0111-KDIB1-3.4010.448.2018.2.APO - Powstanie przychodu po stronie spółki powstałej przez wydzielenie.

Pisma urzędowe
Status:  Aktualne

Pismo z dnia 28 listopada 2018 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej 0111-KDIB1-3.4010.448.2018.2.APO Powstanie przychodu po stronie spółki powstałej przez wydzielenie.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r. poz. 800, z późn. zm.), Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 1 czerwca 2018 r. (data wpływu 13 września 2018 r.), uzupełnionym 21 listopada 2018 r., o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych, w zakresie ustalenia, czy z tytułu dokonania podziału przez wydzielenie, poprzez utworzenie nowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością po stronie spółki nowo powstałej powstanie obowiązek podatkowy w podatku dochodowym od osób prawnych - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 13 września 2018 r. wpłynął do tutejszego Organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej, dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych, w zakresie ustalenia, czy z tytułu dokonania podziału przez wydzielenie, poprzez utworzenie nowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością po stronie spółki nowo powstałej powstanie obowiązek podatkowy w podatku dochodowym od osób prawnych. Wniosek powyższy nie spełniał wymogów formalnych, dlatego też pismem z 5 listopada 2018 r., Znak: 0111-KDIB1-3.4010.448.2018.1.APO wezwano do jego uzupełnienia. Uzupełnienia wniosku dokonano 21 listopada 2018 r.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca jest wspólnikiem spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Ta spółka kapitałowa jest podmiotem, którego główną działalność gospodarczą stanowią roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych. Dodatkowo, prowadzi ona działalność między innymi w zakresie przygotowania terenu pod budowę, wykonywania instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych, pozostałych robót budowlanych czy też niespecjalistycznego sprzątania budynków i obiektów przemysłowych oraz pozostałego sprzątania.

Rozważane jest wydzielenie ze Spółki zorganizowanej części przedsiębiorstwa.

Planowany podział nastąpiłby bez obniżania kapitału zakładowego Spółki Dzielonej. Wydzielenie zostanie sfinansowane z kapitałów własnych Spółki Dzielonej, innych niż kapitał zakładowy, tj. kapitału zapasowego sp. z o.o., na podstawie art. 542 § 4 Kodeksu spółek handlowych. Kapitał zapasowy znajdujący się obecnie w Spółce składa się głównie z wypracowanego przez Spółkę zysku z lat ubiegłych.

Udziały w Spółce nowo powstałej obejmą w częściach równych wspólnicy spółki dzielonej, zaś z samym objęciem udziałów nie będzie wiązał się obowiązek wniesienia przez nich dopłat.

W Spółce Dzielonej, w celu zbudowania transparentnej i efektywniejszej biznesowo struktury, która sprzyja koncentracji poszczególnych działów na ich kluczowych kompetencjach, wyodrębnione zostaną pod względem organizacyjnym, finansowym i funkcjonalnym dwie zorganizowane części przedsiębiorstwa stanowiące samodzielne jednostki gospodarcze, tj. Dział związany z robotami budowlanymi oraz Dział związany ze sprzątaniem.

W wyniku wydzielenia ze Spółki z o.o. powstałaby druga spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Obie Spółki zachowają przymiot przedsiębiorstwa, bowiem zarówno spółka dzielona jak i wydzielona będą stanowiły zorganizowany zespół składników materialnych i nie materialnych przeznaczonych do prowadzenia działalności gospodarczej. Spełniać będą zatem warunki uznania ich za przedsiębiorstwo w rozumieniu art. 551 Kodeksu cywilnego.

Do Spółki nowo zawiązanej zostanie przeniesiony majątek spółki dzielonej w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa, tj. organizacyjnie, finansowo i funkcjonalnie, obejmującej wyodrębniony zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązań, przeznaczonych do realizacji określonych zadań gospodarczych, który zarazem może stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące zadania gospodarcze, tj. dział związany ze sprzątaniem. Jednocześnie, w majątku Spółki Dzielonej pozostanie zorganizowana część przedsiębiorstwa, tj. organizacyjnie, finansowo i funkcjonalnie wyodrębniony zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązań, przeznaczonych do realizacji określonych zadań gospodarczych, związanych z Działem związanym z wykonywaniem robót budowlanych.

Spółka Dzielona, po dokonanym podziale przez wydzielenie będzie kontynuowała dotychczasową działalność w oparciu o pozostały w Spółce Dzielonej majątek i pracowników, który stanowi zorganizowaną część przedsiębiorstwa zajmującą się przede wszystkim działalnością związaną z wykonywaniem robót budowlanych.

Dział związany z robotami budowlanymi oraz Dział związany ze sprzątaniem działają niezależnie od siebie jako zorganizowane części przedsiębiorstwa, w oparciu o niezbędny majątek i narzędzia oraz wyspecjalizowanych pracowników. Po dokonanym wyodrębnieniu, oba powyższe Działy dysponując własnym personelem, składnikami majątkowymi, w tym, kontraktami handlowymi, własnymi należnościami i zobowiązaniami itd., mogą samodzielnie realizować zadania.

Wskutek podziału pracownicy Spółki Dzielonej zatrudnieni w ramach Wydzielanej Części Przedsiębiorstwa, staną się pracownikami Spółki Nowo Związanej. Przejęcie przez Spółkę Przejmującą pracowników Spółki Dzielonej zatrudnionych w ramach Wydzielanej Części Przedsiębiorstwa nastąpi zgodnie z postanowieniami art. 231 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy. Wyposażenie znajdujące się na stanie pracowników, pozostające w funkcjonalnym związku z ich zadaniami, przypada Spółce Nowo Zawiązanej.

Spółka Nowo Zawiązana przejmie dotychczasową strukturę organizacyjną Działu zajmującego się sprzątaniem zapewniającą uporządkowany sposób funkcjonowania tego działu (czynnik organizacyjny). Spółka Nowo Zawiązana będzie też korzystać z wiedzy i doświadczenia tych pracowników związanego z funkcjonowaniem Działu zajmującego się sprzątaniem.

Spółce Nowo Zawiązanej przypadną również prawa, obowiązki, należności i zobowiązania wynikające z umów cywilnoprawnych (umowy zlecenia, umowy o dzieło) zawartych z zatrudnionymi na ich podstawie osobami fizycznymi, wykonującymi z tego tytułu określone czynności w zorganizowanej części przedsiębiorstwa w postaci Działu zajmującego się sprzątaniem. Dodatkowo, na rzecz Spółki Nowo Zawiązanej przypadają te prawa i obowiązki wynikające z innych umów zawartych przez Spółkę Dzieloną, które to prawa i obowiązki są związane z Wydzielaną Częścią Przedsiębiorstwa, podczas gdy pozostałe prawa i obowiązki wynikające z takich umów dotyczą Działu związanego z robotami budowlanymi pozostają przynależne do Spółki Dzielonej.

W uzupełnieniu wniosku zawartym w piśmie z 16 listopada 2018 r. (data wpływu 21 listopada 2018 r.) Wnioskodawca wskazał co następuje:

* Zgodnie z planem podziału sporządzonym na dzień 28 lutego 2017 r., w wyniku podziału Spółki Dzielonej zostanie na Spółkę nowo zawiązaną przeniesiony majątek Spółki Dzielonej w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa w formie Działu zajmującego się sprzątaniem. Na dzień podziału wartość majątku Spółki nowo zawiązanej, otrzymanego (alokowanego) w wyniku wydzielenia będzie większa od wartości majątku pozostającego w Spółce Dzielonej.

* Zgodnie z planem podziału sporządzonym na dzień 28 lutego 2017 r., na dzień podziału wartość majątku otrzymanego przez spółkę nowo zawiązaną nie będzie odpowiadać wartości emisyjnej udziałów przydzielonych udziałowcom Spółki Dzielonej. Wartość majątku otrzymanego będzie wyższa, niż wartość emisyjna udziałów.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy z tytułu dokonania opisywanego podziału przez wydzielenie, poprzez utworzenie nowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością po stronie spółki nowo powstałej powstanie obowiązek podatkowy w podatku dochodowym od osób prawnych?

Zdaniem Wnioskodawcy, (stanowisko Wnioskodawcy, ostatecznie sformułowane w uzupełnieniu z dnia 16 listopada 2018 r.) z tytułu dokonania opisywanego podziału przez wydzielenie, poprzez zawiązanie nowej spółki po stronie spółki nowo powstałej nie powstanie obowiązek podatkowy w podatku dochodowym od osób prawnych.

Zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (dalej: "ustawy o CIT"), przychodem jest, w spółce podlegającej podziałowi, jeżeli przy podziale przez wydzielenie majątek przejmowany na skutek podziału lub majątek pozostający w spółce, nie stanowią zorganizowanej części przedsiębiorstwa - wartość rynkowa składników majątkowych przeniesionych na spółkę nowo zawiązaną ustalona na dzień podziału lub wydzielenia.

Mając na uwadze brzmienie przywołanego powyżej art. 12 ust. 1 pkt 9 ustawy o CIT, przy podziale przez wydzielenie wartość rynkowa składników majątkowych przeniesionych na spółkę nowo zawiązaną stanowi przychód opodatkowany wyłącznie dla spółki dzielonej, i to tylko w sytuacji, gdy majątek pozostający w spółce dzielonej lub majątek przejmowany na skutek podziału nie stanowią zorganizowanych części przedsiębiorstwa.

Wnioskując a contrario, po stronie Spółki nowo powstałej, bez względu na to, czy majątek pozostający w spółce dzielonej, jak i majątek przejmowany na skutek podziału stanowią zorganizowane części przedsiębiorstwa, po stronie spółki nowo powstałej nie powstaje przychód podlegający opodatkowaniu w wysokości wartości rynkowej składników majątkowych przeniesionych na spółkę nowo zawiązaną.

Przenosząc powyższe na przedstawione powyżej zdarzenie przyszłe należy stwierdzić, że z uwagi na okoliczność, że zarówno Spółka nowo zawiązana będzie stanowiła zorganizowaną cześć przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 4a pkt 4 ustawy o CIT, oraz majątek pozostający u Wnioskodawcy będzie stanowił zorganizowaną częścią przedsiębiorstwa, to opisywane wydzielenie będzie dla Spółki nowo powstałej neutralne na gruncie CIT, tj. nie spowoduje powstania przychodu podlegającego opodatkowaniu. Nie ma przy tym znaczenia, czy Spółka zostaje wydzielona pomniejszeniem kapitału zakładowego czy też bez tego pomniejszenia, tj. z wykorzystaniem kapitału zapasowego Spółki, w skład którego wchodzi również zysk osiągnięty przez Spółkę w latach ubiegłych.

Powyższe stanowisko znajduje również potwierdzenie m.in. w:

* indywidualnej interpretacji prawa podatkowego z 14 marca 2017 r. o sygn.: 1462-IPPB5.4510.1109.2016.1.PW: jeśli majątek przejmowany i pozostający w spółce na skutek podziału przez wydzielenie stanowi zorganizowaną część przedsiębiorstwa, wówczas wartość rynkowa składników majątkowych przeniesionych na spółki przejmujące lub nowo zawiązane ustalona na dzień wydzielenia nie będzie przychodem;

* wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku z 24 czerwca 2010 r. o sygn. I SA/Gd 459/10: Treść art. 12 ust. 1 pkt 9 PDOPrU wskazuje, że podział spółki skutkować może powstaniem przychodu z przeniesienia składników majątkowych na spółki przejmujące lub nowo zawiązane. Powstanie przychodu jest jednak uzależnione od statusu majątku przejmowanego na skutek podziału albo też pozostającego w spółce (jeśli miał miejsce podział przez wydzielenie). Przychód z tytułu przeniesienia składników majątkowych powstaje bowiem jedynie wtedy, gdy majątek, o którym mowa, nie stanowi zorganizowanej części przedsiębiorstwa. A contrario, jeśli składnikom majątkowym podzielonej spółki można przypisać cechy zorganizowanej części przedsiębiorstwa, nie mamy do czynienia z powstaniem przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych.

Ponadto, po stronie Spółki nowo zawiązanej nie powstanie obowiązek zapłaty podatku dochodowego od osób prawnych na podstawie żadnego innego przepisu ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, jak choćby na gruncie art. 7b ust. 1 pkt 1 lit. f, lit. g i lit. h ustawy o CIT, tj. przychód z udziału w zyskach osób prawnych, stanowiący przychód faktycznie uzyskany z tego udziału, w tym:

* równowartość zysku osoby prawnej oraz spółki, o której mowa w art. 1 ust. 3, przeznaczonego na podwyższenie jej kapitału zakładowego, równowartość nadwyżki bilansowej spółdzielni przeznaczonej na podwyższenie funduszu udziałowego oraz równowartość kwot przekazanych na ten kapitał (fundusz) z innych kapitałów (funduszy) takiej osoby prawnej lub spółki,

* dopłaty otrzymane w przypadku połączenia lub podziału spółek przez wspólników spółki przejmowanej, spółek łączonych lub dzielonych,

* przychody wspólnika spółki dzielonej, jeżeli majątek przejmowany na skutek podziału, a przy podziale przez wydzielenie - majątek przejmowany na skutek podziału lub majątek pozostający w spółce, nie stanowią zorganizowanej części przedsiębiorstwa.

Wynika to m.in. z faktu, że brzmienie przepisu definiującego pojęcie dochodu (przychodu) w zysku osoby prawnej wskazuje, że do kategorii tej zaliczyć należy wyłącznie te dochody, które wynikają z tytułu posiadania udziałów w spółce kapitałowej. W tym wypadku natomiast Spółka dzielona nie będzie posiadała udziałów w Spółce nowo powstałej, zaś Spółka nowo powstała w Spółce dzielonej.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest nieprawidłowe.

Podział spółek handlowych regulowany jest przez ustawę z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1577, z późn. zm., dalej: "k.s.h.").

Stosownie do postanowień art. 528 § 1 k.s.h., spółkę kapitałową można podzielić na dwie albo więcej spółek handlowych. Natomiast, zgodnie z art. 529 § 1 pkt 4 k.s.h., podział może być dokonany przez przeniesienie części majątku spółki dzielonej na istniejącą spółkę lub na spółkę nowo zawiązaną (podział przez wydzielenie). Jest to jedyny podział, który nie skutkuje rozwiązaniem spółki dzielonej (art. 530 § 1 i § 2 k.s.h.).

Jak wskazuje art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r. poz. 1036, późn. zm., dalej: "u.p.d.o.p."), przedmiotem opodatkowania podatkiem dochodowym jest dochód stanowiący sumę dochodu osiągniętego z zysków kapitałowych oraz dochodu osiągniętego z innych źródeł przychodów. Jednocześnie, jak stanowi art. 7 ust. 2 u.p.d.o.p., dochodem ze źródła przychodów, z zastrzeżeniem art. 11, art. 24a i art. 24b, jest nadwyżka sumy przychodów uzyskanych z tego źródła przychodów nad kosztami ich uzyskania, osiągnięta w roku podatkowym. Jeżeli koszty uzyskania przychodów przekraczają sumę przychodów, różnica jest stratą ze źródła przychodów.

Zgodnie z treścią art. 7b ust. 1 pkt 1 lit. m u.p.d.o.p., za przychody z zysków kapitałowych uważa się przychody z udziału w zyskach osób prawnych, z zastrzeżeniem art. 12 ust. 1 pkt 4b, stanowiące przychody faktycznie uzyskane z tego udziału, w tym przychody uzyskane w następstwie przekształceń, łączenia lub podziałów podmiotów, w tym:

* przychody osoby prawnej lub spółki, o której mowa w art. 1 ust. 3, przejmującej w następstwie łączenia lub podziału majątek lub część majątku innej osoby prawnej lub spółki,

* przychody wspólnika spółki łączonej lub dzielonej,

* przychody spółki dzielonej.

Stosownie do art. 12 ust. 1 pkt 8c u.p.d.o.p., przychodami, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4, jest ustalona na dzień łączenia lub podziału wartość majątku spółki przejmowanej lub dzielonej otrzymanego przez spółkę przejmującą lub nowo zawiązaną. Przepis ten należy jednak czytać łącznie z art. 12 ust. 4 pkt 3e oraz pkt 3f u.p.d.o.p., zgodnie z którymi do przychodów nie zalicza się:

* wartości majątku spółki przejmowanej lub dzielonej otrzymanego przez spółkę przejmującą odpowiadającej wartości emisyjnej udziałów (akcji) przydzielonych udziałowcom (akcjonariuszom) spółek łączonych lub spółki dzielonej;

* wartości majątku spółki przejmowanej lub dzielonej, odpowiadającej procentowemu udziałowi spółki przejmującej w kapitale zakładowym spółki przejmowanej lub dzielonej, określonemu na ostatni dzień poprzedzający dzień łączenia lub podziału, otrzymanego przez spółkę przejmującą posiadającą w kapitale zakładowym spółki przejmowanej lub dzielonej udział w wysokości nie mniejszej niż 10%.

Przez wartość emisyjną rozumie się, zgodnie z art. 4a pkt 16a u.p.d.o.p., cenę, po jakiej obejmowane są udziały (akcje), określoną w statucie lub umowie spółki, a w razie ich braku - w innym dokumencie o podobnym charakterze, nie niższą od wartości rynkowej tych udziałów (akcji).

Zgodnie natomiast z art. 12 ust. 15 u.p.d.o.p., powyższe przepisy mają zastosowanie wyłącznie do spółek będących podatnikami, o których mowa w:

1.

art. 3 ust. 1, przejmujących majątek innych spółek mających siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej albo

2.

art. 3 ust. 1, przejmujących majątek spółek podlegających w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego opodatkowaniu od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania, albo

3.

art. 3 ust. 2, podlegających w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego opodatkowaniu od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania, przejmujących majątek spółek będących podatnikami, o których mowa w art. 3 ust. 1.

Artykuł 12 ust. 16 u.p.d.o.p., stanowi że ww. przepisy stosuje się odpowiednio do podmiotów wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy.

Powyższe wyłączenie z przychodów nie będzie miało zastosowania w myśl art. 12 ust. 13 u.p.d.o.p., który stanowi, że przepisów ust. 4 pkt 3e, 3f, 12 i pkt 25 lit. b oraz ust. 4d nie stosuje się w przypadkach, gdy głównym lub jednym z głównych celów połączenia spółek, podziału spółek, wymiany udziałów lub wniesienia wkładu niepieniężnego jest uniknięcie lub uchylenie się od opodatkowania, oraz zgodnie z art. 12 ust. 14 u.p.d.o.p., jeżeli połączenie spółek, podział spółek, wymiana udziałów lub wniesienie wkładu niepieniężnego nie zostały przeprowadzone z uzasadnionych przyczyn ekonomicznych, dla celów ust. 13 domniemywa się, że głównym lub jednym z głównych celów tych czynności jest uniknięcie lub uchylenie się od opodatkowania.

W tym miejscu należy wskazać, że przywołane powyżej przepisy art. 7b, art. 12 ust. 1 pkt 8c, art. 12 ust. 4 pkt 3e u.p.d.o.p., weszły w życie z 1 stycznia 2018 r. na mocy ustawy z dnia 27 października 2017 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r. poz. 2175, dalej: "ustawa nowelizująca"). Na skutek nowelizacji wprowadzono w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych podział na źródła przychodu: zyski kapitałowe i inne źródła. Część regulacji zawartych w art. 10 (ust. 1) została ujęta w dodanym art. 7b. Dalsze regulacje zawarte w art. 10 u.p.d.o.p., zostały przeniesione do innych jednostek redakcyjnych (m.in. do art. 12). Konsekwencją tego działania było m.in. dodanie w art. 12 ust. 1 u.p.d.o.p., pkt 8c, a także ust. 4 pkt 3e.

W tym miejscu należy podkreślić, że dla określenia skutków opodatkowania spółki przejmującej/nowo zawiązanej zasadnicze znaczenie ma jednak treść art. 12 u.p.d.o.p. Art. 7b u.p.d.o.p., ma bowiem jedynie charakter pomocniczy - służy do określenia źródła przychodu do którego alokowany jest przychód, a nie kreuje samoistnej podstawy opodatkowania. Zgodnie bowiem z uzasadnieniem do ustawy nowelizującej, aby określić wysokość ewentualnego przychodu należy odnieść się przede wszystkim do regulacji art. 12 u.p.d.o.p.: Należy podkreślić, iż przepis art. 7b ma zasadniczo na celu określenie rodzajów przychodów przypisywanych do źródła, jakim są zyski kapitałowe. Funkcją tego przepisu jest przede wszystkim rozdzielenie osiąganych przez podatników przychodów poprzez przypisanie ich do właściwego źródła przychodów. Przepis ten nie przesądza o wysokości danego przychodu.

Zgodnie z opisem zdarzenia przyszłego, Wnioskodawca jest wspólnikiem spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, której główną działalność gospodarczą stanowią roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych. Dodatkowo, prowadzi ona działalność między innymi w zakresie przygotowania terenu pod budowę, wykonywania instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych, pozostałych robót budowlanych czy też niespecjalistycznego sprzątania budynkowi obiektów przemysłowych oraz pozostałego sprzątania. Rozważane jest wydzielenie ze Spółki zorganizowanej części przedsiębiorstwa. Udziały w Spółce nowo powstałej obejmą w częściach równych wspólnicy spółki dzielonej, zaś z samym objęciem udziałów nie będzie się wiązał obowiązek wniesienia przez nich dopłat. W spółce dzielonej, w celu zbudowania transparentnej i efektywniejszej biznesowo struktury, która sprzyja koncentracji poszczególnych działów na ich kluczowych kompetencjach, wyodrębnione zostaną pod względem organizacyjnym, finansowym i funkcjonalnym dwie zorganizowane części przedsiębiorstwa stanowiące samodzielne jednostki gospodarcze, tj. Dział związany z robotami budowlanymi oraz Dział związany ze sprzątaniem. W wyniku wydzielenia ze spółki z o.o. powstałaby druga spółka z o.o. Obie Spółki zachowają przymiot przedsiębiorstwa, bowiem zarówno spółka dzielona jak i wydzielona będą stanowiły zorganizowany zespół składników materialnych i niematerialnych przeznaczonych do prowadzenia działalności gospodarczej. Spełniać będą zatem warunki uznania ich za przedsiębiorstwo w rozumieniu art. 551 Kodeksu cywilnego. Do Spółki nowo zawiązanej zostanie przeniesiony majątek spółki dzielonej w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa, tj. organizacyjnie, finansowo i funkcjonalnie, obejmującej wyodrębniony zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązań, przeznaczonych do realizacji określonych zadań gospodarczych, który zarazem może stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące zadania gospodarcze, tj. dział związany ze sprzątaniem. Jednocześnie, w majątku Spółki Dzielonej pozostanie zorganizowana część przedsiębiorstwa tj. Dział związany z wykonywaniem robót budowlanych. Na dzień podziału wartość majątku Spółki nowo zawiązanej, otrzymanego (alokowanego) w wyniku wydzielenia będzie większa od wartości majątku pozostającego w Spółce Dzielonej. Wartość majątku otrzymanego przez spółkę nowo zawiązaną nie będzie odpowiadać wartości emisyjnej udziałów przydzielonych udziałowcom Spółki Dzielonej - będzie wyższa, niż wartość emisyjna udziałów.

W świetle powyższego, zgodzić się należy z Wnioskodawcą, że nie postanie przychód na podstawie powołanych przepisów art. 12 ust. 1 pkt 9 u.p.d.o.p. i art. 7b ust. 1 pkt 1 lit. f, lit. g i lit. h u.p.d.o.p.

Odnosząc powyższe uregulowania prawne do przedstawionego we wniosku opisu zdarzenia przyszłego stwierdzić należy, że w związku z tym, że wartość majątku otrzymanego przez spółkę nowo zawiązaną na skutek planowanego wydzielenia będzie wyższa niż wynikająca z planu podziału wartość emisyjna udziałów przydzielonych udziałowcom spółki dzielonej, po stronie nowo powstałej spółki powstanie przychód na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 8c w zw. z art. 12 ust. 4 pkt 3e u.p.d.o.p., w wysokości nadwyżki wartości majątku spółki nowo powstałej ponad wartość emisyjną udziałów przydzielonych udziałowcom spółki dzielonej ustaloną na dzień podziału o ile podział przez wydzielenie zostanie przeprowadzony z uzasadnionych przyczyn ekonomicznych a jego głównym bądź jednym z głównych celów nie jest uniknięcie lub uchylenie się od opodatkowania.

Wobec powyższego stanowisko Wnioskodawcy w przedstawionym zdarzeniu przyszłym jest nieprawidłowe.

Końcowo wskazać należy, że zbadanie przesłanek i celów dokonywanego podziału przez wydzielenie jest w pełni możliwe dopiero w ramach ewentualnego postępowania kontrolnego lub podatkowego. Tym samym stwierdzenie, czy przedstawiony przez Wnioskodawcę w zdarzeniu przyszłym podział przez wydzielenie został przeprowadzony z uzasadnionych przyczyn ekonomicznych, a jego głównym bądź jednym z głównych celów nie jest uniknięcie lub uchylenie się od opodatkowania, nie może podlegać ocenie tut. organu, w trybie i na zasadach przewidzianych dla instytucji interpretacji indywidualnej.

Odnosząc się do powołanych we wniosku interpretacji indywidualnych oraz wyroku sądu administracyjnego należy stwierdzić, iż zostały one wydane w indywidualnych sprawach podmiotów, które o ich wydanie wystąpiły, w odmiennym stanie faktycznym/zdarzeniu przyszłym niż będący przedmiotem niniejszego wniosku, zatem nie są one wiążące dla organu wydającego przedmiotową interpretację.

Ponadto, odnosząc się do powołanej - na poparcie stanowiska Wnioskodawcy - interpretacji indywidualnej należy zauważyć, że została ona wydana w indywidualnej sprawie podmiotu, który o jej wydanie wystąpił, w odmiennym stanie faktycznym niż będący przedmiotem niniejszego wniosku, zatem nie jest ona wiążąca dla organu wydającego przedmiotową interpretację.

Podobnie, powołany przez Wnioskodawcę wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku został wydany zostały w indywidualnej sprawie w odmiennym stanie faktycznym, nie może zatem znaleźć zastosowania w niniejszej sprawie.

Zgodnie z art. 14na Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

1.

z zastosowaniem art. 119a;

2.

w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, gdy rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie z opisem zdarzenia przyszłego podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swoją aktualność.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi, ul. Piotrkowska 135, 90-434 Łódź, w dwóch egzemplarzach (art. 47 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r. poz. 1302) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl