0111-KDIB1-3.4010.584.2022.1.MBD - Zastosowanie preferencyjnego opodatkowania dochodów generowanych przez prawa własności intelektualnej (tzw. IP BOX)

Pisma urzędowe
Status:  Aktualne

Pismo z dnia 27 października 2022 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej 0111-KDIB1-3.4010.584.2022.1.MBD Zastosowanie preferencyjnego opodatkowania dochodów generowanych przez prawa własności intelektualnej (tzw. IP BOX)

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA - stanowisko prawidłowe

Szanowni Państwo,

stwierdzam, że Państwa stanowisko w sprawie oceny skutków podatkowych opisanego stanu faktycznego i zdarzenia przyszłego w podatku dochodowym od osób prawnych jest prawidłowe.

Zakres wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej

1 sierpnia 2022 r. wpłynął Państwa wniosek z 27 lipca 2022 r. o wydanie interpretacji indywidualnej, który dotyczy podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie preferencyjnego opodatkowania dochodów generowanych przez prawa własności intelektualnej (tzw. IP BOX).

Treść wniosku jest następująca:

Opis stanu faktycznego i zdarzenia przyszłego

X sp. z o.o. (dalej: "Wnioskodawca", "Spółka") jest polskim rezydentem podatkowym z siedzibą na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1800 z późn. zm., dalej: "ustawa o CIT"), opodatkowanym podatkiem dochodowym od osób prawnych od całości osiąganych dochodów.

Wnioskodawca jest małą instytucją płatniczą w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1907 z późn. zm.) oraz instytucją pożyczkową w rozumieniu art. 5 pkt 2a ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim (Dz. U. z 2019 r. poz. 1083 z późn. zm., Dz. U. z 2019 r. poz. 1083, dalej: "UKK") wpisaną do właściwych rejestrów.

Spółka podążając za wiodącymi trendami na rynku rozpoczęła w 2015 r. działalność gospodarczą oferując innowacyjną technologicznie platformę do realizacji usług finansowych (dalej: "Serwis", "Platforma") na polskim rynku e-commerce.

Nieustannie rosnąca konkurencja na rynku innowacyjnych technologicznie usług finansowych i coraz większe wymagania klientów w zakresie cyfryzacji świadczonych usług, wymagają od Spółki stałego prowadzenia prac rozwojowych w celu realizacji podstawowej strategii Spółki i maksymalizacji osiąganego zysku.

W konsekwencji, Wnioskodawca w sposób ciągły i systematyczny prowadzi prace badawczo-rozwojowe (dalej: "B+R"), rozumiane zgodnie z treścią art. 4a pkt 28 ustawy o CIT w zw. z art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2021 r. poz. 478 z późn. zm.), jako działalność obejmująca nabywanie, łączenie, kształtowanie i wykorzystywanie dostępnej aktualnie wiedzy i umiejętności, w tym w zakresie narzędzi informatycznych lub oprogramowania z wyłączeniem działalności obejmującej rutynowe i okresowe zmiany wprowadzane do nich, nawet jeżeli takie zmiany mają charakter ulepszeń.

Celem nadrzędnym Spółki w ramach realizowanych prac B+R jest wprowadzenie technologicznie innowacyjnych i autorskich usług finansowych na rynek. Działalność Wnioskodawcy zakłada automatyzację płatności i wspomaganie wyników sprzedażowych e-sklepów. Zgodnie ze specyfiką wykonywanych prac, ma ona charakter działalności B+R, czego bezpośrednim efektem jest powstanie usługi Platformy. Nowe rozwiązania projektowane i rozwijane przez Spółkę pozwalają na odstąpienie od płatności standardowymi kartami płatniczymi. Pozwalają także stale ulepszać i wprowadzać nowe metody cyfryzacji płatności na handlowych platformach internetowych, w ramach stworzonego Serwisu.

Spółka ma zamiar prowadzić działalność B+R również w przyszłości w sposób analogiczny, a jej rezultaty i sposoby osiągania dochodu będą wpisywały się w przedstawiony opis stanu faktycznego/zdarzenia przyszłego. Wnioskodawca prowadzi również prace nad modelem biznesowym obejmującym swoim zasięgiem sklepy stacjonarne i w niedalekiej przyszłości Spółka ma zamiar rozszerzyć swoją działalność o nowy projekt w zakresie consumer finance. Dodatkowo, Wnioskodawca opracowuje innowacyjne rozwiązania w celu zwiększenia bezpieczeństwa procesów związanych ze świadczeniem usług finansowania.

Prowadzone przez Spółkę prace rozwojowe mają charakter twórczy, gdyż przyczyniają się do ulepszania narzędzi IT obsługujących płatności wykorzystywane w działalności sklepów oraz e-sklepów. Serwis stworzony przez Spółkę opiera się na jednym z najbardziej zaawansowanych systemów w Polsce i składa się z trzech elementów: z systemu antyfraudowego, tj. systemu przeciwdziałającego wyłudzeniom/oszustwom, systemu AML przeciwdziałającemu praniu pieniędzy, a także z systemu scoringowego weryfikującego zdolność kredytową konsumenta. Elementy Serwisu działają wobec siebie komplementarnie tworząc zintegrowaną całość, tworząc funkcjonalne rozwiązania dla sklepów i konsumentów. Platforma jednocześnie daje konsumentom możliwość dostępu i zarządzania umowami finansowania zakupów w ramach spersonalizowanego konta (dalej: "Panel Klienta").

Utrzymanie i ciągłe doskonalenie Serwisu wymagają działalności zespołu składającego się z kilkunastu osób. W składzie zespołu zdecydowana większość pracowników Spółki to programiści (tzw. developerzy IT) odpowiadający za stworzenie i rozwój wytworzonego autorskiego programu komputerowego (dalej: "System autorski"), do którego wszelkie prawa majątkowe przysługują Spółce. Programy komputerowe wytwarzane w ramach działalności Spółki są wyrazem działalności twórczej osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę oraz współpracujących ze Spółką w tym w oparciu o umowy B2B. Niewątpliwie mają one także indywidualny charakter, ponieważ są wytworem ekspresji twórczej programistów, którzy nie otrzymują gotowego schematu wykonania czynności, natomiast samodzielnie piszą kod programistyczny oraz wykonują inne powiązane z tym zadania. Należy przy tym podkreślić, że osoby współpracujące ze Spółką w oparciu o umowy B2B (umowy o świadczenie usług), są podmiotami niepowiązanymi z Wnioskodawcą w rozumieniu art. 11a ust. 1 pkt 3 ustawy o CIT.

Autorskie prawa do programu komputerowego podlegają ochronie z mocy prawa. Podstawę prawną przyznania takiej ochrony stanowi art. 74 ust. 1 ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1062, dalej: "Ustawa o prawach autorskich").

System autorski wdrażany jest w sklepach internetowych i na platformach handlowych, jako nowy mechanizm dokonywania transakcji za zakupy w sklepach internetowych z zastosowaniem odroczonego terminu płatności (dalej: "Zapłać z X").

Usługa Zapłać z X wykorzystywana przez określone sklepy jest możliwa dzięki Systemowi autorskiemu, podlegającemu ochronie prawnej na podstawie przepisów odrębnych ustaw lub ratyfikowanych umów międzynarodowych, których stroną jest Rzeczpospolita Polska, oraz innych umów międzynarodowych, których stroną jest Unia Europejska, których przedmiot ochrony został wytworzony, rozwinięty lub ulepszony przez podatnika w ramach prowadzonej przez niego działalności B+R.

W związku z prowadzoną działalnością B+R, Spółka planuje skorzystać z preferencyjnych zasad opodatkowania dochodów wytwarzanych przez prawa własności intelektualnej (dalej: "ulga IP Box").

System autorski jest udostępniany na rzecz dwóch kategorii podmiotów zgodnie z zasadami przedstawionymi w pkt A i B, tj. podmiotom prowadzącym sprzedaż za pomocą platform transakcyjnych, sklepów internetowych oraz sklepów stacjonarnych (dalej: "Sprzedawcy", "Kontrahenci") oraz osobom fizycznym zainteresowanym dokonaniem zakupów przy wykorzystaniu Serwisu (dalej: "Klient", "Użytkownik").

A. Umowy ze Sprzedawcami

Kontrahenci Spółki zajmują się głownie sprzedażą detaliczną i oferują różnego rodzaju towary i usługi w ramach prowadzonych platform internetowych, e-sklepów, sklepów stacjonarnych.

W ramach stworzonego rozwiązania, Wnioskodawca udostępnia Kontrahentom Serwis, którego wartością dodaną dla Sklepu jest możliwość zwiększenia sprzedaży Online. Platforma utworzona przez Wnioskodawcę umożliwia dokonywanie zakupów w sklepach z wykorzystaniem nowego sposobu płatności i ma tym samym wspierać Sprzedawców, poprzez wprowadzenie szybkiego i łatwego w obsłudze procesu transakcyjnego z odroczonym terminem płatności. System umożliwia otrzymanie przez Kontrahentów szybkiej płatności z przejęciem ryzyka braku płatności na Spółkę i jednocześnie daje możliwość Klientom dokonania zapłaty za zakupy w późniejszym terminie, zapewniając płynność finansową obu stronom transakcji.

Spółka udostępnia Sprzedawcy Serwis na podstawie umowy o współpracy (dalej: "Umowa ze Sprzedawcą"). Ponadto, w ramach oferowanych przez Spółkę usług związanych z korzystaniem z Serwisu przez Kontrahentów, Spółka oferuje kompleksową obsługę Klienta przez dedykowane centrum obsługi klienta (call center) oraz wsparcie techniczne dla Systemu autorskiego.

Obecnie lista sklepów wykorzystujących Platformę na podstawie zawartej ze Spółką umowy stale się rozszerza. W przypadku skorzystania przez Klienta z usługi finansowania jako sposobu zapłaty w sklepie Sprzedawcy za dany towar lub usługę, każdorazowo zawiera on z Wnioskodawcą umowę o usługę finansowania (szerzej opisana jest ona w punkcie B). Wnioskodawca wypłaca wówczas Sprzedawcy pełną kwotę należności przysługującej Sprzedawcy od Klienta.

Transakcja w uproszczeniu przebiega w trzech następujących krokach:

1. Klient dokonuje zakupu i wybiera sposób płatności Zapłać z X.

2. Wnioskodawca płaci za zakupy Klienta Sprzedawcy w ramach zawartej umowy o finansowanie.

3. Klient otrzymuje nabyte towary/usługi i w ciągu 30 dni, ma możliwość zwrócić Spółce równowartość zakupów, zwrócić towar lub rozłożyć płatność na raty.

Z tytułu wykorzystywania przez Sklepy Platformy implementującej system płatności Zapłać z X w ramach zawartej Umowy ze Sprzedawcą, Spółka pobiera wynagrodzenie (dalej: "Wynagrodzenie") od Sprzedawców, m.in. z tytułu zapewnienia dostępu do korzystania z samodzielnie wytworzonego Systemu autorskiego, pozwalającego na finansowanie zakupów Klienta w określonym Sklepie. Serwis udostępniany Sklepom obejmuje m.in. kody źródłowe, skrypty oraz algorytmy monitorujące wypłacalność Klienta. Klient nie może skorzystać z powyższej metody płatności bez uprzedniego zawarcia przez Spółkę umowy ze Sprzedawcą.

W związku z należnym Wynagrodzeniem zgodnie z zasadami określonymi w Umowie ze Sprzedawcą, Spółka wystawia, przekazuje Kontrahentowi fakturę zbiorczą opiewającą na wysokość należnego Spółce Wynagrodzenia za dany miesiąc kalendarzowy. Wynagrodzenie wynosi określony procent sumy ceny brutto sprzedaży danego towaru i kosztów brutto dostarczenia towaru, którego zakup jest finansowany przez Wnioskodawcę.

Usługa świadczona przez Wnioskodawcę przyczynia się do zwiększenia sprzedaży i uatrakcyjnienia oferty handlowej Sprzedawców. Umożliwia zakup towarów i usług Sprzedawców większej liczbie odbiorców (a więc także tym osobom, które w czasie zakupu nie dysponują wystarczającymi środkami na zakup towaru). Usługa zapewnia Sprzedawcom pewność szybkiego uzyskania pełnej ceny za towar lub usługę zakupionych z wykorzystaniem nowej metody płatności wykorzystywanej w Sklepie przez Klienta.

B. Umowa z Klientami

W przypadku skorzystania przez Klienta z opcji zapłaty za towar lub usługę w formie Zapłać z X, każdorazowo Klient zawiera z Wnioskodawcą umowę o usługę finansowania opartą o przepisy UKK (dalej: "Umowa z Klientem", "Umowa UKK").

Użytkownik za pośrednictwem Serwisu ma możliwość składania wniosków o zawarcie Umowy UKK na odległość, bez jednoczesnej obecności obu stron, z wykorzystaniem procesu, w którym oświadczenia woli związane z zawarciem tej umowy są składane w postaci elektronicznej za pośrednictwem sieci Internet. W tym celu Użytkownik uzupełnia w Serwisie wstępnie wypełniony wniosek o zawarcie Umowy UKK. Źródłem danych Klienta jest sklep internetowy umożliwiający płatność za pośrednictwem Serwisu, w którym to sklepie Użytkownik dokonuje zakupów. Złożenie wniosku o zawarcie Umowy UKK następuje w momencie naciśnięcia przycisku "Zapłać z X" lub tożsamego sugerującego zawarcie ww. umowy.

Zawarcie Umowy UKK jest dostępne jedynie dla tych Klientów, którzy przeszli pozytywną weryfikację wniosku przy pomocy wewnętrznych procedur i narzędzi używanych przez Serwis przy wykorzystaniu informacji powszechnie dostępnych, otrzymanych od Klienta lub ze źródeł zewnętrznych, w tym systemu scoringowego utworzonego przez Wnioskodawcę w ramach Platformy. Po złożeniu wniosku Klient zostaje poinformowany o decyzji w formie komunikatu wyświetlanego w Serwisie. W przypadku gdy komunikat zawiera informację, że zamówienie zostało opłacone, oznacza to, że doszło do zawarcia Umowy UKK.

W celu umożliwienia zawierania przez Spółkę umów o świadczenie usług na rzecz Klienta, Sklep zobowiązuje się udostępniać Spółce dane osobowe Użytkownika, który zdecydował się zawrzeć Umowę UKK ze Spółką, bądź jest zainteresowany zawarciem takiej umowy. Przekazywanie będzie następować drogą elektroniczną, za pośrednictwem API (application programming interface - interfejs programistyczny aplikacji).

W ramach skorzystania przez Klienta z opcji zapłaty z wykorzystaniem Serwisu płatność za zakupione towary/usługi będzie polegać na odroczeniu płatności do czasu uiszczenia kwoty przez Użytkownika na rzecz

Wnioskodawcy. Tym samym, Klient przechodzi przez następujący proces z wykorzystaniem Platformy przez system płatności Zapłać z X:

1. Klient dokonuje zakupów Online, dodaje produkty do koszyka i wybiera Zapłać z X jako metodę płatności.

2. Spółka opłaca dokonane zakupy internetowe w Sklepie, a Klient otrzymuje zamówienie.

3. Jeżeli Klient nie ma konta na Platformie, to podaje swoje dane do celów scoringowych, a przy kolejnych zakupach potwierdza transakcję kodem SMS.

Dokonywanie płatności z wykorzystaniem Platformy (opcja Zapłać z X) odbywa się każdorazowo na kwotę równą cenie towaru lub usługi wskazanej przez Sprzedawcę na stronie internetowej lub platformie transakcyjnej, powiększonej o ewentualne koszty dodatkowe, takie jak koszty transportu czy koszty usług dodatkowych.

Umowa z Klientem zazwyczaj przewiduje 30-dniowy okres bez kosztowy, podczas którego Użytkownik może dokonać zapłaty za zakupy. Konsument może skorzystać z odroczonej płatności bez ponoszenia dodatkowych kosztów na rzecz Wnioskodawcy we wskazanym w Umowie UKK okresie.

lienci, którzy zawarli Umowę UKK ze Spółką mogą logować się w Serwisie do Panelu Klienta umożliwiającego Użytkownikowi podejmowanie niektórych czynności związanych z Umową UKK, tj.:

a)

uzyskanie wglądu do listy umów zawartych z Wnioskodawcą;

b)

sprawdzenie historii dokonanych płatności;

c)

dokonanie spłat należności wynikających z umów za pomocą szybkich przelewów;

d)

modyfikowanie swoich danych;

e)

udzielanie lub odwoływanie zgód związanych z zawartą Umową UKK i korzystaniem z Serwisu.

Korzystanie przez Użytkownika z zawartości Serwisu może odbywać się poprzez dokonywane dobrowolne zalogowanie się w Serwisie do Panelu Klienta.

Przy czym, Klient każdorazowo w ramach Umowy UKK otrzymuje od Spółki możliwość korzystania z Platformy. W sytuacji wykorzystania przez Klienta opcji Płać z X i jednoczesnego zawarcia Umowy UKK, zalogowany Użytkownik ma możliwość korzystania z Panelu Klienta i zarządzania umowami, wykorzystując m.in. opcje przedstawione w pkt a) - e). Korzystanie z Panelu Klienta jest możliwe tylko dzięki udzieleniu dostępu do Systemu autorskiego Wnioskodawcy funkcjonującego w poszczególnych Sklepach, który obsługuje procesy związane z usługą finansowania.

Po upływie terminu zawartego w Umowie z Klientem, na rzecz Wnioskodawcy naliczana jest prowizja (dalej: "Prowizja"), która jest równa określonemu procentowi kwoty dokonanych zakupów. Kwota ta stanowi wynagrodzenie Wnioskodawcy za świadczenie usługi finansowania i korzystania z Serwisu poprzez Panel Klienta. Pobrana Prowizja stanowi zatem obok usług dodatkowych takich jak posprzedażowa obsługa umowy (składanie reklamacji, call center), również wynagrodzenie za możliwość korzystania przez Użytkownika z Panelu Klienta.

Spółka świadcząc usługi za pomocą Platformy uzyskuje dochody na podstawie przedstawionych w pkt A i B Umów ze Sprzedawcami i Umów z Klientami.

Wnioskodawca planuje zastosować ulgę IP Box do dochodu z kwalifikowanego prawa własności intelektualnej (dalej: "KPWI"), tj. od Systemu autorskiego, uwzględnionego w cenie sprzedaży usługi Zapłać z X, do której wykorzystywana jest Platforma.

W związku z powyższym nie jest możliwe określenie wprost, jaka część Wynagrodzenia i otrzymywanego od Sklepu i Prowizji od Użytkownika stanowi wynagrodzenie z tytułu dostępu do Systemu autorskiego Spółki, a jaka część Wynagrodzenia składa się na pozostałe usługi, tj. wsparcie techniczne, obsługę Klienta oraz finansowanie i przejęcie przez Spółkę ryzyka w przypadku braku płatności przez Konsumenta.

Spółka w konsekwencji ma zamiar dokonać wydzielenia z dochodu z KPWI w części, jaka przypada na udostępnienie Systemu autorskiego Kontrahentom oraz Użytkownikom (w ramach Panelu Klienta) - stosując w tym zakresie odpowiednio art. 11c i art. 11d ustawy o CIT.

Osiągane przychody z udzielania dostępu do Systemu autorskiego, pomniejszane są o funkcjonalnie związane z nimi koszty, które w sposób bezpośredni i pośredni przyczyniły się do powstania tego przychodu. Takimi kosztami będą m.in. koszty zatrudnienia wraz z pochodnymi, koszty związane z nabyciem usług od podmiotów zewnętrznych, koszty nabycia wiadomości od zewnętrznych usługodawców, koszty utrzymania infrastruktury koniecznej do funkcjonowania Systemu autorskiego.

Biorąc pod uwagę charakterystykę innowacyjnych technologicznie usług finansowych świadczonych przez Spółkę oraz stopień wykorzystania Systemu autorskiego w świadczeniu ww. usług, Spółka ustala wysokość przychodów (oraz dochodów) osiąganych z udzielenia dostępu do oprogramowania tworzonego w całości przez Spółkę w ramach prowadzonej przez nią działalności B+R, w oparciu o przepisy cen transferowych wskazane w art. 11d ustawy o CIT.

Wnioskodawca od początku realizacji działalności badawczo-rozwojowej związanej z Platformą, tj. od roku 2020, prowadzi ewidencję rachunkową, o której mowa w art. 24e ustawy o CIT, pozwalającą na bieżące wyodrębnienie przychodów, kosztów i dochodów związanych z wytworzeniem, rozwinięciem i/lub ulepszeniem ww. platformy w oparciu o bieżące zapisy księgowe.

Ewidencja ta:

- wyodrębnia poszczególne prawa autorskie w sposób zapewniający ustalenie przychodów, kosztów uzyskania przychodów i dochodów (strat) przypadających na każde kwalifikowane prawo własności intelektualnej uwzględnione w cenie sprzedaży usługi finansowania;

- wyodrębnia dochody z KPWI od Sklepów oraz Użytkowników Panelu Klienta;

- pozwala na identyfikację opłat należnych za udostępnianie Systemu autorskiego oraz opłat pośrednich niezwiązanych z udzielaniem dostępu do oprogramowania;

- pozwala na wydzielenie opłat dodatkowych za ewentualne dodatkowe czynności wykonywane na rzecz Kontrahentów i Użytkowników.

Spółka nie traktuje dodatkowych opłat jako elementu dochodu z kwalifikowanego prawa własności intelektualnej, o którym mowa w art. 24d ust. 7 pkt 3 ustawy o CIT.

Natomiast, stosownie do art. 24d ust. 4 ustawy o CIT, Spółka będzie ustalać wysokość kwalifikowanego dochodu z kwalifikowanego prawa własności intelektualnej jako iloczyn dochodu z KPWI osiągniętego w roku podatkowym i wskaźnika Nexus obliczonego według wzoru:

(a + b)*1,3/a + b + c + d

w którym poszczególne litery oznaczają koszty faktycznie poniesione przez podatnika na:

a.

koszty wynagrodzeń programistów zatrudnionych na umowę o dzieło/zlecenie i na umowę pracę oraz koszty amortyzacji sprzętu komputerowego, serwerów i sprzętu niezbędnego do prowadzenie prac B+R,

b.

koszty usług programistów współpracujących (w oparciu o umowę B2B) na nabycie wyników prac B+R,

c.

koszty związane z nabyciem wyników prac B+R od podmiotów powiązanych, o ile sytuacja taka wystąpi;

d.

nabycie przez Spółkę kwalifikowanego prawa własności intelektualnej.

Po dokonaniu wydzielenia oddzielnie dochodów należnych od Kontrahenta oraz od Klienta, Spółka będzie identyfikować jaka część poszczególnego dochodu może podlegać pod ulgę IP Box (tzn. jest należna za KPWI uwzględnione w cenie sprzedaży produktu lub usługi), a jaka część dochodu nie podlega pod ulgę IP Box (tzn. jest należna za możliwość dostępu do telefonicznego wsparcia Biura Obsługi, konsultacji, zapewnienia priorytetowego rozwiązywania zgłoszeń, obsługę reklamacji, przejęcie ryzyka braku płatności oraz usług dodatkowych).

Ostatecznie, tak wyliczone dochody przypadające na usługę świadczoną na rzecz Sprzedawców oraz usługę świadczoną na rzecz Użytkownika będą traktowane przez Wnioskodawcę jako dochody z KWPI (o których mowa w art. 24d ust. 7 pkt 3 ustawy o CIT) i po ich przemnożeniu przez wskaźnik Nexus (zgodnie z art. 24d ust. 4 ustawy o CIT) opodatkowane będą preferencyjną stawką podatkową w ramach ulgi IP Box.

Tylko KPWI powstające, rozwijane i ulepszane w ramach projektów badawczo-rozwojowych są i będą brane pod uwagę w kalkulacji dochodu podlegającego opodatkowaniu IP Box.

Jak wskazano w Objaśnieniach Ministra Finansów dotyczących ulgi IP Box, podatnik chcący skorzystać z preferencji IP Box wobec dochodów z autorskiego prawa do programu komputerowego i otrzymać w tym zakresie stosowną ochronę prawnopodatkową powinien złożyć wniosek o interpretację indywidualną do Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej (KIS), co też niniejszym czyni Spółka.

Pytania

1. Czy prawidłowe jest stanowisko, zgodnie z którym System autorski stworzony i ulepszany przez Spółkę stanowi i będzie stanowić kwalifikowane prawo własności intelektualnej w rozumieniu art. 24d ust. 2 pkt 8 ustawy o CIT, z którego dochód uwzględniony w cenie usługi świadczonej na rzecz Sprzedawcy, w zakresie udzielenia dostępu do Serwisu, może zostać objęty ulgą IP Box, w części w jakiej usługa jest związana z udzieleniem dostępu do Systemu autorskiego Sklepom, tj. zgodnie z wydzieleniem dochodu sposobem opisanym we wniosku?

2. Czy prawidłowe jest stanowisko, zgodnie z którym System autorski stworzony i ulepszany przez Spółkę stanowi i będzie stanowić kwalifikowane prawo własności intelektualnej w rozumieniu art. 24d ust. 2 pkt 8 ustawy o CIT, z którego dochód uwzględniony w cenie usługi świadczonej na rzecz Klienta, w zakresie udzielenia dostępu do Panelu Klienta, może zostać objęty ulgą IP Box, w części w jakiej usługa jest związana z udzieleniem dostępu do Systemu autorskiego Użytkownikom, tj. zgodnie z wydzieleniem dochodu sposobem opisanym we wniosku?

Państwa stanowisko w sprawie

Ad. 1

Zdaniem Wnioskodawcy, System autorski stworzony i ulepszany przez Spółkę stanowi KPWI w rozumieniu art. 24d ust. 2 pkt 8 ustawy o CIT. W związku z tym, dochód określony jako% ceny za udostępnianie Sprzedawcom Serwisu może zostać opodatkowany z uwzględnieniem ulgi IP Box, w części w jakiej Wynagrodzenie zawarte w cenie sprzedaży usługi Zapłać z X jest związane tylko z udzieleniem dostępu do Systemu autorskiego Sklepom.

Ad. 2

Zdaniem Wnioskodawcy, System autorski stworzony i ulepszany przez Spółkę stanowi i będzie stanowić KWPI w rozumieniu art. 24d ust. 2 pkt 8 ustawy o CIT, z którego dochód uwzględniony w Prowizji za usługę Zapłać z X świadczonej na rzecz Klienta, w zakresie udzielenia dostępu do Panelu Klienta, może zostać objęty ulgą IP Box, w części w jakiej usługa jest związana z udzieleniem dostępu do Systemu autorskiego Użytkownikom, tj. zgodnie z wydzieleniem dochodu sposobem opisanym we wniosku.

UZASADNIENIE stanowiska Wnioskodawcy

Ad. 1

Spółka stworzyła i w dalszym ciągu systematycznie ulepsza System autorski, na który składa się Platforma. Prace nad utworzoną Platformą mają charakter twórczy, innowacyjny i są prowadzone w ramach prac rozwojowych. Serwis jest dedykowany m.in. przedsiębiorcom prowadzącym handel za pośrednictwem Internetu przez tzw. e-sklepy, a zastosowana technologia obejmuje nową, innowacyjną metodę płatności Zapłać z X.

Nowy sposób płatności oferowany przez Spółkę jest odpowiedzią na wymagania konsumentów, którzy oczekują dostępności nowoczesnych i bezpiecznych metod płatności w swoich ulubionych sklepach. Zastosowanie metody Zapłać z X w ramach udostępniania Sprzedawcom Serwisu w e-sklepie zdecydowanie zmniejsza skalę porzuconych koszyków. Ponadto, wdrożenie nowego rozwiązania technologicznego przez Spółkę ma istotne znaczenie w strategii cyfryzacji sprzedaży, która stała się bardziej rozpowszechniona w czasie pandemii COVID-19 umożliwiającej prowadzenie kampanii sprzedażowych w kanale internetowym.

W związku z charakterem prowadzonej działalności, Wnioskodawca planuje wdrożyć w Spółce ulgę IP Box, która w myśl art. 24d ust. 1 ustawy o CIT, opiera się na uzyskaniu preferencji podatkowej umożliwiającej zastosowanie 5% stawki podatku dla dochodów KPWI. Zatem, zgodnie z art. 24d ust. 3 ustawy o CIT, podstawę opodatkowania do obliczenia podatku (z uwzględnieniem obniżonej stawki podatku) stanowi suma dochodów z KPWI osiągniętych w roku podatkowym.

Przy czym, z KPWI mamy do czynienia wówczas, gdy jest to jedno z praw, wskazanych w art. 24d ust. 2 pkt 1-8 ustawy o CIT, w tym między innymi autorskie prawo do programu komputerowego podlegające ochronie prawnej na podstawie przepisów odrębnych ustaw lub ratyfikowanych umów międzynarodowych, których stroną jest Rzeczpospolita Polska, oraz innych umów międzynarodowych, których stroną jest Unia Europejska, jeżeli przedmiotowe prawo zostało wytworzone, rozwinięte lub ulepszone przez podatnika w ramach prowadzonej przez niego działalności B+R.

Zgodnie z podstawowymi kryteriami do zastosowania IP Box przytoczonymi w powyższych przepisach, Spółka do zastosowania ulgi IP Box musi wykazać dochód uzyskany z KPWI objętego ochroną praw własności intelektualnej, a ponadto wytworzone bądź ulepszone KPWI musi być wynikiem prowadzonej działalności B+R.

Ocena spełnienia przez Spółkę kryterium B+R nie jest przedmiotem niniejszego wniosku. W ocenie Wnioskodawcy, nie ulega wątpliwości, że realizowane przez Spółkę prace podejmowane w zakresie tworzenia i ulepszania Systemu autorskiego dedykowanego dla Klientów oraz Sprzedawców spełniają definicję prac B+R w rozumieniu art. 4a pkt 28 ustawy o CIT i spełniają znamiona definicji działalności B+R uprawniające Spółkę do skorzystania z ulgi IP Box.

W zakresie spełnienia przesłanki uzyskiwania dochodów z KPWI należy zaznaczyć, że efektem działań Spółki jest w szczególności System autorski (tworzony za pomocą danego języka oprogramowania kod źródłowy) będący przejawem działalności twórczej, co wynika bezpośrednio z prowadzonych prac B+R. Należy w tym miejscu zauważyć, że zgodnie z objaśnieniami podatkowymi Ministerstwa Finansów z dnia 15 lipca 2019 r. dotyczącymi preferencyjnego opodatkowania dochodów wytwarzanych przez prawa własności intelektualnej - IP Box (dalej: "Objaśnienia MF"), ustawa o CIT nie definiuje pojęcia "programu komputerowego". W świetle polskiego prawa brakuje także precyzyjnego określenia zakresu "autorskiego prawa do programu komputerowego". Niemniej jednak, ocena czy program komputerowy stanowi przedmiot ochrony prawa autorskiego, odbywa się na zasadach ogólnych wyrażonych w Ustawie o prawie autorskim. Zatem, w celu określenia czy wytwarzany przez Spółkę System autorski spełnia warunki uznania go za KPWI należy odnieść się do przepisów Ustawy o prawach autorskich.

Zgodnie z art. 1 ust. 1 Ustawy o prawach autorskich, przedmiotem prawa autorskiego jest każdy przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze, ustalony w jakiejkolwiek postaci, niezależnie od wartości, przeznaczenia i sposobu wyrażenia (utwór). Stosownie do art. 1 ust. 2 pkt 1 Ustawy o prawie autorskim, w szczególności przedmiotem prawa autorskiego są utwory wyrażone słowem, symbolami matematycznymi, znakami graficznymi (literackie, publicystyczne, naukowe, kartograficzne oraz programy komputerowe).

Szczególne postanowienia dotyczące praw autorskich do programu komputerowego zawiera art. 74 ww. ustawy. W myśl art. 74 Ustawy o prawach autorskich, kierując się stanowiskiem zawartym w Komentarzu do Ustawy o prawach autorskich pod red. prof. dr hab. Ewy Ferenc-Szydełko (Komentarz wyd. 4, 2021 r.): "(...) za program komputerowy należałoby uznać zbiór komend, przybierający określoną strukturę, mający na celu osiągnięcie konkretnego rezultatu, w formie wyrażanej w postaci (...) zapisu aplikacji w formie kodu źródłowego (source code), zawierający komendy (w zależności od przyjętego języka programowania niekiedy przybierające postać zbliżoną do klasycznych zapisów tekstowych w języku angielskim), a ponadto kodu maszynowego (object code), zrozumiałego wyłącznie dla maszyn cyfrowych."

Pojęcie i ochrona programu komputerowego jako prawa autorskiego jest także przedmiotem rozważań w prawie unijnym, tj., w Dyrektywnie Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie ochrony prawnej programów komputerowych, nr 2009/24/WE (Dz.Urz.UE.L 111/16, dalej: "Dyrektywa"). Pkt 7 preambuły Dyrektywy definiuje programy komputerowe "jako programy w jakiejkolwiek formie, w tym programy zintegrowane ze sprzętem komputerowym; pojęcie to obejmuje również przygotowawcze prace projektowe prowadzące do rozwoju programu komputerowego z zastrzeżeniem, że charakter prac przygotowawczych jest taki, że program komputerowy może korzystać z nich na późniejszym etapie".

Tak więc biorąc pod uwagę wymienione definicje programu komputerowego, autorskie prawa majątkowe do programu komputerowego, z zastrzeżeniem przepisów art. 75 ust. 2 i 3 Ustawy o prawach autorskich, obejmują prawo do:

1.

trwałego lub czasowego zwielokrotnienia programu komputerowego w całości lub w części jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie; w zakresie, w którym dla wprowadzania, wyświetlania, stosowania, przekazywania i przechowywania programu komputerowego niezbędne jest jego zwielokrotnienie, czynności te wymagają zgody uprawnionego;

2.

tłumaczenia, przystosowywania, zmiany układu lub jakichkolwiek innych zmian w programie komputerowym, z zachowaniem praw osoby, która tych zmian dokonała;

3.

rozpowszechniania, w tym użyczenia lub najmu, programu komputerowego lub jego kopii.

Reasumując, stosownie do Ustawy o prawie autorskim, programy komputerowe podlegają ochronie jak utwory literackie. Potwierdza to również Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z 27 maja 2020 r., sygn. 0111-KDIB1-1.4010.75.2020.2.SG, że efekty prac wytworzonych, rozwiniętych lub ulepszonych w ramach działalności badawczo-rozwojowej (tj. autorskie prawo do programu komputerowego) stanowią kwalifikowane prawa własności intelektualnej w rozumieniu art. 24d ust. 2 pkt 8 ustawy o CIT.

Podstawą przyznania ochrony prawnej dla programu komputerowego jest fakt, że stanowi on przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze ustalony w jakiejkolwiek postaci, niezależnie od przeznaczenia i sposobu wyrażania. Ochrona przyznana programowi komputerowemu obejmuje wszystkie formy jego wyrażenia, obejmuje więc jego funkcjonalne części składowe, takie jak: kod źródłowy, opis procedur operacyjnych, zestawienie danych w informacjach konwersacyjnych dialogowych oraz kod wynikowy i interfejs. W powyższym rozumieniu pojęcie "program komputerowy" powinno obejmować kompleksowy charakter i nie powinno być rozumiane wąsko, lecz szeroko.

Należy również zauważyć, że w akapicie nr 54 Objaśnień MF wskazano, że: "rozwijanie" i "ulepszanie" kwalifikowanego IP należy rozumieć jako ogół prac badawczo-rozwojowych podatnika, skutkujących poszerzeniem zakresu funkcjonalnego albo użyteczności kwalifikowanego IP". Natomiast, w akapicie nr 51 wskazano, że: "rozwinięcie lub ulepszenie przedmiotu ochrony oznacza w szczególności rozbudowanie, poszerzenie zakresu funkcjonalnego albo użyteczności już istniejącego kwalifikowanego IP, niezależnie od tego, czy podatnik uzyskał dodatkową ochronę na to rozwinięcie lub ulepszenie. Decydującym determinantem jest tutaj aspekt faktyczny rozumiany jako rozwinięcie lub ulepszenie istniejącego kwalifikowanego IP w dowolnej postaci, o ile działania te prowadzą do poprawy użyteczności albo funkcjonalności już istniejącego kwalifikowanego IP."

Mając powyższe na uwadze, Wnioskodawca wskazuje, że w przedstawionym stanie faktycznym należy przyjąć, że wytwarza on oprogramowanie komputerowe stanowiące KWPI, o którym mowa w treści przepisu art. 24d ust. 2 pkt 1 ustawy o CIT, którego przedmiot ochrony prawnej został wytworzony w ramach działalności B+R prowadzonej przez Spółkę.

Oprogramowanie obejmuje System autorski w postaci stworzonej Platformy umożliwiającej wdrożenie zapłaty za towary i usługi z odroczonym terminem płatności. Platforma jest przeznaczona m.in. dla Sprzedawców. Dzięki wykorzystaniu Serwisu - za określonym w Umowie ze Sprzedawcami Wynagrodzeniem - Sprzedawcy mają możliwość wprowadzenia dla konsumentów dodatkowej opcji płatności Zapłać z X. Wdrożenie systemu transakcji opartego na Zapłać z X jest możliwe jedynie za zastosowaniem Systemu autorskiego Spółki. Brak rozwiązań informatycznych pozwalających na korzystanie z opcji Zapłać z X spowodowałby obniżenie atrakcyjności usług dla klientów sklepów i tym samym spadek przychodów osiąganych przez Wnioskodawcę.

Dochód osiągany z Systemu autorskiego wliczony w Wynagrodzenie uzyskiwane od Sprzedawców, będzie zatem mógł podlegać opodatkowaniu preferencyjną stawką 5%, w części w jakiej jest związany z udzielaniem dostępu do Systemu Kontrahentom.

W opinii Spółki, oznacza to, że powinna ona ustalić jaka część osiąganego Wynagrodzenia dotyczy dodatkowych opcji usług udostępnianych Sprzedawcom (obsługa klienta, pomoc techniczna), tak aby w stosunku do tej części dochodu nie stosować ulgi IP Box. Jednocześnie obliczając, jaka część Wynagrodzenia od Kontrahentów jest związana z możliwością wdrożenia zapłaty za towar/usługę metodą Zapłać z X, z wykorzystaniem Systemu autorskiego stanowiącego KPWI. Bowiem, tylko taki dochód będzie mógł korzystać z preferencyjnego opodatkowania w ramach ulgi IP Box. Celem określania dochodu z KPWI do opodatkowania preferencyjną stawką 5%, zgodnie z art. 24d ust. 8 ustawy o CIT, Spółka wyodrębnia i będzie wyodrębniała w przyszłości dochód kwalifikujący się objęciem ulgą IP BOX (tj. związany z udzieleniem dostępu do Systemu autorskiego poszczególnym Sprzedawcom) oraz dochód nie kwalifikujący się na ulgę IP BOX (tj. za możliwość dostępu do telefonicznego wsparcia Biura Obsługi, konsultacji, zapewnienia priorytetowego rozwiązywania zgłoszeń czy przyjęcia ryzyka za brak płatności Konsumenta).

Powyższe stanowisko znajduje również potwierdzenie w piśmie Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej nr 0111-KDIB1-3.4010.25.2020.2.IZ z 16 kwietnia 2020 r.

Implementacja ulgi IP Box nastąpi z zastosowaniem przepisów o cenach transferowych (art. 11c ustawy o CIT). W myśl art. 11d ust. 2 i 3 ustawy o CIT, gdy nie znajdą zastosowania metody wyceny, o których mowa w ust. 1 art. 11d ustawy o CIT, stosuje się inną najbardziej odpowiednią w danych okolicznościach metodę uwzględniając w szczególności warunki, jakie zostały ustalone lub narzucone pomiędzy podmiotami powiązanymi, dostępność informacji niezbędnych do prawidłowego zastosowania metody oraz specyficzne kryteria jej zastosowania oraz techniki wyceny.

Przy czym, zgodnie z art. 11d ust. 2 ustawy o CIT, w przypadku, gdy nie jest możliwe zastosowanie metod, o których mowa w ust. 1, Spółka zastosuje inną metodę, w tym technikę wyceny, najbardziej odpowiednią w danych okolicznościach. Zastosowane podejście preferowane jest także przez OECD w przypadku obliczania dochodu z własności intelektualnej w analizowanych przypadkach (OECD/G20 Base Erosion and Profit Shifting Project, Countering Harmful Tax Practices More Effectively, Taking into Account Transparency and Substance, Action 5: 2015 Finał Report, s. 29).

Wnioskodawca, zgodnie z art. 24e ustawy o CIT, prowadzi szczegółową ewidencję rachunkową w sposób zapewniający ustalenie przychodów, kosztów uzyskania przychodów i dochodów (straty) przypadających na każde KPWI uwzględnione w cenie sprzedaży usługi.

Zdaniem Wnioskodawcy, System autorski udostępniany za Wynagrodzeniem Sprzedawcom stanowi prawo do programu komputerowego wskazane w art. 24d ust. 2 pkt 8 ustawy o CIT - spełnia zatem definicję KPWI. W rezultacie dochód Spółki uzyskany z tytułu Umową ze Sprzedawcami może zostać objęty ulgą IP BOX w części w jakiej stanowi opłatę za System autorski wliczony w cenę sprzedaży, którą obejmuje uzyskane przez Wnioskodawcę Wynagrodzenie.

Ad. 2

W związku z charakterem prowadzonej działalności, Wnioskodawca planuje wdrożyć w Spółce ulgę IP Box, która w myśl art. 24d ust. 1 ustawy o CIT, opiera się na uzyskaniu preferencji podatkowej umożliwiającej zastosowanie 5% stawki podatku dla dochodów KPWI. Zatem, zgodnie z art. 24d ust. 3 ustawy o CIT, podstawę opodatkowania do obliczenia podatku (z uwzględnieniem obniżonej stawki podatku) stanowi suma dochodów z KPWI osiągniętych w roku podatkowym.

Przy czym, z KPWI mamy do czynienia wówczas, gdy jest to jedno z praw, wskazanych w art. 24d ust. 2 pkt 1-8 ustawy o CIT, w tym między innymi autorskie prawo do programu komputerowego podlegające ochronie prawnej na podstawie przepisów odrębnych ustaw lub ratyfikowanych umów międzynarodowych, których stroną jest Rzeczypospolita Polska, oraz innych umów międzynarodowych, których stroną jest Unia Europejska, jeżeli przedmiotowe prawo zostało wytworzone, rozwinięte lub ulepszone przez podatnika w ramach prowadzonej przez niego działalności B+R.

Zgodnie z podstawowymi kryteriami do zastosowania IP Box przytoczonymi w powyższych przepisach, Spółka do zastosowania ulgi IP Box musi wykazać dochód uzyskany z KPWI objętego ochroną praw własności intelektualnej, a ponadto wytworzone bądź ulepszone KPWI musi być wynikiem prowadzonej działalności B+R.

Ocena spełnienia przez Spółkę kryterium B+R nie jest przedmiotem niniejszego wniosku. W ocenie Wnioskodawcy, nie ulega wątpliwości, że realizowane przez Spółkę prace podejmowane w zakresie tworzenia i ulepszania Systemu autorskiego dedykowanego dla Klientów oraz Sprzedawców spełniają definicję prac B+R w rozumieniu art. 4a pkt 28 ustawy o CIT i spełniają znamiona definicji działalności B+R uprawniające Spółkę do skorzystania z ulgi IP Box.

W zakresie spełnienia przesłanki uzyskiwania dochodów z KPWI należy zaznaczyć, że efektem działań Spółki jest w szczególności System autorski (tworzony za pomocą danego języka oprogramowania kod źródłowy) będący przejawem działalności twórczej, co wynika bezpośrednio z prowadzonych prac B+R.

Należy w tym miejscu zauważyć, że zgodnie z objaśnieniami podatkowymi Ministerstwa Finansów z dnia 15 lipca 2019 r. dotyczącymi preferencyjnego opodatkowania dochodów wytwarzanych przez prawa własności intelektualnej - IP Box (dalej: "Objaśnienia MF"), ustawa o CIT nie definiuje pojęcia "programu komputerowego". W świetle polskiego prawa brakuje także precyzyjnego określenia zakresu "autorskiego prawa do programu komputerowego". Niemniej jednak, ocena czy program komputerowy stanowi przedmiot ochrony prawa autorskiego, odbywa się na zasadach ogólnych wyrażonych w Ustawie o prawie autorskim. Zatem, w celu określenia czy wytwarzany przez Spółkę System autorski spełnia warunki uznania go za KPWI należy odnieść się do przepisów Ustawy o prawach autorskich.

Zgodnie z art. 1 ust. 1 Ustawy o prawach autorskich, przedmiotem prawa autorskiego jest każdy przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze, ustalony w jakiejkolwiek postaci, niezależnie od wartości, przeznaczenia i sposobu wyrażenia (utwór). Stosownie do art. 1 ust. 2 pkt 1 Ustawy o prawie autorskim, w szczególności przedmiotem prawa autorskiego są utwory wyrażone słowem, symbolami matematycznymi, znakami graficznymi (literackie, publicystyczne, naukowe, kartograficzne oraz programy komputerowe).

Szczególne postanowienia dotyczące praw autorskich do programu komputerowego zawiera art. 74 ww. ustawy. W myśl art. 74 Ustawy o prawach autorskich, kierując się stanowiskiem zawartym w Komentarzu do Ustawy o prawach autorskich, pod red. prof. dr hab. Ewy Ferenc-Szydełko (Komentarz wyd. 4, 2021 r.)" (...) za program komputerowy należałoby uznać zbiór komend, przybierający określoną strukturę, mający na celu osiągnięcie konkretnego rezultatu, w formie wyrażanej w postaci " (...) zapisu aplikacji w formie kodu źródłowego (source code), zawierający komendy (w zależności od przyjętego języka programowania niekiedy przybierające postać zbliżoną do klasycznych zapisów tekstowych w języku angielskim), a ponadto kodu maszynowego (object code), zrozumiałego wyłącznie dla maszyn cyfrowych."

Pojęcie i ochrona programu komputerowego jako prawa autorskiego jest także przedmiotem rozważań w prawie unijnym, tj., w Dyrektywnie Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie ochrony prawnej programów komputerowych, nr 2009/24/WE (Dz.Urz.UE.L 111/16, dalej: "Dyrektywa"). Pkt 7 preambuły Dyrektywy definiuje programy komputerowe "jako programy w jakiejkolwiek formie, w tym programy zintegrowane ze sprzętem komputerowym; pojęcie to obejmuje również przygotowawcze prace projektowe prowadzące do rozwoju programu komputerowego z zastrzeżeniem, że charakter prac przygotowawczych jest taki, że program komputerowy może korzystać z nich na późniejszym etapie".

Tak więc, biorąc pod uwagę wymienione definicje programu komputerowego, autorskie prawa majątkowe do programu komputerowego, z zastrzeżeniem przepisów art. 75 ust. 2 i 3 Ustawy o prawach autorskich, obejmują prawo do:

1.

trwałego lub czasowego zwielokrotnienia programu komputerowego w całości lub w części jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie; w zakresie, w którym dla wprowadzania, wyświetlania, stosowania, przekazywania i przechowywania programu komputerowego niezbędne jest jego zwielokrotnienie, czynności te wymagają zgody uprawnionego;

2.

tłumaczenia, przystosowywania, zmiany układu lub jakichkolwiek innych zmian w programie komputerowym, z zachowaniem praw osoby, która tych zmian dokonała;

3.

rozpowszechniania, w tym użyczenia lub najmu, programu komputerowego lub jego kopii.

Reasumując, stosownie do Ustawy o prawie autorskim, programy komputerowe podlegają ochronie jak utwory literackie. Potwierdza to również Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z 27 maja 2020 r., sygn. 0111-KDIB1-1.4010.75.2020.2.SG, że efekty prac wytworzonych, rozwiniętych lub ulepszonych w ramach działalności badawczo-rozwojowej (tj. autorskie prawo do programu komputerowego) stanowią kwalifikowane prawa własności intelektualnej w rozumieniu art. 24d ust. 2 pkt 8 ustawy o CIT.

Podstawą przyznania ochrony prawnej dla programu komputerowego jest fakt, że stanowi on przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze ustalony w jakiejkolwiek postaci, niezależnie od przeznaczenia i sposobu wyrażania. Ochrona przyznana programowi komputerowemu obejmuje wszystkie formy jego wyrażenia, obejmuje więc jego funkcjonalne części składowe, takie jak: kod źródłowy, opis procedur operacyjnych, zestawienie danych w informacjach konwersacyjnych i dialogowych oraz kod wynikowy i interfejs. W powyższym rozumieniu pojęcie "program komputerowy" powinno obejmować kompleksowy charakter i nie powinno być rozumiane wąsko, lecz szeroko.

Należy również zauważyć, że w akapicie nr 54 Objaśnień MF wskazano, że "rozwijanie" i "ulepszanie" kwalifikowanego IP należy rozumieć jako ogół prac badawczo-rozwojowych podatnika, skutkujących poszerzeniem zakresu funkcjonalnego albo użyteczności kwalifikowanego IP". Natomiast, w akapicie nr 51 wskazano, że: "rozwinięcie lub ulepszenie przedmiotu ochrony oznacza w szczególności rozbudowanie, poszerzenie zakresu funkcjonalnego albo użyteczności już istniejącego kwalifikowanego IP, niezależnie od tego, czy podatnik uzyskał dodatkową ochronę na to rozwinięcie lub ulepszenie. Decydującym determinantem jest tutaj aspekt faktyczny rozumiany jako rozwinięcie lub ulepszenie istniejącego kwalifikowanego IP w dowolnej postaci, o ile działania te prowadzą do poprawy użyteczności albo funkcjonalności już istniejącego kwalifikowanego IP."

Zdaniem Wnioskodawcy, w świetle przedstawionego stanu faktycznego/przyszłego na gruncie powołanych przepisów, wytwarza ona autorski program komputerowy stanowiący KPWI, o którym mowa w treści przepisu art. 24d ust. 2 pkt 1 ustawy o CIT, którego przedmiot ochrony prawnej został wytworzony w ramach działalności B+R prowadzonej przez Spółkę.

Stworzony i ciągle ulepszany System autorski, a przy tym nowe rozwiązania programistyczne mające charakter ulepszeń, powodują powstawanie nowych kodów źródłowych oraz przyczyniają się do zwiększania bezpieczeństwa użytkowania, spełniając przy tym definicję KPWI.

Utworzony przez Spółkę System autorski pozwala na korzystanie przez Klienta z innowacyjnych metod płatności, zarządzanie finansami i dokonanymi zakupami. Platforma umożliwia Użytkownikom korzystanie z usług Zapłać z X. Użytkownik może m.in. przez Panel Klienta dokonywać zapłaty z wykorzystaniem bramki, może składać oświadczenia woli związane z zawartymi Umowami UKK. Klient dokonując zakupów z wykorzystaniem metody Zapłać z X ma zatem od momentu zawarcia Umowy UKK udostępnioną Platformę i może decydować, w jakim zakresie chce z niej korzystać.

Należy zaznaczyć, że Spółka świadczy usługę Zapłać z X, która nie może być świadczona na rzecz Klientów bez wykorzystania wdrożonych rozwiązań programistycznych w działalności Sprzedawców. Klient może dokonać zakupów poprzez Zapłać z X jedynie w sytuacji, gdy została zawarta przez Spółkę Umowa ze Sprzedawcą.

W przypadku niewytworzenia dedykowanego Systemu autorskiego (stanowiącego KPWI), Wnioskodawca z całą pewnością nie mógłby świadczyć usługi Zapłać z X, a tym samym osiągać przychodów ze sprzedaży. W aktualnym otoczeniu rynkowym opartym na digitalizacji, możliwe jest, że Klienci nie chcieliby współpracować ze Spółką w takim samym zakresie, gdyż wybraliby inne metody płatności w sklepach oferowane przez firmy konkurencyjne. Spółka świadczy zatem usługi z wykorzystaniem rozwiązań technologicznych wynikających z opracowanego KWPI maksymalizując tym samym swój przychód i wzmacniając swoją pozycję na rynku.

W konsekwencji, w ocenie Wnioskodawcy, wydzielona część dochodów związana ze udostępnieniem Platformy Klientowi, stanowi dochód KPWI w rozumieniu art. 24d ustawy o CIT. W związku z tym, według Wnioskodawcy, Prowizja od Klienta osiągana za Zapłać za X, może zostać opodatkowana 5% z uwzględnieniem ulgi IP Box, w części w jakiej Prowizja od Klienta jest związana z udzieleniem mu dostępu do Systemu autorskiego.

W tym celu, Spółka wydziela i będzie wydzielała - zgodnie z art. 24d ust. 8 ustawy o CIT- dochód wynikający z pobranych Prowizji od Klienta, kwalifikujący się na ulgę IP BOX (tj. związany z możliwością dostępu do Systemu autorskiego Spółki) oraz nie kwalifikujący się na ulgę IP BOX (tj. za możliwość dostępu do telefonicznego wsparcia Biura Obsługi Klienta, konsultacji czy obsługiwania reklamacji).

Praktyczna implementacja ulgi IP Box w Spółce wiąże się z koniecznością zastosowania przepisów o cenach transferowych wskazanych w ustawie o CIT.

Część dochodu należnego z tytułu dostępu do Systemu autorskiego Spółki, z którego Użytkownik korzysta w procesie dokonywania zakupów i zapłaty metodą Zapłać z X jest i będzie liczona za zastosowaniem jednej z metod weryfikacji cen transferowych, stosownie do art. 11d ustawy o CIT. Jednocześnie, w myśl art. 11d ust. 2 ustawy o CIT, gdy nie jest/nie będzie możliwe zastosowanie metod, o których mowa w ust. 1 art. 11d ustawy o CIT, Spółka stosuje lub zastosuje w przyszłości inną metodę, w tym techniki wyceny, najbardziej odpowiednie w danych okolicznościach. Przy wyborze metody najbardziej odpowiedniej w danych okolicznościach Wnioskodawca uwzględnia/ni w szczególności warunki, jakie zostały ustalone lub narzucone pomiędzy podmiotami powiązanymi, dostępność informacji niezbędnych do prawidłowego zastosowania metody oraz specyficzne kryteria jej zastosowania.

Zastosowane podejście preferowane jest także przez OECD w przypadku obliczania dochodu z własności intelektualnej w analizowanych przypadkach (OECD/G20 Base Erosion and Profit Shifting Project. Countering Harmful Tax Practices More Effectively, Taking into Account Transparency and Substance. Action 5: 2015 Finał Report, s. 29).

Wnioskodawca prowadzi szczegółową ewidencję rachunkową, wyodrębniając poszczególne prawa autorskie w sposób zapewniający ustalenie przychodów, kosztów uzyskania przychodów i dochodów (straty) przypadających na każde KWPI w cenie sprzedaży usługi, w myśl art. 24e ustawy o CIT.

W świetle powyższych rozważań, Spółka jest zdania, że stworzony i ciągle ulepszany w ramach prac B+R System autorski stanowi KPWI. Natomiast, Prowizja uzyskiwana od Klientów może podlegać opodatkowaniu stawką 5% w ramach ulgi IP BOX, w części w jakiej stanowi odpłatność za udostępnianie Użytkownikom Serwisu.

Ocena stanowiska

Stanowisko, które przedstawili Państwo we wniosku jest prawidłowe.

UZASADNIENIE interpretacji indywidualnej

Należy wskazać, że od 1 stycznia 2019 r. obowiązują przepisy ustawy z dnia 23 października 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy - Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r. poz. 2193). Na podstawie regulacji wprowadzonych ww. ustawą zmieniającą, do systemu prawa podatkowego implikowano przepisy dotyczące preferencyjnego rozwiązania w podatkach dochodowych - tzw. Innovation Box.

Regulacje dotyczące stosowania opisanej powyżej ulgi zostały odzwierciedlone w art. 24d-24e ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1800 z późn. zm., dalej: "u.p.d.o.p.").

Zgodnie z art. 24d ust. 1 u.p.d.o.p.:

podatek od osiągniętego przez podatnika kwalifikowanego dochodu z kwalifikowanych praw własności intelektualnej wynosi 5% podstawy opodatkowania.

Kwalifikowanymi prawami własności intelektualnej, w myśl art. 24d ust. 2 ww. ustawy, są:

1)

patent,

2)

prawo ochronne na wzór użytkowy,

3)

prawo z rejestracji wzoru przemysłowego,

4)

prawo z rejestracji topografii układu scalonego,

5)

dodatkowe prawo ochronne dla patentu na produkt leczniczy lub produkt ochrony roślin,

6)

prawo z rejestracji produktu leczniczego i produktu leczniczego weterynaryjnego dopuszczonych do obrotu,

7)

wyłączne prawo, o którym mowa w ustawie z dnia 26 czerwca 2003 r. o ochronie prawnej odmian roślin (Dz. U. z 2021 r. poz. 213),

8) autorskie prawo do programu komputerowego - podlegające ochronie prawnej na podstawie przepisów odrębnych ustaw lub ratyfikowanych umów międzynarodowych, których stroną jest Rzeczpospolita Polska, oraz innych umów międzynarodowych, których stroną jest Unia Europejska, których przedmiot ochrony został wytworzony, rozwinięty lub ulepszony przez podatnika w ramach prowadzonej przez niego działalności badawczo-rozwojowej.

W świetle powyższego, kwalifikowane IP to prawo własności intelektualnej spełniające łącznie trzy warunki:

1.

zostało wytworzone, rozwinięte lub ulepszone przez podatnika w ramach prowadzonej przez niego działalności badawczo-rozwojowej,

2.

należy do jednej z kategorii wymienionych w katalogu w art. 24d ust. 2 u.p.d.o.p.,

3.

podlega ochronie prawnej na podstawie przepisów odrębnych ustaw lub ratyfikowanych umów międzynarodowych, których stroną jest Rzeczpospolita Polska, oraz innych umów międzynarodowych, których stroną jest Unia Europejska.

Zatem, kwalifikowane IP musi zostać wytworzone, rozwinięte lub ulepszone w ramach prowadzonej przez podatnika działalności badawczo-rozwojowej. To oznacza, że zakres działalności badawczo-rozwojowej będzie zawsze obejmować całość działań podatnika zmierzających do wytworzenia, rozwinięcia lub ulepszenia kwalifikowanego IP i że działania te nigdy nie będą wykraczać poza działalność badawczo-rozwojową.

Zgodnie z art. 24d ust. 3 u.p.d.o.p.:

podstawę opodatkowania stanowi suma kwalifikowanych dochodów z kwalifikowanych praw własności intelektualnej osiągniętych w roku podatkowym.

Sposób obliczenia wysokości kwalifikowanego dochodu z kwalifikowanego prawa własności intelektualnej zawarty jest w art. 24d ust. 4 u.p.d.o.p. Zgodnie z treścią tego przepisu:

wysokość kwalifikowanego dochodu z kwalifikowanego prawa własności intelektualnej ustala się jako iloczyn dochodu z kwalifikowanego prawa własności intelektualnej osiągniętego w roku podatkowym i wskaźnika obliczonego według wzoru:

(a+b)*1,3

a+b+c+d

w którym poszczególne litery oznaczają koszty faktycznie poniesione przez podatnika na:

a.

prowadzoną bezpośrednio przez podatnika działalność badawczo-rozwojową związaną z kwalifikowanym prawem własności intelektualnej,

b.

nabycie wyników prac badawczo-rozwojowych związanych z kwalifikowanym prawem własności intelektualnej, innych niż wymienione w lit. d, od podmiotu niepowiązanego w rozumieniu art. 11a ust. 1 pkt 3,

c.

nabycie wyników prac badawczo-rozwojowych związanych z kwalifikowanym prawem własności intelektualnej, innych niż wymienione w lit. d, od podmiotu powiązanego w rozumieniu art. 11a ust. 1 pkt 4,

d.

nabycie przez podatnika kwalifikowanego prawa własności intelektualnej.

Stosownie do art. 24d ust. 5 u.p.d.o.p.:

do kosztów, o których mowa w ust. 4, nie zalicza się kosztów, które nie są bezpośrednio związane z kwalifikowanym prawem własności intelektualnej, w szczególności odsetek, opłat finansowych oraz kosztów związanych z nieruchomościami.

W przypadku gdy wartość wskaźnika, o którym mowa w ust. 4, jest większa od 1, przyjmuje się, że wartość ta wynosi 1 (art. 24d ust. 6 ww. ustawy).

Natomiast, zgodnie z art. 24d ust. 7 u.p.d.o.p.:

dochodem (stratą) z kwalifikowanego prawa własności intelektualnej jest osiągnięty przez podatnika w roku podatkowym dochód (strata) ustalony zgodnie z art. 7 ust. 2:

1)

z opłat lub należności wynikających z umowy licencyjnej, która dotyczy kwalifikowanego prawa własności intelektualnej;

2)

ze sprzedaży kwalifikowanego prawa własności intelektualnej;

3)

z kwalifikowanego prawa własności intelektualnej uwzględnionego w cenie sprzedaży produktu lub usługi;

4)

z odszkodowania za naruszenie praw wynikających z kwalifikowanego prawa własności intelektualnej, jeżeli zostało uzyskane w postępowaniu spornym, w tym postępowaniu sądowym albo arbitrażu.

W myśl art. 24d ust. 8 u.p.d.o.p.:

do ustalenia dochodów (strat), o których mowa w ust. 7 pkt 3, przepisy art. 11c i art. 11d stosuje się odpowiednio.

Obowiązki podatników podlegających opodatkowaniu na podstawie art. 24d zostały określone w art. 24e ust. 1 ww. ustawy, który stanowi, że:

podatnicy podlegający opodatkowaniu na podstawie art. 24d są obowiązani:

1.

wyodrębnić każde kwalifikowane prawo własności intelektualnej w prowadzonej ewidencji rachunkowej;

2.

prowadzić ewidencję rachunkową w sposób zapewniający ustalenie przychodów, kosztów uzyskania przychodów i dochodu (straty), przypadających na każde kwalifikowane prawo własności intelektualnej;

3.

wyodrębnić koszty, o których mowa w art. 24d ust. 4, przypadające na każde kwalifikowane prawo własności intelektualnej, w sposób zapewniający określenie kwalifikowanego dochodu;

4.

dokonywać zapisów w prowadzonej ewidencji rachunkowej w sposób zapewniający ustalenie łącznego dochodu z tych kwalifikowanych praw własności intelektualnej - w przypadku gdy podatnik wykorzystuje więcej niż jedno kwalifikowane prawo własności intelektualnej, a w prowadzonej ewidencji rachunkowej nie jest możliwe spełnienie warunków, o których mowa w pkt 2 i 3;

5.

dokonywać zapisów w prowadzonej ewidencji rachunkowej w sposób zapewniający ustalenie dochodu z kwalifikowanych praw własności intelektualnej w odniesieniu do tego produktu lub tej usługi albo do tych produktów lub tych usług - w przypadku gdy podatnik wykorzystuje jedno kwalifikowane prawo własności intelektualnej lub większą liczbę tych praw w produkcie lub usłudze albo w produktach lub usługach, a w prowadzonej ewidencji rachunkowej nie jest możliwe spełnienie warunków, o których mowa w pkt 2-4.

Zgodnie z art. 24e ust. 2 u.p.d.o.p.:

w przypadku gdy na podstawie ewidencji rachunkowej nie jest możliwe ustalenie dochodu (straty) z kwalifikowanych praw własności intelektualnej, podatnik jest obowiązany do zapłaty podatku zgodnie z art. 19.

Należy w tym miejscu zauważyć, że zgodnie z objaśnieniami podatkowymi Ministerstwa Finansów z dnia 15 lipca 2019 r. dotyczącymi preferencyjnego opodatkowania dochodów wytwarzanych przez prawa własności intelektualnej - IP BOX, ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych nie definiuje pojęcia "programu komputerowego" oraz brak w świetle polskiego prawa precyzyjnego określenia zakresu "autorskiego prawa do programu komputerowego". Praktyka stosowania tego pojęcia na świecie potwierdza, że ze względu na dynamiczny rozwój nowych technologii, w których programy komputerowe zajmują kluczową pozycję, nie da się ustalić wyczerpującej i niezmiennej definicji tego pojęcia oraz uniknąć rozbieżności (wyrok irlandzkiego sądu II instancji z 1995 r. w sprawie News Datacom Ltd. versus Satellite Decoding Systems, (1995) FSR 201 oraz wyrok australijskiego sądu I instancji z 4 czerwca 1997 r. w sprawie Powerflex Services Pty Ltd v Data Access Corporation, (1997) FCA 490; 37 IPR 436). Należy zatem odwołać się w tym względzie do przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1062 z późn. zm., dalej: "ustawa o prawie autorskim"):

Zgodnie z art. 1 ust. 1 ww. ustawy:

przedmiotem prawa autorskiego jest każdy przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze, ustalony w jakiejkolwiek postaci, niezależnie od wartości, przeznaczenia i sposobu wyrażenia (utwór).

Stosownie do art. 1 ust. 2 pkt 1 ustawy o prawie autorskim:

w szczególności przedmiotem prawa autorskiego są utwory wyrażone słowem, symbolami matematycznymi, znakami graficznymi (literackie, publicystyczne, naukowe, kartograficzne oraz programy komputerowe).

Szczególne postanowienia dotyczące praw autorskich do programu komputerowego zawierają art. 74 ust. 1 i następne ustawy o prawie autorskim.

Zgodnie z art. 74 ust. 1 i 2 tej ustawy:

1. Programy komputerowe podlegają ochronie jak utwory literackie, o ile przepisy niniejszego rozdziału nie stanowią inaczej.

2. Ochrona przyznana programowi komputerowemu obejmuje wszystkie formy jego wyrażenia. Idee i zasady będące podstawą jakiegokolwiek elementu programu komputerowego, w tym podstawą łączy, nie podlegają ochronie.

Podstawą przyznania ochrony prawnej dla programu komputerowego jest fakt, że stanowi on przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze (wyraz własnej twórczości intelektualnej danego autora lub autorów), ustalony w jakiejkolwiek postaci, niezależnie od przeznaczenia i sposobu wyrażania. O ocenie charakteru indywidualnej pracy twórczej nie decydują postanowienia umowy, ale rzeczywisty wkład pracy każdego z twórców programu komputerowego, co podlega każdorazowo odrębnej ocenie. Doktryna prawa autorskiego przyjmuje różne podejścia do definiowania pojęcia "autorskiego prawa do programu komputerowego", które wskazują, że część chronioną prawem jest w szczególności kombinacja komend adresowanych do komputera w formie kodu źródłowego i kodu wynikowego. Pozaustawowa definicja pojęcia "autorskie prawo do programu komputerowego" w sposób uzasadniony nawiązuje zatem do terminologii informatycznej, dostosowywanej następnie do potrzeb dalszej analizy prawnej dobra niematerialnego jakim jest program komputerowy. Fundamentem informatycznego rozumienia programu komputerowego jest samo pojęcie "programu", czyli zapisanego przy pomocy wybranego języka programowania algorytmu rozwiązania określonego zadania. Zatem, program komputerowy to w szczególności zestaw instrukcji przeznaczonych do wykonywania bezpośrednio lub pośrednio w komputerze czynności w celu osiągnięcia określonego rezultatu.

Reasumując, pojęcie "program komputerowy" nie powinno być rozumiane wąsko lecz szeroko. Program komputerowy obejmuje więc jego funkcjonalne części składowe, takie jak: kod źródłowy, opis procedur operacyjnych, zestawienie danych w informacjach konwersacyjnych i dialogowych oraz kod wynikowy i interfejs.

W celu poprawnego zastosowania preferencji IP Box wobec autorskiego prawa do programu komputerowego należy nadać mu znaczenia funkcjonalne, celowościowe i rozszerzające, w zgodzie z najbardziej istotnym międzynarodowym kontekstem przepisów o IP Box, czyli Raportem OECD BEPS Plan Działania Nr 5. Zgodnie z akapitem 34 tego Raportu, copyrighted software, nie tylko program komputerowy chroniony prawem autorskim, ale szerzej oprogramowanie chronione prawem autorskim, może zawierać się w katalogu kwalifikowanych IP jako aktywo funkcjonalnie ekwiwalentne do patentu. OECD wskazuje, że oprogramowanie chronione prawem autorskim dzieli podstawowe cechy patentów, ponieważ jest nowatorskie, nieoczywiste i użyteczne, a zatem zasadniczo wynika z prowadzenia innowacyjnej działalności badawczo-rozwojowej, której prowadzenie powinny stymulować przepisy o IP Box. OECD stwierdza także, że nie wszystkie jurysdykcje zapewniają ochronę patentową oprogramowania i dlatego wielu podatników, którzy wytwarzają oprogramowanie, musi posiadać prawa autorskie, zamiast polegać na ochronie patentowej. Włączenie oprogramowania chronionego prawem autorskim do definicji funkcjonalnie równoważnych kwalifikowanych IP zapewnia również, że różne traktowanie oprogramowania na mocy prawa patentowego różnych jurysdykcji nie ma wpływu na to, czy dochody z oprogramowania mogą korzystać z różnych regulacji IP Box.

W związku z tym, że w Polsce oprogramowanie - definiowane jako ogół informacji w postaci zestawu instrukcji, zaimplementowanych interfejsów i zintegrowanych danych przeznaczonych dla komputera do realizacji wyznaczonych celów - podlega ochronie jak utwór literacki z art. 1 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, oprogramowanie może być, zgodnie z wykładnią celowościową i kontekstualną (ww. Raport OECD), uznane za kwalifikowane IP w świetle rozszerzającej wykładni art. 24d ust. 2 pkt 8 u.p.d.o.p., jeśli jego wytworzenie, rozszerzenie lub ulepszenie jest wynikiem prac badawczo-rozwojowych.

Z opisu sprawy wynika, że:

- Wnioskodawca wytwarza, rozwija i ulepsza (a także będzie wytwarzał, rozwijał i ulepszał w przyszłości) innowacyjną technologicznie platformę do realizacji usług finansowych ("Serwis", "Platforma") na polskim rynku e-commerce;

- Wnioskodawca w sposób ciągły i systematyczny prowadzi prace badawczo-rozwojowe, rozumiane zgodnie z treścią art. 4a pkt 28 ustawy o CIT w zw. z art. 4 ust. 3 ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, jako działalność obejmująca nabywanie, łączenie, kształtowanie i wykorzystywanie dostępnej aktualnie wiedzy i umiejętności, w tym w zakresie narzędzi informatycznych lub oprogramowania z wyłączeniem działalności obejmującej rutynowe i okresowe zmiany wprowadzane do nich, nawet jeżeli takie zmiany mają charakter ulepszeń,

- Spółka ma zamiar prowadzić działalność B+R również w przyszłości w sposób analogiczny, a jej rezultaty i sposoby osiągania dochodu będą wpisywały się w przedstawiony opis stanu faktycznego/zdarzenia przyszłego;

- Wnioskodawca stwarza i rozwija wytworzony autorski program komputerowy (dalej: "System autorski"), do którego wszelkie prawa majątkowe przysługują Spółce,

- System autorski jest udostępniany na rzecz dwóch kategorii podmiotów tj. podmiotom prowadzącym sprzedaż za pomocą platform transakcyjnych, sklepów internetowych oraz sklepów stacjonarnych ("Sprzedawcy", "Kontrahenci") oraz osobom fizycznym (zarządzanie umowami finansowania zakupów w ramach spersonalizowanego konta ("Panel Klienta");

- Autorskie prawa do programu komputerowego podlegają ochronie z mocy prawa. Podstawę prawną przyznania takiej ochrony stanowi art. 74 ust. 1 ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych;

- Wnioskodawca osiąga dochód uwzględniony w cenie świadczonej usługi, w części w jakiej usługa ta jest związana z udzieleniem dostępu do Systemu autorskiego Użytkownikom, tj.:

- na rzecz Sprzedawcy w zakresie udzielenia dostępu do Serwisu,

- na rzecz Klienta, w zakresie udzielenia dostępu do Panelu Klienta;

- Wnioskodawca prowadzi od początku realizacji działalności badawczo-rozwojowej związanej z Platformą, tj. od roku 2020, ewidencję rachunkową, o której mowa w art. 24e u.p.d.o.p.

Ponadto, wskazać należy na treść art. 24d ust. 8 u.p.d.o.p., zgodnie z którym:

do ustalenia dochodów (strat), o których mowa w ust. 7 pkt 3, przepisy art. 11c i art. 11d stosuje się odpowiednio.

Dochód z kwalifikowanego IP "zawarty" w cenie danego produktu lub usługi winien być ustalony w oparciu o zasadę ceny rynkowej (zgodnie z art. 11c u.p.d.o.p.).

Przez odpowiednie stosowanie zasad cen transferowych do obliczania dochodu z kwalifikowanego IP rozumie się również stosowanie metod weryfikacji cen transferowych oraz przepisów wykonawczych w tym zakresie.

Należy jednocześnie zaznaczyć, że zasady cen transferowych powinny być stosowane do ustalania pozostałych kategorii dochodu z kwalifikowanego prawa własności intelektualnej, w przypadku gdy dochód ten wynika z transakcji z podmiotami powiązanymi, tj. dochodu ze sprzedaży Produktu (zawartych z podmiotami powiązanymi), dotyczących kwalifikowanego prawa własności intelektualnej oraz dochodu ze sprzedaży takiego prawa do podmiotów powiązanych.

W myśl art. 11c ust. 1 u.p.d.o.p.:

podmioty powiązane są obowiązane ustalać ceny transferowe na warunkach, które ustaliłyby między sobą podmioty niepowiązane.

Zgodnie natomiast z ust. 2 powołanego przepisu:

jeżeli w wyniku istniejących powiązań zostaną ustalone lub narzucone warunki różniące się od warunków, które ustaliłyby między sobą podmioty niepowiązane, i w wyniku tego podatnik wykazuje dochód niższy (stratę wyższą) od tego, jakiego należałoby oczekiwać, gdyby wymienione powiązania nie istniały, organ podatkowy określa dochód (stratę) podatnika bez uwzględnienia warunków wynikających z tych powiązań.

Zgodnie z art. 11d ust. 1-4 u.p.d.o.p.:

1. Ceny transferowe weryfikuje się, stosując metodę najbardziej odpowiednią w danych okolicznościach, wybraną spośród następujących metod:

1)

porównywalnej ceny niekontrolowanej;

2)

ceny odprzedaży;

3)

koszt plus;

4)

marży transakcyjnej netto;

5)

podziału zysku.

2. W przypadku gdy nie jest możliwe zastosowanie metod, o których mowa w ust. 1, stosuje się inną metodę, w tym techniki wyceny, najbardziej odpowiednią w danych okolicznościach.

3. Przy wyborze metody najbardziej odpowiedniej w danych okolicznościach uwzględnia się w szczególności warunki, jakie zostały ustalone lub narzucone pomiędzy podmiotami powiązanymi, dostępność informacji niezbędnych do prawidłowego zastosowania metody oraz specyficzne kryteria jej zastosowania.

4. Określając wysokość dochodu (straty), organ podatkowy stosuje metodę przyjętą przez podmiot powiązany, chyba że zastosowanie metody innej niż przyjęta przez podmiot powiązany jest bardziej odpowiednie w danych okolicznościach.

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie cen transferowych w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1444) określa sposób i tryb:

1)

oceny zgodności warunków ustalonych przez podmioty powiązane z warunkami, jakie ustaliłyby między sobą podmioty niepowiązane, zwanej dalej "badaniem porównywalności", w tym kryteria porównywalności tych warunków;

2)

określania wysokości dochodu (straty) podatnika w drodze oszacowania z zastosowaniem metod, o których mowa w art. 11d ust. 1-3 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, w tym określania wynagrodzenia z tytułu przeniesienia pomiędzy podmiotami powiązanymi istotnych ekonomicznie funkcji, aktywów lub kategorii ryzyka.

Należy wyjaśnić, że odesłanie w przepisach dotyczących ulgi IP Box do odpowiedniego stosowania przepisów o cenach transferowych nie dotyczy ustalenia cen produktów, a dochodu z kwalifikowanego prawa własności intelektualnej uwzględnionego w cenie produktu. Zatem, to dochód z kwalifikowanego prawa własności intelektualnej zawarty - tak jak w niniejszej sprawie - w cenie danego produktu winien być ustalany na podstawie ceny rynkowej (zgodnie z przepisami art. 11c ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych). W tym celu Spółka jest zobowiązana do zastosowania - w celu obliczenia tego dochodu - jednej z metod weryfikacji cen transferowych oraz przepisów wykonawczych w tym zakresie.

Powyższe przepisy wskazują, że dochodem z kwalifikowanego prawa własności intelektualnej jest dochód z kwalifikowanego prawa własności intelektualnej uwzględniony w cenie sprzedaży produktu/usługi, które są wynikiem wytworzenia oprogramowania stanowiącego utwory podlegające ochronie na podstawie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, a nie wszystkie dochody uzyskiwane przez Spółkę z tytułu sprzedaży produktów/usług, których wynikiem jest oprogramowanie, stanowiące utwory podlegające ochronie na podstawie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, a powstałych w ramach czynności B+R realizowanych przez Spółkę.

Biorąc pod uwagę powyższe przepisy i opis sprawy, w ocenie tut Organu, System autorski stworzony i ulepszany przez Spółkę stanowi i będzie stanowić kwalifikowane prawo własności intelektualnej w rozumieniu art. 24d ust. 2 pkt 8 u.p.d.o.p., z którego dochód uwzględniony w cenie usługi świadczonej na rzecz Sprzedawcy, w zakresie udzielenia dostępu do Serwisu, może zostać objęty ulgą IP Box, w części w jakiej usługa jest związana z udzieleniem dostępu do Systemu autorskiego Sklepom.

Zatem, stanowisko Wnioskodawcy w zakresie pytania oznaczonego we wniosku nr 1 należy uznać za prawidłowe.

Mając na uwadze powyższe, należy także zgodzić się z Wnioskodawcą, że System autorski stworzony i ulepszany przez Spółkę stanowi i będzie stanowić kwalifikowane prawo własności intelektualnej w rozumieniu art. 24d ust. 2 pkt 8 u.p.d.o.p., z którego dochód uwzględniony w cenie usługi świadczonej na rzecz Klienta, w zakresie udzielenia dostępu do Panelu Klienta, może zostać objęty ulgą IP Box, w części w jakiej usługa jest związana z udzieleniem dostępu do Systemu autorskiego Użytkownikom.

Zatem, stanowisko Wnioskodawcy w zakresie pytania oznaczonego we wniosku nr 2 należy uznać za prawidłowe.

Reasumując, stanowisko Wnioskodawcy w zakresie ustalenia, czy:

- System autorski stworzony i ulepszany przez Spółkę stanowi i będzie stanowić kwalifikowane prawo własności intelektualnej w rozumieniu art. 24d ust. 2 pkt 8 ustawy o CIT, z którego dochód uwzględniony w cenie usługi świadczonej na rzecz Sprzedawcy, w zakresie udzielenia dostępu do Serwisu, może zostać objęty ulgą IP Box, w części w jakiej usługa jest związana z udzieleniem dostępu do Systemu autorskiego Sklepom, tj. zgodnie z wydzieleniem dochodu sposobem opisanym we wniosku,

- System autorski stworzony i ulepszany przez Spółkę stanowi i będzie stanowić kwalifikowane prawo własności intelektualnej w rozumieniu art. 24d ust. 2 pkt 8 ustawy o CIT, z którego dochód uwzględniony w cenie usługi świadczonej na rzecz Klienta, w zakresie udzielenia dostępu do Panelu Klienta, może zostać objęty ulgą IP Box, w części w jakiej usługa jest związana z udzieleniem dostępu do Systemu autorskiego Użytkownikom, tj. zgodnie z wydzieleniem dochodu sposobem opisanym we wniosku

należy uznać za prawidłowe.

Dodatkowe informacje

Informacja o zakresie rozstrzygnięcia

Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, gdy rzeczywisty stan sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie z opisem stanu faktycznego/zdarzenia przyszłego podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swoją aktualność.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego oraz zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym, a w części dotyczącej zdarzenia przyszłego - stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, gdy rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie z opisem stanu faktycznego/zdarzenia przyszłego podanym przez Państwa w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swoją aktualność.

POUCZENIE o funkcji ochronnej interpretacji

- Funkcję ochronną interpretacji indywidualnych określają przepisy art. 14k-14nb ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2021 r. poz. 1540 z późn. zm.). Interpretacja będzie mogła pełnić funkcję ochronną, jeśli: Państwa sytuacja będzie zgodna (tożsama) z opisem stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego i zastosują się Państwo do interpretacji.

- Zgodnie z art. 14na § 1 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n Ordynacji podatkowej nie stosuje się, jeśli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej jest elementem czynności, które są przedmiotem decyzji wydanej:

1)

z zastosowaniem art. 119a;

2)

w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług;

3)

z zastosowaniem środków ograniczających umowne korzyści.

Zgodnie z art. 14na § 2 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli korzyść podatkowa, stwierdzona w decyzjach wymienionych w § 1, jest skutkiem zastosowania się do utrwalonej praktyki interpretacyjnej, interpretacji ogólnej lub objaśnień podatkowych.

POUCZENIE o prawie do wniesienia skargi na interpretację

Mają Państwo prawo do zaskarżenia tej interpretacji indywidualnej do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w (...). Zasady zaskarżania interpretacji indywidualnych reguluje ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2022 r. poz. 329 z późn. zm.; dalej jako "p.p.s.a.").

Skargę do Sądu wnosi się za pośrednictwem Dyrektora KIS (art. 54 § 1 p.p.s.a.). Skargę należy wnieść w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia interpretacji indywidualnej (art. 53 § 1 p.p.s.a.):

* w formie papierowej, w dwóch egzemplarzach (oryginał i odpis) na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała (art. 47 § 1 p.p.s.a.), albo

* w formie dokumentu elektronicznego, w jednym egzemplarzu (bez odpisu), na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Krajowej Informacji Skarbowej na platformie ePUAP: /KIS/SkrytkaESP (art. 47 § 3 i art. 54 § 1a p.p.s.a.).

Skarga na interpretację indywidualną może opierać się wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną (art. 57a p.p.s.a.).

Podstawa prawna dla wydania interpretacji

Podstawą prawną dla wydania tej interpretacji jest art. 13 § 2a oraz art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2021 r. poz. 1540 z późn. zm.).

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl