0111-KDIB1-3.4010.653.2022.2.MBD

Pisma urzędowe
Status:  Nieoceniane

Pismo z dnia 3 listopada 2022 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej 0111-KDIB1-3.4010.653.2022.2.MBD

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA - stanowisko prawidłowe,

Szanowni Państwo,

stwierdzam, że Państwa stanowisko w sprawie oceny skutków podatkowych opisanego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Zakres wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej

24 sierpnia 2022 r. wpłynął Państwa wniosek z 18 sierpnia 2022 r., o wydanie interpretacji indywidualnej, który dotyczy ustalenia, czy:

- wypłacane Osobom zatrudnionym realizującym działalność badawczo-rozwojową wynagrodzenie zasadnicze wraz z narzutami i premie (regulaminowe oraz uznaniowe) w takiej części, w jakiej czas przeznaczony na realizację działalności badawczo-rozwojowej pozostaje w ogólnym czasie pracy Osoby zatrudnionej w danym miesiącu według ustalonej proporcji, w części dotyczącej prac badawczo-rozwojowych związanych z projektami zrealizowanymi (tj. takie, które przeszły przez wszystkie fazy projektu i zostały pomyślne wdrożone przez Spółkę), stanowi dla Wnioskodawcy koszty kwalifikowane, o których mowa w art. 18d ust. 2 pkt 1 u.p.d.o.p. i może podlegać odliczeniu od podstawy opodatkowania Spółki w ramach stosowania ulgi na prace badawczo-rozwojowe,

- wypłacane Osobom zatrudnionym realizującym działalność badawczo-rozwojową wynagrodzenie zasadnicze wraz z narzutami i premie (regulaminowe oraz uznaniowe) w takiej części, w jakiej czas przeznaczony na realizację działalności badawczo-rozwojowej pozostaje w ogólnym czasie pracy Osoby zatrudnionej w danym miesiącu według ustalonej proporcji, w części dotyczącej prac badawczo-rozwojowych związanych z projektami niezrealizowanymi (tj. zakończonych w pierwszych fazach projektu), stanowi dla Wnioskodawcy koszty kwalifikowane, o których mowa w art. 18d ust. 2 pkt 1 u.p.d.o.p. i może podlegać odliczeniu od podstawy opodatkowania Spółki w ramach stosowania ulgi na prace badawczo-rozwojowe.

Uzupełnili go Państwo - w odpowiedzi na wezwanie - pismem, które wpłynęło do Organu 31 października 2022 r.

Treść wniosku jest następująca:

Opis stanu faktycznego

X Sp. z o.o. (dalej: "Wnioskodawca" lub "Spółka") jest polskim rezydentem podatkowym i podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych.

Podstawowym przedmiotem działalności Spółki jest działalność związana z tworzeniem systemów oczyszczania ścieków, tj. (...)

W ramach prowadzonej działalności gospodarczej Spółka realizuje projekty, w ramach których projektowane są urządzenia z (...) produktami ściśle dopasowanymi do potrzeb Klienta, tworzonymi tak, (...)

Projekty tworzone są z myślą o konkretnym odbiorcy i ukierunkowane przede wszystkim na specyfikę jego działalności. Proponowane rozwiązania mają na celu usprawnianie procesu oczyszczania i podczyszczania ścieków. Do projektowanych instalacji integrowane są podzespoły (...)

Tworzenie dostosowanej do potrzeb indywidualnego klienta instalacji oczyszczalni ścieków, co do zasady przebiega według następującego planu:

1) Zapytanie ofertowe

Zapytanie ofertowe to pierwszy etap w tworzeniu instalacji oczyszczalni. W tym celu, istotne jest poznanie potrzeb klienta. Precyzyjne szczegóły uzgodnień pozyskiwane są poprzez wizytę w miejscu montażu urządzenia, spotkania oraz rozmowy telefoniczne. Analizowanie specyficznych oczekiwań Klienta odbywa się w trakcie spotkania zespołu specjalistów Spółki z inwestorem.

2) Badanie próbek ścieków

Kolejnym etapem po otrzymaniu zapytania ofertowego od klienta jest przeprowadzenie badań próbek ścieków. Badania te przeprowadzane są przez wykwalifikowanych pracowników Spółki z wykorzystaniem infrastruktury laboratoryjnej Spółki. Następnie, próbka ścieków podlega oczyszczaniu z zastosowaniem dostępnych metod oczyszczania w celu zidentyfikowania najbardziej efektywnego sposobu oczyszczania ścieków. Pracownicy Spółki opierają się w procesie badań na istniejącej wiedzy, uzyskanej w wyniku działalności badawczej oraz/lub doświadczeń praktycznych, dzięki którym możliwe jest określenie optymalnego procesu oczyszczania dostarczonych przez klienta próbek ścieków.

3) Analiza wykonalności, opracowanie wstępnej koncepcji rozwiązania wraz z budżetem

Po zidentyfikowaniu najbardziej efektywnego sposobu oczyszczania ścieków generowanych przez klienta oraz identyfikacji potrzeby wprowadzenia nowego rozwiązania pracownicy Spółki opracowują wstępną koncepcję wzraz z budżetem potrzebnym do jego realizacji. Decyzja o przyjęciu wstępnej koncepcji podejmowana jest na podstawie wewnętrznych analiz według standardów przyjętych w Spółce. Analiza ta obejmuje możliwość wykonania urządzenia według obowiązujących norm maszynowych oraz indywidualnych potrzeb klienta. Po przeprowadzeniu analizy zespół uzyskuje odpowiedź na zadany problem badawczy. Dokonywana jest ocena efektu ekonomicznego opracowania rozwiązania w porównaniu z wymaganymi środkami finansowymi. Nierzadko na tym etapie powstaje również rysunek 2D oraz model 3D. Rysunek 2D jest przesyłany wraz z ofertą do klienta jako dowód możliwości wykonania zlecenia. Jeżeli zaproponowana koncepcja jest akceptowana przez klienta, kolejnym krokiem jest opracowanie projektu rozwiązania.

Część przygotowanych dla klientów projektów nie jest wdrażanych z uwagi na koszty budowy instalacji bądź inne leżące po stronie klienta niezależne od Spółki czynniki. Zdarza się, że Spółka wykonuje pierwsze fazy projektu, tj. badania próbek ścieków i przygotowuje wstępny projekt i kosztorys instalacji, czasem także kolejne etapy procesu, jeszcze przed zawarciem z klientem umowy ponosząc cały koszt tych działań. W momencie rezygnacji klienta z wdrożenia proponowanego rozwiązania Spółce nie są zwracane z tego tytułu poniesione koszty. Niezależnie jednak od ostatecznego wyniku podjętych prac uzyskana lub wykorzystywana przy prowadzeniu projektów wiedza i wszelkie nakłady związane z jej uzyskaniem lub wykorzystaniem są analizowane, a następnie informacje o nich są wykorzystywane w kolejnych projektach lub mogą zostać wykorzystane w przyszłości (jakkolwiek nie można wykluczyć sytuacji, w której ze względu na swoistość opracowanych rozwiązań może to ostatecznie nie nastąpić).

4) Omówienie założeń konstrukcyjnych

Kolejnym etapem realizacji zamówienia jest omówienie założeń konstrukcyjnych danej instalacji oczyszczalni. Na tym etapie dokonywane są modyfikacje w oparciu o wizję lokalną, a także rozmowy z klientem jak i jego pracownikami.

Nie istnieje typowa oczyszczalnia ścieków. Możliwe jest natomiast wyróżnienie etapów oczyszczania takich jak podczyszczanie mechaniczne, podczyszczanie fizyko-chemiczne, oczyszczanie biologiczne, doczyszczanie. Na każdym z wymienionych etapów stosowane są różne mniej lub bardziej standardowe urządzenia i ich układy.

Podczyszczanie mechaniczne realizowane jest z wykorzystaniem sit, piaskowników, filtrów, osadników, separatorów i im podobnych.

Etap fizyko-chemiczny wymaga zastosowania zbiorników buforowych, układów mieszania i uśredniania ścieków, przygotowania, dystrybucji i dozowania środków chemicznych, flokulatorów, flotatorów, odstojników, osadników, separatorów i reaktorów.

Oczyszczanie biologiczne odbywa się z wykorzystaniem zbiorników, układów mieszania i dystrybucji ścieków, układów napowietrzania, osadników, filtrów, złóż biologicznych, modułów membranowych, itp.

Doczyszczanie obejmuje ultrafiltrację, odwróconą osmozę, dezynfekcję, zaawansowane procesy utleniania i inne podobne metody.

Dodatkowo, urządzenia oczyszczalni łączone są w spójny system przy użyciu aparatury kontrolno-pomiarowej z indywidualnie projektowanym i wykonywanym programem sterowania.

Zaprojektowanie oczyszczalni wymaga doboru odpowiednich etapów i środków ich realizacji w celu dostosowania pod konkretne zapotrzebowanie klienta. Poza doborem, niejednokrotnie modyfikowane są zarówno wielkości i budowa poszczególnych elementów konstrukcyjnych oczyszczalni, ich funkcjonalności i inne cechy.

5) Wykonanie projektu konstrukcyjnego

Biorąc pod uwagę określone założenia, wnioski z dyskusji Spółka wykonuje projekt konstrukcyjny. Po jego wykonaniu, lub w trakcie jego realizacji rozpatrywane są ewentualne zmiany konstrukcyjne, w celu uzyskania poprawności rozwiązań konstrukcyjnych i montażowych. Na tym etapie tworzone są nowe niepowtarzalne rozwiązania konstrukcyjne i techniczne. Etap ten wymaga specjalistycznej wiedzy w zakresie budowy maszyn, automatyki, elektryki, materiałoznawstwa oraz innych czynników, których znajomość będzie wymagana w procesie produkcji. Pracownicy Spółki przygotowują dokładny projekt oczyszczalni obejmujący projekty funkcjonalne budynków, projekty urządzeń oraz pełną dokumentację związaną z oczyszczalnią. Pracownicy Spółki, aby prawidłowo zaprojektować nową instalację oczyszczalni wykorzystują wiedzę i doświadczenie zdobyte przy innych zleceniach, ale każdorazowo dostosowują gotowe elementy projektów pod konkretne zlecenie, zgodnie z indywidualnymi preferencjami każdego klienta bądź też wymaganiami, jakie stawia przed Spółką dany projekt.

6) Wykonanie projektu funkcjonalnego

Kolejnym krokiem po powstaniu rysunków i określeniu optymalnych rozwiązań w danej oczyszczalni jest omówienie projektu funkcjonalnego oczyszczalni. Po ustaleniach stworzone zostąją instrukcje uruchomienia, sterowania i obsługi.

7) Stworzenie listy podzespołów

Po zakończeniu prac i skonkretyzowaniu szczegółów schematów określona zostaje lista podzespołów, która trafia do osoby odpowiedzialnej za zamówienia. Sam wybór podzespołów oraz opis procesu ich dostosowania jako elementu projektowanej instalacji, ma charakter koncepcyjny i twórczy.

8) Obróbka materiałów i surowców

Pracownicy Spółki dostosowują gotowe elementy, materiały i surowce do konkretnego projektu na miejscu w siedzibie Spółki. Obróbka materiałów jest wykonywana przy użyciu szeregu zaawansowanych maszyn CNC takich jak frezarki, tokarki, piły taśmowe, giętarki, wycinarki drutowe jakie znajdują się w siedzibie Spółki.

9) Skompletowanie podzespołów oraz montaż

Po skompletowaniu podzespołów rozpoczyna się kolejny etap - montaż przy udziale pracowników Spółki. W czasie montażu wdrażane są na bieżąco korekty - ich realizacja odbywa się na określonych elementach w zakładzie produkcyjnym Spółki - tym samym na tym etapie korygowany jest projekt oczyszczalni. W przypadku modyfikacji wynikłych ze zmian w trakcie montażu nanoszone są poprawki w wersji elektronicznej projektu.

Po zakończeniu montażu Spółka przekazuje klientowi komplet dokumentacji zawierający następujące elementy:

a.

dokumenty dotyczące instalacji: instrukcja obsługi, zestawienie urządzeń, dziennik podczyszczalni, gwarancja,

b.

raport z testów laboratoryjnych (przeprowadzonych w celu określenia efektywności podczyszczania ścieków chemiczną metodą flokulacji zawiesiny oraz dopasowanie dawek środków chemicznych, pozwalających osiągnąć najlepszy możliwy efekt oczyszczania),

c.

rysunki techniczne projektowanych instalacji oczyszczalni ścieków.

10) Testy

Ostatnim etapem budowy podczyszczalni są próby i weryfikacja działania instalacji. Istotnym elementem tej fazy jest test bezpieczeństwa i efektywności procesu oczyszczania.

Realizowane przez Wnioskodawcę prace mają charakter badawczo-rozwojowy. Powyższe uporządkowane działania Spółka dokonuje poprzez systematyczne budowanie zasobów wiedzy i doświadczenia z zakresu kluczowych produktów i procesów produkcyjnych. W ramach realizowanych projektów zdobywana jest nowa wiedza z zakresu różnego typu instalacji stalowych, systemów oczyszczania i podczyszczania.

Przykładowe projekty realizowane przez Wnioskodawcę:

1) Projekt (...)

W ramach projektu Spółka zaproponowała umieszczenie urządzeń podczyszczających w dwóch osobnych kontenerach. Pierwszy kontener został wyposażony w sito, zbiornik retencyjny i zbiornik osadu poflotacyjnego ze stali nierdzewnej. Drugi kontener wyposażono w system flotacji z układami dozowania chemikaliów. Kompletnie wyposażone w urządzenia technologiczne kontenery dostarczono na przygotowany przez klienta utwardzony teren. Spółka wykonała montaż kontenerów, podłączenie do sieci zewnętrznych i rozruch technologiczny. Dzięki dostarczeniu kompletnie wyposażonych kontenerów, znacznie skrócono czas montażu u klienta oraz uzyskano zadowalające rezultaty podczyszczania.

2) Projekt (...)

Po przeprowadzonych testach podczyszczania. Spółka zaproponowała klientowi układ podczyszczania chemicznego oparty na metodzie Fentona. Zestaw dostarczonych urządzeń i automatyki spełnia rygorystyczne wymogi bezpieczeństwa pracy. Spółka jako jedna z nielicznych na rynku ma odpowiednie doświadczenie i możliwości oferowania systemów, w których przeprowadza się potencjalnie niebezpieczny proces Fentona. Uzyskana bardzo wysoka redukcja zanieczyszczeń umożliwiła odprowadzenie ścieków do kanalizacji miejskiej. Podczyszczone ścieki nie posiadały żadnego zabarwienia, m.in. dzięki wykorzystaniu układu dozowania chemii.

3) Projekt (...)

W celu sprostania postawionym przez klienta wymogom umieszczenia urządzeń na niewielkiej powierzchni terenu i wysokim parametrom ścieków surowych, Spółka zaproponowała zastosowanie reaktora beztlenowego z osadem granulowanym wraz z towarzyszącą instalacją spalania biogazu. Głównym celem podczyszczalni było oczyszczenie ścieków do warunków odprowadzenia do kanalizacji miejskiej.

W tym miejscu wskazać należy, że w ramach prac rozwojowych w Spółce następuje połączenie wyników prac badawczych z wiedzą techniczną w celu wyprodukowania instalacji oczyszczalni i podczyszczalni ścieków spełniających potrzeby klienta. Innymi słowy, prowadzone systematycznie prace opierają się na istniejącej wiedzy, uzyskanej w wyniku działalności badawczej oraz/lub prac rozwojowych i doświadczeń praktycznych.

Nad projektami realizowanymi przez Spółkę w ramach prac opisanych wyżej pracuje zespół wykwalifikowanych pracowników Spółki zatrudnionych na podstawie umowy o pracę. Poniżej zaprezentowano podział i charakterystykę poszczególnych stanowisk wraz z listą obowiązków i zadań przypadających na dane stanowisko. Należy nadmienić, że wskazano jedynie czynności, które są przez Spółkę identyfikowane jako mające charakter badawczo-rozwojowy.

1) Inżynier projektu - prace przygotowawcze związane z realizacją projektów; nadzór nad prawidłowym wykonaniem instalacji wraz z przestrzeganiem przepisów BHP przez pracowników; przygotowanie dokumentacji odbiorowej powykonawczej instalacji koniecznej do przekazania instalacji klientowi.

2) Automatyk - przygotowanie wytycznych do projektu szafy sterowniczej; wybór odpowiedniej dla realizowanego projektu aparatury elektrycznej, kabli zasilających i sterowniczych; tworzenie programowania dla systemów automatyki, sterowników PLC, paneli HMI; wdrażanie rozwiązań technicznych w ramach realizowanych projektów; realizacja uruchomień gotowych systemów i testy systemów automatyki.

3) Konstruktor - obsługa projektowa dotycząca zaprojektowanych jak i nowych urządzeń w firmie; wykonywanie oraz nadzór nad dokumentacją CE do produkowanych wyrobów; nadzór nad prawidłowym wykonywaniem urządzeń wraz z przestrzeganiem przepisów BHP przez pracowników; wprowadzanie zmian usprawniających do istniejących projektów oraz wdrażanie nowych rozwiązań konstrukcyjnych.

4) Projektant - projektowanie obiektów oczyszczalni ścieków; przeprowadzanie wizji w terenie związanym z projektowaniem; dokonywanie uzgodnień dokumentacji w instytucjach koniecznych do projektowania; koordynacja z projektantami branżowymi; zapoznawanie się z nowymi technologiami i wdrażanie nowych rozwiązań do projektowanych obiektów oraz współpraca z pozostałymi komórkami firmy w procesie projektowania.

5) Technolog - udział w doborze technologii, parametrów technicznych i technologicznych; nadzór i prowadzenie prób i testów technologicznych wraz z opracowaniem sprawozdań; nadzór technologiczny nad rozruchami nowych obiektów wraz z opracowaniem sprawozdań z rozruchów; badanie podstawowych parametrów określonych w technologii oraz analiza ich wyników.

6) Pracownicy odpowiedzialni za montaż - wykonywanie pomiarów, prób po montażu i naprawie instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych oraz dokonywanie oceny ich stanu technicznego w zakresie czynności mających charakter prac badawczo-rozwojowych.

7) Pozostali pracownicy - doradztwo techniczne dla klientów oraz przygotowywanie raportów z działań bieżących w zakresie czynności mających charakter prac badawczo-rozwojowych.

Realizacja projektów jest dokumentowana. Dokumentacja dotyczy kosztów realizowanych prac, oraz osiąganych postępów. Dokumentacja zawiera podsumowanie prowadzonych prac, w którym wskazywane są kwestie problematyczne oraz przyjęte rozwiązania mające służyć sprawniejszemu prowadzeniu kolejnych projektów.

Jednocześnie, należy nadmienić, że rozliczanie czasu pracy pracowników realizujących usługi opisane powyżej odbywa się na podstawie ewidencji, w której pracownicy wskazują w jakim przedziale czasowym wykonywali czynności związane z pracami badawczo-rozwojowymi. Dane wynikające z ewidencji czasu pracy są podstawą do stworzenia pełnego raportu, w którym procentowy wskaźnik wyszczególnia czas pracy poszczególnych pracowników poświęcony na działalność związaną z pracami badawczo-rozwojowymi, jak i czas poświęcony na pozostałe czynności nie stanowiące prac objętych zakresem opisanym powyżej. Przyjęty przez Spółkę klucz podziałowy kosztów wynagrodzeń pozwala dokładnie określić poziom wynagrodzeń zasadniczych i premii podlegających odliczeniu w ramach ulgi badawczo-rozwojowej. Tak ustalone koszty są następnie ewidencjonowane przez Spółkę w ramach dodatkowej pozabilansowej ewidencji pomocniczej.

Sposób wynagradzania osób zaangażowanych w prace badawczo-rozwojowe w Spółce (dalej: "Osoby zatrudnione") regulowany jest w zawartych umowach o pracę oraz ustawą z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1320, z późn. zm.; dalej: "Ustawa k.p.").

Zgodnie z umowami o pracę Osobom zatrudnionym przysługuje wynagrodzenie zasadnicze, określone w umowie, oraz inne składniki wynagrodzenia i świadczenia pracownicze. Ponadto, pracownikom pracującym na podstawie umowy o pracę mogą zostać przydzielone premie za ich indywidualną postawę, stopień realizacji założonych celów, szczególne osiągnięcia oraz jakość, terminowość i prawidłowość wykonywania codziennych obowiązków, a także stosunek do pracy i współpracowników. Premie te mają charakter uznaniowy, nie wynikają z regulaminu wynagradzania w Spółce i są związane z całą merytoryczną pracą osób zatrudnionych w Spółce, w tym ich zaangażowaniem w prace badawczo-rozwojowe prowadzone przez Spółkę.

Wszystkie wymienione wyżej składniki wynagrodzenia traktowane są jako przychody podatkowe pracowników ze stosunku pracy i jako takie wykazywane na sporządzanych przez Spółkę jako płatnika deklaracjach podatkowych. Innymi słowy, wszystkie elementy będące przedmiotem niniejszego wniosku traktowane są jako przychody pracowników, o których mowa w art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1128, z późn. zm.; dalej: "Ustawa PIT") i wliczane są do podstawy opodatkowania pracowników, chyba że objęte są zwolnieniem z opodatkowania.

Ze względu na traktowanie wszystkich świadczeń jako przychodu Osób zatrudnionych, od większości z nich Spółka odprowadza składki na ubezpieczenia społeczne. Składki te nie są odprowadzane tylko w przypadkach, w których przepisy dotyczące ubezpieczeń społecznych przewidują zwolnienie z oskładkowania.

Dodatkowo należy zaznaczyć, że Spółka:

- nie prowadzi działalności na terenie specjalnej strefy ekonomicznej na podstawie zezwolenia ani nie została dla niej wydana decyzja o wsparciu, a co za tym idzie, nie korzysta ze zwolnień podatkowych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 34 lub 34a Ustawy CIT,

- na moment składania niniejszego wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej nie posiada statusu centrum badawczo-rozwojowego, o którym mowa w art. 17 ustawy z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 706),

- jako podatnik prowadzący działalność badawczo-rozwojową, który zamierza skorzystać z odliczenia, o którym mowa w art. 18d Ustawy CIT, wyodrębnia w ewidencji, o której mowa w art. 9 ust. 1 Ustawy CIT, koszty działalności badawczo-rozwojowej,

- pokrywa koszty realizacji prowadzonych prac badawczo-rozwojowych ze środków własnych, które nie są/nie będą zwracane w jakiejkolwiek formie i nie zostały odliczone od podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym (w przeciwnym razie Spółka dokona odpowiednich korekt),

- ponoszone przez Spółkę wydatki, które mogą stanowić koszty kwalifikowane w ramach ulgi badawczo-rozwojowej są przez Spółkę zaliczane do kosztów uzyskania przychodów danego roku,

- koszty wynagrodzeń pracowników zaangażowanych w prace badawczo-rozwojowe są zaliczane przez Spółkę do kosztów uzyskania przychodów zgodnie ze szczegółowymi regulacjami Ustawy CIT.

Pytania (ostatecznie sformułowane w uzupełnieniu wniosku z 27 października 2022 r.)

1. Czy wypłacane Osobom zatrudnionym realizującym działalność badawczo-rozwojową wynagrodzenie zasadnicze wraz z narzutami i premie (regulaminowe oraz uznaniowe) w takiej części, w jakiej czas przeznaczony na realizację działalności badawczo-rozwojowej pozostaje w ogólnym czasie pracy Osoby zatrudnionej w danym miesiącu według ustalonej proporcji, w części dotyczącej prac badawczo-rozwojowych związanych z projektami zrealizowanymi (tj. takie, które przeszły przez wszystkie fazy projektu i zostały pomyślne wdrożone przez Spółkę), stanowi dla Wnioskodawcy koszty kwalifikowane, o których mowa w art. 18d ust. 2 pkt 1 Ustawy CIT i może podlegać odliczeniu od podstawy opodatkowania Spółki w ramach stosowania ulgi na prace badawczo-rozwojowe?

2. Czy wypłacane Osobom zatrudnionym realizującym działalność badawczo-rozwojową wynagrodzenie zasadnicze wraz z narzutami i premie (regulaminowe oraz uznaniowe) w takiej części, w jakiej czas przeznaczony na realizację działalności badawczo-rozwojowej pozostaje w ogólnym czasie pracy Osoby zatrudnionej w danym miesiącu według ustalonej proporcji, w części dotyczącej prac badawczo-rozwojowych związanych z projektami niezrealizowanymi (tj. zakończonych w pierwszych fazach projektu), stanowi dla Wnioskodawcy koszty kwalifikowane, o których mowa w art. 18d ust. 2 pkt 1 Ustawy CIT i może podlegać odliczeniu od podstawy opodatkowania Spółki w ramach stosowania ulgi na prace badawczo-rozwojowe?

Państwa stanowisko w sprawie

1. Zdaniem Wnioskodawcy, wypłacane Osobom zatrudnionym realizującym działalność badawczo-rozwojową wynagrodzenie zasadnicze wraz z narzutami i premiami (regulaminowymi oraz uznaniowymi) w takiej części, w jakiej czas przeznaczony na realizację działalności badawczo-rozwojowej pozostaje w ogólnym czasie pracy Osoby zatrudnionej w danym miesiącu według ustalonej proporcji, w części dotyczącej prac badawczo-rozwojowych związanych z projektami zrealizowanymi (tj. takie, które przeszły przez wszystkie fazy projektu i zostały pomyślne wdrożone przez Spółkę), stanowi dla Wnioskodawcy koszty kwalifikowane, o których mowa w art. 18d ust. 2 pkt 1 Ustawy CIT i może podlegać odliczeniu od podstawy opodatkowania Spółki w ramach stosowania ulgi na prace badawczo-rozwojowe.

2. Zdaniem Wnioskodawcy, wypłacane Osobom zatrudnionym realizującym działalność badawczo-rozwojową wynagrodzenie zasadnicze wraz z narzutami i premiami (regulaminowymi oraz uznaniowymi) w takiej części, w jakiej czas przeznaczony na realizację działalności badawczo-rozwojowej pozostaje w ogólnym czasie pracy Osoby zatrudnionej w danym miesiącu według ustalonej proporcji, w części dotyczącej prac badawczo-rozwojowych związanych z projektami niezrealizowanymi (tj. zakończonych w pierwszych fazach projektu), stanowi dla Wnioskodawcy koszty kwalifikowane, o których mowa wr art. 18d ust. 2 pkt 1 Ustawy CIT i może podlegać odliczeniu od podstawy opodatkowania Spółki w ramach stosowania ulgi na prace badawczo-rozwojowe.

UZASADNIENIE stanowiska Wnioskodawcy

Zagadnienia ogólne dotyczące kosztów kwalifikowanych ulgi badawczo-rozwojowej

Na podstawie art. 15 ust. 1 Ustawy CIT, kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów ze źródła przychodów lub w celu zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1. Zgodnie zaś z ust. 6 art. 15m (winno być: "art. 15"), kosztami uzyskania przychodu mogą być również odpisy amortyzacyjne dokonywane zgodnie z art. 16a-16m.

Zgodnie z art. 18d ust. 1 Ustawy CIT, w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2018 r., podatnik uzyskujący przychody inne niż przychody z zysków kapitałowych odlicza od podstawy opodatkowania, ustalonej zgodnie z art. 18, koszty uzyskania przychodów poniesione na działalność badawczo-rozwojową, zwane dalej "kosztami kwalifikowanymi". Kwota odliczenia nie może w roku podatkowym przekraczać kwoty dochodu uzyskanego przez podatnika z przychodów innych niż przychody z zysków kapitałowych.

Za koszty kwalifikowane, w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2018 r., uznaje się zgodnie z art. 18d ust. 2 pkt 1 Ustawy CIT, poniesione w danym miesiącu należności z tytułów, o których mowa w art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 26 Iipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, oraz sfinansowane przez płatnika składki z tytułu tych należności określone w ustawie z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, w takiej części, w jakiej czas przeznaczony na realizację działalności badawczo-rozwojowej pozostaje w ogólnym czasie pracy pracownika w danym miesiącu.

Przepisy obowiązujące od 1 stycznia 2018 r. zostały uzupełnione o ograniczenie, zgodnie z którym poniesione wydatki z tytułu wynagrodzeń pracowniczych oraz sfinansowane przez płatnika składki z tytułu tych należności mogą stanowić koszty kwalifikowane ulgi badawczo-rozwojowej tylko w takiej części, w jakiej czas przeznaczony na realizację działalności badawczo-rozwojowej pozostaje w ogólnym czasie pracy pracownika w danym miesiącu.

Zgodnie z art. 12 ust. 1 Ustawy PIT, do którego odnosi się przytoczony art. 18d ust. 2 pkt 1 Ustawy CIT, za przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej oraz spółdzielczego stosunku pracy uważa się wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne oraz wartość pieniężną świadczeń w naturze bądź ich ekwiwalenty, bez względu na źródło finansowania tych wypłat i świadczeń, a w szczególności: wynagrodzenia zasadnicze, wynagrodzenia za godziny nadliczbowe, różnego rodzaju dodatki, nagrody, ekwiwalenty za niewykorzystany urlop i wszelkie inne kwoty niezależnie od tego, czy ich wysokość została z góry ustalona, a ponadto świadczenia pieniężne ponoszone za pracownika, jak również wartość innych nieodpłatnych świadczeń lub świadczeń częściowo odpłatnych.

Co przy tym istotne, ustawodawca wprowadził wyłącznie trzy warunki uznania kosztów wynikających ze stosunku pracy za koszty kwalifikowane na cele stosowania ulgi badawczo-rozwojowej:

- koszty te muszą stanowić koszty uzyskania przychodów dla pracodawcy,

- koszty muszą dotyczyć pracowników realizujących działalność badawczo-rozwojową podatnika, oraz

- koszty te muszą stanowić dla pracowników należności z tytułów, o których mowa w art. 12 ust. 1 Ustawy PIT.

W ocenie Spółki, przepis ten nie powinien być interpretowany w sposób zawężający, ograniczający koszty kwalifikowane jedynie do wynagrodzeń zasadniczych. Innymi słowy, nieuprawnione i sprzeczne z celem ustawy byłoby uznanie, że składników wynagrodzenia innych niż wynagrodzenie zasadnicze w ogóle w kalkulacji ulgi nie można uwzględnić. Zdaniem Spółki, inne niż wynagrodzenie zasadnicze składniki wynagrodzenia, które spełniają kryterium pochodzenia ze źródła, jakim jest stosunek pracy (art. 12 ust. 1 Ustawy PIT), mogą być uwzględnione w podstawie kalkulacji ulgi badawczo-rozwojowej w takiej samej proporcji, w jakiej na cele tej ulgi uwzględniane jest wynagrodzenie zasadnicze (według proporcji wynikającej z faktycznego przeznaczenia czasu pracy na realizację działalności badawczo-rozwojowej). Przykładowo, jeśli z przyjętego sposobu ustalania rozkładu czasu pracy pracownika wynika, że w danym miesiącu pracownik faktycznie poświęcił na realizację działalności badawczo-rozwojowej 20% przepracowanych przez siebie godzin, to wówczas zarówno wydatki na wynagrodzenie zasadnicze tego pracownika, jak również na inne kwalifikowane składniki wynagrodzenia dotyczące tego miesiąca powinny stanowić koszty kwalifikowane ulgi badawczo-rozwojowej do wysokości 20% kwoty tych wydatków.

W ocenie Spółki, fakt zawarcia w analizowanym przepisie bezpośredniego odwołania do przepisu art. 12 ust. 1 Ustawy PIT, bez żadnego zawężenia jego zakresu wskazuje, że ustawodawca zamierzał uznać za koszty kwalifikowane wszystkie należności objęte zakresem tego przepisu, jednak po zastosowaniu do wypłaconych kwot odpowiedniej proporcji. Innymi słowy, przepisy art. 18d ust. 2 pkt 1 Ustawy CIT, należy odczytywać w ten sposób, że wszystkie należności z tytułu art. 12 ust. 1 Ustawy PIT, wypłacane pracownikom realizującym działalność badawczo-rozwojową mogą stanowić koszty kwalifikowane, po ograniczeniu ich wysokości poprzez zastosowanie odpowiedniego współczynnika proporcji (tj. części, w jakiej czas przeznaczony na realizację działalności badawczo-rozwojowej pozostaje w ogólnym czasie pracy pracownika w danym miesiącu).

W ocenie Spółki, rozstrzygające w tym zakresie jest jedynie faktyczne uczestnictwo pracownika w działalności badawczo-rozwojowej. Zdaniem Wnioskodawcy, wskazana okoliczność ma charakter kluczowy i przesądza ostatecznie o możliwości uznania przez Wnioskodawcę kosztów pracowniczych, o których mowa we wniosku, za koszty kwalifikowane na cele stosowania ulgi badawczo-rozwojowej, określone w art. 18d ust. 2 pkt 1 Ustawy CIT. Innymi słowy, jeśli pracownik zatrudniony jest w celu prowadzenia działalności badawczo-rozwojowej i faktycznie uczestniczy w realizacji tych działań, kosztem kwalifikowanym będą wszystkie składniki wypłacanego mu wynagrodzenia w odpowiedniej proporcji (tj. części, w jakiej czas przeznaczony na realizację działalności badawczo-rozwojowej pozostaje w ogólnym czasie pracy pracownika w danym miesiącu).

Ponadto, jak wskazuje się w orzecznictwie sądów administracyjnych, katalog przychodów ze stosunku pracy określony w art. 12 ust. 1 Ustawy PIT jest wyłącznie przykładowy. O zakwalifikowaniu świadczenia jako przychodu ze stosunku pracy decyduje to, czy określone świadczenie może otrzymać wyłącznie pracownik lub były pracownik, czy również inna osoba niezwiązana tego rodzaju stosunkiem prawnym. Istotnym jest więc to, czy istnieje związek prawny lub faktyczny danego świadczenia ze stosunkiem pracy (tak w: wyroku NSA z 21 sierpnia 2012 r., sygn. akt II FSK 86/1 1; wyroku NSA z 27 kwietnia 2011 r., sygn. akt II FSK 2176/09; wyroku WSA w Warszawie z 4 stycznia 2013 r., sygn. akt III SA/Wa 946/12; por. również wyrok Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z 21 stycznia 2014 r., sygn. akt III AUa 862/13).

Analogiczne stanowisko prezentowane jest przez doktrynę. Jak wskazuje A. Bartosiewicz, "dla kwalifikacji danego przychodu jako przychodu pochodzącego ze stosunku pracy (i stosunków pokrewnych) decydujące znaczenie ma nie nazwa świadczenia czy też tytuł wypłaty, ale przede wszystkim to, z jakiego stosunku jest ono otrzymywane, od kogo pochodzi i na czyją rzecz jest dokonywane. Świadczeniodawcą (dokonującym) wypłaty jest pracodawca, natomiast beneficjentem jest pracownik (ewentualnie były pracownik)." (komentarz do art. 12 w: Bartosiewicz Adam, PIT. Komentarz, wyd. V, LEX 2015).

Biorąc powyższe pod uwagę, w ocenie Spółki, przychodami ze stosunku pracy są wszelkie należności i świadczenia otrzymywane przez pracownika od pracodawcy w związku z wykonywaniem pracy, o ile istnieje związek tego świadczenia z łączącym strony stosunkiem pracy. Wszystkie natomiast wydatki, które dla pracowników stanowią przychody ze stosunku pracy dla Spółki stanowić mogą koszty kwalifikowane w rozumieniu art. 18d ust. 2 pkt 1 Ustawy CIT, w odpowiedniej proporcji (tj. części, w jakiej czas przeznaczony na realizację działalności badawczo-rozwojowej pozostaje w ogólnym czasie pracy pracownika w danym miesiącu) w stanie prawnym obowiązującym od 1 stycznia 2018 r.

Ad. 1 - wynagrodzenie przypadające na zrealizowane projekty

Jak zostało wskazane w stanie faktycznym, Spółka realizuje projekty z zakresu montażu kompleksowych systemów oczyszczania ścieków, które jej zdaniem stanowią działalność badawczo-rozwojową (ocena czy działalność ta stanowi działalność badawczo-rozwojową w rozumieniu przepisów Ustawy CIT jest przedmiotem odrębnego wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej). Do realizacji tej działalności Spółka angażuje Osoby zatrudnione, których zakres obowiązków jest zróżnicowany w zależności od zajmowanego stanowiska (szerzej w stanie faktycznym niniejszego wniosku). Działalność każdego z wymienionych poniżej pracowników przyczynia się do powstania wartości dodanej w postaci realizacji zindywidualizowanych projektów o charakterze twórczym na rzecz klientów.

Projekty realizowane w ramach prac badawczo-rozwojowych są realizowane przez pracowników na następujących stanowiskach:

- inżynier projektu,

- automatyk,

- konstruktor,

- projektant,

- technolog,

- pracownicy działu montażu,

- pracownicy działu spawania,

- pracownicy działu obróbki,

- pozostali pracownicy.

Mając na uwadze brzmienie analizowanych powyżej przepisów, w ocenie Wnioskodawcy, z uwagi na fakt zaangażowania Osób zatrudnionych do projektów badawczo-rozwojowych jest on uprawniony do uznania kosztów wynagrodzenia Osób zatrudnionych za koszty kwalifikowane ulgi badawczo-rozwojowej na podstawie art. 18d ust. 1 Ustawy CIT, w takiej części, w jakiej czas przeznaczony na realizację działalności badawczo-rozwojowej pozostaje w ogólnym czasie pracy Osoby zatrudnionej w danym miesiącu.

Co istotne z perspektywy oceny czy dany pracownik wykonuje działalność badawczo-rozwojową istotne jest jego faktyczne zaangażowanie, a nie przykładowo odpowiednie zapisy umowy o pracę czy też innych wewnętrznych regulaminów. Takie stanowisko jest powszechnie akceptowane przez organy podatkowe w interpretacjach indywidualnych m.in. interpretacji indywidualnej wydanej przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 8 czerwca 2021 r. znak: 2461-IBPB-1-3.4510.103.2017.11.IZ.

Jak wskazano w stanie faktycznym, Spółka prowadzi w systemie ewidencję czasu pracy pozwalającą w dokładny sposób określić faktyczną ilość czasu spędzanego na prace badawczo-rozwojowe przez poszczególne Osoby zatrudnione realizujące prace badawczo-rozwojowe. Raporty z tak prowadzonej ewidencji zawierają podział na działania operacyjne jak i rozwojowe.

Zdaniem Wnioskodawcy, wypłacane Osobom zatrudnionym na podstawie umowy o pracę realizującym działalność badawczo-rozwojową wynagrodzenia zasadnicze stanowią należności z tytułu, o którym mowa w art. 12 ust. 1 Ustawy PIT. Przepis ten bowiem wprost stanowi, że przychodem ze stosunku pracy są w szczególności m.in. wynagrodzenia zasadnicze. Biorąc pod uwagę powyższe, w opinii Spółki, wynagrodzenie zasadnicze stanowi dla pracowników Spółki wynagrodzenie ze stosunku pracy. Ponadto, konieczność wypłaty wynagrodzenia zasadniczego za pracę jest podstawowym obowiązkiem pracodawcy, uregulowanym przez szereg przepisów Ustawy Kodeks Pracy.

W związku z tym wypłacane pracownikom Wnioskodawcy realizującym działalność badawczo-rozwojową wynagrodzenie zasadnicze wraz ze sfinansowanymi przez Spółkę składkami z tytułu tych należności określonych w ustawie z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych w takiej części, w jakiej czas przeznaczony na realizację działalności badawczo-rozwojowej pozostaje w ogólnym czasie pracy pracownika w danym miesiącu według ustalonej proporcji, stanowi dla Wnioskodawcy koszty kwalifikowane, o których mowa w art. 18d ust. 2 pkt 1 Ustawy CIT i może podlegać odliczeniu od podstawy opodatkowania Spółki w ramach stosowania ulgi badawczo-rozwojowej.

Zgodnie z art. 12 ust. 1 Ustawy PIT, za przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej oraz spółdzielczego stosunku pracy uważa się w szczególności nagrody. Nie zostało w tym przepisie doprecyzowane, czy w przepisie tym mowa jest o nagrodach okolicznościowych i motywacyjnych, czy np. nagrodach związanych z przeprowadzanymi wewnątrzzakładowymi konkursami.

Powinność przyznawania wyróżniającym się pracownikom nagród została uregulowana w przepisach Ustawy k.p. Zgodnie z art. 105 tej ustawy, pracownikom, którzy przez wzorowe wypełnianie swoich obowiązków, przejawianie inicjatywy w pracy i podnoszenie jej wydajności oraz jakości przyczyniają się szczególnie do wykonywania zadań zakładu, mogą być przyznawane nagrody i wyróżnienia. Z tego względu, zdaniem Spółki, nie powinno być wątpliwości, że nagrody przyznawane wyróżniającym się pracownikom stanowią dla tych pracowników przychód ze stosunku pracy, bez względu na to, czy na cele wewnętrzne świadczenie takie nazywane jest nagrodą, czy też premią.

Ponadto, jak wskazuje się w doktrynie, umieszczone w przywołanym przepisie pojęcie "nagrody" powinno być rozumiane szeroko i dotyczy zarówno nagród regulaminowych, jak również uznaniowych: "Pracownicy mogą otrzymywać od pracodawców różnego rodzaju nagrody pieniężne. Mogą one mieć charakter okolicznościowy, incydentalny, lecz zasady ich wypłacania mogą być również stałe, określane w układach zbiorowych czy też przepisach wewnątrzzakładowych. Nagrody pieniężne, o których mowa, stanowią przychód ze stosunku pracy. " (Komentarz do art. 12 w: Bartosiewicz Adam, PIT. Komentarz, wyd. V, LEX 2015).

Biorąc pod uwagę cel omawianego przepisu, zgodnie z którym, jak już wyżej wskazywano, wszelkie świadczenia uzyskiwane przez pracownika od pracodawcy w związku z łączącym strony stosunkiem pracy powinny stanowić przychody pracownika ze stosunku pracy, w opinii Spółki, również premie (zarówno regulaminowe, jak i uznaniowe) powinny zostać uznane za przychód pracowników, o którym mowa w art. 12 ust. 1 Ustawy PIT, a zatem Spółka będzie mogła uznać takie świadczenia za koszty kwalifikowane w rozumieniu art. 18d ust. 2 pkt 1 Ustawy CIT, o ile będą one dotyczyły pracowników zatrudnionych w celu prowadzenia działalności badawczo-rozwojowej.

Premie nie zostały wprawdzie uregulowane przepisami Ustawy k.p., jednak ich cel jest analogiczny jak w przypadku nagród: mają motywować pracowników lub nagradzać za zaangażowanie. Rozróżnia się dwa rodzaje premii: premie regulaminowe oraz uznaniowe. Różnica polega na tym, że premie regulaminowe wynikają z obowiązujących u pracodawcy aktów wewnętrznych, takich jak regulamin wynagradzania bądź premiowania, natomiast premia uznaniowa zależy od dyskrecjonalnego uznania pracodawcy. W tym zakresie premie uznaniowe swoim charakterem zbliżone są do nagród. Premie pracownicze zawsze nierozerwalnie związane są ze stosunkiem pracy i w większości zależą od jakości świadczonej przez pracowników pracy. Mogą mieć również charakter motywacyjny. Stanowią one dodatkowy składnik wynagrodzenia, nawet jeśli ich wysokość zależy od uznania pracodawcy.

W związku z powyższym, zdaniem Spółki, przy interpretowaniu omawianych przepisów premie i nagrody powinny być traktowane analogicznie.

Należy zauważyć, że również organy podatkowe w wydawanych interpretacjach podatkowych zgodnie uznają, że premie, bez względu na to, czy mają uznaniowy czy też regulaminowy charakter, stanowią dla pracowników przychód z art. 12 ust. 1 Ustawy PIT. Przykładowo, Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji z 9 kwietnia 2015 r., znak IPPB5/4510-46/15-2/KS uznał za prawidłowe następujące stanowisko wnioskodawcy: "Zgodnie z Systemem motywacji wprowadzonym na podstawie ZUZP obowiązującym w Spółce, poza wynagrodzeniem zasadniczym, pracownicy uprawnieni są do otrzymania premii okresowych, których przyznanie wymaga spełnienia określonych warunków, opisanych w stanie faktycznym do niniejszego wniosku. W konsekwencji, premia okresowa jest elementem dodatkowym do wynagrodzenia zasadniczego, mieszczącym się w katalogu art. 12 ust. 1 Ustawy PIT. " Za taką kwalifikacją premii pracowniczych opowiedział się również Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji z 9 kwietnia 2015 r., znak IPPB5/4510-46/15-2/KS oraz w interpretacji z 14 marca 2014 r., znak IPPB5/423-1037/13-2/AS, jak również Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi w interpretacji z 28 listopada 2012 r., znak IPTPB1/415-539/12-2/MD.

Ponadto, Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji z 15 kwietnia 2021 r., sygn. 0111-KDIB1-3.4010.75.2021.2.APO uznał za prawidłowe następujące stanowisko wnioskodawcy: "Wynagrodzenia Pracowników bezpośrednio wykonujących prace w ramach Działalności B+R wraz z ich pochodnymi, w tym premie zadaniowe, wynagrodzenie za nadgodziny, nagrody uznaniowe, nagrody regulaminowe, koszty benefitów i świadczeń o charakterze niepieniężnym stanowią koszty kwalifikowane."

Podobne stanowisko zaakceptował Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z 26 maja 2021 r. sygn. 0111-KDIB1-3.4010.167.2021.1.JKU, w której stwierdził, że "wypłacane pracownikom Wnioskodawcy realizującym prace badawczo-rozwojowe, wynagrodzenia zasadnicze oraz za wynagrodzenia za nadgodziny, premie, bonusy i nagrody, diety i inne należności za czas podróży służbowej, a także wydatki związane z zapewnieniem pracownikom innych świadczeń o charakterze niepieniężnym (ubezpieczenie na życie, karnety sportowe, lekcje języka angielskiego, ilp.) mogą stanowić dla Wnioskodawcy koszty kwalifikowane, o których mowa w art. 18d ust. 2 pkt 1 uCIT, w takiej części, w jakiej czas przeznaczony na realizację działalności badawczo-rozwojowej pozostaje w ogólnym czasie pracy pracownika w danym miesiącu według ustalonej proporcji i mogą podlegać odliczeniu od podstawy opodatkowania Spółki w ramach stosowania ulgi na prace badawczo-rozwojowe. "

W odniesieniu zaś do momentu ujęcia omawianych premii w kosztach uzyskania przychodów, Spółka wskazuje, że odliczenia dokonuje się w zeznaniu za rok podatkowy, w którym poniesiono koszty kwalifikowane. W przypadku, gdy podatnik poniósł za rok podatkowy stratę albo wielkość dochodu podatnika jest niższa od kwoty przysługujących mu odliczeń, odliczenia - odpowiednio w całej kwocie lub w pozostałej części - dokonuje się w zeznaniach za kolejno następujące po sobie sześć lat podatkowych następujących bezpośrednio po roku, w którym podatnik skorzystał lub miał prawo skorzystać z odliczenia (art. 18d ust. 8 Ustawy CIT).

Zatem, moment zaliczenia (potrącenia) wydatków dotyczących działalności badawczo-rozwojowej do kosztów uzyskania przychodów decyduje o momencie, w którym podatnik uprawniony jest do skorzystania z ulgi na działalność badawczo-rozwojową w związku z ponoszonymi kosztami (spełniającymi warunki klasyfikacji jako koszty kwalifikowane w ramach powyższej ulgi).

Podsumowując, zdaniem Wnioskodawcy, wynagrodzenie zasadnicze wraz narzutami i premiami (regulaminowe i uznaniowe) wypłacane Osobom zatrudnionym realizującym działalność badawczo-rozwojową premie w takiej części, w jakiej czas przeznaczony na realizację działalności badawczo-rozwojowej pozostaje w ogólnym czasie pracy Osób zatrudnionych w danym miesiącu według ustalonej proporcji, stanowią dla Wnioskodawcy koszty kwalifikowane, o których mowa w art. 18d ust. 2 pkt 1 Ustawy CIT i mogą podlegać odliczeniu od podstawy opodatkowania Spółki w ramach stosowania ulgi na prace badawczo-rozwojowe w okresie, za który te wynagrodzenia i premie są należne i stają się kosztem uzyskania przychodów dla Spółki.

Ad. 2 - koszty wynagrodzeń w części odpowiadającej zaangażowaniu pracowników w prace badawczo-rozwojowe w ramach projektów, które z różnych względów biznesowych lub technologicznych zostały zaniechane

Wnioskodawca stoi na stanowisku, że w przypadku niezrealizowania projektu tj. przerwania go w momencie realizacji pierwszych faz projektu, kiedy to nie dochodzi jeszcze do zawarcia formalnej umowy z klientem, koszty wynagrodzeń wraz z narzutami i premie przyznane za pracę w ramach takiego projektu również mogą stanowić koszty kwalifikowane w myśl art. 18d ust. 2 pkt 1 Ustawy CIT.

Zgodnie z brzmieniem art. 4a pkt 26 Ustawy CIT, przez działalność badawczo-rozwojową należy rozumieć działalność twórczą obejmującą badania naukowe lub prace rozwojowe, podejmowaną w sposób systematyczny w celu zwiększenia zasobów wiedzy oraz wykorzystania zasobów wiedzy do tworzenia nowych zastosowań.

Ustawodawca wprowadził definicję działalności badawczo-rozwojowej w art. 4a pkt 26 Ustawy CIT, zgodnie z którą przez działalność badawczo-rozwojową, należy rozumieć działalność twórczą obejmującą badania naukowe lub prace rozwojowe, podejmowaną w sposób systematyczny w celu zwiększenia zasobów wiedzy oraz wykorzystania zasobów wiedzy do tworzenia nowych zastosowań.

Należy jednocześnie wskazać, że definicji prac badawczo-rozwojowych zawartej w Ustawie CIT nie należy interpretować zawężające, na przykład uzależniając zakwalifikowanie wydatków do kosztów kwalifikowanych od powodzenia prac badawczo-rozwojowych. Ustawodawca w ramach art. 4a ust. 26 Ustawy CIT, wskazał zamknięty katalog kryteriów jakie Wnioskodawca powinien spełnić, by móc skorzystać z ulgi. Przepis nie wskazuje, by pomyślne zrealizowanie prac badawczo-rozwojowych było warunkiem sine qua non uprawniającym do skorzystania z preferencji podatkowej. Za prace o charakterze badawczo-rozwojowym można więc również uznać prace, które w ostatecznym rozrachunku nie zakończyły zgodnie z oczekiwaniami podmiotu je prowadzącego. Powyższą argumentację można również spotkać między innymi w stanowisku Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej nr 0111-KDIB1-3.4010.89.2018.2.IZ z 11 maja 2018 r., w której organ sam wskazuje na pierwszeństwo wykładni językowej w doktrynie orzeczniczej: "Dokonując analizy art. 18d ust. 2 w zw. z art. 18d ust. 1 u.p.d.o.p., należy zauważyć, że w orzecznictwie oraz w piśmiennictwie ukształtowanyjest pogląd, w myśl którego przepisy prawa podatkowego należy wykładać ściśle i zgodnie z ich literalnym brzmieniem, a jedynie w sytuacjach wątpliwych, gdy językowa wykładnia nie doprowadza do ustalenia jednoznacznej treści normy prawnej, należy skorzystać z innych metod wykładni w taki sposób, by wyinterpretowana norma spójna była z innymi normami skorelowanymi, jak również by jednocześnie w pełni odzwierciedlała intencje racjonalnego ustawodawcy i nie była sprzeczna z przepisami rangi konstytucyjnej. Zasada prymatu wykładni językowej szczególnego znaczenia nabiera, gdy interpretowane przepisy dotyczą ulg i zwolnień podatkowych. Stanowisko to ma swoje oparcie przede wszystkim w założeniu, że źródłem wiedzy, zarówno dla podatnika, jak i organów stosujących prawo, jest i zawsze będzie tylko językowe znaczenie norm prawnych, albowiem przekaz językowy rozumiany jako możliwy sens słów jest powszechną metodą komunikowania się ustawodawcy z podatnikiem i organami stosującymi prawo. Literalne brzmienie cytowanego powyżej art. 18d ust. 1 u.p.d.o.p., jest jasne i wynika z niego, że od podstawy opodatkowania odliczyć można koszty uzyskania przychodów poniesione przez podatnika w ramach działalności badawczo-rozwojowej."

Jednocześnie, w przytoczonym powyżej piśmie organ wskazuje na fakt, że warunkiem uprawniającym do skorzystania z ulgi jest konieczność wykazania, że pracownik swój czas pracy spędził realizując projekt badawczo-rozwojowy. W tym celu konieczne jest prowadzenie ewidencji pracowniczej, natomiast ukończenie pomyślnie prac nie jest więc kryterium warunkującym możliwość skorzystania z ulgi.

W kwestii niezakończonych projektów badawczo-rozwojowych wypowiedział się Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacjach indywidualnych prawa podatkowego potwierdzając jednocześnie zasadność stanowiska Wnioskodawcy:

- z 4 marca 2022 r. znak: 0111-KDIB1-3.4010.709.2021.2.PC, wskazując, że "Odnosząc się do pytania nr 3, należy podkreślić, że ustawodawca nie wyłączył wskazanych wydatków z katalogu kosztów kwalifikowanych. W szczególności, zaniechanie bądź zakończenie z negatywnym rezultatem Projektu B+R nie pozbawia takiego projektu cech działalności badawczo-rozwojowej w rozumieniu u.p.d.o.p. Pomimo zakończenia danego Projektu B+R zaniechaniem prac bądź ich ukończeniem ze skutkiem negatywnym, taki projekt również przyczynia się do rozwoju działalności innowacyjnej w Spółce. Prowadzone w ramach takiego projektu prace, mimo braku sukcesu w postaci opracowania nowego produktu dającego się bezpośrednio skomercjalizować, dają odpowiedź na pytanie o możliwość zastosowania określonych rozwiązań oraz usuwają niepewność badawczą. Zaniechane lub zakończone ze skutkiem negatywnych projekty zwiększają zatem zasób wiedzy, który może zostać wykorzystany w prowadzonej działalności. Wydatki poniesione przez Spółkę w celu realizacji Projektów B+R, które z różnych względów biznesowych lub technologicznych zostały zawieszone lub zaniechane lub których wynik był negatywny, mogą zostać uznane za koszty kwalifikowane, w rozumieniu art. 18d ust. 2 u.p.d.o.p. i odliczone od podstawy opodatkowania na podstawie art. 18d ust. 1 u.p.d.o.p."

- z 2 lipca 2020 r. znak: nr 0114-KDIP2-1.4010.133.2020.2.JS, uznając, że "ustawodawca nie wyłączył wydatków poniesionych w celu realizacji Projektów B+R, które zostały zawieszone lub zaniechane lub których wynik był negatywny, z kosztów kwalifikowanych. W przypadku zawieszenia prac, ich zaniechania lub których wynik był negatywny, nie pozbawia zatem Spółki prawa do zaliczenia poniesionych Kosztów B+R do kosztów kwalifikowanych. Biorąc pod uwagę powyższe, stwierdzić należy, że w rozpatrywanej sprawie, wydatki Spółki związane z pracami B+R, które są/będą zawieszone, zaniechane lub których wynik był/jest/będzie negatywny mogą być uznane za koszty kwalifikowane, o których mowa w art. 18d ust. 2-3 u.p.d.o.p.",

- z 13 września 2019 r. znak: 0111-KDIB1-3.4010.363.2019.1.MO w której uznał stanowisko podatnika zgodnie z którym koszty związane z działalnością B+R (w tym w zakresie prac B+R nad Nowymi produktami, Ładowarką i Rozwijanymi produktami) w jakim dotyczą rozpoczętych prac B+R nad danym projektem oraz wydatki poniesione na prace B+R zaniechane z uwagi na niespełnienie założeń projektowych lub oczekiwań rynku, które ujmowane są jako koszty jednorazowo, w zakresie, w jakim nie zostały Wnioskodawczym zwrócone w jakiejkolwiek formie stanowią koszty kwalifikowane podlegające odliczeniu na podstawie art. 18d ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych za prawidłowe,

- z 1 grudnia 2017 r. znak: 0111-KDIB1-3.4010.339.2017.1.MBD, w której stwierdził, że "odnosząc powołane wcześniej przepisy do przedstawionego przez Wnioskodawcę stanu faktycznego należy stwierdzić, że koszty prac rozwojowych, których dalsze kontynuowanie zostało przez zarząd Spółki zaniechane oraz prac zakończonych ze skutkiem negatywnym, można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów jednorazowo w roku podatkowym, w którym zostały zakończone ".

Podsumowując, zdaniem Wnioskodawcy, wynagrodzenie zasadnicze wraz narzutami i premie (regulaminowe i uznaniowe) wypłacane Osobom zatrudnionym realizującym działalność badawczo-rozwojową w takiej części, w jakiej czas przeznaczony na realizację działalności badawczo-rozwojowej pozostaje w ogólnym czasie pracy Osób zatrudnionych w danym miesiącu według ustalonej proporcji, w części dotyczącej prac badawczo-rozwojowych związanych z projektami niezrealizowanymi (tj. zakończonych w pierwszych fazach projektu), stanowią dla Wnioskodawcy koszty kwalifikowane, o których mowa w art. 18d ust. 2 pkt 1 Ustawy CIT i podlegają odliczeniu od podstawy opodatkowania Spółki w ramach stosowania ulgi na prace badawczo-rozwojowe w okresie, za który te wynagrodzenia i premie są należne i stają się kosztem uzyskania przychodów dla Spółki.

Ocena stanowiska

Stanowisko, które przedstawili Państwo we wniosku jest prawidłowe.

UZASADNIENIE interpretacji indywidualnej

Zgodnie z art. 18d ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1800 z późn. zm., dalej: "u.p.d.o.p."):

od podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych podatnik uzyskujący przychody inne niż przychody z zysków kapitałowych odlicza koszty uzyskania przychodów poniesione na działalność badawczo-rozwojową, zwane dalej "kosztami kwalifikowanymi".

Rodzaje kosztów kwalifikowanych podlegających odliczeniu w ramach ulgi na działalność badawczo-rozwojową zostały wymienione w art. 18d ust. 2-3 u.p.d.o.p.

Na podstawie art. 18d ust. 2 pkt 1 u.p.d.o.p., za koszty kwalifikowane uznaje się: 1) poniesione w danym miesiącu należności z tytułów, o których mowa w art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, oraz sfinansowane przez płatnika składki z tytułu tych należności określone w ustawie z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, w takiej części, w jakiej czas przeznaczony na realizację działalności badawczo-rozwojowej pozostaje w ogólnym czasie pracy pracownika w danym miesiącu.

Zgodnie z art. 18d ust. 5 u.p.d.o.p.:

koszty kwalifikowane podlegają odliczeniu, jeżeli nie zostały podatnikowi zwrócone w jakiejkolwiek formie lub nie zostały odliczone od podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym.

Natomiast, zgodnie z treścią art. 18d ust. 6 u.p.d.o.p.:

podatnikowi, który w roku podatkowym prowadził działalność na terenie specjalnej strefy ekonomicznej na podstawie zezwolenia, prawo do odliczenia przysługuje jedynie w odniesieniu do kosztów kwalifikowanych, które nie są przez podatnika uwzględniane w kalkulacji dochodu zwolnionego z podatku na podstawie zezwolenia.

Z art. 18d ust. 7 u.p.d.o.p. wynika, że kwota kosztów kwalifikowanych nie może przekroczyć:

1.

w przypadku gdy podatnik, o którym mowa w ust. 3a, jest mikroprzedsiębiorcą, małym lub średnim przedsiębiorcą, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców - 200% kosztów, o których mowa w ust. 2-3a;

2.

w przypadku pozostałych podatników, o których mowa w ust. 3a-200% kosztów, o których mowa w ust. 2 pkt 1-4a i ust. 2a-3a, oraz 100% kosztów, o których mowa w ust. 2 pkt 5;

3.

w przypadku pozostałych podatników - 100% kosztów, o których mowa w ust. 2 pkt 2-5, ust. 2a i 3, oraz 200% kosztów, o których mowa w ust. 2 pkt 1 i 1a.

Według brzmienia art. 18d ust. 8 u.p.d.o.p.:

odliczenia dokonuje się w zeznaniu za rok podatkowy, w którym poniesiono koszty kwalifikowane. W przypadku gdy podatnik poniósł za rok podatkowy stratę albo wielkość dochodu podatnika jest niższa od kwoty przysługujących mu odliczeń, odliczenia - odpowiednio w całej kwocie lub w pozostałej części - dokonuje się w zeznaniach za kolejno następujące po sobie sześć lat podatkowych następujących bezpośrednio po roku, w którym podatnik skorzystał lub miał prawo skorzystać z odliczenia. Dokonując odliczenia, o którym mowa w zdaniu drugim, uwzględnia się kwoty pomniejszeń, o których mowa w art. 18db ust. 1.

Należy także zwrócić uwagę na brzmienie przepisu art. 9 ust. 1b u.p.d.o.p., zgodnie z którym:

podatnicy prowadzący działalność badawczo-rozwojową, którzy zamierzają skorzystać z odliczenia, o którym mowa w art. 18d, są obowiązani w ewidencji, o której mowa w ust. 1, wyodrębnić koszty działalności badawczo-rozwojowej.

Mając na uwadze powołane powyżej przepisy należy stwierdzić, że aby podatnikowi podatku dochodowego od osób prawnych przysługiwało prawo odliczenia w zeznaniu podatkowym kosztów kwalifikowanych poniesionych w danym roku podatkowym powinny być łącznie spełnione następujące warunki:

1.

podatnik poniósł koszty na działalność badawczo-rozwojową,

2.

koszty na działalność badawczo-rozwojową stanowiły dla podatnika koszty uzyskania przychodów w rozumieniu u.p.d.o.p.,

3.

koszty na działalność badawczo-rozwojową mieszczą się w zamkniętym katalogu kosztów kwalifikowanych określonym przepisami art. 18d ust. 2-3 u.p.d.o.p.,

4.

ww. koszty uzyskania przychodów stanowiły koszty kwalifikowane w rozumieniu u.p.d.o.p., przy czym, jeżeli koszty kwalifikowane zostały poniesione w ramach badań podstawowych, badania te były prowadzone na podstawie umowy lub porozumienia z jednostką naukową w rozumieniu odrębnych przepisów,

5.

jeżeli w roku podatkowym prowadził działalność na terenie specjalnej strefy ekonomicznej na podstawie zezwolenia/decyzji o wsparciu, prawo do odliczenia przysługuje jedynie w odniesieniu do kosztów kwalifikowanych, które nie są przez podatnika uwzględniane w kalkulacji dochodu zwolnionego z podatku na podstawie zezwolenia/decyzji o wsparciu,

6.

w ewidencji, o której mowa w art. 9 ust. 1b u.p.d.o.p., podatnik wyodrębnił koszty działalności badawczo-rozwojowej,

7.

podatnik wykazał w zeznaniu podatkowym koszty kwalifikowane podlegające odliczeniu,

8.

kwota odliczonych kosztów kwalifikowanych nie przekroczyła limitów określonych w u.p.d.o.p.,

9.

koszty kwalifikowane nie zostały zwrócone podatnikowi w jakiejkolwiek formie lub nie zostały odliczone od podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym.

Przepisy podatkowe dają możliwość uznania za koszty kwalifikowane m.in. należności z tytułu wynagrodzeń pracownika, który realizuje wskazany cel, tj. wykonuje prace badawczo-rozwojowe. Istotne jest aby pracownik faktycznie wykonywał zadania będące realizacją prac badawczo-rozwojowych, wówczas wynagrodzenie takiego pracownika oraz koszty świadczeń poniesionych na jego rzecz będą mogły stanowić dla Wnioskodawcy koszt kwalifikowany w całości.

Zatem, w przypadku gdy pracownik w ramach świadczonej pracy wykonuje obowiązki nie tylko związane z działalnością badawczo-rozwojową, zasadnym jest wyodrębnienie (wyłączenie z ulgi badawczo-rozwojowej) tej części wynagrodzenia oraz świadczeń wypłaconych pracownikom zajmującym się działalnością badawczo-rozwojową, a także składek od tych przychodów, określonych w ustawie z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, która nie jest związana z realizacją działalności badawczo-rozwojowej.

Należy w tym miejscu zauważyć, że ustawodawca w treści art. 18d ust. 2 pkt 1 u.p.d.o.p., odnosi się do czasu pracy przeznaczonego na realizację działalności badawczo-rozwojowej, a zatem do czasu faktycznie poświęconego na ten cel.

Stosownie do art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1128, dalej: "u.p.d.o.f."):

za przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej oraz spółdzielczego stosunku pracy uważa się wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne oraz wartość pieniężną świadczeń w naturze bądź ich ekwiwalenty, bez względu na źródło finansowania tych wypłat i świadczeń, a w szczególności: wynagrodzenia zasadnicze, wynagrodzenia za godziny nadliczbowe, różnego rodzaju dodatki, nagrody, ekwiwalenty za niewykorzystany urlop i wszelkie inne kwoty niezależnie od tego, czy ich wysokość została z góry ustalona, a ponadto świadczenia pieniężne ponoszone za pracownika, jak również wartość innych nieodpłatnych świadczeń lub świadczeń częściowo odpłatnych.

W tym miejscu zauważyć należy, że wynagrodzenia zasadnicze, wynagrodzenia za godziny nadliczbowe, różnego rodzaju dodatki i nagrody zostały wymienione wprost w art. 12 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, jako przychody ze stosunku pracy, a zatem mieszczą się w katalogu kosztów kwalifikowanych, o których mowa w art. 18d ust. 2 pkt 1 u.p.d.o.p.

Natomiast, użyty w art. 12 ust. 1 u.p.d.o.f., zwrot "w szczególności" oznacza, że poszczególne kategorie przychodów zostały wymienione jedynie przykładowo. Zatem, ww. katalog jest katalogiem otwartym. Przychodem ze stosunku pracy i stosunków pokrewnych są więc wszelkiego rodzaju wypłaty i świadczenia skutkujące u podatnika powstaniem przysporzenia majątkowego, mające swoje źródło w łączącym pracownika z pracodawcą stosunku pracy lub stosunku pokrewnym.

Należy podkreślić, że ustawodawca nie narzucił przedsiębiorcom formy podziału/wyodrębnienia. Wybór sposobu udokumentowania tych wydatków pozostawiony został podatnikom, którzy prowadzą działalność badawczo-rozwojową. Dlatego, wskazane jest, aby dla celów dowodowych, ewidencja czasu pracy, poświęconego przez pracowników na działalność badawczo-rozwojową, była prowadzona przez podatnika korzystającego z ulgi.

Dodatkowo wskazać należy, że w komunikacie Ministerstwa Finansów z dnia 18 maja 2017 r. o Uldze B+R zostało wyraźnie wskazane, że (...) prowadzenie tego rodzaju ewidencji przewidziane jest wprost w propozycji legislacyjnej przedstawionej w "projekcie ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego działalności innowacyjnej". Ustawodawca proponuje tam, aby wynagrodzenia i składki stanowiły koszty kwalifikowane (stanowiące bazę do wyliczenia ulgi B+R) - w takiej części, w jakiej czas przeznaczony na realizację działalności badawczo-rozwojowej pozostaje w ogólnym czasie pracownika (...).

Należy zauważyć, że pojęcie czasu pracy przeznaczonego na realizację działalności badawczo-rozwojowej, o którym mowa w art. 18d ust. 2 pkt 1 u.p.d.o.p., odnosi się do czasu faktycznie poświęconego. Zatem, odliczeniu nie będą podlegały kwoty wynagrodzeń oraz składek proporcjonalnie przypisanych do dni nieobecności pracownika tj. wynagrodzeń za czas choroby/innej usprawiedliwionej absencji czy też urlopu wypoczynkowego oraz wynagrodzenie za inne zwolnienia od pracy. W takiej sytuacji zasadnym jest wyodrębnienie (wyłączenie z ulgi badawczo-rozwojowej) tej części wynagrodzenia oraz świadczeń wypłaconych pracownikom zajmującym się działalnością badawczo-rozwojową, a także składek od tych należności, określonych w ustawie z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, które nie są związane z realizacją działalności badawczo-rozwojowej.

Zgodnie z powyższymi wyjaśnieniami wydatki wskazane we wniosku stanowiące należności z tyt. wynagrodzeń i innych kosztów pracowniczych, o których mowa w art. 12 ust. 1 u.p.d.o.f., wypłacane w związku z prowadzoną przez Wnioskodawcę działalnością badawczo-rozwojową, będą stanowiły koszty kwalifikowane, o których mowa w art. 18d ust. 2 pkt 1 u.p.d.o.p., w proporcji czasu pracy poświęconego przez danego pracownika na realizację działalności B+R w ogólnym czasie pracy tego pracownika w danym miesiącu.

Mając powyższe na uwadze, należy zatem przyjąć, że to faktyczne wykonywanie określonych czynności w zakresie działalności badawczo-rozwojowej przesądza o tym, czy wynagrodzenie oraz składki od wynagrodzenia (w całości lub w części) stanowią koszt kwalifikowany, o którym mowa w art. 18d ust. 2 pkt 1 u.p.d.o.p.

Oznacza to, że poniesione koszty pracownicze mogą stanowić koszty kwalifikowane, o których mowa w art. 18d ust. 2 pkt 1 u.p.d.o.p., w takiej części, w jakiej czas przeznaczony na realizację działalności badawczo-rozwojowej pozostaje w ogólnym czasie pracy pracownika w danym miesiącu (okresie rozliczeniowym).

Odnosząc cytowane powyżej przepisy oraz wyjaśnienia do przedstawionego opisu stanu faktycznego wskazać należy, że wynagrodzenie zasadnicze wraz z narzutami i premie (regulaminowe oraz uznaniowe) w takiej części, w jakiej czas przeznaczony na realizację działalności badawczo-rozwojowej pozostaje w ogólnym czasie pracy Osoby zatrudnionej w danym miesiącu według ustalonej proporcji może stanowić koszty kwalifikowane, niezależnie od końcowego rezultatu prowadzonych prac.

W ocenie tut. Organu, możecie zatem Państwo zaliczyć do kosztów kwalifikowanych o których mowa w art. 18d ust. 2 pkt 1 u.p.d.o.p., wymienione w opisie stanu faktycznego wydatki na wynagrodzenie zasadnicze wraz z narzutami i premie (regulaminowe oraz uznaniowe) w takiej części, w jakiej czas przeznaczony na realizację działalności badawczo-rozwojowej pozostaje w ogólnym czasie pracy Osoby zatrudnionej w danym miesiącu według ustalonej proporcji, również w przypadku, gdy projekty z różnych względów biznesowych lub technologicznych zostały zaniechane.

Reasumując, Państwa stanowisko w zakresie ustalenia, czy:

- wypłacane Osobom zatrudnionym realizującym działalność badawczo-rozwojową wynagrodzenie zasadnicze wraz z narzutami i premie (regulaminowe oraz uznaniowe) w takiej części, w jakiej czas przeznaczony na realizację działalności badawczo-rozwojowej pozostaje w ogólnym czasie pracy Osoby zatrudnionej w danym miesiącu według ustalonej proporcji, w części dotyczącej prac badawczo-rozwojowych związanych z projektami zrealizowanymi (tj. takie, które przeszły przez wszystkie fazy projektu i zostały pomyślne wdrożone przez Spółkę), stanowi dla Wnioskodawcy koszty kwalifikowane, o których mowa w art. 18d ust. 2 pkt 1 u.p.d.o.p. i może podlegać odliczeniu od podstawy opodatkowania Spółki w ramach stosowania ulgi na prace badawczo-rozwojowe,

- wypłacane Osobom zatrudnionym realizującym działalność badawczo-rozwojową wynagrodzenie zasadnicze wraz z narzutami i premie (regulaminowe oraz uznaniowe) w takiej części, w jakiej czas przeznaczony na realizację działalności badawczo-rozwojowej pozostaje w ogólnym czasie pracy Osoby zatrudnionej w danym miesiącu według ustalonej proporcji, w części dotyczącej prac badawczo-rozwojowych związanych z projektami niezrealizowanymi (tj. zakończonych w pierwszych fazach projektu), stanowi dla Wnioskodawcy koszty kwalifikowane, o których mowa w art. 18d ust. 2 pkt 1 u.p.d.o.p. i może podlegać odliczeniu od podstawy opodatkowania Spółki w ramach stosowania ulgi na prace badawczo-rozwojowe,

należy uznać za prawidłowe.

Dodatkowe informacje

Informacja o zakresie rozstrzygnięcia

Przedmiotem interpretacji zgodnie z zadanymi pytaniami wyznaczającymi jej zakres jest wyłącznie ustalenie, czy wypłacane Osobom zatrudnionym realizującym działalność badawczo-rozwojową wynagrodzenie zasadnicze wraz z narzutami i premie (regulaminowe oraz uznaniowe) w takiej części, w jakiej czas przeznaczony na realizację działalności badawczo-rozwojowej pozostaje w ogólnym czasie pracy Osoby zatrudnionej w danym miesiącu według ustalonej proporcji, w części dotyczącej prac badawczo-rozwojowych związanych z projektami zrealizowanymi (tj. takie, które przeszły przez wszystkie fazy projektu i zostały pomyślne wdrożone przez Spółkę), stanowi dla Wnioskodawcy koszty kwalifikowane, o których mowa w art. 18d ust. 2 pkt 1 u.p.d.o.p. i może podlegać odliczeniu od podstawy opodatkowania Spółki w ramach stosowania ulgi na prace badawczo-rozwojowe oraz czy wypłacane Osobom zatrudnionym realizującym działalność badawczo-rozwojową wynagrodzenie zasadnicze wraz z narzutami i premie (regulaminowe oraz uznaniowe) w takiej części, w jakiej czas przeznaczony na realizację działalności badawczo-rozwojowej pozostaje w ogólnym czasie pracy Osoby zatrudnionej w danym miesiącu według ustalonej proporcji, w części dotyczącej prac badawczo-rozwojowych związanych z projektami niezrealizowanymi (tj. zakończonych w pierwszych fazach projektu), stanowi dla Wnioskodawcy koszty kwalifikowane, o których mowa w art. 18d ust. 2 pkt 1 u.p.d.o.p. i może podlegać odliczeniu od podstawy opodatkowania Spółki w ramach stosowania ulgi na prace badawczo-rozwojowe. Zatem, niniejsza interpretacja nie rozstrzyga kwestii związanej z uznaniem czynności realizowanych przez Spółkę za działalność badawczo-rozwojową. Okoliczność ta została przyjęta jako element opisu sprawy.

Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, gdy rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swoją aktualność.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.

POUCZENIE o funkcji ochronnej interpretacji - Funkcję ochronną interpretacji indywidualnych określają przepisy art. 14k-14nb ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2021 r. poz. 1540 z późn. zm.). Interpretacja będzie mogła pełnić funkcję ochronną, jeśli: Państwa sytuacja będzie zgodna (tożsama) z opisem stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego i zastosują się Państwo do interpretacji.

- Zgodnie z art. 14na § 1 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n Ordynacji podatkowej nie stosuje się, jeśli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej jest elementem czynności, które są przedmiotem decyzji wydanej:

1)

z zastosowaniem art. 119a;

2)

w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług;

3)

z zastosowaniem środków ograniczających umowne korzyści.

Zgodnie z art. 14na § 2 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli korzyść podatkowa, stwierdzona w decyzjach wymienionych w § 1, jest skutkiem zastosowania się do utrwalonej praktyki interpretacyjnej, interpretacji ogólnej lub objaśnień podatkowych.

POUCZENIE o prawie do wniesienia skargi na interpretację

Mają Państwo prawo do zaskarżenia tej interpretacji indywidualnej do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w (...). Zasady zaskarżania interpretacji indywidualnych reguluje ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2022 r. poz. 329 z późn. zm.; dalej jako "p.p.s.a.").

Skargę do Sądu wnosi się za pośrednictwem Dyrektora KIS (art. 54 § 1 p.p.s.a.). Skargę należy wnieść w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia interpretacji indywidualnej (art. 53 § 1 p.p.s.a.):

- w formie papierowej, w dwóch egzemplarzach (oryginał i odpis) na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała (art. 47 § 1 p.p.s.a.), albo

- w formie dokumentu elektronicznego, w jednym egzemplarzu (bez odpisu), na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Krajowej Informacji Skarbowej na platformie ePUAP: /KIS/SkrytkaESP (art. 47 § 3 i art. 54 § 1a p.p.s.a.).

Skarga na interpretację indywidualną może opierać się wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną (art. 57a p.p.s.a.).

Podstawa prawna dla wydania interpretacji

Podstawą prawną dla wydania tej interpretacji jest art. 13 § 2a oraz art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2021 r. poz. 1540 z późn. zm.).

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl