0111-KDIB1-3.4010.325.2022.2.BM

Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo z dnia 18 sierpnia 2022 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej 0111-KDIB1-3.4010.325.2022.2.BM

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA - stanowisko prawidłowe

Szanowni Państwo,

stwierdzam, że Państwa stanowisko w sprawie oceny skutków podatkowych opisanego stanu faktycznego w podatku dochodowym od osób prawnych jest prawidłowe.

Zakres wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej

4 maja 2022 r. wpłynął Państwa wniosek z 29 kwietnia 2022 r., o wydanie interpretacji indywidualnej w podatku dochodowym od osób prawnych.

Uzupełnili go Państwo - w odpowiedzi na wezwanie - pismem z 10 sierpnia 2022 r., (data wpływu tego samego dnia). Treść wniosku jest następująca:

Opis stanu faktycznego

Wnioskodawca - Sp. z o.o. Sp.k. jest producentem pianki XXX i folii. Nowoczesne sposoby produkcji i charakterystyka użytych materiałów dają Podatnikowi możliwość oferowania swoich produktów w wielu formach (...).

Spółka realizuje równolegle wiele projektów badawczo-rozwojowych (dalej: "prace B+R"). Jako przykład można wskazać badanie nowej mieszanki dodatków zapobiegających kolapsacji wyrobu pianki PE w okresach zimowym i letnim (dalej: "Nowy Proces").

Spółka po latach 2015-2018 spadku cen surowców na rynku spotkała się z odwróceniem trendu cenowego na rynku surowców. Efektem presji cenowej była konieczność znalezienia oszczędności w obszarze produkcji wyrobów własnych, których sprzedaż stanowi przeciętnie 66% sumy przychodów. Dział finansowy zadecydował o rewizji kosztów bezpośrednich produkcji aby zachować rentowność wyrobu, wskazując jako jeden z możliwych obszarów oszczędności w dodatkach produkcyjnych. Założenie zostało negatywnie ocenione przez dział produkcji odpowiedzialny za jakość i technologię wyrobu, w związku z brakiem możliwości subsydiowania jednego ze stosowanych dodatków - (...), którego parametrów antykolapsacyjnych (kolapsacja w technologii produkcji pianki, to powstanie bezpośrednio w procesie produkcji lub w czasie magazynowania/przetwarzania gotowego produktu, niespełniającego wymagań jakościowych pomimo poprawnie przeprowadzonego procesu produkcyjnego. Polega na zapadnięciu się komórek strukturalnych wyrobu w związku ze zbyt szybką wymianą gazu na powietrze powodując całkowite uszkodzenie wyrobu) nie realizował żaden z innych dodatków dostępnych na rynku.

Zarząd Spółki postanowił, w celu ograniczenia ryzyka koncentracji dostawcy oraz przyjętego uprzednio ograniczenia kosztów o znalezieniu rozwiązania zastępczego dla wykorzystywanych dodatków produkcyjnych. Spółka w tym celu pozyskała informacje z rynku dostawców tworzyw sztucznych, uczestniczyła w targach branżowych w Polsce i za granicą oraz konsultowała dostępne rozwiązania z producentem wykorzystywanej przez Spółkę maszyny (...). Na przestrzeni 6-ciu miesięcy wypracowano rozwiązanie możliwe do zastosowania poprzez zastąpienie dodatku (...) innym rodzajem dostępnych blendów dodatków produkcji firmy (...). Rozwiązanie okazało się efektywne ekonomicznie, jednak możliwe do zastosowania jedynie w okresie letnim (ciepły) z uwagi na niższą efektywność mieszanek w niskich temperaturach i tym samym wydłużenie czasu dojrzewania wyrobu gotowego, co implikuje w przestrzeni magazynowej i konwersji sprzedaży w okresie zimowym.

Celem prac rozwojowych w tym zakresie jest ograniczenie kosztów wytworzenia i poprawa rentowności wyrobu, przy jednoczesnym zachowaniu parametrów wyrobu i stabilności procesu produkcyjnego.

Prace w tym zakresie wciąż trwają i obejmują wprowadzenie innego rodzaju dodatków do produkowanych wyrobów oraz zmianę parametrów ilościowych dodatków w mieszankach zastosowanych przy produkcji pianki PE.

Badania prowadzone były w okresie dwunastu miesięcy, zaś rozliczenia dla celów badawczych realizowane były w cyklach miesięcznych i obejmowały m.in.:

- Koszty nabycia dodatków;

- Procentowa ilość stosowanych dodatków;

- Uzyskanie parametry produktu;

- Identyfikacja zaistniałych problemów i uwag.

Opis techniczny procesu badawczo-rozwojowego:

- jakie warunki technologiczne muszą zostać spełnione aby zapobiegać kolapsacji?

- Temperatura na hali produkcyjnej i magazynie podczas dojrzewania min. 17 st. C;

- Odpowiednio dobrane wartości dodatków produkcyjnych Talk/GMS;

- Odpowiednia proporcja zadanego gazu do spieniania (odmienna dla różnych rodzajów wyrobów oraz mieszanek materiałów);

- W procesie produkcji cogodzinna kontrola przyrostu grubości pianki i reakcja na wszystkie nieprawidłowości

- na czym polega działanie dodatku S/ (zastępczo wprowadzony dodatek V) jako uzasadnienie do ich stosowania:

- stosowania dodatki jako środka kontrolującego wymianę powietrza i Izobutanem;

- szybsza dyfuzja

- jakie wykazano różnice pomiędzy powyższymi dodatkami stosowanym uprzednio i po nowym po przeprowadzeniu procesu badań:

- skład dodatków to tajemnica handlowa ich producentów

- jaka określono przewagi procesowe dodatku stosowanego: S, a jakie nowego dodatku V?

S:

- przyspieszając dyfuzje - oszczędza czas magazynowania, szczególnie ważne w okresie zimowym;

- możliwość szybszej konfekcji (przetworzenia wyrobu);

- szybsza konwersja zapasów pozytywnie kształtująca sprzedaż i zysk;

- możliwość osiągnięcia mniejszej gęstości wyrobu pianki PE generujące oszczędność w materiale;

- dostępność - bardzo istotna zwłaszcza w dzisiejszych czasach.

V:

- dodatek testowany w każdych warunkach atmosferycznych - spełniała swoje zadania w okresach ciepłych z wyłączeniem zastosowania dla wyrobów przeznaczonych do konfekcji (zbyt długi czas na zajście reakcji dyfuzji umożliwiającej przetworzenie wyrobu);

- możliwa do stosowania wszystkich grubościach wyrobu;

- cena.

Dotychczasowe wyniki prac wskazują, że możliwe jest ograniczenie wydatków na zakupy dodatków do produkcji wyrobów Wnioskodawcy o ok. 5-6% obecnie ponoszonych kosztów tego rodzaju oraz stosowanie do celów produkcji wyrobów przeznaczonych do sprzedaży innego blendu dodatków antykolapsacyjnych. Uzupełnienie gamy dodatków produkcyjnych spowodowało również dywersyfikację dostawców.

Celem prowadzonych prac jest ograniczenie kosztów dodatków wykorzystywanych do produkcji wyrobów gotowych z pianki PE.

W ramach prac B+R personel Spółki zatrudniony w celu realizacji działalność badawczo-rozwojowej (dalej: "Pracownicy") realizują czynności polegające na pracy koncepcyjnej, zmierzającej do stworzenia produktu, który będzie odpowiadał założonym wymogom.

Prace B+R sprawiają, że osoby wykonujące/świadczące prace na rzecz Spółki, które biorą w nich udział wzbogacają kapitał intelektualny Spółki. Prace te charakteryzują się wysokim stopniem skomplikowania oraz innowacyjności, dlatego też do ich przeprowadzenia oraz wdrożenia kluczowym jest zaangażowanie wysoko wykwalifikowanej kadry.

Należy przy tym podkreślić, że niniejszy wniosek nie dotyczy kosztów wynagrodzeń pracowników Spółki, którzy nie uczestniczą w realizacji prac B+R - które realizują Pracownicy (zwykle na stanowiskach konstruktorskich i programistycznych), stąd niniejszy wniosek nie dotyczy pracowników zaszeregowanych do grup stanowisk, które należy uznać za działy wsparcia, w tym: marketingu, finansów, kadr i obsługi administracyjnej.

Spółka posiada narzędzia pozwalające na wyodrębnienie w dokumentacji księgowej (kadro-płacowej) wartości poniesionych kosztów w postaci wynagrodzeń wraz ze składkami ZUS Pracowników. Spółka prowadzi w swojej ewidencji rachunkowej szczegółowe zestawienie kosztów wynagrodzeń oraz kosztów składek na ubezpieczenie społeczne poniesionych jako płatnik za Pracowników. Z ewidencji rachunkowej prowadzonej w systemie teleinformatycznym ERP Spółka generuje zestawienie (raport) zawierający, m.in. szczegółowe dane dotyczące kosztów wynagrodzeń Pracowników takie jak:

a)

wyszczególnienie godzinowe prac poświęconych przez poszczególnego Pracownika na projekcie o charakterze B+R,

b)

opis prac o charakterze rozwojowym realizowanych przez poszczególnego Pracownika.

Dzięki ewidencji prac badawczo-rozwojowych przez Pracowników w wymiarze godzinowym możliwe jest określenie jaka część wynagrodzenia Pracowników realizujących prace B+R odpowiada ilości godzin poświęconej na projekt w danym miesiącu w proporcji do całościowego wymiaru czasu pracy w danym miesiącu danego Pracownika.

Jeżeli dany Pracownik wykonywał również inne czynności niż prace B+R, wówczas Spółka uwzględni w kalkulacji ulgi B+R koszty wynagrodzeń takiego pracownika jedynie w takiej części, w jakiej czas przeznaczony na realizację działalności badawczo-rozwojowej pozostaje w ogólnym czasie pracy pracownika w danym miesiącu zgodnie z dyspozycją wskazaną w art. 18d ust. 2 pkt 1 ustawy o CIT.

Spółka nie korzysta ze zwolnień podatkowych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 34 lub 34a ustawy o CIT (zwolnienia dot. Specjalnych Stref Ekonomicznych oraz Polskiej Strefy Inwestycji).

Przedmiotowe koszty wynagrodzeń pracowniczych, poniesione na realizacje prac B+R nie zostały zwrócone ani refundowane Spółce w jakiejkolwiek formie oraz zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodów, zgodnie z przepisami ustawy o CIT, tj. art. 15 ust. 4g, ust. 4h, oraz 16 ust. 1 pkt 57, 57a ustawy o CIT.

Ponadto w celu zrealizowania Projektu Spółka poniosła następujące koszty:

1)

koszt pracy ludzkiej (dział produkcji, magazynu, IT, zakupów, administracji);

2)

materiał do produkcji - dodatki produkcyjne;

3)

wyposażenie badawczo-rozwojowe (mierniki)

W związku z realizacją wyżej opisanych prac o charakterze badawczo-rozwojowym Spółka zamierza wykazać w rocznej deklaracji podatkowej oraz załączniku do niej wysokość kosztów kwalifikowanych i skorzystać z ulgi na działalność badawczo rozwojową, o której mowa w art. 18d ust. 1 ustawy o CIT.

W uzupełnieniu wskazaliście Państwo, że:

Złożony wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczy roku podatkowego 2021. W tym miejscu Wnioskodawca zaznacza, że przedmiotem niniejszego wniosku jest wyłącznie rozliczenie kosztów w czasie, kiedy Spółka podlegała opodatkowaniu CIT (tj. od początku maja 2021 r.).

Sp. z o.o. Sp.k. stała się podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych z dniem 1 maja 2021 r.

Prace związane z "Nowym Procesem", o którym mowa we wniosku były realizowane od stycznia 2020 r. do czerwca 2021 r.

Wniosek dotyczy dochodów z okresu od maja 2021 r. (od tego czasu Wnioskodawca jest podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych) do daty zakończenia projektu proporcjonalnie do ponoszonych nakładów na realizację projektu.

Koszty wynagrodzeń pracowników (rozumiane jako należności, o których mowa art. 12 ust. 1 ustawy o PIT, oraz sfinansowane przez płatnika składki z tytułu tych należności określone w ustawie z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, w takiej części, w jakiej czas przeznaczony na realizację opisanego we wniosku "Nowego Procesu" pozostaje w ogólnym czasie pracy pracownika w danym miesiącu) były ponoszone w okresie 2020-2021, jednakże Wnioskodawca jest podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych od maja 2021 r. dlatego we wniosku dotyczą one okresu od 1 maja 2021 r. do daty zakończenia projektu proporcjonalnie do ponoszonych nakładów na realizację projektu i naliczone wyłącznie za czas pracy przy projekcie, będący częścią ogólnego czasu pracy pracowników.

Koszty związane z wytworzeniem "Nowego Procesu" były ponoszone w okresie 2020-2021, jednakże Wnioskodawca jest podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych od maja 2021 r. dlatego we wniosku dotyczą one okresu od 1 maja 2021 r. do daty zakończenia projektu.

Przez wytworzenie "Nowego Procesu", o którym mowa w pytaniu Nr 2 należy rozumieć badanie nowej mieszanki dodatków zapobiegających kolapsacji wyrobu pianki PE w okresach zimowym i letnim.

Koszty, o których mowa we wniosku Wnioskodawca zamierza wykazać w deklaracji podatkowej za rok podatkowy 2021.

Wnioskodawca nie korzystał wcześniej z ulgi na działalność badawczo-rozwojową.

Wnioskodawca zamierza skorzystać z ulgi B+R poprzez złożenie korekty zeznania podatkowego za rok, w którym realizował prace B+R wskazane we wniosku.

Spółka nie posiadała ani nie posiada statusu centrum badawczo-rozwojowego.

Na działania objęte kosztami, o których mowa we wniosku nie zostały i nie zostaną przyznane dotacje, subwencje ani inne dofinansowania.

Koszty, które Wnioskodawca zamierza odliczyć w ramach ulgi badawczo-rozwojowej, stanowiły dla niego koszty uzyskania przychodów w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

W prowadzonej księdze rachunkowej były oraz są nadal, gdyż Spółka prowadzi inne projekty, wyodrębniane koszty działalności noszącej znamiona działalności badawczo-rozwojowej zgodnie z art. 9 ust. 1b ustawy o CIT.

Wnioskodawca poniżej przedstawia charakterystykę wszystkich wymienionych w ramach pytania nr 2 kosztów:

1)

"materiałów do produkcji - dodatki produkcyjne" w tym zakresie chodzi wyłącznie o wyodrębnione koszty materiałów dodatków i surowca LDPE oraz gazu wykorzystanych do przeprowadzenia testów i prób w celu realizacji rozwoju procesowego w ramach realizowanego projektu. Nie ujęto kosztów opakowań i kosztów energii elektrycznej z uwag na brak narzędzi do wiarygodnego spomiarowania kosztu. Wnioskodawca chce zaliczyć do kosztów kwalifikowanych w oparciu o treść art. 18d ust. 2 pkt 2 ustawy CIT.

2)

"wyposażenia badawczo-rozwojowego (mierniki)" - przez mierniki należy rozumieć wydatki na nabycie niebędącego środkami trwałymi sprzętu specjalistycznego wykorzystywanego bezpośrednio w "Nowym Procesie" i wydatki na takie "wyposażenie" Wnioskodawca chce zaliczyć do kosztów kwalifikowanych w oparciu o treść art. 18d ust. 2 pkt 2a ustawy CIT.

3)

"odpisów amortyzacyjnych dot. środków trwałych" - wyłącznie wyodrębnione koszty amortyzacji środków trwałych, wybranych linii produkcji pianki PE oraz urządzeń konfekcyjnych (cięcie, zgrzew), ujętych w ewidencji ŚT Spółki, wyłącznie w czasie prowadzenia prób i testów podczas prowadzonych badań nad projektem. Wnioskodawca chce zaliczyć do kosztów kwalifikowanych w oparciu o treść art. 18d ust. 3 ustawy CIT.

Jak widać z przedstawionej charakterystyki kosztów, wszystkie one były niezbędne do przeprowadzenia projektu "Nowy Proces", a tym samym były niezbędne dla działalności noszącej znamiona działalności badawczo-rozwojowej.

W skład "kosztów wyposażenia" wchodzą wydatki na nabycie 2 mierników X- am 2500 drager.

"Koszty pracy ludzkiej" to koszty wynagrodzeń pracowników (rozumiane jako należności, o których mowa art. 12 ust. 1 ustawy o PIT oraz sfinansowane przez płatnika składki z tytułu tych należności określone w ustawie z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, w takiej części, w jakiej czas przeznaczony na realizację opisanego we wniosku "Nowego Procesu" pozostaje w ogólnym czasie pracy pracownika w danym miesiącu), proporcjonalnie do ponoszonych nakładów na realizację projektu i naliczone wyłącznie za czas pracy przy projekcie, będący częścią ogólnego czasu pracy pracowników.

Koszty te obejmują koszty wynagrodzeń:

- kierownika projektu (odpowiedzialny merytorycznie Dyr. Produkcji i ds. Technicznych) oraz

- dedykowanego zespołu merytorycznego obejmującego:

- pracowników działu technicznego i utrzymania ruchu,

- kierownika produkcji, w zakresie zasobów ludzkich i kontroli jakości wyrobu,

- pracowników produkcji folii pęcherzykowej skierowanych do testów i prób

- wybranego pracownika działu zakupów i finansów wspierających w zakresie formalnym realizację poszczególnych etapów projektu.

Uwzględnienie kosztu pracy ww. pracowników oparte jest o wyodrębnione na podstawie ewidencji czasu pracy zestawienie czasu poświęconego na prace badawczo-rozwojowe oraz listy płac danego okresu.

"Koszty pracy ludzkiej" to te same koszty, o których mowa w pytaniu oznaczonym we wniosku Nr 1

Wnioskodawca zaznacza, że do kosztów kwalifikowanych chce zaliczyć wynagrodzenie w proporcji odpowiadającej rzeczywistemu czasowi pracy poświęconej na realizację działalności badawczo-rozwojowej w stosunku do ogólnego czasu pracy pracownika w danym miesiącu, bez uwzględnienia wynagrodzenia za czas choroby, urlopu oraz jakiejkolwiek innej nieobecności.

Ustalenie tej proporcji jest możliwe, ponieważ Spółka prowadzi szczegółową ewidencję czasu pracy, która pozwala na przyporządkowanie odpowiedniego, godzinowego nakładu czasu pracy do każdego projektu o charakterze prac B+R.

Wnioskodawca, w okresie którego dotyczy wniosek nie prowadził badań podstawowych.

Wnioskodawca nie prowadził i nie prowadzi badań podstawowych.

Wnioskodawca wskazuje, że przedmiotem wniosku nie jest odpowiedź na pytanie, czy działalność prowadzona przez Spółkę stanowi działalność badawczo-rozwojową, o której mowa wart. 4a pkt 26-28 ustawy o CIT.

Podejmowana bezpośrednio przez Spółkę, działalność, w okresie którego dotyczy wniosek, w zakresie wskazanego we wniosku projektu dot. "Nowego Procesu" stanowiła działalność badawczo-rozwojową w rozumieniu art. 4a pkt 26 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Zgodnie z art. 18d ust. 2, 2a oraz 3 za koszty kwalifikowane uznaje się:

- poniesione w danym miesiącu należności z tytułów, o których mowa w art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, oraz sfinansowane przez płatnika składki z tytułu tych należności określone w ustawie z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, w takiej części, w jakiej czas przeznaczony na realizację działalności badawczo-rozwojowej pozostaje w ogólnym czasie pracy pracownika w danym miesiącu;

- poniesione w danym miesiącu należności z tytułów, o których mowa w art. 13 pkt 8 lit. a ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, oraz sfinansowane przez płatnika składki z tytułu tych należności określone w ustawie z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, w takiej części, w jakiej czas przeznaczony na wykonanie usługi w zakresie działalności badawczo-rozwojowej pozostaje w całości czasu przeznaczonego na wykonanie usługi na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło w danym miesiącu;

- nabycie materiałów i surowców bezpośrednio związanych z prowadzoną działalnością badawczo-rozwojową;

- nabycie niebędącego środkami trwałymi sprzętu specjalistycznego wykorzystywanego bezpośrednio w prowadzonej działalności badawczo-rozwojowej, w szczególności naczyń i przyborów laboratoryjnych oraz urządzeń pomiarowych;

- ekspertyzy, opinie, usługi doradcze i usługi równorzędne, świadczone lub wykonywane na podstawie umowy przez podmiot, o którym mowa w art. 7 ust. 1 pkt 1, 2 i 4-8 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, a także nabycie od takiego podmiotu wyników prowadzonych przez niego badań naukowych, na potrzeby działalności badawczo-rozwojowej;

- odpłatne korzystanie z aparatury naukowo-badawczej wykorzystywanej wyłącznie w prowadzonej działalności badawczo-rozwojowej, jeżeli to korzystanie nie wynika z umowy zawartej z podmiotem powiązanym z podatnikiem w rozumieniu art. 11a ust. 1 pkt 4;

- nabycie usługi wykorzystania aparatury naukowo-badawczej wyłącznie na potrzeby prowadzonej działalności badawczo-rozwojowej, jeżeli zakup usługi nie wynika z umowy zawartej z podmiotem powiązanym z podatnikiem w rozumieniu art. 11a ust. 1 pkt 4;

- koszty uzyskania i utrzymania patentu, prawa ochronnego na wzór użytkowy, prawa z rejestracji wzoru przemysłowego, poniesione na:

- przygotowanie dokumentacji zgłoszeniowej i dokonanie zgłoszenia do Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej lub odpowiedniego zagranicznego organu, łącznie z kosztami wymaganych tłumaczeń na język obcy,

- prowadzenie postępowania przez Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej lub odpowiedni zagraniczny organ, poniesione od momentu zgłoszenia do tych organów, w szczególności opłaty urzędowe i koszty zastępstwa prawnego i procesowego,

- odparcie zarzutów niespełnienia warunków wymaganych do uzyskania patentu, prawa ochronnego na wzór użytkowy lub prawa z rejestracji wzoru przemysłowego zarówno w postępowaniu zgłoszeniowym, jak i po jego zakończeniu, w szczególności koszty zastępstwa prawnego i procesowego, zarówno w Urzędzie Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej, jak i w odpowiednim zagranicznym organie,

- opłaty okresowe, opłaty za odnowienie, tłumaczenia oraz dokonywanie innych czynności koniecznych dla nadania lub utrzymania ważności patentu, prawa ochronnego na wzór użytkowy oraz prawa z rejestracji wzoru przemysłowego, w szczególności koszty walidacji patentu europejskiego.

- w przypadku wartości niematerialnych i prawnych w postaci kosztów prac rozwojowych, o których mowa w art. 16b ust. 2 pkt 3, za koszty kwalifikowane uznaje się dokonywane od tej wartości niematerialnej i prawnej odpisy amortyzacyjne w proporcji, w jakiej w jej wartości początkowej pozostają koszty wymienione w ust. 2 pkt 1-4a lub ust. 3a pkt 2.

- dokonywane w danym roku podatkowym, zaliczane do kosztów uzyskania przychodów, odpisy amortyzacyjne od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych wykorzystywanych w prowadzonej działalności badawczo-rozwojowej, z wyłączeniem samochodów osobowych oraz budowli, budynków i lokali będących odrębną własnością.

Pytania

1. Czy należności, o których mowa w art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej: "ustawa o PIT") oraz składki z tytułu tych należności określone w ustawie z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (dalej: "składki na ubezpieczenie społeczne"), w części finansowanej przez Spółkę jako płatnika składek, przysługujące Pracownikom, w takiej części, w jakiej czas przeznaczony na realizację działalności badawczo-rozwojowej pozostaje w ogólnym czasie pracy tych Pracowników w danym miesiącu, stanowią dla Spółki koszty kwalifikowane, o których mowa w art. 18d ust. 2 pkt 1 ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1800 z późn. zm., dalej: "ustawa o CIT") i mogą podlegać odliczeniu od podstawy opodatkowania Spółki w ramach stosowania ulgi na prace badawczo-rozwojowe?

2. Czy pozostałe opisane we wniosku koszty, tj.: (koszty materiałów dodatków i surowca LDPE oraz gazu wykorzystanych do przeprowadzenia testów i prób, mierniki, wybrane linie produkcji pianki PE oraz urządzeń konfekcyjnych (cięcie, zgrzew), ujętych w ewidencji ŚT Spółki) ponoszone w ramach realizacji prac związanych w wytworzeniem Nowego Procesu, stanowią dla Wnioskodawcy koszty kwalifikowane w rozumieniu art. 18d ust. 2 i 3 ustawy o CIT, odpowiednio poprzez zaliczenie ich do kosztów uzyskania przychodów oraz zaliczenie do kosztów uzyskania przychodów odpisów amortyzacyjnych? (pytanie ostatecznie przeformułowane w uzupełnieniu z 10 sierpnia 2022 r.)

Państwa stanowisko w sprawie (stanowisko sformułowane we wniosku oraz w uzupełnieniu wniosku z 10 sierpnia 2022 r.)

Ad. 1.

W ocenie Spółki, w świetle przywołanych przepisów ustawy o CIT można stwierdzić, że opisane wyżej prace B+R realizowane przez Pracowników powinny być uznane za działalność badawczo-rozwojową. Należy bowiem zauważyć, że prace B+R mają, jako działalność wyodrębniona organizacyjnie i procesowo, charakter wysoce innowacyjny. Pracowników Spółki można uznać za pracowników realizujących działalność badawczo-rozwojową w rozumieniu art. 4a pkt 26-28 ustawy o CIT w związku z art. 18d ust. 2 pkt 1 tej ustawy.

Działalność badawczo-rozwojowa została zdefiniowana w art. 4a pkt 26 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, zgodnie z którym oznacza to działalność twórczą obejmującą badania naukowe lub prace rozwojowe, podejmowaną w sposób systematyczny w celu zwiększenia zasobów wiedzy oraz wykorzystania zasobów wiedzy do tworzenia nowych zastosowań.

W art. art. 4a pkt 27 ustawy o CIT, ustawodawca definiuje badania naukowe odnosząc się do art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, zgodnie z którym badania naukowe są działalnością obejmującą:

1)

badania podstawowe rozumiane jako prace empiryczne lub teoretyczne mające przede wszystkim na celu zdobywanie nowej wiedzy o podstawach zjawisk i obserwowalnych faktów bez nastawienia na bezpośrednie zastosowanie komercyjne;

2)

badania aplikacyjne rozumiane jako prace mające na celu zdobycie nowej wiedzy oraz umiejętności, nastawione na opracowywanie nowych produktów, procesów lub usług lub wprowadzanie do nich znaczących ulepszeń.

Z kolei, w art. 4a pkt 28 ustawy CIT, ustawodawca definiuje prace rozwojowe, wskazując, że oznacza to prace rozwojowe w rozumieniu art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

Zgodnie z ww. przepisem ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, prace rozwojowe są działalnością obejmującą nabywanie, łączenie, kształtowanie i wykorzystywanie dostępnej aktualnie wiedzy i umiejętności, w tym w zakresie narzędzi informatycznych lub oprogramowania, do planowania produkcji oraz projektowania i tworzenia zmienionych, ulepszonych lub nowych produktów, procesów lub usług, z wyłączeniem działalności obejmującej rutynowe i okresowe zmiany wprowadzane do nich, nawet jeżeli takie zmiany mają charakter ulepszeń.

Spółka w ramach swojej działalności prowadzi działalność z zakresu inżynierii, projektowania, rozwoju i optymalizacji produktów opakowaniowych. Działalność ta polega na nabywaniu, łączeniu kształtowaniu i wykorzystywaniu wiedzy, umiejętności doświadczenia Spółki (jej Pracowników) w procesie projektowania, konstruowania, ulepszania produktów (oraz ich poszczególnych części) w ramach świadczonych usług w branży opakowaniowej.

Prace te nie mają charakteru rutynowych i okresowych zmian - każdorazowo stanowią realizację zindywidualizowanego zapotrzebowania klientów Spółki i polegają na przygotowaniu koncepcji rozwiązań przy jednoczesnym zachowywaniu docelowych norm lub parametrów. Klienci Spółki nie dokonują przy tym ingerencji w metodologię wypracowania takiego rozwiązania ani nie imputują instrukcji jego wykonania.

Spółka, w ramach swojej działalności, jest w stanie na bieżąco dokonywać identyfikacji projektów na podstawie posiadanej przez Pracowników wiedzy co do charakterystyki prac, dzięki czemu może określić, czy dany projekt spełnia przesłanki uznania go za przejaw działalności B+R. Przy ocenie czy dany projekt wypełnia kryteria prac B+R Spółka opiera się na kryteriach takich, jak cel: realizacji danego projektu (tworzenie nowych lub ulepszonych produktów/procesów/usług/rozwiązań), konieczność wykorzystania istniejącej wiedzy z dziedziny technologii, inżynierii, IT lub nabywania nowej, a także występowanie pracy twórczej.

Zgodnie z art. 18d ust. 1 ustawy o CIT, od podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych odlicza się koszty uzyskania przychodów poniesione przez podatnika na działalność badawczo-rozwojową, zwane dalej "kosztami kwalifikowanymi".

Za koszty kwalifikowane, zgodnie z art. 18d ust. 2 pkt 1 ustawy o CIT, uznaje się m.in. należności z tytułów, o których mowa w art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1128 z późn. zm. dalej: "ustawa o PIT"), oraz sfinansowane przez płatnika składki z tytułu tych należności określone w ustawie z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, w takiej części, w jakiej czas przeznaczony na realizację działalności badawczo-rozwojowej pozostaje w ogólnym czasie pracy pracownika w danym miesiącu.

Zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy o PIT, do którego odnosi się przytoczony art. 18d ust. 2 pkt 1 ustawy o CIT, za przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej oraz spółdzielczego stosunku pracy uważa się wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne oraz wartość pieniężną świadczeń w naturze bądź ich ekwiwalenty, bez względu na źródło finansowania tych wypłat i świadczeń, a w szczególności: wynagrodzenia zasadnicze, wynagrodzenia za godziny nadliczbowe, różnego rodzaju dodatki, nagrody, ekwiwalenty za niewykorzystany urlop i wszelkie inne kwoty niezależnie od tego, czy ich wysokość została z góry ustalona, a ponadto świadczenia pieniężne ponoszone za pracownika, jak również wartość innych nieodpłatnych świadczeń lub świadczeń częściowo odpłatnych.

Co przy tym istotne, ustawodawca wprowadził wyłącznie trzy warunki uznania kosztów pracowniczych za koszty kwalifikowane na cele stosowania ulgi B+R:

- koszty te muszą stanowić koszty uzyskania przychodów dla pracodawcy,

- koszty muszą dotyczyć pracowników realizujących działalność badawczo-rozwojową podatnika, oraz

- koszty te muszą stanowić dla pracowników należności z tytułów, o których mowa w art. 12 ust. 1 ustawy o PIT.

Jednocześnie, analizowany przepis zawiera ograniczenie, zgodnie z którym poniesione wydatki z tytułu wynagrodzeń pracowniczych oraz sfinansowane przez płatnika składki z tytułu tych należności mogą stanowić koszty kwalifikowane ulgi B+R tylko w takiej części, w jakiej czas przeznaczony na realizację działalności badawczo-rozwojowej pozostaje w ogólnym czasie pracy pracownika w danym miesiącu.

Spółka posiada odpowiednie narzędzia teleinformatyczne pozwalające do ustalenia ww. proporcji. Jest to możliwe, dzięki funkcjonującemu w Spółce systemu ewidencji czasu pracy. System ten pozwala na przyporządkowanie odpowiedniego, godzinowego nakładu czasu pracy do każdego projektu o charakterze prac B+R, a raporty z niego generowane pozwalają na wskazanie m.in.:

1)

danych identyfikacyjnych projektu - nazwa i rodzaj,

2)

wyszczególnienia godzinowego prac poświęconych przez poszczególnego Pracownika w projekcie o charakterze B+R,

3)

szczegółowego opisu prac o charakterze rozwojowym realizowanych przez poszczególnego Pracownika.

Dzięki ewidencji prac B+R przez Pracowników w wymiarze godzinowym możliwe jest określenie jaka część wynagrodzenia Pracowników realizujących prace B+R odpowiada ilości godzin poświęconej na projekt w danym miesiącu w proporcji do całościowej ilości godzin pracy w danym miesiącu danego Pracownika. Poprawność i zgodność z prawdą danych zawartych w ewidencji czasu pracy zapewnia zaimplementowana ścieżka autoryzacji ewidencji czasu pracy przez managera projektu.

W praktyce mogą zdarzyć się sytuacje, w której Pracownicy zajmowali się w ramach godzin pracy czynnościami niebędącymi realizacją prac B+R. W szczególności, mogą oni wykonywać prace na rzecz innych działów lub podejmować czynności niestanowiące prac badawczo-rozwojowych, niemniej jednak dzięki obowiązującej w Spółce metodyce ewidencjonowania czasu pracy przez Pracowników oraz dedykowanemu dla tego celu oprogramowaniu możliwe jest określenie jaka część wynagrodzenia Pracowników w danym miesiącu odnosi się do realizacji prac o charakterze B+R (w poszczególnych miesiącach).

Do kosztów kwalifikowanych w ramach ulgi B+R Spółka zalicza/zamierza zaliczać wynagrodzenie pracowników wyłącznie w części, w jakiej pracownicy Ci zajmują się realizacją prac badawczo-rozwojowych (bez części w której zajmują się wdrażaniem produktów i usług).

Stosownie do art. 9 ust. 1b ustawy o CIT, podatnicy prowadzący działalność badawczo-rozwojową, którzy zamierzają skorzystać z odliczenia, o którym mowa w art. 18d, są obowiązani w ewidencji rachunkowej wyodrębnić koszty działalności badawczo-rozwojowej.

Przepisy podatkowe nie precyzują w jaki sposób wyodrębnienie to powinno mieć miejsce. Z uwagi na brak szczegółowych regulacji stanowiących o formie wyodrębnienia kosztów działalności B+R, konieczne staje się spełnienie wymogu prowadzenia ewidencji w sposób pozwalający precyzyjne określenie wysokości "kosztów kwalifikowanych" oraz okresu (roku podatkowego), z którym koszty te są związane - tak aby móc precyzyjnie ustalić wielkość przysługującej ulgi.

Spółka prowadzi w swojej ewidencji rachunkowej szczegółowe zestawienie kosztów wynagrodzeń oraz kosztów składek na ubezpieczenie społeczne poniesionych jako płatnik za Pracowników. Z ewidencji rachunkowej prowadzonej w systemie teleinformatycznym ERP Spółka generuje zestawienie (raport) w formie pliku xls. zawierający m.in. szczegółowe dane dotyczące kosztów wynagrodzeń poszczególnych Pracowników wraz należnymi składkami, co w połączeniu z wyżej opisaną ewidencją czasu pracy pozwalana na precyzyjne określenie i wyodrębnienie tej części kosztów wynagrodzeń oraz składek na ubezpieczenie społeczne pracowników, która może zostać uznana za koszt kwalifikowany.

W ocenie Spółki, taki sposób wyodrębnienia w ewidencji księgowej tzw. kosztów kwalifikowanych należy uznać za wystarczający dla możliwości skorzystania z ulgi. Takie stanowisko znajduje aprobatę w interpretacjach indywidualnych wydawanych przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej (przykładowo interpretacja z 10 kwietnia 2018 r. sygn. 0114-KDIP2-1.4010.27.2018.2).

Aby Spółka mogła odliczyć od postawy opodatkowania koszty kwalifikowane, muszą one zostać zaliczone przez nią do kosztów uzyskania przychodu. Spółka spełnia ten wymóg - wydatki poniesione na wynagrodzenia Pracowników zostają zaliczone do kosztów uzyskania przychodów zgodnie z przepisami ustawy o CIT, tj. art. 15 ust. 4g, ust. 4h, oraz 16 ust. 1 pkt 57, 57a ustawy o CIT.

Ponadto, aby uznać ww. wydatki jako koszt kwalifikowany nie mogą one zostać zwrócone Spółce w jakiekolwiek formie i nie mogą być przedmiotem uprzedniego odliczenia od podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych.

Ten warunek również został spełniony w przypadku Spółki - koszty wynagrodzeń i składek na ubezpieczenie społeczne Pracowników nie zostały i nie będą jej zwracane w jakiejkolwiek formie (poprzez np. dotacje, refundacje czy refakturowanie). Spółka sama ponosi koszty prac B+R i bierze na siebie ryzyko biznesowe związane z komercjalizacją wyników tych prac. Tym samym, Spółka nie otrzymuje zwrotu kosztów prac B+R w jakiejkolwiek formie.

Zgodnie z art. 18e ustawy o CIT, podatnicy korzystający z odliczenia, o którym mowa w art. 18d, oraz podatnicy, którym przysługuje kwota określona w art. 18da, są obowiązani wykazać w zeznaniu poniesione koszty kwalifikowane podlegające odliczeniu lub stanowiące podstawę do wyliczenia przysługującej podatnikowi kwoty. Spółka w rozliczeniu rocznym oraz załączniku do CIT-8 wykaże ww. koszty kwalifikowane związane z wynagrodzeniem Pracowników.

Reasumując, mając na względzie wypełnienie wszystkich przewidzianych w ustawie warunków niezbędnych do skorzystania z ulgi badawczo rozwojowej, w szczególności faktu prowadzenia przez Spółkę działalności badawczo-rozwojowej, o której mowa w art. 4a pkt 26 ustawy CIT, Wnioskodawca stoi na stanowisku że ma prawo do odliczenia od podstawy opodatkowania w zeznaniu rocznym za rok podatkowy wartość kosztów kwalifikowanych w postaci poniesionych kosztów wynagrodzeń Pracowników oraz składek na ubezpieczenie społeczne w takiej części, w jakiej czas przeznaczony na realizację prac B+R pozostaje w ogólnym czasie pracy (w poszczególnych miesiącach) Pracowników, w wysokości nieprzekraczającej kwoty dochodu uzyskanego przez Wnioskodawcę.

Ad.2.

Zgodnie z art. 18d ust. 1 ustawy o CIT, podatnik uzyskujący przychody inne niż przychody z zysków kapitałowych odlicza od podstawy opodatkowania, koszty uzyskania przychodów poniesione na działalność B+R. Kwota odliczenia nie może w roku podatkowym przekraczać kwoty dochodu uzyskanego przez podatnika z przychodów innych niż przychody z zysków kapitałowych.

Zgodnie z art. 18d ust. 2 za koszty kwalifikowane uznaje się m.in.:

- poniesione w danym miesiącu należności z tytułów, o których mowa w art. 12 ust. 1 ustawy PIT, oraz sfinansowane przez płatnika składki z tytułu tych należności określone w ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych, w takiej części, w jakiej czas przeznaczony na realizację działalności badawczo-rozwojowej pozostaje w ogólnym czasie pracy pracownika w danym miesiącu;

- nabycie materiałów i surowców bezpośrednio związanych z prowadzoną działalnością B+R;

- koszty uzyskania i utrzymania patentu, prawa ochronnego na wzór użytkowy, prawa z rejestracji wzoru przemysłowego, poniesione na:

- przygotowanie dokumentacji zgłoszeniowej i dokonanie zgłoszenia do Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej lub odpowiedniego zagranicznego organu, łącznie z kosztami wymaganych tłumaczeń na język obcy,

- prowadzenie postępowania przez Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej lub odpowiedni zagraniczny organ, poniesione od momentu zgłoszenia do tych organów, w szczególności opłaty urzędowe i koszty zastępstwa prawnego i procesowego,

- odparcie zarzutów niespełnienia warunków wymaganych do uzyskania patentu, prawa ochronnego na wzór użytkowy lub prawa z rejestracji wzoru przemysłowego zarówno w postępowaniu zgłoszeniowym, jak i po jego zakończeniu, w szczególności koszty zastępstwa prawnego i procesowego, zarówno w Urzędzie Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej, jak i w odpowiednim zagranicznym organie,

- opłaty okresowe, opłaty za odnowienie, tłumaczenia oraz dokonywanie innych czynności koniecznych dla nadania lub utrzymania ważności patentu, prawa ochronnego na wzór użytkowy oraz prawa z rejestracji wzoru przemysłowego, w szczególności koszty walidacji patentu europejskiego.

Ponadto, zgodnie z art. 18d ust. 2, 2a oraz 3 za koszty kwalifikowane uznaje się:

- poniesione w danym miesiącu należności z tytułów, o których mowa w art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, oraz sfinansowane przez płatnika składki z tytułu tych należności określone w ustawie z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, w takiej części, w jakiej czas przeznaczony na realizację działalności badawczo-rozwojowej pozostaje w ogólnym czasie pracy pracownika w danym miesiącu;

- poniesione w danym miesiącu należności z tytułów, o których mowa w art. 13 pkt 8 lit. a ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, oraz sfinansowane przez płatnika składki z tytułu tych należności określone w ustawie z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, w takiej części, w jakiej czas przeznaczony na wykonanie usługi w zakresie działalności badawczo-rozwojowej pozostaje w całości czasu przeznaczonego na wykonanie usługi na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło w danym miesiącu;

- nabycie materiałów i surowców bezpośrednio związanych z prowadzoną działalnością badawczo-rozwojową;

- nabycie niebędącego środkami trwałymi sprzętu specjalistycznego wykorzystywanego bezpośrednio w prowadzonej działalności badawczo-rozwojowej, w szczególności naczyń i przyborów laboratoryjnych oraz urządzeń pomiarowych;

- ekspertyzy, opinie, usługi doradcze i usługi równorzędne, świadczone lub wykonywane na podstawie umowy przez podmiot, o którym mowa w art. 7 ust. 1 pkt 1, 2 i 4-8 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, a także nabycie od takiego podmiotu wyników prowadzonych przez niego badań naukowych, na potrzeby działalności badawczo-rozwojowej;

- odpłatne korzystanie z aparatury naukowo-badawczej wykorzystywanej wyłącznie w prowadzonej działalności badawczo-rozwojowej, jeżeli to korzystanie nie wynika z umowy zawartej z podmiotem powiązanym z podatnikiem w rozumieniu art. 11a ust. 1 pkt 4;

- nabycie usługi wykorzystania aparatury naukowo-badawczej wyłącznie na potrzeby prowadzonej działalności badawczo-rozwojowej, jeżeli zakup usługi nie wynika z umowy zawartej z podmiotem powiązanym z podatnikiem w rozumieniu art. 11a ust. 1 pkt 4;

- koszty uzyskania i utrzymania patentu, prawa ochronnego na wzór użytkowy, prawa z rejestracji wzoru przemysłowego, poniesione na:

- przygotowanie dokumentacji zgłoszeniowej i dokonanie zgłoszenia do Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej lub odpowiedniego zagranicznego organu, łącznie z kosztami wymaganych tłumaczeń na język obcy,

- prowadzenie postępowania przez Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej lub odpowiedni zagraniczny organ, poniesione od momentu zgłoszenia do tych organów, w szczególności opłaty urzędowe i koszty zastępstwa prawnego i procesowego,

- odparcie zarzutów niespełnienia warunków wymaganych do uzyskania patentu, prawa ochronnego na wzór użytkowy lub prawa z rejestracji wzoru przemysłowego zarówno w postępowaniu zgłoszeniowym, jak i po jego zakończeniu, w szczególności koszty zastępstwa prawnego i procesowego, zarówno w Urzędzie Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej, jak i w odpowiednim zagranicznym organie,

- opłaty okresowe, opłaty za odnowienie, tłumaczenia oraz dokonywanie innych czynności koniecznych dla nadania lub utrzymania ważności patentu, prawa ochronnego na wzór użytkowy oraz prawa z rejestracji wzoru przemysłowego, w szczególności koszty walidacji patentu europejskiego.

- w przypadku wartości niematerialnych i prawnych w postaci kosztów prac rozwojowych, o których mowa w art. 16b ust. 2 pkt 3, za koszty kwalifikowane uznaje się dokonywane od tej wartości niematerialnej i prawnej odpisy amortyzacyjne w proporcji, w jakiej w jej wartości początkowej pozostają koszty wymienione w ust. 2 pkt 1-4a lub ust. 3a pkt 2.

- dokonywane w danym roku podatkowym, zaliczane do kosztów uzyskania przychodów, odpisy amortyzacyjne od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych wykorzystywanych w prowadzonej działalności badawczo-rozwojowej, z wyłączeniem samochodów osobowych oraz budowli, budynków i lokali będących odrębną własnością.

W myśl, art. 18d ust. 5 ustawy o CIT, ustawodawca wskazał, że koszty kwalifikowane podlegają odliczeniu, jeżeli nie zostały podatnikowi zwrócone w jakiejkolwiek formie lub nie zostały odliczone od podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym.

Zgodnie z art. 18d ust. 8 ustawy CIT, odliczenia dokonuje się w zeznaniu za rok podatkowy, w którym poniesiono koszty kwalifikowane. W przypadku gdy podatnik poniósł za rok podatkowy stratę albo wielkość dochodu podatnika jest niższa od kwoty przysługujących mu odliczeń, odliczenia - odpowiednio w całej kwocie lub w pozostałej części dokonuje się w zeznaniach za kolejno następujące po sobie sześć lat podatkowych następujących bezpośrednio po roku, w którym podatnik skorzystał lub miał prawo skorzystać z odliczenia.

W myśl art. 18d ust. 7 pkt 3 ustawy CIT, podatnicy są uprawnieni do odliczenia 100% kwoty kosztów uzyskania przychodów stanowiących wydatki poniesione na działalność rozwojową. Z kolei, art. 9 ust. 1b ustawy CIT wskazuje na konieczność wyodrębnienia w ewidencji rachunkowej kosztów działalności B+R - co też w zakresie prowadzonego projektu Spółka czyni.

W rezultacie, podatnikowi podatku CIT przysługuje prawo odliczenia w zeznaniu podatkowym kosztów kwalifikowanych poniesionych w danym roku podatkowym pod warunkiem, że:

a)

poniósł koszty na działalność B+R w rozumieniu art. 4a pkt 26 w zw. z art. 18d ust. 1 ustawy CIT,

b)

koszty działalności B+R stanowiły dla niego KUP w rozumieniu ustawy CIT,

c)

koszty działalności B+R mieszczą się w katalogu kosztów kwalifikowanych określonym przepisami art. 18d ust. 2-3 ustawy CIT,

d)

w ewidencji, o której mowa w art. 9 ust. 1b ustawy CIT, wyodrębnił koszty działalności badawczo-rozwojowej,

e)

wykazał w zeznaniu podatkowym koszty kwalifikowane podlegające odliczeniu,

f)

kwota odliczonych kosztów kwalifikowanych nie przekroczyła limitów określonych w ustawie o CIT,

g)

koszty kwalifikowane nie zostały mu zwrócone w jakiekolwiek formie.

Zdaniem Wnioskodawcy, Spółka spełnia wszystkie powyższe warunki.

Mając powyższe na uwadze, Wnioskodawca stoi na stanowisku, iż wskazane w stanie faktycznym/zdarzeniu przyszłym wydatki związane z realizacją stworzenia Nowego Procesu, poniesione przez Spółkę, stanowią koszty kwalifikowane w rozumieniu art. 18d ust. 1 ustawy CIT.

Zgodnie z art. 18d ust. 2 pkt 2 ustawy o CIT, za koszty kwalifikowane uznaje się nabycie materiałów i surowców bezpośrednio związanych z prowadzoną działalnością B+R.

Tym samym, przepis pozwala na zaliczenie do kosztów kwalifikowanych do ulgi B+R kosztów poniesionych na nabycie materiałów i surowców. Warunkiem jest, jednak ich bezpośrednie związanie z prowadzoną działalnością B+R.

W związku z powyższym, zdaniem Wnioskodawcy, Spółka będzie uprawniona do uznania materiałów i surowców bezpośrednio wykorzystanych w ramach prowadzonych prac zarówno w procesie tworzenia prototypów produktów / usług, jak i procesie udoskonalania produktów / usług za koszty kwalifikowane prac badawczo-rozwojowych zgodnie z art. 18d ust. 2 pkt 2 ustawy CIT.

Stanowisko Wnioskodawcy potwierdzają liczne interpretację podatkowe m.in.

1) Interpretacja indywidualna Dyrektora KIS z 15 stycznia 2018 r. znak 0111-KDIB1-3.4010.397.2017.2.IZ,

2) Interpretacja indywidualna Dyrektora KIS z 15 stycznia 2018 r. znak 0111-KDIB1-3.4010.397.2017.2.IZ,

3) Interpretacja indywidualna Dyrektora KIS z 14 grudnia 2017 r. znak: 0115-KDIT2-3.4010.347.2017.2.PS,

4) Interpretacja indywidualna Dyrektora KIS z 23 marca 2017 r. znak: 0461-ITPB3-4510.687.2016-2.PS.

Zgodnie art. 18d ust. 3 ustawy o CIT, za koszty kwalifikowane uznaje się także dokonywane w danym roku podatkowym, zaliczane do KUP, odpisy amortyzacyjne od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych wykorzystywanych w prowadzonej działalności badawczo-rozwojowej, z wyłączeniem samochodów osobowych oraz budowli, budynków i lokali będących odrębną własnością.

Na gruncie powyższego przepisu można wskazać na przesłanki, jakie muszą zostać spełnione, aby odpisy amortyzacyjne od środków trwałych/WNiP stanowiły koszty kwalifikowane. I tak, odpisy amortyzacyjne mogą zostać odliczone od postawy opodatkowania w ramach ulgi B+R pod warunkiem, że:

a)

zostały zaliczone do KUP oraz zostały dokonane w danym roku podatkowym,

b)

nie dotyczą środków trwałych/WNiP wprost wyłączonych z zakresu ulgi, tj. samochodów osobowych oraz budowli, budynków i lokali będących odrębną własnością, oraz

c)

środek trwały/WNiP, którego dotyczy odpis, wykorzystywany jest w prowadzonej działalności rozwojowej.

Oznacza to, że kosztem kwalifikowanym może być, jedynie taki odpis amortyzacyjny, który spełnia definicję KUP, określoną w art. 15 ust. 1 ustawy CIT.

Ponadto, specyfika odpisów amortyzacyjnych powoduje obowiązek uwzględniania także postanowień art. 15 ust. 6 ustawy o CIT. Zgodnie z powołanym przepisem, KUP są odpisy z tytułu zużycia środków trwałych oraz WNiP (odpisy amortyzacyjne) dokonywane wyłącznie zgodnie z przepisami art. 16a-16m, z uwzględnieniem art. 16 ustawy CIT.

Oznacza to, że odpisy amortyzacyjne kwalifikujące się do odliczenia w ramach ulgi B+R powinny dotyczyć tych aktywów, które spełniają definicję środków trwałych albo wartości niematerialnych i prawnych. Ponadto, aktywa nie mogą zostać wymienione w negatywnym katalogu środków trwałych/WNiP niepodlegających amortyzacji, ujętym w art. 16c ustawy CIT.

Jak wskazano w stanie faktycznym, Spółka do działalności B+R wykorzystywać a także wytwarzać może środki trwałe oraz WNiP, od których odpisy amortyzacyjne zaliczać będzie do KUP.

W związku z powyższym, zdaniem Wnioskodawcy, Spółka będzie uprawniona do uznania odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych i WNiP wykorzystywanych bezpośrednio w prowadzonej działalności B+R, w przypadku, gdy nie będą one samochodami osobowymi oraz budowlami, budynkami i lokalami będącymi odrębną własnością, za koszty kwalifikowane zgodnie z art. 18d ust. 3 ustawy CIT.

Reasumując, pozostałe opisane we wniosku koszty, tj.: (koszty materiałów dodatków i surowca LDPE oraz gazu wykorzystanych do przeprowadzenia testów i prób, mierniki, wybrane linie produkcji pianki PE oraz urządzeń konfekcyjnych (cięcie, zgrzew), ujętych w ewidencji ŚT Spółki) ponoszone w ramach realizacji prac związanych w wytworzeniem Nowego Procesu, stanowią dla Wnioskodawcy koszty kwalifikowane w rozumieniu art. 18e ust. 2 i 3 ustawy o CIT odpowiednio poprzez zaliczenie ich do kosztów uzyskania przychodów oraz zaliczenie do kosztów uzyskania przychodów odpisów amortyzacyjnych.

Ocena stanowiska

Stanowisko, które przedstawili Państwo we wniosku jest prawidłowe.

Odstępuję od uzasadnienia tej oceny.

Dodatkowe informacje

Zastrzec należy, że przedmiotem dokonanej w niniejszej interpretacji oceny Państwa stanowiska była wyłącznie możliwość zaliczenia do kosztów kwalifikowanych wydatków opisanych w treści stanu faktycznego i doprecyzowanych w uzupełnieniu wniosku. W konsekwencji nie dokonano oceny tej części stanowiska, która wykracza poza (1) treść sformułowanych przez Państwa pytań oraz (2) przedmiot Państwa intencji doprecyzowanych w wyniku uzupełnienia wniosku, a w szczególności:

- potwierdzenia prowadzenia działalności badawczo-rozwojowej, o której mowa w art. 4a pkt 26 ustawy (informacja ta została przedstawiona jako okoliczność faktyczna i zgodnie z uzupełnieniem wniosku kwestia ta nie była przedmiotem Państwa wątpliwości);

- potwierdzenia sposobu wyodrębnienia w ewidencji księgowej tzw. kosztów kwalifikowanych (informacja ta została przedstawiona jako okoliczność faktyczna i nie była przedmiotem Państwa wątpliwości);

- prawidłowości limitowania kosztów kwalifikowanych, o której mowa w art. 18d ust. 7 ustawy (nie wyartykułowali Państwo takiego zagadnienia i nie wskazali Państwo ww. przepisu jako regulacji mającej podlegać interpretacji).

Jednocześnie - w odniesieniu do powołanych przez Państwa interpretacji indywidualnych - stwierdzić należy, że dotyczą one tylko konkretnych, indywidualnych spraw podatników, w określonych stanach faktycznych czy zdarzeniach przyszłych i w tych sprawach rozstrzygnięcia w nich zawarte są wiążące. Natomiast organy podatkowe, pomimo że w ocenie indywidualnych spraw podatników posiłkują się wydanymi rozstrzygnięciami innych organów podatkowych, to nie mają możliwości zastosowania ich wprost, z tego powodu, że nie stanowią materialnego prawa podatkowego.

Informacja o zakresie rozstrzygnięcia

Interpetacja dotyczy stanu faktycznego, które Państwo przedstawili i stanu prawnego, który obowiązuje w dniu zaistnienia zdarzenia.

Jednocześnie organ zauważa, że procedura wydawania indywidualnych interpretacji przepisów prawa podatkowego nie podlega regułom przewidzianym dla postępowania podatkowego, czy kontrolnego. Organ wydający interpretacje opiera się wyłącznie na opisie stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego przedstawionego we wniosku - nie prowadzi postępowania dowodowego. Przedmiotem interpretacji wydanej na podstawie art. 14b ustawy - Ordynacja podatkowa jest sam przepis prawa. Jeżeli zatem przedstawione we wniosku zdarzenie przyszłe będzie różniło się od występującego w rzeczywistości, wówczas wydana interpretacja nie będzie chroniła Wnioskodawcy w zakresie rzeczywiście zaistniałego zdarzenia przyszłego.

Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, gdy rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym podanym przez Państwo w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swą aktualność.

POUCZENIE o funkcji ochronnej interpretacji

- Funkcję ochronną interpretacji indywidualnych określają przepisy art. 14k-14nb ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2021 r. poz. 1540 z późn. zm.). Interpretacja będzie mogła pełnić funkcję ochronną, jeśli: Państwa sytuacja będzie zgodna (tożsama) z opisem stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego i zastosują się Państwo do interpretacji.

- Zgodnie z art. 14na § 1 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n Ordynacji podatkowej nie stosuje się, jeśli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej jest elementem czynności, które są przedmiotem decyzji wydanej:

1)

z zastosowaniem art. 119a;

2)

w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług;

3)

z zastosowaniem środków ograniczających umowne korzyści.

Zgodnie z art. 14na § 2 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli korzyść podatkowa, stwierdzona w decyzjach wymienionych w § 1, jest skutkiem zastosowania się do utrwalonej praktyki interpretacyjnej, interpretacji ogólnej lub objaśnień podatkowych.

POUCZENIE o prawie do wniesienia skargi na interpretację

Mają Państwo prawo do zaskarżenia tej interpretacji indywidualnej do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Zasady zaskarżania interpretacji indywidualnych reguluje ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2022 r. poz. 329 z późn. zm.; dalej jako "p.p.s.a.").

Skargę do Sądu wnosi się za pośrednictwem Dyrektora KIS (art. 54 § 1 p.p.s.a.). Skargę należy wnieść w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia interpretacji indywidualnej (art. 53 § 1 p.p.s.a.):

- w formie papierowej, w dwóch egzemplarzach (oryginał i odpis) na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała (art. 47 § 1 p.p.s.a.), albo

- w formie dokumentu elektronicznego, w jednym egzemplarzu (bez odpisu), na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Krajowej Informacji Skarbowej na platformie ePUAP: /KIS/SkrytkaESP (art. 47 § 3 i art. 54 § 1a p.p.s.a.).

Skarga na interpretację indywidualną może opierać się wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną (art. 57a p.p.s.a.).

Podstawa prawna dla wydania interpretacji

Podstawą prawną dla wydania tej interpretacji jest art. 13 § 2a oraz art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2021 r. poz. 1540 z późn. zm.).

Podstawą prawną dla odstąpienia od uzasadnienia interpretacji jest art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl