0111-KDIB1-3.4010.568.2018.1.APO - Wydatki na nabycie wyników testów lub ekspertyz jako koszty kwalifikowane działalności badawczo-rozwojowej.

Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo z dnia 10 stycznia 2019 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej 0111-KDIB1-3.4010.568.2018.1.APO Wydatki na nabycie wyników testów lub ekspertyz jako koszty kwalifikowane działalności badawczo-rozwojowej.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r. poz. 800, z późn. zm.), Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 13 listopada 2018 r. (data wpływu 19 listopada 2018 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia, czy wydatki poniesione na nabycie wyników testów lub ekspertyz uzyskiwanych od instytutów badawczych - poniesionych na potrzeby działalności badawczo-rozwojowej, należy uznać za koszt kwalifikowany w rozumieniu art. 18d ust. 2 pkt 3 ustawy o CIT - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 19 listopada 2018 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia, czy wydatki poniesione na nabycie wyników testów lub ekspertyz uzyskiwanych od instytutów badawczych - poniesionych na potrzeby działalności badawczo-rozwojowej, należy uznać za koszt kwalifikowany w rozumieniu art. 18d ust. 2 pkt 3 ustawy o CIT.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny/zdarzenie przyszłe:

Sp. z o.o. (dalej: "Spółka" lub "Wnioskodawca") jest wiodącym przedsiębiorstwem zajmującym się projektowaniem oraz produkcją mebli tapicerowanych. Głównymi produktami oferowanymi przez Spółkę są sofy, łóżka, fotele, pufy oraz inne akcesoria. Wnioskodawca kieruje swoje wyroby zarówno do odbiorców detalicznych jak i hurtowych na terenie całej Polski jak i poza jej granice, głównie do krajów Unii Europejskiej.

Wnioskodawca w ramach prowadzonej działalności gospodarczej nieustannie poszukuje nowych rozwiązań mających na celu zarówno usprawnienie samych produktów, jak i procesu ich tworzenia. Powyższe działania Spółka realizuje poprzez prowadzenie działalności badawczo-rozwojowej, którą zajmują się funkcjonujące w ramach struktury Spółki wyodrębnione organizacyjnie działy badawczo-rozwojowe (dalej: "Działy B+R"), do których przypisane są poszczególne procesy. Na Działy B+R składają się m.in. takie działy jak:

* Kierownik Produktu,

* Modelarnia,

* Dział Technologii,

* Innowacje.

Spółka w ramach swojej działalności prowadzi prace polegające m.in. na opracowywaniu mebli o podwyższonym komforcie, poszukiwaniu i badaniu możliwości zastosowania nowych materiałów oraz prowadzi badania i prace rozwojowe w zakresie techniki i technologii zwiększających wydajność, zmniejszających materiałochłonność i energochłonność produkcji meblarskiej.

Kierownik Produktu zapoczątkowuje wewnętrzny proces badawczo-rozwojowy poprzez prace analityczne i koncepcyjne - badania mają na celu zdobycie nowej wiedzy oraz umiejętności w celu opracowywania nowych produktów lub procesów lub wprowadzania znaczących ulepszeń do istniejących produktów lub procesów. W przypadku, gdy analiza wykaże, że występuje zapotrzebowanie na nowy produkt, dział Kierownik Produktu w ramach dalszych prac opracowuje tzw. "brief projektowy" będący wewnętrznym dokumentem przedstawiającym skrócony opis nowego/ulepszonego produktu, jaki Spółka chciałaby wprowadzić na rynek. Przede wszystkim, brief projektowy zawiera m.in. ogólny opis projektu, funkcje jakie ma nowy produkt spełniać, instrukcje dotyczące wymiarów oraz proporcji modelu, a także propozycję wykorzystania poszczególnych rodzajów materiałów oraz metod produkcji. Brief projektowy wysyłany jest przez Spółkę do współpracujących projektantów, którzy na jego podstawie przysyłają swoje propozycje projektowe, z których Wnioskodawca wybiera te, które są najbliższe jego oczekiwaniom. Ponadto, dział Kierownik Produktu planuje, wdraża, monitoruje wszystkie fazy życia produktów - począwszy od prac koncepcyjnych poprzez prototypowanie, testowanie, walidację, wytworzenie, aż do momentu komercjalizacji produktu.

Powyższa działalność podejmowana jest w sposób systematyczny w celu zwiększenia zasobów wiedzy oraz wykorzystania zasobów wiedzy do tworzenia nowych zastosowań, zorientowanych przede wszystkim na zastosowanie w praktyce.

Następnie, w Spółce odbywa się kolejny etap prac badawczo-rozwojowych polegający na wykonaniu prototypów (w środowisku laboratoryjnym lub w środowisku symulującym istniejące systemy m.in. do oceny przydatności danych rodzajów technologii). Pracownicy Modelarni oraz Działu Technologii na bazie wybranego projektu modelu mebla i wstępnej dokumentacji przygotowują fizyczny prototyp oraz poddają go m.in. testom mechanicznym (dalej: "Warsztaty projektowe").

Dostosowywane są również parametry zewnętrzne mebla, takie jak odpowiedni kształt, proporcje, wysokość, konstrukcja, stosowana technologia, a także ocenienie parametry jakościowe poprzez odpowiedni dobór materiałów oraz komponentów. Każdy z testów jest niepowtarzalny i kończy się przygotowaniem unikatowego prototypu aż do momentu osiągnięcia zadowalającego efektu.

W trakcie Warsztatów projektowych, pracownicy Działu Modelarnia pracują na wyspecjalizowanych maszynach, które umożliwiają stworzenie rzeczywistej bryły prototypu. Maszyny oraz urządzenia techniczne wykorzystywane przez ten dział służą bezpośrednio działalności badawczo-rozwojowej w Spółce i nie są wykorzystywane przez inne departamenty (np. produkcję). Zakładanym efektem prac w ramach Warsztatów projektowych jest stworzenie optymalnego projektu mebla, który pozwoli połączyć wszystkie założone rozwiązania techniczne oraz jakościowe briefu projektowego.

Wnioskodawca podkreśla, że prace wykonywane w ramach Warsztatów projektowych są zindywidualizowane dla każdego prototypu mebla. W ramach powyższego procesu, pracownicy Spółki skupiają się na wypracowaniu zamierzonego w projekcie poziomu komfortu. W tym celu, Wnioskodawca przeprowadza szereg testów, zarówno komputerowych jak i mechanicznych. Ze względu na każdorazową złożoność przeprowadzanych procesów, niepowtarzalność realizowanych projektów, nierzadko zdarza się, że okres przygotowania ostatecznego projektu mebla trwa nawet rok.

Powyższe prace podejmowane są w sposób systematyczny w celu zwiększenia zasobów wiedzy oraz wykorzystania ich do tworzenia nowych zastosowań (nowych produktów, procesów). Celem prac jest m.in. opracowywanie prototypów i projektów pilotażowych oraz prace demonstracyjne, testowanie i walidacja nowych lub ulepszonych produktów, procesów lub usług w otoczeniu stanowiącym model warunków rzeczywistego funkcjonowania, których głównym celem jest dalsze udoskonalenie techniczne produktów lub procesów.

Przy okazji prac nad prototypem, oprócz wydatków związanych z wynagrodzeniami pracowników zaangażowanych w Warsztaty projektowe, Spółka ponosi również szereg wydatków związanych z bezpośrednim użyciem materiałów zużywanych do działalności badawczo-rozwojowej, w tym m.in. do testów, na które składają się m.in. koszty tkanin, materiałów drzewnych, mechanizmów, skór, czy też okuć.

Opracowane przez Wnioskodawcę prototypy poddawane są dodatkowo testom oraz walidacji przez zewnętrzne wyspecjalizowane jednostki (m.in. ITD), w tym jednostki naukowe w rozumieniu ustawy z 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r. poz. 87) - w stanie prawnym obowiązującym do 30 września 2018 r. oraz podmioty, o których mowa w art. 7 ust. 1 pkt 1, 2 i 4-8 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668, dalej "ustawa - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce") - w stanie prawnym obowiązującym od 1 października 2018 r. Po zakończeniu testów, Spółka otrzymuje od zewnętrznego podmiotu raport z przeprowadzonego testu/badania oraz certyfikat poświadczający zgodność danego prototypu z obowiązującymi normami technicznymi. Powyższe prace również służą realizacji działalności badawczo-rozwojowej nad nowymi produktami Spółki.

W przypadku pomyślnego zakończenia powyższych procesów, Spółka niejednokrotnie przystępuje do prawnego zabezpieczenia wzorów użytkowych wypracowanych w ramach prowadzonej działalności badawczo-rozwojowej. W tym celu, Wnioskodawca składa odpowiednie wnioski w urzędach patentowych na terenie Unii Europejskiej oraz ponosi z tego tytułu szereg opłat o charakterze jednorazowym bądź okresowym.

Wnioskodawca podkreśla, że oprócz opisanych wyżej działów Kierownika Produktu, Modelarni oraz Działu Technologii, które realizują prace badawczo-rozwojowe przede wszystkim w zakresie wdrażania oraz testowania prototypów nowych modeli mebli, w Spółce występuje również Dział Innowacje.

Dział Innowacje prowadzi prace badawczo-rozwojowe dwutorowo. Przede wszystkim, dział ten jest odpowiedzialny za przygotowanie przyrządów montażowych usprawniających proces produkcji mebli. Przyrząd montażowy służy pracownikowi produkcji jako swoista matryca ze wzorem. Przyrząd montażowy jest unikatowy dla każdego nowego modelu mebla, co oznacza, że dla każdego zatwierdzonego prototypu przygotowanego w ramach prac badawczo-rozwojowych, Dział Innowacje opracowuje i przygotowuje unikatowe przyrządy montażowe.

Dodatkowo, w ramach Działu Innowacje, pracownicy Spółki samodzielnie projektują i konstruują nowe maszyny lub ich elementy służące do działalności Wnioskodawcy. Przy wykonywaniu tego typu prac, niezbędna jest specjalistyczna wiedza w zakresie funkcjonowania maszyn, a także automatyki i robotyki.

Prace te nie obejmują rutynowych i okresowych zmian wprowadzanych do produktów, linii produkcyjnych, procesów wytwórczych, istniejących usług oraz innych operacji w toku. Powyższe prace poprzez nabywanie, łączenie, kształtowanie i wykorzystywanie dostępnej aktualnie wiedzy i umiejętności z dziedziny nauki, technologii i działalności gospodarczej oraz innej wiedzy i umiejętności służą do planowania produkcji oraz tworzenia i projektowania nowych zmienionych lub ulepszonych produktów i procesów (m.in. procesów produkcyjnych).

Większość osób zatrudnionych w Spółce w celu prowadzenia prac badawczo-rozwojowych zatrudniona jest na podstawie umowy o pracę. Częściowo jednak, Spółka współpracuje z osobami uczestniczącymi w prowadzeniu prac badawczo-rozwojowych na podstawie umów cywilnoprawnych (tj. umów o dzieło bądź umów zlecenie).

Wnioskodawca jest polskim rezydentem podatkowym podlegającym nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w rozumieniu art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r. poz. 1036, z późn. zm., dalej: "ustawa o CIT"). Spółka nie posiada statusu mikroprzedsiębiorcy, ani też małego lub średniego przedsiębiorcy w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2018 r. poz. 646, z późn. zm.).

Wszelkie koszty poniesione przez poszczególne Działy B+R są zaewidencjonowane przez Spółkę w systemie księgowym na oddzielnych centrach kosztów, co pozwala na ich precyzyjne wyodrębnienie.

W związku z powyższym, w ramach prowadzonej ewidencji, o której mowa w art. 9 ust. 1 ustawy o CIT, Spółka wyodrębnia koszty działalności badawczo-rozwojowej w formie elektronicznego zestawienia kosztów kwalifikowanych.

Wnioskodawca prowadzi również elektroniczną ewidencję czasu pracy pracowników kontrolowaną przez kierowników działów. Pracownicy wprowadzają do ewidencji informacje odnośnie ilości czasu poświęconego na dane zlecenie, mające charakter prac badawczo-rozwojowych. W efekcie, Wnioskodawca dzięki takiej ewidencji jest w stanie ustalić część, w jakiej czas przeznaczony na realizację działalności badawczo-rozwojowej pozostaje w ogólnym czasie pracy pracownika w danym miesiącu lub w jakiej czas przeznaczony na wykonanie usługi w zakresie działalności badawczo-rozwojowej pozostaje w całości czasu przeznaczonego na wykonanie usługi na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło w danym miesiącu. Ewidencja odzwierciedla zatem rzeczywisty czas przeznaczony na realizację działalności badawczo-rozwojowej przez poszczególnych pracowników Działów B+R w danych miesiącach.

Koszty kwalifikowane zostały zaliczone przez Spółkę do kosztów uzyskania przychodów. Jedocześnie, Wnioskodawca informuje, że nie zostały one zwrócone w jakiejkolwiek formie ani nie zostały odliczone od podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym.

Spółka posiada odrębny oddział produkcyjny w Polsce, który prowadzi działalność na terenie (...) Specjalnej Strefy Ekonomicznej, niemniej wszelka działalność badawczo-rozwojowa prowadzona jest na terenie siedziby Spółki, która nie znajduje się w obrębie żadnej specjalnej strefy ekonomicznej. Wnioskodawca korzysta ze zwolnień podatkowych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 34 lub 34a ustawy o CIT, jednakże Spółka informuje, że w odniesieniu do kosztów kwalifikowanych, nie są one przez Spółkę uwzględniane w kalkulacji dochodu zwolnionego z podatku na podstawie tych przepisów.

Wnioskodawca zamierza skorzystać z ulgi na działalność badawczo-rozwojową zgodnie z zasadami określonymi w art. 18d i art. 18e ustawy o CIT (dalej "ulga B+R"), w rozliczeniu za rok podatkowy rozpoczęty 1 stycznia 2018 r. oraz, o ile to będzie możliwe, w kolejnych latach podatkowych. Koszty kwalifikowane zostaną przez Spółkę wykazane w odpowiednich zeznaniach podatkowych z uwzględnieniem ustawowych limitów ich odliczania określonych w art. 18d ust. 7 ustawy o CIT.

Poprowadzona przez Działy B+R działalność nie stanowi i nie będzie stanowić badań podstawowych w rozumieniu art. 4a pkt 27 lit. a ustawy o CIT. Obecnie, Spółka nie posiada statusu centrum badawczo-rozwojowego, o którym mowa w art. 17 ustawy z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r. poz. 141).

Wnioskodawca zastrzega, że przedmiotem niniejszego wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej jest stan prawny obowiązujący od 1 stycznia 2018 r. z uwzględnieniem zmiany treści przepisów art. 18d ust. 2 pkt 3 ustawy o CIT, obowiązującej od dnia 1 października 2018 r.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy wydatki poniesione na nabycie wyników testów lub ekspertyz uzyskiwanych od instytutów badawczych (w tym m.in. od ITD), tj. od jednostek naukowych w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r. poz. 87, dalej: "Ustawa o ZFN"), a od 1 października 2018 r. od podmiotów, o których mowa w art. 7 ust. 1 pkt 1, 2 i 4-8 ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce - poniesionych na potrzeby działalności badawczo-rozwojowej, należy uznać za koszt kwalifikowany w rozumieniu art. 18d ust. 2 pkt 3 ustawy o CIT, jako ekspertyzy, opinie, usługi doradcze i usługi równorzędne, świadczone lub wykonywane na podstawie umowy przez jednostkę naukową w rozumieniu Ustawy o ZFN, a od 1 października 2018 r. przez podmiot, o którym mowa w art. 7 ust. 1 pkt 1, 2 i 4-8 ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, lub jako nabycie od takiej jednostki (takiego podmiotu) wyników prowadzonych przez nią (niego) badań naukowych, na potrzeby działalności badawczo-rozwojowej?

Zdaniem Wnioskodawcy, prawidłowe jest stanowisko, zgodnie z którym wydatki poniesione na nabycie wyników testów lub ekspertyz uzyskiwanych od instytutów badawczych (w tym m.in. od ITD), tj. od jednostek naukowych w rozumieniu Ustawy o ZFN, a od 1 października 2018 r. od podmiotów, o których mowa w art. 7 ust. 1 pkt 1, 2 i 4-8 ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce - poniesionych na potrzeby działalności badawczo-rozwojowej należy uznać za koszt kwalifikowany w rozumieniu art. 18d ust. 2 pkt 3 ustawy o CIT, jako ekspertyzy, opinie, usługi doradcze i usługi równorzędne, świadczone lub wykonywane na podstawie umowy przez jednostkę naukową w rozumieniu Ustawy o ZFN, a od 1 października 2018 r. przez podmiot, o którym mowa w art. 7 ust. 1 pkt 1, 2 i 4-8 ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, lub jako nabycie od takiej jednostki (takiego podmiotu) wyników prowadzonych przez nią (niego) badań naukowych, na potrzeby działalności badawczo-rozwojowej.

Stosownie do treści art. 18d ust. 1 ustawy o CIT, w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2018 r., podatnik uzyskujący przychody inne niż przychody z zysków kapitałowych odlicza od podstawy opodatkowania, ustalonej zgodnie z art. 18, koszty uzyskania przychodów poniesione na działalność badawczo-rozwojową, zwane dalej "kosztami kwalifikowanymi". Kwota odliczenia nie może w roku podatkowym przekraczać kwoty dochodu uzyskanego przez podatnika z przychodów innych niż przychody z zysków kapitałowych.

Z kolei, zgodnie z art. 18d ust. 2 pkt 3 ustawy o CIT, za koszty kwalifikowane uznaje się ekspertyzy, opinie, usługi doradcze i usługi równorzędne, świadczone lub wykonywane na podstawie umowy przez jednostkę naukową w rozumieniu Ustawy o ZFN, a od 1 października 2018 r. przez podmiot, o którym mowa w art. 7 ust. 1 pkt 1, 2 i 4-8 ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, a także nabycie od takiej jednostki (takiego podmiotu) wyników prowadzonych przez nią (niego) badań naukowych, na potrzeby działalności badawczo-rozwojowej.

Zgodnie z art. 2 pkt 9 ww. Ustawy o ZFN, za użyte w ustawie określenie "jednostki naukowe" należy rozumieć jednostki prowadzące w sposób ciągły badania naukowe lub prace rozwojowe:

* podstawowe jednostki organizacyjne uczelni w rozumieniu statutów tych uczelni;

* jednostki naukowe Polskiej Akademii Nauk w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk (Dz. U. z 2016 r. poz. 572 i 1311; winno być: Dz. U. z 2017 r. poz. 1869 i 2201);

* instytuty badawcze w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (Dz. U. z 2016 r. poz. 371, 1079 i 1311; winno być: Dz. U. z 2017 r. poz. 1158,1452 i 2201);

* międzynarodowe instytuty naukowe utworzone na podstawie odrębnych przepisów, działające na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

* Polską Akademię Umiejętności;

* inne jednostki organizacyjne niewymienione w lit. a-e, posiadające siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, będące organizacjami prowadzącymi badania i upowszechniającymi wiedzę w rozumieniu art. 2 pkt 83 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz.Urz.UE.L 187 z 26.6.2014, str. 1).

Z kolei, podmiotami wymienionymi w art. 7 ust. 1 pkt 1, 2 i 4-8 ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, są:

* uczelnie;

* federacje podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki;

* instytuty naukowe PAN;

* instytuty badawcze, działające na podstawie ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (Dz. U. z 2018 r. poz. 736);

* międzynarodowe instytuty naukowe utworzone na podstawie odrębnych ustaw działające na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

* Polska Akademia Umiejętności;

* inne podmioty prowadzące głównie działalność naukową w sposób samodzielny i ciągły.

Przytoczony powyżej art. 18d ust. 2 pkt 3 ustawy o CIT, wskazuje, że za koszty kwalifikowane należy uznać ekspertyzy, opinie, usługi doradcze i usługi równorzędne, nabycie wyników badań naukowych, które są świadczone lub wykonywane jednocześnie:

* na podstawie umowy przez jednostkę naukową w rozumieniu ustawy o zasadach finansowania nauki (w stanie prawnym obowiązującym do 30 września 2018 r.),

* na podstawie umowy przez podmiot, o którym mowa w art. 7 ust. 1 pkt 1, 2 i 4-8 ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (w stanie prawnym obowiązującym od 1 października 2018 r.)

* na potrzeby prowadzonej działalności badawczo-rozwojowej.

Opracowywane przez Wnioskodawcę prototypy poddawane są testom oraz walidacji przez zewnętrzne wyspecjalizowane jednostki naukowe w rozumieniu Ustawy o ZFN, a od 1 października 2018 r. przez podmioty, o których mowa w art. 7 ust. 1 pkt 1, 2 i 4-8 ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. Raport z przeprowadzonego testu/badania oraz certyfikat poświadczający zgodność danego prototypu z obowiązującymi normami technicznymi jest obowiązkowym elementem realizacji działalności badawczo-rozwojowej Spółki oraz służy poszerzeniu wiedzy z zakresu nowych prototypów meblowych, a co za tym idzie jest uzyskiwany na potrzeby działalności badawczo-rozwojowej.

Dodatkowo, wyżej wymienione koszty zaliczane są, zgodnie z utrwaloną linią interpretacyjną organów podatkowych, do kosztów kwalifikowanych, co potwierdzają poniższe indywidualne interpretacje podatkowe oraz wyrok WSA w Warszawie:

* Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 15 czerwca 2018 r. (sygn. 0114-KDIP2- 1.4010.218.2018.1. JS);

* Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 20 marca 2018 r. (sygn. 0111-KDIB1- 3.4010.41.2018.1.IZ);

* Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z 20 lutego 2018 r. (sygn. III SA/Wa 1182/17).

W świetle powyższego należy uznać, że opisane wyżej koszty Wnioskodawcy ponoszone na rzecz jednostek naukowych, a od 1 października 2018 r. podmiotów o których mowa w art. 7 ust. 1 pkt 1, 2 i 4-8 ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (w tym m.in. ITD), w zakresie prowadzonych prac badawczo-rozwojowych spełniają definicję zawartą w art. 18d ust. 2 pkt 3 ustawy o CIT, tzn. mogą zostać zaliczone do kosztów kwalifikowanych Spółki oraz odliczone od podstawy opodatkowania zgodnie z art. 18d ust. 1 ustawy o CIT.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego i zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Należy przy tym wskazać, że zgodnie z zadanym pytaniem, przedmiotem interpretacji nie była ocena, czy prace prowadzone przez Wnioskodawcę stanowią prace badawczo-rozwojowe, o których mowa w art. 4a pkt 26-28 ustawy o CIT. Ww. kwestię przyjęto jako element opisu sprawy.

Zgodnie z art. 14na § 1 Ordynacji podatkowej, przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

1.

z zastosowaniem art. 119a;

2.

w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług;

3.

z zastosowaniem środków ograniczających umowne korzyści.

Przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli korzyść podatkowa, stwierdzona w decyzjach wymienionych w § 1, jest skutkiem zastosowania się do utrwalonej praktyki interpretacyjnej, interpretacji ogólnej lub objaśnień podatkowych (art. 14na § 2 Ordynacji podatkowej). Powyższe unormowania należy odczytywać łącznie z przepisami art. 33 ustawy z 23 października 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy - Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2193), wprowadzającymi regulacje intertemporalne.

Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, gdy rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swoją aktualność.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym, a w przypadku interpretacji dotyczącej zdarzenia przyszłego stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w dwóch egzemplarzach (art. 47 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r. poz. 1302, z późn. zm.) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl