0111-KDIB1-3.4011.301.2022.2.AP - Zastosowanie preferencyjnego opodatkowania dochodów generowanych przez prawa własności intelektualnej

Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo z dnia 1 marca 2023 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej 0111-KDIB1-3.4011.301.2022.2.AP Zastosowanie preferencyjnego opodatkowania dochodów generowanych przez prawa własności intelektualnej

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA - stanowisko prawidłowe

Szanowna Pani,

stwierdzam, że Pani stanowisko w sprawie oceny skutków podatkowych opisanego stanów faktycznych w podatku dochodowym od osób fizycznych jest prawidłowe.

Zakres wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej

23 grudnia 2022 r. wpłynął Pani wniosek z 21 grudnia 2022 r. o wydanie interpretacji indywidualnej, który dotyczy podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie preferencyjnego opodatkowania dochodów generowanych przez prawa własności intelektualnej.

Uzupełniła go Pani - w odpowiedzi na wezwanie - pismem z 14 lutego 2023 r. (data wpływu 17 lutego 2023 r.).

Treść wniosku jest następująca:

Opis stanów faktycznych

Pani (...) (dalej jako: Wnioskodawca) prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą od 2022-02-01 pod firmą (...). Wnioskodawca posiada nieograniczony obowiązek podatkowy w Polsce w rozumieniu art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1387, z późn. zm., dalej zwana ustawą o PIT) i rozlicza się na podstawie podatkowej księgi przychodów i rozchodów, natomiast wybrana przez Wnioskodawcę forma opodatkowania to podatek liniowy, dodatkowo Wnioskodawca posiada status czynnego podatnika podatku VAT.

Wnioskodawca nie posiada statusu centrum badawczo-rozwojowego określonego w ustawie z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1402 z późn. zm.).

Przeważająca działalność gospodarcza Wnioskodawcy znajduje się pod kodem PKD: - 62.01.Z Działalność związana z oprogramowaniem.

Wykonywana działalność gospodarcza znajduje się pod kodami PKD:

- 62.01.Z Działalność związana z oprogramowaniem;

- 72.19.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych.

Na podstawie art. 14b ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2019 r. poz. 900 z późn. zm.), Wnioskodawca wnosi o wydanie indywidualnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w zakresie możliwości skorzystania z preferencyjnej stawki opodatkowania 5% na podstawie art. 30ca ustawy o PIT. Zgodnie z obowiązkiem wynikającym z art. 14b § 3 Ordynacji podatkowej, poniżej przedstawiony zostanie wyczerpujący opis stanu faktycznego, gdzie Wnioskodawca opisuje prowadzoną działalność w branży programistycznej, następnie pytania interpretacyjne wraz ze stanowiskiem Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej zaistniałego stanu faktycznego.

Wnioskodawca realizuje usługi związane z wytwarzaniem oprogramowania. Miejscem wykonywania przez Wnioskodawcę pracy jest (...). (Wnioskodawca świadczy usługi w miejscu i czasie przez siebie wybranym).

Pod pojęciem "zakres swoich prac" należy rozumieć całość prowadzonej przez Wnioskodawcę działalności gospodarczej.

Pod pojęciem "wdrożonych systemów" należy rozumieć wdrożenie (...) aplikacji, natomiast "modernizacja wdrożonych systemów" dotyczy rozwoju już stworzonego (...) aplikacji. Pod pojęciem "nowe zastosowania" Wnioskodawca ma na myśli utrzymywanie i rozwój tzw. (...), czyli unikatowego i dynamicznego spisu funkcjonalności rozwijających daną aplikację. Forma nowych zastosowań to modyfikacja architektury systemu informatycznego - dopasowanie do aktualnych parametrów biznesowych Kontrahenta.

Realizowane projekty:

(...) - tworzenie i rozwój (...) aplikacji do przetwarzania i analizy danych (...) w obszarze sprzedaży i marketingu, jednocześnie dla tego samego Kontrahenta było to tworzenie i rozwój (...) aplikacji z zakresu (...).

Wnioskodawca samodzielnie realizuje projekty dla kontrahentów, nie zleca prac osobom trzecim.

Projekt A) Kontrahent: (...)

Projekt dotyczył: tworzenia i rozwoju (...) aplikacji do przetwarzania i analizy danych (...) w obszarze sprzedaży i marketingu.

Wytwór działalności:

Na podstawie własnego doświadczenia i ekspertyzy, Wnioskodawca tworzy plany rozwoju aplikacji ((...)) maksymalizujące uzyskiwaną wartość biznesową. W tym celu Wnioskodawca wykorzystuje autorski algorytm doboru nowych elementów i funkcjonalności aplikacji (algorytm), wyliczający rangę każdego elementu, uwzględniający m.in.: specyfikę i architekturę systemu informatycznego, ograniczenia technologiczne i możliwości produkcyjne, wartość biznesową i koszty operacyjne. Wytwór działalności Wykonawcy jest nieodzownym elementem projektu informatycznego.

Technologie i urządzenia wykorzystywane: (...).

Efektem pracy są: plany rozwoju aplikacji ((...)), czyli unikatowego i dynamicznego spisu funkcjonalności rozwijających daną aplikację, maksymalizujące uzyskiwaną wartość biznesową.

Innowacyjność projektu:

Wnioskodawca posiada prawa autorskie do innowacyjnego algorytmu komputerowego (algorytm) wykorzystywanego we wspomnianym projekcie. Innowacyjność algorytmu bazuje na unikatowym połączeniu czynników warunkujących opłacalność produkcji danych funkcjonalności programu komputerowego, pozwalając na ich priorytetyzację, kolejkowanie i grupowanie. Wnioskodawca wykorzystuje algorytm do tworzenia i utrzymywania tzw. (...), czyli unikatowego i dynamicznego spisu funkcjonalności rozwijających daną aplikację.

Czas trwania projektu: (...)

Cel/przedmiot - prace Wnioskodawcy są działalnością obejmującą nabywanie, łączenie, kształtowanie i wykorzystywanie dostępnej aktualnie wiedzy i umiejętności, w tym w zakresie oprogramowania do tworzenia zmienionych, ulepszonych lub nowych produktów lub usług, z wyłączeniem działalności obejmującej rutynowe i okresowe zmiany wprowadzane do nich, nawet jeżeli takie zmiany mają charakter ulepszeń. Metody to - analiza, synteza, indukcja i dedukcja, analogia, obserwacja, eksperyment, analiza dokumentów.

W wyniku tych prac Wnioskodawca zaprojektował i stworzył nowy, zmieniony lub ulepszony produkt, który oferuje w swojej działalności gospodarczej. Prace zostały/zostaną zakończone pozytywnym wynikiem. Efektem były lub będą ulepszone wersje/funkcjonalności oprogramowania. Wyniki prac mają formę kodu źródłowego, który będzie wykorzystywany na potrzeby projektów, które zostały opisane we wniosku. Wnioskodawca wykorzystuje te efekty w swojej działalności. W stosunku do dotychczasowej działalności te produkty mają nowy, bardziej innowacyjny, ulepszony charakter, który nie jest wynikiem działalności obejmującej wprowadzenie rutynowych i okresowych zmian do tych produktów, procesów lub usług. Badania te mają związek z opisanymi we wniosku projektami.

Projekt B) Kontrahent: (...).

Projekt dotyczył: tworzenia i rozwoju (...) aplikacji z zakresu (...).

Wytwór działalności:

Na podstawie własnego doświadczenia i ekspertyzy Wykonawca tworzy plany rozwoju aplikacji ((...)) maksymalizujące uzyskiwaną wartość biznesową. W tym celu Wnioskodawca wykorzystuje autorski algorytm doboru nowych elementów i funkcjonalności aplikacji (algorytm), wyliczający rangę każdego elementu, uwzględniający m.in.: specyfikę i architekturę systemu informatycznego, ograniczenia technologiczne i możliwości produkcyjne, wartość biznesową i koszty operacyjne. Wytwór działalności Wykonawcy jest nieodzownym elementem projektu informatycznego.

Technologie i urządzenia, wykorzystywane: (...).

Efektem pracy są: plany rozwoju aplikacji ((...)), czyli unikatowego i dynamicznego spisu funkcjonalności rozwijających daną aplikację, maksymalizujące uzyskiwaną wartość biznesową.

Innowacyjność projektu:

Wykonawca posiada prawa autorskie do innowacyjnego algorytmu komputerowego (algorytm) wykorzystywanego we wspomnianym projekcie. Innowacyjność algorytmu bazuje na unikatowym połączeniu czynników warunkujących opłacalność produkcji danych funkcjonalności programu komputerowego, pozwalając na ich priorytetyzację, kolejkowanie i grupowanie. Wnioskodawca wykorzystuje algorytm do tworzenia i utrzymywania tzw. (...), czyli unikatowego i dynamicznego spisu funkcjonalności rozwijających daną aplikację.

Czas trwania projektu: (...).

Cel/przedmiot - prace Wnioskodawcy są działalnością obejmującą nabywanie, łączenie, kształtowanie i wykorzystywanie dostępnej aktualnie wiedzy i umiejętności, w tym w zakresie oprogramowania do tworzenia zmienionych, ulepszonych lub nowych produktów lub usług, z wyłączeniem działalności obejmującej rutynowe i okresowe zmiany wprowadzane do nich, nawet jeżeli takie zmiany mają charakter ulepszeń. Metody to - analiza, synteza, indukcja i dedukcja, analogia, obserwacja, eksperyment, analiza dokumentów.

W wyniku tych prac Wnioskodawca zaprojektował i stworzył nowy, zmieniony lub ulepszony: produkt, który oferuje, w swojej działalności gospodarczej. Prace zostały/zostaną zakończone pozytywnym wynikiem. Efektem były lub będą ulepszone wersje/funkcjonalności oprogramowania. Wyniki prac mają formę kodu źródłowego, który będzie wykorzystywany na potrzeby projektów, które zostały opisane we wniosku.

Wytwór działalności:

Na podstawie własnego doświadczenia i ekspertyzy Wykonawca tworzy plany rozwoju aplikacji ((...)) maksymalizujące uzyskiwaną wartość biznesową. W tym celu Wnioskodawca wykorzystuje autorski algorytm doboru nowych elementów i funkcjonalności aplikacji (algorytm), wyliczający rangę każdego elementu, uwzględniający m.in.: specyfikę i architekturę systemu informatycznego, ograniczenia technologiczne i możliwości produkcyjne, wartość biznesową i koszty operacyjne. Wytwór działalności Wykonawcy jest nieodzownym elementem projektu informatycznego. Wnioskodawca wykorzystuje te efekty w swojej działalności. W stosunku do dotychczasowej działalności te produkty mają nowy, bardziej innowacyjny, ulepszony charakter, który nie jest wynikiem działalności obejmującej wprowadzenie rutynowych i okresowych zmian do tych produktów, procesów lub usług. Badania te mają związek z opisanymi we wniosku projektami. Bezpośrednim efektem każdego z projektów jest indywidualny algorytm.

Wnioskodawcy przysługują prawa autorskie do bezpośrednich efektów prac realizowanych w ramach projektów. Wnioskodawca przenosi te prawa na Kontrahenta.

Wnioskodawca w ramach tych dwóch projektów wykorzystywał i wykorzystuje ten sam autorski algorytm (jako bazę do stworzenia indywidualnego algorytmu), bowiem stanowi on podstawowe narzędzie do pracy Wnioskodawcy.

Algorytm stanowi podstawowe narzędzie Wnioskodawcy. Część algorytmu jest wykorzystywana jako podstawowy (stały) element na potrzeby wszystkich zamówień, natomiast należy zwrócić uwagę, że pozostała część algorytmu jest modyfikowana zgodnie z indywidualnym zapotrzebowaniem kontrahenta.

Autorski algorytm jest utworem w rozumieniu przepisów o prawie autorskim i prawach pokrewnych tj.:

a)

zawsze odznacza się rzeczywiście oryginalnym, twórczym charakterem, zawsze jest kreacją nowej, nieistniejącej wcześniej wartości niematerialnej;

b)

nie jest efektem pracy, która wymaga do osiągnięcia rezultatu jedynie określonych umiejętności programistycznych i której rezultaty da się z góry określić i przewidzieć jako mające charakter powtarzalny;

c)

nie jest jedynie techniczną, a twórczą realizacją szczegółowych projektów zlecanych przez Kontrahenta.

Wytworzony przez Wnioskodawcę autorski algorytm podlega ochronie z art. 74 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1062). Wnioskodawca wykorzystuje efekty prac rozwojowych w swojej działalności, poprzez rozwój podstawowego narzędzia pracy (algorytmu) i informowanie klienta/kontrahenta o rozwoju algorytmu.

Prace rozwojowe:

Liczba prac rozwojowych wykonanych przez Wnioskodawcę to dwa:

a)

(...) - projekt dotyczył: tworzenia i rozwoju (...) aplikacji do przetwarzania i analizy danych (...)

b)

(...) - projekt dotyczył: tworzenia i rozwoju (...) aplikacji z zakresu (...)

Prowadzone przez Wnioskodawcę prace rozwojowe to prace rozwojowe w rozumieniu art. 4 ust. 3 ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, wobec czego:

- są to prace wyodrębnione z uwagi na cel ich prowadzenia;

- są to prace prowadzone przy zachowaniu standardów, które wynikają z Prawa o szkolnictwie wyższym i nauce oraz z danej dziedziny wiedzy i umiejętności;

Obejmują łącznie:

- nabywanie przez Wnioskodawcę wiedzy i umiejętności;

- łączenie przez Wnioskodawcę wiedzy i umiejętności;

- kształtowanie wiedzy i umiejętności oraz

- wykorzystywanie przez Wnioskodawcę wiedzy i umiejętności.

W całości służą do planowania produkcji oraz projektowania i tworzenia zmienionych, ulepszonych lub nowych produktów, procesów lub usług. W wyniku tych prac Wnioskodawca zaprojektował i stworzył nowy, zmieniony lub ulepszony produkt, który oferuje w swojej działalności gospodarczej. W stosunku do dotychczasowej działalności te produkty mają nowy, bardziej innowacyjny, ulepszony charakter, który nie jest wynikiem działalności obejmującej wprowadzenie rutynowych i okresowych zmian do tych produktów, procesów lub usług.

Należy podkreślić, że Wnioskodawca prowadziła prace samodzielnie, nie współpracowała z zespołem Kontrahenta.

Działalność Wnioskodawcy to działalność twórcza podejmowana w sposób systematyczny w celu zwiększenia zasobów wiedzy oraz wykorzystania zasobów wiedzy do tworzenia nowych zastosowań.

Nie są to badania podstawowe w rozumieniu art. 4 ust. 2 pkt 1 ww. ustawy, natomiast są to badania aplikacyjne (były/są/będą) w rozumieniu art. 4 ust. 2 pkt 2 ww. ustawy. Badania aplikacyjne rozumiane jako prace mające na celu zdobycie nowej wiedzy oraz umiejętności, nastawione są na opracowywanie nowych produktów, procesów lub usług lub wprowadzanie do nich znaczących ulepszeń. Wnioskodawca prowadzi badania aplikacyjne od (...).

Wynagrodzenie:

Sprzedaż kwalifikowanych praw własności intelektualnej - Wnioskodawca wytwarza autorskie prawa do programu komputerowego i prawa te przenosi na Kontrahenta. Wynagrodzenie za przeniesienie praw autorskich wynika z umowy i z faktur.

Projekty wytwarzane przez Wnioskodawcę w ramach prowadzonej bezpośrednio przez niego działalności gospodarczej, w ramach współpracy z Kontrahentem, są bowiem rezultatem jego własnej, indywidualnej, twórczej działalności intelektualnej i stanowią utwór podlegający ochronie na podstawie art. 74 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (dalej też jako PAIPP) oraz jedną z form wyrażenia kwalifikowanego prawa własności intelektualnej według art. 30ca ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1387, z późn. zm., dalej zwana ustawą o PIT). Wybranie rozwiązań dedykowanych wyłącznie potrzebom Kontrahenta lub konkretnego użytkownika, kompatybilnych z jego branżą oraz rzeczywistością jego działalności, wskazuje jednoznacznie na niepowtarzalność wytworzonego programu i wyklucza zastosowanie oprogramowania dostępnego na rynku. Wnioskodawca wykonuje usługi w dowolnej formie, w tym ustnej, pisemnej lub w formie korespondencji z wykorzystaniem poczty elektronicznej, w zależności od możliwości lub potrzeb zamawiającego.

Projekty wytwarzane przez Wnioskodawcę w ramach prowadzonej bezpośrednio przez niego działalności gospodarczej, w ramach współpracy z Kontrahentem, są bowiem rezultatem jego własnej, indywidualnej, twórczej działalności intelektualnej i stanowią utwór podlegający ochronie na podstawie art. 74 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (dalej też jako PAIPP) oraz jedną z form wyrażenia kwalifikowanego prawa własności intelektualnej według art. 30ca ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1387, z późn. zm., dalej zwana ustawą o PIT). Wybranie rozwiązań dedykowanych wyłącznie potrzebom Kontrahenta lub konkretnego użytkownika, kompatybilnych z jego branżą oraz rzeczywistością jego działalności, wskazuje jednoznacznie na niepowtarzalność wytworzonego algorytmu.

Na podstawie art. 8 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych twórcy przysługują autorskie prawa majątkowe do utworu jaki jest rezultatem jego działalności intelektualnej, jednocześnie w świetle art. 17 ww. ustawy Wnioskodawca ma prawo do korzystania z niego, rozporządzania nim oraz wynagrodzenia za korzystanie z niego. Podkreślenia wymaga, że przedmiotem ochrony na zasadach przewidzianych w powyższych regulacjach jest również utwór w wersji nieukończonej od momentu utrwalenia. Wnioskodawca twierdzi, że każdy ze wskazanych efektów prac stanowi utwór i jest objęty ochroną w rozumieniu art. 74 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. W związku z tym, Wnioskodawca śmie twierdzić, że każdorazowy wynik Jego pracy stanowić będzie osobny element podlegający ochronie ww. przepisu.

Specyfika pracy Wnioskodawcy wymaga od niego dużej, szerokiej i interdyscyplinarnej wiedzy. Pracując nad wytworzeniem algorytmu Wnioskodawca nabywa, łączy, kształtuje i wykorzystuje dostępną aktualnie wiedzę i umiejętności dotyczące narzędzi i istniejących programów w celu wytworzenia nowych, ulepszonych zastosowań. Wnioskodawca wskazuje, że jego twórczą działalność należy odnosić nie do praktyki gospodarczej sensu largo, a do praktyki gospodarczej danego podmiotu, a zatem jest to ujęcie zobrazowane w Objaśnieniu Ministerstwa Finansów z dnia 15 lipca 2019 r. dotyczącym preferencyjnego opodatkowania dochodów wytwarzanych przez prawa własności intelektualnej (IP BOX). Wnioskodawca w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej na rzecz danego Kontrahenta opracowuje nowe rozwiązania, czyniąc to z wykorzystaniem aktualnie posiadanej wiedzy i umiejętności, ale niekoniecznie tworzy innowacyjne rozwiązania w wymiarze światowym, gdyż nie jest w stanie dokonać weryfikacji na tak szerokiej skali. Zgodnie z utrwaloną już linią interpretacyjną oraz zgodnie z doktryną naukową i orzecznictwem, wkład twórczy jest przeciwieństwem rutynowości, rozumianych jako czynności mechaniczne. Projekty realizowane przez Wnioskodawcę nie są projektami powtarzalnymi, ponieważ każdy z nich wymaga indywidualnego podejścia, tj. w szczególności odpowiedniego zasobu wiedzy i znajomości technologii oraz ma dotyczyć innego środowiska programowego, sprzętowego lub biznesowego. Projekty realizowane są zgodnie z indywidualnymi ustaleniami i na indywidualne zamówienie Klienta.

Wnioskodawca realizuje projekty począwszy od etapu analizy potrzeb Kontrahenta poprzez projektowanie, implementację, testy, wdrożenie oraz asystę. W dalszych etapach świadczone są usługi wsparcia technicznego i modernizacji wdrożonych systemów. Zlecenia realizowane przez Wnioskodawcę w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, nie są wykonywane pod kierownictwem. Należy podkreślić, że w związku z tak wykonywaną działalnością Wnioskodawca ponosi ryzyko gospodarcze zarówno w kontekście odpowiedzialności za jakość i ewentualne wady świadczonych usług, jak i zmian Kontrahentów, niepewności efektu i metod dojścia do umówionego rezultatu. Bez wątpienia, Wnioskodawca w ramach działalności gospodarczej prowadzi w sposób systematyczny prace twórcze w celu tworzenia nowych zastosowań przy wykorzystaniu zasobów wiedzy. Bez wątpienia działalność na rzecz danego Kontrahenta polega na tworzeniu nowych zastosowań, które wcześniej w ramach działalności prowadzonej przez niego nie miały miejsca.

Jednocześnie Wnioskodawca na potrzeby niniejszego wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej sygnalizuje, że:

- prowadzona działalność, jest działalnością twórczą podejmowaną w sposób systematyczny (tj. w sposób metodyczny, zaplanowany i uporządkowany, według pewnego systemu, na podstawie przygotowanego harmonogramu prac z przyjęciem określonych celów do osiągnięcia) w celu zwiększenia zasobów wiedzy oraz wykorzystania zasobów wiedzy do tworzenia nowych zastosowań;

- w zakresie zadań Wnioskodawcy nie ma zadań rutynowych, powtarzalnych. Kierunek prac jest uzgadniany z Klientem, jednakże tworzone rozwiązania są efektem indywidualnej twórczości. Powstałe IP są zawsze unikatowe w skali przedsiębiorstwa i ze względu na dopasowanie rozwiązań do wyjątkowych potrzeb Klienta są również niepowtarzalne wśród powszechnych rozwiązań;

- dotychczas (do dnia składania wniosku) żadne z wydatków nie stanowi środków trwałych podlegających amortyzacji;

- Wnioskodawca samodzielnie prowadził/będzie prowadzić prace rozwojowe;

- cel/przedmiot - prace rozwojowe Wnioskodawcy są działalnością obejmującą nabywanie łączenie, kształtowanie i wykorzystywanie dostępnej aktualnie wiedzy i umiejętności, w tym w zakresie oprogramowania do tworzenia zmienionych, ulepszonych lub nowych produktów lub usług, z wyłączeniem działalności obejmującej rutynowe i okresowe zmiany wprowadzane do nich, nawet jeżeli takie zmiany mają charakter ulepszeń; prace rozwojowe zostały/zostaną zakończone pozytywnym wynikiem;

- w wyniku tych prac Wnioskodawca zaprojektował i stworzył nowy, zmieniony lub ulepszony: produkt, który oferuje w swojej działalności gospodarczej.

W stosunku do dotychczasowej działalności te produkty mają nowy, bardziej innowacyjny, ulepszony charakter, który nie jest wynikiem działalności obejmującej wprowadzenie rutynowych i okresowych zmian do tych produktów, procesów lub usług.

Wnioskodawca nie prowadził prac mających inny charakter niż badania naukowe lub prace rozwojowe.

W ramach prowadzonej działalności gospodarczej, która skupiona jest na wytwarzaniu, rozwijaniu programów komputerowych, Wnioskodawca ponosi następujące wydatki w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów: usługi telekomunikacyjne (telefonia i Internet) - opłaty za internet zapewniają Wnioskodawcy szybkie i stabilne łącze, które to jest wręcz nieodzowne w dzisiejszej pracy, m.in. umożliwia zdalny kontakt (podobnie jak opłata za telefon) z Klientem lub innymi informatykami, pozwala na znalezienie informacji na temat powstałych błędów, szybkie dzielenie się efektami swojej pracy. Również dzięki niniejszemu wydatkowi Wnioskodawca ma dostęp do wszelakich źródeł wiedzy, np. dokumentacji, publikacji, materiałów konferencyjnych. Nie można zapominać, że stałe łącze otwiera Wnioskodawcy przestrzeń do zdobywania nowej wiedzy, klientów czy przekazywania owoców swojej pracy. W świetle powyższego, Wnioskodawca zmuszony jest do zapewnienia łączności sprzętu komputerowego i elektronicznego z siecią internetową. Abonament telefoniczny umożliwia konsultację z Kontrahentami, co służy dostosowaniu rozwiązań do indywidualnych potrzeb klienta i jego oczekiwań.

Wnioskodawca wskazuje, że koszty wskazane powyżej będą przypisane po 50% do każdego z projektów opisanych we wniosku. Jednocześnie wymienione koszty uzyskania przychodu ponoszone przez Wnioskodawcę w ramach działalności gospodarczej uznawane są za koszty do obliczenia wskaźnika Nexus, o których mowa w art. 30ca ust. 4 w zw. z art. 30ca ust. 5 ustawy o PIT, tj. wydatki bezpośrednio związane z wytworzeniem poszczególnych praw własności intelektualnej. Wydatki wskazane we wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej były i są ponoszone wyłącznie w celu prowadzenia przez Wnioskodawcę konkretnych prac rozwojowych albo badań naukowych w rozumieniu ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. Ponoszone przez Wnioskodawcę wydatki, które są przedmiotem zapytania są kosztem uzyskania przychodu funkcjonalnie związanym z przychodami osiąganymi z poszczególnych kwalifikowanych praw własności intelektualnej, które w sposób bezpośredni przyczyniły się do powstania takiego przychodu. Kryterium stosowane przez Wnioskodawcę to kryterium procentowe. Wnioskodawca przypisuje procentowo koszty telekomunikacyjne w ramach ich zaangażowania w prace nad wytworzeniem/rozwinięciem/ulepszeniem (...) aplikacyjnego. Na tym etapie Wnioskodawca zalicza w ramach prowadzonej ewidencji oraz stosownie do ewidencji kalkulacji wskaźnika Nexus 100% wskazanych w ramach wniosku o wydanie interpretacji ponoszonych w ramach prowadzonej działalności kosztów.

Prowadzona przez Wnioskodawcę ewidencja wyodrębnia każde kwalifikowane prawo własności intelektualnej. Prowadzona ewidencja pozwala wyodrębnić koszty, o których mowa w art. 30ca ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, przypadające na każde kwalifikowane prawo własności intelektualnej, w sposób zapewniający określenie kwalifikowanego dochodu. Uzyskiwane przez Wnioskodawcę przychody z działalności gospodarczej pochodzą z przeniesienia praw autorskich do Oprogramowania wytworzonego przez Niego. W wyniku czego wymienione koszty uzyskania przychodu ponoszone przez Wnioskodawcę w ramach działalności gospodarczej uznawane są za koszty do obliczenia wskaźnika Nexus, o których mowa w art. 30ca ust. 4 w zw. z art. 30ca ust. 5 ustawy o PIT, tj. wydatki bezpośrednio związane z wytworzeniem poszczególnych praw własności intelektualnej. Wnioskodawca zwraca uwagę na fakt, że mnożnik Nexus oblicza oddzielnie dla dochodów z poszczególnych programów komputerowych, w związku z czym ustala On odrębnie koszty faktycznie poniesione na działalność opisywaną we wniosku związaną z danym prawem przy zastosowaniu powyżej przedstawionego mechanizmu. Wymienione koszty uzyskania przychodu ponoszone przez Wnioskodawcę w ramach działalności gospodarczej uznawane są za koszty do obliczenia wskaźnika Nexus, o których mowa w art. 30ca ust. 4 w zw. z art. 30ca ust. 5 ustawy o PIT, tj. wydatki bezpośrednio związane z wytworzeniem poszczególnych praw własności intelektualnej.

Przyjęta metodyka kalkulacji:

W pierwszej kolejności Wnioskodawca stara się ustalić dochód z poszczególnych kwalifikowanych praw własności intelektualnej poprzez odjęcie od przychodów kosztów uzyskania przychodu. W drugiej kolejności Wnioskodawca ustala poszczególne kwalifikowane dochody z kwalifikowanych praw własności intelektualnej poprzez przemnożenie uzyskanego dochodu przez wskaźnik, o którym mowa w art. 30ca ust. 4 ustawy o PIT.

Ewidencja:

Wnioskodawca stosownie do czasu (dat) wskazanych w zakresie poszczególnych projektów prowadzi na bieżąco odrębną od podatkowej księgi przychodów i rozchodów szczegółową Ewidencję, o której mowa w art. 30cb ustawy o PIT. W związku z tym, że przepisy nie narzucają podatnikom konkretnej formy ewidencjonowania zdarzeń na cele stosowania preferencji, sporządzana jest ona elektronicznie. Potwierdza ona uzyskane przychody oraz poniesione wydatki dotyczące poszczególnych (i szczegółowo opisanych w niniejszym wniosku) projektów, na koniec danego okresu rozliczeniowego (miesiąc). Zestawienie to obejmuje przychody i wydatki od początku realizacji Projektu do końca danego miesiąca kalendarzowego. W prowadzonej Ewidencji zostaje wskazany tzw. współczynnik IP BOX. Wnioskodawca wyodrębnił poszczególne projekty w prowadzonej Ewidencji. W odniesieniu do każdego z nich Wnioskodawca ewidencjonuje przychody oraz odpowiadające im koszty, ze wskazaniem stosownych dokumentów, stanowiących potwierdzenie realizowanej usługi/ prac wykonywanych w danym projekcie, danych Kontrahenta - nr dokumentu, data sprzedaży, data faktury, kwota z faktury. Wnioskodawca ustala dochód z każdego projektu - na koniec każdego miesiąca kalendarzowego.

Równolegle, na koniec każdego okresu rozliczeniowego (miesiąc) w prowadzonej Ewidencji, Wnioskodawca wyodrębnia koszty, o których mowa w art. 30ca ust. 4 w zw. z art. 30ca ust. 5 ustawy o PIT i uwzględnia je we wzorze w celu ustalenia wysokości tzw. wskaźnika Nexus, a następnie oblicza podstawę opodatkowania preferencyjną 5% stawką. Każdy z projektów wskazanych we wniosku został również opisany w ewidencji. Wnioskodawca zamierza zsumować obliczone według powyżej przedstawionego sposobu ewidencji kwalifikowane dochody z kwalifikowanych praw własności intelektualnej osiągnięte w roku podatkowym, których to suma powinna stanowić podstawę opodatkowania preferencyjną 5% stawką podatku zgodnie ze wspomnianym już art. 30ca ust. 3 ustawy o PIT. Wnioskodawca rozważa coroczne korzystanie z preferencyjnego opodatkowania 5% stawką podatkową, począwszy od zeznania rocznego składanego za rok podatkowy trwający od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.

Uzupełnienie i doprecyzowanie opisu stanów faktycznych

Przeniesienie praw autorskich następuje do konkretnego oprogramowania - autorski algorytm umożliwia stworzenie narzędzia - (...), a zatem funkcji, dzięki którym osiągamy finalny, stworzony na indywidualne zamówienie Klienta produkt.

Wnioskodawca w ramach prowadzonej działalności nie realizował innych projektów, poza opisanymi we wniosku:

- tworzenie i rozwój (...) aplikacji do przetwarzania i analizy danych (...);

- tworzenie i rozwój (...) aplikacji z zakresu (...).

(...)

Bezpośrednie efekty prac w ramach każdego z projektów już powstały. Nie są to efekty końcowe, ponieważ specyfika funkcjonowania Kontrahenta wskazuje na zapotrzebowanie w zakresie tworzenia modyfikacji, nowych funkcjonalności oraz fazy rozwoju algorytmu, polegające na dopasowaniu algorytmu do zmieniającego się rynku.

Wnioskodawca pojęcie "wdrożonych systemów" rozumie jako konkretne oprogramowanie - autorski algorytm umożliwia stworzenie narzędzia - (...), a zatem funkcji, dzięki którym osiągamy finalny, stworzony na indywidualne zamówienie Klienta produkt.

Na etapie składnia wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej oraz przygotowania odpowiedzi na wątpliwości interpretacyjne zakończono prace nad algorytmem, niemniej Wnioskodawca sygnalizuje, że algorytm nie ma sztywnych ram, wobec czego istnieje możliwość pracy nad nowymi funkcjonalnościami. Prace nad algorytmem zakończono w 2022 r., a zatem roku, za który Wnioskodawca zamierza skorzystać z preferencji.

Wnioskodawca prezentuje możliwości zastosowania algorytmu klientom - Kontrahent, z którym Wnioskodawca zawarł umowę opisaną we wniosku, otrzymał model prezentujący usprawnienie w zakresie funkcjonowania (modele są prezentowane w trakcie spotkania z Kontrahentem) pracy Kontrahenta, po wdrożeniu oferty Wnioskodawcy. Stworzony algorytm nie ma nałożonych ram, Wnioskodawca realizował prace niezależnie od projektów. Wyniki prac rozwojowych zostały wykorzystane do realizacji projektów, poprzez stworzenie na podstawie algorytmu (...), stanowiącego fragment oprogramowania.

Wnioskodawca realizuje działania polegające na rozwijaniu oprogramowania zmierzające do poprawy użyteczności albo funkcjonalności tego Oprogramowania.

Wnioskodawca ponosi odpowiedzialność wobec osób trzecich, innych niż Kontrahent - definiowanych jako klienci Kontrahenta oraz ponosi odpowiedzialność przed Kontrahentem.

Efekty pracy, które nazywa Wnioskodawca odpowiednio algorytmem komputerowym zawsze są/będą odrębnymi programami komputerowymi, które podlegają ochronie na podstawie art. 74 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Wnioskodawcy przysługują/będą przysługiwały osobiste i majątkowe prawa autorskie do tych algorytmów komputerowych.

Sposób wynagrodzenia określony w umowie wskazuje na otrzymanie wynagrodzenia automatycznie po etapie zamieszczenia efektów pracy w systemie (...) i wystawieniu faktury. Wnioskodawca otrzymuje wynagrodzenie wyłącznie z tytułu przeniesienia na Kontrahenta praw do programów komputerowych. Są to konkretnie autorskie prawa do programu komputerowego. Kwestia trybu przenoszenia przez Wnioskodawcę na Kontrahenta praw do konkretnych stworzonych przez Wnioskodawcę "algorytmów" to tryb - automatyczny, rozumiany jako automatyczne przeniesienie przez Wnioskodawcę praw na Kontrahenta, po zamieszczeniu w systemie (...).

Zasady przenoszenia przez Wnioskodawcę na Kontrahenta praw do konkretnych stworzonych przez Wnioskodawcę "algorytmów" zostały określone na gruncie umowy, której stroną jest Wnioskodawca i Kontrahent, wskazują one na dochowanie przez Strony należytej staranności w kwestii przenoszenia konkretnego algorytmu - zgodnie z wytycznymi wskazanymi w umowie oraz w umówionym na gruncie umowy czasie. Zgodnie z należytą starannością Strony wykonują następujące czynności: Kontrahent starannie zamieszcza w systemie (...) w umówionym na gruncie umowy terminie efekt swojej pracy, za co zgodnie treścią zawartej umowy otrzymuje od Kontrahenta wynagrodzenie.

Wyodrębnienie konkretnego algorytmu odbywa się poprzez zamieszczenie go na nośniku Kontrahenta, a zatem w systemie (...). Wnioskodawca w ramach wyodrębnienia konkretnego "algorytmu" i przeniesienia praw do efektu pracy realizuje następujące czynności: zamieszcza efekty swojej pracy w systemie (...), następnie informuje o zamieszczeniu swoich prac Kontrahenta, a w końcowym etapie wysyła fakturę, wszystkie czynności zostały opisane w umowie, której stroną jest Wnioskodawca i Kontrahent.

Kontrahent w ramach wyodrębnienia konkretnego "algorytmu" i przeniesienia praw do efektu pracy realizuje następujące czynności: odbiera od Wnioskodawcy efekty pracy, następnie po otrzymaniu faktury dokonuje płatności. Potwierdzeniem przeniesienia praw jest zamieszczenie efektu prac w systemie (...), a następnie wystawienie faktury przez Wnioskodawcę i odpowiednie opisanie przedmiotu faktury. Tak wskazane ujęcie dotyczące przeniesienia praw zostało opisane w umowie, której stroną jest Wnioskodawca i Kontrahent.

Faktury, które Wnioskodawca wystawia na rzecz Kontrahentów nie wyodrębniają wynagrodzenia z tytułu przeniesienia majątkowych praw autorskich do poszczególnych efektów prac ("algorytmów komputerowych") na Kontrahenta, ponieważ wynika to z decyzji biznesowej Wnioskodawcy i Kontrahenta. Niejednokrotnie bowiem Wnioskodawca wykonuje dodatkowe prace dotyczące autorskiego i przygotowanego na indywidualne zamówienie klienta (...) (będącego fragmentem oprogramowania), jako dodatkowe czynności możemy wskazać: modele dotyczące fragmentu oprogramowania, dokumentację dotyczącą oprogramowania - przygotowane, celem wskazania możliwych scenariuszy rozwoju (...), które są niezbędne, aby Kontrahent mógł dopasować algorytm, a co za tym idzie (...) do zmieniającej się rzeczywistości biznesowej.

Wnioskodawca dokonuje takich wydzieleń na poziomie prowadzonej na bieżąco odrębnej od podatkowej księgi przychodów i rozchodów ewidencji tzn. Ewidencji IP Box. Prowadzona ewidencja pozwala na ustalenie przychodów, kosztów uzyskania przychodów i dochodu (straty), przypadających na każde kwalifikowane prawo własności intelektualnej. Wnioskodawca prowadzi na bieżąco odrębną od podatkowej księgi przychodów i rozchodów ewidencję: od 222 lutego 2001 roku.

Wynagrodzenie za przeniesienie praw autorskich wynika z umowy i z faktur. Jednocześnie, jako informację dodatkową Wnioskodawca wskazuje, że prowadzona przez niego ewidencja pozwala na wyszczególnienie realizowanych prac i zadań w ramach tworzenia algorytmów komputerowych poprzez comiesięczne wskazanie informacji na temat wykonanych zadań w danym miesiącu. Tak prowadzona ewidencja czasu i wykonanych prac pozwala na wskazanie kwoty wynagrodzenia otrzymanego z tytułu zbycia praw własności intelektualnej.

Sposób przenoszenia autorskich praw do algorytmu komputerowego każdorazowo spełnia warunki przewidziane w przepisach ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, w szczególności następuje z zachowaniem art. 41 oraz art. 53 tej ustawy. Relacja pomiędzy przeniesieniem przez Wnioskodawcę na Kontrahenta praw do konkretnego efektu pracy (algorytmu), a upływem okresu rozliczeniowego, momentem wypłaty wynagrodzenia oraz wartością tego wynagrodzenia przebiega następująco: po upływnie ustalonego z Kontrahentem (i wskazanego w umowie zawartej z Kontrahentem) okresu rozliczeniowego, Wnioskodawca przenosi całość praw autorskich do przygotowanego na indywidualne zamówienie Klienta projektu, który zostaje przekazany do Kontrahenta, poprzez zamieszczenie wyniku prac Wnioskodawcy w (...) - chmurowym rozwiązaniu marki (...). Kontrahent weryfikuje po otrzymaniu od Wnioskodawcy informacji, czy efekt pracy Wnioskodawcy został zamieszczony w (...), następnie Wnioskodawca wystawia fakturę za przeniesienie praw autorskich, co wynika z zawartej umowy i znajduje swoje odzwierciedlenie w treści faktury. Wartość wskazana na fakturze została ustalona na gruncie zawartej z Kontrahentem umowy.

Funkcjonalny związek - usługi telekomunikacyjne (telefonia i Internet) - opłaty za internet zapewnią Wnioskodawcy szybkie i stabilne łącze, które to jest wręcz nieodzowne w dzisiejszej pracy m.in. umożliwia zdalny kontakt (podobnie jak opłata za telefon) z Klientem lub innymi informatykami, pozwala na znalezienie informacji na temat powstałych błędów, szybkie dzielenie się efektami swojej pracy. Również dzięki niniejszemu wydatkowi Wnioskodawca ma dostęp do wszelakich źródeł wiedzy, np. dokumentacji, publikacji, materiałów konferencyjnych. Nie można zapominać, że stałe łącze otwiera Wnioskodawcy przestrzeń do zdobywania nowej wiedzy, klientów, czy przekazywania owoców swojej pracy. W świetle powyższego, Wnioskodawca zmuszony jest do zapewnienia łączności sprzętu komputerowego i elektronicznego z siecią internetową. Abonament telefoniczny umożliwia konsultację z Kontrahentami, co służy dostosowaniu rozwiązań do indywidualnych potrzeb Klienta i jego oczekiwań.

Związek usługi telekomunikacyjnej z konkretnymi pracami rozwojowymi polega na dostępie do wszelakich źródeł wiedzy, np. dokumentacji, publikacji, materiałów konferencyjnych, które służą bezpośrednio realizacji fazy rozwojowej, bowiem stanowią podstawę do pracy, jako źródło wiedzy i inspiracji dla Wnioskodawcy. Jednocześnie Wnioskodawca sygnalizuje, że bez poniesienia niniejszego kosztu prace rozwojowe nie byłyby możliwe.

Wnioskodawca planuje korzystać z preferencyjnego opodatkowania 5% stawką dochodów, uzyskiwanych z oprogramowania w latach następnych z dochodów uzyskiwanych w takich samych okolicznościach faktycznych, jak w przedstawionym zdarzeniu.

Pytania

1. Czy zdaniem Organu Wnioskodawca prawidłowo zakwalifikował zakres swoich prac (które jak już wskazano w opisie stanu faktycznego należy rozumieć jako: całość prowadzonej przez Wnioskodawcę działalności gospodarczej), jako działalność stanowiącą działalność badawczo-rozwojową, o której mowa w art. 30ca ustawy o PIT w rozumieniu art. 5a pkt 38 ustawy o PIT?

2. Czy odpłatne przeniesienie prawa autorskiego w ramach całości prowadzonej przez Wnioskodawcę działalności stanowi sprzedaż kwalifikowanego prawa własności intelektualnej w rozumieniu art. 30ca ust. 7 pkt 2 ustawy o PIT, wobec czego Wnioskodawca osiąga dochód z kwalifikowanego prawa własności intelektualnej, o którym mowa w art. 30ca ustawy o PIT?

3. Czy wydatki ponoszone przez Wnioskodawcę w ramach prowadzonej działalności na:

usługi telekomunikacyjne (telefonia i Internet), w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów w rozumieniu art. 22 ust. 1 w zw. z art. 23 ust. 1 ustawy o PIT, przy zachowaniu odpowiedniej metodyki alokacji, należy uznać za koszty do obliczenia wskaźnika Nexus, zgodnie z art. 30ca ust. 4 w zw. z art. 30ca ust. 5 ustawy o PIT, celem wyliczenia kwalifikowanego dochodu z kwalifikowanego prawa własności intelektualnej?

4. Czy w przedstawionym powyżej stanie faktycznym możliwe jest zastosowanie stawki opodatkowania 5% do osiągniętego dochodu z praw własności intelektualnej, wyliczonego zgodnie z art. 30ca ustawy o PIT, począwszy od zeznania za rok podatkowy trwający od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.?

Pani stanowisko w sprawie (ostatecznie sformułowane w uzupełnieniu)

Stanowisko Wnioskodawcy w zakresie pytania numer 1:

W pierwszej kolejności Wnioskodawca wskazuje, że treść art. 30ca ustawy o PIT przewiduje 5% preferencyjne opodatkowanie działalności badawczo-rozwojowej. Artykuł 5a pkt 38 ustawy o PIT normuje działalność badawczo-rozwojową jako: działalność twórczą obejmującą badania naukowe lub prace rozwojowe, podejmowaną w sposób systematyczny w celu zwiększenia zasobów wiedzy oraz wykorzystania zasobów wiedzy do tworzenia nowych zastosowań.

Działalność Wnioskodawcy spełnia przesłanki uznania jej za działalność badawczo–rozwojową, dodatkowo za taką kwalifikacją przemawiają:

a)

nowatorskość i twórczość: Wnioskodawca podejmuje działania na indywidualne zlecenie i zgodnie z indywidualnymi ustaleniami z każdym z Kontrahentów. Kluczowe w pracy Wnioskodawcy jest zwiększenie innowacyjności rozwiązań, nad którymi pracuje Wnioskodawca (na zlecenie indywidualnego Kontrahenta); 

b)

nieprzewidywalność: Kontrahenci, z którymi Wnioskodawca planuje wytworzenie całkowicie nowego rozwiązania, którego skutek został ogólnie określony w trakcie indywidualnych ustaleń z Kontrahentem, niemniej powstaje absolutnie nowe rozwiązanie, dopasowane do indywidualnych potrzeb Klienta;

c)

metodyczność: działalność Wnioskodawcy prowadzona jest w sposób systematyczny;

d)

możliwość przeniesienia lub odtworzenia: w ramach wykonywanej bezpośrednio działalności gospodarczej, następuje przeniesienie autorskich praw majątkowych do powstałego rozwiązania na Kontrahenta, co nierozerwalnie wiąże się z koniecznością jego odtworzenia.

Jednocześnie Wnioskodawca wskazuje na brzmienie art. 5a pkt 40 ustawy o PIT, zgodnie z którym pojęcie "prace rozwojowe" oznaczają prace rozwojowe w rozumieniu art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, czyli działalność obejmującą nabywanie, łączenie, kształtowanie i wykorzystywanie dostępnej aktualnie wiedzy i umiejętności, w tym w zakresie narzędzi informatycznych lub oprogramowania, do planowania produkcji oraz projektowania i tworzenia zmienionych, ulepszonych lub nowych produktów, procesów lub usług, z wyłączeniem działalności obejmującej rutynowe i okresowe zmiany wprowadzane do nich, nawet jeżeli takie zmiany mają charakter ulepszeń.

Wnioskodawca prowadzi działalność twórczą obejmującą prace rozwojowe, podejmowaną w sposób systematyczny w celu wykorzystania zasobów wiedzy do tworzenia nowych zastosowań - wytwarza nowe, nieistniejące wcześniej funkcjonalności na podstawie posiadanej specjalistycznej wiedzy, które wpływają przede wszystkim na innowacyjność wykonywanych działań, z wyłączeniem działalności obejmującej rutynowe i okresowe zmiany wprowadzane w zakresie wykonywanych prac, nawet jeżeli takie zmiany mają charakter ulepszeń.

Wnioskodawca wykorzystuje w swojej pracy własną inwencję twórczą oraz korzysta z posiadanej przez siebie specjalistycznej wiedzy i umiejętności. Należy podkreślić, że prace wykonywane przez Wnioskodawcę mają na celu ulepszenie lub rozwinięcie już istniejących rozwiązań lub stworzenie zupełnie nowych funkcjonalności niewystępujących dotychczas w praktyce gospodarczej. Jak wskazano w Objaśnieniu Ministerstwa Finansów z dnia 15 lipca 2019 r. dotyczącym preferencyjnego opodatkowania dochodów wytwarzanych przez prawa własności intelektualnej (IP BOX), twórczą działalność Wnioskodawcy odnosić należy nie do praktyki gospodarczej sensu largo, a do praktyki gospodarczej danego podmiotu, co ma miejsce w praktyce, w ramach wykonywanych usług przez Wnioskodawcę. Wspomniana twórczość odnosi się również do przejawu Jego działalności - autorskich praw do programów komputerowych podlegających ochronie na podstawie art. 74 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Przedmiotem prawa autorskiego jest każdy przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze, ustalony w jakiejkolwiek postaci, niezależnie od wartości, przeznaczenia i sposobu wyrażenia. Ochrona ta obejmuje również fragmenty utworu i utwory w wersji nieukończonej.

Zdaniem Wnioskodawcy, działalność prowadzona przez Wnioskodawcę to działalność badawczo-rozwojowa.

Stanowisko Wnioskodawcy w zakresie pytania nr 2:

Zgodnie z brzmieniem art. 30ca ust. 2 ustawy o PIT Wnioskodawca wskazuje na zamknięty katalog praw własności intelektualnych, z których dochód może zostać objęty preferencyjnym 5% opodatkowaniem. Kluczowe jest jednak wskazanie, że autorskie prawo do programu komputerowego stanowi jedno z praw własności intelektualnych wskazanych w tym artykule w ust. 2 pkt 8.

Wspomniany przepis w zakresie "kwalifikowanego" prawa własności intelektualnej, wskazuje na dwa kryteria:

- przedmiot ochrony jest wytworzony przez podatnika w ramach prowadzonej przez niego działalności badawczo-rozwojowej oraz

- prawo własności intelektualnej podlega ochronie prawnej na podstawie przepisów odrębnych ustaw lub ratyfikowanych umów międzynarodowych, których stroną jest Rzeczpospolita Polska oraz innych umów międzynarodowych, których stroną jest Unia Europejska.

Artykuł 74 ustawy o PAIPP kwalifikuje programy komputerowe jako utwory będące przedmiotem jego ochrony z momentem ich wytworzenia, bez konieczności spełnienia jakichkolwiek wymogów formalnych, w konsekwencji należy wskazać, że oprogramowanie stanowi przedmiot ochrony praw autorskich. W ocenie Wnioskodawcy, prawo autorskie powstałe w ramach prowadzonej przez Niego działalności gospodarczej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w kontekście opisanej we wniosku działalności zalicza się do kwalifikowanych praw własności intelektualnej w rozumieniu art. 30ca ust. 2 ustawy o PIT, gdyż jest ono wymienione w zamkniętym katalogu praw własności intelektualnej sprecyzowanych w tym przepisie, jednocześnie podlega ochronie na podstawie ustawy o PAIPP, a jego przedmiot został wytworzony przez Wnioskodawcę w ramach prowadzonej bezpośrednio przez Niego działalności opisanej we wniosku, która zdaniem Wnioskodawcy stanowi działalność badawczo-rozwojową.

Dochodem z kwalifikowanego IP, zgodnie treścią art. 30ca ust. 7 ustawy o PIT, jest osiągnięty przez podatnika w ciągu roku podatkowego dochód:

- z opłat lub należności wynikających z umów licencyjnych, dotyczących kwalifikowanego IP;

- ze sprzedaży kwalifikowanego IP;

- z kwalifikowanego IP uwzględnionego w cenie sprzedaży produktu lub usługi;

- z odszkodowania za naruszenie praw wynikających z kwalifikowanego IP, jeżeli zostało uzyskane w postępowaniu spornym, w tym w postępowaniu sądowym albo arbitrażu.

Z kwalifikowanym prawem własności intelektualnej będziemy mieli do czynienia przy spełnieniu łącznie trzech warunków:

- przedmiot ochrony jest wytworzony przez podatnika w ramach prowadzonej przez niego działalności badawczo-rozwojowej oraz

- należy do jednej z kategorii (wskazanych powyżej) wymienionych w katalogu w art. 30ca ust. 2 ustawy o PIT;

- podlega ochronie prawnej na podstawie przepisów odrębnych ustaw lub ratyfikowanych umów międzynarodowych, których stroną jest Rzeczpospolita Polska, oraz innych umów międzynarodowych, których stroną jest Unia Europejska.

Zgodnie z postanowieniami indywidualnej umowy o współpracy w ramach wykonywanych usług przenoszone są przez Wnioskodawcę na rzecz Kontrahenta, wytworzone zgodnie z zamówieniem prace programistyczne oraz majątkowe prawa autorskie do prac programistycznych. W zamian za wykonane usługi Wnioskodawca otrzymuje umówione wynagrodzenie. Zdaniem Wnioskodawcy odpłatne zbycie autorskich praw majątkowych do wytworzonych prac programistycznych należy zakwalifikować jako kategorię sprzedaży kwalifikowanego prawa własności intelektualnej w rozumieniu art. 30ca ust. 7 pkt 2 ustawy o PIT. Zdaniem Wnioskodawcy wytwarzane przez Niego prawa autorskie stanowią kwalifikowane IP, umożliwiające skorzystanie z preferencji podatkowej tzw. IP Box.

Stanowisko Wnioskodawcy w zakresie pytania numer 3:

Zgodnie z art. 30ca ust. 4 i 5 ustawy o PIT wysokość kwalifikowanego dochodu z kwalifikowanego prawa własności intelektualnej ustala się jako iloczyn dochodu z kwalifikowanego prawa własności intelektualnej osiągniętego w roku podatkowym i wskaźnika obliczonego według wzoru:

(a + b)* 1,3/a + b + c + d

w którym poszczególne litery oznaczają koszty faktycznie poniesione przez podatnika na:

a)

prowadzoną bezpośrednio przez podatnika działalność badawczo-rozwojową związaną z kwalifikowanym prawem własności intelektualnej,

b)

nabycie wyników prac badawczo-rozwojowych związanych z kwalifikowanym prawem własności intelektualnej, innych niż wymienione w lit. d, od podmiotu niepowiązanego w rozumieniu art. 23m ust. 1 pkt 3,

c)

nabycie wyników prac badawczo-rozwojowych związanych z kwalifikowanym prawem własności intelektualnej, innych niż wymienione w lit. d, od podmiotu powiązanego w rozumieniu art. 23m ust. 1 pkt 4,

d)

nabycie przez podatnika kwalifikowanego prawa własności intelektualnej.

Do powyższych kosztów nie zalicza się kosztów, które nie są bezpośrednio związane z kwalifikowanym prawem własności intelektualnej, w szczególności odsetek, opłat finansowych oraz kosztów związanych z nieruchomościami.

Zgodnie z treścią art. 30ca ust. 6 ustawy o PIT, w przypadku, gdy wartość wskaźnika, o którym mowa powyżej, jest większa od 1, przyjmuje się, że wartość ta wynosi 1. Dodatkowo w przypadku, gdy wnioskodawca nie nabywa wyników prac badawczo-rozwojowych ani kwalifikowanych praw własności intelektualnej, wskaźnik ten będzie wynosić 1 w momencie, gdy wnioskodawca osiągnie dochód. Prawa autorskie do zrealizowanych i zleconych prac programistycznych są następnie przenoszone w ramach wykonania umowy zawartej z indywidualnym Kontrahentem.

W związku z wykonywaną przez Wnioskodawcę działalnością ponosi On wydatki na usługi telekomunikacyjne (telefonia i Internet). Powyższe wydatki są kosztami w rozumieniu art. 22 w zw. z art. 23 ustawy o PIT i mają na celu osiągnięcie przychodów lub zachowanie albo zabezpieczenie źródła przychodów - tj. prowadzonej przez Niego pozarolniczej działalności gospodarczej.

Zdaniem Wnioskodawcy, ponoszone wskazane powyżej wydatki w zakresie, w jakim przeznaczane są na zrealizowanie przedmiotu umowy z każdym z Kontrahentów (a zatem wykonanie prac programistycznych), należy uznać za koszty faktycznie poniesione na prowadzoną bezpośrednio przez Niego działalność, stanowiącą Jego zdaniem (jak już zostało wskazane wcześniej we wniosku) działalność badawczo-rozwojową związaną z kwalifikowanym prawem własności intelektualnej - lit. a we wskaźniku Nexus (zgodnie z art. 30ca ust. 4 ustawy o PIT).

Stanowisko Wnioskodawcy w zakresie pytania nr 4:

Zgodnie z treścią art. 30ca ust. 1 ustawy o PIT "Podatek od osiągniętego przez podatnika w ramach pozarolniczej działalności gospodarczej kwalifikowanego dochodu z kwalifikowanych praw własności intelektualnej wynosi 5% podstawy opodatkowania". Spełnienie tych przesłanek powoduje, że po zakończeniu roku podatkowego podatnik ma prawo do skorzystania z preferencyjnej 5% stawki podatku dochodowego w stosunku do dochodów związanych ze sprzedażą kwalifikowanego IP. Mając na uwadze powyższe Wnioskodawca spełnia wszystkie przesłanki do zastosowania 5% preferencyjnej stawki podatku dochodowego.

Ocena stanowiska

Stanowisko, które przedstawiła Pani we wniosku i jego uzupełnieniu jest prawidłowe.

UZASADNIENIE interpretacji indywidualnej

Na wstępie należy zaznaczyć, że pytania przedstawione przez Panią we wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej wyznaczają zakres przedmiotowy tego wniosku. W związku z powyższym, wydana interpretacja dotyczy tylko sprawy będącej przedmiotem wniosku (Pani zapytań). Zatem, inne kwestie wynikające z opisu sprawy i własnego stanowiska, nie objęte pytaniami, nie zostały rozpatrzone w niniejszej interpretacji.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2022 r. poz. 2647 z późn. zm.):

Opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Artykuł 5a pkt 38 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych stanowi:

Ilekroć w ustawie jest mowa o działalności badawczo-rozwojowej - oznacza to działalność twórczą obejmującą badania naukowe lub prace rozwojowe, podejmowaną w sposób systematyczny w celu zwiększenia zasobów wiedzy oraz wykorzystania zasobów wiedzy do tworzenia nowych zastosowań.

W myśl art. 5a pkt 39 ww. ustawy:

Ilekroć w ustawie jest mowa o badaniach naukowych oznacza to:

a)

badania podstawowe w rozumieniu art. 4 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2022 r. poz. 574 z późn. zm.),

b)

badania aplikacyjne w rozumieniu art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

Z kolei w definicji prac rozwojowych zawartej w art. 5a pkt 40 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wskazano, że oznaczają one:

Prace rozwojowe w rozumieniu art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

Na podstawie art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (tekst jedn.: Dz. U. z 2022 r. poz. 574 z późn. zm.):

Badania naukowe są działalnością obejmującą:

1)

badania podstawowe rozumiane jako prace empiryczne lub teoretyczne mające przede wszystkim na celu zdobywanie nowej wiedzy o podstawach zjawisk i obserwowalnych faktów bez nastawienia na bezpośrednie zastosowanie komercyjne;

2)

badania aplikacyjne rozumiane jako prace mające na celu zdobycie nowej wiedzy oraz umiejętności, nastawione na opracowywanie nowych produktów, procesów lub usług lub wprowadzanie do nich znaczących ulepszeń.

Stosownie do art. 4 ust. 3 ww. ustawy:

Prace rozwojowe są działalnością obejmującą nabywanie, łączenie, kształtowanie i wykorzystywanie dostępnej aktualnie wiedzy i umiejętności, w tym w zakresie narzędzi informatycznych lub oprogramowania, do planowania produkcji oraz projektowania i tworzenia zmienionych, ulepszonych lub nowych produktów, procesów lub usług, z wyłączeniem działalności obejmującej rutynowe i okresowe zmiany wprowadzane do nich, nawet jeżeli takie zmiany mają charakter ulepszeń.

Zatem z pracami badawczo-rozwojowymi mamy do czynienia wówczas, gdy wykorzystuje się dostępną wiedzę z dziedziny nauki, technologii i działalności gospodarczej oraz innej wiedzy i umiejętności do tworzenia nowych lub ulepszania istniejących produktów/usług oraz procesów i technologii produkcji.

Przenosząc powyższe na grunt rozpatrywanej sprawy, należy wyraźnie podkreślić, że w celu stwierdzenia, czy prowadzi Pani działalność badawczo-rozwojową, należy przeprowadzić analizę nakierowaną na zidentyfikowanie przejawów działalności gospodarczej, które mogą zostać uznane za działalność badawczo-rozwojową (tj. tych aktywności podatnika, które spełniają definicję wskazane w art. 5a pkt 38 ww. ustawy).

Z ustawowej definicji zawartej w regulacjach ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wynika, że działalność badawczo-rozwojowa musi mieć charakter twórczy.

Jak podaje Słownik języka polskiego PWN, działalność twórcza to zespół działań podejmowanych w kierunku tworzenia (działalność - zespół działań podejmowanych w jakimś celu), powstania czegoś (twórczy - mający na celu tworzenie, tworzyć - powodować powstanie czegoś). W doktrynie prawa autorskiego podkreśla się natomiast, że cecha twórczości związana jest przede wszystkim z rezultatem działalności człowieka o charakterze kreacyjnym i jest spełniona wówczas, gdy istnieje nowy wytwór intelektu. Działalność twórcza oznacza, że "ustawodawca za przedmiot prawa autorskiego uznaje tylko rezultat (przejaw) takiego działania, który choćby w minimalnym stopniu odróżnia się od innych rezultatów takiego samego działania, a zatem, że posiada cechę nowości, której stopień nie ma znaczenia". Zatem twórczość działalności badawczo-rozwojowej może przejawiać się opracowywaniem nowych koncepcji, narzędzi, rozwiązań niewystępujących dotychczas w praktyce gospodarczej podatnika lub na tyle innowacyjnych, że w znacznym stopniu odróżniają się od rozwiązań już funkcjonujących u podatnika.

Kolejnym kryterium działalności badawczo-rozwojowej jest prowadzenie tej działalności w sposób systematyczny. Zgodnie ze Słownikiem języka polskiego PWN słowo systematyczny oznacza: (i) robiący coś regularnie i starannie, (ii) o procesach: zachodzący stale od dłuższego czasu, (iii) o działaniach: prowadzony w sposób uporządkowany, według pewnego systemu; też: o efektach takich działań; planowy, metodyczny. W związku z tym, że w definicji działalności badawczo-rozwojowej słowo "systematyczny" występuje w sformułowaniu "podejmowaną (działalność) w sposób systematyczny", a więc odnosi się do "działalności", czyli zespołu działań podejmowanych w jakimś celu, najbardziej właściwą definicją systematyczności w omawianym zakresie jest definicja obejmująca prowadzenie działalności w sposób uporządkowany, według pewnego systemu. Zatem słowo systematycznie odnosi się również do działalności prowadzonej w sposób metodyczny, zaplanowany i uporządkowany. To oznacza, że działalność badawczo-rozwojowa jest prowadzona systematycznie niezależnie od tego, czy podatnik stale prowadzi prace badawczo–rozwojowe, czy tylko od czasu do czasu, a nawet incydentalnie, co wynika z charakteru prowadzonej przez niego działalności oraz potrzeb rynku, klientów, sytuacji mikro i makroekonomicznej. Z powyższego wynika, że spełnienie kryterium "systematyczności" danej działalności nie jest uzależnione od ciągłości tej działalności, w tym od określonego czasu przez jaki działalność taka ma być prowadzona ani też od istnienia planu co do prowadzenia przez podatnika podobnej działalności w przyszłości. Wystarczające jest, aby podatnik zaplanował i przeprowadził chociażby jeden projekt badawczo-rozwojowy, przyjmując dla niego określone cele do osiągnięcia, harmonogram i zasoby. Taka działalność może być uznana za działalność systematyczną, tj. prowadzoną w sposób metodyczny, zaplanowany i uporządkowany.

Powyżej omówione dwa kryteria działalności badawczo-rozwojowej dotyczą charakteru i organizacji prowadzenia tej działalności, podczas gdy ostatnie, trzecie kryterium, dotyczy rezultatu prowadzenia tej działalności, tj. zwiększenia zasobów wiedzy oraz wykorzystania zasobów wiedzy do tworzenia nowych zastosowań. W konsekwencji - głównym zadaniem dla zarządzającego projektem badawczo-rozwojowym jest zlokalizowanie i zidentyfikowanie zasobów wiedzy przed rozpoczęciem działań projektowych; zasobów w ujęciu funkcjonalnym i celowościowym, czyli podlegającym zwiększeniu oraz możliwym i właściwym do wykorzystania zwiększonej wiedzy do nowych zastosowań. Lokalizacja i identyfikacja wiedzy obejmuje szereg działań, w tym określenie stanu wiedzy, miejsca, sposobu jej wykorzystania oraz selekcji pod względem przydatności do realizacji celu projektu. Prowadząc działalność badawczo-rozwojową, przedsiębiorca rozwija specjalistyczną wiedzę oraz umiejętności, które może wykorzystać w ramach bieżących albo przyszłych projektów.

Kluczowe jest zawarte w definicji działalności badawczo-rozwojowej rozróżnienie, które wskazuje, że taka działalność obejmuje dwa rodzaje aktywności, tj.: (i) badania podstawowe i badania aplikacyjne zdefiniowane w art. 4 ust. 2 pkt 1 i 2 ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz (ii) prace rozwojowe, o których mowa w art. 4 ust. 3 tej ustawy.

Należy zwrócić uwagę na wyłączenie zawarte w art. 4 ust. 3 tej ustawy, mogące odnosić się do wielu przejawów aktywności podatnika. Zastrzeżenie zostało wprowadzone w celu wyeliminowania z zakresu ulgi na działalność badawczo-rozwojową tych przejawów aktywności podatnika, które mimo ulepszenia istniejących procesów lub usług, z uwagi na swoją cykliczność (okresowość) oraz brak innowacyjnego charakteru (rutynowość), nie mogą stanowić prac rozwojowych.

Odnosząc powyższe do rozpatrywanej sprawy należy stwierdzić, że przedstawione we wniosku działania podejmowane przez Panią polegające na tworzeniu i rozwijaniu oprogramowania mieszczą się w definicji działalności badawczo-rozwojowej w rozumieniu art. 5a pkt 38 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, gdyż - jak wskazała Pani w opisie stanu faktycznego - prowadzi Pani badania naukowe i prace rozwojowe, o których mowa w art. 4 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. Pani prace rozwojowe są działalnością obejmującą nabywanie łączenie, kształtowanie i wykorzystywanie dostępnej aktualnie wiedzy i umiejętności. W całości służą do planowania produkcji oraz projektowania i tworzenia zmienionych, ulepszonych lub nowych produktów, procesów lub usług. W wyniku tych prac zaprojektowała Pani i stworzyła nowy, zmieniony lub ulepszony produkt, który oferuje w swojej działalności gospodarczej. W stosunku do dotychczasowej działalności te produkty mają nowy, bardziej innowacyjny, ulepszony charakter, który nie jest wynikiem działalności obejmującej wprowadzenie rutynowych i okresowych zmian do tych produktów, procesów lub usług. Prowadzona działalność, jest działalnością twórczą podejmowaną w sposób systematyczny (tj. w sposób metodyczny, zaplanowany i uporządkowany, według pewnego systemu, na podstawie przygotowanego harmonogramu prac z przyjęciem określonych celów do osiągnięcia) w celu zwiększenia zasobów wiedzy oraz wykorzystania zasobów wiedzy do tworzenia nowych zastosowań.

Mając na uwadze przedstawiony we wniosku i jego uzupełnieniu opis sprawy oraz cytowane przepisy, należy stwierdzić, że przedstawione we wniosku Pani działania spełniają definicję działalności badawczo-rozwojowej w rozumieniu art. 5a pkt 38 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, gdyż:

a)

są podejmowane w sposób systematyczny,

b)

mają charakter twórczy,

c)

obejmują badania naukowe i prace rozwojowe w rozumieniu art. 4 ust. 2 i 3 ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym,

d)

podejmowane są w celu zwiększania zasobów wiedzy oraz wykorzystania zasobów wiedzy do tworzenia nowych zastosowań.

Reasumując - opisane prace wykonywane przez Panią polegające na tworzeniu i rozwijaniu oprogramowania spełniają definicję działalności badawczo-rozwojowej w rozumieniu art. 5a pkt 38 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Podkreślenia przy tym wymaga, że działalnością badawczo-rozwojową nie jest całość świadczonych przez Pana usług ani też całość prowadzonej działalności programistycznej, ale wyłącznie te działania, które ściśle dotyczą tworzenia innowacyjnych rozwiązań służących stworzeniu nowego produktu w ramach podejmowanych przez Pana prac rozwojowych.

W związku z powyższym stanowisko w zakresie pytania nr 1 należy uznać za prawidłowe.

Rozpatrując z kolei możliwość skorzystania przez Panią z tzw. ulgi Innovation Box, należy zauważyć, że przedsiębiorcy osiągający dochody generowane przez prawa własności intelektualnej od 1 stycznia 2019 r. mogą korzystać z preferencyjnej stawki w podatku dochodowym. Na podstawie art. 1 pkt 25 ustawy z dnia 23 października 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy - Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r. poz. 2193 z późn. zm.), w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych dodano art. 30ca i art. 30cb.

Zgodnie z art. 30ca ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych:

Podatek od osiągniętego przez podatnika w ramach pozarolniczej działalności gospodarczej kwalifikowanego dochodu z kwalifikowanych praw własności intelektualnej wynosi 5% podstawy opodatkowania.

W myśl art. 30ca ust. 2 ww. ustawy:

Kwalifikowanymi prawami własności intelektualnej są:

1)

patent,

2)

prawo ochronne na wzór użytkowy,

3)

prawo z rejestracji wzoru przemysłowego,

4)

prawo z rejestracji topografii układu scalonego,

5)

dodatkowe prawo ochronne dla patentu na produkt leczniczy lub produkt ochrony roślin,

6)

prawo z rejestracji produktu leczniczego i produktu leczniczego weterynaryjnego dopuszczonych do obrotu,

7)

wyłączne prawo, o którym mowa w ustawie z dnia 26 czerwca 2003 r. o ochronie prawnej odmian roślin (tekst jedn.: Dz. U. z 2021 r. poz. 213),

8) autorskie prawo do programu komputerowego - podlegające ochronie prawnej na podstawie przepisów odrębnych ustaw lub ratyfikowanych umów międzynarodowych, których stroną jest Rzeczpospolita Polska, oraz innych umów międzynarodowych, których stroną jest Unia Europejska, których przedmiot ochrony został wytworzony, rozwinięty lub ulepszony przez podatnika w ramach prowadzonej przez niego działalności badawczo-rozwojowej.

Na mocy art. 30ca ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych:

Podstawę opodatkowania stanowi suma kwalifikowanych dochodów z kwalifikowanych praw własności intelektualnej osiągniętych w roku podatkowym.

Należy przyjąć, że dochody z kwalifikowanego IP mogą być opodatkowane na preferencyjnych zasadach w takim zakresie, w jakim kwalifikowane IP wytwarza dochody w efekcie prac badawczo-rozwojowych prowadzonych przez podatnika. Innymi słowy, skorzystanie z preferencji IP Box jest możliwe w sytuacji występowania związku między dochodem kwalifikującym się do preferencji a kosztami faktycznie poniesionymi w celu jego uzyskania.

Stosownie natomiast do ust. 4 art. 30ca ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych:

Wysokość kwalifikowanego dochodu z kwalifikowanego prawa własności intelektualnej ustala się jako iloczyn dochodu z kwalifikowanego prawa własności intelektualnej osiągniętego w roku podatkowym i wskaźnika obliczonego według wzoru:

(a + b) * 1,3/a + b + c + d

w którym poszczególne litery oznaczają koszty faktycznie poniesione przez podatnika na:

a)

prowadzoną bezpośrednio przez podatnika działalność badawczo-rozwojową związaną z kwalifikowanym prawem własności intelektualnej,

b)

nabycie wyników prac badawczo-rozwojowych związanych z kwalifikowanym prawem własności intelektualnej, innych niż wymienione w lit. d, od podmiotu niepowiązanego w rozumieniu art. 23m ust. 1 pkt 3,

c)

nabycie wyników prac badawczo-rozwojowych związanych z kwalifikowanym prawem własności intelektualnej, innych niż wymienione w lit. d, od podmiotu powiązanego w rozumieniu art. 23m ust. 1 pkt 4,

d)

nabycie przez podatnika kwalifikowanego prawa własności intelektualnej.

Na podstawie art. 30ca ust. 5 ww. ustawy:

Do kosztów, o których mowa w ust. 4, nie zalicza się kosztów, które nie są bezpośrednio związane z kwalifikowanym prawem własności intelektualnej, w szczególności odsetek, opłat finansowych oraz kosztów związanych z nieruchomościami.

Artykuł 30ca ust. 6 tej ustawy stanowi:

W przypadku gdy wartość wskaźnika, o którym mowa w ust. 4, jest większa od 1, przyjmuje się, że wartość ta wynosi 1.

Stosownie natomiast do treści art. 30ca ust. 7 powołanej ustawy:

Dochodem (stratą) z kwalifikowanego prawa własności intelektualnej jest obliczony zgodnie z art. 9 ust. 2 dochód (strata) z pozarolniczej działalności gospodarczej w zakresie, w jakim został osiągnięty:

1)

z opłat lub należności wynikających z umowy licencyjnej, która dotyczy kwalifikowanego prawa własności intelektualnej;

2)

ze sprzedaży kwalifikowanego prawa własności intelektualnej;

3)

z kwalifikowanego prawa własności intelektualnej uwzględnionego w cenie sprzedaży produktu lub usługi;

4)

z odszkodowania za naruszenie praw wynikających z kwalifikowanego prawa własności intelektualnej, jeżeli zostało uzyskane w postępowaniu spornym, w tym postępowaniu sądowym albo arbitrażu.

Na mocy art. 30ca ust. 11 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych:

Podatnicy korzystający z opodatkowania zgodnie z ust. 1 tego artykułu są obowiązani do wykazania dochodu (straty) z kwalifikowanego prawa własności intelektualnej w zeznaniu za rok podatkowy, w których osiągnięto ten dochód (poniesiono stratę).

Ponadto należy wskazać, że podatnik, który ma zamiar skorzystać z ww. preferencji jest zobowiązany prowadzić szczegółową ewidencję w sposób umożliwiający obliczenie podstawy opodatkowania, w tym powiązanie ponoszonych kosztów prac badawczo-rozwojowych z osiąganymi dochodami z kwalifikowanych praw własności intelektualnej powstałymi w wyniku przeprowadzenia tych prac.

Na podstawie art. 30cb ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych:

Podatnicy podlegający opodatkowaniu na podstawie art. 30ca są obowiązani:

1)

wyodrębnić każde kwalifikowane prawo własności intelektualnej w prowadzonych księgach rachunkowych;

2)

prowadzić księgi rachunkowe w sposób zapewniający ustalenie przychodów, kosztów uzyskania przychodów i dochodu (straty), przypadających na każde kwalifikowane prawo własności intelektualnej;

3)

wyodrębnić koszty, o których mowa w art. 30ca ust. 4, przypadające na każde kwalifikowane prawo własności intelektualnej, w sposób zapewniający określenie kwalifikowanego dochodu;

4)

dokonywać zapisów w prowadzonych księgach rachunkowych w sposób zapewniający ustalenie łącznego dochodu z kwalifikowanych praw własności intelektualnej - w przypadku gdy podatnik wykorzystuje więcej niż jedno kwalifikowane prawo własności intelektualnej, a w prowadzonych księgach rachunkowych nie jest możliwe spełnienie warunków, o których mowa w pkt 2 i 3;

5)

dokonywać zapisów w prowadzonych księgach rachunkowych w sposób zapewniający ustalenie dochodu z kwalifikowanych praw własności intelektualnej w odniesieniu do tego produktu lub tej usługi albo do tych produktów lub tych usług - w przypadku gdy podatnik wykorzystuje jedno kwalifikowane prawo własności intelektualnej lub większą liczbę tych praw w produkcie lub usłudze albo w produktach lub usługach, a w prowadzonych księgach rachunkowych nie jest możliwe spełnienie warunków, o których mowa w pkt 2-4.

Stosownie do treści art. 30cb ust. 2 ww. ustawy:

Podatnicy prowadzący podatkową księgę przychodów i rozchodów wykazują informacje, o których mowa w ust. 1, w odrębnej ewidencji.

Zgodnie z art. 30cb ust. 3 powołanej ustawy:

W przypadku gdy na podstawie ksiąg rachunkowych lub ewidencji, o której mowa w ust. 2, nie jest możliwe ustalenie dochodu (straty) z kwalifikowanych praw własności intelektualnej, podatnik jest obowiązany do zapłaty podatku zgodnie z art. 27 lub art. 30c.

Odrębna od podatkowej księgi przychodów i rozchodów ewidencja - zgodnie z art. 30cb ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych - ma zatem na celu obliczenie podstawy opodatkowania, w tym powiązanie ponoszonych kosztów prac badawczo-rozwojowych z osiąganymi dochodami z kwalifikowanych praw własności intelektualnej, a także monitorowanie i śledzenie efektów prac badawczo-rozwojowych. Wskazana ewidencja jest bardzo ważna, ponieważ jej prowadzenie w sposób niezapewniający osiągnięcie ww. celów, spowoduje po stronie podatnika obowiązek zapłaty podatku dochodowego według skali bądź stawki liniowej. Podkreślić należy, że w celu skorzystania z opodatkowania dochodów na podstawie art. 30ca ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych podatnik ma obowiązek na bieżąco prowadzić odrębną od podatkowej księgi przychodów i rozchodów ewidencję, czyli od momentu poniesienia pierwszych kosztów, o których mowa w art. 30ca ust. 4 ww. ustawy. Przepisy o IP Box nie narzucają podatnikom konkretnej formy ewidencjonowania zdarzeń na cele stosowania preferencji IP Box.

Powyższe przepisy wprowadzają korzystne rozwiązania podatkowe dla przedsiębiorców, którzy uzyskują dochody z komercjalizacji wytworzonych lub rozwiniętych przez nich praw własności intelektualnej, tzw. Innovation Box. W tym zakresie wpisują się one w realizację "Planu na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju", "Strategii na rzecz doskonałości naukowej, nowoczesnego szkolnictwa wyższego, partnerstwa z biznesem i społecznej odpowiedzialności nauki" oraz "Strategii na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju" w obszarze innowacyjności. Znowelizowane przepisy mają prowadzić do wzrostu zainteresowania pracami badawczo-rozwojowymi prowadzonymi w Polsce oraz stanowić swoiste "zamknięcie" łańcucha wartości związanego z procesem tworzenia i komercjalizacji innowacyjnych rozwiązań będących efektem prac badawczo-rozwojowych.

Należy także wskazać, że powyższe regulacje polegają na preferencyjnym opodatkowaniu 5% stawką podatkową dochodów uzyskiwanych przez podatnika z praw własności intelektualnej, których podatnik jest właścicielem, współwłaścicielem, użytkownikiem lub posiada prawa do korzystania z nich na podstawie umowy licencyjnej i które są chronione na podstawie obowiązującego prawa krajowego lub międzynarodowego przez m.in. patent, dodatkowe prawo ochronne na wzór użytkowy czy prawo z rejestracji wzoru przemysłowego, zwane "kwalifikowanymi prawami własności intelektualnej".

W ramach tych rozwiązań podatnik może opodatkować preferencyjną 5% stawką podatkową swoje dochody z praw własności intelektualnej. Warunkiem jest, aby:

- podatnik był właścicielem, współwłaścicielem, użytkownikiem lub posiadał prawa do korzystania z nich na podstawie umowy licencyjnej i

- prawa te były chronione na podstawie obowiązującego prawa krajowego lub międzynarodowego przez m.in. patent, dodatkowe prawo ochronne na wzór użytkowy czy prawo z rejestracji wzoru przemysłowego.

Prawa takie są zwane "kwalifikowanymi prawami własności intelektualnej".

Podatnik może również skorzystać z ulgi Innovation Box, jeśli zakupi kwalifikowane prawa własności intelektualnej, o których mowa powyżej, a następnie poniesie koszty związane z rozwojem lub ulepszeniem nabytego prawa.

Do ulgi Innovation Box kwalifikuje się:

- dochód uzyskany z tytułu należności/opłat licencyjnych lub innych należności związanych z wykorzystywaniem kwalifikowanego prawa własności intelektualnej;

- dochód ze sprzedaży kwalifikowanego prawa własności intelektualnej, jak również;

- dochód z tego aktywa uwzględniony w cenie sprzedaży lub usługi określany na zasadzie ceny rynkowej.

Warunkiem koniecznym dla skorzystania z omawianej preferencji jest wymóg prowadzenia przez podatnika działalności badawczo-rozwojowej bezpośrednio związanej z wytworzeniem, komercjalizacją, rozwojem lub ulepszeniem kwalifikowanego prawa własności intelektualnej, co stanowi wyraz realizacji zasady nexus. Poziom dochodu kwalifikowanego do zastosowania preferencyjnej stawki opodatkowania będzie wyliczany przy zastosowania formuły (wzoru) wynikającej z raportu nr 5 BEPS. Przewidziano także możliwość zlecenia wykonania prac badawczo-rozwojowych innym podmiotom zarówno niepowiązanym, jak i powiązanym.

Należy podkreślić, że stosowanie tej ulgi (niższej stawki podatku do kwalifikowanych dochodów) będzie prawem, a nie obowiązkiem podatnika. Jest to o tyle istotne, gdyż z korzystaniem z ulgi wiążą się dodatkowe obowiązki po stronie podatników, w szczególności obowiązek prowadzenia ewidencji pozwalającej na monitorowanie i śledzenie efektów prac badawczo-rozwojowych.

Podatnik będzie miał możliwość stosowania niniejszej ulgi przez cały okres trwania ochrony prawnej kwalifikowanych praw własności intelektualnej. W przypadku tych aktywów, które podlegają procedurze zgłoszenia/rejestracji, podatnik będzie mógł skorzystać z preferencji podatkowej od momentu zgłoszenia lub złożenia wniosku o rejestrację (obowiązek zwrotu kwoty ulgi w przypadku wycofania wniosku, odmowy udzielenia prawa lub odrzucenia wniosku o rejestrację).

Zgodnie z art. 74 ust. 2 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2022 r. poz. 2509):

Ochrona przyznana programowi komputerowemu obejmuje wszystkie formy jego wyrażenia. Idee i zasady będące podstawą jakiegokolwiek elementu programu komputerowego, w tym podstawą łączy, nie podlegają ochronie.

W celu poprawnego zastosowania preferencji IP Box wobec autorskiego prawa do programu komputerowego należy nadać mu znaczenia funkcjonalne, celowościowe i rozszerzające, w zgodzie z najbardziej istotnym międzynarodowym kontekstem przepisów o IP Box, czyli Raportem OECD BEPS Plan Działania nr 5. Zgodnie z akapitem 34 tego Raportu, copyrighted software, nie tylko program komputerowy chroniony prawem autorskim, ale szerzej oprogramowanie chronione prawem autorskim, może zawierać się w katalogu kwalifikowanych IP jako aktywo funkcjonalnie ekwiwalentne do patentu. OECD wskazuje, że oprogramowanie chronione prawem autorskim dzieli podstawowe cechy patentów, ponieważ jest nowatorskie, nieoczywiste i użyteczne, a zatem zasadniczo wynika z prowadzenia innowacyjnej działalności badawczo-rozwojowej, której prowadzenie powinny stymulować przepisy o IP Box. OECD stwierdza także, że nie wszystkie jurysdykcje zapewniają ochronę patentową oprogramowania i dlatego wielu podatników, którzy wytwarzają oprogramowanie, musi posiadać prawa autorskie, zamiast polegać na ochronie patentowej. Włączenie oprogramowania chronionego prawem autorskim do definicji funkcjonalnie równoważnych kwalifikowanych IP zapewnia również, że różne traktowanie oprogramowania na mocy prawa patentowego różnych jurysdykcji nie ma wpływu na to, czy dochody z oprogramowania mogą korzystać z różnych regulacji IP Box.

W związku z tym, że w Polsce oprogramowanie - definiowane jako ogół informacji w postaci zestawu instrukcji, zaimplementowanych interfejsów i zintegrowanych danych przeznaczonych dla komputera do realizacji wyznaczonych celów - podlega ochronie jak utwór literacki z art. 1 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, oprogramowanie może być, zgodnie z wykładnią celowościową i kontekstualną (ww. Raport OECD), uznane za kwalifikowane IP w świetle rozszerzającej wykładni art. 30ca ust. 2 pkt 8 ustawy, jeśli jego wytworzenie, rozszerzenie lub ulepszenie jest wynikiem prac badawczo-rozwojowych.

Mając powyższe na uwadze, dochód z kwalifikowanego prawa własności intelektualnej, tj. autorskiego prawa do oprogramowania komputerowego, które stanowi utwór prawnie chroniony i zostało wytworzone w ramach prowadzonej działalności badawczo-rozwojowej, kwalifikuje się do dochodów z kwalifikowanego IP.

Należy w tym miejscu wyeksponować, że opodatkowaniu preferencyjną stawką podatkową w wysokości 5% może podlegać wyłącznie dochód z kwalifikowanych praw własności intelektualnych uzyskany w danym roku podatkowym.

Odnosząc powyższe przepisy podatkowe do opisu sprawy, należy wskazać, że:

1)

w ramach działalności gospodarczej w ramach świadczonych usług tworzy i rozwija Pani plany rozwoju aplikacji ((...));

2)

wykonuje Pani powyższe czynności w ramach prowadzonej działalności badawczo-rozwojowej spełniającej definicję wskazaną w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych;

3)

przysługują i będą przysługiwać Pani autorskie prawa majątkowe do "algorytmów komputerowych", które podlegają ochronie na podstawie art. 74 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych i zawsze są odrębnymi programami komputerowymi;

4)

osiąga Pani dochód z kwalifikowanych praw własności intelektualnej z tytułu ich sprzedaży, tj. odpłatnego przeniesienia autorskich praw majątkowych do wytworzonych programów komputerowych;

5)

prowadzi Pani na bieżąco odrębną od podatkowej księgi przychodów i rozchodów szczegółową ewidencję od 1 lutego 2022 r. Wyodrębniła Pani poszczególne projekty ("algorytmy komputerowe") w prowadzonej ewidencji. W odniesieniu do każdego z nich ewidencjonuje Pani przychody oraz odpowiadające im koszty, ze wskazaniem stosownych dokumentów, stanowiących potwierdzenie realizowanej usługi/prac wykonywanych w danym projekcie. Ustala Pani dochód z każdego projektu - na koniec każdego miesiąca kalendarzowego. Równolegle, na koniec każdego okresu rozliczeniowego (miesiąc) w prowadzonej ewidencji, wyodrębnia Pani koszty, o których mowa w art. 30ca ust. 4 w zw. z art. 30ca ust. 5 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i uwzględnia je Pani we wzorze w celu ustalenia wysokości tzw. wskaźnika Nexus.

Podkreślenia przy tym wymaga, że wysokość kwalifikowanego dochodu z kwalifikowanego IP ustala się jako iloczyn dochodu z kwalifikowanego IP osiągniętego w roku podatkowym i wskaźnika nexus obliczonego według specjalnego wzoru określonego w art. 30ca ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Wobec powyższego należy stwierdzić, że uzyskane przez Panią dochody z tytułu odpłatnego przeniesienia praw autorskich do wytworzonych programów komputerowych, mieszczących się w pojęciu kwalifikowanego IP z art. 30ca ust. 2 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, tj. stanowiącego utwór prawnie chroniony, wytworzony lub rozwinięty w ramach prowadzonej działalności badawczo-rozwojowej, o której mowa w art. 5a pkt 38 ustawy, kwalifikują się do kategorii dochodów z kwalifikowanego prawa własności intelektualnej w rozumieniu art. 30ca ust. 7 pkt 2 ww. ustawy (ze sprzedaży kwalifikowanego prawa własności intelektualnej).

Uwzględniając zatem powołane przepisy prawa oraz elementy stanu sprawy wskazać należy, że będzie Pani mogła skorzystać z preferencyjnego opodatkowania dochodów z tego tytułu od 1 lutego 2022 r., pod warunkiem prowadzenia ewidencji, o której mowa w art. 30cb ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i będzie Pani mogła skorzystać z preferencyjnego opodatkowania dochodów w zeznaniu rocznym za 2022 r. według 5% stawki podatku dochodowego.

Zatem Pani stanowisko w odniesieniu do zadanych pytań oznaczonych we wniosku nr 2 i nr 4, należało uznać za prawidłowe.

Pani wątpliwości budzi również kwestia uwzględnienia wydatków poniesionych na usługi telekomunikacyjne (opłaty za abonament telefoniczny i Internet) do wskaźnika Nexus.

Należy zauważyć, że istotne jest to, aby ze wskaźnika nexus wykluczyć koszty, które nie są lub ze swej natury nie mogą być, bezpośrednio związane z wytworzeniem, rozwinięciem lub ulepszeniem konkretnych kwalifikowanych praw własności intelektualnej.

Ustalając wskaźnik nexus należy pamiętać aby istniał związek pomiędzy:

wydatkami poniesionymi przez podatnika w związku z wytworzeniem kwalifikowanego prawa własności intelektualnej,

kwalifikowanym prawem własności intelektualnej oraz

dochodami uzyskiwanymi z kwalifikowanych praw własności intelektualnej.

Ta szczególna metoda ujmowania kosztów we wskaźniku ma zastosowanie jedynie dla celu, jakim jest kalkulacja tego wskaźnika.

Wskaźnik Nexus jest obliczany oddzielnie dla dochodów z poszczególnych kwalifikowanych praw własności intelektualnej. W związku z tym powinna Pani również ustalić odrębnie koszty faktycznie poniesione na działalność badawczo-rozwojową związaną z danym prawem.

Jeżeli podatnik poniósł rzeczywiście wydatki, które kwalifikują się jako koszty prowadzonej przez niego działalności badawczo-rozwojowej, to wydatki związane z wytworzeniem w ramach tej działalności kwalifikowanego IP należy uznać za koszty faktyczne poniesione przez podatnika na prowadzoną bezpośrednio przez niego działalność badawczo-rozwojową związaną z kwalifikowanym prawem własności intelektualnej, z zastrzeżeniem art. 30ca ust. 5 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Zgodnie z art. 30ca ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, koszty poniesione faktycznie przez podatnika, uwzględniane pod literą "a" we wzorze na wyliczenie wskaźnika, przez który przemnażany jest dochód z kwalifikowanego prawa własności intelektualnej osiągnięty w roku podatkowym, to koszty związane z prowadzoną bezpośrednio przez podatnika działalnością badawczo-rozwojową związaną z kwalifikowanym prawem własności intelektualnej, a nie koszty działalności badawczo–rozwojowej w rozumieniu art. 26e ww. ustawy, zawężone do tzw. kosztów kwalifikowanych.

Jak wskazuje Minister Finansów w Objaśnieniach z 15 lipca 2019 r., zgodnie z akapitem 39 Raportu OECD BEPS Plan Działania nr 5 koszty kwalifikowane winny być uwzględniane we wskaźniku niezależnie od metody ich ujmowania w kosztach podatkowych, zgodnie z ogólnymi zasadami podatkowymi. Dlatego też koszty dla celów kalkulacji wskaźnika należy rozumieć szerzej (funkcjonalnie w kontekście ww. Raportu OECD), niż w odniesieniu do ustalania kosztów uzyskania przychodów na gruncie pozostałych przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Należy także wspomnieć, że wskaźnik nexus " (...) służy do określania tej części dochodu z kwalifikowanego IP, która podlega preferencyjnej 5% stawce podatkowej, powinien być liczony kumulatywnie na przestrzeni lat. Oprócz właściwych przepisów o IP BOX, potwierdzają to wytyczne przedstawione przez OECD w Raporcie BEPS Działanie nr 5 (akapit 45 Raportu OECD BEPS Plan Działania nr 5)".

Wobec powyższego należy podkreślić, że wysokość dochodu z kwalifikowanego IP ustala się jako iloczyn:

- dochodu z kwalifikowanego IP osiągniętego w roku podatkowym i

- wskaźnika nexus obliczonego według specjalnego wzoru określonego w art. 30ca ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Zatem dla potrzeb obliczenia podstawy opodatkowania podlegającej preferencyjnemu opodatkowaniu stawką 5% podatnik jest zobowiązany do wyliczenia dwóch podstawowych wartości:

- dochodu z kwalifikowanego IP osiągniętego w roku podatkowym oraz

- wskaźnika, którym zostanie przemnożony powyższy dochód.

Z objaśnień podatkowych z 15 lipca 2019 r. wynika bowiem, że "Obliczając wysokość dochodu z kwalifikowanego IP, który w dalszej kolejności zostanie przemnożony przez wskaźnik nexus w celu obliczenia końcowego dochodu podlegającego 5% stawce podatku, niezbędne jest określenie związanych z kwalifikowanym IP przychodów oraz kosztów. Konieczne jest więc wskazanie przez podatnika przychodów osiąganych z danego kwalifikowanego IP oraz alokowanie do tych przychodów funkcjonalnie związanych z nimi kosztów, które w sposób bezpośredni i pośredni przyczyniły się do powstania tego przychodu. Zatem, dochodem z kwalifikowanego IP jest nadwyżka sumy przychodów osiągnięta z tego kwalifikowanego IP nad kosztami ich uzyskania osiągnięta w roku podatkowym. Jeżeli koszty uzyskania przychodów przekraczają sumę przychodów, różnica jest stratą z kwalifikowanego IP."

Zatem wydatki ponoszone przez Panią na usługi telekomunikacyjne (opłaty za telefon i Internet) mogą stanowić koszty, o których mowa w art. 30ca ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, jako koszty prowadzonej bezpośrednio przez Panią działalności badawczo-rozwojowej związanej z kwalifikowanym prawem własności intelektualnej.

Przy określaniu tych kosztów ważne jest też zastosowanie właściwej proporcji, jeżeli w ramach działalności badawczo-rozwojowej wytwarzanych jest więcej kwalifikowanych praw IP oraz oprócz dochodów kwalifikowanych uzyskuje Pani także inne dochody z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej, które nie mogą zostać opodatkowane w ramach ulgi IP Box.

Zatem wydatki te ponoszone przez Panią, przy zachowaniu właściwej proporcji, mogą stanowić koszty, o których mowa w lit. a wzoru z art. 30ca ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, jako koszty prowadzonej bezpośrednio przez Panią działalności badawczo-rozwojowej związanej z kwalifikowanym prawem własności intelektualnej.

Reasumując - wydatki ponoszone przez Panią na usługi telekomunikacyjne (opłaty za telefon i Internet), stanowią koszty do obliczenia wskaźnika nexus, o których mowa w art. 30ca ust. 4 w zw. z art. 30ca ust. 5 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, na potrzeby wyliczenia kwalifikowanego dochodu z kwalifikowanego prawa własności intelektualnej.

Wobec powyższego, Pani stanowisko w zakresie pytania oznaczonego we wniosku nr 3, uznano za prawidłowe.

Należy dodać, że wybór metody ustalania odpowiedniej proporcji zależy od okoliczności faktycznych konkretnej sprawy. Pełna weryfikacja Pani stanowiska może być dokonana jedynie w toku ewentualnego postępowania podatkowego, kontroli podatkowej lub postępowania kontrolnego organu kontroli celno-skarbowej będącej poza zakresem instytucji interpretacji indywidualnej, do której mają zastosowanie przepisy określone w art. 14h ustawy - Ordynacja podatkowa.

Dodatkowe informacje

Informacja o zakresie rozstrzygnięcia

Interpretacja nie rozstrzyga, czy prowadzi Pani badania naukowe i prace rozwojowe w rozumieniu art. 4 ust. 2 i 3 ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz, czy efekty Pani pracy to programy komputerowe podlegające ochronie, o której mowa w art. 74 ustawy o Prawie autorskim i prawach pokrewnych. Te elementy podała Pani jako okoliczności faktyczne sprawy.

Interpretacja dotyczy stanów faktycznych, które Pani przedstawiła i stanu prawnego, który obowiązywał w dacie zaistnienia zdarzenia.

Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, gdy rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie z opisem stanu faktycznego i zdarzenia przyszłego podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku.

W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona interpretacja traci swoją aktualność.

Zastrzec należy, że niniejsza interpretacja nie rozstrzyga kwestii, czy określone (szczegółowo opisane we wniosku) wydatki wypełniają ustawową definicję kosztu uzyskania przychodów, jak również, który wydatek i w jakim stopniu przyczynił się do uzyskania przychodu ze sprzedaży kwalifikowanych praw własności intelektualnej.

Rolą postępowania w sprawie wydania indywidualnej interpretacji przepisów podatkowych nie jest ustalanie stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego), stanowi to bowiem domenę ewentualnego postępowania podatkowego. To na podatniku ciąży obowiązek udowodnienia w toku tego postępowania okoliczności faktycznych, z których wywodzi on dla siebie korzystne skutki prawne. Organ nie prowadzi postępowania dowodowego, ograniczając się do analizy okoliczności podanych we wniosku. W stosunku do tych okoliczności wyraża swoje stanowisko, które zawsze musi być jednak ustosunkowaniem się do poglądu (stanowiska) prezentowanego w danej sprawie przez wnioskodawcę.

Jeżeli w toku ewentualnego postępowania organ uzna, że zdarzenie opisane we wniosku różni się od zdarzenia występującego w rzeczywistości, wówczas wydana interpretacja nie będzie Pani chroniła.

POUCZENIE o funkcji ochronnej interpretacji

Funkcję ochronną interpretacji indywidualnych określają przepisy art. 14k-14nb ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2022 r. poz. 2651 z późn. zm.). Interpretacja będzie mogła pełnić funkcję ochronną, jeśli: Pani sytuacja będzie zgodna (tożsama) z opisem stanów faktycznych i zastosuje się Pani do interpretacji.

Zgodnie z art. 14na § 1 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n Ordynacji podatkowej nie stosuje się, jeśli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej jest elementem czynności, które są przedmiotem decyzji wydanej:

1)

z zastosowaniem art. 119a;

2)

w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług;

3)

z zastosowaniem środków ograniczających umowne korzyści.

Zgodnie z art. 14na § 2 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli korzyść podatkowa, stwierdzona w decyzjach wymienionych w § 1, jest skutkiem zastosowania się do utrwalonej praktyki interpretacyjnej, interpretacji ogólnej lub objaśnień podatkowych.

POUCZENIE o prawie do wniesienia skargi na interpretację

Ma Pani prawo do zaskarżenia tej interpretacji indywidualnej do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego (...).

Zasady zaskarżania interpretacji indywidualnych reguluje ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2022 r. poz. 329 z późn. zm., dalej jako "p.p.s.a.".

Skargę do Sądu wnosi się za pośrednictwem Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej (art. 54 § 1 p.p.s.a.). Skargę należy wnieść w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia interpretacji indywidualnej (art. 53 § 1 p.p.s.a.):

- w formie papierowej, w dwóch egzemplarzach (oryginał i odpis) na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała (art. 47 § 1 p.p.s.a.),

albo - w formie dokumentu elektronicznego, w jednym egzemplarzu (bez odpisu), na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Krajowej Informacji Skarbowej na platformie ePUAP: /KIS/SkrytkaESP (art. 47 § 3 i art. 54 § 1a p.p.s.a.).

Skarga na interpretację indywidualną może opierać się wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną (art. 57a p.p.s.a.).

Podstawa prawna dla wydania interpretacji

Podstawą prawną dla wydania tej interpretacji jest art. 13 § 2a oraz art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2022 r. poz. 2651 z późn. zm.).

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl