0111-KDIB1-3.4010.473.2022.1.MBD - Ulga na innowacyjnych pracowników

Pisma urzędowe
Status:  Aktualne

Pismo z dnia 23 września 2022 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej 0111-KDIB1-3.4010.473.2022.1.MBD Ulga na innowacyjnych pracowników

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA - stanowisko w części prawidłowe, a w części nieprawidłowe

Szanowni Państwo,

stwierdzam, że Państwa stanowisko w sprawie oceny skutków podatkowych opisanego zdarzenia przyszłego w podatku dochodowym od osób prawnych jest w części prawidłowe, a w części nieprawidłowe.

Zakres wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej

24 czerwca 2022 r. wpłynął Państwa wniosek z 17 maja 2022 r. o wydanie interpretacji indywidualnej, m.in. w zakresie ustalenia, czy:

- biorąc pod uwagę fakt, że Spółka wypłaca wynagrodzenia swym pracownikom i zleceniobiorcom do 10-ego dnia następnego miesiąca za miesiąc poprzedni (wynagrodzenia za marzec 2023 r. Spółka wypłaci do 10 kwietnia 2023 r.), a zeznanie CIT-8 Spółka złoży w marcu 2023 r. - czy Spółka będzie uprawniona do skorzystania z art. 18db ust. 1 u.p.d.o.p. i pomniejszenia zaliczek na PIT dotyczących wynagrodzeń wypłaconych pracownikom i zleceniobiorcom do 10 kwietnia 2023 r., które są należne za miesiąc marzec 2023 r.,

- Spółka będzie miała prawo pomniejszyć zaliczki na PIT od wynagrodzeń wypłacanych swym pracownikom i zleceniobiorcom w 2023 r. na zasadzie art. 18db ust. 1 u.p.d.o.p. - o koszty kwalifikowane poniesione na działalność B+R w roku 2022 i nie odliczone w ramach ulgi B+R z powodu osiągnięcia w 2022 r. dochodu niższego niż kwota przysługujących jej odliczeń z tytułu tej ulgi,

- Spółka dokonując pomniejszenia zaliczek na PIT z tytułu wynagrodzeń wypłacanych swym pracownikom i zleceniobiorcom na zasadzie określonej w at. 18db ust. 1 u.p.d.o.p., może pomniejszyć je o kwoty nieodliczonych kosztów kwalifikowanych, o których mowa w art. 18d u.p.d.o.p. - zarówno o kwoty kosztów kwalifikowanych podlegających odliczeniu przez podmioty nieposiadające statusu centrum badawczo-rozwojowego, jak i o kwoty kosztów kwalifikowanych podlegających odliczeniu przez podmioty posiadające status centrum badawczo-rozwojowego.

Treść wniosku jest następująca:

Opis zdarzenia przyszłego

Wnioskodawca - spółka z o.o. - jest wiodącym w Europie centrum naukowym prowadzącym kompleksowe badania naukowe i prace rozwojowe na zlecenie krajowych i zagranicznych klientów. Przez pięćdziesiąt lat swojej działalności Instytut ugruntował pozycję lidera w zakresie prowadzenia zaawansowanych prac rozwojowych. Dzięki doświadczonej kadrze pracowników o wysokich kwalifikacjach oraz współpracy z wieloma znanymi instytucjami i uczelniami technicznymi, zarówno w kraju jak i za granicą, Wnioskodawca posiada również duży dorobek naukowy, który pozwala na ciągły rozwój Spółki i popularyzacje nauki w regionie. Decyzją Ministra Gospodarki, Instytutowi został nadany status centrum badawczo-rozwojowego.

Spółka jest polskim rezydentem podatkowym, a także czynnym podatnikiem podatku od towarów usług. W ramach swej działalności Spółka prowadzi działalność badawczo-rozwojową, o której mowa w art. 4a pkt 26 ustawy o CIT, a także korzysta z ulgi badawczo-rozwojowej, o której mowa w art. 18d i nast. ustawy o CIT.

Wnioskodawca wyodrębnia koszty kwalifikowane w odrębnej ewidencji rachunkowej określonej w art. 9 ust. 1b ustawy o CIT. Wnioskodawca nie prowadzi działalności na terenie specjalnej strefy ekonomicznej.

Spółka w celu rzetelnego rozliczania ulgi B+R wprowadziła i stosuje wewnętrzne zasady postępowania w zakresie:

a)

ewidencji księgowej:

- Spółka otworzyła konta księgowe pozabilansowe do ewidencji kosztów projektów B+R.

b)

dekretacji kosztów:

- Spółka utworzyła analityczne konta księgowe dla każdego zdefiniowanego projektu B+R (do ewidencji m.in. wynagrodzeń pracowników i zleceniobiorców biorących udział w pracach B+R),

- dekretacja kosztów prac zrealizowanych przez zleceniobiorców odbywa się na rachunkach do umów zleceń poprzez podanie ilości godzin i wybranego kodu projektu B+R,

- dekretacja godzin przepracowanych przez pracowników na rzecz projektów B+R odbywa się w następujący sposób:

- pracownik raportuje co miesiąc godziny przepracowane na rzecz produktów i innych zdefiniowanych czynności w wewnętrznym narzędziu do raportowania,

- kierownicy raportują co miesiąc ilości wytworzonych produktów z przypisaniem ich do zamówienia,

- godziny zarejestrowane przez pracowników są rozliczane na projekty B+R w proporcji do ilości wytworzonych produktów przypisanych do zamówień i tym samym do projektów B+R,

- dział płac nalicza co miesiąc wartość kosztów kwalifikowanych płac na podstawie rozliczonej ewidencji godzin pracowników,

- dekretacja kosztów na projekty B+R oraz dekretacja godzin przepracowanych przez pracowników na rzecz projektów B+R jest akceptowana przez osoby zajmujące w Spółce kierownicze stanowiska.

c)

prowadzenia dokumentacji:

- Spółka stworzyła i wypełnia opisami merytorycznymi (dyrektor pionu i kierownicy działów zatwierdzają wpisy pracowników technicznych) oraz opisami finansowymi (dyrektor pionu i kierownik działu ekonomicznego zatwierdzają wpisy pracowników działu ekonomicznego),

- karty projektów B+R.

d)

przepływu informacji:

- W celu identyfikacji prac B+R, ich oznaczania, przetwarzania i przechowywania informacji, Spółka wprowadziła przepływ informacji w formie szczegółowych schematów.

e)

współpracy z firmami doradczymi:

- Spółka w ww. zakresie współpracuje z firmą doradczą.

W działalności Spółki może zdarzyć się sytuacja, w której w danym roku podatkowym Spółka osiągnie dochód niższy od kwoty przysługującego jej w tym roku odliczenia na podstawie art. 18d CIT. Spółka chciałaby więc skorzystać z możliwości opisanej w art. 18db CIT, tj. chciałaby pomniejszyć kwotę podlegających przekazaniu na rachunek urzędu skarbowego zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych z tytułu dochodu uzyskanego przez jej pracowników ze stosunku pracy oraz zleceniobiorców z umów zleceń - o iloczyn kwoty nieodliczonej i stawki podatku obowiązującej Spółkę w roku podatkowym.

W związku z powyższym, Wnioskodawca chce uzyskać odpowiedź na pytania wymienione poniżej.

Pytania

1. Biorąc pod uwagę fakt, że Spółka wypłaca wynagrodzenia swym pracownikom i zleceniobiorcom do 10-ego dnia następnego miesiąca za miesiąc poprzedni (wynagrodzenia za marzec 2023 r. Spółka wypłaci do 10 kwietnia 2023 r.), a zeznanie CIT-8 Spółka złoży w marcu 2023 r. - czy Spółka będzie uprawniona do skorzystania z art. 18db ust. 1 CIT i pomniejszenia zaliczek na PIT dotyczących wynagrodzeń wypłaconych pracownikom i zleceniobiorcom do 10 kwietnia 2023 r., które są należne za miesiąc marzec 2023 r.? (pytanie oznaczone we wniosku nr 2)

2. Czy Spółka będzie miała prawo pomniejszyć zaliczki na PIT od wynagrodzeń wypłacanych swym pracownikom i zleceniobiorcom w 2023 r. na zasadzie art. 18db ust. 1 CIT - o koszty kwalifikowane poniesione na działalność B+R w roku 2022 i nie odliczone w ramach ulgi B+R z powodu osiągnięcia w 2022 r. dochodu niższego niż kwota przysługujących jej odliczeń z tytułu tej ulgi? (pytanie oznaczone we wniosku nr 3)

3. Czy Spółka dokonując pomniejszenia zaliczek na PIT z tytułu wynagrodzeń wypłacanych swym pracownikom i zleceniobiorcom na zasadzie określonej w at. 18db ust. 1 CIT, może pomniejszyć je o kwoty nieodliczonych kosztów kwalifikowanych, o których mowa w art. 18d CIT - zarówno o kwoty kosztów kwalifikowanych podlegających odliczeniu przez podmioty nieposiadające statusu centrum badawczo-rozwojowego, jak i o kwoty kosztów kwalifikowanych podlegających odliczeniu przez podmioty posiadające status centrum badawczo-rozwojowego? (pytanie oznaczone we wniosku nr 4)

Państwa stanowisko w sprawie

Ad. 1

Stanowisko Wnioskodawcy:

Zdaniem Wnioskodawcy, biorąc pod uwagę fakt, że Spółka wypłaca wynagrodzenia swym pracownikom i zleceniobiorcom do 10-ego dnia następnego miesiąca za miesiąc poprzedni (wynagrodzenia za marzec 2023 r. Spółka wypłaci do 10 kwietnia 2023 r.), a zeznanie CIT-8 Spółka złoży w marcu 2023 r. - Spółka będzie uprawniona do skorzystania z art. 18db ust. 1 CIT i pomniejszenia zaliczek na PIT dotyczących wynagrodzeń wypłaconych pracownikom i zleceniobiorcom do 10 kwietnia 2023 r., które są należne za miesiąc marzec 2023 r.

UZASADNIENIE

W myśl art. 18db ust. 1 CIT, podatnik będący płatnikiem podatku dochodowego od osób fizycznych, uzyskujący przychody inne niż przychody z zysków kapitałowych, który poniósł za rok podatkowy stratę albo osiągnął dochód niższy od kwoty przysługującego w roku podatkowym odliczenia na podstawie art. 18d, może pomniejszyć kwotę podlegających przekazaniu na rachunek urzędu skarbowego zaliczek na podatek dochodowy oraz zryczałtowanego podatku dochodowego wskazanych w ust. 2 o iloczyn kwoty nieodliczonej i stawki podatku obowiązującej tego podatnika w danym roku podatkowym.

Zgodnie z art. 18db ust. 4 CIT, uprawnienie do pomniejszenia, o którym mowa w ust. 1, przysługuje począwszy od miesiąca następującego bezpośrednio po miesiącu, w którym podatnik złożył zeznanie, o którym mowa w art. 27 ust. 1, do końca roku podatkowego, w którym zostało złożone to zeznanie.

Skoro w niniejszym zdarzeniu przyszłym, Spółka złoży zeznanie CIT-8 w marcu 2023 r., to uprawnienie do pomniejszenia zaliczek, o którym mowa w art. 18db ust. 1 CIT, będzie jej przysługiwało od miesiąca kwietnia 2023 r. (tj. od miesiąca następującego bezpośrednio po miesiącu, w którym Spółka złożyła CIT-8).

Zdaniem Spółki, oznacza to, że jest ona uprawniona do pomniejszenia zaliczek na PIT od wynagrodzeń dotyczących miesiąca marca 2023 r., lecz wypłacanych do 10 kwietnia 2023 r. Nie ma znaczenia fakt, że zgodnie z art. 38 ust. 1 i art. 42 ust. 1 PIT, Spółka jest zobowiązana przekazać urzędowi skarbowemu pobraną zaliczkę dopiero w terminie do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym pobrano zaliczki (tj. w niniejszej sprawie do 20 maja 2023 r.). Nie można bowiem utożsamiać momentu pobrania zaliczki od wynagrodzeń wypłaconych przez Spółkę (w kwietniu 2023 r. za miesiąc marzec 2023 r.) z momentem przekazania tych zaliczek na konto urzędu skarbowego (do 20 maja 2023 r.).

Zdaniem Wnioskodawcy należy wziąć pod uwagę wyłącznie fakt, w którym miesiącu zaliczki są przez Spółkę pobieranie z wynagrodzeń (kwiecień 2023 r.), a nie którego miesiąca dotyczą (marzec 2023 r.), ani też w którym miesiącu są odprowadzane do urzędu skarbowego (maj 2023 r.).

Powyższe oznacza, że biorąc pod uwagę fakt, że Spółka wypłaca wynagrodzenia swym pracownikom i zleceniobiorcom do 10-ego dnia następnego miesiąca za miesiąc poprzedni (wynagrodzenia za marzec 2023 r. Spółka wypłaci do 10 kwietnia 2023 r.), a zeznanie CIT-8 Spółka złoży w marcu 2023 r. - Spółka będzie uprawniona do skorzystania z art. 18db ust. 1 CIT i pomniejszenia zaliczek na PIT dotyczących wynagrodzeń wypłaconych pracownikom i zleceniobiorcom do 10 kwietnia 2023 r., które są należne za miesiąc marzec 2023 r.

Ad. 2

Stanowisko Wnioskodawcy:

Zdaniem Wnioskodawcy, Spółka będzie miała prawo pomniejszyć zaliczki na PIT od wynagrodzeń wypłacanych swym pracownikom i zleceniobiorcom w 2023 r. na zasadzie art. 18db ust. 1 CIT - o koszty kwalifikowane poniesione na działalność B+R w roku 2022 i nie odliczone w ramach ulgi B+R z powodu osiągnięcia w 2022 r. dochodu niższego niż kwota przysługujących jej odliczeń z tytułu tej ulgi.

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 18d ust. 1 CIT, podatnik uzyskujący przychody inne niż przychody z zysków kapitałowych odlicza od podstawy opodatkowania, ustalonej zgodnie z art. 18, koszty uzyskania przychodów poniesione na działalność badawczo-rozwojową, zwane dalej "kosztami kwalifikowanymi". Kwota odliczenia nie może w roku podatkowym przekraczać kwoty dochodu uzyskanego przez podatnika z przychodów innych niż przychody z zysków kapitałowych.

Zgodnie z art. 18d ust. 8 CIT, odliczenia dokonuje się w zeznaniu za rok podatkowy, w którym poniesiono koszty kwalifikowane. W przypadku gdy podatnik poniósł za rok podatkowy stratę albo wielkość dochodu podatnika jest niższa od kwoty przysługujących mu odliczeń, odliczenia - odpowiednio w całej kwocie lub w pozostałej części - dokonuje się w zeznaniach za kolejno następujące po sobie sześć lat podatkowych następujących bezpośrednio po roku, w którym podatnik skorzystał lub miał prawo skorzystać z odliczenia. Dokonując odliczenia, o którym mowa w zdaniu drugim, uwzględnia się kwoty pomniejszeń, o których mowa w art. 18db ust. 1.

W myśl art. 18db ust. 1 CIT, podatnik będący płatnikiem podatku dochodowego od osób fizycznych, uzyskujący przychody inne niż przychody z zysków kapitałowych, który poniósł za rok podatkowy stratę albo osiągnął dochód niższy od kwoty przysługującego w roku podatkowym odliczenia na podstawie art. 18d, może pomniejszyć kwotę podlegających przekazaniu na rachunek urzędu skarbowego zaliczek na podatek dochodowy oraz zryczałtowanego podatku dochodowego wskazanych w ust. 2 o iloczyn kwoty nieodliczonej i stawki podatku obowiązującej tego podatnika w danym roku podatkowym.

W myśl art. 67 ust. 1 ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw z dnia 29 października 2021 r. (Dz. U. z 2021 r. poz. 2105), przepisy (...) art. 18d ust. 3d-3f i 7-9, art. 18ea-18ef i art. 24d ust. 9a ustawy zmienianej w art. 2, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą (...) mają zastosowanie do wydatków poniesionych po dniu 31 grudnia 2021 r.

Zgodnie z art. 67 ust. 2 ww. ustawy, pomniejszenie, o którym mowa (...) w art. 18db ustawy zmienianej w art. 2, stosuje się po raz pierwszy w 2023 r.

W świetle powyższych przepisów jasne jest, że Spółka może korzystać z pomniejszenia zaliczek na PIT, o których mowa w art. 18db ust. 1 CIT - dopiero w roku 2023.

Jednak zdaniem Spółki, może ona pomniejszyć zaliczki na PIT, o których mowa w art. 18db ust. 1 CIT - także o wydatki (tj. koszty kwalifikowane) poniesione po dniu 31 grudnia 2021 r., które nie zostały odliczone w ramach ulgi B+R (na zasadzie art. 18d ust. 1 CIT) z powodu osiągnięcia przez Spółkę w 2022 r. dochodu niższego niż kwota przysługujących jej odliczeń z tytułu tej ulgi.

Podsumowując, Spółka będzie miała prawo pomniejszyć zaliczki na PIT od wynagrodzeń wypłacanych swym pracownikom i zleceniobiorcom w 2023 r. na zasadzie art. 18db ust. 1 CIT - o koszty kwalifikowane poniesione na działalność B+R w roku 2022 i nie odliczone w ramach ulgi B+R z powodu osiągnięcia w 2022 r. dochodu niższego niż kwota przysługujących jej odliczeń z tytułu tej ulgi.

Ad. 3

Stanowisko Wnioskodawcy:

Zdaniem Wnioskodawcy, Spółka dokonując pomniejszenia zaliczek na PIT z tytułu wynagrodzeń wypłacanych swym pracownikom i zleceniobiorcom na zasadzie określonej w art. 18db ust. 1 CIT, może pomniejszyć je o kwoty nieodliczonych kosztów kwalifikowanych, o których mowa w art. 18d CIT - zarówno o kwoty kosztów kwalifikowanych podlegających odliczeniu przez podmioty nieposiadające statusu centrum badawczo-rozwojowego, jak i o kwoty kosztów kwalifikowanych podlegających odliczeniu przez podmioty posiadające status centrum badawczo-rozwojowego.

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 18d ust. 1 CIT, podatnik uzyskujący przychody inne niż przychody z zysków kapitałowych odlicza od podstawy opodatkowania, ustalonej zgodnie z art. 18, koszty uzyskania przychodów poniesione na działalność badawczo-rozwojową, zwane dalej "kosztami kwalifikowanymi". Kwota odliczenia nie może w roku podatkowym przekraczać kwoty dochodu uzyskanego przez podatnika z przychodów innych niż przychody z zysków kapitałowych.

W kolejnych ustępach art. 18d CIT, ustawodawca wskazuje zarówno na koszty kwalifikowane, które może odliczać podmiot nieposiadający statusu centrum badawczo-rozwojowego, jak i podmiot, który status taki posiada.

W myśl art. 18db ust. 1 CIT, podatnik będący płatnikiem podatku dochodowego od osób fizycznych, uzyskujący przychody inne niż przychody z zysków kapitałowych, który poniósł za rok podatkowy stratę albo osiągnął dochód niższy od kwoty przysługującego w roku podatkowym odliczenia na podstawie art. 18d, może pomniejszyć kwotę podlegających przekazaniu na rachunek urzędu skarbowego zaliczek na podatek dochodowy oraz zryczałtowanego podatku dochodowego wskazanych w ust. 2 o iloczyn kwoty nieodliczonej i stawki podatku obowiązującej tego podatnika w danym roku podatkowym.

Przepis art. 18db ust. 1 CIT, zawiera odesłanie do art. 18d CIT jako całości, bez wyszczególnienia konkretnych jego ustępów.

W ocenie Spółki, oznacza to, że zaliczki na PIT pomniejszane przez Spółkę na podstawie art. 18db ust. 1 CIT, mogą być pomniejszane o kwotę nieodliczonych kosztów kwalifikowanych - zarówno o kwoty kosztów kwalifikowanych podlegających odliczeniu przez podmioty nieposiadające statusu centrum badawczo-rozwojowego, jak i o kwoty kosztów kwalifikowanych podlegających odliczeniu przez podmioty posiadające status centrum badawczo-rozwojowego.

Ocena stanowiska

Stanowisko, które przedstawili Państwo we wniosku jest w części prawidłowe, a w części nieprawidłowe.

UZASADNIENIE interpretacji indywidualnej

Zgodnie z art. 18d ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1800 z późn. zm., dalej: "u.p.d.o.p."):

podatnik uzyskujący przychody inne niż przychody z zysków kapitałowych odlicza od podstawy opodatkowania, ustalonej zgodnie z art. 18, koszty uzyskania przychodów poniesione na działalność badawczo-rozwojową, zwane dalej "kosztami kwalifikowanymi". Kwota odliczenia nie może w roku podatkowym przekraczać kwoty dochodu uzyskanego przez podatnika z przychodów innych niż przychody z zysków kapitałowych.

Zgodnie z art. 18d ust. 8 u.p.d.o.p.:

odliczenia dokonuje się w zeznaniu za rok podatkowy, w którym poniesiono koszty kwalifikowane. W przypadku gdy podatnik poniósł za rok podatkowy stratę albo wielkość dochodu podatnika jest niższa od kwoty przysługujących mu odliczeń, odliczenia - odpowiednio w całej kwocie lub w pozostałej części - dokonuje się w zeznaniach za kolejno następujące po sobie sześć lat podatkowych następujących bezpośrednio po roku, w którym podatnik skorzystał lub miał prawo skorzystać z odliczenia. Dokonując odliczenia, o którym mowa w zdaniu drugim, uwzględnia się kwoty pomniejszeń, o których mowa w art. 18db ust. 1 u.p.d.o.p.

W myśl art. 18d ust. 9 u.p.d.o.p.:

Przepisu ust. 8 zdanie drugie i trzecie nie stosuje się, jeżeli podatnik wykaże w zeznaniu kwotę przysługującą mu zgodnie z art. 18da ustawy o CIT.

Ustawą z dnia 29 października 2021 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2021 r. poz. 2105 z późn. zm.), która weszła w życie 1 stycznia 2022 r., wprowadzono przepisy mające zdynamizować rozwój gospodarczy kraju poprzez system ulg podatkowych. Należy do nich m.in. tzw. "ulga na innowacyjnych pracowników".

Regulacje dotyczącą tej ulgi zawiera dodany do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych art. 18db, który w ust. 1 stanowi, że

podatnik będący płatnikiem podatku dochodowego od osób fizycznych, uzyskujący przychody inne niż przychody z zysków kapitałowych, który poniósł za rok podatkowy stratę albo osiągnął dochód niższy od kwoty przysługującego w roku podatkowym odliczenia na podstawie art. 18d, może pomniejszyć kwotę podlegających przekazaniu na rachunek urzędu skarbowego zaliczek na podatek dochodowy oraz zryczałtowanego podatku dochodowego wskazanych w ust. 2 o iloczyn kwoty nieodliczonej i stawki podatku obowiązującej tego podatnika w danym roku podatkowym.

Zgodnie z art. 18db ust. 2 u.p.d.o.p.:

przepis ust. 1 ma zastosowanie do zaliczek na podatek dochodowy i zryczałtowanego podatku dochodowego, o których mowa w art. 31 oraz art. 41 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, pobranych od dochodów (przychodów) osób fizycznych, z tytułu:

1.

stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej, spółdzielczego stosunku pracy oraz wypłacanego przez podatnika zasiłku pieniężnego z ubezpieczenia społecznego;

2.

wykonywania usług na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło;

3.

praw autorskich.

Zgodnie z art. 18db ust. 3 u.p.d.o.p.:

przez osoby fizyczne, o których mowa w ust. 2, rozumie się osoby fizyczne bezpośrednio zaangażowane w działalność badawczo-rozwojową, których czas:

1)

pracy przeznaczony na realizację działalności badawczo-rozwojowej pozostający w ogólnym czasie pracy w danym miesiącu wynosi co najmniej 50% lub

2)

przeznaczony na wykonanie usługi w zakresie działalności badawczo-rozwojowej na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło w danym miesiącu, pozostający w całości czasu przeznaczonego na wykonanie usługi wynosi co najmniej 50%.

Stosownie do treści art. 18db ust. 4 u.p.d.o.p.:

uprawnienie do pomniejszenia, o którym mowa w ust. 1, przysługuje począwszy od miesiąca następującego bezpośrednio po miesiącu, w którym podatnik złożył zeznanie, o którym mowa w art. 27 ust. 1, do końca roku podatkowego, w którym zostało złożone to zeznanie.

W myśl art. 18db ust. 5 u.p.d.o.p.:

przepisy ust. 1-4 nie mają zastosowania do:

1.

zaliczek przekazywanych na zasadach określonych w art. 38 ust. 2-2c ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych;

2.

podatnika, któremu przysługuje kwota określona w art. 18da.

Zgodnie z art. 18db ust. 6 u.p.d.o.p.:

jeżeli podatnik utracił prawo do odliczenia, o którym mowa w ust. 1, dolicza kwoty poprzednio odliczone w zeznaniu podatkowym składanym za rok podatkowy, w którym utracił to prawo.

Z powyższych przepisów wynika, że ulga określona w art. 18db u.p.d.o.p., jest adresowana do podatników podatku dochodowego (będących płatnikami), którzy prowadzą działalność badawczo-rozwojową i ze względu na stratę lub niski dochód nie mogli w całości lub w części odliczyć w ramach ulgi B+R wydatków kwalifikowanych określonych w art. 18d ust. 2-3 u.p.d.o.p., poniesionych w danym roku.

Ulga umożliwia płatnikowi zmniejszenie zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych odprowadzanych od wynagrodzeń pracowników wskazanych w art. 18db ust. 3 u.p.d.o.p., o kwotę nieodliczonych wydatków kwalifikowanych. Odliczeniu podlega kwota stanowiąca iloczyn nieodliczonych wydatków kwalifikowanych i obowiązującej danego podatnika stawki podatku dochodowego.

Prawo do odliczenia przysługuje, począwszy od następnego miesiąca po miesiącu, w którym podatnik złożył zeznanie podatkowe, w którym rozliczył dochody z działalności gospodarczej, do końca roku podatkowego. Z odliczenia nie mogą skorzystać podatnicy korzystający z prawa do zwrotu gotówkowego.

Ad. 1

Przedmiotem wątpliwości Wnioskodawcy w zakresie pytania oznaczonego we wniosku nr 2 jest ustalenie, czy Spółka będzie uprawniona do skorzystania z art. 18db ust. 1 u.p.d.o.p. i pomniejszenia zaliczek na PIT dotyczących wynagrodzeń wypłaconych pracownikom i zleceniobiorcom do 10 kwietnia 2023 r., które są należne za miesiąc marzec 2023 r.

Zgodnie z powołanym wyżej art. 18db ust. 4 u.p.d.o.p.:

uprawnienie do pomniejszenia, o którym mowa w ust. 1, przysługuje począwszy od miesiąca następującego bezpośrednio po miesiącu, w którym podatnik złożył zeznanie, o którym mowa w art. 27 ust. 1, do końca roku podatkowego, w którym zostało złożone to zeznanie.

Mając powyższe na uwadze, wskazać należy, że jeżeli Spółka złoży zeznanie CIT-8 w marcu 2023 r., to uprawnienie do pomniejszenia zaliczek, o którym mowa w art. 18db ust. 1 u.p.d.o.p., będzie jej przysługiwało od miesiąca kwietnia 2023 r. (tj. od miesiąca następującego bezpośrednio po miesiącu, w którym Spółka złożyła CIT-8).

Oznacza to, że Spółka jest uprawniona do pomniejszenia zaliczek na PIT od wynagrodzeń dotyczących miesiąca marca 2023 r., lecz wypłacanych do 10 kwietnia 2023 r.

Tym samym, stanowisko Wnioskodawcy w zakresie ustalenia, czy Spółka będzie uprawniona do skorzystania z art. 18db ust. 1 u.p.d.o.p. i pomniejszenia zaliczek na PIT dotyczących wynagrodzeń wypłaconych pracownikom i zleceniobiorcom do 10 kwietnia 2023 r., które są należne za miesiąc marzec 2023 r., należy uznać za prawidłowe.

Ad. 2

Odnosząc się do zadanego we wniosku pytania, w zakresie ustalenia, czy Spółka będzie miała prawo pomniejszyć zaliczki na PIT od wynagrodzeń wypłacanych swym pracownikom i zleceniobiorcom w 2023 r. na zasadzie art. 18db ust. 1 u.p.d.o.p. - o koszty kwalifikowane poniesione na działalność B+R w roku 2022 i nie odliczone w ramach ulgi B+R z powodu osiągnięcia w 2022 r. dochodu niższego niż kwota przysługujących jej odliczeń z tytułu tej ulgi, należy powołać treść art. 67 ust. 2 i 3 ww. ustawy z 29 października 2021 r. (Dz. U. z 2021 r. poz. 2105), o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw, zgodnie z którymi:

pomniejszenie, o którym mowa w art. 26eb ustawy zmienianej w art. 1 oraz art. 18db ustawy zmienianej w art. 2, stosuje się po raz pierwszy w 2023 r.

w przypadku podatników podatku dochodowego od osób prawnych, których rok podatkowy jest inny niż rok kalendarzowy i rozpoczął się przed dniem 1 stycznia 2022 r., a zakończy się po dniu 31 grudnia 2021 r., pomniejszenie, o którym mowa w art. 18db ustawy zmienianej w art. 2, stosuje się po raz pierwszy w roku podatkowym rozpoczynającym się bezpośrednio po tym roku.

Biorąc pod uwagę powyższe, prawo do odliczenia przysługuje, począwszy od następnego miesiąca po miesiącu, w którym podatnik złożył zeznanie podatkowe, w którym rozliczył dochody z działalności gospodarczej, do końca roku podatkowego.

Zgodnie z art. 18d ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1800 z późn. zm., dalej: "u.p.d.o.p."):

podatnik uzyskujący przychody inne niż przychody z zysków kapitałowych odlicza od podstawy opodatkowania, ustalonej zgodnie z art. 18, koszty uzyskania przychodów poniesione na działalność badawczo-rozwojową, zwane dalej "kosztami kwalifikowanymi". Kwota odliczenia nie może w roku podatkowym przekraczać kwoty dochodu uzyskanego przez podatnika z przychodów innych niż przychody z zysków kapitałowych.

W myśl art. 18d ust. 8 u.p.d.o.p.:

odliczenia dokonuje się w zeznaniu za rok podatkowy, w którym poniesiono koszty kwalifikowane. W przypadku gdy podatnik poniósł za rok podatkowy stratę albo wielkość dochodu podatnika jest niższa od kwoty przysługujących mu odliczeń, odliczenia - odpowiednio w całej kwocie lub w pozostałej części - dokonuje się w zeznaniach za kolejno następujące po sobie sześć lat podatkowych następujących bezpośrednio po roku, w którym podatnik skorzystał lub miał prawo skorzystać z odliczenia. Dokonując odliczenia, o którym mowa w zdaniu drugim, uwzględnia się kwoty pomniejszeń, o których mowa w art. 18db ust. 1 u.p.d.o.p.

Mając powyższe przepisy na uwadze, stwierdzić należy, że Spółka może pomniejszyć zaliczki na PIT, o których mowa w art. 18db ust. 1 u.p.d.o.p. - także o iloczyn wydatków (tj. kosztów kwalifikowanych) poniesionych po dniu 31 grudnia 2021 r., które nie zostały odliczone w ramach ulgi B+R (na zasadzie art. 18d ust. 1 u.p.d.o.p.) z powodu osiągnięcia przez Spółkę w 2022 r. dochodu niższego niż kwota przysługujących jej odliczeń z tytułu tej ulgi i stawki podatku obowiązującej Wnioskodawcę.

Tym samym, stanowisko Wnioskodawcy należy uznać za prawidłowe.

Ad. 3

Zgodnie z powołanym powyżej art. 18d ust. 1 u.p.d.o.p.:

podatnik uzyskujący przychody inne niż przychody z zysków kapitałowych odlicza od podstawy opodatkowania, ustalonej zgodnie z art. 18, koszty uzyskania przychodów poniesione na działalność badawczo-rozwojową, zwane dalej "kosztami kwalifikowanymi". Kwota odliczenia nie może w roku podatkowym przekraczać kwoty dochodu uzyskanego przez podatnika z przychodów innych niż przychody z zysków kapitałowych.

W myśl art. 18db ust. 1 u.p.d.o.p.:

podatnik będący płatnikiem podatku dochodowego od osób fizycznych, uzyskujący przychody inne niż przychody z zysków kapitałowych, który poniósł za rok podatkowy stratę albo osiągnął dochód niższy od kwoty przysługującego w roku podatkowym odliczenia na podstawie art. 18d, może pomniejszyć kwotę podlegających przekazaniu na rachunek urzędu skarbowego zaliczek na podatek dochodowy oraz zryczałtowanego podatku dochodowego wskazanych w ust. 2 o iloczyn kwoty nieodliczonej i stawki podatku obowiązującej tego podatnika w danym roku podatkowym.

Odnosząc cytowane powyżej przepisy do przedstawionego we wniosku opisu sprawy, wskazać należy, że skoro Wnioskodawca posiada status centrum badawczo-rozwojowego, to może pomniejszać zaliczki na PIT na podstawie art. 18db ust. 1 u.p.d.o.p., o iloczyn kwoty nieodliczonych kosztów kwalifikowanych, podlegających odliczeniu przez podmioty posiadające status centrum badawczo-rozwojowego i stawki podatku obowiązującej Wnioskodawcę.

Zatem, w związku z tym, że Spółka posiada status centrum badawczo-rozwojowego, nie może pomniejszać zaliczki na PIT na podstawie art. 18db ust. 1 u.p.d.o.p., o kwotę nieodliczonych kosztów kwalifikowanych, podlegających odliczeniu przez podmioty nieposiadające status centrum badawczo-rozwojowego.

Reasumując, nie sposób zgodzić się z Wnioskodawcą, że zaliczki na PIT pomniejszane przez Spółkę na podstawie art. 18db ust. 1 u.p.d.o.p., mogą być pomniejszane o kwotę nieodliczonych kosztów kwalifikowanych - zarówno o kwoty kosztów kwalifikowanych podlegających odliczeniu przez podmioty nieposiadające statusu centrum badawczo-rozwojowego, jak i o kwoty kosztów kwalifikowanych podlegających odliczeniu przez podmioty posiadające status centrum badawczo-rozwojowego.

Tym samym, stanowisko Wnioskodawcy w zakresie pytania oznaczonego we wniosku nr 4, należy uznać za nieprawidłowe.

W świetle powyższych przepisów, stanowisko Wnioskodawcy w zakresie ustalenia, czy:

- biorąc pod uwagę fakt, że Spółka wypłaca wynagrodzenia swym pracownikom i zleceniobiorcom do 10-ego dnia następnego miesiąca za miesiąc poprzedni (wynagrodzenia za marzec 2023 r. Spółka wypłaci do 10 kwietnia 2023 r.), a zeznanie CIT-8 Spółka złoży w marcu 2023 r. - czy Spółka będzie uprawniona do skorzystania z art. 18db ust. 1 CIT i pomniejszenia zaliczek na PIT dotyczących wynagrodzeń wypłaconych pracownikom i zleceniobiorcom do 10 kwietnia 2023 r., które są należne za miesiąc marzec 2023 r. (pytanie oznaczone we wniosku nr 2) - jest prawidłowe,

- Spółka będzie miała prawo pomniejszyć zaliczki na PIT od wynagrodzeń wypłacanych swym pracownikom i zleceniobiorcom w 2023 r. na zasadzie art. 18db ust. 1 CIT - o koszty kwalifikowane poniesione na działalność B+R w roku 2022 i nie odliczone w ramach ulgi B+R z powodu osiągnięcia w 2022 r. dochodu niższego niż kwota przysługujących jej odliczeń z tytułu tej ulgi (pytanie oznaczone we wniosku nr 3) - jest prawidłowe,

- Spółka dokonując pomniejszenia zaliczek na PIT z tytułu wynagrodzeń wypłacanych swym pracownikom i zleceniobiorcom na zasadzie określonej w at. 18db ust. 1 CIT, może pomniejszyć je o kwoty nieodliczonych kosztów kwalifikowanych, o których mowa w art. 18d CIT - zarówno o kwoty kosztów kwalifikowanych podlegających odliczeniu przez podmioty nieposiadające statusu centrum badawczo-rozwojowego, jak i o kwoty kosztów kwalifikowanych podlegających odliczeniu przez podmioty posiadające status centrum badawczo-rozwojowego (pytanie oznaczone we wniosku nr 4) - jest nieprawidłowe.

Dodatkowe informacje

Informacja o zakresie rozstrzygnięcia

Nadmieniamy, że w zakresie pytania oznaczonego we wniosku nr 1 zostało wydane odrębne rozstrzygnięcie.

Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, gdy rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie z opisem zdarzenia przyszłego podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swoją aktualność.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

POUCZENIE o funkcji ochronnej interpretacji

* Funkcję ochronną interpretacji indywidualnych określają przepisy art. 14k-14nb ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2021 r. poz. 1540 z późn. zm.). Interpretacja będzie mogła pełnić funkcję ochronną, jeśli: Państwa sytuacja będzie zgodna (tożsama) z opisem stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego i zastosują się Państwo do interpretacji.

* Zgodnie z art. 14na § 1 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n Ordynacji podatkowej nie stosuje się, jeśli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej jest elementem czynności, które są przedmiotem decyzji wydanej:

1)

z zastosowaniem art. 119a;

2)

w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług;

3)

z zastosowaniem środków ograniczających umowne korzyści.

Zgodnie z art. 14na § 2 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli korzyść podatkowa, stwierdzona w decyzjach wymienionych w § 1, jest skutkiem zastosowania się do utrwalonej praktyki interpretacyjnej, interpretacji ogólnej lub objaśnień podatkowych.

POUCZENIE o prawie do wniesienia skargi na interpretację

Mają Państwo prawo do zaskarżenia tej interpretacji indywidualnej do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w (...). Zasady zaskarżania interpretacji indywidualnych reguluje ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2022 r. poz. 329 z późn. zm.; dalej jako "p.p.s.a.").

Skargę do Sądu wnosi się za pośrednictwem Dyrektora KIS (art. 54 § 1 p.p.s.a.). Skargę należy wnieść w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia interpretacji indywidualnej (art. 53 § 1 p.p.s.a.):

* w formie papierowej, w dwóch egzemplarzach (oryginał i odpis) na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała (art. 47 § 1 p.p.s.a.), albo

* w formie dokumentu elektronicznego, w jednym egzemplarzu (bez odpisu), na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Krajowej Informacji Skarbowej na platformie ePUAP: /KIS/SkrytkaESP (art. 47 § 3 i art. 54 § 1a p.p.s.a.).

Skarga na interpretację indywidualną może opierać się wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną (art. 57a p.p.s.a.).

Podstawa prawna dla wydania interpretacji

Podstawą prawną dla wydania tej interpretacji jest art. 13 § 2a oraz art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2021 r. poz. 1540 z późn. zm.).

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl