0111-KDIB1-3.4010.567.2018.1.AN - Działalność badawczo-rozwojowa w zakresie produkcji materiałów budowlanych.

Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo z dnia 8 stycznia 2019 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej 0111-KDIB1-3.4010.567.2018.1.AN Działalność badawczo-rozwojowa w zakresie produkcji materiałów budowlanych.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r. poz. 800 z późn. zm.), Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 31 października 2018 r. (data wpływu 14 listopada 2018 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia, czy zarówno przedstawione w ramach stanu faktycznego/zdarzenia przyszłego obszary prowadzonej działalności B+R (w ramach Grupy 1 projektów), jak i opisany sposób prowadzenia projektów w ramach Grupy 1 z uwzględnieniem jego poszczególnych etapów, mogą zostać zakwalifikowane jako działalność badawczo-rozwojowa zgodnie z definicją zawartą w art. 4a pkt 26-28 ustawy o CIT, która uprawnia do skorzystania z ulgi, o której mowa w art. 18d ustawy o CIT - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 14 listopada 2018 r. wpłynął do tut. Organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia, czy zarówno przedstawione w ramach stanu faktycznego/zdarzenia przyszłego obszary prowadzonej działalności B+R (w ramach Grupy 1 projektów), jak i opisany sposób prowadzenia projektów w ramach Grupy 1 z uwzględnieniem jego poszczególnych etapów, mogą zostać zakwalifikowane jako działalność badawczo-rozwojowa zgodnie z definicją zawartą w art. 4a pkt 26-28 ustawy o CIT, która uprawnia do skorzystania z ulgi, o której mowa w art. 18d ustawy o CIT.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny/zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca (dalej: "Wnioskodawca", "Spółka") jest polskim rezydentem podatkowym. Spółka jest jednym z czołowych producentów cementu oraz innych materiałów budowlanych na polskim rynku. Z kompleksowych rozwiązań i produktów które posiada w ofercie, korzystają wykonawcy, projektanci i inwestorzy na każdym etapie procesu budowlanego.

Przedmiotem przeważającej działalności gospodarczej Spółki według wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym jest produkcja cementu. Produkty i rozwiązania oferowane przez Spółkę znajdują zastosowanie w sektorze przemysłu, umożliwiając dalsze przetworzenie dla producentów prefabrykacji, betonu towarowego, suchych mieszanek i innych specjalistycznych segmentów rynku wykorzystujących w procesie produkcji cement, spoiwa hydrauliczne, kruszywa, mączkę wapienną oraz popiół.

W sektorze budownictwa Wnioskodawca oferuje zintegrowane rozwiązania i produkty w zakresie infrastruktury drogowej, kolejowej, energetycznej i hydrotechnicznej, do których zalicza technologię betonów konstrukcyjnych mostowych, drogowych i specjalistycznych, technologię kruszyw do podbudów drogowych, mieszanek mineralno-asfaltowych, betonów konstrukcyjnych, stabilizacji i warstw technologicznych, podsypek i podbudów kolejowych, wałów przeciwpowodziowych, technologię spoiw hydraulicznych do ulepszania podłoża gruntowego, wykonywania warstw związanych spoiwami, zastosowań specjalistycznych. Część produktów obejmujących m.in. cement workowany i nawozy, Spółka sprzedaje dystrybutorom i sklepom kanału nowoczesnego w celu ich dalszej odsprzedaży.

W ramach prowadzonej działalności gospodarczej Wnioskodawca pracuje nad opracowaniem nowych produktów i usług oraz znaczącą poprawą parametrów obecnych produktów. W ramach tych prac zaangażowani są pracownicy z różnych działów Spółki. Działy te (np. dział Marketingu Technicznego), realizują szereg projektów badawczo-rozwojowych (dalej: "projekty B+R"), mających na celu opracowanie innowacyjnych rozwiązań wykorzystywanych na potrzeby rozbudowywania i uatrakcyjniania oferty produktowej Spółki. Prowadzone przez Spółkę projekty B+R są zasadniczo związane z głównymi oferowanymi liniami produktowymi: cementu oraz produktów na bazie cementu, betonu i jego wszelkich odmian, kruszyw i ich wykorzystania.

Projekty prowadzone przez Spółkę podzielić można na dwie grupy:

* Grupa 1 - Projekty badawczo-rozwojowe (B+R), tj. projekty obejmujące tworzenie nowych lub ulepszonych rozwiązań i produktów, które po zakończeniu prac badawczo-rozwojowych będą mogły poszerzyć ofertę produktową Spółki,

* Grupa 2 - Projekty rutynowe, tj. projekty dotyczące utrzymania i obsługi już wdrożonych rozwiązań i produktów. Celem tego typu projektów jest wprowadzenie okresowych zmian i ulepszeń do rozwiązań i produktów, które zostały wcześniej opracowane przez Spółkę (np. obejmują naprawę błędów, aktualizację certyfikatów). Prace te mają charakter rutynowy. Działalność Spółki w ramach Grupy 2 nie jest objęta niniejszym wnioskiem.

Obszary prowadzonej działalności B+R.

Spółka skategoryzowała prowadzone projekty B+R (w ramach Grupy 1 projektów), uwzględniając kryterium celowościowe. Według tej klasyfikacji Spółka wyróżnia m.in. projekty w ramach następujących obszarów: * Testowanie nowych materiałów lub surowców.

Wnioskodawca zalicza do tej grupy projekty obejmujące testowanie nowych materiałów lub surowców, które po zakończeniu prac badawczo-rozwojowych będą mogły zostać wykorzystane przy produkcji produktów oferowanych przez Spółkę. Opracowywane rozwiązania mają na celu optymalizację składu poszczególnych produktów ofertowanych przez Spółkę, pozwalających na zwiększenie konkurencyjności produktów Spółki na rynku.

Zapotrzebowanie na wykonanie testów może być spowodowane takimi okolicznościami jak konieczność zmiany materiału w związku z problemem związanym z materiałem używanym dotychczas, lub w odpowiedzi na zidentyfikowane potrzeby klientów Spółki.

Badania przeprowadzone na nowych materiałach i surowcach pozwalają na poszukiwanie najlepszych zamienników dla dotychczas stosowanych składników produktów będących w ofercie Spółki.

Spółka realizuje powyższe założenia poprzez tworzenie koncepcji, przygotowywanie receptur oraz prowadzenie badań nad właściwościami produktów z zastosowaniem nowych materiałów w ściśle określonych warunkach według opracowanych kryteriów, w wyniku których powstają prototypy, a w dalszej kolejności - ewentualne serie pilotażowe.

Przykładami konkretnych działań podejmowanych w ramach Spółki mogą być następujące projekty (poniższa lista stanowi ilustrację prowadzonej przez Spółkę działalności B+R i nie wyczerpuje zakresu realizowanych obecnie jak i w przyszłości projektów tego typu):

* badania rozpoznawcze nowego dodatku pucolanowego w celu weryfikacji możliwości jego zastosowania w oferowanych produktach oraz określenie korzyści ekonomicznych wynikających z jego zastosowania;

* poszukiwanie kierunku na utylizację odpadu z produkcji cementu oraz ocena wpływu zastosowania odpadu w zastępstwie popiołu lotnego krzemionkowego (V) w produkcji klientów Spółki.

* Modyfikacja procesu produkcji lub świadczenia usług.

W związku z charakterem prowadzonej przez Wnioskodawcę działalności, istotne znaczenie ma proaktywna postawa Spółki w zakresie rozwoju stosowanej przez nią technologii poprzez projekty związane z procesem automatyzacji i informatyzacji procesów, w celu zwiększenia wydajności prowadzonych badań. Działania w ramach tej grupy projektów związane są również z optymalizacją procesów wytwórczych w celu poprawy jakości procesu produkcji (lub sposobu świadczenia usług) i zwiększenia jej efektywności poprzez minimalizowanie kosztów produkcji, obniżenie pracochłonności, wzrost produktywności, optymalizację zużycia materiałów i surowców oraz zmniejszenie prawdopodobieństwa reklamacji, a w dalszej perspektywie wzrost sprzedaży i produktywności. Mając na względzie potrzeby wynikające z ochrony środowiska, wybrane projekty dążą także do rozwoju zastosowań proekologicznych w procesie produkcji poprzez ograniczenie zanieczyszczeń i optymalizację utylizacji odpadów.

Wśród projektów skupionych wokół rozwoju produktów można wskazać (poniższa lista stanowi ilustrację prowadzonej przez Spółkę działalności B+R, i nie wyczerpuje zakresu realizowanych obecnie jak i w przyszłości projektów tego typu):

* badania proporcji i właściwości surowców używanych do produkcji cementu w celu obniżenia kosztów jego wytworzenia;

* badania nad możliwością bezpiecznego zwiększenia zawartości wybranych składników w zawartości cementu w celu zoptymalizowania ich wykorzystania;

* tworzenie systemu informatycznego w celu automatyzacji i informatyzacji procesów zwiększających wydajność prowadzonych badań.

Proces realizacji prac badawczo-rozwojowych w ramach Grupy 1 projektów.

Projekty w ramach Grupy 1 mogą być realizowane na zlecenie konkretnego klienta lub też generowane wewnętrznie w odpowiedzi na identyfikowane trendy rynkowe w celu budowania oferty sprzedażowej Spółki.

Proces projektowy, ze względu na szeroki zakres prac prowadzonych przez Spółkę, może przebiegać odmiennie w zależności od ich przedmiotu, charakteru, a także jednostki odpowiedzialnej za prowadzenie prac.

Można jednak wyróżnić jego zasadnicze fazy:

* opracowanie oraz zgłoszenie pomysłu,

* decyzja o rozpoczęciu prac projektowych,

* przygotowanie opisu projektu,

* przeprowadzenie badań,

* decyzja o wdrożeniu rozwiązania,

* seria próbna/seria pilotażowa.

Szczegółowość realizacji projektów i ilość faz jest uzależniona od wielkości projektu (termin realizacji projektu, przewidziany budżet) oraz stopnia skomplikowania.

Co do zasady, pierwszym krokiem po podjęciu decyzji o realizacji danych prac jest analiza wymagań stawianych projektowanemu rozwiązaniu pod kątem określenia działań niezbędnych do podjęcia w ramach prac, metody wykorzystywanej w pracach (z uwzględnieniem doświadczeń z poprzednich prac) oraz wymagań niezbędnych do przeprowadzenia badań. Do zadań przypisywany jest odpowiedni zespół projektowy złożony z pracowników Spółki. W Spółce, na potrzeby każdego z projektów angażowani są wykwalifikowani specjaliści o różnych specjalizacjach i kompetencjach. W skład zespołów projektowych wchodzą m.in. inżynierowie, technicy oraz laboranci. Prace koncepcyjnie są spisywane w formie opisu projektu.

Po przedstawieniu problemu (zagadnienia badawczego), zespół projektowy przystępuje do rozwiązywania go. Celem działań może być zarówno opracowywanie nowych funkcjonalności, które można będzie zaimplementować w istniejących produktach lub procesach, jak i łączenie istniejących funkcjonalności w nowy sposób, umożliwiający uzyskanie produktu lub procesu o ulepszonych cechach lub optymalizację procesu jego produkcji.

W ramach tych prac, pracownicy Spółki muszą wybrać metody badawcze, które pozwolą na stworzenie schematu rozwiązań i integracji z istniejącymi produktami, usługami oraz infrastrukturą. Konieczne jest też określenie, w jaki sposób rozwiązanie to zostanie stworzone, w celu osiągnięcia najwyższej możliwej efektywności procesu. Jednocześnie, w procesie projektowym mogą powstać prototypy, które są następnie przedmiotem dalszych badań i testów.

Wyprodukowane serie pilotażowe mogą mieć na celu walidację cech powstałych lub zmodyfikowanych produktów w warunkach rzeczywistych. Zdarza się, że ze względu na charakter produktów lub rozwiązań, tego typu seria próbna jest realizowana w przypadku, gdy produkcja wyłącznie do celów demonstracyjnych i walidacyjnych jest zbyt kosztowna lub z innych względów nieracjonalna. W tej sytuacji produkty z serii próbnej, jeżeli proces walidacji zakończy się powodzeniem, podlegają sprzedaży.

Kluczowe dla realizacji czynności badawczo-rozwojowych w Spółce jest zdobywanie nowej wiedzy z dziedzin, których dotyczą prowadzone prace. Pracownicy Spółki uczestniczą w różnego rodzaju szkoleniach, konferencjach i targach, na których poznają najnowsze osiągnięcia w dziedzinach będących przedmiotem ich prac, a także metody ich implementacji, integracji i zastosowania. Zdobyta wiedza i umiejętności znajdują następnie przełożenie w ich codziennej pracy. Pomysły na opracowanie nowych produktów lub zagadnień badawczych często powstają w wyniku prób wykorzystania metod poznanych w literaturze fachowej, podczas wydarzeń branżowych itd.

Poniżej przedstawiono przykładowe czynności wykonywane przez pracowników, występujące w ramach prowadzonych przez Spółkę projektów badawczo-rozwojowych:

* przygotowywanie założeń i wymagań, które muszą zostać zrealizowane w ramach prowadzonych prac (np. oczekiwane parametry i funkcjonalności nowego/ulepszonego procesu);

* opracowanie programów badawczych oraz zlecanie ich do realizacji mających na celu jak najlepsze wykorzystanie produktów Spółki;

* zdobywanie nowej wiedzy oraz poznawanie najnowszych rozwiązań z dziedziny, której dotyczy tworzone rozwiązanie, w celu wykorzystania ich w opracowywaniu nowych rozwiązań i produktów;

* wyszukiwanie odpowiednich technologii i prowadzenie prac nad badaniem ich użyteczności na potrzeby tworzenia innowacyjnych rozwiązań;

* opracowywanie i budowanie prototypów rozwiązań w celu zbadania i porównania ich przydatności w środowisku testowym na etapie dalszych prac nad nowymi lub zmodyfikowanymi rozwiązaniami/produktami;

* przeprowadzenie badań laboratoryjnych (w tym badanie zapraw oraz mieszanek betonowych);

* testowanie prototypowych wersji produktów i funkcjonalności;

* opracowywanie niezbędnej dokumentacji badawczej;

* tworzenie instrukcji technicznych, użytkowych, dotyczących projektowanych produktów i rozwiązań.

W ramach projektów B+R, realizowane są także czynności je wspierające, tj. następujące prace związane z planowaniem i zarządzaniem projektami badawczo-rozwojowymi:

* czynności administracyjne i koordynacyjne realizowane wyłącznie na cele danego projektu B+R, mające na celu opracowanie podstawowych założeń projektu (harmonogram, budżet),

* bezpośredni nadzór nad realizacją projektu B+R, obejmujący m.in. przygotowanie specyfikacji funkcjonalnej rozwiązania,

* koordynacja prawidłowości prowadzenia badań laboratoryjnych w ramach projektu B+R,

* przeprowadzenie czynności dokumentacyjnych związanych z realizacją projektu B+R,

* zapewnienie wsparcia w zakresie zarządzania aspektami finansowymi i kadrowymi projektów badawczo-rozwojowych.

Opisane prace są i będą prowadzone przez Wnioskodawcę w sposób systematyczny - planowo, w oparciu o przyjętą metodykę i określony harmonogram dla poszczególnych czynności podejmowanych w ramach prac projektowych. Spółka posiada również rozwiązania proceduralne, regulujące proces przebiegu oraz kwalifikacji działalności badawczo-rozwojowej.

Prace badawczo-rozwojowe są i będą przez Wnioskodawcę rozgraniczane od pozostałej działalności (prace rutynowe), prowadzonej w ramach projektów Grupy 2.

Należy zauważyć, że realizowane prace projektów z Grupy 1 charakteryzują się niepewnością badawczą. Zazwyczaj, projekty opierają się na przedstawionych pracownikom wymaganiach co do finalnego rezultatu, natomiast ścieżka jego osiągnięcia pozostawiana jest ich kompetencji. Rezultatem prac jest nabyta wiedza, która może zostać wykorzystana do wytworzenia nowych rozwiązań bądź optymalizacji rozwiązań dotychczas istniejących. Część projektów badawczo-rozwojowych prowadzona przez Wnioskodawcę nie prowadzi do uzyskania zakładanego celu lub cel okazuje się niesatysfakcjonujący. Wnioskodawca nie wyklucza również sytuacji, w których projekt zostaje przerwany przed jego zakończeniem. Jest to wynikiem natrafienia na problemy natury naukowo-technicznej dyskwalifikujące dane projekty z dalszego etapu badań bądź wdrożenia. Wnioskodawca zauważa, że jest to zgodne z zapisem w Podręczniku Frascati 2015 (OECD 2015, Frascati Manual 2015: Guidelines for Collecting and Reporting Data on Research and Experimental Development, The Measurement of Scientific, Technological and Innovation Activities, OECD Publishing, Paris. DOI: http://dx.doi.org/10.1787/9789264239012-en) "To be uncertain about the final outcome (uncertain)".

Dodatkowo Wnioskodawca zaznacza, że:

* niniejszy wniosek obejmuje swoim zakresem jedynie projekty należące do prac B+R (Grupa 1 projektów);

* z faktu prowadzenia działalności badawczo-rozwojowej wynikają określone konsekwencje podatkowe - takie jak możliwość korzystania z ulgi na działalność badawczo-rozwojową, wynikającej z art. 18d ustawy o CIT - Spółka jest zainteresowana korzystaniem z Ulgi, jeżeli jej działalność, będąca przedmiotem Wniosku, zostanie uznana za spełniającą przesłanki art. 4a pkt 26 ustawy o CIT.

Spółka w przyszłości zamierza realizować prace badawczo-rozwojowe w ramach istniejących bądź utworzonych w tym celu nowych działów, dostosowując je odpowiednio do kryteriów i wymogów przewidzianych w opisie powyższego stanu faktycznego.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, zgodnie z którym uznaje, że zarówno przedstawione powyżej w ramach stanu faktycznego/zdarzenia przyszłego obszary prowadzonej działalności B+R (w ramach Grupy 1 projektów), jak i opisany sposób prowadzenia projektów w ramach Grupy 1 z uwzględnieniem jego poszczególnych etapów, mogą zostać zakwalifikowane jako działalność badawczo-rozwojowa, zgodnie z definicją zawartą w art. 4a pkt 26-28 ustawy o CIT, która uprawnia do skorzystania z ulgi, o której mowa w art. 18d ustawy o CIT?

Zdaniem Wnioskodawcy, przedstawione w stanie faktycznym/zdarzeniu przyszłym obszary prowadzonej działalności oraz opisany sposób prowadzenia projektów w ramach Grupy 1, z uwzględnieniem jego poszczególnych etapów, mogą być zakwalifikowane jako działalność badawczo-rozwojowa, zgodnie z art. 4a pkt 26-28 ustawy o CIT, a w szczególności mogą stanowić badania aplikacyjne i prace rozwojowe, o których mowa w art. 4a pkt 27 lit. b i pkt 28 ustawy o CIT, uprawniające Spółkę do korzystania z ulgi B+R określonej w art. 18d ustawy o CIT.

Działalność badawczo-rozwojowa została zdefiniowana w art. 4a pkt 26 ustawy o CIT, jako działalność twórcza, obejmująca badania naukowe lub prace rozwojowe, podejmowane w sposób systematyczny w celu zwiększenia zasobów wiedzy oraz ich wykorzystania do tworzenia nowych zastosowań.

Zgodnie z art. 4a pkt 27 lit. b ustawy o CIT, w zakres pojęcia badań naukowych wchodzą badania aplikacyjne w rozumieniu art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668, dalej: "ustawa prawo o szkolnictwie wyższym i nauce"), tj. prace mające na celu zdobycie nowej wiedzy oraz umiejętności, nastawione na opracowywanie nowych produktów, procesów lub usług, lub wprowadzanie do nich znaczących ulepszeń.

Natomiast, jak stanowi art. 4a pkt 28 ustawy o CIT, w zw. z art. 4 ust. 3 ustawy prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, prace rozwojowe są działalnością obejmującą nabywanie, łączenie, kształtowanie i wykorzystywanie dostępnej aktualnie wiedzy i umiejętności, w tym w zakresie narzędzi informatycznych lub oprogramowania, do planowania produkcji oraz projektowania i tworzenia zmienionych, ulepszonych lub nowych produktów, procesów lub usług, z wyłączeniem działalności obejmującej rutynowe i okresowe zmiany wprowadzane do nich, nawet jeżeli takie zmiany mają charakter ulepszeń.

Jak stanowią powoływane przepisy ustawy o CIT, działalnością badawczo-rozwojową jest działalność twórcza, obejmująca m.in. badania aplikacyjne i prace rozwojowe, podejmowana systematycznie i w celu zwiększenia zasobów wiedzy oraz wykorzystania zasobów wiedzy do tworzenia nowych zastosowań.

Działalność badawczo-rozwojowa obejmuje zatem m.in. nabywanie, łączenie, kształtowanie i wykorzystywanie dostępnej aktualnie wiedzy i umiejętności z dziedziny technologii oraz innej wiedzy i umiejętności do planowania produkcji oraz tworzenia i projektowania nowych, zmienionych lub ulepszonych produktów, procesów i usług, pod warunkiem, że nie stanowią one prac rutynowych i okresowych zmian wprowadzanych do tych już istniejących produktów, procesów lub usług.

Głównym założeniem realizowanych przez Spółkę projektów badawczo-rozwojowych wskazanych w opisie powyższego stanu faktycznego/zdarzenia przyszłego jest testowanie nowych materiałów lub surowców i metod w celu ulepszenia systemów, funkcjonalności oraz rozwiązań w zakresie produkcji cementu i innych materiałów budowlanych powstałych na jego bazie, wykorzystywanie i rozwijanie dostępnych technologii i wiedzy z tej dziedziny. Celem Spółki jest także optymalizowanie procesu wytwórczego pod względem rynkowym i ekonomicznym, mając na względzie ochronę środowiska.

W ocenie Wnioskodawcy, działania mające na celu optymalizację zużycia materiałów i surowców oraz modyfikację produkcji lub świadczenia usług w celu ulepszenia procesu wytwórczego poprzez m.in. zwiększenie wydajności i obniżenie kosztów produkcji i pracochłonności, przy jednoczesnym utrzymaniu bądź podniesieniu poziomu jakości, mogą zostać zakwalifikowane jako działalność badawczo-rozwojowa. Innowacyjność tego typu projektów została jasno opisana w Podręczniku Oslo: Zasady gromadzenia i interpretacji danych dotyczących innowacji (pierwotnie opublikowanego przez OECD w j. ang. pod tytułem Oslo Manual: Guidelines for Collecting and interpreting innovation Data), pkt 3 akapit 163: Innowacja procesowa (process innovation) czyli innowacja w obrębie procesu to wdrożenie nowej lub znacząco udoskonalonej metody produkcji lub dostawy. Do tej kategorii zalicza się znaczące zmiany w zakresie technologii, urządzeń oraz/lub oprogramowania.

Zdaniem Wnioskodawcy, w definicję działalności badawczo-rozwojowej wpisują się zarówno prace B+R wykonywane na rzecz opracowywania ulepszeń nakierowanych na zastosowanie wewnątrz organizacji na rzecz działalności Spółki, jak i takie, które służą rozwojowi oferty kierowanej na rynek. Konsekwentnie, zarówno prace B+R podejmowane z własnej inicjatywy, jak również te inspirowane przez zapotrzebowanie zgłoszone przez klientów Spółki, wypełniają znamiona działalności badawczo-rozwojowej wskazane w ustawie o CIT.

Jak wynika z prezentowanego opisu stanu faktycznego/zdarzenia przyszłego, projekty realizowane przez pracowników Spółki obejmują przede wszystkim twórcze wykorzystywanie i zdobywanie wiedzy z zakresu technologii w celu opracowania i realizacji założeń. Zazwyczaj projekty opierają się na przedstawionych pracownikom wymaganiach co do finalnego rezultatu, natomiast ścieżka jego osiągnięcia pozostawiana jest ich kompetencji, wymagającej umiejętności kreatywnego podejścia do stawianych problemów badawczych.

W świetle legalnej definicji, istotny czysto praktyczny sens pojęcia prac rozwojowych zawiera się w ich celu, którym jest między innymi ulepszenie istniejących produktów, procesów i usług, a także na sposobie osiągania tego celu, czyli używaniu wiedzy i umiejętności z różnych dziedzin. Z tej perspektywy, Wnioskodawca stoi na stanowisku, że analizowane w niniejszym wniosku działania mają charakter prac rozwojowych ze względu na ich wspólny cel: ulepszenie oferowanych produktów i usług oraz procesów ich powstawania (świadczenia) poprzez optymalizację stosowanych metod, materiałów lub oprogramowania oraz użyciu do tego celu wiedzy i umiejętności w szczególności z obszaru chemii budowlanej, planowania produkcji, czy też inżynierii. Działania w ramach projektów B+R są bezpośrednio ukierunkowane na wytworzenie określonego produktu, usługi, czy też usprawnienie procesu.

Wnioskodawca podkreśla, że czynności badawczo-rozwojowe podejmowane przez pracowników w poszczególnych projektach, także w ramach modyfikacji procesu produkcji, nie dotyczą prac powtarzalnych i okresowych zmian wprowadzanych do tych już istniejących - takie czynności, biorąc pod uwagę brzmienie art. 4a pkt 26 ustawy o CIT, nie są uznawane przez Wnioskodawcę za działania badawczo-rozwojowe i nie są objęte przedmiotem niniejszego wniosku. Na nie rutynowy charakter prowadzonej działalności wskazuje fakt, że prace zaliczane przez Wnioskodawcę do kategorii badawczo-rozwojowych, poprzedzone są zdefiniowaniem unikatowych wymagań, a w trakcie wykonywania zadań pracownicy stają przed koniecznością rozwiązania zagadnień badawczych, tj. sytuacji charakteryzujących się niepewnością badawczą. Wymagają one opracowania koncepcji danego rozwiązania lub funkcjonalności, które nie posiadają jeszcze modelowego sposobu postępowania, w tym rozważenia, czy opracowanie rozwiązania jest możliwe przy użyciu zakładanych metod.

Rozwiązania te powstają w wyniku twórczej pracy pracowników Spółki, którzy samodzielnie muszą znaleźć optymalne rozwiązania zagadnień. Istotną rolę w procesie odgrywa także testowanie opracowywanych rozwiązań pod kątem spełniania określonych wstępnie wymagań.

Opisana w stanie faktycznym (winno być: stanie faktycznym/zdarzeniu przyszłym) działalność prowadzona przez Wnioskodawcę wpisuje się także w przedstawioną wyżej definicję badań aplikacyjnych. Należy bowiem zauważyć, że prace B+R prowadzone przez Wnioskodawcę mają, jako działalność wyodrębniona procesowo, charakter wysoce innowacyjny. W szczególności, obejmują badania mające na celu testowanie nowych materiałów i wprowadzanie znaczących ulepszeń do już istniejących rozwiązań i ich zastosowania w procesie produkcji. W ramach prowadzonych działań tworzone są rozwiązania prototypowe, stanowiące części składowe złożonych produktów prototypowych, a następnie testowane w ramach opracowanej metodyki w celach walidacyjnych i demonstracyjnych lub komercyjnych, w przypadkach, gdy produkcja wyłącznie dla celów walidacyjnych wymaga znacznych nakładów ze strony Spółki.

W opinii Spółki, ponieważ produkcję uznać należy za proces, to opisane w stanie faktycznym/zdarzeniu przyszłym działania z obszaru modyfikacji procesu produkcji lub świadczenia usług stanowią wymienione w przepisie kształtowanie i wykorzystywanie dostępnej aktualnie wiedzy i umiejętności do planowania produkcji, zgodnie z art. 4a pkt 27b ustawy o CIT, w związku z art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy prawo o szkolnictwie wyższym oraz art. 4a pkt 28 ustawy o CIT w zw. z art. 4 ust. 3 ustawy prawo o szkolnictwie wyższym.

Działalność Spółki w zakresie opisywanych prac badawczo-rozwojowych spełnia również przesłankę systematyczności wskazaną w art. 4a pkt 26 ustawy o CIT - realizacja projektów badawczo-rozwojowych odbywa się bowiem w sposób planowy, regularnie i stale, stanowiąc istotny przedmiot działalności Spółki, wpisujący się w jej strategię gospodarczą, a także niezbędny dla zapewnienia stałego rozwoju rozwiązań służących Spółce, jak również jej klientom. Prowadzone prace skutkują zwiększaniem kapitału intelektualnego Wnioskodawcy. Spółka posiada również rozwiązania proceduralne, regulujące proces przebiegu oraz kwalifikacji działalności badawczo-rozwojowej.

Ponadto, wszelkie projekty prowadzone przez Wnioskodawcę posiadają jasno sprecyzowane cele oraz harmonogram. Na bieżąco przygotowywany jest również opis projektu. Projekty są uważane za rozpoczęte od momentu prowadzenia wstępnych prac koncepcyjnych, i trwają do momentu walidacji poprzez odpowiednie badania (np. badania prowadzone na zlecenie Wnioskodawcy w celu określenia właściwości fizycznych lub chemicznych produktu), które wyjaśniają wszelkie ryzyka i nieścisłości występujące podczas wprowadzania nowych rozwiązań. Co istotne, modelowy prototyp rozwiązania technicznego jest przetestowany pod względem funkcjonalności oraz na zgodność z założeniami. Celem testowania jest każdorazowo uzyskanie pozytywnej oceny możliwości zastosowania w działalności gospodarczej.

Projekty B+R mają jasno określony harmonogram działań i do każdego z nich przypisane są odpowiednie zasoby. Wnioskodawca z przeprowadzonych prac sporządza raporty i analizy, które dokumentują przebieg realizacji projektu, wykorzystane środki oraz wnioski. Tak prowadzona dokumentacja pozwala w sposób systematyczny zbierać, magazynować i dystrybuować nową wiedzę powstałą podczas prowadzenia poszczególnych projektów celem jej wykorzystania w procesie produkcji.

Prowadzona przez Wnioskodawcę działalność badawczo-rozwojowa jest nakierowana na praktyczne wykorzystanie nowych rozwiązań i komercjalizację. Celem prac badawczo-rozwojowych jest więc dążenie do rozwoju naukowego i technologicznego oraz osiągnięcie wymiernych korzyści finansowych z prowadzonych działań. Konsekwentnie, działalność B+R prowadzona w sposób systematyczny w Spółce, nakierowana jest na zwiększenie przychodów Spółki oraz na zwiększeniu jej konkurencyjności na rynku. Nie byłoby to możliwe gdyby nie działania opisane w ramach projektów B+R.

Stanowisko Wnioskodawcy potwierdzają również interpretacje wydane w podobnych stanach faktycznych:

* Interpretacja indywidualna wydana przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 23 lutego 2018 r., sygn. 0111-KDIB1-3.4010.475.2017.2.IZ;

* Interpretacja indywidualna wydana przez Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z 2 grudnia 2016 r., sygn. 0461-ITPB3.4510.522.2016.2.PS;

* Interpretacja indywidualna wydana przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 23 marca 2017 r., sygn. 0461-ITPB3.4510.705.2016.2.PS;

* Interpretacja indywidualna wydana przez Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 22 czerwca 2016 r., sygn. IBPB-1 -2/4510-281/16/k.p.

Co więcej, Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej:

* w interpretacji indywidualnej z 23 marca 2017 r. (sygn. 0461-ITPB3.4510.687.2016.2.PS), potwierdził prawidłowość uznania za działalność B+R prac polegających na opracowywaniu dokumentacji technicznych (...) począwszy od koncepcji, poprzez projekt wstępny, projekt właściwy, czyli analogicznych do tych prowadzonych przez Wnioskodawcę;

* w interpretacji indywidualnej z 5 kwietnia 2017 r. (sygn. 1462-IPPB5.4510.82.2017.1.MR), potwierdził prawidłowość uznania za działalność B+R działań mających na celu optymalizację procesu wytwórczego poprzez minimalizowanie kosztów, maksymalizowanie zysku, obniżenie pracochłonności, wzrost produktywności, optymalizację zużycia materiałów i surowców (takich jak gazy czy energia elektryczna itp.) przy jednoczesnym utrzymaniu bądź podniesieniu poziomu jakości produkcji, zwiększenie wydajności poprzez automatyzację procesu, wprowadzanie nowych systemów zarządzania, a także projekty mające za zadanie zmniejszenie zużycia energii czy optymalizację ilości odpadów;

* w interpretacji indywidualnej z 5 czerwca 2018 r. (sygn. 0111-KDIB1 3.4010.174.2018.1.APO) potwierdził, że budowanie prototypów i prowadzenie badań nad właściwościami materiałów, procesami zachodzącymi w urządzeniach, możliwościami wdrożenia konkretnego rozwiązania technologicznego mogą zostać uznane za działalność badawczo-rozwojową;

* w interpretacji indywidualnej z 16 maja 2017 r. (sygn. 0111-KDIB1-3.4010.7.2017.1.APO) potwierdził, że za działalność badawczo-rozwojową mogą być uznane prace w ramach których Spółka przeprowadza badania polegające na ocenie przydatności konkretnych rodzajów technologii, (...) pracownicy Działu Konstrukcyjnego przeprowadzają liczne analizy, pomiary i symulacje mające na celu ocenę kluczowych parametrów badanych materiałów, surowców, komponentów czy technologii pod kątem możliwości ich zastosowania, tego typu prace podejmowane są również przez Wnioskodawcę.

Zdaniem Wnioskodawcy, w kontekście realizowanej w ramach projektów B+R serii próbnej lub serii pilotażowej, okoliczność, w świetle której produkty wyprodukowane w ramach tego procesu zostaną następnie sprzedane, nie ma znaczenia dla możliwości uznania tych prac za działalność badawczo-rozwojową w rozumieniu art. 4a pkt 26 ustawy o CIT, (co w konsekwencji umożliwi zakwalifikowanie kosztów ponoszonych na materiały i surowce bezpośrednio związane z tym procesem produkcji jako koszty kwalifikowane zgodnie z art. 18d ust. 2 pkt 2 ustawy o CIT). Wnioskodawca wskazuje, że taka interpretacja jest zgodna z charakterem działalności badawczo-rozwojowej, w trakcie której należy wytworzyć prototyp lub serię pilotażową. W przypadku Wnioskodawcy, jest to nieodłączny element jego prac badawczo-rozwojowych związanych z utrzymywaniem konkurencyjnej pozycji na rynku produktów i usług budowlanych.

Stanowisko Wnioskodawcy przedstawione w niniejszym wniosku potwierdzają również interpretacje wydane w podobnych stanach faktycznych:

* Interpretacja indywidualna wydana przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 8 marca 2018 r. (0111-KDIB1-3.4010.69.2018.1 BM);

* Interpretacja indywidualna wydana przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 2 sierpnia 2017 r. (0111-KDIB1-3.4010.135.2017.1.APO);

* Interpretacja indywidualna wydana przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 5 kwietnia 2017 r. (1462-I PPB5.4510.82.2017.1.MR);

* Interpretacja indywidualna wydana przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 23 marca 2017 r. (0461-ITPB3.4510.687.20162.PS).

Na marginesie warto zaznaczyć, że zgodnie z objaśnieniami do formularza PNT-01 dotyczącego sprawozdania o działalności badawczej i rozwojowej dla celów statystycznych, wskazano następujące przykłady działalności badawczej i rozwojowej w zakresie produkcji i technologii przemysłowej:

* Badania ukierunkowane na przygotowanie technologii nowych generacji.

* Działalność mająca na celu doprowadzenie do stworzenia planu lub projektu nowego lub znacząco ulepszonego produktu lub procesu. Aby mogła ona zostać zakwalifikowana jako działalność B+R, powinna być poprzedzona sformułowaniem koncepcji (na podstawie wcześniejszych badań lub doświadczeń). Można do niej zaklasyfikować: projektowanie, konstruowanie i testowanie prototypów, testowanie alternatywnych produktów oraz konstrukcję i eksploatację instalacji próbnych.

Prowadzona przez Spółkę działalność w zakresie opisanych w ramach stanu faktycznego/zdarzenia przyszłego projektów B+R (w ramach Grupy 1 projektów) wpisuje się w opisaną wyżej charakterystykę.

Biorąc pod uwagę argumentację przedstawioną powyżej, Wnioskodawca stoi na stanowisku, że opisywane w stanie faktycznym/zdarzeniu przyszłym etapy prac w ramach projektów B+R (w zakresie Grupy 1 projektów), polegających na testowaniu nowych materiałów i surowców oraz modyfikacji procesu produkcji lub świadczenia usług mogą stanowić działalność badawczo-rozwojową w rozumieniu ustawy o CIT. Nie ulega więc wątpliwości, zdaniem Wnioskodawcy, że opisane działania powinny być zaliczone do działalności B+R, stanowiąc podstawę do skorzystania przez Spółkę z ulgi ustanowionej w art. 18d ustawy o CIT.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego/zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Jednocześnie należy podkreślić, że tut. Organ - adekwatnie do treści pytania postawionego przez Wnioskodawcę - ocenił wyłącznie kwestię uznania prowadzonych przez Spółkę prac wchodzących w skład realizacji projektów w ramach Grupy 1 za działalność badawczo-rozwojową oraz możliwości skorzystania z ulgi o której mowa w art. 18d ustawy o CIT, w związku z prowadzeniem ww. projektów.

Tym samym, nie dokonano oceny w zakresie możliwości zakwalifikowania kosztów ponoszonych na materiały i surowce bezpośrednio związane z procesem produkcji jako koszty kwalifikowane zgodnie z art. 18d ust. 2 pkt 2 ustawy o CIT.

Zgodnie z art. 14na § 1 Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

1.

z zastosowaniem art. 119a;

2.

w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług;

3.

z zastosowaniem środków ograniczających umowne korzyści.

Przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli korzyść podatkowa, stwierdzona w decyzjach wymienionych w § 1, jest skutkiem zastosowania się do utrwalonej praktyki interpretacyjnej, interpretacji ogólnej lub objaśnień podatkowych (art. 14na § 2 Ordynacji podatkowej).

Powyższe unormowania należy odczytywać łącznie z przepisami art. 33 ustawy z 23 października 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy - Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2193), wprowadzającymi regulacje intertemporalne.

Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, gdy rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym/zdarzeniem przyszłym podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swoją aktualność.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym oraz zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w dwóch egzemplarzach (art. 47 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r. poz. 1302 z późn. zm.) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl