0111-KDIB1-3.4010.690.2022.2.AN - Ulga B+R w spółce wodociągowej

Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo z dnia 8 grudnia 2022 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej 0111-KDIB1-3.4010.690.2022.2.AN Ulga B+R w spółce wodociągowej

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA - stanowisko w części prawidłowe, a w części nieprawidłowe

Szanowni Państwo,

stwierdzam, że Państwa stanowisko w sprawie oceny skutków podatkowych opisanego stanu faktycznego w podatku dochodowym od osób prawnych, jest w części prawidłowe, a w części nieprawidłowe.

Zakres wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej

9 września 2022 r., za pośrednictwem systemu ePUAP wpłynął Państwa wniosek z tego samego dnia, o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczący ulgi badawczo-rozwojowej.

Uzupełnili go Państwo - w odpowiedzi na wezwanie, pismem z 30 listopada 2022 r. (data wpływu do tut. Organu tego samego dnia).

Treść wniosku jest następująca:

Opis stanu faktycznego

Spółka z o.o. (dalej jako: "Wnioskodawca"), jest przedsiębiorstwem wodociągowo-kanalizacyjnym w rozumieniu przepisu art. 2 pkt 4 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków. Wnioskodawca jest podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych oraz zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku VAT. W ramach realizowanych zadań prowadzi działalność gospodarczą w zakresie realizacji gospodarki wodno - ściekowej na terenie gmin (...). Przedmiot działalności Wnioskodawcy stanowi w szczególności:

- Pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody

- Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków

- Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych

- Handel energią elektryczną

- Obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne

- Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych

- Przygotowanie terenu pod budowę

- Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych

- Pozostałe badania i analizy techniczne

- Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami.

Poza działalnością bezpośrednio związaną z realizacją zadań podstawowych, Wnioskodawca od dłuższego czasu prowadzi działalność badawczo-rozwojową, która została zdefiniowana w art. 4a pkt 26 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (dalej: "ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych").

W swojej strukturze posiada wyodrębniony funkcjonalnie i finansowo dział badawczy, "Sekcję B+R". W związku z dalszym rozwojem działalności innowacyjnej w zakresie prac rozwojowych zdefiniowanych w art. 4a pkt 28 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, Wnioskodawca zamierza wykorzystać preferencję określoną w art. 18d-18e ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (dalej również: "ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych"), po raz pierwszy w rozliczeniu podatku dochodowego za rok 2021.

Wnioskodawca do tej pory nie korzystał z ulgi badawczo-rozwojowej, a postawione w dalszej części wniosku pytania interpretacyjne dotyczą stanu faktycznego.

Pracownicy tworzący sekcję B+R i pozostali realizujący prace B+R posiadają w swoim zakresie obowiązków stanowiskowych oraz wiążących ich umowach o pracę dyspozycję pracy na stanowisku związanym z pracami rozwojowymi w zakresie działalności badawczo-rozwojowej realizowanej przez Wnioskodawcę.

Zespół składa się z:

- koordynatora prac, kierownika projektu - którą to funkcję pełni prezes zarządu Wnioskodawcy;

- osób pracujących w charakterze technologów procesu - będących pracownikami merytorycznymi zarządzającymi procesami produkcji Wnioskodawcy;

- personelu pomocniczego - składającego się z pracowników działu administracji i finansów Wnioskodawcy.

Kompetencją koordynatora prac oprócz pracy naukowej jest organizowanie, planowanie, koordynacja działań i kontrola rezultatów podjętych prac rozwojowych. Z uwagi na fakt, że zgodnie z przyjętą strategią rozwoju Wnioskodawcy działalność B+R nie jest stricte powiązana z jednym projektem rozwojowym i w swoim portfolio działań, Wnioskodawca posiada kilka zakończonych oraz trwających projektów B+R, szczególną rolą koordynatora jest podejmowanie decyzji w zakresie realizacji inicjatyw rozwojowych Wnioskodawcy.

Rolą technologów procesu jest identyfikacja problemów związanych z budową i funkcjonowaniem instalacji próbnych, prototypów oraz opracowywanie i wprowadzanie rozwiązań i udoskonaleń w procesie pracy instalacji próbnej oczyszczania wody. Technolog procesu, w oparciu o swoją wiedzę merytoryczną i praktyczną oraz uzyskiwane wyniki badań na wyjściu procesu tworzy dokumentację techniczną związaną z realizowanymi procesami.

Rolą personelu pomocniczego jest wsparcie działań administracyjnych związanych z obsługą projektu, w szczególności dokonywanie analiz prawnych, ekonomicznych, rozliczeń finansowych działań, ewidencja czasu pracy pracowników sekcji B+R, nadzór nad dokumentacją, ewidencja księgowa działań oraz poradnictwo organizacyjne w zakresie czynności sekcji B+R.

Żaden z pracowników oddelegowanych do prac rozwojowych nie przeznacza 100% swojego budżetu czasu pracy na działalność B+R. Zgodnie z wewnętrznymi regulacjami Wnioskodawcy, w odniesieniu do każdego miesiąca obrachunkowego, sporządza się zatwierdzany przez koordynatora wstępny harmonogram prac zespołu realizującego projekt, którego faktyczne rozliczenie następuje ex post w oparciu o sporządzane karty pracy. Umożliwia to rozliczenie i zaewidencjonowanie kosztów wynagrodzeń w części służącej działalności B+R.

W przypadku kosztów takich jak koszty zużytych materiałów, usług obcych i pozostałych, stosowne dokumenty opisywane są informacja o wykorzystaniu na cele B+R oraz oznakowane symbolem konta przypisanego w ewidencji księgowej do konkretnego projektu.

Ewidencja księgowa kosztów prac B+R oparta jest o wydzielony zespół kont księgowych odzwierciedlających rodzaj kosztu. Koszty związane z działalnością B+R, które nie mogą być objęte przedmiotową preferencją podatkową ujmowane są na odrębnych kontach księgowych tak, aby możliwe było wyodrębnienie w ramach ogółu kosztów działalności B+R Wnioskodawcy. System księgowy Wnioskodawcy umożliwia wskazanie rzeczywiście poniesionych kosztów uzyskania przychodu poniesionych na działalność badawczo-rozwojową, a wszelkie niejasności w związku rozliczeniem czasu pracy są możliwe do rozwiania w oparciu o prowadzoną sprawozdawczość wewnętrzną.

W wyniku dotychczas przeprowadzonych działań rozwojowych Sekcji B +R, Wnioskodawca zastrzegł na swoją rzecz patenty, wzory użytkowe oraz znaki towarowe.

W ramach obecnej działalności innowacyjnej, Wnioskodawca rozwija nowatorski projekt instalacji do uzdatniania do wody pitnej oczyszczonych ścieków komunalnych.

Z uwagi na swoją działalność podstawową i posiadaną wiedzę merytoryczną, zdaniem Wnioskodawcy, kierunek podejmowanych prac innowacyjnych jest uzasadniony zwiększającym się zapotrzebowaniem na wodę pitną przy jednoczesnej ograniczonej możliwości rozwijania obecnego modelu dystrybucji wody i źródeł pochodzenia wody.

Wobec powyższego, zasadnym jest poszukiwanie nowych rozwiązań w zakresie uzupełnienia zasobów wody pitnej. Jednym z kierunków rozwoju w tym obszarze jest wypracowanie metody produkcji wody pitnej z oczyszczonych ścieków komunalnych. Z uwagi na mikrobiologiczne zanieczyszczenie ścieków oczyszczonych, a także z uwagi na udowodnioną obecność mikrozanieczyszczeń (substancje farmaceutyczne, hormony, pozostałości pestycydów) i uciążliwości zapachowe, ścieki oczyszczone są bezpowrotnie odprowadzane do odbiorników.

Konwencjonalne procesy oczyszczania ścieków oparte są najczęściej o systemy dwustopniowe, składające się z fizycznych metod oczyszczania (filtry wstępne, piaskowniki, osadniki wstępne) i procesów biologicznych opartych o zawieszony osad czynny (reaktory biologiczne). Rozwijana w ramach prac badawczo-rozwojowych Wnioskodawcy instalacja implementuje trzeci oraz czwarty stopień oczyszczania ścieków. Zgodnie z celem projektu, produktem uzyskanym w instalacji będzie woda spełniająca parametry określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Zakłada się, że uzyskana woda będzie pozbawiona mikrozanieczyszczeń. Pozwoli to na ponowne wykorzystanie do celów pitnych wody zużytej, a także wpłynie na zmniejszenie ilości ścieków oczyszczonych odprowadzanych do odbiornika.

W celu realizacji zamierzenia, w dniu 30 grudnia 2019 r. uchwałą zarządu Wnioskodawcy, powołano zespół badawczy, którego zadaniem było stworzenie podstaw koncepcyjnych instalacji.

Program prac badawczo-rozwojowych związanych z zamierzeniem uzyskania wody pitnej z oczyszczonych ścieków komunalnych składa się z następujących etapów:

- opracowania koncepcji instalacji do produkcji wody pitnej z oczyszczonych ścieków komunalnych,

- doboru i montażu urządzeń do próbnej instalacji stanowiącej mobilny moduł badawczy instalacji (dalej jako: "MMBI"),

- dokonywania badań i wprowadzaniu udoskonaleń instalacji w następstwie uzyskiwanych badań

- wykonaniu projektu aplikacji instalacji w warunkach ciągu technologicznego oczyszczalni ścieków

- opracowania założeń komercjalizacji rozwijanej instalacji.

Dnia (...) września 2020 r., powołany zespół przedłożył do zatwierdzenia zarządowi Wnioskodawcy agendę badawczą zamierzenia. Przygotowany schemat technologiczny wraz z listą wyspecjalizowanych urządzeń został zaopiniowany pozytywnie przez partnerów merytorycznych projektu (...). Omawiana instalacja MMBI składa się z następujących urządzeń, które służą do produkcji wody pitnej z oczyszczonych ścieków komunalnych:

- pompa zasilająca system,

- moduł koagulacji,

- kolumna filtracyjna F-1 (filtr pospieszny antracytowo-piaskowy),

- system ozonowania,

- zbiornik rurowy (zbiornik kontaktowy),

- filtry węglowe F-2, F-3,

- system dozujący H2O2,

- system lamp UV,

- przewód doprowadzający/odprowadzający medium,

- punkty poboru próbek,

- by-passy instalacji,

- zbiorniki wody wraz z osprzętem.

Instalacja pilotażowa została zabudowana w kontenerze technicznym 20 FT HC.

Na podstawie zdobytego przez Wnioskodawcę doświadczenia w prowadzeniu prac rozwojowych oraz wykorzystując doradztwo partnerów merytorycznych projektu zdecydowano się na opracowanie koncepcji instalacji oczyszczania wody, umożliwiającej weryfikację skuteczności założeń badawczych Wnioskodawcy w zmniejszonej, nieprodukcyjnej skali. W efekcie podjęto decyzję o stworzeniu instalacji próbnej, która jest przeznaczona wyłącznie do prowadzenia prac rozwojowych. W szczególności nie jest możliwe włączenie instalacji w ciąg technologiczny procesu oczyszczania ścieków z uwagi na brak dopasowania jej sprawności operacyjnej do istniejącej infrastruktury oraz brak kompatybilności urządzeń zasilająco-odbiorczych instalacji w stosunku do elementów tworzących ciąg technologiczny.

Istniejąca instalacja będzie wykorzystywana jedynie do celu prac rozwojowych. Prace rozwojowe w fazie eksploatacji instalacji będą w szczególności dotyczyć wprowadzania takich zmian procesie pracy instalacji, aby uzyskać na wyjściu stabilny, powtarzalny rezultat polegający na uzyskaniu wody o parametrach wody pitnej. Dokonywane modyfikacje oraz wyniki badań wskazujące na rezultaty wprowadzanych modyfikacji będą podlegać wewnętrznej sprawozdawczości projektowej.

Jeżeli osiągnięte rezultaty pracy instalacji okażą się zadowalające i ekonomicznie uzasadnionym będzie przypuszczenie, że możliwe jest przeskalowanie pracy instalacji do warunków przemysłowego dostarczania wody pitnej, zespół projektowy podejmie prace związane z operacjonalizacją przemysłową instalacji. Zastosowanie operacyjne instalacji pozwoli na dywersyfikację źródeł dostaw wody pitnej i podniesie efektywność przedsiębiorstwa w zakresie oferowania dostępu do wody pitnej.

W związku z prowadzoną działalnością, Wnioskodawca ponosi następujące koszty przypisane sekcji B+R:

1. Wydatki związane z wykonaniem instalacji próbnej MMBI, które w trakcie realizacji instalacji były ujmowane przez Wnioskodawcę jako nakład na środek trwały w budowie.

2. Poniesione od momentu rozruchu instalacji w danym miesiącu koszty z tytułów, o których mowa w art. 12 ust. 1 oraz art. 13 pkt 8 lit. a ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, oraz sfinansowane przez płatnika składki z tytułu tych należności określone w ustawie z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, w części, w jakiej czas przeznaczony na realizację działalności badawczo-rozwojowej pozostaje w ogólnym czasie pracy technologów procesu i koordynatora prac sekcji B+R w danym miesiącu, tym również:

- wynagrodzenie za nadgodziny,

- nagrody uznaniowe,

- nagrody regulaminowe,

- koszty benefitów i świadczeń o charakterze niepieniężnym (takie jak dofinansowanie do prywatnej opieki medycznej),

- ekwiwalentny za niewykorzystany urlop,

- składki na pracowniczy program emerytalny (PPE),

- nagrody jubileuszowe,

- odprawy zwalnianego,

Należy wskazać, że Wnioskodawca nie rozpatruje nakładu pracy personelu pomocniczego oraz osób pełniących funkcje nadzorcze w działalności B+R jako kosztu kwalifikowanego związanego z działalnością B+R.

Odliczeniu w ramach ulgi B+R nie podlegają składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.

3. Poniesione od momentu rozruchu instalacji koszty na nabycie materiałów i surowców bezpośrednio związanych z prowadzoną działalnością badawczo-rozwojową.

4. Poniesione w ramach projektu B+R koszty związane z opracowaniem ekspertyz, opinii, usług doradczych i usług równorzędnych w tym wyników prowadzonych badań naukowych, świadczonych na podstawie umowy przez podmiot, o którym mowa w art. 7 ust. 1 pkt 1,2 i 4-8 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

Dodatkowo Wnioskodawca zaznacza, że:

- jest polskim rezydentem podatkowym podlegającym nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w rozumieniu art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych;

- Wnioskodawca nie stosuje zwolnienia o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 34a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych dotyczącego dochodów z zastrzeżeniem ust. 4-6d, z działalności gospodarczej osiągniętych z realizacji nowej inwestycji określonej w decyzji o wsparciu, o której mowa w ustawie z dnia 10 maja 2018 r. o wspieraniu nowych inwestycji (Dz. U. z 2020 r. poz. 1752) o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 34a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych;

- Wnioskodawca nie prowadzi działalności ani ramach realizacji nowych inwestycji ani w ramach specjalnych stref ekonomicznych oraz nie zamierza jej prowadzić;

- Wnioskodawca oświadcza, że każdorazowo koszty odliczone w ramach ulgi badawczo-rozwojowej są pierwotnie klasyfikowane jako podatkowy koszt uzyskania przychodu w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, tj.:

a)

zostały poniesione przez Wnioskodawcę, tj. w ostatecznym rozrachunku muszą one zostać pokryte z zasobów majątkowych Wnioskodawcy,

b)

są definitywne (rzeczywiste), tj. wartość poniesionych wydatków nie została Wnioskodawcy w jakikolwiek sposób zwrócona,

c)

pozostają w związku z prowadzoną przez Wnioskodawcę działalnością gospodarczą,

d)

poniesione zostały w celu uzyskania, zachowania lub zabezpieczenia przychodów lub mogą mieć wpływ na wielkość osiągniętych przychodów Wnioskodawcy,

e)

zostały należycie udokumentowane,

f)

nie znajdują się w grupie wydatków, których zgodnie z art. 16 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, nie uważa się za koszty uzyskania przychodów;

- koszty kwalifikowane, w rozumieniu art. 18d ust. 2 i 3 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych nie zostaną spółce zwrócone w jakiejkolwiek formie oraz nie zostały odliczone przez Wnioskodawcę od podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym;

- prowadzone prace badawczo-rozwojowe nie stanowią i nie będą stanowić badań podstawowych w rozumieniu art. 4a pkt 27 lit. a ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych;

- koszty prac badawczo-rozwojowych nie obejmują i nie będą obejmować inwestycji w aparaturę naukowo-badawczą dostarczaną w ramach umowy zawartej z podmiotem powiązanym w rozumieniu art. 11 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych oraz inwestycji w samochody osobowe oraz budowle, budynki i lokale będące odrębną własnością;

- koszty ponoszone na rzecz działalności badawczo-rozwojowej są ewidencjonowane w systemie księgowym na kontach zespołu 5 oraz 6 z wyodrębnioną analityką. Analityką jest miejsce powstawania kosztów (sekcja B+R) oraz koszt rodzajowy (np. 411 - materiały; 429 -usługi; 430 - wynagrodzenia; 445- ZUS pracodawcy, ZFŚS i inne pracownicze). Koszty wynagrodzeń pracowników dotyczące pracy bezpośrednio związanej z realizacją zadań B+R są przeksięgowywane z kont zespołu 5 na konta zespołu 6. Przy czym koszt wynagrodzenia wliczanego do kosztu działalności B+R a związanego z wybudowaniem i obsługą MMBI stanowi część pełnego kosztu pracowników w takiej części, w jakiej czas przeznaczony na wykonanie pracy w zakresie działalności badawczo-rozwojowej pozostaje do całości czasu pracy w miesiącu. Pełny koszt pracy pracowników stanowi wynagrodzenie zasadnicze wraz z premiami i nagrodami, wynagrodzeniem chorobowym, wynagrodzeniem za urlop, składki ZUS pracownika i pracodawcy.

Ponadto, w piśmie uzupełniającym z 30 listopada 2022 r., wskazaliście Państwo, że:

- opisana w stanie faktycznym sprawy działalność prowadzona w ramach przedstawionych obszarów, spełnia wszystkie przesłanki działalności badawczo-rozwojowej w rozumieniu art. 4a pkt 26 u.p.d.o.p., co potwierdza przedstawione we wniosku uzasadnienie spełnienia następujących kryteriów:

- "twórczości",

- systematyczności",

- "zwiększenia zasobów wiedzy oraz wykorzystania zasobów wiedzy do tworzenia nowych zastosowań",

- działalność Wnioskodawcy obejmuje nabywanie, łączenie, kształtowanie i wykorzystywanie dostępnej aktualnie i zdobywanej wiedzy i umiejętności, do planowania produkcji oraz projektowania i tworzenia zmienionych, ulepszonych lub nowych produktów, procesów. Działalność przedstawiona we wniosku w swojej istocie nie obejmuje działań rutynowych i okresowych. Zgodnie uzasadnieniem zawartym w przedłożonym wniosku, podejmowane przez Wnioskodawcę działania związane z opracowaniem instalacji oczyszczania wody szarej spełniają definicję prac rozwojowych.

- Wnioskodawca nie posiada statusu centrum badawczo-rozwojowego, o którym mowa w art. 17 ustawy z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 706 z późn. zm.)

Pytania

1. Czy działalność Wnioskodawcy polegająca na rozwoju koncepcji instalacji oczyszczania wody szarej poprzez:

a.

budowę mobilnego modułu badawczego instalacji (dalej MMBI) oraz

b.

dokonywane w toku funkcjonowania MMBI działań polegających na obsłudze instalacji oraz modyfikacji instalacji związanej z interpretacją wyników uzyskanych badań,

c.

operacjonalizacją zmian w działaniu MMBI w następstwie uzyskanych rezultatów badań,

d.

koordynowaniu prac zespołu projektowego z wykorzystaniem MMBI,

e.

wykonaniu projektu aplikacji instalacji w warunkach ciągu technologicznego oczyszczalni ścieków,

f.

opracowaniu założeń komercjalizacji rozwijanej instalacji,

jest działalnością badawczo-rozwojową w rozumieniu przepisów art. 4a pkt 26 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych?

2. Jeżeli odpowiedź na pytanie 1 będzie twierdząca, to czy wydatki poniesione na materiały i surowce nabyte w związku z wytworzeniem MMBI i uznane za koszt uzyskania przychodu w momencie dokonania odpisu amortyzacyjnego zgodnie z art. 16a ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, będą mogły być uznane za koszty kwalifikowany działalności B+R w takiej części, w jakiej MMBI będzie przeznaczona do prowadzenia działalności B+R?

3. Jeżeli odpowiedź na pytanie 1 będzie twierdząca, to czy poniesione w danym miesiącu koszty z tytułów, o których mowa w art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, oraz sfinansowane przez płatnika składki z tytułu tych należności określone w ustawie z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, w takiej części, w jakiej czas przeznaczony na realizację działalności badawczo-rozwojowej pozostaje w ogólnym czasie pracy pracownika w danym miesiącu będą stanowić koszty kwalifikowane działalności badawczo-rozwojowej?

4. Jeżeli odpowiedź na pytanie 1 będzie twierdząca, to czy poniesione w danym miesiącu koszty z tytułów, o których mowa w art. 13 pkt 8 lit. a ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, oraz sfinansowane przez płatnika składki z tytułu tych należności określone w ustawie z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, w takiej części, w jakiej czas przeznaczony na wykonanie usługi w zakresie działalności badawczo-rozwojowej pozostaje w całości czasu przeznaczonego na wykonanie usługi na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło w danym miesiącu będą stanowić koszty kwalifikowane działalności badawczo-rozwojowej?

5. Jeżeli odpowiedź na pytanie 1 będzie twierdząca, to czy koszty poniesione na nabycie materiałów i surowców bezpośrednio związanych z prowadzoną działalnością badawczo-rozwojową będą stanowić koszty kwalifikowane działalności badawczo-rozwojowej?

6. Jeżeli odpowiedź na pytanie 1 będzie twierdząca, to czy koszty poniesione w związku z opracowaniem ekspertyz, opinii, usług doradczych i usług równorzędnych w tym wyników prowadzonych badań naukowych, świadczonych na podstawie umowy przez podmiot, o którym mowa w art. 7 ust. 1 pkt 1,2 i 4-8 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce bezpośrednio związanych z prowadzoną działalnością badawczo-rozwojową, będą stanowić koszty kwalifikowane działalności badawczo-rozwojowej?

Państwa stanowisko w sprawie

Ad. 1

Prace realizowane w ramach działalności Wnioskodawcy, stanowią działalność badawczo-rozwojową, w rozumieniu art. 4a pkt 26 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, a w konsekwencji koszty tych prac objęte są Ulgą B+R i stanowią koszty kwalifikowane

Ad. 2

Wydatki związane z wytworzeniem instalacji MMBI, dotyczące materiałów i surowców zużytych na wytworzenie MMBI oraz uznane za koszt uzyskania przychodu w momencie dokonania odpisu amortyzacyjnego zgodnie z art. 16a ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, stanowią koszty kwalifikowane działalności B+R Wnioskodawcy w takiej części, w jakiej MMBI będzie wykorzystywana do celów działalności B+R.

Ad. 3

Wynagrodzenia Pracowników poniesione z tytułów, o których mowa w art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, bezpośrednio wykonujących prace w ramach Działalności B+R wraz z ich pochodnymi, w tym wynagrodzenie za nadgodziny, nagrody uznaniowe, nagrody regulaminowe, koszty benefitów i świadczeń o charakterze niepieniężnym (takie jak dofinansowanie do prywatnej opieki medycznej), ekwiwalentny za niewykorzystany urlop, składki PPE, nagrody jubileuszowe, odprawy zwalnianego, a także sfinansowane przez płatnika składki z tytułu tych należności określone w ustawie o SUS w odniesieniu do Pracowników w takiej części, w jakiej czas przeznaczony na realizację działalności B+R pozostaje w ogólnym czasie pracy Pracownika w danym miesiącu, stanowią koszty kwalifikowane działalności B+R Wnioskodawcy.

Ad. 4

Wynagrodzenia Współpracowników poniesione z tytułów, o których mowa w art. 13 pkt 8 lit. a ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, bezpośrednio wykonujących prace w ramach Działalności B+R wraz z ich pochodnymi, w tym premie zadaniowe, wynagrodzenie za nadgodziny, nagrody uznaniowe, nagrody regulaminowe, koszty benefitów i świadczeń o charakterze niepieniężnym (takie jak dofinansowanie do prywatnej opieki medycznej), ekwiwalentny za niewykorzystany urlop, składki PPE, nagrody jubileuszowe, odprawy zwalnianego, a także sfinansowane przez płatnika składki z tytułu tych należności określone w ustawie o SUS w odniesieniu do Współpracowników w takiej części, w jakiej czas przeznaczony na realizację Działalności B+R pozostaje w ogólnym czasie pracy Współpracownika w danym miesiącu, stanowią Koszty kwalifikowane działalności B+R Wnioskodawcy.

Ad. 5

Wydatki związane z nabyciem materiałów oraz surowców zużywanych na cele związane modyfikacjami i eksploatacją instalacji MMBI w okresie jej użytkowania, uznane za koszty uzyskania przychodu w momencie ich poniesienia w myśl art. 15 ust. 4d ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, stanowią koszty kwalifikowane działalności B+R Wnioskodawcy.

Ad. 6

Wydatki związane z w związku z opracowaniem ekspertyz, opinii, usług doradczych i usług równorzędnych w tym wyników prowadzonych badań naukowych, świadczonych na podstawie umowy przez podmiot, o którym mowa w art. 7 ust. 1 pkt 1,2 i 4-8 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce bezpośrednio związanych z prowadzoną działalnością badawczo-rozwojową i uznane za koszt w momencie poniesienia zgodnie z art. 15 ust. 4d ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, stanowią koszty kwalifikowane działalności B+R Wnioskodawcy.

UZASADNIENIE prawne.

Ad. 1

Spełnienie przez Wnioskodawcę przesłanek uznania podejmowanej aktywności za działalność badawczo-rozwojową.

Odnosząc się do kwestii będącej przedmiotem pytania nr 1 wskazać należy, że aby działalność Wnioskodawcy spełniała przesłanki działalności B+R, należy przeprowadzić analizę nakierowaną na zidentyfikowanie przejawów działalności gospodarczej, które mogą zostać uznane za działalność badawczo-rozwojową, co będzie opierało się na weryfikacji spełnienia następujących kryteriów:

a)

twórczości,

b)

systematyczności oraz

c)

zwiększenia zasobów wiedzy oraz wykorzystania zasobów wiedzy do tworzenia nowych zastosowań.

Twórczy charakter podejmowanej działalności.

Z ustawowej definicji działalności B+R wynika, że taka działalność musi mieć charakter twórczy. Twórczość jest związana z rezultatem działalności człowieka o charakterze kreacyjnym i jest spełniona wówczas, gdy istnieje nowy wytwór intelektu. Na potrzeby działalności badawczo-rozwojowej w stopniu minimalnym wystarczające jest działanie twórcze na skalę przedsiębiorstwa. Zatem, twórczość działalności badawczo-rozwojowej może przejawiać się z opracowywaniem nowych koncepcji, narzędzi, rozwiązań niewystępujących dotychczas w praktyce gospodarczej podatnika lub na tyle innowacyjnych, że w znacznym stopniu odróżniają się od rozwiązań już funkcjonujących u podatnika (ust. 32 i 33 Objaśnień podatkowych z dnia 15 lipca 2019 r. dotyczących preferencyjnego opodatkowania dochodów wytwarzanych przez prawa własności intelektualnej - IP BOX; dalej: "Objaśnienia", str. 12).

Zgodnie z treścią Podręcznika Frascati (zob. OECD (2018), Podręcznik Frascati 2015: Zalecenia dotyczące pozyskiwania i prezentowania danych z zakresu działalności badawczej i rozwojowej, Pomiar działalności naukowo-technicznej i innowacyjnej, OECD Publishing, Paris/GUS, Warsaw, https://doi.org/10.1787/9788388718977-pl; dalej: "Podręcznik"), twórczość w działalności badawczo-rozwojowej związana jest z kreatywnością mającą swe źródło we wkładzie człowieka. Twórczy charakter prac może przejawiać się w szczególności poprzez opracowywanie nowych koncepcji, narzędzi, rozwiązań niewystępujących dotychczas w praktyce gospodarczej lub na tyle innowacyjnych, że w znacznym stopniu odróżniają się od rozwiązań już funkcjonujących.

Działania Wnioskodawcy posiadają twórczy charakter. Zgodnie z opisem stanu faktycznego, w ramach podejmowanej Działalności B+R Wnioskodawca opracowuje w sposób twórczy rozwiązania, które pozwalają jej osiągnąć zakładane cele koncepcyjne. Przejawia się to m.in. w konieczności każdorazowego podjęcia prac o charakterze koncepcyjnym, które polegają np. na szczegółowej i zaawansowanej analizie uzyskanych wyników pracy instalacji MMBI pod kątem możliwości wykorzystania ich w danym rozwiązaniu oraz pod kątem optymalizacji i potencjalnego przeskalowania instalacji do warunków pracy przemysłowej.

Prace koncepcyjne przejawiają się również w konieczności opracowania i analizy różnego rodzaju metodologii prac, które pozwolą zapewnić najbardziej efektywny sposób realizacji założonych celów związanych z jakością uzyskiwanej wody. Jak wspomniano w opisie stanu faktycznego, wszystkie prace w ramach obszarów Działalności B+R nakierowane są na opracowanie innowacyjnych w skali przedsiębiorstwa Wnioskodawcy rozwiązań. Sekcja B+R działająca w strukturze organizacyjnej przedsiębiorstwa Wnioskodawcy opracowuje projekty modyfikacji i ulepszeń instalacji MMBI samodzielnie. Prace każdorazowo wymagają indywidualnego podejścia pod kątem przyjętego celu (funkcjonalności do opracowania) i nie mają charakteru odtwórczego.

W konsekwencji należy stwierdzić, że działania podejmowane przez Wnioskodawcę w ramach działalności B+R mają twórczy charakter.

Systematyczny charakter podejmowanej działalności.

Działalność B+R musi być podejmowana w systematyczny sposób. Prowadzenie w sposób systematyczny oznacza prowadzenie działalności w sposób uporządkowany, według pewnego systemu (metodycznie, zaplanowanie, uporządkowanie). Zgodnie z Objaśnieniami, działalność B+R jest prowadzona systematycznie niezależnie od tego, czy podatnik stale prowadzi prace badawczo-rozwojowe, czy tylko od czasu do czasu, a nawet incydentalnie. Wystarczające jest, aby podatnik zaplanował i przeprowadził chociażby jeden projekt badawczo-rozwojowy, przyjmując dla niego określone cele do osiągnięcia, harmonogramy i zasoby. Taka działalność może być uznana za działalność systematyczną, tj. prowadzoną w sposób metodyczny, zaplanowany i uporządkowany (ust. 39 i 40 Objaśnień, str. 14).

Zgodnie ze Słownikiem Języka Polskiego PWN (https://sjp.pwn.pl/), słowo systematyczny oznacza (i) robiący coś regularnie i starannie, (ii) o procesach: zachodzący stale od dłuższego czasu, (iii) o działaniach: prowadzony w sposób uporządkowany, według pewnego systemu; też: o efektach takich działań; planowy, metodyczny.

Zważając na przedmiot opisanych w stanie faktycznym Wniosku prac B+R, prowadzone są one w sposób systematyczny. Prace w ramach poszczególnych obszarów realizowane są w sposób uporządkowany. W celu umożliwienia odpowiedniego planowania prac i przypisanych do nich zasobów oraz monitorowania tych obszarów, Wnioskodawca wyodrębnia w ewidencji oddzielne projekty B+R realizowane w ramach prowadzonej działalności. W ramach prac w sposób bieżący monitorowane są postępy w celu weryfikacji prowadzenia prac zgodnie z założonym harmonogramem oraz analizowane są różnego rodzaju aspekty techniczne w celu potwierdzenia zasadności kontynuowania prac rozwojowych. Działalność B+R prowadzona przez Wnioskodawcę ma charakter ciągły, o czym świadczą zrealizowane wcześniej projekty badawczo-rozwojowe.

Aktywność Wnioskodawcy w zakresie podejmowanej działalności B+R ma systematyczny charakter.

Zwiększenie zasobów wiedzy oraz wykorzystanie zasobów wiedzy do tworzenia nowych zastosowań.

Działalność B+R powinna być nakierowana na zwiększenie zasobów wiedzy oraz ich wykorzystanie do tworzenia nowych zastosowań. Działalność B+R to zespół działań podejmowanych w kierunku tworzenia, w tym badań naukowych (nakierowanych na nową wiedzę i umiejętności) oraz prac rozwojowych (nakierowanych na wykorzystanie dostępnej wiedzy i umiejętności) w celu zwiększenia zasobów wiedzy do tworzenia nowych, zmienionych lub usprawnionych produktów, procesów lub usług (również w formie nowych technologii). Istotny jest element celowościowy w postaci zwiększenia zasobów wiedzy oraz wykorzystania jej do tworzenia nowych zastosowań, niezależnie od tego, czy zastosowania te obejmują wyłącznie jedno przedsiębiorstwo czy też całe państwo, kontynent lub świat (ust. 43 i 45 Objaśnień, str. 16). W swoim stanowisku Ministerstwo Finansów wskazało również, że w kontekście prac rozwojowych, poprzez "nowe zastosowania" należy rozumieć planowanie produkcji oraz projektowanie i tworzenia nowych, zmienionych czy usprawnionych produktów, procesów lub usług (ust. 44 Objaśnień, str. 16). Odnosząc się również do podręcznika Frascati, charakterystycznym elementem dla działalności B+R jest też osiągnięcie postępu technologicznego, co niewątpliwie nie byłoby możliwe bez wykorzystania dostępnej lub nowej wiedzy, w celu tworzenia nowych zastosowań.

Koncepcja opracowywanej instalacji MMBI zakłada innowacyjne zastosowanie znanych metod oczyszczania w jednym ciągu technologicznym w celu zwiększenia efektywności pracy i obniżenia nakładu czasu związanego z oczyszczaniem wody szarej. O ile elementy technologiczne MMBI zostały opracowane już wcześniej dla celów oczyszczania wody, o tyle nie zostały sprzężone ze sobą w celu realizacji oczyszczania w jednym procesie technologicznym. Istotą prac rozwojowych Wnioskodawcy jest takie sprzężenie i skalibrowanie pracy elementów instalacji aby na wyjściu procesu oczyszczania uzyskać wodę o określonym parametrze czystości. Należy w tym miejscu podkreślić, że celem pracy koncepcyjnej sekcji B+R Wnioskodawcy, jest opracowanie parametrów nastawnych instalacji tak, aby możliwa była ich stabilna implementacja w skali instalacji przemysłowej. Z uwagi na aspekty techniczne pracy instalacji, w szczególności brak jednoczesnej stabilności wyników mikrobiologicznych i parametrów fizykochemicznych uzyskiwanej w procesie wody, jest to cel trudny do osiągnięcia i uzyskanie zamierzonego rezultatu wiąże się z wieloma wyzwaniami praktycznymi, obarczonymi wysokim ryzykiem porażki.

Zważając na przedmiot opisanych w stanie faktycznym Wniosku prac B+R, podejmowana działalność B+R przyczynia się do zwiększenia zasobów wiedzy oraz wykorzystanie zasobów wiedzy do tworzenia nowych zastosowań.

Opisana w stanie faktycznym działalność prowadzona w ramach przedstawionych obszarów, spełnia wszystkie przesłanki działalności badawczo-rozwojowej w rozumieniu art. 4a pkt 26 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych:

a)

twórczości;

b)

systematyczności;

c)

zwiększenia zasobów wiedzy oraz wykorzystania zasobów wiedzy do tworzenia nowych zastosowań.

Dla uznania działalności podatnika za działalność badawczo-rozwojową, podejmowane prace muszą również wpisywać się w definicję badań naukowych lub prac rozwojowych.

Zgodność z definicją badań naukowych lub prac rozwojowych.

Zgodnie z treścią ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, aby działalność mogła zostać uwzględniona w ramach ulgi B+R musi spełniać definicję badań naukowych lub prac rozwojowych. Należy przede wszystkim zauważyć, że aby skorzystać z ulgi B+R, wystarczające jest prowadzenie jedynie badań naukowych lub prac rozwojowych.

Stosownie do art. 4 ust. 3 PoSWiN, prace rozwojowe są działalnością obejmującą nabywanie, łączenie, kształtowanie i wykorzystywanie dostępnej aktualnie wiedzy i umiejętności, w tym w zakresie narzędzi informatycznych lub oprogramowania, do planowania produkcji oraz projektowania i tworzenia zmienionych, ulepszonych lub nowych produktów, procesów lub usług, z wyłączeniem działalności obejmującej rutynowe i okresowe zmiany wprowadzane do nich, nawet jeżeli takie zmiany mają charakter ulepszeń.

Co do zasady, spełnienie definicji prac rozwojowych, jest zbieżne z okolicznościami spełnienia poprzedniej przesłanki mówiącej o tym, że działalność B+R podejmowana jest w celu zwiększenia zasobów wiedzy oraz wykorzystania zasobów wiedzy do tworzenia nowych zastosowań. Wynika to z brzmienia definicji prac rozwojowych oraz faktu, że poprzez "nowe zastosowania" (analizowane w poprzedniej przesłance), zgodnie z Objaśnieniami (ust. 44 Objaśnień, str. 16), należy rozumieć właśnie "planowanie produkcji oraz projektowanie i tworzenie zmienionych, ulepszonych lub nowych produktów, procesów lub usług" (zgodnie z definicją prac rozwojowych). Wcześniejsza argumentacja uzasadnia zatem w tej części zbieżność z definicją prac rozwojowych. Efekty działalności B+R, każdorazowo walidowane są i testowane pod kątem możliwości zastosowania ich w warunkach docelowych (produkcyjnych), co stanowi charakterystyczny element prac rozwojowych.

Należy w tym miejscu przypomnieć, że opracowywana instalacja MMBI nie jest elementem istniejącego ciągu produkcyjnego ale rodzajem prototypu instalacji docelowej o zmniejszonej skali pracy. Szczególnym powodem opracowania MMBI jest chęć odwzorowania warunków produkcji w zmniejszonej skali, tak aby prowadzone na instalacji prace rozwojowe nie pociągały za sobą konsekwencji dla niestabilności ciągu technologicznego działalności podstawowej Wnioskodawcy oraz wysokich kosztów budowy prototypu o skali wydajności odpowiadającej wydajności podstawowego ciągu technologicznego.

Trzeba wskazać, że definicja prac rozwojowych dodatkowo wyłącza z jej zakresu prace obejmujące rutynowe i okresowe zmiany, nawet jeżeli takie zmiany mają charakter ulepszeń. Zgodnie z opisem stanu faktycznego, prace B+R dokonywane w ramach opisywanej aktywności Wnioskodawcy każdorazowo wymagały koncepcyjnej pracy o twórczym charakterze i polegają na ewolucyjnym rozwoju instalacji, modyfikacji jej elementów i dostosowywania parametrów nastawnych w celu uzyskania odpowiednich parametrów mikrobiologicznych i fizykochemicznych wody oczyszczonej. Z uwagi na niestabilność biologiczną i fizykochemiczną wody szarej, która jest poddawana procesowi oczyszczania, prace na instalacji polegają na stałym dostosowywaniu jej parametrów. Powyższe okoliczności wskazują, że praca wykonywana przez technologów sekcji B+R nie ma charakteru rutynowego i nie sprowadza się do okresowych przeglądów i uzupełniania materiałów eksploatacyjnych. Głównym przedmiotem działania pracowników sekcji B+R jest aktywne rozwiązywanie problemów praktycznych związanych z realizacją celu projektowego.

Podejmowane przez Wnioskodawcę działania związane z opracowaniem instalacji oczyszczania wody szarej projekty spełniają definicję prac rozwojowych.

Wnioskodawca w ramach swojej działalności nie wykonuje i nie zamierza wykonywać badań naukowych.

Podsumowując, opisana w stanie faktycznym działalność, spełnia wszystkie przesłanki działalności badawczo-rozwojowej w rozumieniu art. 4a pkt 26 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, tj.:

- "twórczości",

- "systematyczności",

- "zwiększenia zasobów wiedzy oraz wykorzystania zasobów wiedzy do tworzenia nowych zastosowań",

- "zgodności z definicją badań naukowych lub prac rozwojowych".

W konsekwencji, Koszty kwalifikowane tych prac mogą być objęte ulgą opisaną w art. 18d ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych.

Ad. 2

Wydatki na materiały i surowce poniesione w związku z wytworzeniem MMBI, i uznane za koszt uzyskania przychodu w momencie dokonania odpisu amortyzacyjnego zgodnie z art. 16a ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, będą mogły być uznane za koszty kwalifikowany działalności B+R w takiej części, w jakiej MMBI będzie przeznaczona do prowadzenia działalności B+R.

Zgodnie z art. 18d ust. 3 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, za koszty kwalifikowane uznaje się także dokonywane w danym roku podatkowym, zaliczane do kosztów uzyskania przychodów, odpisy amortyzacyjne od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych wykorzystywanych w prowadzonej działalności badawczo-rozwojowej, z wyłączeniem samochodów osobowych oraz budowli, budynków i lokali będących odrębną własnością. W myśl art. 15 ust. 6 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, kosztem uzyskania przychodów są odpisy z tytułu zużycia środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (odpisy amortyzacyjne) dokonywane wyłącznie zgodnie z art. 16a-16m, z uwzględnieniem art. 16. Natomiast, w myśl art. 16d ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2018 r., podatnicy mogą nie dokonywać odpisów amortyzacyjnych od składników majątku, o których mowa w art. 16a i 16b, których wartość początkowa określona zgodnie z art. 16g nie przekracza 10.000 zł; wydatki poniesione na ich nabycie stanowią wówczas koszty uzyskania przychodów w miesiącu oddania ich do używania. Zgodnie z art. 16f ust. 3 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, odpisów amortyzacyjnych dokonuje się zgodnie z art. 16h-16m, gdy wartość początkowa środka trwałego albo wartości niematerialnej i prawnej w dniu przyjęcia do używania jest wyższa niż 10.000 zł. W przypadku gdy wartość początkowa jest równa lub niższa niż 10.000 zł, podatnicy, z zastrzeżeniem art. 16d ust. 1, mogą dokonywać odpisów amortyzacyjnych zgodnie z art. 16h-16 m albo jednorazowo w miesiącu oddania do używania tego środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej, albo w miesiącu następnym. Wnioskodawca stoi na stanowisku, iż w przypadku, gdy Wnioskodawca posiada środki trwałe, które wykorzystuje w działalności badawczo-rozwojowej oraz w innej działalności operacyjnej, Spółka będzie uprawniona do uznania, za koszty kwalifikowane tej części odpisów amortyzacyjnych od ww. środków trwałych, w jakiej są one wykorzystywane do prowadzenia działalności badawczo-rozwojowej.

Powyższe znajduje potwierdzenie w interpretacjach indywidualnych wydanych przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej, np. wydanej dnia 13 maja 2022 r. (0111-KDIB1-

3.4010.86.2022.2.AN) gdzie potwierdza on, że "Odnosząc się do powyższego należy mieć na uwadze cytowany już art. 18d ust. 3 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, zgodnie z którym, za koszty kwalifikowane uznaje się także dokonywane w danym roku podatkowym, zaliczane do kosztów uzyskania przychodów, odpisy amortyzacyjne od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych wykorzystywanych w prowadzonej działalności badawczo-rozwojowej, z wyłączeniem samochodów osobowych oraz budowli, budynków i lokali będących odrębną własnością.

W tym miejscu wskazać należy pierwszej kolejności, że co do zasady odpisy amortyzacyjne dokonane od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych wykorzystywanych w działalności badawczo-rozwojowej, mogą być objęte omawianą ulgą badawczo-rozwojową przy spełnieniu warunków wskazanych w art. 18d ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych.

Zatem, istnieje możliwość zaliczenia do kosztów kwalifikowanych, w rozumieniu art. 18d ust. 3 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, w ramach limitów, odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, jeżeli są one rzeczywiście wykorzystywane do działalności badawczo-rozwojowej. Natomiast, jeżeli służą one bieżącej działalności, odpisy amortyzacyjne od tych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych nie stanowią kosztów kwalifikowanych.

Wyjaśnić zatem należy, że powyższe sformułowanie oznacza, że odpisy amortyzacyjne od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, w całości stanowią koszt kwalifikowany, w myśl ww. przepisu, jeżeli składniki te są rzeczywiście wykorzystywane jedynie do działalności badawczo-rozwojowej. Natomiast, w sytuacji, gdy ww. składniki będą częściowo wykorzystywane do działalności badawczo-rozwojowej, a częściowo do bieżącej działalności, to w takim przypadku koszty odpisów amortyzacyjnych będą stanowić koszty kwalifikowane, tylko w takiej części, w jakiej środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne będą służyć prowadzonej działalności badawczo-rozwojowej".

Wskazane koszty zachowują związek z działalnością B+R ze względu na fakt, że poniesienie ich było niezbędne dla wykonania instalacji MMBI. Należy bowiem stwierdzić, że aby można było prowadzić faktyczne prace rozwojowe instalacji polegające na jej kalibracji i sparametryzowaniu, należało odnieść założenia teoretyczne ze sfery projektowej do fazy prototypowania w mniejszej skali. Jest to bowiem jedyna metoda praktycznej weryfikacji sformułowanych hipotez.

Konkludując powyższe, Wnioskodawca zgodnie z art. 18d ust. 3 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, ma prawo do uznania za koszt kwalifikowany odpisu amortyzacyjnego od wartości początkowej MMBI, dokonywanego zgodnie z art. 16a ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych w takiej części, w jakiej MMBI jest przez niego wykorzystywana do prowadzenia działalności B+R.

Ad. 3 i 4

Uznanie wynagrodzeń Pracowników oraz Współpracowników bezpośrednio zaangażowanych w prace w ramach Działalności B+R wraz z ich pochodnymi za Koszty kwalifikowane.

Odnosząc się do pytania oznaczonego nr 3 i 4, stwierdzić należy, że przepisy podatkowe dają możliwość uznania za Koszty kwalifikowane m.in. należności z tytułu wynagrodzeń Pracownika lub Współpracownika, który realizuje wskazany cel, tj. wykonuje prace badawczo-rozwojowe.

Istotne jest przy tym, aby osoba faktycznie wykonywała zadania będące realizacją prac badawczo-rozwojowych, gdyż jedynie wówczas wynagrodzenie takiej osoby będą mogły stanowić dla Wnioskodawcy koszt kwalifikowany. Należy podkreślić, iż art. 18d ust. 2 pkt 1 i pkt 1a ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, odnoszą się do proporcji, w jakiej czas przeznaczony na realizację działalności badawczo-rozwojowej pozostaje w ogólnym czasie pracy Pracownika lub świadczenia usługi przez Współpracownika w danym miesiącu.

Zatem, w przypadku, gdy pracownik wykonuje obowiązki nie tylko związane z działalnością badawczo-rozwojową, zasadnym jest wyodrębnienie (wyłączenie z ulgi badawczo-rozwojowej) tej części wynagrodzenia, która nie jest związana z realizacją działalności badawczo-rozwojowej.

Zgodnie z opisem stanu faktycznego, celem określenia części wydatków z tytułu umów pracę i umów cywilnoprawnych podlegającej alokacji do wydatków na rzecz działalności B+R, dokonywana jest analiza nieobecności Pracowników i Współpracowników (zarówno ze względu na urlopy, jak i zwolnienia zdrowotne). Dodatkowo, dla każdego Pracownika oraz Współpracownika określa się jaka część jego czasu faktycznie przepracowanego w danym miesiącu dotyczyła projektów B+R. W celu alokacji kosztów do ulgi B+R, z całkowitych wynagrodzeń odejmowana jest odpowiednia część związana z nieobecnościami oraz czasem poświęconym na obowiązki inne niż działalność B+R.

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, za koszty kwalifikowane uznaje się poniesione należności z tytułów, o których mowa w art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, oraz sfinansowane przez płatnika składki z tytułu tych należności określone w ustawie o SUS. Zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, za przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej oraz spółdzielczego stosunku pracy uważa się wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne oraz wartość pieniężną świadczeń w naturze bądź ich ekwiwalenty, bez względu na źródło finansowania tych wypłat i świadczeń, a w szczególności: wynagrodzenia zasadnicze, wynagrodzenia za godziny nadliczbowe, różnego rodzaju dodatki, nagrody, ekwiwalenty za niewykorzystany urlop i wszelkie inne kwoty niezależnie od tego, czy ich wysokość została z góry ustalona, a ponadto świadczenia pieniężne ponoszone za pracownika, jak również wartość innych nieodpłatnych świadczeń lub świadczeń częściowo odpłatnych.

Wynagrodzenia zasadnicze, wynagrodzenia za godziny nadliczbowe, różnego rodzaju dodatki i nagrody zostały wymienione wprost w art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, jako przychody ze stosunku pracy, a zatem mieszczą się w katalogu kosztów kwalifikowanych, o których mowa w art. 18d ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych.

Natomiast, użyty w art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, zwrot "w szczególności" wskazuje na katalog otwarty przychodów ze stosunku pracy, wobec czego tego rodzaju przychodem są wszelkiego rodzaju wypłaty i świadczenia skutkujące u podatnika PIT, powstaniem przysporzenia majątkowego mającym swoje źródło w łączącym pracownika z pracodawcą stosunku pracy lub stosunku pokrewnym.

W rezultacie, wynagrodzenia zasadnicze Pracowników wraz z ich pochodnymi, w tym premie zadaniowe, wynagrodzenie za nadgodziny, nagrody uznaniowe, nagrody regulaminowe, koszty benefitów i świadczeń o charakterze niepieniężnym (takie jak dofinansowanie do prywatnej opieki medycznej), ekwiwalentny za niewykorzystany urlop, składki PPE, nagrody jubileuszowe, odprawy zwalnianego, a także sfinansowane przez płatnika składki z tytułu tych należności określone w ustawie o SUS, stanowią koszty kwalifikowane.

Należy równocześnie wskazać, że począwszy od 1 stycznia 2018 r., obowiązujące regulacje dają możliwość uznania za koszty kwalifikowane również należności z tytułów, o których mowa w art. 13 pkt 8 lit. a ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, oraz sfinansowane przez płatnika składki z tytułu tych należności określone w ustawie o SUS

Zgodnie z art. 13 pkt 8 lit. a ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, za przychody z działalności wykonywanej osobiście, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, uważa się przychody z tytułu wykonywania usług, na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło, uzyskiwane wyłącznie od osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą, osoby prawnej i jej jednostki z wyjątkiem przychodów uzyskanych na podstawie umów zawieranych w ramach prowadzonej przez podatnika pozarolniczej działalności gospodarczej oraz przychodów, o których mowa w pkt 9.

W konsekwencji, do kosztów kwalifikowanych prowadzonej przez Wnioskodawcę Działalności B+R należy zaliczyć wydatki zarówno na wynagrodzenia Pracowników bezpośrednio realizujących prace B+R, z którymi zostały zawarte umowy o pracę, jak i na wynagrodzenia Współpracowników bezpośrednio realizujących prace B+R, z którymi zawarta została umowa zlecenie lub umowa o dzieło. Kluczową kwestią jest to, że osoby te wykonują określone prace w ramach prowadzonej przez Wnioskodawcę Działalności B+R.

Oznacza to, że w przypadku wynagrodzeń w ramach umowy o pracę, Wnioskodawca prawidłowo, zgodnie z wymogami ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, rozpoznaje koszty wynagrodzeń w takiej części, w jakiej czas przeznaczony na realizację działalności badawczo-rozwojowej pozostaje w ogólnym czasie pracy Pracownika w danym miesiącu. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, koszty te mogą obejmować wynagrodzenia zasadnicze wraz z ich pochodnymi, w tym premie zadaniowe, wynagrodzenie za nadgodziny, nagrody uznaniowe, nagrody regulaminowe, koszty benefitów i świadczeń o charakterze niepieniężnym (takie jak dofinansowanie do prywatnej opieki medycznej), ekwiwalentny za niewykorzystany urlop, składki PPE, nagrody jubileuszowe, odprawy zwalnianego, a także sfinansowane przez płatnika składki z tytułu tych należności określone w ustawie o SUS.

W przypadku wynagrodzeń Współpracowników zatrudnionych w ramach umowy zlecenie lub umowy o dzieło (wliczając także sfinansowane przez płatnika składki z tytułu tych należności określone w ustawie o SUS), Wnioskodawca prawidłowo, zgodnie z wymogami ustawy o CIT, rozpoznaje koszty kwalifikowane w postaci wynagrodzeń właściwych wraz z ich pochodnymi, w tym premie, nagrody i składki PPE, w takiej części, w jakiej czas przeznaczony na wykonanie usługi w zakresie działalności badawczo-rozwojowej pozostaje w całości czasu przeznaczonego na wykonanie usługi na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło w danym miesiącu.

Stanowisko Wnioskodawcy potwierdza praktyka interpretacyjna, przykładowo interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 29 października 2020 r., (0111-KDIB1-3.4010.370.2020.2.APO): "wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w celu realizacji prac B+R oraz wynagrodzenia współpracowników kooperujących ze Spółką w celu realizacji prac B+R zatrudnionych na podstawie umowy zlecenia wraz z ich pochodnymi, w tym premie i nagrody uznaniowe oraz regulaminowe, ekwiwalenty za niewykorzystany urlop, odprawa emerytalna oraz karnety sportowe, dofinansowanie do prywatnej opieki medycznej, ubezpieczenia na życie, bony i karty podarunkowe, jak również związane z prowadzeniem prac B+R koszty szkoleń pracowników i ich podróży służbowych, które Spółka zalicza do przychodów ze stosunku pracy pracownikóww.spółpracowników na podstawie art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, lub art. 13 pkt 8 lit. a ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, poniesione przez Spółkę, w części w jakiej czas przeznaczony na realizację działalności badawczo-rozwojowej pozostaje w ogólnym czasie pracy pracownika w danym miesiącu, powinny zostać uznane za Koszty kwalifikowane w myśl art. 18d ust. 2 pkt 1 oraz pkt 1a ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych". (Podobnie stanowisko można również odnaleźć w Interpretacji indywidualnej Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 15 kwietnia 2021 r. 0111-KDIB1-3.4010.74.2021.2.APO).

Podsumowując, wynagrodzenia Pracowników bezpośrednio wykonujących prace w ramach Działalności B+R wraz z ich pochodnymi, w tym premie zadaniowe, wynagrodzenie za nadgodziny, nagrody uznaniowe, nagrody regulaminowe, koszty benefitów i świadczeń o charakterze niepieniężnym (takie jak karnety sportowe, dofinansowanie do prywatnej opieki medycznej), ekwiwalentny za niewykorzystany urlop, składki PPE, nagrody jubileuszowe, odprawy zwalnianego oraz wynagrodzenia Współpracowników (z wyłączeniem zaliczonych do kosztów uzyskania przychodów w 2016 r. i 2017 r.) bezpośrednio wykonujących prace B+R, wraz z ich pochodnymi, w tym premie, nagrody i składki PPE, a także sfinansowane przez płatnika składki z tytułu tych należności określone w ustawie o SUS, w odniesieniu do Pracowników i Współpracowników, w takiej części, w jakiej czas przeznaczony na realizację Działalności B+R pozostaje w ogólnym czasie pracy Pracownika lub Współpracownika w danym miesiącu, stanowią Koszty kwalifikowane. Kwalifikowane będzie również wynagrodzenie osoby, która w oparciu o prowadzone przez siebie analizy i badania, przygotowuje strategiczne wytyczne dotyczące ukierunkowania prac B+R.

Ad. 5

Uznanie wydatków poniesionych na nabycie materiałów i surowców bezpośrednio związanych z prowadzoną działalnością badawczo-rozwojową za koszty kwalifikowane działalności badawczo-rozwojowej.

Zgodnie z art. 18d ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, za koszty kwalifikowane uznaje się nabycie materiałów i surowców bezpośrednio związanych z prowadzoną działalnością badawczo-rozwojową.

W odniesieniu do przepisów prawa podatkowego oraz analizy stanowiska prezentowanego przez organy podatkowe, koszty materiałów i surowców zużywanych w ramach działalności B+R mogą zostać zaliczone do kosztów kwalifikowanych, o ile występuje pomiędzy nimi a działalnością badawczo-rozwojową bezpośredni związek.

W szczególności, obejmują one elementy konstrukcji instalacji, części zamienne instalacji, elementy przesyłowe, złoża filtracyjne, lampy UV, filtry węglowe i zespoły koagulacyjne oraz inne elementy techniczne i media podlegające zużyciu w ramach pracy MMBI. Wnioskodawca zaznacza, że wskazana lista nie jest wyczerpująca i może zostać rozszerzona o innego rodzaju materiały eksploatacyjne i/lub techniczne, wymagane dla osiągnięcia celów działań B+R.

Związek ten jest zachowany i wykazywany poprzez fakt, że są niezbędne do prowadzenia prac badawczo-rozwojowych, bo bez nich nie jest możliwe utrzymanie ruchu instalacji MMBI a co za tym idzie kontynuowanie prowadzonych prac rozwojowych.

Powyżej przedstawione stanowisko znajduje potwierdzenie w wielu interpretacjach indywidualnych organów podatkowych, m.in. w:

- interpretacji indywidualnej Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 5 listopada 2018 r., sygn. 0114-KDIP2-1.4010.346.2018.2.JS, w której organ podatkowy stwierdza, że "kosztem kwalifikowanym u Wnioskodawcy, w myśl art. 18d ust. 2 pkt 2 mogą być również wydatki poniesione w pełnej wysokości na materiały i surowce, z uwagi na fakt, że były/są/będą wykorzystywane wyłącznie do realizacji działalności B+R. Powyższe dotyczy również wymienionych we wniosku narzędzi, o ile wykorzystywane są one wyłącznie do zadań w ramach realizacji prac B+R. W przeciwnym wypadku, narzędzia będą stanowić koszty kwalifikowane, tylko w takiej części, w jakiej będą one służyć prowadzonej działalności badawczo-rozwojowej";

- interpretacji indywidualnej Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 17 lipca 2017 r., sygn. 0114- KDIP2-1.4010.182.2017.1.MR, w której organ potwierdził, że "Wnioskodawca ma prawo uwzględniania w podstawie obliczania ulgi na działalność badawczo-rozwojową wydatki ponoszone na nabycie surowców i materiałów: Opisane w stanie faktycznym Materiały i Wyposażenie mogą zostać uznane za: surowce w rozumieniu art. 18d ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (do tej kategorii w ocenie Spółki zaliczyć można chociażby papier, na którym zapisywana jest cała dokumentacja dotycząca Nowych Produktów, przy założeniu iż efektem prac badawczo-rozwojowych prowadzonych przez Spółkę są Nowe Produkty w znaczeniu abstrakcyjnym), materiały w rozumieniu art. 18d ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, (składniki majątku zużywane w toku prowadzonej przez Spółkę działalności badawczo-rozwojowej)";

- interpretacji indywidualnej Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 13 kwietnia 2018 r., sygn. 0111-KDIB1-3.4010.54.2018.2.APO, w której Organ zgodził się ze stanowiskiem przedstawionym przez Wnioskodawcę (producenta lodów), który dowodził, że: b"Zgodnie z brzmieniem art. 18d ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, za koszty kwalifikowane uznaje się nabycie materiałów i surowców bezpośrednio związanych z prowadzoną działalnością badawczo-rozwojową. (...) przytoczony przepis pozwala na zaliczenie do kosztów kwalifikowanych, kosztów wszelkich materiałów (stanowiących koszty uzyskania przychodu) niezbędnych do zakończenia prac rozwojowych sukcesem. Jeżeli wykorzystanie tych materiałów jest niezbędne do realizacji projektu (a tym samym pozytywnego zakończenia prac badawczo-rozwojowych), to należy uznać, że zachodzi bezpośredni związek tych materiałów i surowców z działalnością badawczo-rozwojową. Konkludując, wydatki związane z nabyciem materiałów i surowców należy uznać za koszty kwalifikowane, gdyż są one niezbędne do realizowania Projektów z Obszarów B+R. Zachodzi zatem bezpośredni związek tych materiałów i surowców z działalnością badawczo-rozwojową".

Ad. 6

Uznanie wydatków poniesionych w związku z opracowaniem ekspertyz, opinii, usług doradczych i usług równorzędnych w tym wyników prowadzonych badań naukowych, świadczonych na podstawie umowy przez podmiot, o którym mowa w art. 7 ust. 1 pkt 1,2 i 4-8 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, bezpośrednio związanych z prowadzoną działalnością badawczo-rozwojową, za koszt kwalifikowany działalności badawczo-rozwojowej.

Z uwagi na rodzaj prowadzonej działalności B+R, Wnioskodawca dla realizacji celów działań nabywa ekspertyzy, opinie oraz usługi doradcze zarówno od uczelni jak i innych instytucji badawczych.

Zgodnie z art. 18d ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, za koszty kwalifikowane uznaje się m.in. ekspertyzy, opinie, usługi doradcze i usługi równorzędne, świadczone lub wykonywane na podstawie umowy przez podmiot, o którym mowa w art. 7 ust. 1 pkt 1,2 i 4-8 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, a także nabycie od takiego podmiotu wyników prowadzonych przez niego badań naukowych, na potrzeby działalności badawczo-rozwojowej.

Zgodnie z art. 7 ust. 1 ww. ustawy prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, system szkolnictwa wyższego i nauki tworzą:

- uczelnie;

- federacje podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki, zwane dalej "federacjami";

- Polska Akademia Nauk, działająca na podstawie ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk (Dz. U. z 2018 r. poz. 1475), zwana dalej "PAN";

- instytuty naukowe PAN, działające na podstawie ustawy, o której mowa w pkt 3, zwane dalej "instytutami PAN";

- instytuty badawcze, działające na podstawie ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (Dz. U. z 2018 r. poz. 736);

- międzynarodowe instytuty naukowe utworzone na podstawie odrębnych ustaw działające na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zwane dalej "instytutami międzynarodowymi";

- Polska Akademia Umiejętności, zwana dalej "PAU";

- inne podmioty prowadzące głównie działalność naukową w sposób samodzielny i ciągły.

Przytoczony powyżej art. 18d ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, wskazuje, że za koszty kwalifikowane należy uznać ekspertyzy, opinie, usługi doradcze i usługi równorzędne, świadczone lub wykonywane na podstawie umowy przez podmiot, o którym mowa w art. 7 ust. 1 pkt 1,2 i 4-8 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, a także nabycie od takiego podmiotu wyników prowadzonych przez niego badań naukowych, na potrzeby działalności badawczo-rozwojowej.

W konsekwencji, za koszty kwalifikowane należy uznać ekspertyzy, opinie, usługi doradcze i usługi równorzędne, nabycie wyników badań naukowych, które są świadczone lub wykonywane jednocześnie:

- na podstawie umowy przez podmiot, o którym mowa w art. 7 ust. 1 pkt 1,2 i 4-8 Prawa o szkolnictwie wyższym i nauce,

- na potrzeby prowadzonej działalności badawczo-rozwojowej.

Wnioskodawca podkreśla, że w ramach prowadzonej działalności badawczo-rozwojowej dla celów kontroli jakości, badania bezpieczeństwa procesu oraz określania potencjalnych zagrożeń związanych z rozwojem MMBI, Wnioskodawca nabywa od podmiotów wskazanych w art. 7 ust. 1 pkt 1,2 i 4-8 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce opinie, ekspertyzy i usługi równorzędne w m.in. w zakresie:

- wpływu oczyszczonej w instalacji wody na zdrowie i życie człowieka;

- badania właściwości mikrobiologicznych i fizykochemicznych otrzymanej wody oczyszczonej;

- badania ewentualnych skażeń lub stężeń metali ciężkich w otrzymanej wodzie oczyszczonej;

- ekspertyzy techniczne, dotyczące planowanych zmian oraz modyfikacji MMBI.

Poniesione w ramach działalności B+R koszty związane z nabywaniem wskazanych usług zewnętrznych od zewnętrznych podmiotów kwalifikowanych o których mowa w art. 7 ust. 1 pkt 1,2 i 4-8 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, spełniają definicję kosztów kwalifikowanych zgodnie z art. 18d ust. 2 pkt 3 ustawy o ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych.

Podobny pogląd dotyczący możliwości uznania kosztów ekspertyz i opinii świadczonych przez uprawnione podmioty można odnaleźć m.in. w interpretacji indywidualnej z dnia 10 maja 2021 r., wydanej przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej (0111-KDIB1-3.4010.170.2021.2.AN).

Ocena stanowiska

Stanowisko, które przedstawili Państwo we wniosku jest w części prawidłowe, a w części nieprawidłowe.

UZASADNIENIE interpretacji indywidualnej

Zgodnie z art. 4a pkt 26 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1800 z późn. zm., dalej: "u.p.d.o.p.", "uCIT"),

przez działalność badawczo-rozwojową należy rozumieć działalność twórczą obejmującą badania naukowe lub prace rozwojowe, podejmowaną w sposób systematyczny w celu zwiększenia zasobów wiedzy oraz wykorzystania zasobów wiedzy do tworzenia nowych zastosowań.

W myśl art. 4a pkt 27 u.p.d.o.p., ilekroć w ustawie jest mowa o badaniach naukowych, oznacza to:

a.

badania podstawowe w rozumieniu art. 4 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce,

b.

badania aplikacyjne w rozumieniu art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

W myśl art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, badania naukowe są działalnością obejmującą:

a.

badania podstawowe rozumiane jako prace empiryczne lub teoretyczne mające przede wszystkim na celu zdobywanie nowej wiedzy o podstawach zjawisk i obserwowalnych faktów bez nastawienia na bezpośrednie zastosowanie komercyjne;

b.

badania aplikacyjne rozumiane jako prace mające na celu zdobycie nowej wiedzy oraz umiejętności, nastawione na opracowywanie nowych produktów, procesów lub usług lub wprowadzanie do nich znaczących ulepszeń.

Stosownie do treści art. 4a pkt 28 u.p.d.o.p.:

ilekroć w ustawie jest mowa o pracach rozwojowych - oznacza to prace rozwojowe w rozumieniu art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

W myśl art. 4 ust. 3 ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce:

prace rozwojowe są działalnością obejmującą nabywanie, łączenie, kształtowanie i wykorzystywanie dostępnej aktualnie wiedzy i umiejętności, w tym w zakresie narzędzi informatycznych lub oprogramowania, do planowania produkcji oraz projektowania i tworzenia zmienionych, ulepszonych lub nowych produktów, procesów lub usług, z wyłączeniem działalności obejmującej rutynowe i okresowe zmiany wprowadzane do nich, nawet jeżeli takie zmiany mają charakter ulepszeń.

Stosownie do treści art. 18d ust. 1 u.p.d.o.p.,

podatnik uzyskujący przychody inne niż przychody z zysków kapitałowych odlicza od podstawy opodatkowania, ustalonej zgodnie z art. 18, koszty uzyskania przychodów poniesione na działalność badawczo-rozwojową, zwane dalej "kosztami kwalifikowanymi". Kwota odliczenia nie może w roku podatkowym przekraczać kwoty dochodu uzyskanego przez podatnika z przychodów innych niż przychody z zysków kapitałowych.

Rodzaje kosztów kwalifikowanych podlegających odliczeniu w ramach ulgi na działalność badawczo-rozwojową zostały wymienione w art. 18d ust. 2-3 u.p.d.o.p.

Na podstawie art. 18d ust. 2 u.p.d.o.p.,

za koszty kwalifikowane uznaje się m.in.

1. poniesione w danym miesiącu należności z tytułów, o których mowa w art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, oraz sfinansowane przez płatnika składki z tytułu tych należności określone w ustawie z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, w takiej części, w jakiej czas przeznaczony na realizację działalności badawczo-rozwojowej pozostaje w ogólnym czasie pracy pracownika w danym miesiącu;

1a. poniesione w danym miesiącu należności z tytułów, o których mowa w art. 13 pkt 8 lit. a ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, oraz sfinansowane przez płatnika składki z tytułu tych należności określone w ustawie z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, w takiej części, w jakiej czas przeznaczony na wykonanie usługi w zakresie działalności badawczo-rozwojowej pozostaje w całości czasu przeznaczonego na wykonanie usługi na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło w danym miesiącu;

2.

nabycie materiałów i surowców bezpośrednio związanych z prowadzoną działalnością badawczo-rozwojową;

3.

ekspertyzy, opinie, usługi doradcze i usługi równorzędne, świadczone lub wykonywane na podstawie umowy przez podmiot, o którym mowa w art. 7 ust. 1 pkt 1, 2 i 4-8 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, a także nabycie od takiego podmiotu wyników prowadzonych przez niego badań naukowych, na potrzeby działalności badawczo-rozwojowej.

Stosownie do treści art. 18d ust. 3 u.p.d.o.p.,

za koszty kwalifikowane uznaje się także dokonywane w danym roku podatkowym, zaliczane do kosztów uzyskania przychodów, odpisy amortyzacyjne od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych wykorzystywanych w prowadzonej działalności badawczo-rozwojowej, z wyłączeniem samochodów osobowych oraz budowli, budynków i lokali będących odrębną własnością.

W myśl art. 15 ust. 6 u.p.d.o.p., w brzmieniu obowiązującym do 31 grudnia 2021 r.,

kosztem uzyskania przychodów są odpisy z tytułu zużycia środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (odpisy amortyzacyjne) dokonywane wyłącznie zgodnie z przepisami art. 16a-16m, z uwzględnieniem art. 16.

Natomiast, stosownie do treści art. 15 ust. 6 u.p.d.o.p., w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2022 r.,

kosztem uzyskania przychodów są odpisy z tytułu zużycia środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (odpisy amortyzacyjne) dokonywane zgodnie z art. 16a-16m, przy czym w przypadku spółek nieruchomościowych odpisy dotyczące środków trwałych zaliczonych do grupy 1 Klasyfikacji nie mogą być w roku podatkowym wyższe niż dokonywane zgodnie z przepisami o rachunkowości odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe z tytułu zużycia środków trwałych, obciążające w tym roku podatkowym wynik finansowy jednostki.

Zgodnie z art. 18d ust. 5 u.p.d.o.p.,

koszty kwalifikowane podlegają odliczeniu, jeżeli nie zostały podatnikowi zwrócone w jakiejkolwiek formie lub nie zostały odliczone od podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym.

Natomiast zgodnie z treścią art. 18d ust. 6 u.p.d.o.p.,

podatnikowi, który w roku podatkowym prowadził działalność na terenie specjalnej strefy ekonomicznej na podstawie zezwolenia, prawo do odliczenia przysługuje jedynie w odniesieniu do kosztów kwalifikowanych, które nie są przez podatnika uwzględniane w kalkulacji dochodu zwolnionego z podatku na podstawie zezwolenia.

Zgodnie z treścią art. 18d ust. 7 u.p.d.o.p., w brzmieniu obowiązującym do 31 grudnia 2021 r.,

kwota kosztów kwalifikowanych nie może przekroczyć:

1.

w przypadku gdy podatnik, o którym mowa w ust. 3a, jest mikroprzedsiębiorcą, małym lub średnim przedsiębiorcą, w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej - 150% kosztów, o których mowa w ust. 2-3a;

2.

w przypadku pozostałych podatników, o których mowa w ust. 3a-150% kosztów, o których mowa w ust. 2 pkt 1-4a i ust. 2a-3a, oraz 100% kosztów, o których mowa w ust. 2 pkt 5;

3.

w przypadku pozostałych podatników - 100% kosztów, o których mowa w ust. 2-3.

Z art. 18d ust. 7 u.p.d.o.p. w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2022 r. wynika natomiast, że kwota kosztów kwalifikowanych nie może przekroczyć:

1.

w przypadku gdy podatnik, o którym mowa w ust. 3a, jest mikroprzedsiębiorcą, małym lub średnim przedsiębiorcą, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców - 200% kosztów, o których mowa w ust. 2-3a;

2.

w przypadku pozostałych podatników, o których mowa w ust. 3a-200% kosztów, o których mowa w ust. 2 pkt 1-4a i ust. 2a-3a, oraz 100% kosztów, o których mowa w ust. 2 pkt 5;

3.

w przypadku pozostałych podatników - 100% kosztów, o których mowa w ust. 2 pkt 2-5, ust. 2a i 3, oraz 200% kosztów, o których mowa w ust. 2 pkt 1 i 1a.

Ponadto, zgodnie z art. 18d ust. 8 u.p.d.o.p., w brzmieniu obowiązującym do dnia 31 grudnia 2021 r.,

odliczenia dokonuje się w zeznaniu za rok podatkowy, w którym poniesiono koszty kwalifikowane. W przypadku gdy podatnik poniósł za rok podatkowy stratę albo wielkość dochodu podatnika jest niższa od kwoty przysługujących mu odliczeń, odliczenia - odpowiednio w całej kwocie lub w pozostałej części - dokonuje się w zeznaniach za kolejno następujące po sobie sześć lat podatkowych następujących bezpośrednio po roku, w którym podatnik skorzystał lub miał prawo skorzystać z odliczenia.

Według brzmienia art. 18d ust. 8 u.p.d.o.p. obowiązującego od 1 stycznia 2022 r.,

odliczenia dokonuje się w zeznaniu za rok podatkowy, w którym poniesiono koszty kwalifikowane. W przypadku gdy podatnik poniósł za rok podatkowy stratę albo wielkość dochodu podatnika jest niższa od kwoty przysługujących mu odliczeń, odliczenia - odpowiednio w całej kwocie lub w pozostałej części - dokonuje się w zeznaniach za kolejno następujące po sobie sześć lat podatkowych następujących bezpośrednio po roku, w którym podatnik skorzystał lub miał prawo skorzystać z odliczenia. Dokonując odliczenia, o którym mowa w zdaniu drugim, uwzględnia się kwoty pomniejszeń, o których mowa w art. 18db ust. 1.

Należy także zwrócić uwagę na brzmienie przepisu art. 9 ust. 1b u.p.d.o.p., zgodnie z którym

podatnicy prowadzący działalność badawczo-rozwojową, którzy zamierzają skorzystać z odliczenia, o którym mowa w art. 18d, są obowiązani w ewidencji, o której mowa w ust. 1, wyodrębnić koszty działalności badawczo-rozwojowej.

Mając na uwadze powołane powyżej przepisy należy stwierdzić, że aby podatnikowi podatku dochodowego od osób prawnych przysługiwało prawo odliczenia w zeznaniu podatkowym kosztów kwalifikowanych poniesionych w danym roku podatkowym powinny być łącznie spełnione następujące warunki:

1.

podatnik poniósł koszty na działalność badawczo-rozwojową,

2.

koszty na działalność badawczo-rozwojową stanowiły dla podatnika koszty uzyskania przychodów w rozumieniu uCIT,

3.

koszty na działalność badawczo-rozwojową mieszczą się w zamkniętym katalogu kosztów kwalifikowanych określonym przepisami art. 18d ust. 2-3 uCIT,

4.

ww. koszty uzyskania przychodów stanowiły koszty kwalifikowane w rozumieniu uCIT, przy czym, jeżeli koszty kwalifikowane zostały poniesione w ramach badań podstawowych, badania te były prowadzone na podstawie umowy lub porozumienia z jednostką naukową w rozumieniu odrębnych przepisów,

5.

jeżeli w roku podatkowym prowadził działalność na terenie specjalnej strefy ekonomicznej na podstawie zezwolenia/decyzji o wsparciu, prawo do odliczenia przysługuje jedynie w odniesieniu do kosztów kwalifikowanych, które nie są przez podatnika uwzględniane w kalkulacji dochodu zwolnionego z podatku na podstawie zezwolenia/decyzji o wsparciu,

6.

w ewidencji, o której mowa w art. 9 ust. 1b uCIT, podatnik wyodrębnił koszty działalności badawczo-rozwojowej,

7.

podatnik wykazał w zeznaniu podatkowym koszty kwalifikowane podlegające odliczeniu,

8.

kwota odliczonych kosztów kwalifikowanych nie przekroczyła limitów określonych w uCIT,

9.

koszty kwalifikowane nie zostały zwrócone podatnikowi w jakiejkolwiek formie lub nie zostały odliczone od podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym.

Ad. 1

Dla uznania prowadzonych przez podatnika prac za działalność badawczo-rozwojową kluczowe jest zawarte w definicji działalności badawczo-rozwojowej rozróżnienie, które wskazuje, że taka działalność obejmuje dwa rodzaje aktywności - badania naukowe i badania aplikacyjne zdefiniowane w art. 4 ust. 2 pkt 1 i 2 ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz prace rozwojowe, o których mowa w art. 4 ust. 3 tej ustawy.

Należy zwrócić uwagę na podkreślone wyłączenie w art. 4a pkt 28 u.p.d.o.p., mogące odnosić się do wielu przejawów aktywności podatnika. Zastrzeżenie zostało wprowadzone w celu wyeliminowania z zakresu ulgi na działalność badawczo-rozwojową tych przejawów aktywności podatnika, które pomimo ulepszenia istniejących procesów lub usług z uwagi na brak innowacyjnego charakteru (rutynowość) nie mogą stanowić prac rozwojowych.

Z ustawowej definicji wynika zatem, że taka działalność musi mieć charakter twórczy. Posłużenie się tym sformułowaniem wskazuje, że działalność badawczo-rozwojowa to taka aktywność, która nastawiona jest na tworzenie nowych i oryginalnych rozwiązań, często o charakterze unikatowym, które nie mają odtwórczego charakteru. Jak podaje słownik języka polskiego PWN, działalność twórcza to zespół działań podejmowanych w kierunku tworzenia (działalność - zespół działań podejmowanych w jakimś celu), powstania czegoś (twórczy - mający na celu tworzenie, tworzyć - powodować powstanie czegoś). W doktrynie prawa autorskiego podkreśla się natomiast, że cecha twórczości związana jest przede wszystkim z rezultatem działalności człowieka o charakterze kreacyjnym i jest spełniona wówczas, gdy istnieje nowy wytwór intelektu. Działalność twórcza oznacza, że "ustawodawca za przedmiot prawa autorskiego uznaje tylko rezultat (przejaw) takiego działania, który choćby w minimalnym stopniu odróżnia się od innych rezultatów takiego samego działania, a zatem, że posiada cechę nowości, której stopień nie ma znaczenia". Zatem, twórczość działalności badawczo-rozwojowej może przejawiać się opracowywaniem nowych koncepcji, narzędzi, rozwiązań niewystępujących dotychczas w praktyce gospodarczej podatnika lub na tyle innowacyjnych, że w znacznym stopniu odróżniają się od rozwiązań już funkcjonujących u podatnika.

Po drugie, z art. 4a pkt 26 u.p.d.o.p., wynika, że działalność badawczo-rozwojowa musi być podejmowana w systematyczny sposób. Zgodnie ze słownikiem języka polskiego PWN słowo systematyczny oznacza (i) robiący coś regularnie i starannie, (ii) o procesach: zachodzący stale od dłuższego czasu, (iii) o działaniach: prowadzony w sposób uporządkowany, według pewnego systemu; też: o efektach takich działań; planowy, metodyczny. W związku z tym, że w definicji działalności badawczo-rozwojowej słowo "systematyczny" występuje w sformułowaniu "podejmowaną (działalność) w sposób systematyczny", a więc odnosi się do "działalności", czyli zespołu działań podejmowanych w jakimś celu, najbardziej właściwą definicją systematyczności w omawianym zakresie jest definicja obejmująca prowadzenie działalności w sposób uporządkowany, według pewnego systemu. Zatem, słowo systematycznie odnosi się również do działalności prowadzonej w sposób metodyczny, zaplanowany i uporządkowany. To oznacza, że działalność badawczo-rozwojowa jest prowadzona systematycznie niezależnie od tego, czy podatnik stale prowadzi prace badawczo-rozwojowe, czy tylko od czasu do czasu, a nawet incydentalnie, co wynika z charakteru prowadzonej przez niego działalności oraz potrzeb rynku, klientów, sytuacji mikro i makroekonomicznej. Z powyższego wynika, że spełnienie kryterium "systematyczności" danej działalności nie jest uzależnione od ciągłości tej działalności, w tym od określonego czasu przez jaki działalność taka ma być prowadzona ani też od istnienia planu co do prowadzenia przez podatnika podobnej działalności w przyszłości. Wystarczające jest, aby podatnik zaplanował i przeprowadził chociażby jeden projekt badawczo-rozwojowy, przyjmując dla niego określone cele do osiągnięcia, harmonogram i zasoby. Taka działalność może być uznana za działalność systematyczną, tj. prowadzoną w sposób metodyczny, zaplanowany i uporządkowany.

Po trzecie, taka działalność musi mieć określony cel, tj. powinna być nakierowana na zwiększenie zasobów wiedzy oraz ich wykorzystanie do tworzenia nowych zastosowań. Prowadząc działalność badawczo-rozwojową, przedsiębiorca rozwija specjalistyczną wiedzę oraz umiejętności, które może wykorzystać w ramach bieżących albo przyszłych projektów.

Pamiętać trzeba, że w ramach prac rozwojowych następuje połączenie wyników prac badawczych z wiedzą techniczną w celu wprowadzenia do produkcji nowego lub zmodernizowanego wyrobu, nowej technologii czy nowego systemu organizacji. Innymi słowy, prowadzone systematyczne prace opierają się na istniejącej wiedzy, uzyskanej w wyniku działalności badawczej oraz/lub doświadczeń praktycznych i mają na celu wytworzenie nowych materiałów, produktów lub urządzeń, inicjowanie nowych i znaczące udoskonalenie już istniejących procesów, systemów i usług. Podmioty gospodarcze zajmujące się działalnością badawczo-rozwojową realizują ją obok swojej działalności podstawowej (np. przedsiębiorstwa przemysłowe dysponujące własnym zapleczem badawczo-rozwojowym, laboratoria, zakłady i ośrodki badawczo-rozwojowe, działy badawczo-technologiczne, biura konstrukcyjne i technologiczne, zakłady rozwoju technik, biura studiów i projektów itp.). Prace rozwojowe nie obejmują rutynowych i okresowych zmian wprowadzanych do istniejących produktów, linii produkcyjnych, procesów wytwórczych, usług nawet jeśli takie zmiany mają charakter ulepszeń.

Odnosząc przedstawiony we wniosku oraz uzupełnieniu wniosku opis do powyższych wyjaśnień zgodzić się należy z Wnioskodawcą, że działalność Wnioskodawcy polegająca na rozwoju koncepcji instalacji oczyszczania wody szarej poprzez:

a.

budowę mobilnego modułu badawczego instalacji (dalej MMBI) oraz

b.

dokonywanie w toku funkcjonowania MMBI działań polegających na obsłudze instalacji oraz modyfikacji instalacji związanej z interpretacją wyników uzyskanych badań,

c.

operacjonalizację zmian w działaniu MMBI w następstwie uzyskanych rezultatów badań,

d.

koordynowanie prac zespołu projektowego z wykorzystaniem MMBI,

e.

wykonanie projektu aplikacji instalacji w warunkach ciągu technologicznego oczyszczalni ścieków,

f.

opracowanie założeń komercjalizacji rozwijanej instalacji,

jest działalnością badawczo-rozwojową w rozumieniu przepisów art. 4a pkt 26 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych.

Tym samym, Państwa stanowisko w zakresie pytania nr 1, należało uznać za prawidłowe.

Ad. 2

Zgodnie z art. 15 ust. 1 u.p.d.o.p.,

kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów ze źródła przychodów lub w celu zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1 (...).

Definicja kosztów uzyskania przychodów sformułowana przez ustawodawcę ma charakter ogólny. Z tego względu, każdorazowy wydatek poniesiony przez podatnika podlega indywidualnej ocenie w celu dokonania jego kwalifikacji prawnej. Jednocześnie, art. 16 ust. 1 u.p.d.o.p., zawiera zamknięty katalog wydatków, których podatnik nie może zaliczyć do kosztów pomniejszających przychody nawet wówczas, gdy mają one związek z prowadzoną przez niego działalnością i zostały poniesione w celu uzyskania przychodu lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów.

W myśl art. 15 ust. 6 u.p.d.o.p., w brzmieniu obowiązującym do 31 grudnia 2021 r.,

kosztem uzyskania przychodów są odpisy z tytułu zużycia środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (odpisy amortyzacyjne) dokonywane wyłącznie zgodnie z przepisami art. 16a-16m, z uwzględnieniem art. 16.

Natomiast, stosownie do treści art. 15 ust. 6 u.p.d.o.p., w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2022 r.,

kosztem uzyskania przychodów są odpisy z tytułu zużycia środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (odpisy amortyzacyjne) dokonywane zgodnie z art. 16a-16m, przy czym w przypadku spółek nieruchomościowych odpisy dotyczące środków trwałych zaliczonych do grupy 1 Klasyfikacji nie mogą być w roku podatkowym wyższe niż dokonywane zgodnie z przepisami o rachunkowości odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe z tytułu zużycia środków trwałych, obciążające w tym roku podatkowym wynik finansowy jednostki.

Zgodnie z art. 18d ust. 3 u.p.d.o.p.,

za koszty kwalifikowane uznaje się także dokonywane w danym roku podatkowym, zaliczane do kosztów uzyskania przychodów, odpisy amortyzacyjne od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych wykorzystywanych w prowadzonej działalności badawczo-rozwojowej, z wyłączeniem samochodów osobowych oraz budowli, budynków i lokali będących odrębną własnością.

Wskazać należy, że co do zasady, odpisy amortyzacyjne dokonane od środków trwałych wykorzystywanych w działalności badawczo-rozwojowej, mogą być objęte omawianą ulgą badawczo-rozwojową przy spełnieniu warunków wskazanych w art. 18d uCIT.

Choć ustawodawca nie użył w treści art. 18d ust. 3 u.p.d.o.p. sformułowania "wyłącznie", to jednoznacznie wskazał, że za ww. koszty kwalifikowane podatnicy mogą uznać dokonywane w danym roku podatkowym, zaliczane do kosztów uzyskania przychodów, odpisy amortyzacyjne od środków trwałych, jeżeli są one wykorzystywane w prowadzonej działalności badawczo-rozwojowej.

Wyjaśnić zatem należy, że powyższe sformułowanie oznacza, że odpisy amortyzacyjne od środków trwałych w całości stanowią koszt kwalifikowany, w myśl ww. przepisu, jeżeli składniki te są rzeczywiście wykorzystywane jedynie do działalności badawczo-rozwojowej.

Natomiast, w sytuacji, gdy ww. składniki będą częściowo wykorzystywane do działalności badawczo-rozwojowej a częściowo do bieżącej działalności, to w takim przypadku koszty odpisów amortyzacyjnych będą stanowić koszty kwalifikowane, tylko w takiej części, w jakiej środki trwałe będą służyć prowadzonej działalności badawczo-rozwojowej.

Analizując przedstawione powyżej przepisy należy wskazać, że wydatki poniesione na materiały i surowce nabyte w związku z wytworzeniem MMBI i uznane za koszt uzyskania przychodu w momencie dokonania odpisu amortyzacyjnego zgodnie z art. 16a ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, będą mogły być uznane za koszty kwalifikowany działalności B+R w takiej części, w jakiej MMBI będzie przeznaczona do prowadzenia działalności B+R.

Zatem, stanowisko Wnioskodawcy do pytania oznaczonego nr 2, należy uznać za prawidłowe.

Ad. 3, 4

Przedmiotem Państwa wątpliwości jest również kwestia uznania kosztów osobowych za koszty kwalifikowane na potrzeby skorzystania z ulgi B+R.

Odnosząc się do powyższego stwierdzić należy, że przepisy podatkowe dają możliwość uznania za koszty kwalifikowane m.in. należności z tytułu wynagrodzeń pracownika, który realizuje wskazany cel, tj. wykonuje prace badawczo-rozwojowe. Istotne jest aby pracownik faktycznie wykonywał zadania będące realizacją prac badawczo-rozwojowych, wówczas wynagrodzenie takiego pracownika oraz koszty świadczeń poniesionych na jego rzecz będą mogły stanowić dla Wnioskodawcy koszt kwalifikowany w całości.

Zatem, w przypadku gdy pracownik w ramach świadczonej pracy wykonuje obowiązki nie tylko związane z działalnością badawczo-rozwojową, zasadnym jest wyodrębnienie (wyłączenie z ulgi badawczo-rozwojowej) tej części wynagrodzenia oraz świadczeń wypłaconych pracownikom zajmującym się działalnością badawczo-rozwojową, a także składek od tych przychodów, określonych w ustawie z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, która nie jest związana z realizacją działalności badawczo-rozwojowej.

Należy w tym miejscu zauważyć, że ustawodawca w treści art. 18d ust. 2 pkt 1 u.p.d.o.p., odnosi się do czasu pracy przeznaczonego na realizację działalności badawczo-rozwojowej, a zatem do czasu faktycznie poświęconego na ten cel.

Pojęcie czasu pracy przeznaczonego na realizację działalności badawczo-rozwojowej, o którym mowa w art. 18d ust. 2 pkt 1 uCIT, odnosi się do czasu faktycznie poświęconego. Zatem, odliczeniu nie będą podlegały kwoty wynagrodzeń oraz składek proporcjonalnie przypisanych do dni nieobecności pracownika tj. wynagrodzeń za czas choroby/innej usprawiedliwionej absencji czy też urlopu wypoczynkowego oraz wynagrodzenie za inne zwolnienia od pracy. W takiej sytuacji zasadnym jest wyodrębnienie (wyłączenie z ulgi badawczo-rozwojowej) tej części wynagrodzenia oraz świadczeń wypłaconych pracownikom zajmującym się działalnością badawczo-rozwojową, a także składek od tych należności, określonych w ustawie z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, które nie są związane z realizacją działalności badawczo-rozwojowej.

Stosownie do art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1128, z późn. zm., dalej: "u.p.d.o.f."),

za przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej oraz spółdzielczego stosunku pracy uważa się wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne oraz wartość pieniężną świadczeń w naturze bądź ich ekwiwalenty, bez względu na źródło finansowania tych wypłat i świadczeń, a w szczególności: wynagrodzenia zasadnicze, wynagrodzenia za godziny nadliczbowe, różnego rodzaju dodatki, nagrody, ekwiwalenty za niewykorzystany urlop i wszelkie inne kwoty niezależnie od tego, czy ich wysokość została z góry ustalona, a ponadto świadczenia pieniężne ponoszone za pracownika, jak również wartość innych nieodpłatnych świadczeń lub świadczeń częściowo odpłatnych.

W tym miejscu zauważyć należy, że wynagrodzenia zasadnicze, wynagrodzenia za godziny nadliczbowe, różnego rodzaju dodatki i nagrody zostały wymienione wprost w art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, jako przychody ze stosunku pracy, a zatem mieszczą się w katalogu kosztów kwalifikowanych, o których mowa w art. 18d ust. 2 pkt 1 u.p.d.o.p.

Natomiast, użyty w art. 12 ust. 1 u.p.d.o.f., zwrot "w szczególności" oznacza, że poszczególne kategorie przychodów zostały wymienione jedynie przykładowo. Zatem, ww. katalog jest katalogiem otwartym. Przychodem ze stosunku pracy i stosunków pokrewnych są więc wszelkiego rodzaju wypłaty i świadczenia skutkujące u podatnika powstaniem przysporzenia majątkowego, mające swoje źródło w łączącym pracownika z pracodawcą stosunku pracy lub stosunku pokrewnym.

Należy podkreślić, że ustawodawca nie narzucił przedsiębiorcom formy podziału/wyodrębnienia. Wybór sposobu udokumentowania tych wydatków pozostawiony został podatnikom, którzy prowadzą działalność badawczo-rozwojową. Dlatego, wskazane jest, aby dla celów dowodowych, ewidencja czasu pracy, poświęconego przez pracowników na działalność badawczo-rozwojową, była prowadzona przez podatnika korzystającego z ulgi.

Dodatkowo wskazać należy, że w komunikacie Ministerstwa Finansów z dnia 18 maja 2017 r. o Uldze B+R zostało wyraźnie wskazane, że (...) prowadzenie tego rodzaju ewidencji przewidziane jest wprost w propozycji legislacyjnej przedstawionej w "projekcie ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego działalności innowacyjnej". Ustawodawca proponuje tam, aby wynagrodzenia i składki stanowiły koszty kwalifikowane (stanowiące bazę do wyliczenia ulgi B+R) - w takiej części, w jakiej czas przeznaczony na realizację działalności badawczo-rozwojowej pozostaje w ogólnym czasie pracownika (...).

Należy ponadto zaznaczyć, że od 1 stycznia 2018 r., przepisy podatkowe dają możliwość uznania za koszty kwalifikowane, poza należnościami z tytułów, o których mowa w art. 12 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz sfinansowane przez płatnika składki z tytułu tych należności określone w ustawie z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (w myśl art. 18d ust. 2 pkt 1 uCIT), również należności z tytułów, o których mowa w art. 13 pkt 8 lit. a ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, oraz sfinansowane przez płatnika składki z tytułu tych należności określone w ustawie z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (w myśl art. 18d ust. 2 pkt 1a uCIT).

Stosownie do art. 13 pkt 8 lit. a u.p.d.o.f.,

za przychody z działalności wykonywanej osobiście, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 2, uważa się przychody z tytułu wykonywania usług, na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło, uzyskiwane wyłącznie od osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą, osoby prawnej i jej jednostki organizacyjnej oraz jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej z wyjątkiem przychodów uzyskanych na podstawie umów zawieranych w ramach prowadzonej przez podatnika pozarolniczej działalności gospodarczej oraz przychodów, o których mowa w pkt 9.

W sytuacji, gdy w danym miesiącu pracownik otrzyma wyłącznie wynagrodzenie za czas, w którym nie będzie faktycznie realizował działalności badawczo-rozwojowej, wówczas ww. wynagrodzenie wraz ze sfinansowanymi przez płatnika składkami od ww. przychodu, określonymi w ustawie z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, nie będzie stanowiło kosztów kwalifikowanych, o których mowa w art. 18d ust. 2 pkt 1, 1a uCIT.

Z opisu sprawy wynika, że w skład wynagrodzenia Pracowników, wchodzą:

- wynagrodzenie za nadgodziny,

- nagrody uznaniowe,

- nagrody regulaminowe,

- koszty benefitów i świadczeń o charakterze niepieniężnym (takie jak dofinansowanie do prywatnej opieki medycznej),

- ekwiwalentny za niewykorzystany urlop,

- składki na pracowniczy program emerytalny (PPE),

- nagrody jubileuszowe,

- odprawy zwalnianego,

Ponadto, w opisie sprawy wskazaliście Państwo, że koszt wynagrodzenia wliczanego do kosztu działalności B+R, a związanego z wybudowaniem i obsługą MMBI stanowi część pełnego kosztu pracowników w takiej części, w jakiej czas przeznaczony na wykonanie pracy w zakresie działalności badawczo-rozwojowej pozostaje do całości czasu pracy w miesiącu. Pełny koszt pracy pracowników stanowi wynagrodzenie zasadnicze wraz z premiami i nagrodami, wynagrodzeniem chorobowym, wynagrodzeniem za urlop, składki ZUS pracownika i pracodawcy.

W tym miejscu należy wskazać, że termin "ogólny czas pracy" nie został zdefiniowany ani w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych, ani ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych.

W konsekwencji, dla potrzeb prawidłowego ustalenia wysokości kosztów kwalifikowanych na podstawie art. 18d ust. 2 pkt 1 i pkt 1a u.p.d.o.p., w celu skorzystania z Ulgi B+R należy odwołać się do art. 128 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1320 z późn. zm.). W myśl przywołanego artykułu, czasem pracy jest czas, w którym pracownik pozostaje w dyspozycji pracodawcy w zakładzie pracy lub w innym miejscu wyznaczonym do wykonywania pracy.

Jak wynika z powyższego przepisu, czasem pracy jest czas, w jakim pracownik wykonuje zadania zlecone przez pracodawcę. Oznacza to, że nie może być czasem pracy czas, w którym pracownik jest poza dyspozycją pracodawcy. W związku z tym, urlop lub inna usprawiedliwiona nieobecność nie mogą być zaliczane do czasu, w którym pracownik jest do dyspozycji pracodawcy, ponieważ w tym czasie, pracownik nie pozostaje w dyspozycji pracodawcy w zakładzie pracy lub w innym miejscu wyznaczonym do wykonywania pracy.

Mając na względzie powyższe, art. 18d ust. 2 pkt 1, 1a ustawy o CIT, powinien być rozumiany jako przepis uprawniający Spółkę do zaliczenia do kosztów kwalifikowanych i na tej podstawie odliczenia w Uldze B+R tej części należności na rzecz pracowników która dotyczy realizacji Działalności B+R w tym miesiącu w czasie w jakim pozostawał do dyspozycji pracodawcy - tj. w części proporcjonalnie odpowiadającej stosunkowi czasu poświęconego realizacji Działalności B+R do pozostawania do dyspozycji pracodawcy (tj. Spółki), czyli czasu nieobejmującego urlopu oraz innych usprawiedliwionych nieobecności.

Tym samym, analizując powyższe, Państwa stanowisko w zakresie ustalenia, czy:

- poniesione w danym miesiącu koszty z tytułów, o których mowa w art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, oraz sfinansowane przez płatnika składki z tytułu tych należności określone w ustawie z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, w takiej części, w jakiej czas przeznaczony na realizację działalności badawczo-rozwojowej pozostaje w ogólnym czasie pracy pracownika w danym miesiącu będą stanowić koszty kwalifikowane działalności badawczo-rozwojowej, w zakresie:

- wynagrodzenia chorobowego oraz wynagrodzenia za urlop jest nieprawidłowe,

- w pozostałym zakresie, jest prawidłowe;

- poniesione w danym miesiącu koszty z tytułów, o których mowa w art. 13 pkt 8 lit. a ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, oraz sfinansowane przez płatnika składki z tytułu tych należności określone w ustawie z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, w takiej części, w jakiej czas przeznaczony na wykonanie usługi w zakresie działalności badawczo-rozwojowej pozostaje w całości czasu przeznaczonego na wykonanie usługi na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło w danym miesiącu będą stanowić koszty kwalifikowane działalności badawczo-rozwojowej, jest nieprawidłowe, w zakresie:

- wynagrodzenia chorobowego oraz wynagrodzenia za urlop jest nieprawidłowe,

- w pozostałym zakresie, jest prawidłowe;

Ad. 5

Zgodnie z powołanym wyżej art. 18d ust. 2 pkt 2 u.p.d.o.p.,

za koszty kwalifikowane uznaje się nabycie materiałów i surowców bezpośrednio związanych z prowadzoną działalnością badawczo-rozwojową.

Jeżeli chodzi o pojęcie "surowce", w związku z brakiem definicji przedmiotowego pojęcia na gruncie przepisów podatkowych i rachunkowych, dla celów ustalania zakresu zastosowania ulgi posłużyć należy się znaczeniem pojęcia "surowce" funkcjonującym na gruncie języka powszechnego, gdzie "surowce" to "materiały naturalne pochodzenia zwierzęcego, roślinnego lub mineralnego, służące do wytwarzania jakichś produktów lub energii" (www.sjp.pwn.pl).

Z kolei w zakresie interpretacji pojęcia "materiały", odwołać należy się do interpretacji przedmiotowego pojęcia funkcjonującej na gruncie przepisów ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217 z późn. zm.). W świetle art. 3 ust. 1 pkt 19 ustawy o rachunkowości, materiały to składniki majątku zużywane na własne potrzeby.

Powyższy pogląd znajduje również potwierdzenie w doktrynie, gdzie podkreśla się, że materiały to "składniki majątku inicjujące realizację całego cyklu operacyjnego, które jednostka nabywa w celu ich całkowitego zużycia na własne potrzeby, w tym m.in. na potrzeby wytwarzania produktów, świadczenia usług czy realizacji działalności ogólnoadministracyjnej. Do materiałów zaliczyć można także pewne składniki majątkowe wytwarzane przez jednostkę we własnym zakresie (zazwyczaj w ramach działalności pomocniczej), a także różnego rodzaju odzyski, posiadające wartość użytkową, a pochodzące np. z likwidowanych środków trwałych, inwentarz żywy przeznaczony do uboju, części zamienne, półfabrykaty obcej produkcji, paliwa, opakowania itp." (Walińska Ewa (red.), Bek-Gaik Bogusława, Bojanowski Witold, Czajor Agnieszka, Czajor Przemysław, Gad Jacek, Idzikowska Gabriela, Janicka Anna, Jurewicz Anna, Kalinowski Jacek, Kuczyńska Iga, Mariański Adam, Michalak Marcin, Turzyński Mikołaj, Walińska Anna, Wencel Agnieszka, Wiatr Michał, Ustawa o rachunkowości. Komentarz, Wolters Kluwer, 2016).

Z opisu stanu faktycznego wynika, że w związku z prowadzoną działalnością, Wnioskodawca zamierza zaliczyć do kosztów kwalifikowanych poniesione od momentu rozruchu instalacji koszty na nabycie materiałów i surowców bezpośrednio związanych z prowadzoną działalnością badawczo-rozwojową.

Analizując powyższe, należy zgodzić się ze stanowiskiem Spółki, że powyższe wydatki na nabycie materiałów i surowców mogą stanowić koszty kwalifikowane w myśl art. 18d ust. 2 pkt 2 u.p.d.o.p.

Zatem, Państwa stanowisko w zakresie pytania nr 5, należy uznać za prawidłowe.

Ad. 6

Z treści wniosku wynika, że Spółka zamierza dokonać odliczenia wydatków na usługi wykonywane na podstawie umowy przez podmiot, o którym mowa w art. 7 ust. 1 pkt 1, 2 i 4-8 ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

Zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy prawo o szkolnictwie wyższym i nauce,

system szkolnictwa wyższego i nauki tworzą:

1.

uczelnie;

2.

federacje podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki, zwane dalej "federacjami";

3. Polska Akademia Nauk, działająca na podstawie ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk (Dz. U. z 2019 r. poz. 1183, 1655 i 2227), zwana dalej "PAN";

4.

instytuty naukowe PAN, działające na podstawie ustawy, o której mowa w pkt 3, zwane dalej "instytutami PAN";

5.

instytuty badawcze, działające na podstawie ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1350 i 2227);

6.

międzynarodowe instytuty naukowe utworzone na podstawie odrębnych ustaw działające na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zwane dalej "instytutami międzynarodowymi";

6a. Centrum Łukasiewicz, działające na podstawie ustawy z dnia 21 lutego 2019 r. o Sieci Badawczej Łukasiewicz (Dz. U. poz. 534 i 2227);

6b. instytuty działające w ramach Sieci Badawczej Łukasiewicz, zwane dalej "instytutami Sieci Łukasiewicz";

7. Polska Akademia Umiejętności, zwana dalej "PAU"; 8. inne podmioty prowadzące głównie działalność naukową w sposób samodzielny i ciągły. Przepis art. 18d ust. 2 pkt 3 ustawy CIT, odsyła zatem do podmiotów objętych systemem szkolnictwa wyższego i nauki.

Przytoczony powyżej art. 18d ust. 2 pkt 3 u.p.d.o.p. wskazuje, że za koszty kwalifikowane należy uznać ekspertyzy, opinie, usługi doradcze i usługi równorzędne, świadczone lub wykonywane na podstawie umowy przez podmiot, o którym mowa w art. 7 ust. 1 pkt 1, 2 i 4-8 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, a także nabycie od takiego podmiotu wyników prowadzonych przez niego badań naukowych, na potrzeby działalności badawczo-rozwojowej.

Zatem, za koszty kwalifikowane należy uznać ekspertyzy, opinie, usługi doradcze i usługi równorzędne, nabycie wyników badań naukowych, które są świadczone lub wykonywane jednocześnie:

- na podstawie umowy przez podmiot, o którym mowa w art. 7 ust. 1 pkt 1, 2 i 4-8 Prawa o szkolnictwie wyższym i nauce,

- na potrzeby prowadzonej działalności badawczo-rozwojowej.

Biorąc pod uwagę przedstawiony we wniosku opisu stanu faktycznego należy zgodzić się z Państwa stanowiskiem w zakresie pytania nr 6, że koszty ekspertyz, opinii, usług doradczych i usług równorzędnych, świadczone lub wykonywane na podstawie umowy przez podmiot, o którym mowa w art. 7 ust. 1 pkt 1, 2 i 4-8 Prawa o szkolnictwie wyższym i nauce, można uznać za koszty kwalifikowane w rozumieniu art. 18d ust. 2 pkt 3 u.p.d.o.p.

Reasumując, Państwa stanowisko w zakresie ustalenia, czy:

- działalność Wnioskodawcy polegająca na rozwoju koncepcji instalacji oczyszczania wody szarej poprzez:

a.

budowę mobilnego modułu badawczego instalacji (dalej MMBI) oraz

b.

dokonywane w toku funkcjonowania MMBI działań polegających na obsłudze instalacji oraz modyfikacji instalacji związanej z interpretacją wyników uzyskanych badań,

c.

operacjonalizacją zmian w działaniu MMBI w następstwie uzyskanych rezultatów badań,

d.

koordynowaniu prac zespołu projektowego z wykorzystaniem MMBI,

e.

wykonaniu projektu aplikacji instalacji w warunkach ciągu technologicznego oczyszczalni ścieków,

f. opracowania założeń komercjalizacji rozwijanej instalacji,

jest działalnością badawczo-rozwojową w rozumieniu przepisów art. 4a pkt 26 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, jest prawidłowe;

- jeżeli odpowiedź na pytanie 1 będzie twierdząca, to czy wydatki poniesione na materiały i surowce nabyte w związku z wytworzeniem MMBI i uznane za koszt uzyskania przychodu w momencie dokonania odpisu amortyzacyjnego zgodnie z art. 16a ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, będą mogły być uznane za koszty kwalifikowany działalności B+R w takiej części, w jakiej MMBI będzie przeznaczona do prowadzenia działalności B+R, jest prawidłowe;

- jeżeli odpowiedź na pytanie 1 będzie twierdząca, to czy poniesione w danym miesiącu koszty z tytułów, o których mowa w art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, oraz sfinansowane przez płatnika składki z tytułu tych należności określone w ustawie z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, w takiej części, w jakiej czas przeznaczony na realizację działalności badawczo-rozwojowej pozostaje w ogólnym czasie pracy pracownika w danym miesiącu będą stanowić koszty kwalifikowane działalności badawczo-rozwojowej, w zakresie:

- wynagrodzenia chorobowego oraz wynagrodzenia za urlop jest nieprawidłowe,

- w pozostałym zakresie, jest prawidłowe;

- jeżeli odpowiedź na pytanie 1 będzie twierdząca, to czy poniesione w danym miesiącu koszty z tytułów, o których mowa w art. 13 pkt 8 lit. a ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, oraz sfinansowane przez płatnika składki z tytułu tych należności określone w ustawie z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, w takiej części, w jakiej czas przeznaczony na wykonanie usługi w zakresie działalności badawczo-rozwojowej pozostaje w całości czasu przeznaczonego na wykonanie usługi na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło w danym miesiącu będą stanowić koszty kwalifikowane działalności badawczo-rozwojowej, w zakresie:

- wynagrodzenia chorobowego oraz wynagrodzenia za urlop jest nieprawidłowe,

- w pozostałym zakresie, jest prawidłowe;

- jeżeli odpowiedź na pytanie 1 będzie twierdząca, to czy koszty poniesione na nabycie materiałów i surowców bezpośrednio związanych z prowadzoną działalnością badawczo-rozwojową będą stanowić koszty kwalifikowane działalności badawczo-rozwojowej, jest prawidłowe;

- jeżeli odpowiedź na pytanie 1 będzie twierdząca, to czy koszty poniesione w związku z opracowaniem ekspertyz, opinii, usług doradczych i usług równorzędnych w tym wyników prowadzonych badań naukowych, świadczonych na podstawie umowy przez podmiot, o którym mowa w art. 7 ust. 1 pkt 1,2 i 4-8 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce bezpośrednio związanych z prowadzoną działalnością badawczo-rozwojową, będą stanowić koszty kwalifikowane działalności badawczo-rozwojowej, jest prawidłowe.

Dodatkowe informacje

Informacja o zakresie rozstrzygnięcia

- Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.

- Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, gdy rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swoją aktualność.

POUCZENIE o funkcji ochronnej interpretacji

- Funkcję ochronną interpretacji indywidualnych określają przepisy art. 14k-14nb ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2021 r. poz. 1540 z późn. zm.). Interpretacja będzie mogła pełnić funkcję ochronną, jeśli: Państwa sytuacja będzie zgodna (tożsama) z opisem stanu faktycznego i zastosują się Państwo do interpretacji.

- Zgodnie z art. 14na § 1 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n Ordynacji podatkowej nie stosuje się, jeśli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej jest elementem czynności, które są przedmiotem decyzji wydanej:

1)

z zastosowaniem art. 119a;

2)

w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług;

3)

z zastosowaniem środków ograniczających umowne korzyści.

Zgodnie z art. 14na § 2 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli korzyść podatkowa, stwierdzona w decyzjach wymienionych w § 1, jest skutkiem zastosowania się do utrwalonej praktyki interpretacyjnej, interpretacji ogólnej lub objaśnień podatkowych.

POUCZENIE o prawie do wniesienia skargi na interpretację

Mają Państwo prawo do zaskarżenia tej interpretacji indywidualnej do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego (...). Zasady zaskarżania interpretacji indywidualnych reguluje ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2022 r. poz. 329 z późn. zm.; dalej jako "p.p.s.a.").

Skargę do Sądu wnosi się za pośrednictwem Dyrektora KIS (art. 54 § 1 p.p.s.a.). Skargę należy wnieść w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia interpretacji indywidualnej (art. 53 § 1 p.p.s.a.):

- w formie papierowej, w dwóch egzemplarzach (oryginał i odpis) na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała (art. 47 § 1 p.p.s.a.), albo

- w formie dokumentu elektronicznego, w jednym egzemplarzu (bez odpisu), na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Krajowej Informacji Skarbowej na platformie ePUAP: /KIS/SkrytkaESP (art. 47 § 3 i art. 54 § 1a p.p.s.a.).

Skarga na interpretację indywidualną może opierać się wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną (art. 57a p.p.s.a.).

Podstawa prawna dla wydania interpretacji

Podstawą prawną dla wydania tej interpretacji jest art. 13 § 2a oraz art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2021 r. poz. 1540 z późn. zm.).

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl