0111-KDIB1-3.4010.773.2023.2.PC - CIT od dofinansowania pomocy Ukraińcom

Pisma urzędowe
Status:  Aktualne

Pismo z dnia 13 lutego 2024 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej 0111-KDIB1-3.4010.773.2023.2.PC CIT od dofinansowania pomocy Ukraińcom

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA - stanowisko jest nieprawidłowe

Szanowni Państwo,

stwierdzam, że Państwa stanowisko w sprawie oceny skutków podatkowych opisanego stanu faktycznego w podatku dochodowym od osób prawnych jest nieprawidłowe.

Zakres wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej

28 grudnia 2023 r. wpłynął Państwa wniosek z 22 grudnia 2023 r., o wydanie interpretacji indywidualnej, który dotyczy podatku dochodowym od osób prawnych w zakresie ustalenia, czy Spółka świadcząca usługę zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy, będących ofiarami skutków działań wojennych na terytorium Ukrainy, na mocy zawartej umowy z Powiatem jest zwolniona z podatku dochodowego od osób prawnych.

Uzupełnili go Państwo - w odpowiedzi na wezwanie - pismem z 7 lutego 2024 r. (data wpływu do Organu 8 lutego 2024 r.).

Treść wniosku jest następująca:

Opis stanu faktycznego

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zwana dalej "Wnioskodawcą" prowadzi działalność gospodarczą i jest zarejestrowana jako czynny podatnik VAT.

Spółka wynajmuje lokale mieszkalne, w których przyjmuje potrzebujących obywateli Ukrainy.

Wnioskodawca zawarł umowę z Powiatem reprezentowanym przez Zarząd Powiatu, której przedmiotem jest świadczenie usług zorganizowanego zakwaterowania dla cudzoziemców uciekających przed konfliktem zbrojnym na Ukrainie wraz z zagwarantowaniem dla nich wyżywienia.

Umowa została zawarta na podstawie art. 12 ust. 1, ust. 10 i ust. 11 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (tekst jedn.: Dz. U. z 2023 r. poz. 103 z późn. zm.) zwanej dalej: "specustawa ukraińska".

Przedmiotem umowy jest zapewnienie miejsc czasowego pobytu osób przybyłych na terytorium RP z terenu objętego konfliktem zbrojnym, w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium Ukrainy, od dnia 24 lutego 2022 r. do odwołania polecenia przez Wojewodę, rozumiane jako wykonanie pełnego zakresu rzeczowego.

Postanowienia tej umowy, to zapewnienie miejsc noclegowych w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi wraz z zapewnieniem dostępu do sanitariatów: zapewnieniem środków higieny osobistej (minimum mydło i szampon lub żel do mycia ciała oraz szczoteczka i pasta do zębów); zapewnienie wyżywienia w postaci minimum 3 posiłków dziennie (śniadanie, obiad, kolacja względnie śniadanie i ciepła obiadokolacja) oraz dostęp do napojów - minimum do wody pitnej.

Wnioskodawca ponosi wszelkie koszty związane z bieżącą eksploatacją lokalu - w szczególności:

- koszty energii elektrycznej,

- gaz,

- wody,

- wywozu śmieci,

- podatków lokalnych.

Ponadto, Wnioskodawca ponosi wszelkie koszty związane z wyżywieniem i zaopatrzeniem w podstawowe środki higieny osobistej osób przebywających w lokalu.

Umowa jest odpłatna. Kwestia wynagrodzenia została ustalona na podstawie iloczynu stawki brutto za osobodzień na podstawie art. 12 ust. 17, ust. 17a, ust. 17b, ust. 17c, ust. 17d specustawy ukraińskiej.

Spółka świadczy usługi po wyznaczonych przez Powiat cenach jednocześnie nie mając wpływu na rewaloryzację stawek ze względu na skokowy wzrost wartości nośników energii.

Przed wystawieniem faktury Wnioskodawca jest zobowiązany do złożenia Wniosku o zapłatę kosztów zapewnienia miejsc czasowego pobytu osób przybyłych na terytorium RP z terenu objętego konfliktem zbrojnym. Wniosek musi zostać złożony do 5 dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni.

Należy wskazać, iż na mocy art. 74 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa został wprowadzony do ustawy z dnia 15 luty 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych art. 38z, który mówi o zwolnieniu z opodatkowania podatkiem dochodowym świadczenia pieniężnego z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy w brzmieniu:

Zwalnia się od podatku dochodowego świadczenie pieniężne, o którym mowa w art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. poz. 583, z późn. zm.).

Z kolei art. 13 ust. 1 specustawy ukraińskiej wskazuje, iż: Każdemu podmiotowi, w szczególności osobie fizycznej prowadzącej gospodarstwo domowe, który zapewni, na własny koszt, zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy, o których mowa w art. 1 ust. 1, może być przyznane na jego wniosek świadczenie pieniężne z tego tytułu nie dłużej niż za okres 120 dni od dnia przybycia obywatela Ukrainy na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Okres wypłaty świadczenia może być przedłużony w szczególnie uzasadnionych przypadkach.

W momencie nabycia towarów/usług wykorzystywanych do zakwaterowania i wyżywienia osób z Ukrainy, Wnioskodawca nabywał je z przeznaczeniem na cel pomocy tym osobom oraz nabywał je wyłącznie w celu zaspokojenia potrzeb prywatnych tych osób.

Osoby z Ukrainy, którym Wnioskodawca zapewnia pomoc, nie są przez Niego zatrudniane.

Dotychczas Wnioskodawca wystawiał fakturę po otrzymaniu informacji od Powiatu o gotowości do przyjęcia faktury co wynika wprost z umowy. Skutkowało to tym, że faktura nie była wystawiana co miesiąc, mimo iż świadczenie usług miało charakter ciągły.

W piśmie z 7 lutego 2024 r., Wnioskodawca dodatkowo wskazał, że Spółka składa wniosek o rozliczenie kosztu zapewnienia miejsc czasowego pobytu osób przybyłych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z terenu objętego konfliktem zbrojnym za każdy kolejny miesiąc, co w porozumieniu nazwane jest jako "Wniosek o wypłatę środków Funduszu Pomocy/dotacji na pokrycie kosztów finansowania zadania". Nie jest to świadczenie pieniężne, o którym mowa w art. 13 ust. 1 ustawy z 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Pytanie:

Czy Spółka świadcząca usługę zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy, będących ofiarami skutków działań wojennych na terytorium Ukrainy, na mocy zawartej umowy z Powiatem jest zwolniona z podatku dochodowego od osób prawnych?

Państwa stanowisko w sprawie

Zdaniem Wnioskodawcy, Spółka świadcząca usługi zakwaterowania i zapewnienia wyżywienia na rzecz obywateli Ukrainy uciekających przed konfliktem zbrojnym podatek dochodowy może rozliczyć na podstawie art. 38z ustawy z dnia 15 luty 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych jako świadczenie zwolnione z podatku w brzmieniu:

Zwalnia się od podatku dochodowego świadczenie pieniężne, o którym mowa w art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. poz. 583, z późn. zm.).

Ocena stanowiska

Stanowisko, które przedstawili Państwo we wniosku jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE interpretacji indywidualnej

W kontekście przedstawionych we wniosku informacji należy wyjaśnić, że z uwagi na wojnę toczącą się bezpośrednio za granicami Rzeczpospolitej Polskiej ustawodawca wprowadził

do polskiego porządku prawnego ustawę z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 583 z późn. zm.).

Artykuł 1 ust. 1 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym

na terytorium tego państwa stanowi, że:

ustawa określa szczególne zasady zalegalizowania pobytu obywateli Ukrainy, którzy przybyli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z terytorium Ukrainy w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa, oraz obywateli Ukrainy posiadających Kartę Polaka, którzy wraz z najbliższą rodziną z powodu tych działań wojennych przybyli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Ta ustawa specjalna, obok stworzenia szczególnej regulacji prawnej zapewniającej doraźną podstawę prawną do legalnego pobytu obywatelom Ukrainy, którzy w wyniku działań wojennych zostali zmuszeni do opuszczenia swojego kraju pochodzenia i wjechali na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wprowadza także rozwiązania mające na celu uregulowanie kwestii pomocy udzielanej przez wojewodów, jednostki samorządu terytorialnego oraz przez inne podmioty obywatelom Ukrainy.

Odzwierciedleniem tego jest art. 13 ust. 1 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w myśl którego:

każdemu podmiotowi, w szczególności osobie fizycznej prowadzącej gospodarstwo domowe, który zapewni, na własny koszt, zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy, o których mowa w art. 1 ust. 1, może być przyznane na jego wniosek świadczenie pieniężne z tego tytułu nie dłużej niż za okres 120 dni od dnia przybycia obywatela Ukrainy na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Okres wypłaty świadczenia może być przedłużony w szczególnie uzasadnionych przypadkach.

Zgodnie z art. 13 ust. 4 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa:

wniosek o świadczenie pieniężne zawiera:

1) imię i nazwisko albo nazwę składającego wniosek;

2) PESEL lub NIP składającego wniosek;

3)

wskazanie okresu, na jaki zapewniono zakwaterowanie, oraz liczby osób przyjętych do zakwaterowania;

4)

imię i nazwisko osoby przyjętej do zakwaterowania oraz PESEL;

5)

oświadczenie składającego wniosek o zapewnieniu zakwaterowania i wyżywienia;

6)

numer rachunku płatniczego, na który wypłacane będzie świadczenie;

7)

oświadczenie składającego wniosek pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń, że dane zawarte we wniosku są prawdziwe;

8)

adres miejsca pobytu osób przyjętych na zakwaterowanie;

9)

adres poczty elektronicznej i numer telefonu składającego wniosek;

10)

oświadczenie, że za osobę przyjętą do zakwaterowania na wskazany okres nie wypłacono już świadczenia;

11)

oświadczenie podmiotu składającego wniosek, że za okres wskazany w pkt 3 nie otrzymano dodatkowego wynagrodzenia, w tym za wynajem.

Na podstawie delegacji zawartej w art. 13 ust. 5 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji w drodze rozporządzenia określił wzór wniosku, zawierający wszystkie enumeratywnie określone przez prawodawcę elementy.

Zgodnie natomiast z art. 12 ust. 1 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa:

Wojewoda może zapewnić pomoc obywatelom Ukrainy, o których mowa w art. 1 ust. 1, polegającą na:

1)

zakwaterowaniu;

2)

zapewnieniu całodziennego wyżywienia zbiorowego;

3)

zapewnieniu transportu do miejsc zakwaterowania, o których mowa w pkt 1, między nimi lub do ośrodków prowadzonych przez Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców na podstawie przepisów ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub miejsc, w których obywatelom Ukrainy udzielana jest opieka medyczna, albo miejsc pośrednich, z których będzie realizowany dalszy transport do punktu docelowego, w którym obywatelom Ukrainy udzielana będzie opieka medyczna;

4)

finansowaniu przejazdów środkami transportu publicznego oraz specjalistycznego transportu umożliwiającego transport osób leżących lub przeznaczonego dla osób z niepełnosprawnością w szczególności do miejsc lub pomiędzy miejscami, o których mowa w pkt 1-3;

5)

zapewnieniu środków czystości i higieny osobistej oraz innych produktów;

6)

organizacji miejsc udzielania doraźnej pomocy medycznej;

7)

zapewnieniu personelu medycznego realizującego w razie potrzeby wizyty kontrolne w odniesieniu do osób z dodatnim wynikiem testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2 - w przypadku organizacji miejsc zakwaterowania, o których mowa w pkt 1, przeznaczonych dla osób z dodatnim wynikiem testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2;

8)

podjęciu innych działań niezbędnych do realizacji pomocy.

Artykuł 12 ust. 6 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa stanowi, że:

do zamówień publicznych niezbędnych do zapewnienia pomocy, o której mowa w ust. 1-4, 18 i 19, przez wojewodę, inne organy administracji publicznej, jednostki podległe lub nadzorowane przez organy administracji publicznej, jednostki sektora finansów publicznych oraz inne organy władzy publicznej, jednostki samorządu terytorialnego, związki jednostek samorządu terytorialnego lub związki metropolitalne, lub niezbędnych do informowania o pomocy kierowanej do obywateli Ukrainy, o których mowa w art. 1 ust. 1, nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710, 1812, 1933 i 2185).

Z kolei zgodnie z art. 12 ust. 7 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa:

wojewoda, inny organ administracji publicznej, jednostka podległa lub nadzorowana przez organy administracji publicznej, jednostka sektora finansów publicznych, inny organ władzy publicznej, jednostka samorządu terytorialnego, związek jednostek samorządu terytorialnego lub związek metropolitalny, w terminie 3 miesięcy od końca miesiąca, w którym udzielono zamówienia, zamieszcza w Biuletynie Zamówień Publicznych informację o udzieleniu zamówienia, o którym mowa w ust. 6, podając:

1)

nazwę i adres siedziby zamawiającego;

2)

datę i miejsce zawarcia umowy lub informację o zawarciu umowy drogą elektroniczną;

3)

opis przedmiotu umowy, z wyszczególnieniem odpowiednio ilości rzeczy lub innych dóbr oraz zakresu usług;

4)

cenę albo cenę maksymalną, jeżeli cena nie jest znana w chwili zamieszczenia ogłoszenia;

5)

wskazanie okoliczności faktycznych uzasadniających udzielenie zamówienia bez zastosowania przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych;

6)

nazwę (firmę) podmiotu albo imię i nazwisko osoby, z którymi została zawarta umowa.

Natomiast art. 12 ust. 10 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa stanowi, że:

w związku z realizacją zadań, o których mowa w ust. 1, wojewoda może wydawać polecenia obowiązujące wszystkie organy administracji rządowej działające na obszarze województwa, państwowe osoby prawne, organy samorządu terytorialnego, samorządowe osoby prawne oraz samorządowe jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej. O wydanych poleceniach wojewoda niezwłocznie informuje właściwego ministra.

Zgodnie z art. 12 ust. 11 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa:

polecenia, o których mowa w ust. 10, są wydawane w drodze decyzji administracyjnej i podlegają natychmiastowemu wykonaniu z chwilą ich doręczenia lub ogłoszenia i nie wymagają uzasadnienia.

Zestawienie powyższych przepisów wskazuje, że ustawodawca odmiennie uregulował sytuację dotyczącą wypłaty środków pieniężnych na wniosek podmiotu udzielającego pomocy stanowiącego zwrot poniesionych kosztów (tj. na podstawie art. 13 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa) od sytuacji, w której podmiot zapewniający zakwaterowanie zawiera z jednostką samorządu terytorialnego umowę, na podstawie której będzie wykonywał określone świadczenia na rzecz cudzoziemców z Ukrainy (wsparcie udzielane jest na podstawie art. 12 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa).

Państwa wątpliwości dotyczą ustalenia, czy Spółka świadcząca usługę zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy, będących ofiarami skutków działań wojennych na terytorium Ukrainy, na mocy zawartej umowy z Powiatem jest zwolniona z podatku dochodowego od osób prawnych.

Przechodząc do wyjaśnienia należy odnieść się do art. 38z ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2023 r. poz. 2805 z późn. zm., dalej: "ustawa o CIT").

W myśl art. 38z ustawy o CIT:

zwalnia się od podatku dochodowego świadczenie pieniężne, o którym mowa w art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2023 r. poz. 103, z późn. zm.).

Ww. świadczenie, jest świadczeniem pieniężnym przyznanym na wniosek podmiotu, w szczególności osoby fizycznej prowadzącej gospodarstwo domowe, który zapewni, na własny koszt, zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy, którzy przybyli na terytorium RP w związku z działaniami wojennymi w tamtym kraju oraz obywatelom Ukrainy posiadającym Kartę Polaka, którzy wraz z najbliższą rodziną z powodu tych działań wojennych przybyli na terytorium RP. Świadczenie to może być przyznane na okres nie dłuższy niż 120 dni od dnia przybycia obywatela Ukrainy na terytorium RP, zaś w szczególnie uzasadnionych przypadkach okres wypłaty świadczenia może być przedłużony.

Zwolnienie określone w art. 38z ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych nie znajduje zastosowania do przychodów wynikających z realizacji pomocy obywatelom Ukrainy, w trybie przepisów art. 12 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy.

Na jego podstawie wojewoda może zapewnić pomoc obywatelom Ukrainy polegającą m.in. na zakwaterowaniu czy zapewnieniu całodziennego wyżywienia zbiorowego.

W związku z realizacją tych zadań wojewoda może wydawać polecenia obowiązujące, m.in. organy samorządu terytorialnego, samorządowe osoby prawne oraz samorządowe jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej. Zadania nałożone w trybie wydanego polecenia są realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego jako zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.

Jeżeli zatem podatnik uzyskuje przychody z tytułu świadczenia, w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, usług związanych z zapewnieniem zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy, "za które wystawia faktury", a usługi te są realizowane w trybie przepisów art. 12 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy, na podstawie umowy zawartej z organem samorządu terytorialnego, to przychody te nie korzystają ze zwolnienia od podatku dochodowego, o którym mowa w art. 38z ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Jak wynika z opisu stanu faktycznego nie zapewniają Państwo zakwaterowania i wyżywienia na własny koszt, gdyż z tego tytułu otrzymują Państwo środki finansowe od Powiatu. Ponadto, nie są to świadczenia pieniężne, o którym mowa w art. 13 ust. 1 ustawy z 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, a więc nie korzystają one ze zwolnienia, o którym mowa w art. 38z ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Z tego też względu, Państwa stanowisko w zakresie ustalenia, czy Spółka świadcząca usługę zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy, będących ofiarami skutków działań wojennych na terytorium Ukrainy, na mocy zawartej umowy z Powiatem jest zwolniona z podatku dochodowego od osób prawnych, należy uznać za nieprawidłowe.

Dodatkowe informacje

Informacja o zakresie rozstrzygnięcia

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.

Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, gdy rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swoją aktualność.

POUCZENIE o funkcji ochronnej interpretacji

- Funkcję ochronną interpretacji indywidualnych określają przepisy art. 14k-14nb ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2023 r. poz. 2383 z późn. zm.). Aby interpretacja mogła pełnić funkcję ochronną: Państwa sytuacja musi być zgodna (tożsama) z opisem stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego i muszą się Państwo zastosować do interpretacji.

- Zgodnie z art. 14na § 1 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n Ordynacji podatkowej nie stosuje się, jeśli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej jest elementem czynności, które są przedmiotem decyzji wydanej:

1)

z zastosowaniem art. 119a;

2)

w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług;

3)

z zastosowaniem środków ograniczających umowne korzyści.

Zgodnie z art. 14na § 2 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli korzyść podatkowa, stwierdzona w decyzjach wymienionych w § 1, jest skutkiem zastosowania się do utrwalonej praktyki interpretacyjnej, interpretacji ogólnej lub objaśnień podatkowych.

POUCZENIE o prawie do wniesienia skargi na interpretację

Mają Państwo prawo do zaskarżenia tej interpretacji indywidualnej do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego (...). Zasady zaskarżania interpretacji indywidualnych reguluje ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - tekst jedn.: Dz. U. z 2023 r. poz. 1634 z późn. zm.; dalej jako "p.p.s.a.").

Skargę do Sądu wnosi się za pośrednictwem Dyrektora KIS (art. 54 § 1 p.p.s.a.). Skargę należy wnieść w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia interpretacji indywidualnej (art. 53 § 1 p.p.s.a.):

- w formie papierowej, w dwóch egzemplarzach (oryginał i odpis) na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Warszawska 5, 43-300 Bielsko-Biała (art. 47 § 1 p.p.s.a.), albo

- w formie dokumentu elektronicznego, w jednym egzemplarzu (bez odpisu), na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Krajowej Informacji Skarbowej na platformie ePUAP: /KIS/SkrytkaESP (art. 47 § 3 i art. 54 § 1a p.p.s.a.).

Skarga na interpretację indywidualną może opierać się wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną (art. 57a p.p.s.a.).

Podstawa prawna dla wydania interpretacji

Podstawą prawną dla wydania tej interpretacji jest art. 13 § 2a oraz art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2023 r. poz. 2383 z późn. zm.).

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl