0111-KDIB1-3.4010.51.2023.2.ZK - Zwolnienie z CIT dochodu przeznaczonego na zasoby mieszkaniowe

Pisma urzędowe
Status:  Aktualne

Pismo z dnia 4 kwietnia 2023 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej 0111-KDIB1-3.4010.51.2023.2.ZK Zwolnienie z CIT dochodu przeznaczonego na zasoby mieszkaniowe

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA - stanowisko nieprawidłowe

Szanowni Państwo,

stwierdzam, że Państwa stanowisko w sprawie oceny skutków podatkowych opisanego stanu faktycznego w podatku dochodowym od osób prawnych jest nieprawidłowe.

Zakres wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej

30 stycznia 2023 r. wpłynął Państwa wniosek z 20 stycznia 2023 r. o wydanie interpretacji indywidualnej, który dotyczy ustalenia, czy:

- w opisanych okolicznościach, przychody Wspólnoty z tytułu zawartej umowy najmu i uzyskiwany z tego tytułu dochód przeznaczony przez Wspólnotę na cele związane z utrzymaniem zasobów mieszkalnych Wspólnoty, podlegają zwolnieniu przedmiotowemu od podatku dochodowego od osób prawnych (CIT);

- istnieje możliwość skorygowania przez Wspólnotę rozliczeń podatkowych za poprzednie lata podatkowe - w zakresie zadeklarowanego i zapłaconego podatku CIT naliczonego od dochodów osiąganych przez Wspólnotę z tytułu czynszu najmu od powierzchni wspólnych nieruchomości mieszkaniowej, a przeznaczonego przez Wspólnotę na cele związane z utrzymaniem zasobów mieszkalnych Wspólnoty.

Uzupełnili Państwo braki formalne wniosku, pismem z 23 marca 2023 r. (data wpływu 27 marca 2023 r.). Treść wniosku jest następująca:

Opis stanu faktycznego

Budynek Wspólnoty Mieszkaniowej Nieruchomości przy (...) (dalej określanej jako: "Wspólnota") posiada charakter mieszkalno-usługowy. W budynku znajduje się łącznie 29 lokali mieszkalnych, a na parterze 1 lokal handlowo-usługowy. W sensie prawnym lokal handlowo-usługowy nie został prawnie wyodrębniony (co do zasady stanowi część wspólną nieruchomości). W chwili obecnej lokal handlowo-usługowy nie jest użytkowany.

Wnioskodawca w dniu 25 września 2006 r., zawarł z operatorem sieci komórkowej umowę dotyczącą najmu części nieruchomości wspólnej (dalej: "Umowa"). Przedmiotem umowy jest najem części powierzchni dachu budynku mieszkalnego. Zgodnie z zawartą umową na wynajętej powierzchni najemca zamontował maszt telefonii cyfrowej, wykorzystywany w ramach działalności gospodarczej najemcy i umożliwiający odbiorcom korzystanie z usług telekomunikacyjnych oraz sieci Internet.

Zawarta umowa najmu jest odpłatna. Pożytki uzyskane z najmu powierzchni dachu (czynsz najmu) wpływają na rachunek bankowy Wnioskodawcy i są przeznaczane w całości na pokrycie kosztów utrzymania nieruchomości wspólnej. Koszty utrzymania nieruchomości wspólnej pokrywane przez Wspólnotę obejmują w szczególności: opłaty za energię elektryczną zużywaną do oświetlania części wspólnych, wydatki na sprzątanie i utrzymanie czystości części wspólnych, wydatki na remonty, naprawy i odświeżanie części wspólnych, opłacenie obowiązkowych przeglądów rocznych (kominowy, budowlany i gazowy) oraz przeglądy pięcioletnie nieruchomości.

Wspólnota co roku deklarowała i odprowadzała podatek CIT od dochodu z opisanego źródła.

Pytania

1. Czy w opisanych powyżej okolicznościach, przychody Wspólnoty z tytułu zawartej umowy najmu i uzyskiwany z tego tytułu dochód przeznaczony przez Wspólnotę na cele związane z utrzymaniem zasobów mieszkalnych Wspólnoty, podlegają zwolnieniu przedmiotowemu od podatku dochodowego od osób prawnych (CIT)?

2. Czy istnieje możliwość skorygowania przez Wspólnotę rozliczeń podatkowych za poprzednie lata podatkowe - w zakresie zadeklarowanego i zapłaconego podatku CIT naliczonego od dochodów osiąganych przez Wspólnotę z tytułu czynszu najmu od powierzchni wspólnych nieruchomości mieszkaniowej, a przeznaczonego przez Wspólnotę na cele związane z utrzymaniem zasobów mieszkalnych Wspólnoty?

Państwa stanowisko w sprawie

Ad. 1

W ocenie Wnioskodawcy, przychody osiągane przez Wspólnotę z tytułu zawartej umowy najmu i uzyskiwany z tego tytułu dochód - przeznaczany przez Wspólnotę na cele związane z utrzymaniem zasobów mieszkalnych Wspólnoty, podlega zwolnieniu przedmiotowemu od podatku dochodowego od osób prawnych (CIT).

Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 44 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (dalej: "Ustawa"), dochody osiągane przez Wnioskodawcę w związku z zawartą Umową podlegają zwolnieniu, jeżeli są przeznaczone na cele związane z utrzymaniem zasobów mieszkaniowych. Omawiany przepis wskazuje w sposób wyraźny, że uzasadnieniem dla tej takiej preferencji podatkowej jest związek tych dochodów z zaspokajaniem potrzeb mieszkaniowych członków wspólnoty mieszkaniowej. Rezygnacja przez państwo z poboru podatku od tych dochodów oznacza, że kwotą, którą Skarb Państwa mógł pobrać w postaci podatku, państwo wspiera działania właścicieli budynków mieszkalnych mające na celu utrzymanie ich substancji.

Zgodnie z art. 75 ust. 1 Konstytucji RP, władze publiczne prowadzą politykę sprzyjającą zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych obywateli, w szczególności przeciwdziałają bezdomności, wspierają rozwój budownictwa socjalnego oraz popierają działania obywateli zmierzające do uzyskania własnego mieszkania.

Porównanie obu przepisów prowadzi do jednoznacznego wniosku, że przepis Konstytucji RP legitymizuje ustanowienie zwolnienia z podatku dochodowego, którego dotyczy przedstawione zapytanie.

Przedstawiony powyżej pogląd znajduje oparcie w wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku z dnia 18 października 2022 r. o sygn. I SA/Gd 570/22 (LEX nr 3424025).

Ad. 2

W ocenie Wnioskodawcy, Wspólnota jest uprawniona do dokonania korekt rozliczeń podatkowych za poprzednie lata podatkowe w zakresie zadeklarowanego i zapłaconego podatku CIT naliczonego dochodów osiąganych przez Wspólnotę z tytułu czynszu najmu od powierzchni wspólnych nieruchomości mieszkaniowej, a przeznaczonego przez Wspólnotę na cele związane z utrzymaniem zasobów mieszkalnych Wspólnoty - oczywiście pod warunkiem, że nie upłynął okres przedawnienia danego zobowiązania.

Zdaniem Wnioskodawcy, w rozważanym stanie faktycznym zastosowanie znajdą ogólne reguły prawa podatkowego dotyczące dokonywania korekt. Jak zaś stanowi art. 81 § 1 Ordynacji podatkowej, jeżeli odrębne przepisy nie stanowią inaczej, podatnicy, płatnicy i inkasenci mogą skorygować uprzednio złożoną deklarację. W ocenie Wnioskodawcy, brak przepisów szczególnych, z uwagi na treść których dokonywanie przez Wspólnotę planowanych korekt rocznych zeznań podatkowych za lata poprzednie byłyby niedopuszczalne.

W analizowanym stanie faktycznym, Wnioskodawca zamierza skorzystać z prawa do skorygowania deklaracji z uwagi na fakt, że wykazana w deklaracji kwota podatku jest nienależna lub wyższa od należnej. Wraz ze skorygowaną deklaracją Wnioskodawca złoży wniosek o stwierdzenie nadpłaty.

Ocena stanowiska

Stanowisko, które przedstawili Państwo we wniosku jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE interpretacji indywidualnej

Zasady funkcjonowania wspólnot mieszkaniowych określa ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2021 r. poz. 1048).

Zgodnie z art. 6 ustawy o własności lokali,

ogół właścicieli, których lokale wchodzą w skład określonej nieruchomości, tworzy wspólnotę mieszkaniową. Wspólnota mieszkaniowa może nabywać prawa i zaciągać zobowiązania, pozywać i być pozwana.

Z art. 3 ust. 1 ustawy o własności lokali wynika, że:

W razie wyodrębnienia własności lokali właścicielowi lokalu przysługuje udział w nieruchomości wspólnej jako prawo związane z własnością lokali. Nie można żądać zniesienia współwłasności nieruchomości wspólnej, dopóki trwa odrębna własność lokali.

Ponadto, w myśl art. 3 ust. 2 powyższej ustawy:

Nieruchomość wspólną stanowi grunt oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali.

Stosownie do art. 13 ust. 1 ustawy o własności lokali:

Właściciel ponosi wydatki związane z utrzymaniem jego lokalu, jest obowiązany utrzymywać swój lokal w należytym stanie, przestrzegać porządku domowego, uczestniczyć w kosztach zarządu związanych z utrzymaniem nieruchomości wspólnej, korzystać z niej w sposób nieutrudniający korzystania przez innych współwłaścicieli oraz współdziałać z nimi w ochronie wspólnego dobra.

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ww. ustawy:

Na pokrycie kosztów zarządu właściciele lokali uiszczają zaliczki w formie bieżących opłat, płatne z góry do dnia 10 każdego miesiąca.

Natomiast art. 14 ustawy o własności lokali stanowi, że:

Na koszty zarządu nieruchomością wspólną składają się w szczególności:

1)

wydatki na remonty i bieżącą konserwacje,

2)

opłaty za dostawę energii elektrycznej i cieplnej, gazu i wody, w części dotyczącej nieruchomości wspólnej, oraz opłaty za antenę zbiorczą i windę,

3)

ubezpieczenia, podatki i inne opłaty publicznoprawne, chyba że są pokrywane bezpośrednio przez właścicieli poszczególnych lokali,

4)

wydatki na utrzymanie porządku i czystości,

5)

wynagrodzenie członków zarządu lub zarządcy.

Jednocześnie, zgodnie z art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2022 r. poz. 2587 z późn. zm.; dalej: "u.p.d.o.p."):

Przepisy ustawy mają również zastosowanie do jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej, z wyjątkiem przedsiębiorstw w spadku i spółek niemających osobowości prawnej, z zastrzeżeniem ust. 1 i 3.

Z powyższego wynika, że wspólnoty mieszkaniowe, jako jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, są podatnikami podatku dochodowego od osób prawnych.

Zgodnie z art. 7 ust. 1 u.p.d.o.p.:

Przedmiotem opodatkowania podatkiem dochodowym jest dochód stanowiący sumę dochodu osiągniętego z zysków kapitałowych oraz dochodu osiągniętego z innych źródeł przychodów. W przypadkach, o których mowa w art. 21, art. 22 i art. 24b, przedmiotem opodatkowania jest przychód.

W myśl art. 7 ust. 2 u.p.d.o.p.:

Dochodem ze źródła przychodów, z zastrzeżeniem art. 11c, art. 11i, art. 24a, art. 24b, art. 24ca, art. 24d i art. 24f, jest nadwyżka sumy przychodów uzyskanych z tego źródła przychodów nad kosztami ich uzyskania, osiągnięta w roku podatkowym. Jeżeli koszty uzyskania przychodów przekraczają sumę przychodów, różnica jest stratą ze źródła przychodów.

W art. 12 u.p.d.o.p., ustawodawca zamieścił otwarty katalog zdarzeń stanowiących przychód podatkowy, wskazując w pkt 1 ww. ustawy, że:

Przychodami, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4 oraz art. 14, są w szczególności otrzymane pieniądze, wartości pieniężne, w tym również różnice kursowe.

Powyższe oznacza, że wszystkie środki pieniężne jakie wpływają na konto Wspólnoty Mieszkaniowej, bez względu na źródło ich pochodzenia, stanowią w rozumieniu ustawy podatkowej przychód. Natomiast, wszelkie koszty ponoszone przez Wspólnotę, mające związek z uzyskanym przychodem są kosztami uzyskania przychodów, w myśl art. 15 ust. 1 u.p.d.o.p. stanowiącego, że kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów ze źródła przychodów lub w celu zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1.

Z przedstawionego opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca w dniu 25 września 2006 r., zawarł z operatorem sieci komórkowej umowę dotyczącą najmu części nieruchomości wspólnej (dalej: "Umowa"). Przedmiotem umowy jest najem części powierzchni dachu budynku mieszkalnego. Zgodnie z zawartą umową na wynajętej powierzchni najemca zamontował maszt telefonii cyfrowej, wykorzystywany w ramach działalności gospodarczej najemcy i umożliwiający odbiorcom korzystanie z usług telekomunikacyjnych oraz sieci Internet.

Zawarta umowa najmu jest odpłatna. Pożytki uzyskane z najmu powierzchni dachu (czynsz najmu) wpływają na rachunek bankowy Wnioskodawcy i są przeznaczane w całości na pokrycie kosztów utrzymania nieruchomości wspólnej. Koszty utrzymania nieruchomości wspólnej pokrywane przez Wspólnotę obejmują w szczególności: opłaty za energię elektryczną zużywaną do oświetlania części wspólnych, wydatki na sprzątanie i utrzymanie czystości części wspólnych, wydatki na remonty, naprawy i odświeżanie części wspólnych, opłacenie obowiązkowych przeglądów rocznych (kominowy, budowlany i gazowy) oraz przeglądy pięcioletnie nieruchomości.

Rozważając przedstawione okoliczności sprawy pod kątem zadanego przez Państwa pytania oraz zajętego stanowiska odnośnie poruszonego w pytaniu zagadnienia należy wskazać, że zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 44 u.p.d.o.p.:

Wolne od podatku są dochody spółdzielni mieszkaniowych, wspólnot mieszkaniowych, społecznych inicjatyw mieszkaniowych, towarzystw budownictwa społecznego, samorządowych jednostek organizacyjnych prowadzących działalność w zakresie gospodarki mieszkaniowej oraz społecznych agencji najmu, o których mowa w art. 22a ust. 1 ustawy z dnia 26 października 1995 r. o społecznych formach rozwoju mieszkalnictwa (Dz. U. z 2021 r. poz. 2224 oraz z 2022 r. poz. 807 i 1561), uzyskane z gospodarki zasobami mieszkaniowymi - w części przeznaczonej na cele związane z utrzymaniem tych zasobów, z wyłączeniem dochodów uzyskanych z innej działalności gospodarczej niż gospodarka zasobami mieszkaniowymi.

Przedmiotem powyższego zwolnienia jest zatem dochód uzyskany przez wskazane w powołanym przepisie podmioty ze źródła, jakim jest działalność w zakresie gospodarki zasobami mieszkaniowymi, jeżeli został przeznaczony na cele preferowane przez ustawodawcę, tj. cele związane z utrzymaniem zasobów mieszkaniowych.

Wobec tego opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają dochody uzyskane z:

- gospodarki zasobami mieszkaniowymi, które nie zostały przeznaczone na cele związane z utrzymaniem zasobów mieszkaniowych oraz

- innej działalności niż gospodarka zasobami mieszkaniowymi, nawet wówczas, gdy zostaną przeznaczone na utrzymanie zasobów mieszkaniowych.

Ustawa o podatku dochodowym nie zawiera definicji "gospodarki zasobami mieszkaniowymi" oraz "zasobów mieszkaniowych". Odnosząc się do znaczenia tych pojęć funkcjonującego w języku powszechnym, należy przyjąć, że "gospodarka" - w kontekście omawianego przypadku - oznacza dysponowanie i zarządzanie czymś, "zasób" to m.in. pewna nagromadzona ilość czegoś, natomiast "mieszkanie" to pomieszczenie, w którym się mieszka (Słownik Języka Polskiego, Wydawnictwo Naukowe PWN 1996, pod red.

M. Szymczaka). Przymiotnik "mieszkaniowy", "mieszkaniowe" określa zatem rzeczy związane

z mieszkaniem, odnoszące się do mieszkania.

Zatem, termin "zasoby mieszkaniowe" dotyczy obiektów mieszkalnych, przeznaczonych do zaspokajania potrzeb mieszkaniowych. Wobec powyższego, gospodarka zasobami mieszkaniowymi obejmuje zarządzanie i dysponowanie zgromadzonym zbiorem rzeczy, służących celom mieszkaniowym lub związanych z zamieszkiwaniem. Jej istota sprowadza się do działań służących prawidłowej eksploatacji tych zasobów i utrzymaniu substancji mieszkaniowej w stanie niepogorszonym.

Uwzględniając charakter opłat wnoszonych przez właścicieli lokali oraz pokrywanych z nich kosztów, uzasadnione jest rozumienie pojęcia zasoby mieszkaniowe, użytego w art. 17 ust. 1 pkt 44 u.p.d.o.p., nie tylko jako obejmującego lokale mieszkalne, ale również innego rodzaju pomieszczenia i urządzenia wchodzące w skład budynku mieszkalnego lub znajdujące się poza nim, których istnienie jest niezbędne dla prawidłowego korzystania z mieszkań, jak również ułatwiające dostęp do budynku mieszkalnego oraz zapewniające jego sprawne funkcjonowanie oraz administrowanie.

Wobec powyższego, przez "zasoby mieszkaniowe" należy rozumieć:

1.

budynki mieszkalne wraz z wyposażeniem technicznym oraz przynależnymi do nich pomieszczeniami, w szczególności: dźwigi osobowe i towarowe, aparaty do wymiany ciepła, kotłownie i hydrofornie wbudowane, klatki schodowe, strychy, piwnice, komórki, garaże;

2.

pomieszczenia znajdujące się w budynku mieszkalnym lub poza nim, związane z administrowaniem i zapewnieniem bezawaryjnego funkcjonowania osiedlowych budynków mieszkalnych, tj.: budynki (pomieszczenia) administracji osiedlowej, kotłownie i hydrofornie wolnostojące, osiedlowe warsztaty (zakłady) konserwacyjno-remontowe;

3.

urządzenia i uzbrojenie terenów, na których znajdują się ww. budynki: zbiorniki - doły gnilne, szamba, rurociągi i przewody sieci wodociągowo-kanalizacyjnej, gazowej i ciepłowniczej, sieci elektroenergetyczne i telekomunikacyjne, budowle inżynieryjne (studnie itp.), budowle komunikacyjne (np. drogi osiedlowe, ulice, chodniki), inne budowle i urządzenia związane z ukształtowaniem i zagospodarowaniem terenu, mające wpływ na prawidłowe funkcjonowanie osiedlowych budynków mieszkalnych (np. latarnie oświetleniowe, ogrodzenia, parkingi, trawniki, kontenery na śmieci);

4.

grunty i prawa wieczystego użytkowania gruntów, na których posadowione są budynki mieszkalne.

Związane z wyżej wymienionymi budowlami (pomieszczeniami), obiektami i urządzeniami przychody (np. opłaty, czynsze) oraz sfinansowane z nich koszty, stanowią przychody i koszty gospodarki zasobami mieszkaniowymi. Stanowią one jednocześnie przychody i koszty podatkowe w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Dochód powstały z tego tytułu, w myśl art. 17 ust. 1 pkt 44 ustawy, wolny jest od podatku dochodowego, o ile przeznaczony zostanie na cele związane z utrzymaniem zasobów mieszkaniowych. Ze zwolnienia nie korzystają natomiast dochody podmiotów,

o których mowa w tym przepisie otrzymane z innych źródeł niż gospodarka zasobami mieszkaniowymi nawet jeśli zostaną przeznaczone na utrzymanie tych zasobów.

Zwrócić należy również uwagę na treść art. 17 ust. 1b u.p.d.o.p., zgodnie z którym:

Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1, dotyczące podatników przeznaczających dochody na cele statutowe lub inne cele określone w tym przepisie, ma zastosowanie, jeżeli dochód jest przeznaczony i - bez względu na termin - wydatkowany na cele określone w tym przepisie,

w tym także na nabycie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych służących bezpośrednio realizacji tych celów oraz na opłacenie podatków niestanowiących kosztu uzyskania przychodów, z zastrzeżeniem ust. 1 pkt 5a.

Zatem, warunkiem wstępnym skorzystania ze zwolnienia na podstawie omawianej regulacji jest uzyskanie dochodu z gospodarki zasobami mieszkaniowymi, rozumianego jako środki finansowe możliwe do wydatkowania na cele związane z utrzymaniem tych zasobów. Istotne jest więc najpierw zadeklarowanie tego dochodu, jako wolnego od podatku dochodowego, a następnie jego wydatkowanie - bez względu na termin tego wydatkowania - na wskazane cele. Innymi słowy, jest to zwolnienie z warunkiem rozwiązującym w dacie wydatkowania dochodu na inne cele.

Zdaniem tut. Organu, dochody osiągnięte z tytułu najmu części powierzchni dachu budynku mieszkalnego pod montaż masztu telefonii cyfrowej wykorzystywany w ramach działalności gospodarczej najemcy - nie są objęte zwolnieniem przedmiotowym określonym w art. 17 ust. 1 pkt 44 u.p.d.o.p., bowiem nie można uznać, że zostały osiągnięte z gospodarki zasobami mieszkaniowymi. Przychód ten nie może być uznany za przychód z gospodarki zasobami mieszkaniowymi.

Zawarta umowa najmu nie służy mieszkańcom Wspólnoty i nie jest niezbędna do prawidłowego korzystania z zasobów mieszkaniowych przez mieszkańców. Skutkiem zawartej umowy jest udostępnienie części powierzchni dachu Wspólnoty podmiotowi gospodarczemu na cele prowadzonej przez niego działalności gospodarczej. Tym samym, dochód z tego tytułu nie stanowi dochodu z gospodarki zasobami mieszkaniowymi i podlega opodatkowaniu. Bez znaczenia w tej sytuacji jest przeznaczenie przez Wspólnotę ww. dochodów na cele związane z utrzymaniem nieruchomości wspólnej.

Przychód jaki Wspólnota uzyska z tytułu otrzymanej kwoty w związku z zawartą umową najmu nie stanowi przychodu z gospodarki zasobami mieszkaniowymi, ponieważ nie jest on wynikiem prowadzonej przez Wnioskodawcę gospodarki tymi zasobami. Tym samym, powstały z tego tytułu dochód - jako pochodzący z innego źródła niż gospodarka zasobami mieszkaniowymi - nie może korzystać ze zwolnienia na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 44 u.p.d.o.p. i podlega opodatkowaniu zgodnie z art. 7 ust. 1 u.p.d.o.p. Bez znaczenia pozostaje w takim przypadku cel przeznaczenia tego dochodu.

Reasumując, Państwa stanowisko w zakresie ustalenia, czy w opisanych powyżej okolicznościach, przychody Wspólnoty z tytułu zawartej umowy najmu i uzyskiwany z tego tytułu dochód przeznaczony przez Wspólnotę na cele związane z utrzymaniem zasobów mieszkalnych Wspólnoty, podlegają zwolnieniu przedmiotowemu od podatku dochodowego od osób prawnych (CIT), jest nieprawidłowe.

Dodatkowe informacje

Informacja o zakresie rozstrzygnięcia

W związku z powyższym, bezprzedmiotowa stała się ocena stanowiska do pytania oznaczonego we wniosku nr 2.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, gdy rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie z opisem stanu faktycznego podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swoją aktualność.

Odnosząc się do powołanego przez Wnioskodawcę wyroku Sądu wskazać należy, że dotyczy on konkretnej, indywidualnej sprawy podatnika, w określonym stanie faktycznym i w tej sprawie rozstrzygnięcie w nim zawarte jest wiążące. Natomiast Organ mimo, że w ocenie indywidualnych spraw podatników posiłkuje się wydanymi rozstrzygnięciami sądów i innych organów, to nie ma możliwości zastosowania ich wprost, z tego powodu, że nie stanowią materialnego prawa podatkowego.

POUCZENIE o funkcji ochronnej interpretacji

- Funkcję ochronną interpretacji indywidualnych określają przepisy art. 14k-14nb ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2022 r. poz. 2651 z późn. zm.). Interpretacja będzie mogła pełnić funkcję ochronną, jeśli: Państwa sytuacja będzie zgodna (tożsama) z opisem stanu faktycznego/zdarzenia przyszłego i zastosują się Państwo do interpretacji.

- Zgodnie z art. 14na § 1 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n Ordynacji podatkowej nie stosuje się, jeśli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej jest elementem czynności, które są przedmiotem decyzji wydanej:

1)

z zastosowaniem art. 119a;

2)

w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług;

3)

z zastosowaniem środków ograniczających umowne korzyści.

- Zgodnie z art. 14na § 2 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli korzyść podatkowa, stwierdzona w decyzjach wymienionych w § 1, jest skutkiem zastosowania się do utrwalonej praktyki interpretacyjnej, interpretacji ogólnej lub objaśnień podatkowych.

POUCZENIE o prawie do wniesienia skargi na interpretację

Mają Państwo prawo do zaskarżenia tej interpretacji indywidualnej do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w (...). Zasady zaskarżania interpretacji indywidualnych reguluje ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2023 r. poz. 259; dalej jako: "p.p.s.a.").

Skargę do Sądu wnosi się za pośrednictwem Dyrektora KIS (art. 54 § 1 p.p.s.a.). Skargę należy wnieść w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia interpretacji indywidualnej (art. 53 § 1 p.p.s.a.):

- w formie papierowej, w dwóch egzemplarzach (oryginał i odpis) na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała (art. 47 § 1 p.p.s.a.), albo

- w formie dokumentu elektronicznego, w jednym egzemplarzu (bez odpisu), na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Krajowej Informacji Skarbowej na platformie ePUAP: /KIS/SkrytkaESP (art. 47 § 3 i art. 54 § 1a p.p.s.a.).

Skarga na interpretację indywidualną może opierać się wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną (art. 57a p.p.s.a.).

Podstawa prawna dla wydania interpretacji

Podstawą prawną dla wydania tej interpretacji jest art. 13 § 2a oraz art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2022 r. poz. 2651 z późn. zm.).

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl