0111-KDIB1-3.4010.99.2024.1.MBD - Uproszczone zaliczki na CIT w związku z ulgą IP Box

Pisma urzędowe
Status:  Aktualne

Pismo z dnia 28 marca 2024 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej 0111-KDIB1-3.4010.99.2024.1.MBD Uproszczone zaliczki na CIT w związku z ulgą IP Box

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA - stanowisko jest prawidłowe

Szanowni Państwo,

stwierdzam, że Państwa stanowisko w sprawie oceny skutków podatkowych opisanego stanu faktycznego i zdarzenia przyszłego w podatku dochodowym od osób prawnych jest prawidłowe.

Zakres wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej

21 lutego 2024 r. wpłynął Państwa wniosek z tego samego dnia, o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczący podatku dochodowego od osób prawnych, w zakresie ustalenia, czy w celu wyliczania uproszczonych zaliczek na podatek CIT Spółka jako podatek należny - o którym mowa w art. 25 ust. 6 u.p.d.o.p. - powinna przyjąć sumę podatku skalkulowanego według stawki 19%, jak i według stawki 5% (zgodnie z zasadami IP BOX) po uwzględnieniu wszystkich przysługujących jej ulg i odliczeń, wynikający z rocznego zeznania podatkowego CIT złożonego w roku poprzedzającym rok podatkowy, w którym są stosowane zaliczki uproszczone (ew. w roku poprzedzającym o 2 lata rok podatkowy, w którym są stosowane zaliczki uproszczone, jeśli w roku poprzedzającym Spółka nie wykazałaby podatku należnego).

Treść wniosku jest następująca:

Opis stanu faktycznego i zdarzenia przyszłego

Wnioskodawca (dalej: "Spółka") jest polską spółką z ograniczoną odpowiedzialnością, podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych (dalej: "CIT") i podlega w Polsce opodatkowaniu od całości swoich dochodów bez względu na miejsce ich osiągania zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy o CIT. Rok podatkowy Spółki jest równy rokowi kalendarzowemu.

Wnioskodawca to polska firma z siedzibą w (...) działająca w branży IT, obsługująca sprzedawców internetowych. Klientami Spółki są głównie przedsiębiorcy (sprzedaż B2B) z siedzibą w Polsce oraz za granicą.

Spółka oferuje rozwiązanie informatyczne pozwalające sprzedawcom internetowym osiągnąć pełną synchronizację różnych systemów informatycznych obsługujących ich sprzedaż, stany magazynowe, obieg dokumentów handlowych itp. Przedmiotem działalności Spółki jest udostępnianie systemu, którego przeznaczeniem jest w szczególności poukładanie przepływu danych i informacji, jakich potrzebują sprzedawcy zgodnie z systemami informatycznymi/księgowymi/magazynowymi/logistycznymi/finansowymi, których używają w swoich organizacjach.

Spółka za 2021 r. i kolejne lata oblicza należny podatek CIT między innymi wg stawki 5% CIT (w ramach tzw. preferencji IP BOX). W związku z tym, począwszy od rozliczeń za 2021 r. wykazuje w rocznym zeznaniu podatkowym CIT dochody opodatkowane stawką 5% stawką CIT zgodnie z zasadami IP BOX.

Spółka nie poniosła straty podatkowej w latach 2021-2023.

Spółka, po zakończeniu roku podatkowego, z zachowaniem terminu ustawowego, składa do właściwego naczelnika urzędu skarbowego "zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) i należnego podatku dochodowego od osób prawnych", w którym wykazuje osiągane dochody opodatkowane zarówno stawką 19% CIT, jak i według preferencyjnej stawki 5% CIT w ramach stosowania ulgi IP BOX, gdzie również dokonuje stosownych odliczeń.

Spółka powzięła wątpliwości odnośnie tego, w jaki sposób powinna obliczyć uproszczone zaliczki na CIT, w szczególności, jaką wartość powinna przyjąć jako podstawę do ich wyliczenia.

Pytanie

Czy w celu wyliczania uproszczonych zaliczek na podatek CIT, Spółka jako podatek należny - o którym mowa w art. 25 ust. 6 ustawy o CIT - powinna przyjąć sumę podatku skalkulowanego według stawki 19%, jak i według stawki 5% (zgodnie z zasadami IP BOX) po uwzględnieniu wszystkich przysługujących jej ulg i odliczeń, wynikający z rocznego zeznania podatkowego CIT złożonego w roku poprzedzającym rok podatkowy, w którym są stosowane zaliczki uproszczone (ew. w roku poprzedzającym o 2 lata rok podatkowy, w którym są stosowane zaliczki uproszczone, jeśli w roku poprzedzającym Spółka nie wykazałaby podatku należnego)?

Państwa stanowisko w sprawie

Zdaniem Spółki, w celu wyliczania uproszczonych zaliczek na podatek CIT Spółka jako podatek należny - o którym mowa w art. 25 ust. 6 ustawy o CIT - powinna przyjąć sumę podatku skalkulowanego według stawki 19%, jak i według stawki 5% (zgodnie z zasadami IP BOX) po uwzględnieniu wszystkich przysługujących jej ulg i odliczeń, wynikający z rocznego zeznania podatkowego CIT złożonego w roku poprzedzającym rok podatkowy, w którym są stosowane zaliczki uproszczone (ew. w roku poprzedzającym o 2 lata rok podatkowy, w którym są stosowane zaliczki uproszczone, jeśli w roku poprzedzającym Spółka nie wykazałaby podatku należnego).

Zgodnie z art. 25 ust. 6 ustawy o CIT, podatnicy mogą wpłacać zaliczki miesięczne w danym roku podatkowym w uproszczonej formie w wysokości 1/12 podatku należnego wykazanego w zeznaniu, o którym mowa w art. 27 ust. 1 (dalej: "CIT-8"), złożonym w roku poprzedzającym dany rok podatkowy. Jeżeli w tym zeznaniu podatnicy nie wykazali podatku należnego, mogą wpłacać zaliczki miesięczne w wysokości 1/12 podatku należnego wynikającego z zeznania złożonego w roku poprzedzającym dany rok podatkowy o dwa lata. Jeżeli również w tym roku podatnicy nie wykazali podatku należnego, nie są możliwe wpłaty zaliczek w uproszczonej formie.

Podsumowując, uwzględniając fakt, że zeznanie podatkowe składa się w roku podatkowym następującym po danym roku, podstawą ustalania zaliczek uproszczonych jest rok poprzedzający dany rok podatkowy o dwa lata. Jeżeli w zeznaniu złożonym w roku poprzedzającym podatnicy nie wykazali podatku należnego, mogą wpłacać zaliczki miesięczne w wysokości 1/12 podatku należnego wynikającego z zeznania złożonego w roku poprzedzającym dany rok podatkowy o dwa lata.

Natomiast, art. 27 ust. 1 ustawy o CIT stanowi, że podatnicy, są obowiązani składać urzędom skarbowym zeznanie, według ustalonego wzoru, o wysokości dochodu osiągniętego (straty poniesionej) w roku podatkowym - do końca trzeciego miesiąca roku następnego i w tym terminie wpłacić podatek należny albo różnicę między podatkiem należnym od dochodu wykazanego w zeznaniu a sumą należnych zaliczek za okres od początku roku.

Stosowanie uproszczonych form wpłaty zaliczek nie jest możliwe w stosunku do podatników, którzy po raz pierwszy podjęli działalność w roku poprzedzającym rok podatkowy lub w roku podatkowym.

Wobec powyższego warunkami jakie należy spełnić by móc stosować w CIT zaliczki w formie uproszczonej jest:

1)

podjęcie działalności wcześniej niż w roku poprzedzającym rok podatkowy lub w roku podatkowym, oraz

2)

wykazanie podatku należnego w zeznaniu podatkowym złożonym w roku poprzedzającym dany rok podatkowy albo w roku poprzedzającym dany rok podatkowy o dwa lata.

Np. w przypadku chęci wpłaty zaliczek w formie uproszczonej w roku 2024, podatek należny musi być wykazany w zeznaniu:

a)

za rok 2022 (zeznanie za rok 2022 składane jest w "roku poprzedzającym dany rok podatkowy"), lub

b)

za rok 2021 (zeznanie za rok 2021 jest zeznaniem złożonym "w roku poprzedzającym dany rok podatkowy o dwa lata").

Przepisy nie wprowadzają żadnych dodatkowych warunków uprawniających do stosowania w CIT zaliczek w formie uproszczonej. W szczególności, skorzystanie z tej formy wpłacenia zaliczek nie zostało uzależnione od struktury przychodów (dochodów) osiąganych przez podatnika, w szczególności jaką stawkę CIT podatnik stosuje w celu kalkulacji podatku należnego i/lub z jakich ulg lub preferencji podatkowych podatnik korzysta.

Z powyższego wynika, że Spółka spełnia warunki dotyczące możliwości zastosowania uproszczonej formy zaliczek, tj.:

1)

rozpoczęła działalność wcześniej niż w ciągu ostatnich dwóch lat, oraz

2)

wykazała podatek należny w zeznaniu podatkowym złożonym w roku poprzedzającym dany rok podatkowy.

Skoro nie istnieją żadne inne przesłanki warunkujące możliwość stosowania zaliczek, a powyższe zostały przez Spółkę spełnione należy stwierdzić, że Spółka może skorzystać z uproszczonej formy uiszczania zaliczek na podatek dochodowy.

Rocznym zeznaniem podatkowym, o którym mowa w art. 27 ust. 1 ustawy o CIT, a w którym podatnik wykazuje dochodowy podatek należny jest deklaracja CIT-8.

Ustawodawca nie zawarł definicji legalnej pojęcia "podatek należny" w stosunku do podatku dochodowego. Posiłkując się Słownikiem języka polskiego PWN należy wskazać, że "należny" oznacza "przysługujący komuś lub czemuś". Zatem "podatek należny" należy rozumieć jako podatek przysługujący budżetowi państwa od dochodu osiągniętego przez podatnika CIT w danym roku podatkowym.

Z powyższego, użyte w art. 25 ust. 6 ustawy o CIT, pojęcie: "podatek należny" oznacza podatek, który zgodnie z przepisami ustawy o CIT powinien być uiszczony za dany rok podatkowy. Zatem, powinny one obejmować podatek, o którym mowa w art. 19 ustawy o CIT, a także podatek skalkulowany od dochodu podatnika z kwalifikowanych praw własności intelektualnej, o którym mowa w art. 24d ustawy o CIT (wynoszący 5% podstawy opodatkowania), ew. pomniejszony o przewidziane przepisami odliczenia i/lub ulgi.

Powyższe rozumienie potwierdza również sama struktura zeznania podatkowego CIT-8, w której wykazując podatek należny opodatkowany 19% nie uwzględnia się w nim dochodu opodatkowanego według stawki 5% z tytułu skorzystania z preferencji IP BOX. Natomiast, zarówno podatek obliczony według stawki 19%, jak i 5% należy ze sobą zsumować obliczając podatek do zapłaty.

Powyższe rozumienie zostało potwierdzone w interpretacji indywidualnej z 18 marca 2022 r. wydanej przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej nr 0111-KDWB.4010.44.2021.1.k.k., w której organ wprost wskazał, że: "podstawą obliczania uproszczonych zaliczek na podatek dochodowy od osób prawnych, będzie suma:

1)

podatku należnego obliczonego wg stawki 19% CIT, oraz

2)

podatku należnego obliczonego wg stawki 5% CIT w ramach preferencji IP Box - obliczonych po uwzględnieniu przysługujących Spółce ulg i odliczeń (w tym wskazanych przez Państwa odliczeń darowizn, ulgi badawczo-rozwojowej, podatku zapłaconego za granicą zgodnie z art. 20 u.p.d.o.p.) i wykazanych w zeznaniu podatkowym CIT-8 złożonym w roku poprzedzającym rok podatkowy, w którym zaliczki uproszczone mają być stosowane."

Podsumowując, dokonując kalkulacji uproszczonych zaliczek na podatek CIT, zdaniem Spółki, jako "podatek należny wykazany w zeznaniu" - stanowiący podstawę ich wyliczenia - powinna ona przyjąć sumę podatku obliczonego wg stawki 19% CIT oraz podatku obliczonego wg stawki 5% CIT z tytułu korzystania z preferencji IP BOX, po uwzględnieniu ewentualnych przysługujących jej ulg i odliczeń, czyli kwotę podatku, którą faktycznie wykazała do zapłaty w zeznaniu podatkowym CIT-8 złożonym w roku poprzedzającym rok, w którym stosuje uproszczone zaliczki.

Ocena stanowiska

Stanowisko, które przedstawili Państwo we wniosku jest prawidłowe.

UZASADNIENIE interpretacji indywidualnej

Stosownie do art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2023 r. poz. 2805 z późn. zm., dalej: "u.p.d.o.p."):

podatnicy, z zastrzeżeniem ust. 1b, 2a, 3-6a, art. 21, art. 22, art. 24a, art. 24d i art. 24f, są obowiązani wpłacać na rachunek urzędu skarbowego zaliczki miesięczne w wysokości różnicy pomiędzy podatkiem należnym od dochodu osiągniętego od początku roku podatkowego a sumą zaliczek należnych za poprzednie miesiące.

W myśl art. 25 ust. 1a u.p.d.o.p.:

zaliczki miesięczne, o których mowa w ust. 1, podatnik wpłaca w terminie do 20 dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni, z zastrzeżeniem ust. 2a. Zaliczkę za ostatni miesiąc roku podatkowego podatnik wpłaca w terminie do 20 dnia pierwszego miesiąca następnego roku podatkowego. Podatnik nie wpłaca zaliczki za ostatni miesiąc, jeżeli przed upływem terminu do jej wpłaty złoży zeznanie i dokona zapłaty podatku na zasadach określonych w art. 27 ust. 1.

Warunki i zasady dotyczące możliwości stosowania przez podatników uproszczonej formy wpłaty zaliczek miesięcznych regulują przepisy art. 25 ust. 6-10 u.p.d.o.p.

Stosownie do art. 25 ust. 6 u.p.d.o.p.:

podatnicy mogą wpłacać zaliczki miesięczne w danym roku podatkowym w uproszczonej formie w wysokości 1/12 podatku należnego wykazanego w zeznaniu, o którym mowa w art. 27 ust. 1, złożonym w roku poprzedzającym dany rok podatkowy. Jeżeli w tym zeznaniu podatnicy nie wykazali podatku należnego, mogą wpłacać zaliczki miesięczne w wysokości 1/12 podatku należnego wynikającego z zeznania złożonego w roku poprzedzającym dany rok podatkowy o dwa lata. Jeżeli również w tym roku podatnicy nie wykazali podatku należnego, nie są możliwe wpłaty zaliczek w uproszczonej formie.

Na podstawie art. 25 ust. 7 u.p.d.o.p.:

podatnicy, którzy wybrali formę wpłacania zaliczek na zasadach określonych w ust. 6-6b, są obowiązani:

1)

(uchylony)

2)

stosować tę formę wpłacania zaliczek w całym roku podatkowym;

3)

wpłacać zaliczki w terminach określonych w ust. 1a i 2a, uwzględniając zasady wyrażone w tych przepisach;

4)

(uchylony)

5)

dokonać rozliczenia podatku za rok podatkowy zgodnie z art. 27.

Zgodnie z art. 25 ust. 7a u.p.d.o.p.:

o wyborze formy wpłacania zaliczek według zasad, o których mowa w ust. 6-6b, podatnicy informują w zeznaniu, o którym mowa w art. 27 ust. 1, składanym za rok podatkowy, w którym wpłacali zaliczki w uproszczonej formie.

Artykuł 27 ust. 1 u.p.d.o.p. stanowi, że:

podatnicy, z wyjątkiem zwolnionych od podatku na podstawie art. 6 ust. 1, z zastrzeżeniem ust. 1d i 1da, art. 17 ust. 1 pkt 4a lit. a oraz przepisów ustawy wymienionej w art. 40 ust. 2 pkt 8, są obowiązani, z zastrzeżeniem ust. 2a, składać urzędom skarbowym zeznanie, według ustalonego wzoru, o wysokości dochodu osiągniętego (straty poniesionej) w roku podatkowym - do końca trzeciego miesiąca roku następnego i w tym terminie wpłacić podatek należny albo różnicę między podatkiem należnym od dochodu wykazanego w zeznaniu a sumą zapłaconych zaliczek za okres od początku roku.

Wyjaśnić należy, że podatek dochodowy od osób prawnych pobierany jest zaliczkowo, co oznacza, że w trakcie roku podatkowego podatnik w każdym miesiącu obowiązany jest do zapłaty zaliczek na podatek. Ostateczne rozliczenie podatku następuje po zakończeniu roku podatkowego przy jednoczesnym zaliczeniu uiszczonych zaliczek na poczet zobowiązania podatkowego.

Alternatywą dla zaliczek rzeczywistych (tj. obliczanych na podstawie dochodu do opodatkowania faktycznie uzyskanego od początku danego roku podatkowego), opłacanych kwartalnie lub miesięcznie, są zaliczki w formie uproszczonej.

Zgodnie z zasadami wynikającymi z zacytowanych powyżej przepisów prawa podatkowego, podstawę wyliczenia uproszczonej zaliczki miesięcznej na podatek dochodowy stanowi podatek należny wykazany w zeznaniu o wysokości dochodu (straty) osiągniętego w roku podatkowym CIT-8, złożonym w roku poprzedzającym dany rok podatkowy, a jeżeli w tym zeznaniu podatnik nie wykazał podatku należnego, podatek należny wykazany w zeznaniu poprzedzającym dany rok podatkowy o dwa lata.

Z uproszczonej formy wpłacania zaliczek nie mogą skorzystać więc podatnicy, którzy:

- nie wykazali podatku należnego w żadnym z zeznań złożonych w ciągu 2 lat podatkowych, poprzedzających dany rok podatkowy, albo

- rozpoczęli działalność w danym lub poprzednim roku podatkowym.

Jednocześnie, wskazać należy, że cytowane przepisy dotyczące zaliczek uproszczonych nie warunkują możliwości ich opłacania od rodzajów (struktury) dochodów podlegających opodatkowaniu, uzyskanych w roku podatkowym, za który są one uiszczone.

Odnosząc powyżej cytowane przepisy do przedstawionego we wniosku pytania, należy zwrócić uwagę na treść art. 25 ust. 6 u.p.d.o.p.

Jak wynika z tego artykułu: podatnicy mogą wpłacać zaliczki miesięczne w danym roku podatkowym w uproszczonej formie w wysokości 1/12 podatku należnego wykazanego w zeznaniu.

Z powyższego wynika, że określenie "podatek należny" zawarte w art. 25 ust. 6 ustawy oznacza podatek, który zgodnie z przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych powinien być uiszczony za dany rok podatkowy.

Tym samym, powyższe określenie obejmuje podatek, o którym mowa w art. 19 ustawy, a także podatek od osiągniętego przez podatnika kwalifikowanego dochodu z kwalifikowanych praw własności intelektualnej, o którym mowa w art. 24d u.p.d.o.p. (wynoszący 5% podstawy opodatkowania), pomniejszony o przewidziane przepisami odliczenia.

Dodatkowo wskazać należy, że skoro ustawodawca nie zawarł w słowniczku ustawowym wyjaśnienia pojęcia "podatek należny" trzeba się posiłkować słownikowym znaczeniem zwrotu "należny", który według Słownika języka polskiego PWN oznacza "przysługujący komuś lub czemuś". Zatem z samej interpretacji językowej zwrotu "podatek należny" wynika, że jest nim podatek przysługujący budżetowi państwa od dochodu osiągniętego przez podatnika w danym roku podatkowym.

A zatem, obejmujący podatek zapłacony według podstawowej stawki podatku dochodowego oraz preferencyjnej stawki podatku wynikającej z tzw. ulgi IP BOX, po uwzględnieniu odliczeń z których korzysta podatnik.

Zatem, zgodzić się należy, że w celu wyliczania uproszczonych zaliczek na podatek CIT, powinni Państwo jako podatek należny - o którym mowa w art. 25 ust. 6 ustawy o CIT - przyjąć sumę podatku skalkulowanego według stawki 19%, jak i według stawki 5% (zgodnie z zasadami IP BOX) po uwzględnieniu wszystkich przysługujących jej ulg i odliczeń, wynikający z rocznego zeznania podatkowego CIT złożonego w roku poprzedzającym rok podatkowy, w którym są stosowane zaliczki uproszczone (ew. w roku poprzedzającym o 2 lata rok podatkowy, w którym są stosowane zaliczki uproszczone, jeśli w roku poprzedzającym Spółka nie wykazałaby podatku należnego).

Tym samym, państwa stanowisko należy uznać za prawidłowe.

Odnosząc się do przywołanej przez Państwa interpretacji indywidualnej wskazać należy, że została ona wydana w indywidualnych sprawach i nie ma zastosowania ani konsekwencji wiążących w odniesieniu do żadnego innego stanu faktycznego czy też zdarzenia przyszłego. Natomiast Organ, mimo że w ocenie indywidualnych spraw podatników posiłkuje się wydanymi rozstrzygnięciami, to nie ma możliwości zastosowania ich wprost, ponieważ nie stanowią materialnego prawa podatkowego.

Dodatkowe informacje

Informacja o zakresie rozstrzygnięcia

Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, gdy rzeczywisty stan sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie z opisem stanu faktycznego/zdarzenia przyszłego podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swoją aktualność.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego oraz zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym, a w części dotyczącej zdarzenia przyszłego - stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

POUCZENIE o funkcji ochronnej interpretacji

- Funkcję ochronną interpretacji indywidualnych określają przepisy art. 14k-14nb ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2023 r. poz. 2383 z późn. zm.). Interpretacja będzie mogła pełnić funkcję ochronną, jeśli: Państwa sytuacja będzie zgodna (tożsama) z opisem stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego i zastosują się Państwo do interpretacji.

- Zgodnie z art. 14na § 1 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n Ordynacji podatkowej nie stosuje się, jeśli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej jest elementem czynności, które są przedmiotem decyzji wydanej:

1)

z zastosowaniem art. 119a;

2)

w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług;

3)

z zastosowaniem środków ograniczających umowne korzyści.

Zgodnie z art. 14na § 2 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli korzyść podatkowa, stwierdzona w decyzjach wymienionych w § 1, jest skutkiem zastosowania się do utrwalonej praktyki interpretacyjnej, interpretacji ogólnej lub objaśnień podatkowych.

POUCZENIE o prawie do wniesienia skargi na interpretację

Mają Państwo prawo do zaskarżenia tej interpretacji indywidualnej do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego (...). Zasady zaskarżania interpretacji indywidualnych reguluje ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2023 r. poz. 1634 z późn. zm.; dalej jako "p.p.s.a.").

Skargę do Sądu wnosi się za pośrednictwem Dyrektora KIS (art. 54 § 1 p.p.s.a.). Skargę należy wnieść w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia interpretacji indywidualnej (art. 53 § 1 p.p.s.a.):

- w formie papierowej, w dwóch egzemplarzach (oryginał i odpis) na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Warszawska 5, 43-300 Bielsko-Biała (art. 47 § 1 p.p.s.a.), albo

- w formie dokumentu elektronicznego, w jednym egzemplarzu (bez odpisu), na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Krajowej Informacji Skarbowej na platformie ePUAP: /KIS/SkrytkaESP (art. 47 § 3 i art. 54 § 1a p.p.s.a.).

Skarga na interpretację indywidualną może opierać się wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną (art. 57a p.p.s.a.).

Podstawa prawna dla wydania interpretacji

Podstawą prawną dla wydania tej interpretacji jest art. 13 § 2a oraz art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2023 r. poz. 2383 z późn. zm.).

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl