłyby wykluczone ze względu na to, że wpisywały się w szerszy zakres działalności prowadzonej przez Spółkę Dzieloną.

3. Podsumowanie

W tym miejscu Wnioskodawca podkreśla, że brak przejścia uprawnień z wydanych Interpretacji/Opinii na Wnioskodawcę oznaczałby, że Spółka chcąc skorzystać z wynikających z nich uprawnień, musiałaby ponowić procedurę ich uzyskania.

W takiej sytuacji Spółka powinna otrzymać takie samo rozstrzygnięcie jakie uzyskała Spółka Dzielona. Zgodnie z zasadą zaufania do organów podatkowych wynikającą z Ordynacji Podatkowej wątpliwa byłaby sytuacja, w której organ nie podzieliłby swojego wcześniejszego stanowiska w odniesieniu do analogicznego stanu faktycznego zawartego w Interpretacji/Opinii.

Ocena stanowiska

Stanowisko, które przedstawili Państwo we wniosku jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE interpretacji indywidualnej

W przedmiotowej sprawie podstawę sukcesji praw i obowiązków podatkowych stanowi art. 93c § 1 i 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2022 r. poz. 2651 z późn. zm.; dalej: "Ordynacja podatkowa"), w myśl którego

1) Osoby prawne przejmujące lub osoby prawne powstałe w wyniku podziału wstępują, z dniem podziału lub z dniem wydzielenia, we wszelkie przewidziane w przepisach prawa podatkowego prawa i obowiązki osoby prawnej dzielonej pozostające w związku z przydzielonymi im, w planie podziału, składnikami majątku.

2) Przepis § 1 stosuje się, jeżeli majątek przejmowany na skutek podziału, a przy podziale przez wydzielenie - także majątek osoby prawnej dzielonej, stanowi zorganizowaną część przedsiębiorstwa.

Ten rodzaj sukcesji wprowadza wyjątek od sukcesji uniwersalnej ze względu na zachowanie bytu prawnego przez spółkę dzieloną, polegającego na tym, że przejście praw i obowiązków na podmioty przejmujące lub powstałe w wyniku restrukturyzacji jest ograniczona jedynie do praw i obowiązków wskazanych w planie podziału, a to koresponduje z art. 531 § 1 ustawy z 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2022 r. poz. 1467 z późn. zm., dalej "k.s.h."), zgodnie z którym

spółki przejmujące lub spółki nowo zawiązane powstałe w związku z podziałem wstępują z dniem podziału bądź z dniem wydzielenia w prawa i obowiązki spółki dzielonej, określone w planie podziału.

W przypadku połączenia spółek sukcesja podatkowa obejmuje wszelkie konsekwencje zdarzeń prawnych, które zaistniały w przejmowanej spółce, ale dotyczy to tylko takich przekształceń kiedy dochodzi do przeniesienia całego majątku spółki przejmowanej na nowo powstałą spółkę.

W przypadku natomiast podziału przez wydzielenie następuje wydzielenie konkretnych składników majątku, które tworzą majątek innej spółki lub spółki nowo zawiązanej. Jednocześnie zostaje zachowany byt prawny spółki, z której wydzielono majątek. Jest to zatem odmienna sytuacja niż łączenie się spółek, w tym transgraniczne łączenie się spółek.

Ad. 1.

Odnosząc się do pytania oznaczonego we wniosku nr 1 należy zauważyć, że interpretacja indywidualna przepisów prawa podatkowego pełni dwie funkcje: informacyjną i ochronną. Realizacja funkcji informacyjnej warunkuje wypełnienie funkcji ochronnej. Adresat interpretacji, który zastosuje się do informacji uzyskanej od organu interpretacyjnego, nie będzie ponosił negatywnych konsekwencji podatkowych ewentualnej zmiany tej interpretacji. Istota interpretacji indywidualnej realizuje się poprzez ochronę udzieloną wnioskodawcy, który zastosował się do niej. Należy jednak podkreślić, że ochrona prawna nie jest skutkiem wydania samej interpretacji, lecz wynika z zastosowania się do niej. Zastosowanie się wnioskodawcy do wydanej na jego wniosek interpretacji indywidualnej podlega ochronie prawnej unormowanej w przepisach art. 14k-14n Ordynacji podatkowej. Ochrona udzielana podatnikowi działającemu w zaufaniu do interpretacji indywidualnej wynika z tak zwanej zasady nieszkodzenia.

W myśl art. 14k § 1 Ordynacji podatkowa,

zastosowanie się do interpretacji indywidualnej przed jej zmianą, stwierdzeniem jej wygaśnięcia lub przed doręczeniem organowi podatkowemu odpisu prawomocnego orzeczenia sądu administracyjnego uchylającego interpretację indywidualną nie może szkodzić wnioskodawcy, jak również w przypadku nieuwzględnienia jej w rozstrzygnięciu sprawy podatkowej.

Zgodnie z art. 14k § 3 Ordynacji podatkowej,

w zakresie związanym z zastosowaniem się do interpretacji, która uległa zmianie, której wygaśnięcie stwierdzono, lub interpretacji nieuwzględnionej w rozstrzygnięciu sprawy podatkowej, nie wszczyna się postępowania w sprawach o przestępstwa skarbowe lub wykroczenia skarbowe, a postępowanie wszczęte w tych sprawach umarza się oraz nie nalicza się odsetek za zwłokę.

W art. 14m § 1 pkt 1 i 2 Ordynacji podatkowej ustawodawca wskazał, że

zastosowanie się do interpretacji, która następnie została zmieniona, której wygaśnięcie stwierdzono lub która nie została uwzględniona w rozstrzygnięciu sprawy podatkowej, powoduje zwolnienie z obowiązku zapłaty podatku w zakresie wynikającym ze zdarzenia będącego przedmiotem interpretacji, jeżeli:

1)

zobowiązanie nie zostało prawidłowo wykonane w wyniku zastosowania się do interpretacji, która uległa zmianie, lub interpretacji nieuwzględnionej w rozstrzygnięciu sprawy podatkowej oraz

2)

skutki podatkowe związane ze zdarzeniem, któremu odpowiada stan faktyczny będący przedmiotem interpretacji, miały miejsce po opublikowaniu interpretacji ogólnej albo po doręczeniu interpretacji indywidualnej.

Przepis art. 14I Ordynacji podatkowej stanowi, że

w przypadku gdy skutki podatkowe związane ze zdarzeniem, któremu odpowiada stan faktyczny będący przedmiotem interpretacji, miały miejsce przed opublikowaniem interpretacji ogólnej lub przed doręczeniem interpretacji indywidualnej, zastosowanie się do tej interpretacji nie zwalnia z obowiązku zapłaty podatku.

Przepisy Ordynacji podatkowej przewidują 2 typy ochrony:

* Pierwszy typ ochrony - możliwość zastosowania zwolnienia z podatku. Tu ustawodawca zastosował kryterium momentu wystąpienia skutków podatkowych związanych ze zdarzeniem, któremu odpowiada stan faktyczny z interpretacji;

- jeżeli skutki te wystąpiły przed doręczeniem interpretacji indywidualnej, to zastosowanie się do tej interpretacji nie zwalnia z obowiązku zapłaty podatku,

- jeżeli skutki podatkowe wystąpiły po doręczeniu interpretacji indywidualnej, to zastosowanie się do tej interpretacji zwalnia z obowiązku zapłaty podatku w zakresie wynikającym ze zdarzenia będącego przedmiotem interpretacji.

* Drugi typ ochrony - nie wszczyna się postępowania w sprawach o przestępstwa skarbowe lub wykroczenia skarbowe, a postępowania wszczęte umarza się i nie nalicza się odsetek za zwłokę. Reguła ta znajdzie zastosowanie bez względu na moment wystąpienia zdarzenia będącego przedmiotem interpretacji.

Generalnie oba te typy ochrony wiążą się z zastosowaniem się do interpretacji przed jej zmianą, doręczeniem prawomocnego orzeczenia lub nieuwzględnieniem w rozstrzygnięciu sprawy podatkowej.

Z treści wniosku wynika, że Wnioskodawca ma wątpliwości, czy zostanie następcą prawnym i podatkowym w zakresie ochrony prawnej wynikającej z indywidualnych interpretacji podatkowych (dalej: "Interpretacje"), wydanych na podstawie art. 14b Ordynacji podatkowej.

Spółka zaznacza przy tym, że możliwe są następujące przypadki:

1.

otrzymanie Interpretacji przez Spółkę Dzieloną przed momentem Podziału, a dotyczących czynności/transakcji/zdarzeń, które zaistniały przed Podziałem, z zakresu Działalności CCE;

2.

otrzymanie Interpretacji przez Spółkę Dzieloną przed momentem Podziału, a dotyczących czynności/transakcji/zdarzeń, które zaistniały przed Podziałem, a związanych z Ogólną Działalnością;

3.

otrzymanie Interpretacji przez Spółkę Dzieloną przed momentem Podziału, a dotyczących czynności/transakcji/zdarzeń, które są związane z Działalnością CCE i zaistniały przed Podziałem oraz które nadal będą występowały (z takim samym lub innym natężeniem/częstotliwością/skalą) po Podziale;

4.

otrzymanie Interpretacji przez Spółkę Dzieloną przed momentem Podziału, a dotyczących czynności/transakcji/zdarzeń, które zaistniały przed Podziałem w związku z Ogólną Działalnością oraz które nadal będą występowały (z takim samym lub innym natężeniem/częstotliwością/skalą) po Podziale.

Odnosząc się do pytania i stanowiska Wnioskodawcy oznaczonego we wniosku nr 1 należy stwierdzić, że ochronna funkcja wynikająca z interpretacji otrzymanych przez Spółkę dzieloną będzie pełniła również swoją rolę ochronną wobec Wnioskodawcy (dojdzie do sukcesji tego prawa) gdy:

- Spółka dzielona zastosowała się do tych interpretacji - prawo do ochrony mające być przedmiotem sukcesji musi istnieć na dzień podziału, bowiem jak już wyżej wskazano, ochrona prawna nie jest skutkiem wydania samej interpretacji, lecz wynika z zastosowania się do niej;

- otrzymane interpretacje dotyczyły czynności/transakcji/zdarzeń związanych z majątkiem (zorganizowaną częścią przedsiębiorstwa), który będzie przejęty w wyniku przekształcenia przez Wnioskodawcę - warunek wynikający wprost z przepisu art. 93c Ordynacji podatkowej.

Jednakże, w związku z tym, że Wnioskodawca w swoich stanowiskach dotyczących wskazanych 4 przypadków nie akceptuje - konieczności zastosowania się do interpretacji jako warunku powstania prawa do ochrony - stanowisko Wnioskodawcy należy uznać w całości za nieprawidłowe.

Mając na uwadze powyższe, stanowisko Wnioskodawcy, zgodnie z którym po Podziale będzie On następcą prawnym i podatkowym Spółki Dzielonej w odniesieniu do Interpretacji otrzymanych przed Podziałem oraz będzie korzystał - na zasadach określonych w art. 14k-14 m Ordynacji Podatkowej w takim zakresie, w jakim przysługiwałaby ona Spółce Dzielonej - z pełnej ochrony prawnej wynikającej z otrzymanych Interpretacji, we wszystkich przypadkach opisanych w zdarzeniu przyszłym niniejszego wniosku (pkt 1-4), zarówno z tytułu czynności/transakcji/zdarzeń zaistniałych przed, jak i po Podziale jest nieprawidłowe.

Ad. 2.

Odnosząc się do pytania oznaczonego we wniosku nr 2 wskazać należy, że tryb wydawania opinii o stosowaniu preferencji został uregulowany w art. 26b ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2022 r. poz. 2587 z późn. zm.; dalej: "u.p.d.o.p.").

Zgodnie z art. 26 ust. 2g u.p.d.o.p.,

Jeżeli łączna kwota należności z tytułów wymienionych w art. 21 ust. 1 pkt 1 oraz art. 22 ust. 1 wypłacona podatnikowi w obowiązującym u płatnika roku podatkowym przekracza kwotę, o której mowa w ust. 2e, osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne będące przedsiębiorcami mogą nie pobrać podatku na podstawie właściwej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, zastosować stawkę wynikającą z takiej umowy bądź zwolnienie, o którym mowa w art. 21 ust. 3 lub art. 22 ust. 4, na podstawie obowiązującej opinii o stosowaniu preferencji, o której mowa w art. 26b.

Jak stanowi art. 26 ust. 2h u.p.d.o.p.,

Przepisu ust. 2g nie stosuje się, jeżeli z informacji posiadanej przez płatnika, w tym z dokumentu, w szczególności z faktury lub z umowy, wynika, że podatnik, którego dotyczy opinia o stosowaniu preferencji, nie spełnia warunków określonych w art. 21 ust. 3-9, art. 22 ust. 4-4d i 6 lub stan faktyczny nie odpowiada stanowi faktycznemu przedstawionemu w tej opinii.

Zgodnie z art. 26b ust. 1 u.p.d.o.p.,

Organ podatkowy na wniosek złożony przez podatnika, płatnika lub podmiot dokonujący wypłaty należności za pośrednictwem podmiotów prowadzących rachunki papierów wartościowych albo rachunki zbiorcze wydaje opinię o stosowaniu przez płatnika zwolnienia z poboru zryczałtowanego podatku dochodowego, od wypłacanych na rzecz podatnika należności, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 1 lub art. 22 ust. 1, lub stosowaniu stawki podatku wynikającej z właściwej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania albo niepobraniu podatku zgodnie z taką umową (opinia o stosowaniu preferencji), jeżeli we wniosku zostało wykazane spełnienie warunków określonych w art. 21 ust. 3-9 lub w art. 22 ust. 4-6 albo warunków zastosowania umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania.

W myśl art. 26b ust. 9 u.p.d.o.p.,

W zakresie nieuregulowanym w ust. 1-8 stosuje się odpowiednio przepisy art. 28b ust. 3, 5-8 i 11 oraz przepisy art. 120, art. 121 § 1, art. 125, art. 126, art. 129, art. 130, art. 135, art. 140, art. 143, art. 165 § 3b, art. 165a, art. 168, art. 169 § 1-2, art. 170, art. 171, art. 208, art. 213 w zakresie uzupełniania lub sprostowania pouczenia co do prawa wniesienia skargi do sądu administracyjnego, art. 214, art. 215 oraz działu IV rozdziałów 3a, 5, 6, 7, 10, 11, 14, 16 i 23 Ordynacji podatkowej.

Jak stanowi art. 26b ust. 10 u.p.d.o.p.,

Organem podatkowym właściwym w sprawach wydawania opinii o stosowaniu preferencji jest naczelnik urzędu skarbowego właściwy według siedziby podatnika, a w przypadku podatników wymienionych w art. 3 ust. 2 oraz podatników będących osobami uprawnionymi z papierów wartościowych zapisanych na rachunkach zbiorczych, których tożsamość nie została płatnikowi ujawniona w trybie przewidzianym w ustawie, o której mowa w art. 4a pkt 15 - naczelnik urzędu skarbowego właściwy w sprawach opodatkowania osób zagranicznych.

Z treści wniosku wynika, że Wnioskodawca ma wątpliwości, czy zostanie następcą prawnym i podatkowym w zakresie ochrony prawnej wynikającej z opinii o stosowaniu przez płatnika (Spółki Dzielonej) preferencji w zryczałtowanym podatku dochodowym od osób prawnych od niektórych należności wypłacanych na rzecz nierezydenta (dalej: "Opinie"), wydanych zgodnie z art. 26b ust. 1 u.p.d.o.p.

Spółka zaznacza przy tym, że możliwe są następujące przypadki:

1.

otrzymanie Opinii przez Spółkę Dzieloną przed momentem Podziału, a dotyczących czynności/transakcji/zdarzeń, które zaistniały przed Podziałem, z zakresu Działalności CCE;

2.

otrzymanie Opinii przez Spółkę Dzieloną przed momentem Podziału, a dotyczących czynności/transakcji/zdarzeń, które zaistniały przed Podziałem, a związanych z Ogólną Działalnością;

3.

otrzymanie Opinii przez Spółkę Dzieloną przed momentem Podziału, a dotyczących czynności/transakcji/zdarzeń, które są związane z Działalnością CCE i zaistniały przed Podziałem oraz które nadal będą występowały (z takim samym lub innym natężeniem/częstotliwością/skalą) po Podziale;

4.

otrzymanie Opinii przez Spółkę Dzieloną przed momentem Podziału, a dotyczących czynności/transakcji/zdarzeń, które zaistniały przed Podziałem w związku z Ogólną Działalnością oraz które nadal będą występowały (z takim samym lub innym natężeniem/częstotliwością/skalą) po Podziale.

Zauważyć należy, że Opinia, o której mowa w art. 26b u.p.d.o.p. dotyczy zwolnienia z poboru podatku płatnika, w przypadku, gdy wypłaty na rzecz powiązanego podmiotu w rozumieniu art. 11a ust. 1 pkt 4 u.p.d.o.p. przekraczają 2 000 000 zł.

Zwolnienie to może polegać na zwolnieniu płatnika z poboru zryczałtowanego podatku dochodowego, lub stosowania przez niego stawki podatku wynikającej z właściwej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania albo niepobraniu podatku zgodnie z taką umową - art. 26b ust. 1 u.p.d.o.p.

Zwolnienie na podstawie art. 21 u.p.d.o.p., jak i art. 22 ww. ustawy wymaga spełnienia szeregu warunków, a jednym z nich jest istnienie określonej zależności udziałowej pomiędzy płatnikiem i podatnikiem (art. 21 ust. 3 i art. 22 ust. 4 u.p.d.o.p.).

Nawet jeśli po podziale wymagany 25% udział kapitałowy spółki przejmującej i otrzymującego należności będzie spełniony, to będą to inne podmioty niż te, dla których zbadano spełnienie warunków i wydano opinię. Dlatego prawo wynikające z opinii może być stosowane wyłącznie przez podmioty dla których została ona wydana.

Tym samym, stanowisko Wnioskodawcy, zgodnie z którym po Podziale będzie On następcą prawnym i podatkowym Spółki Dzielonej w odniesieniu do Opinii otrzymanych przed Podziałem oraz będzie uprawniony do zwolnień/preferencji wynikających z tych Opinii (w szczególności będzie uprawniony do zastosowania art. 26 ust. 2g u.p.d.o.p.), we wszystkich przypadkach opisanych w zdarzeniu przyszłym niniejszego wniosku (pkt 1-4), zarówno z tytułu czynności/transakcji/zdarzeń zaistniałych przed, jak i po Podziale jest nieprawidłowe.

Reasumując, stanowisko Wnioskodawcy, zgodnie z którym po Podziale będzie On następcą prawnym i podatkowym Spółki Dzielonej:

- w odniesieniu do Interpretacji otrzymanych przed Podziałem oraz będzie korzystał - na zasadach określonych w art. 14k-14 m Ordynacji Podatkowej w takim zakresie, w jakim przysługiwałaby ona Spółce Dzielonej - z pełnej ochrony prawnej wynikającej z otrzymanych Interpretacji, we wszystkich przypadkach opisanych w zdarzeniu przyszłym niniejszego wniosku (pkt 1-4), zarówno z tytułu czynności/transakcji/zdarzeń zaistniałych przed, jak i po Podziale - jest nieprawidłowe.

- w odniesieniu do Opinii otrzymanych przed Podziałem oraz będzie uprawniony do zwolnień/preferencji wynikających z tych Opinii (w szczególności będzie uprawniony do zastosowania art. 26 ust. 2g u.p.d.o.p.), we wszystkich przypadkach opisanych w zdarzeniu przyszłym niniejszego wniosku (pkt 1-4), zarówno z tytułu czynności/transakcji/zdarzeń zaistniałych przed, jak i po Podziale - jest nieprawidłowe.

Dodatkowe informacje

Informacja o zakresie rozstrzygnięcia

Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, gdy rzeczywisty stan sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie z opisem zdarzenia przyszłego podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swoją aktualność.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

POUCZENIE o funkcji ochronnej interpretacji

- Funkcję ochronną interpretacji indywidualnych określają przepisy art. 14k-14nb ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2022 r. poz. 2651 z późn. zm.). Interpretacja będzie mogła pełnić funkcję ochronną, jeśli: Państwa sytuacja będzie zgodna (tożsama) z opisem stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego i zastosują się Państwo do interpretacji.

- Zgodnie z art. 14na § 1 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n Ordynacji podatkowej nie stosuje się, jeśli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej jest elementem czynności, które są przedmiotem decyzji wydanej:

1)

z zastosowaniem art. 119a;

2)

w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług;

3)

z zastosowaniem środków ograniczających umowne korzyści.

- Zgodnie z art. 14na § 2 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli korzyść podatkowa, stwierdzona w decyzjach wymienionych w § 1, jest skutkiem zastosowania się do utrwalonej praktyki interpretacyjnej, interpretacji ogólnej lub objaśnień podatkowych.

POUCZENIE o prawie do wniesienia skargi na interpretację

Mają Państwo prawo do zaskarżenia tej interpretacji indywidualnej do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Zasady zaskarżania interpretacji indywidualnych reguluje ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - tekst jedn.: Dz. U. z 2023 r. poz. 1634 z późn. zm.; dalej jako "p.p.s.a.").

Skargę do Sądu wnosi się za pośrednictwem Dyrektora KIS (art. 54 § 1 p.p.s.a.). Skargę należy wnieść w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia interpretacji indywidualnej (art. 53 § 1 p.p.s.a.):

- w formie papierowej, w dwóch egzemplarzach (oryginał i odpis) na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Warszawska 5, 43-300 Bielsko-Biała (art. 47 § 1 p.p.s.a.), albo

- w formie dokumentu elektronicznego, w jednym egzemplarzu (bez odpisu), na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Krajowej Informacji Skarbowej na platformie ePUAP: /KIS/SkrytkaESP (art. 47 § 3 i art. 54 § 1a p.p.s.a.).

Skarga na interpretację indywidualną może opierać się wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną (art. 57a p.p.s.a.).

Podstawa prawna dla wydania interpretacji

Podstawą prawną dla wydania tej interpretacji jest art. 13 § 2a oraz art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2022 r. poz. 2651 z późn. zm.).

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl