0111-KDIB1-3.4010.348.2021.2.AN

Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo z dnia 27 października 2021 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej 0111-KDIB1-3.4010.348.2021.2.AN

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a i art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2021 r. poz. 1540 z późn. zm.), Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 13 kwietnia 2021 r. (data wpływu do Organu 14 lipca 2021 r.), uzupełnionym 7 października 2021 r., o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia, czy:

- prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, zgodnie z którym prowadzone przez niego prace w ramach realizacji projektów z Obszarów B+R stanowią działalność badawczo-rozwojową, w rozumieniu art. 4a pkt 26 w zw. z pkt 28 Ustawy CIT, w brzmieniu obowiązującym od 1 października 2018 r., która uprawnia do zastosowania ulgi określonej w art. 18d Ustawy CIT - jest prawidłowe;

- koszty Projektów opisane w stanie faktycznym/zdarzeniu przyszłym stanowią/będą stanowiły koszty kwalifikowane na zasadach opisanych w art. 18d ust. 2 i ust. 3 Ustawy CIT - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 14 lipca 2021 r. wpłynął do tutejszego Organu ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ulgi badawczo-rozwojowej. Wniosek nie spełniał wymogów formalnych, dlatego pismem z 23 września 2021 r. znak: 0111-KDIB1-3.4010.348.2021.1.AN, wezwano Wnioskodawcę do ich uzupełnienia, co też nastąpiło 7 października 2021 r.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny/zdarzenie przyszłe.

Spółka z o.o. (dalej jako: "Wnioskodawca", "Spółka") działa w branży przetwórstwa tworzyw sztucznych. Spółka należy do międzynarodowej grupy (dalej: "Grupa"). Grupa specjalizuje się w projektowaniu i produkcji form (...). Wykonuje narzędzia specjalne typu (...).

Doświadczenie pomogło Wnioskodawcy zbudować nieocenioną bazę wiedzy i silną pozycję na wymagającym i zmiennym rynku. Trwałym atutem Wnioskodawcy, pozwalającym wygrywać rywalizację z dużą ilością konkurentów, jest szybka reakcja na zmieniające się wymagania klientów Wnioskodawcy (dalej: "Klient" lub zbiorczo: "Klienci"), poprzez budowanie zespołów projektowych oraz proces przeprowadzania prób i testów nowych produktów mający na celu ciągłe doskonalenie oraz będący reakcją na zmienność potrzeb Klientów. Dodatkowo przewaga konkurencyjna budowana jest poprzez szukanie możliwości optymalizowania kosztów produkcji poprzez modyfikację ustawień linii produkcyjnych, ograniczanie odpadu, zwiększenie wydajności, przyśpieszenie produkcji.

Portfolio produktów Spółki obejmuje (...). Klienci to zakłady produkcyjne, dystrybutorzy i producenci opakowań w Polsce, Francji, Niemczech, Litwie, Łotwie, Estonii, Finlandii, Ukrainie, Białorusi, Rosji, Czechach, Słowacji, Wielkiej Brytanii, Grecji, Mołdawii, Rumuni oraz na Węgrzech.

Produkty Wnioskodawcy znajdują zastosowanie w wielu sektorach rynku spożywczego.

Działalność w zakresie produkcji folii.

Spółka oferuje najwyższej jakości folie zaprojektowane z myślą o branży opakowań, w tym branży opakowań spożywczych. Produkowane są trzy rodzaje folii. Wszystkie folie, techniczne i te zaprojektowane do pakowania produktów spożywczych, mają dwie cechy wspólne: zachowują wysoką plastyczność i odporność mechaniczną, spełniają warunki zaawansowanych procesów produkcyjnych i przechowalniczych.

Działalność w zakresie produkcji kubków oraz pokrywek.

Kolejnym z głównych produktów Spółki są kubki i pokrywki dedykowane produktom branży mleczarskiej. Oferta Spółki obejmuje wyroby wykonane z Polipropylenu, a także Polistyrenu. Cechą produktów jest ich jakość i wykonanie z najwyższej jakości surowców. Kubki wraz z pokrywkami zapewniają bezpieczeństwo w kontakcie z żywnością, są neutralne pod względem smaku i zapachu oraz w 100% nadają się do przetwórstwa i ponownego wykorzystania, co czyni je najlepszą opcją do pakowania nabiału dla świadomych ekologicznie konsumentów.

W celu identyfikacji produktów, które wypełniają opakowania Spółki, Wnioskodawca oferuje usługi ich zdobienia poprzez nanoszenie druku (dry offset - 8 kolorów), dodania etykiety lub naklejki termokurczliwej typu sleeve. Identyfikacja produktu ma kluczowe znaczenie dla Odbiorców Spółki i stanowi element wyróżnienia towaru na tle konkurencji. Ze względu na różne wymagania Klientów Spółka musi opracowywać proces nanoszenia druku nowymi materiałami (np. inna farba). Powyższe wymaga od Spółki przeprowadzenia wielu testów i badań, aby finalnie nadruk powstał zgodnie z założeniami Klienta.

Ponadto, w celu wyróżnienia produktu zespoły drukarzy w sposób ciągły wykonują testy i próby coraz bardziej zróżnicowanych i atrakcyjnych dla Klienta docelowego technik i form ozdobienia każdego opakowania.

Działalność w zakresie produkcji tacek.

Do grupy podstawowych produktów Spółki zaliczyć należy także tacki na produkty spożywcze. Cechą wyróżniającą produkty Spółki na tle konkurencji jest możliwość dowolnego zaprojektowania tacki poprzez wykonanie jej z szeregu warstw zapewniających dobranie wymaganego dla Klienta poziomu sztywności lub giętkości tacki lub jej dowolną kolorystykę. Zewnętrzna warstwa Polipropylenu wykonana ze sztywnego tworzywa zapewnia wysoką przezroczystość. Może być jednak zabarwiona na dowolny kolor z palety PANTONE. Zewnętrzna warstwa PP jest sztywna i trwała, co czyni produkt końcowy niezwykle trwały na uszkodzenia mechaniczne. Warstwa środkowa (np. EVOH) charakteryzuje się niską migracją powietrza i gazów spożywczych. Warstwa zgrzewalna umożliwia szczelne i łatwe wydajności pakowania. Dodatkową możliwość jaką oferuje Spółka, to możliwość wyposażenia tacek przeznaczonych do przechowywania mięsa, drobiu i ryb w specjalistyczne wkładki chłonne.

Działalność Wnioskodawcy w zakresie projektowania nowych rozwiązań można podzielić na:

1) Projektowanie oraz produkcja folii;

2) Projektowanie oraz produkcja kubków i pokrywek;

3) Projektowanie oraz produkcja tacek;

4) Optymalizacja procesów oraz urządzeń; - dalej zbiorczo: "Obszary B+R".

Poniżej przedstawiony został przykładowy proces realizacji projektów z Obszarów B+R. Projekty z Obszarów B+R realizowane są w bardzo zbliżony do siebie sposób.

Inicjatorem każdego projektu jest:

1) Klient oraz zapotrzebowanie ze strony odbiorców, wynikające z ich potrzeb, odpowiedzi na reakcje konsumentów lub rozwój produktów;

2) Produkcja, która podejmuje inicjatywy zmierzające do optymalizacji procesu produkcji.

Po każdorazowej inicjacji projektu, następuje analiza jego opłacalności, którą, w zależności od inicjatora, dokonuje albo dział handlowy albo dyrektor operacyjny. W każdym natomiast przypadku przeprowadzana jest analiza stopnia wykonalności produktu wynikowego z danego projektu, podczas której przeprowadzana jest analiza możliwości maszyn i narzędzi, dostępności surowców i dodatków oraz analiza wszystkich pozostałych zasobów i środków niezbędnych do wykonania danego projektu.

W przypadku zmiany obecnego produktu lub obecnych narzędzi produkcyjnych niezbędne jest wykonanie rysunku technicznego określającego jak powinien wyglądać efekt końcowy projektu. Rysunki techniczne na tym etapie zatwierdza dyrektor techniczny. Rysunki techniczne są również wykonywane dla nowych narzędzi produkcyjnych.

Określony budżet oraz analiza wykonalności wraz z rysunkiem technicznym stanowi komplet dokumentów wejściowych od przedstawienia projektu do zatwierdzenia. W zależności od skali projektu zatwierdzanie następuje na poziomie pracownika biurowego, dyrektora komórki organizacyjnej lub Prezesa Zarządu.

Pierwszym i zasadniczym etapem procesu projektowania nowego produktu, zarówno folii jak również kubka, pokrywki lub tacki, jest opracowanie właściwego planu postępowania, który zawiera wszystkie niezbędne informacje do przeprowadzenia prób a w konsekwencji do zaplanowania i zrealizowania produkcji jak również do zidentyfikowania szans i zagrożeń jakie wynikają z danego projektu dla przedsiębiorstwa.

Osoba odpowiedzialna za dany projekt wystawia kartę prób oraz zakłada projekt w formie elektronicznej na serwerze wspólnym dla wszystkich zainteresowanych w bazie projektów, wpisując dany projekt oraz nadając mu kolejny numer i informując o tym fakcie zainteresowane osoby. Podczas projektowania wyrobu określane są zasady odpowiedzialności pomiędzy poszczególnymi osobami biorącymi udział w projekcie. Zazwyczaj w projekcie występuje Dział Sprzedaży, Dyrektor Technologii, Dział Kontroli Jakości, Kierownik Produkcji, Pełnomocnik ds. Jakości.

Przed przystąpieniem do właściwego projektowania należy zebrać wszystkie niezbędne informacje do projektu - dane wejściowe określane są w karcie prób, którą wystawia dział sprzedaży i dalej przekazuje do Działu Kontroli Jakości, Działu Planowania oraz Działu Produkcji.

Dane te obejmują:

1) Odbiorcę, wzór produktu (wg nazewnictwa Spółki), wzór nadruku,

2)

wszystkie wymagane parametry fizykochemiczne wyrobu jakie powinien zawierać produkt, rysunek techniczny,

3)

rodzaj uszlachetniania, pakowania, itp.,

4)

życzenia i oczekiwania klienta, wymagania prawne i przyjęte standardy,

5)

informacje o wyrobie i problemach w poprzednich próbach (aby uniknąć popełnionych uprzednio błędów),

6)

wymagane atesty, badania, dopuszczenia dla wyrobów, zgodność z przepisami prawa,

7)

inne (np. informacje o konkurencyjnych wyrobach itp.).

Kolejnym etapem jest ewentualne zamówienie oprzyrządowania lub materiałów niezbędnych do przeprowadzenia testów przez Kierownika Działu Utrzymania Ruchu/Dyrektora Handlowego lub Kierownika ds. Produkcji. W bazie projektów umieszcza się wszelkie informacje o etapie danego projektu i terminie wykonania. W przypadku, gdy produkcja jest przygotowana na wykonie testów Dział Planowania lub Kierownik Produkcji planuje przeprowadzenie prób na swoim obszarze i zleca je odpowiednim osobom. Osoba przeprowadzająca próby wypełnia kartę prób wraz z Działem Kontroli Jakości, który ocenia wyniki danej próby. Wypełniona Karta Prób najpóźniej dnia kolejnego od przeprowadzeniu prób trafia do Działu Planowania, który zlecał przeprowadzenie danych prób. Na podstawie Karty Prób wypełniany jest kolejny etap na serwerze wspólnym informujący o wynikach próby. Drogą poczty elektronicznej informowane są wszystkie osoby zainteresowane (w razie konieczności informowany jest również klient). W przypadku uzyskania negatywnego wyniku prób osoba odpowiedzialna za dany projekt decyduje o ewentualnym powtórzeniu prób z wprowadzeniem zmian w wykonywaniu prób (ewentualna zmiana materiałów) bądź o odrzuceniu projektu. Etap ten należy również zapisać na serwerze wspólnym w bazie projektów.

W przypadku zakończenia projektu z wynikiem pozytywnym kolejnym etapem są dane wyjściowe będące efektem fazy projektowania, czyli:

1) Karta produktu nowego wyrobu;

2) Rysunek techniczny;

3) Instrukcja pakowania; wzór produktu;

4) Specyfikacja zastosowanych materiałów;

5) Sprawozdania z pomiarów i testów, wyniki badań i itp.;

6) Wymagania klientów.

Dane wyjściowe są porównywane z danymi wejściowymi, aby potwierdzić zgodność projektu wyrobu z wymaganiami.

W przypadku procesów zlecanych na zewnątrz np. rysunki techniczne wyrobów odbywa się ich weryfikacja po przyjęciu. W przypadku niezgodności przesyłana jest uwaga lub składana jest reklamacja w celu uzyskania zgodności.

Po przeprowadzeniu pomyślnie prób Dział Obsługi Klienta przesyła "kartę nowego indeksu" do Działu Planowania, w celu wprowadzenia nowego indeksu do systemu. Pierwsza produkcja odbywa się pod specjalnym nadzorem Działu Kontroli Jakości oraz Działu Planowania. Zapisy z wykonanych prób prowadzone są w dalszej części karty prób.

W Spółce poza projektami realizowane są również testy, czyli wprowadzenie zmian lub modyfikacji w istniejącym wyrobie w związku ze zmianą przepisów prawa, doskonaleniem wewnętrznego procesu, zmianą surowca lub indywidualnymi wymaganiami klienta itp. Testy są realizowane wewnętrznie pomiędzy zainteresowanymi działami w Spółce. Zapisy z przeprowadzonych testów są prowadzone w Elektronicznej bazie testów.

Przegląd projektowania i przeprowadzania testów odbywa się na bieżąco, biorą w nim udział odpowiednie osoby odpowiedzialne za poszczególne czynności (zaangażowane w dany etap projektu). Osoba odpowiedzialna za projekt/test ocenia, na jakim etapie są prace projektowe/ testowe i w jakim stopniu spełniają wymagania osoby zlecającej projekt. Wszelkie problemy, jakie mogą zaistnieć na danym etapie zapisywane są w pozycji "Uwagi" w karcie prób. Podczas planowania projektu/próby ustalana jest walidacja produktu (wykonanie badań wyrobu w celu potwierdzenia, że wyrób właściwie funkcjonuje i spełnia potrzeby klienta). Proces walidacji kończy się przed przekazaniem lub wdrożeniem wyrobu do produkcji.

Zmiany w projekcie/testach mogą wprowadzić osoby odpowiedzialne za projekt/test. Muszą je odpowiednio udokumentować i poinformować wszystkie zainteresowane osoby. Nadzorowanie zmian w projektowaniu i rozwoju monitoruje Dział Obsługi Klienta wraz z Działem Technicznym, Działem Produkcji i Działem Planowania.

Priorytetem Firmy przy produkcji i projektowaniu nowych wyrobów jest spełnienie wysokich wymagań jakościowych stawianych przez klientów Spółki i zapewnienie najwyższych standardów jakościowych poprzez wdrożenie i przestrzeganie procesów w ramach kilku systemów zarządzania jakością.

Wnioskodawca zatrudnia na podstawie umowy o pracę, umowę zlecenie oraz umowę o dzieło wysokiej klasy specjalistów, w zespołach zajmujących się opracowywaniem nowego produktu i rozwiązań produkcyjno-technologicznych (dalej: "Pracownicy"). Spośród pracowników i współpracowników zaangażowanych przez Spółkę można wyróżnić grupę inżynierów i innych specjalistów pracujących w zespołach zajmujących się bezpośrednio opracowywaniem i testowaniem nowych lub ulepszonych rozwiązań, które Wnioskodawca następnie oferuje swoim Klientom. Osoby zatrudnione w zespołach opracowujących i testujących nowe lub ulepszone produkty przeznaczają co do zasady tylko cześć swojego czasu pracy na wyżej wymienioną działalność.

Spółka nie posiada sformalizowanego działu B+R, większość pracowników to pracownicy techniczni z wiedzą i doświadczeniem w zakresie przetwórstwa tworzyw sztucznych. Koordynatorem prac B+R jest Dyrektor Technologii, którego obowiązkiem jest rozwój i ulepszanie produktów Spółki.

Zgodnie z opisem przedstawionym we wniosku, Pracownicy odpowiedzialni są za opracowanie rozwiązań z wykorzystaniem swoich wysokich kwalifikacji i najnowszej dostępnej wiedzy, które to rozwiązania wykorzystywane są do opracowywania znacznie ulepszonych lub zupełnie nowych produktów bądź procesów produkcyjnych w zakresie Obszarów B+R. Przykładem mogą być produkty o obniżonej wadze zachowujące pierwotne właściwości mechaniczne, produkty o identycznym kształcie wykonane z innego niż pierwotny materiału, dobór farb drukarskich w celu uzyskania jak najbardziej żywych i nasyconych kolorów, projekty naklejek na różnie uformowane opakowania lub produkty zachowujące niezmiennie cechy fizyczne w skrajnych warunkach termicznych.

Kolejnymi działaniami specjalnie w tym celu powołanych zespołów są testy wydajności maszyn produkcyjnych, modyfikacje linii produkcyjnych w celu osiągnięcia ich najwyższych parametrów efektywności, wdrożenie szeregu narzędzi z obszaru Lean Manufacturing mierzących, monitorujących oraz optymalizujących procesy zarówno produkcyjne jak również logistyczne. W zależności wyników testów, w pierwszej kolejności mierzone są cykle, takty i wydajność maszyny lub narzędzia produkcyjnego. Zakładane zmiany we wspomnianych parametrach stanowią efekt końcowy projektu, który zespół projektowy określa sobie jako cel. Powyższe stanowi przykłady funkcjonującego w Spółce programu ciągłego dochodzenia do doskonałości oraz rozwoju na drodze prowadzonych w Spółce projektów i programów.

Pracownicy zajmujący się wykonywaniem czynności w ramach Obszarów B+R, analogicznie do innych zatrudnionych osób przez Wnioskodawcę, zobowiązani są do ewidencjonowania czasu pracy na czynności wykonywane przy projektach z Obszarów B+R i pozostałe czynności. W tym celu, przez każdego Pracownika sporządzana jest ewidencja czasu pracy określająca ilość godzin poświęconych na prace w ramach Obszarów B+R oraz inne prace.

W ramach prac nad projektami z Obszarów B+R Spółka ponosi szereg kosztów na materiały i surowce bezpośrednio wykorzystywane przy wspomnianych powyżej pracach, są to m.in. polimery bazowe, kopolimery blokowe, randomiczne, poliwęglany, dodatki uszlachetniające lub zmieniające właściwości mechaniczne produktu gotowego. W zależności od rodzaju prób i danych wejściowych są to materiały pobierane bezpośrednio z produkcji lub nabywane osobno do wykorzystania podczas przeprowadzania prób.

W ramach prowadzonej przez Spółkę księgowości, Wnioskodawca zamierza wyodrębnić koszty związane z projektami z Obszarów B+R z innych kosztów uzyskania przychodów. W tym celu, w systemie księgowym, wszystkie koszty związane z projektami z Obszarów B+R będą oznaczone tzw. elementem kodu - znacznik "B+R". Na etapie księgowania dany koszt oznaczany będzie jako dotyczący projektu z Obszarów B+R, a następnie w ewidencji pomocniczej w Excel będzie możliwy ich podział na poszczególne kategorie kosztów.

Podkreślić należy, że Wnioskodawca zamierza wprowadzić do umów o pracę oraz umów cywilnoprawnych zawartych oraz zawieranych w przyszłości z osobami zaangażowanymi bezpośrednio w opracowywanie i testowanie nowych lub ulepszonych produktów zapisy wskazujące, że w zakres obowiązków danej osoby wchodzi również uczestnictwo w pracach nad projektami z Obszarów B+R.

Reasumując, Wnioskodawca zauważa, że realizowane projekty z Obszarów B+R w zakresie jak opisano powyżej:

1.

są prowadzone w sposób systematyczny, według metodologii i harmonogramów określanych przez dedykowanych pracowników posiadających wiedzę, niezbędne doświadczenie oraz specjalistyczne wykształcenie zawodowe;

2.

są dokumentowane w ewidencji Wnioskodawcy, również w przypadku gdy dany projekt nie zostanie zakończony sukcesem;

3.

dotyczą opracowywania i wytworzenia nowych produktów/procesów lub zmian w istniejących produktach/procesach;

4.

dotyczą wdrażania innowacyjnych rozwiązań na skalę przedsiębiorstwa oraz kraju.

Dodatkowo Wnioskodawca:

1.

będzie prowadzić działalność w zakresie opisanym powyżej również w przyszłości;

2.

nie prowadzi/nie będzie prowadził działalności na terenie specjalnej strefy ekonomicznej na podstawie zezwolenia;

3.

w przypadku uznania przez tutejszy organ podatkowy stanowiska Wnioskodawcy w zakresie prawa do skorzystania z ulgi badawczo-rozwojowej za prawidłowe, odliczy koszty kwalifikowane od podstawy opodatkowania na zasadach określonych w art. 18d Ustawy CIT;

4.

będzie prowadzić ewidencję zgodnie z art. 9 ust. 1b Ustawy CIT, pozwalającą wyodrębnić koszty działalności w zakresie opisanym powyżej;

5.

nie posiada/nie posiadał statusu centrum badawczo-rozwojowego, o którym mowa w art. 17 ustawy z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej;

6.

w części w jakiej dane wydatki zostały/zostaną Wnioskodawcy zwrócone, nie będą uznawane za koszty, o których mowa w art. 18d Ustawy CIT;

7.

nie korzysta/nie będzie korzystał ze zwolnień podatkowych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 34 lub 34a Ustawy CIT;

8.

w przypadku uznaniu przez tutejszy organ podatkowy stanowiska Wnioskodawcy w zakresie prawa do skorzystania z ulgi badawczo-rozwojowej za prawidłowe, wykaże koszty kwalifikowane w zeznaniach podatkowych składanych za poszczególne lata podatkowe. Koszty kwalifikowane, wykazane w zeznaniu podatkowym za dany rok podatkowy, będą jednocześnie stanowiły koszt uzyskania przychodu w tym roku podatkowym.

W odniesieniu do opisanych powyżej prac, Wnioskodawca wskazuje, że do kosztów uzyskania przychodów w rozumieniu art. 15 ust. 1 Ustawy CIT, związanych z realizowanymi projektami z Obszarów B+R są alokowane:

1. Wynagrodzenia przeznaczone dla Pracowników wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne. Dodatkowo Wnioskodawca zaznacza, że jest możliwe określenie:

- którzy pracownicy brali udział w realizacji danego projektu;

- określić całkowitą liczbę godzin zaangażowania Pracowników biorących udział w danym projekcie;

- określić wartość zaangażowania wszystkich Pracowników biorących udział w danym projekcie.

W ramach wykonywanych projektów z Obszarów B+R Pracownicy są w szczególności odpowiedzialni za weryfikację zgodności danych wyjściowych z danymi wejściowymi, specyfikacją Klienta oraz celami próby.

Powyższe obowiązki znajdują się bezpośrednio w treści lub zostaną dodane do umów zawartych między Wnioskodawcą a Pracownikami. Ponadto, Wnioskodawca dysponuje ewidencją czasu pracy, która w jasny, bezsprzeczny sposób wskazuje, ile godzin poświęcił dany pracownik na działalność przy projektach z Obszarów B+R.

2. Koszty materiałów oraz surowców wykorzystywanych przy pracy nad realizacją danego projektu z Obszarów B+R.

3. Koszty amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych wykorzystywanych w prowadzonej działalności związanej z realizacją projektów z Obszarów B+R - z wyłączeniem samochodów osobowych oraz budowli, budynków i lokali będących odrębną własnością.

Dalej zbiorczo jako: "Koszty Projektów".

W piśmie z 5 października 2021 r. Wnioskodawca uzupełnił dodatkowo opis stanu faktycznego/zdarzenia przyszłego o następujące informacje:

- opisana we Wniosku działalność Wnioskodawcy jest efektem działalności twórczej Spółki, podejmowanej w celu zwiększenia zasobów wiedzy oraz wykorzystania zasobów wiedzy do tworzenia nowych zastosowań;

- działalność opisana we wniosku jest prowadzona w sposób uporządkowany, zaplanowany, metodyczny, według pewnego systemu, na podstawie przygotowanego harmonogramu prac z przyjęciem określonych celów do osiągnięcia;

- Spółka w ramach ww. działalności nabywa, łączy, kształtuje i wykorzystuje dostępną aktualnie wiedzę i umiejętności, w tym między innymi z zakresu narzędzi informatycznych i oprogramowania, do planowania produkcji oraz projektowania i tworzenia zmienionych, ulepszonych lub nowych produktów, procesów lub usług, z wyłączeniem działalności obejmującej rutynowe i okresowe zmiany wprowadzane do nich, nawet jeżeli takie zmiany będą miały charakter ulepszeń;

- realizowane przez Spółkę prace w ww. zakresie są zdarzeniem unikalnym/innowacyjnym;

- wydatki ponoszone przez Spółkę w związku z realizacją działalności będącej przedmiotem wniosku nie zostały/nie zostaną przez Wnioskodawcę odliczone od podstawy opodatkowania zgodnie z art. 18d ust. 5 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Zatem w przypadku uznania stanowiska Wnioskodawcy za prawidłowe, Spółka będzie uprawniona do rozpoznania Kosztów Projektów za koszty kwalifikowane, ponieważ nie zostały/nie zostaną Spółce zwrócone w jakiejkolwiek formie oraz nie zostały/nie zostaną odliczone od podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym.

Wnioskodawca zwraca uwagę, że nie może odpowiedzieć wprost na pytanie tutejszego Organu podatkowego: "Czy wydatki ponoszone w związku z realizacja prac badawczo-rozwojowych zostały/zostaną (...)?". W związku z tak sformułowanym pytaniem Organu podatkowego, Wnioskodawca pragnie zasygnalizować, że to, czy przedmiotowa działalność Wnioskodawcy stanowi działalność badawczo-rozwojową w rozumieniu art. 4a pkt 26 Ustawy CIT, jest przedmiotem złożonego przez Wnioskodawcę Wniosku o udzielenie interpretacji indywidualnej (pytanie oznaczone nr 1 we Wniosku).

W konsekwencji - intencją Wnioskodawcy jest otrzymanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego, w której będzie się znajdować ocena Organu podatkowego w tym zakresie, w szczególności potwierdzająca, że opisana we Wniosku działalność spełnia przesłanki do uznania jej za działalność badawczo-rozwojową. Wnioskodawca opisując zakres swojej działalności w złożonym Wniosku zwrócił się z pytaniem do Organu podatkowego, czy tak opisana działalność spełnia definicję działalności badawczo-rozwojowej. Udzielnie przez Wnioskodawcę odpowiedzi samodzielnie na tak postawione przez Organ podatkowy pytanie - Czy wydatki ponoszone w związku z realizacja prac badawczo-rozwojowych zostały/zostaną (...)?" - skutkowałoby tym, że Wnioskodawca samodzielnie odpowiedziałby na zadane we Wniosku pytanie, co byłoby sprzeczne z instytucją interpretacji indywidualnej;

- wskazane przez Wnioskodawcę wydatki pracownicze stanowią należności, o których mowa w art. 12 ust. 1 lub art. 13 pkt 8 lit. a ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od fizycznych;

- w skład wynagrodzeń osób zaangażowanych w realizację działalności przedstawionej we Wniosku wchodzą i będą wchodzić należności, o których mowa w art. 12 ust. Ustawy PIT, tj.: wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne oraz wartość pieniężna świadczeń w naturze bądź ich ekwiwalenty, bez względu na źródło finansowania tych wypłat i świadczeń, a w szczególności: wynagrodzenia zasadnicze, wynagrodzenia za godziny nadliczbowe, różnego rodzaju dodatki, nagrody, ekwiwalenty za niewykorzystany urlop, a ponadto świadczenia pieniężne ponoszone za pracownika, jak również wartość innych nieodpłatnych świadczeń lub świadczeń częściowo odpłatnych. Wnioskodawca wskazuje że do Kosztów Projektów nie są/nie będą zaliczane wynagrodzenia przypadające na absencję osób zaangażowanych w realizację Projektów z Obszarów B+R (m.in. urlop, zwolnienia chorobowe).

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania.

1. Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, zgodnie z którym prowadzone przez niego prace w ramach realizacji projektów z Obszarów B+R stanowią działalność badawczo-rozwojową, w rozumieniu art. 4a pkt 26 w zw. z pkt 28 Ustawy CIT, w brzmieniu obowiązującym od 1 października 2018 r., która uprawnia do zastosowania ulgi określonej w art. 18d Ustawy CIT?

2. Czy Koszty Projektów opisane w stanie faktycznym/zdarzeniu przyszłym stanowią/będą stanowiły koszty kwalifikowane na zasadach opisanych w art. 18d ust. 2 i ust. 3 Ustawy CIT?

Zdaniem Wnioskodawcy:

Ad. 1.

Zdaniem Wnioskodawcy, prace realizowane w ramach Projektów B+R stanowią działalność badawczo-rozwojową w rozumieniu art. 4a pkt 26 oraz 28 Ustawy CIT, w brzmieniu obowiązującym od 1 października 2018 r., która uprawnia do zastosowania ulgi opisanej w art. 18d tej ustawy.

Zdaniem Wnioskodawcy, wykonywanie czynności B+R przez Wnioskodawcę przy realizacji poszczególnych produktów stanowi działalność badawczo-rozwojową w rozumieniu przepisów ustawy CIT, w szczególności na gruncie art. 4a pkt 26 ustawy CIT, i w związku z tym ma on prawo uwzględnić w kosztach kwalifikowanych, o których mowa w art. 18d ustawy CIT, należności z tytułu umów o pracę i umów zlecenia wraz ze sfinansowanymi przez płatnika składkami z tytułu tych należności, w części w jakiej osoby zaangażowane do czynności B+R wykonują prace związane z działalnością badawczo-rozwojową Spółki, zgodnie z prowadzoną przez Spółkę ewidencją czasu pracy oraz ewidencją księgową, a także kosztów materiałów i surowców wykorzystywanych bezpośrednio w pracach B+R.

Zgodnie z art. 4a pkt 26 ustawy CIT, za działalność badawczo-rozwojową należy uważać działalność twórczą obejmującą badania naukowe lub prace rozwojowe, podejmowaną w sposób systematyczny w celu zwiększenia zasobów wiedzy oraz wykorzystania zasobów wiedzy do tworzenia nowych zastosowań.

W myśl art. 18d ust. 1 ustawy CIT, podatnik uzyskujący przychody inne niż przychody z zysków kapitałowych odlicza od podstawy opodatkowania, ustalonej zgodnie z art. 18, koszty uzyskania przychodów poniesione na działalność badawczo-rozwojową, zwane dalej "kosztami kwalifikowanymi". Kwota odliczenia nie może w roku podatkowym przekraczać kwoty dochodu uzyskanego przez podatnika z przychodów innych niż przychody z zysków kapitałowych.

Zdaniem Wnioskodawcy, przedmiotowa działalność prowadzona przez Spółkę, tj. zarówno działalność w przedmiocie wytwarzania, jak i B+R, stanowi działalność twórczą obejmującą prace rozwojowe.

Zgodnie z art. 4 ust. 3 Prawa o szkolnictwie wyższym, do którego odsyła art. 5a pkt 40 Ustawy CIT, prace rozwojowe są działalnością obejmującą nabywanie, łączenie, kształtowanie i wykorzystywanie dostępnej aktualnie wiedzy i umiejętności, do planowania produkcji oraz projektowania i tworzenia zmienionych, ulepszonych lub nowych produktów, procesów lub usług, z wyłączeniem działalności obejmującej rutynowe i okresowe zmiany wprowadzane do nich, nawet jeżeli takie zmiany mają charakter ulepszeń. Testy i próby podejmowane w ramach prac badawczo-rozwojowych inicjowane są przez pracowników Wnioskodawcy, jak również Klientów Spółki. Przykładami mogą tutaj być próby polegające na obniżeniu wagi produktu, dzięki czemu produkt o tych samych parametrach fizycznych i mechanicznych zawiera mniej materiału i może zostać zaoferowany Klientowi docelowemu po niższej cenie, innym z kolei przykładem może być rozwiązywanie problemów Klientów i prace w Spółce polegające na modyfikacjach grubości ścianek, kształtów produktów lub zmianie rozkładu materiału w celu stworzenia modelu przyjaznego do obróbki na liniach produkcyjnych klientów. Kolejnym przykładem są tutaj zmiany receptur folii w celu uzyskania odpowiedniej wytrzymałości termicznej lub mechanicznej zgodnie z wytycznymi Klientów. Prace B+R prowadzone przez Spółkę charakteryzują się poszukiwaniem przez pracowników Spółki rozwiązań wobec problemów stawianych przez Klientów oraz mają charakter optymalizujący pracę ludzką lub obniżający koszty wykorzystanych materiałów i surowców.

Zdaniem Wnioskodawcy, z pracami rozwojowymi mamy do czynienia wówczas, gdy wykorzystuje się dostępną wiedzę z dziedziny nauki, technologii i działalności gospodarczej oraz innej wiedzy i umiejętności do tworzenia nowych lub ulepszania istniejących produktów/usług oraz procesów i technologii produkcji oraz wykorzystaniem nowych technologii w procesie produkcyjnym. Tymi cechami charakteryzują się prowadzone przez Spółkę działania.

Każdorazowo prace nad nowym procesem produkcyjnym, technologicznym już na etapie jej projektowania związane są z wykorzystaniem i łączeniem dostępnej Pracownikom, takim jak projektanci, konstruktorzy, automatycy, wykonawcy bądź inni Pracownicy, wiedzy oraz umiejętności, i co do zasady wymusza nabycie nowych informacji i umiejętności lub ich twórcze i niekonwencjonalne wykorzystanie i połączenie.

Zdaniem Wnioskodawcy, działalność prowadzona przez Spółkę w zakresie tworzenia wyrobów spełnia kryterium twórczości oraz stanowi prace rozwojowe polegające na nabywaniu, łączeniu, kształtowaniu i wykorzystywaniu dostępnej aktualnie wiedzy i umiejętności, w szczególności z zakresu projektowania, inżynierii, fizyki, techniki, automatyki, mechaniki, a także wiedzy do planowania oraz do projektowania i wykonywania innowacyjnych pod względem technologicznym i funkcjonalnym produktów, ich ulepszania i udoskonalania.

Celem Spółki jest ciągłe tworzenie nowych oraz udoskonalanie istniejących rozwiązań, usprawnianie procesów produkcyjnych oraz dbałość o nowoczesność najmniejszych nawet detali, które kształtują ostateczny obraz marki Spółki. Jednocześnie wszystkie nowe produkty muszą być atestowane do kontaktu z żywnością oraz w najwyższym stopniu przyjazne dalszemu przetwórstwu. W tym celu, jeśli są takie wymagania Klienta, próbki nowych produktów wysyłane są na badania do specjalistycznych ośrodków zewnętrznych. Wszystkie wprowadzane produkty posiadają certyfikaty przydatności do kontaktu z żywnością, Spółka przeprowadza szereg badań migracyjnych na produktach gotowych, badań mikrobiologicznych na produktach gotowych, maszynach, a nawet zatrudniony personel przechodzi niezbędne badania mikrobiologiczne. Badaniom podlegają również cechy środowiskowe miejsca pracy jak: powietrze oraz woda pitna. Spółka, w trosce o ochronę środowiska naturalnego, rozwija również receptury swoich produktów dodając do nich związki biodegradowalne lub obojętne na wpływ na środowisko naturalne. Przykładem może być wzrost udziału poliwęglanu wapnia (związku występującego bezpośrednio w środowisku naturalnym) w strukturze surowców wykorzystywanych do produkcji.

Ad. 2.

Zdaniem Wnioskodawcy, wskazane w opisie stanu faktycznego/zdarzenia przyszłego koszty wynagrodzeń, materiałów, surowców i narzędzi w zakresie, w jakim nie zostały Wnioskodawcy zwrócone w jakiejkolwiek formie jak również dokonywane odpisy amortyzacyjne dokonywane od środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych wykorzystywanych przy Projektach B+R stanowią koszty kwalifikowane, podlegające odliczeniu od podstawy opodatkowania na podstawie art. 18d ust. 2 i ust. 3 Ustawy CIT.

Zgodnie z brzmieniem art. 18d ust. 2 Ustawy CIT, obowiązującym od dnia 1 stycznia 2018 r. za koszty kwalifikowane uznaje się m.in.:

1. poniesione w danym miesiącu należności z tytułów, o których mowa w art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, oraz sfinansowane przez płatnika składki z tytułu tych należności określone w ustawie z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, w takiej części, w jakiej czas przeznaczony na realizację działalności badawczo-rozwojowej pozostaje w ogólnym czasie pracy pracownika w danym miesiącu;

1a) poniesione w danym miesiącu należności z tytułów, o których mowa w art. 13 pkt 8 lit. a ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, oraz sfinansowane przez płatnika składki z tytułu tych należności określone w ustawie z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, w takiej części, w jakiej czas przeznaczony na wykonanie usługi w zakresie działalności badawczo-rozwojowej pozostaje w całości czasu przeznaczonego na wykonanie usługi na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło w danym miesiącu;

2. nabycie materiałów i surowców bezpośrednio związanych z prowadzoną działalnością badawczo-rozwojową;

2a) nabycie niebędącego środkami trwałymi sprzętu specjalistycznego wykorzystywanego bezpośrednio w prowadzonej działalności badawczo-rozwojowej, w szczególności naczyń i przyborów laboratoryjnych oraz urządzeń pomiarowych; 3) ekspertyzy, opinie, usługi doradcze i usługi równorzędne, świadczone lub wykonywane na podstawie umowy przez podmioty, o których mowa w art. 7 ust. 1 pkt 1, 2 i 4-8 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, a także nabycie od takiego podmiotu wyników prowadzonych przez niego badań naukowych, na potrzeby działalności badawczo-rozwojowej.

Natomiast zgodnie z art. 18d ust. 3 Ustawy CIT, za koszty kwalifikowane uznaje się także dokonywane w danym roku podatkowym, zaliczane do kosztów uzyskania przychodów, odpisy amortyzacyjne od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych wykorzystywanych w prowadzonej działalności badawczo-rozwojowej, z wyłączeniem samochodów osobowych oraz budowli, budynków I lokali będących odrębną własnością.

Zgodnie z art. 18d ust. 3k Ustawy CIT, do kosztów kwalifikowanych stanowiących odpisy amortyzacyjne od środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych przepisu art. 23 ust. 1 pkt 45 nie stosuje się.

Koszty kwalifikowane podlegają odliczeniu, jeżeli nie zostały podatnikowi zwrócone w jakiejkolwiek formie lub nie zostały odliczone od podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym (art. 18d ust. 5 Ustawy CIT).

Zgodnie z brzmieniem art. 15 ust. 1 Ustawy CIT, kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów ze źródła przychodów lub w celu zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1.

Jak wynika z art. 15 ust. 4 Ustawy CIT, koszty uzyskania przychodów bezpośrednio związane z przychodami, poniesione w latach poprzedzających rok podatkowy oraz w roku podatkowym, są potrącalne, co do zasady, w tym roku podatkowym, w którym osiągnięte zostały odpowiadające im przychody, z zastrzeżeniem ust. 4b i 4c.

Natomiast, w przypadku pośrednich kosztów uzyskania przychodów, należy zauważyć, że zgodnie z art. 15 ust. 4d Ustawy CIT, koszty te są potrącalne w dacie ich poniesienia. Jeżeli koszty te dotyczą okresu przekraczającego rok podatkowy, a nie jest możliwe określenie, jaka ich część dotyczy danego roku podatkowego, w takim przypadku stanowią koszty uzyskania przychodów proporcjonalnie do długości okresu, którego dotyczą.

W myśl art. 15 ust. 4g Ustawy CIT, należności z tytułów, o których mowa w art. 12 ust. 1 i 6 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, oraz zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego wypłacane przez zakład pracy stanowią koszty uzyskania przychodów w miesiącu, za który są należne, pod warunkiem że zostały wypłacone lub postawione do dyspozycji w terminie wynikającym z przepisów prawa pracy, umowy lub innego stosunku prawnego łączącego strony. W przypadku uchybienia temu terminowi do należności tych stosuje się art. 16 ust. 1 pkt 57.

Zgodnie z art. 15 ust. 4h Ustawy CIT, składki z tytułu należności, o których mowa w ust. 4g, określone w ustawie z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, w części finansowanej przez płatnika składek, składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, z zastrzeżeniem art. 16 ust. 1 pkt 40, stanowią koszty uzyskania przychodów w miesiącu, za który należności te są należne, pod warunkiem że składki zostaną opłacone:

1.

z tytułu należności wypłacanych lub postawionych do dyspozycji w miesiącu, za który są należne - w terminie wynikającym z odrębnych przepisów;

2.

z tytułu należności wypłacanych lub postawionych do dyspozycji w miesiącu następnym, w terminie wynikającym z przepisów prawa pracy, umowy lub innego stosunku prawnego łączącego strony - nie później niż do 15 dnia tego miesiąca.

W przypadku uchybienia tym terminom do składek tych stosuje się art. 16 ust. 1 pkt 57a i ust. 7d Ustawy CIT.

Stosownie do treści art. 15 ust. 6 Ustawy CIT, kosztem uzyskania przychodów są odpisy z tytułu zużycia środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (odpisy amortyzacyjne) dokonywane wyłącznie zgodnie z przepisami art. 16a-16m, z uwzględnieniem art. 16.

Zgodnie z brzmieniem art. 16b ust. 2 pkt 3 Ustawy CIT, amortyzacji podlegają również, z zastrzeżeniem art. 16c, niezależnie od przewidywanego okresu używania, koszty prac rozwojowych zakończonych wynikiem pozytywnym, który może być wykorzystany na potrzeby działalności gospodarczej podatnika, jeżeli:

a)

produkt lub technologia wytwarzania są ściśle ustalone, a dotyczące ich koszty prac rozwojowych wiarygodnie określone, oraz

b)

techniczna przydatność produktu lub technologii została przez podatnika odpowiednio udokumentowana i na tej podstawie podatnik podjął decyzję o wytwarzaniu tych produktów lub stosowaniu technologii, oraz

c) z dokumentacji dotyczącej prac rozwojowych wynika, że koszty prac rozwojowych zostaną pokryte spodziewanymi przychodami ze sprzedaży tych produktów lub zastosowania technologii, - zwane także wartościami niematerialnymi i prawnymi.

W stosunku do kosztów prac rozwojowych ustawodawca zawarł w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych, specyficzne regulacje normujące moment rozpoznania tych kosztów na cele podatkowe. W myśl art. 15 ust. 4a Ustawy CIT, koszty prac rozwojowych mogą być zaliczane do kosztów uzyskania przychodów w jeden z poniższych sposobów:

1.

w miesiącu, w którym zostały poniesione albo począwszy od tego miesiąca w równych częściach w okresie nie dłuższym niż 12 miesięcy, albo

2.

jednorazowo w roku podatkowym, w którym zostały zakończone, albo

3.

poprzez odpisy amortyzacyjne dokonywane zgodnie z art. 16m ust. 1 pkt 3 od wartości niematerialnych i prawnych, o których mowa w art. 16b ust. 2 pkt 3.

W świetle przywołanych regulacji należy stwierdzić, że aby Wnioskodawcy przysługiwało prawo odliczenia w zeznaniu podatkowym kosztów kwalifikowanych poniesionych w danym roku podatkowym powinny być łącznie spełnione następujące warunki:

- podatnik poniósł koszty na działalność badawczo-rozwojową;

- koszty na działalność badawczo-rozwojową stanowiły dla podatnika koszty uzyskania przychodów w rozumieniu Ustawy CIT;

- koszty na działalność badawczo-rozwojową mieszczą się w zamkniętym katalogu kosztów kwalifikowanych określonym przepisami art. 18d ust. 2-3 Ustawy o CIT;

- ww. koszty uzyskania przychodów stanowiły koszty kwalifikowane w rozumieniu Ustawy CIT, przy czym jeżeli koszty kwalifikowane zostały poniesione w ramach badań podstawowych, badania te były prowadzone na podstawie umowy lub porozumienia z jednostką naukową w rozumieniu odrębnych przepisów;

- w ewidencji, o której mowa w art. 9 ust. 1b Ustawy CIT, podatnik wyodrębnił koszty działalności badawczo-rozwojowej;

- podatnik wykazał w zeznaniu podatkowym koszty kwalifikowane podlegające odliczeniu;

- kwota odliczonych kosztów kwalifikowanych nie przekroczyła limitów określonych w Ustawie CIT;

- koszty kwalifikowane nie zostały zwrócone podatnikowi w jakiekolwiek formie.

Przenosząc wyżej przytoczone przepisy oraz warunki, które musi spełnić podatnik, aby być uprawnionym do skorzystania z ulgi podatkowej na grunt analizowanej sprawy, Wnioskodawca spełnia wszystkie powyższe wymagania. W ocenie Wnioskodawcy, poniesione wydatki są związane z działalnością badawczo-rozwojową (projekty z Obszarów B+R). Wydatki te stanowią również koszty uzyskania przychodu oraz mieszczą się w katalogu zamkniętym kosztów kwalifikowanych (art. 18d ust. 2 Ustawy CIT). Ponadto, koszty zostały wyodrębnione i nie zostały zwrócone Wnioskodawcy w jakiejkolwiek formie. Wnioskodawca planuje również wykazać kwotę podlegającą odliczeniu w rocznym zeznaniu podatkowym w załączniku CIT/BR.

Zajmowane przez Wnioskodawcę stanowisko znajduje odzwierciedlenie w licznych indywidualnych interpretacjach organów podatkowych. Dla potwierdzenia Wnioskodawca przywołuje poniżej fragmenty interpretacji indywidualnych odnoszących się do każdego z rodzajów kosztów, które ponosi w ramach realizacji projektów z Obszarów B+R.

1. Pracownicy.

Jak już zostało wskazane we wcześniejszej części wniosku, należnościami z tytułów, o których mowa w art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej: "Ustawa PIT") są przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej oraz spółdzielczego stosunku pracy, obejmujące wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne oraz wartość pieniężną świadczeń w naturze bądź ich ekwiwalenty, bez względu na źródło finansowania tych wypłat i świadczeń, a w szczególności: wynagrodzenia zasadnicze, wynagrodzenia za godziny nadliczbowe, różnego rodzaju dodatki, nagrody, ekwiwalenty za niewykorzystany urlop i wszelkie inne kwoty niezależnie od tego, czy ich wysokość została z góry ustalona, a ponadto świadczenia pieniężne ponoszone za pracownika, jak również wartość innych nieodpłatnych świadczeń lub świadczeń częściowo odpłatnych.

Wnioskodawca zauważa, że prawo do uznania wynagrodzenia Pracowników zaangażowanych w prace nad projektami z Obszarów B+R, art. 18d ust. 2 pkt 1 i 1a Ustawy CIT.

2. Materiały oraz surowce.

Przepisy podatkowe nie regulują, co należy rozumieć poprzez sformułowanie "nabycie materiałów i surowców" wykorzystywanych do działalności badawczo-rozwojowej.

W sposób pośredni można posiłkować się art. 28 ust. 2 Ustawy o rachunkowości, zgodnie z którym Cena nabycia (...) to cena zakupu składnika aktywów, obejmująca kwotę należną sprzedającemu, bez podlegających odliczeniu podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego, a w przypadku importu powiększona o obciążenia o charakterze publicznoprawnym oraz powiększona o koszty bezpośrednio związane z zakupem i przystosowaniem składnika aktywów do stanu zdatnego do używania lub wprowadzenia do obrotu, łącznie z kosztami transportu, jak też załadunku, wyładunku, składowania lub wprowadzenia do obrotu, a obniżona o rabaty, upusty, inne podobne zmniejszenia i odzyski.

Możliwość zaliczenia wydatków poniesionych na materiały oraz surowce, które są następnie wykorzystywane do działań badawczo rozwojowych, również potwierdził Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w indywidualnej interpretacji z dnia 5 listopada 2018 r., sygn. 0114-KDIP2-1.4010.346.2018.2.JS: "Kosztem kwalifikowanym u Wnioskodawcy, w myśl art. 18d ust. 2 pkt 2 mogą być również wydatki poniesione w pełnej wysokości na materiały i surowce, z uwagi na fakt, że były/są/będą wykorzystywane wyłącznie do realizacji działalności B+R".

3. Amortyzacja środków trwałych.

Zaliczanie odpisów amortyzacyjnych środków trwałych do kosztów kwalifikowanych od sprzętu wykorzystywanego wyłącznie do prac badawczo-rozwojowych wynika wprost z przepisów, to samo tyczy się sprzętu oraz maszyn, które są tylko częściowo wykorzystywane do prac badawczo-rozwojowych. W takim wypadku kosztem kwalifikowanym będzie tylko część wydzielona procentowo, na podstawie czasu użytkowania maszyny na prace badawczo-rozwojowe. Na potwierdzenie powyższego można przytoczyć m.in. jedną z najaktualniejszych (dot. odpisów amortyzacyjnych) interpretacji indywidualnych Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 10 grudnia 2018 r., sygn. 0111-KDIB1-3.4010.500.2018.1.MBD, w której wnioskodawca również pytał o możliwość częściowego oraz całościowego zaliczenia kosztów amortyzacji jako koszt kwalifikowany: "Wyjaśnić zatem należy, że powyższe sformułowanie oznacza, że odpisy amortyzacyjne od środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych, w całości, stanowią koszt kwalifikowany, w myśl ww. przepisu, jeżeli składniki te są rzeczywiście wykorzystywane jedynie do działalności badawczo-rozwojowej.

Natomiast w sytuacji, gdy ww. składniki będą częściowo wykorzystywane do działalności badawczo-rozwojowej a częściowo do bieżącej działalności - co znajduje odzwierciedlenie w rozpatrywanej sprawie - to w takim przypadku koszty odpisów amortyzacyjnych będą stanowić koszty kwalifikowane, tylko w takiej części, w jakiej środki trwałe i wartości niematerialne i prawne będą służyć prowadzonej działalności badawczo-rozwojowej".

Mając na uwadze powyższe, Wnioskodawca wnosi o potwierdzenie swojego stanowiska.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego/zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 4a pkt 26 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1800, z późn. zm., dalej: "u.p.d.o.p."), przez działalność badawczo-rozwojową należy rozumieć działalność twórczą obejmującą badania naukowe lub prace rozwojowe, podejmowaną w sposób systematyczny w celu zwiększenia zasobów wiedzy oraz wykorzystania zasobów wiedzy do tworzenia nowych zastosowań.

W myśl art. 4a pkt 27 u.p.d.o.p., ilekroć w ustawie jest mowa o badaniach naukowych, oznacza to:

a.

badania podstawowe w rozumieniu art. 4 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce,

b.

badania aplikacyjne w rozumieniu art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

W myśl art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, badania naukowe są działalnością obejmującą:

1.

badania podstawowe rozumiane jako prace empiryczne lub teoretyczne mające przede wszystkim na celu zdobywanie nowej wiedzy o podstawach zjawisk i obserwowalnych faktów bez nastawienia na bezpośrednie zastosowanie komercyjne;

2.

badania aplikacyjne rozumiane jako prace mające na celu zdobycie nowej wiedzy oraz umiejętności, nastawione na opracowywanie nowych produktów, procesów lub usług lub wprowadzanie do nich znaczących ulepszeń.

Stosownie do treści art. 4a pkt 28 u.p.d.o.p., ilekroć w ustawie jest mowa o pracach rozwojowych - oznacza to prace rozwojowe w rozumieniu art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

W myśl art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, prace rozwojowe są działalnością obejmującą nabywanie, łączenie, kształtowanie i wykorzystywanie dostępnej aktualnie wiedzy i umiejętności, w tym w zakresie narzędzi informatycznych lub oprogramowania, do planowania produkcji oraz projektowania i tworzenia zmienionych, ulepszonych lub nowych produktów, procesów lub usług, z wyłączeniem działalności obejmującej rutynowe i okresowe zmiany wprowadzane do nich, nawet jeżeli takie zmiany mają charakter ulepszeń.

Zgodnie z art. 18d ust. 1 u.p.d.o.p., podatnik uzyskujący przychody inne niż przychody z zysków kapitałowych odlicza od podstawy opodatkowania, ustalonej zgodnie z art. 18, koszty uzyskania przychodów poniesione na działalność badawczo-rozwojową, zwane dalej "kosztami kwalifikowanymi". Kwota odliczenia nie może w roku podatkowym przekraczać kwoty dochodu uzyskanego przez podatnika z przychodów innych niż przychody z zysków kapitałowych.

W myśl z art. 18d ust. 2 u.p.d.o.p., za koszty kwalifikowane uznaje się m.in.:

1. poniesione w danym miesiącu należności z tytułów, o których mowa w art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, oraz sfinansowane przez płatnika składki z tytułu tych należności określone w ustawie z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, w takiej części, w jakiej czas przeznaczony na realizację działalności badawczo-rozwojowej pozostaje w ogólnym czasie pracy pracownika w danym miesiącu;

1a. poniesione w danym miesiącu należności z tytułów, o których mowa w art. 13 pkt 8 lit. a ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, oraz sfinansowane przez płatnika składki z tytułu tych należności określone w ustawie z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, w takiej części, w jakiej czas przeznaczony na wykonanie usługi w zakresie działalności badawczo-rozwojowej pozostaje w całości czasu przeznaczonego na wykonanie usługi na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło w danym miesiącu; 2. nabycie materiałów i surowców bezpośrednio związanych z prowadzoną działalnością badawczo-rozwojową;

Zgodnie z art. 18d ust. 3 u.p.d.o.p., za koszty kwalifikowane uznaje się także dokonywane w danym roku podatkowym, zaliczane do kosztów uzyskania przychodów, odpisy amortyzacyjne od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych wykorzystywanych w prowadzonej działalności badawczo-rozwojowej, z wyłączeniem samochodów osobowych oraz budowli, budynków i lokali będących odrębną własnością.

Koszty kwalifikowane podlegają odliczeniu, jeżeli nie zostały podatnikowi zwrócone w jakiejkolwiek formie lub nie zostały odliczone od podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym (art. 18d ust. 5 u.p.d.o.p.).

Natomiast, zgodnie z treścią art. 18d ust. 6 u.p.d.o.p., podatnikowi, który w roku podatkowym korzysta ze zwolnień podatkowych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 34 lub 34a, prawo do odliczenia przysługuje jedynie w odniesieniu do kosztów kwalifikowanych, które nie są przez podatnika uwzględniane w kalkulacji dochodu zwolnionego z podatku na podstawie tych przepisów.

Stosownie do treści art. 18d ust. 7 u.p.d.o.p., kwota kosztów kwalifikowanych nie może przekroczyć:

1.

w przypadku gdy podatnik, o którym mowa w ust. 3a, jest mikroprzedsiębiorcą, małym lub średnim przedsiębiorcą, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców - 150% kosztów, o których mowa w ust. 2-3a;

2.

w przypadku pozostałych podatników, o których mowa w ust. 3a-150% kosztów, o których mowa w ust. 2 pkt 1-4a i ust. 2a-3a, oraz 100% kosztów, o których mowa w ust. 2 pkt 5;

3.

w przypadku pozostałych podatników - 100% kosztów, o których mowa w ust. 2-3.

Natomiast, w myśl art. 18d ust. 8 u.p.d.o.p., odliczenia dokonuje się w zeznaniu za rok podatkowy, w którym poniesiono koszty kwalifikowane. W przypadku, gdy podatnik poniósł za rok podatkowy stratę albo wielkość dochodu podatnika jest niższa od kwoty przysługujących mu odliczeń, odliczenia - odpowiednio w całej kwocie lub w pozostałej części - dokonuje się w zeznaniach za kolejno następujące po sobie sześć lat podatkowych następujących bezpośrednio po roku, w którym podatnik skorzystał lub miał prawo skorzystać z odliczenia.

W myśl art. 9 ust. 1b u.p.d.o.p., podatnicy prowadzący działalność badawczo-rozwojową, którzy zamierzają skorzystać z odliczenia, o którym mowa w art. 18d, są obowiązani w ewidencji, o której mowa w ust. 1, wyodrębnić koszty działalności badawczo-rozwojowej.

Mając na uwadze powołane powyżej przepisy należy stwierdzić, że aby podatnikowi podatku dochodowego od osób prawnych przysługiwało prawo odliczenia w zeznaniu podatkowym kosztów kwalifikowanych poniesionych w danym roku podatkowym powinny być łącznie spełnione następujące warunki:

1.

podatnik poniósł koszty na działalność badawczo-rozwojową,

2.

koszty na działalność badawczo-rozwojową stanowiły dla podatnika koszty uzyskania przychodów w rozumieniu u.p.d.o.p.,

3.

koszty na działalność badawczo-rozwojową mieszczą się w zamkniętym katalogu kosztów kwalifikowanych określonym przepisami art. 18d ust. 2-3 u.p.d.o.p.,

4.

ww. koszty uzyskania przychodów stanowiły koszty kwalifikowane w rozumieniu u.p.d.o.p., przy czym, jeżeli koszty kwalifikowane zostały poniesione w ramach badań podstawowych, badania te były prowadzone na podstawie umowy lub porozumienia z jednostką naukową w rozumieniu odrębnych przepisów,

5.

jeżeli w roku podatkowym prowadził działalność na terenie specjalnej strefy ekonomicznej na podstawie zezwolenia/decyzji o wsparciu, prawo do odliczenia przysługuje jedynie w odniesieniu do kosztów kwalifikowanych, które nie są przez podatnika uwzględniane w kalkulacji dochodu zwolnionego z podatku na podstawie zezwolenia/decyzji o wsparciu,

6.

w ewidencji, o której mowa w art. 9 ust. 1b u.p.d.o.p., podatnik wyodrębnił koszty działalności badawczo-rozwojowej,

7.

podatnik wykazał w zeznaniu podatkowym koszty kwalifikowane podlegające odliczeniu,

8.

kwota odliczonych kosztów kwalifikowanych nie przekroczyła limitów określonych w u.p.d.o.p.,

9.

koszty kwalifikowane nie zostały zwrócone podatnikowi w jakiejkolwiek formie lub nie zostały odliczone od podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym.

Ad. 1.

Ustawodawca wprowadził definicję działalności badawczo-rozwojowej w art. 4a pkt 26 u.p.d.o.p., zgodnie z którą (jak już wyżej wskazano) przez działalność badawczo-rozwojową, należy rozumieć działalność twórczą obejmującą badania naukowe lub prace rozwojowe, podejmowaną w sposób systematyczny w celu zwiększenia zasobów wiedzy oraz wykorzystania zasobów wiedzy do tworzenia nowych zastosowań.

Kluczowe, jest zawarte w definicji działalności badawczo-rozwojowej rozróżnienie, które wskazuje, że taka działalność obejmuje dwa rodzaje aktywności - badania naukowe i badania aplikacyjne zdefiniowane w art. 4 ust. 2 pkt 1 i 2 ustawy prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz prace rozwojowe, o których mowa w art. 4 ust. 3 tej ustawy.

Należy zwrócić uwagę na podkreślone wyłączenie w art. 4a pkt 28 u.p.d.o.p., mogące odnosić się do wielu przejawów aktywności podatnika. Zastrzeżenie zostało wprowadzone w celu wyeliminowania z zakresu ulgi na działalność badawczo-rozwojową tych przejawów aktywności podatnika, które pomimo ulepszenia istniejących procesów lub usług z uwagi na brak innowacyjnego charakteru (rutynowość) nie mogą stanowić prac rozwojowych.

Z ustawowej definicji wynika zatem, że taka działalność musi mieć charakter twórczy. Posłużenie się tym sformułowaniem wskazuje, że działalność badawczo-rozwojowa to taka aktywność, która nastawiona jest na tworzenie nowych i oryginalnych rozwiązań, często o charakterze unikatowym, które nie mają odtwórczego charakteru. Jak podaje słownik języka polskiego PWN, działalność twórcza to zespół działań podejmowanych w kierunku tworzenia (działalność - zespół działań podejmowanych w jakimś celu), powstania czegoś (twórczy - mający na celu tworzenie, tworzyć - powodować powstanie czegoś). W doktrynie prawa autorskiego podkreśla się natomiast, że cecha twórczości związana jest przede wszystkim z rezultatem działalności człowieka o charakterze kreacyjnym i jest spełniona wówczas, gdy istnieje nowy wytwór intelektu. Działalność twórcza oznacza, że "ustawodawca za przedmiot prawa autorskiego uznaje tylko rezultat (przejaw) takiego działania, który choćby w minimalnym stopniu odróżnia się od innych rezultatów takiego samego działania, a zatem, że posiada cechę nowości, której stopień nie ma znaczenia". Zatem twórczość działalności badawczo-rozwojowej może przejawiać się opracowywaniem nowych koncepcji, narzędzi, rozwiązań niewystępujących dotychczas w praktyce gospodarczej podatnika lub na tyle innowacyjnych, że w znacznym stopniu odróżniają się od rozwiązań już funkcjonujących u podatnika.

Po drugie, z art. 4a pkt 26 u.p.d.o.p. wynika, że działalność badawczo-rozwojowa musi być podejmowana w systematyczny sposób. Zgodnie ze słownikiem języka polskiego PWN słowo systematyczny oznacza (i) robiący coś regularnie i starannie, (ii) o procesach: zachodzący stale od dłuższego czasu, (iii) o działaniach: prowadzony w sposób uporządkowany, według pewnego systemu; też: o efektach takich działań; planowy, metodyczny. W związku z tym, że w definicji działalności badawczo-rozwojowej słowo "systematyczny" występuje w sformułowaniu "podejmowaną (działalność) w sposób systematyczny", a więc odnosi się do "działalności", czyli zespołu działań podejmowanych w jakimś celu, najbardziej właściwą definicją systematyczności w omawianym zakresie jest definicja obejmująca prowadzenie działalności w sposób uporządkowany, według pewnego systemu. Zatem, słowo systematycznie odnosi się również do działalności prowadzonej w sposób metodyczny, zaplanowany i uporządkowany. To oznacza, że działalność badawczo-rozwojowa jest prowadzona systematycznie niezależnie od tego, czy podatnik stale prowadzi prace badawczo-rozwojowe, czy tylko od czasu do czasu, a nawet incydentalnie, co wynika z charakteru prowadzonej przez niego działalności oraz potrzeb rynku, klientów, sytuacji mikro i makroekonomicznej. Z powyższego wynika, że spełnienie kryterium "systematyczności" danej działalności nie jest uzależnione od ciągłości tej działalności, w tym od określonego czasu przez jaki działalność taka ma być prowadzona ani też od istnienia planu co do prowadzenia przez podatnika podobnej działalności w przyszłości. Wystarczające jest, aby podatnik zaplanował i przeprowadził chociażby jeden projekt badawczo-rozwojowy, przyjmując dla niego określone cele do osiągnięcia, harmonogram i zasoby. Taka działalność może być uznana za działalność systematyczną, tj. prowadzoną w sposób metodyczny, zaplanowany i uporządkowany.

Po trzecie, taka działalność musi mieć określony cel, tj. powinna być nakierowana na zwiększenie zasobów wiedzy oraz ich wykorzystanie do tworzenia nowych zastosowań. Prowadząc działalność badawczo-rozwojową, przedsiębiorca rozwija specjalistyczną wiedzę oraz umiejętności, które może wykorzystać w ramach bieżących albo przyszłych projektów.

Pamiętać trzeba, że w ramach prac rozwojowych następuje połączenie wyników prac badawczych z wiedzą techniczną w celu wprowadzenia do produkcji nowego lub zmodernizowanego wyrobu, nowej technologii czy nowego systemu organizacji. Innymi słowy, prowadzone systematyczne prace opierają się na istniejącej wiedzy, uzyskanej w wyniku działalności badawczej oraz/lub doświadczeń praktycznych i mają na celu wytworzenie nowych materiałów, produktów lub urządzeń, inicjowanie nowych i znaczące udoskonalenie już istniejących procesów, systemów i usług. Podmioty gospodarcze zajmujące się działalnością badawczo-rozwojową realizują ją obok swojej działalności podstawowej (np. przedsiębiorstwa przemysłowe dysponujące własnym zapleczem badawczo-rozwojowym, laboratoria, zakłady i ośrodki badawczo-rozwojowe, działy badawczo-technologiczne, biura konstrukcyjne i technologiczne, zakłady rozwoju technik, biura studiów i projektów itp.). Prace rozwojowe mogą obejmować opracowanie prototypów i projektów pilotażowych oraz demonstracje, testowanie i walidację nowych lub ulepszonych produktów, procesów lub usług w otoczeniu stanowiącym model warunków rzeczywistego funkcjonowania, których głównym celem jest dalsze udoskonalenie techniczne produktów, procesów lub usług, których ostateczny kształt nie został określony. Prace rozwojowe mogą obejmować również opracowywanie prototypów i projektów pilotażowych, które można wykorzystać do celów komercyjnych, w przypadku, gdy prototyp lub projekt pilotażowy stanowi produkt końcowy gotowy do wykorzystania komercyjnego, a jego produkcja wyłącznie do celów demonstracyjnych i walidacyjnych jest zbyt kosztowna. Prace rozwojowe nie obejmują rutynowych i okresowych zmian wprowadzanych do istniejących produktów, linii produkcyjnych, procesów wytwórczych, usług nawet jeśli takie zmiany mają charakter ulepszeń.

Analizując powyższe przepisy zgodzić się należy ze stanowiskiem Wnioskodawcy zgodnie z którym, prowadzone przez niego prace w ramach realizacji projektów z Obszarów B+R stanowią działalność badawczo-rozwojową, w rozumieniu art. 4a pkt 26 w zw. z pkt 28 u.p.d.o.p.

Tym samym, stanowisko Wnioskodawcy w zakresie pytania nr 1, należy uznać za prawidłowe.

Ad. 2.

Przepisy podatkowe dają również możliwość uznania za koszty kwalifikowane m.in. należności z tytułu wynagrodzeń pracownika, który realizuje wskazany cel, tj. wykonuje prace badawczo-rozwojowe. Istotne jest aby pracownik faktycznie wykonywał zadania będące realizacją prac badawczo-rozwojowych, wówczas wynagrodzenie takiego pracownika oraz koszty świadczeń poniesionych na jego rzecz będą mogły stanowić dla Wnioskodawcy koszt kwalifikowany w całości.

Zatem, w przypadku, gdy pracownik w ramach świadczonej pracy wykonuje obowiązki nie tylko związane z działalnością badawczo-rozwojową, zasadnym jest wyodrębnienie (wyłączenie z ulgi badawczo-rozwojowej) tej części wynagrodzenia oraz świadczeń wypłaconych pracownikom zajmującym się działalnością badawczo-rozwojową a także składek od tych przychodów, określonych w ustawie z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, która nie jest związana z realizacją działalności B+R.

Należy zauważyć, że pojęcie czasu pracy przeznaczonego na realizację działalności badawczo-rozwojowej, o którym mowa w art. 18d ust. 2 pkt 1 u.p.d.o.p., odnosi się do czasu faktycznie poświęconego. Zatem, odliczeniu nie będą podlegały kwoty wynagrodzeń oraz składek proporcjonalnie przypisanych do dni nieobecności pracownika tj. wynagrodzeń za czas urlopu, wynagrodzeń za czas niezdolności do pracy, wynagrodzenia za dni wolne na opiekę nad dzieckiem, oraz wynagrodzenie za inne zwolnienia od pracy - zasadnym jest wyodrębnienie (wyłączenie z ulgi badawczo-rozwojowej) tej części wynagrodzenia oraz świadczeń wypłaconych pracownikom zajmującym się działalnością badawczo-rozwojową, a także składek od tych należności, określonych w ustawie z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, które nie są związane z realizacją działalności badawczo-rozwojowej.

W sytuacji, gdy w danym miesiącu pracownik otrzyma wyłącznie wynagrodzenie za czas, w którym nie będzie faktycznie realizował działalności badawczo-rozwojowej, wówczas ww. wynagrodzenie wraz ze sfinansowanymi przez płatnika składkami od ww. przychodu, określonymi w ustawie z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, nie będzie stanowiło kosztów kwalifikowanych, o których mowa w art. 18d ust. 2 pkt 1 u.p.d.o.p.

Nieobecność pracownika oznacza, że nie wykonywał on wówczas faktycznie określonych czynności w zakresie działalności badawczo-rozwojowej.

Należy podkreślić, że ustawodawca nie narzucił przedsiębiorcom formy takiego podziału/wyodrębnienia. Wybór sposobu udokumentowania tych wydatków pozostawiony został podatnikom, którzy prowadzą działalność badawczo-rozwojową. Dlatego, wskazane jest, aby dla celów dowodowych, ewidencja czasu pracy, poświęconego przez pracowników na działalność badawczo-rozwojową, była prowadzona przez podatnika korzystającego z ulgi.

Dodatkowo wskazać należy, że w komunikacie Ministerstwa Finansów z 18 maja 2017 r. o uldze B+R zostało wyraźnie wskazane, że (...) prowadzenie tego rodzaju ewidencji przewidziane jest wprost w propozycji legislacyjnej przedstawionej w "projekcie ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego działalności innowacyjnej". Ustawodawca proponuje tam, aby wynagrodzenia i składki stanowiły koszty kwalifikowane (stanowiące bazę do wyliczenia ulgi B+R) - w takiej części, w jakiej czas przeznaczony na realizację działalności badawczo-rozwojowej pozostaje w ogólnym czasie pracownika (...).

W tym miejscu zauważyć należy, że wynagrodzenia zasadnicze, wynagrodzenia za godziny nadliczbowe, dodatki, nagrody zostały wymienione wprost w art. 12 ust. 1 u.p.d.o.f., jako przychody ze stosunku pracy, a zatem mieszczą się w katalogu kosztów kwalifikowanych, o których mowa w art. 18d ust. 2 pkt 1 u.p.d.o.p.

Natomiast, użyty w art. 12 ust. 1 u.p.d.o.f., zwrot "w szczególności" oznacza, że poszczególne kategorie przychodów zostały wymienione jedynie przykładowo. Zatem, ww. katalog jest katalogiem otwartym. Przychodem ze stosunku pracy i stosunków pokrewnych są więc wszelkiego rodzaju wypłaty i świadczenia skutkujące u podatnika powstaniem przysporzenia majątkowego, mające swoje źródło w łączącym pracownika z pracodawcą stosunku pracy lub stosunku pokrewnym.

Mając powyższe na uwadze należy zatem przyjąć, że to faktyczne wykonywanie określonych czynności w zakresie działalności badawczo-rozwojowej przesądza o tym, czy wynagrodzenie oraz składki od wynagrodzenia (w całości lub w części) stanowią koszt kwalifikowany, o którym mowa w art. 18d ust. 2 pkt 1 u.p.d.o.p.

Dodatkowo należy zaznaczyć, że od 1 stycznia 2018 r., przepisy podatkowe dają możliwość uznania za koszty kwalifikowane, poza należnościami z tytułów, o których mowa w art. 12 ust. 1 u.p.d.o.f., oraz sfinansowane przez płatnika składki z tytułu tych należności określone w ustawie z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (w myśl art. 18d ust. 2 pkt 1 u.p.d.o.p.), również należności z tytułów, o których mowa w art. 13 pkt 8 lit. a ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, oraz sfinansowane przez płatnika składki z tytułu tych należności określone w ustawie z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (w myśl art. 18d ust. 2 pkt 1a u.p.d.o.p.).

Stosownie do art. 13 pkt 8 lit. a u.p.d.o.f., za przychody z działalności wykonywanej osobiście, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 2, uważa się przychody z tytułu wykonywania usług, na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło, uzyskiwane wyłącznie od osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą, osoby prawnej i jej jednostki z wyjątkiem przychodów uzyskanych na podstawie umów zawieranych w ramach prowadzonej przez podatnika pozarolniczej działalności gospodarczej oraz przychodów, o których mowa w pkt 9.

Zatem, mając na uwadze treść powołanych wyżej przepisów, a także opis sprawny należy uznać, że opisane we wniosku elementy wynagrodzenia stanowiące dla Wnioskodawcy koszty uzyskania przychodu, składające się na koszty osobowe stanowią koszty kwalifikowane zgodne z art. 18d ust. 2 pkt 1 i 1a u.p.d.o.p.

Z wniosku wynika także, że Wnioskodawca ponosi koszty materiałów oraz surowców które są wykorzystywane przy pracy nad realizacją danego projektu z Obszarów B+R.

Artykuł 18d ust. 2 pkt 2 u.p.d.o.p., stanowi, że warunkiem uznania wydatków na nabycie materiałów i surowców jest ich bezpośredni związek z prowadzoną działalnością badawczo-rozwojową. Przepisy omawianej ustawy podatkowej nie precyzują co należy rozumieć pod pojęciem materiałów i surowców. Zatem, przyjmuje się, że materiały i surowce, w przypadku których istnieje możliwość ich przypisania do działalności badawczo-rozwojowej, uznaje się za koszty kwalifikowane w ramach ww. działalności.

Jeżeli chodzi o pojęcie "surowce", w związku z brakiem definicji przedmiotowego pojęcia na gruncie przepisów podatkowych i rachunkowych, dla celów ustalania zakresu zastosowania ulgi posłużyć należy się znaczeniem pojęcia "surowce" funkcjonującym na gruncie języka powszechnego, gdzie "surowce" to "materiały naturalne pochodzenia zwierzęcego, roślinnego lub mineralnego, służące do wytwarzania jakichś produktów lub energii" (www.sjp.pwn.pl).

Z kolei w zakresie interpretacji pojęcia "materiały", odwołać należy się do interpretacji przedmiotowego pojęcia funkcjonującej na gruncie przepisów ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217 z późn. zm., dalej: "uor"). W świetle art. 3 ust. 1 pkt 19 uor, materiały to składniki majątku zużywane na własne potrzeby.

Powyższy pogląd znajduje również potwierdzenie w doktrynie, gdzie podkreśla się, że materiały to "składniki majątku inicjujące realizację całego cyklu operacyjnego, które jednostka nabywa w celu ich całkowitego zużycia na własne potrzeby, tym m.in. na potrzeby wytwarzania produktów, świadczenia usług czy realizacji działalności ogólnoadministracyjnej. Do materiałów zaliczyć można także pewne składniki majątkowe wytwarzane przez jednostkę we własnym zakresie (zazwyczaj w ramach działalności pomocniczej), a także różnego rodzaju odzyski, posiadające wartość użytkową, a pochodzące np. z likwidowanych środków trwałych, inwentarz żywy przeznaczony do uboju, części zamienne, półfabrykaty obcej produkcji, paliwa, opakowania itp." (Walińska Ewa (red.), Bek-Gaik Bogusława, Bojanowski Witold, Czajor Agnieszka, Czajor Przemysław, Gad Jacek, Idzikowska Gabriela, Janicka Anna, Jurewicz Anna, Kalinowski Jacek, Kuczyńska Iga, Mariański Adam. Michalak Marcin, Turzyński Mikołaj. Walińska Anna. Wencel Agnieszka, Wiatr Michał, Ustawa o rachunkowości. Komentarz, Wolters Kluwer, 2016).

W ocenie tut. organu, wobec spełnienia przez Wnioskodawcę tego warunku, tj. nabycia wymienionych we wniosku materiałów i surowców bezpośrednio związanych z prowadzoną działalnością badawczo-rozwojową, należy stwierdzić, że wydatki te stanowią koszty kwalifikowane, o których mowa w art. 18d ust. 2 pkt 2 u.p.d.o.p. Tym samym, Wnioskodawca jest uprawniony do ich uwzględniania w podstawie obliczania ulgi.

Przedmiotem wątpliwości Wnioskodawcy jest również kwestia ustalenia, czy ponoszone przez Wnioskodawcę koszty amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych wykorzystywanych w prowadzonej działalności związanej z realizacją danego projektu z Obszarów B+R stanowią i będą stanowić koszty kwalifikowane w rozumieniu art. 18d ust. 3 u.p.d.o.p.

W myśl powołanego wyżej art. 18d ust. 3 u.p.d.o.p., za koszty kwalifikowane uznaje się dokonywane w danym roku podatkowym, zaliczane do kosztów uzyskania przychodów, odpisy amortyzacyjne od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych wykorzystywanych w prowadzonej działalności badawczo-rozwojowej, z wyłączeniem samochodów osobowych oraz budowli, budynków i lokali będących odrębną własnością.

W myśl art. 15 ust. 6 u.p.d.o.p., kosztem uzyskania przychodów są odpisy z tytułu zużycia środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (odpisy amortyzacyjne) dokonywane wyłącznie zgodnie z przepisem art. 16a-16m, z uwzględnieniem art. 16.

Zgodnie z art. 16f ust. 3 u.p.d.o.p., odpisów amortyzacyjnych dokonuje się zgodnie z art. 16h-16m, gdy wartość początkowa środka trwałego albo wartości niematerialnej i prawnej w dniu przyjęcia do używania jest wyższa niż 10.000 zł. W przypadku gdy wartość początkowa jest równa lub niższa niż 10.000 zł, podatnicy, z zastrzeżeniem art. 16d ust. 1, mogą dokonywać odpisów amortyzacyjnych zgodnie z art. 16h-16 m albo jednorazowo w miesiącu oddania do używania tego środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej, albo w miesiącu następnym.

W pierwszej kolejności wskazać należy, że co do zasady odpisy amortyzacyjne dokonane od środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych wykorzystywanych w działalności badawczo-rozwojowej, mogą być objęte omawianą ulgą badawczo-rozwojową przy spełnieniu warunków wskazanych w art. 18d u.p.d.o.p.

Zatem, istnieje możliwość zaliczenia do kosztów kwalifikowanych w rozumieniu art. 18d ust. 3 u.p.d.o.p., w ramach limitów, odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych jeżeli są one rzeczywiście wykorzystywane do działalności badawczo-rozwojowej.

Choć ustawodawca nie użył w treści art. 18d ust. 3 u.p.d.o.p. sformułowania "wyłącznie", to jednoznacznie wskazał, że za ww. koszty kwalifikowane podatnicy mogą uznać dokonywane w danym roku podatkowym, zaliczane do kosztów uzyskania przychodów, odpisy amortyzacyjne od środków trwałych, jak i wartości niematerialnych i prawnych, jeżeli są one wykorzystywane w prowadzonej działalności badawczo-rozwojowej.

Wyjaśnić zatem należy, że powyższe sformułowanie oznacza, że odpisy amortyzacyjne od środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych, w całości, stanowią koszt kwalifikowany, w myśl ww. przepisu, jeżeli składniki te są rzeczywiście wykorzystywane jedynie do działalności badawczo-rozwojowej.

Natomiast w sytuacji, gdy ww. składniki będą częściowo wykorzystywane do działalności badawczo-rozwojowej a częściowo do bieżącej działalności, to w takim przypadku koszty odpisów amortyzacyjnych będą stanowić koszty kwalifikowane, tylko w takiej części, w jakiej środki trwałe i wartości niematerialne i prawne będą służyć prowadzonej działalności badawczo-rozwojowej.

Tym samym należy zgodzić się ze stanowiskiem zgodnie z którym, Wnioskodawca będzie mógł zaliczyć do kosztów kwalifikowanych w rozumieniu art. 18d ust. 3 u.p.d.o.p., w ramach limitów, odpisy amortyzacyjne od środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych jeżeli są one rzeczywiście wykorzystywane do działalności badawczo-rozwojowej, tj. do realizacji projektów.

Reasumując, stanowisko Wnioskodawcy w zakresie ustalenia, czy:

- prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, zgodnie z którym prowadzone przez niego prace w ramach realizacji projektów z Obszarów B+R stanowią działalność badawczo-rozwojową, w rozumieniu art. 4a pkt 26 w zw. z pkt 28 Ustawy CIT, w brzmieniu obowiązującym od 1 października 2018 r., która uprawnia do zastosowania ulgi określonej w art. 18d Ustawy CIT, jest prawidłowe;

- koszty Projektów opisane w stanie faktycznym/zdarzeniu przyszłym stanowią/będą stanowiły koszty kwalifikowane na zasadach opisanych w art. 18d ust. 2 i ust. 3 Ustawy CIT, jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 14na § 1 Ordynacji podatkowej, przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

1)

z zastosowaniem art. 119a;

2)

w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług;

3)

z zastosowaniem środków ograniczających umowne korzyści.

Przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli korzyść podatkowa, stwierdzona w decyzjach wymienionych w § 1, jest skutkiem zastosowania się do utrwalonej praktyki interpretacyjnej, interpretacji ogólnej lub objaśnień podatkowych (art. 14na § 2 Ordynacji podatkowej).

Powyższe unormowania należy odczytywać łącznie z przepisami art. 33 ustawy z 23 października 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy - Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2193), wprowadzającymi regulacje intertemporalne.

Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, gdy rzeczywisty stan sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie z opisem stanu faktycznego/zdarzenia przyszłego podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swoją aktualność.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego oraz zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym, a w części dotyczącej zdarzenia przyszłego - stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2019 r. poz. 2325 z późn. zm.).

Skargę wnosi się w dwóch egzemplarzach (art. 47 § 1 ww. ustawy) na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała lub drogą elektroniczną na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Krajowej Informacji Skarbowej na platformie ePUAP: /KIS/SkrytkaESP (art. 54 § 1a ww. ustawy), w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy). W przypadku pism i załączników wnoszonych w formie dokumentu elektronicznego odpisów nie dołącza się (art. 47 § 3 ww. ustawy). W przypadku wnoszenia skargi w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii jako najwłaściwszy proponuje się kontakt z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego ePUAP.

Zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl