0111-KDIB1-3.4010.230.2022.2.AN - Zastosowanie preferencyjnego opodatkowania dochodów generowanych przez prawa własności intelektualnej (tzw. IP Box)

Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo z dnia 11 lipca 2022 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej 0111-KDIB1-3.4010.230.2022.2.AN Zastosowanie preferencyjnego opodatkowania dochodów generowanych przez prawa własności intelektualnej (tzw. IP Box)

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA - stanowisko prawidłowe

Szanowni Państwo,

stwierdzam, że Państwa stanowisko w sprawie oceny skutków podatkowych opisanego stanu faktycznego/zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zakres wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej

1 kwietnia 2022 r. wpłynął Państwa wniosek z 28 marca 2022 r., o wydanie interpretacji indywidualnej w zakresie ulgi badawczo-rozwojowej oraz preferencyjnego opodatkowania dochodów generowanych przez prawa własności intelektualnej (tzw. IP Box).

Uzupełnili go Państwo - w odpowiedzi na wezwanie - pismem z 7 lipca 2022 r. (data wpływu do tut. Organu tego samego dnia).

Treść wniosku jest następująca:

Opis stanu faktycznego/zdarzenia przyszłego

Wnioskodawca jest spółką prawa handlowego, która zajmuje się tworzeniem programów komputerowych będących aplikacjami internetowymi udostępnianymi klientom następnie za pośrednictwem Apple Store. Spółka zatrudnia na stałe 6 osób, w tym 2 programistów, 1 projektanta i 1 specjalistę do spraw mediów społecznościowych. Spółka współpracuje również z programistami zewnętrznymi, którzy wystawiają Spółce faktury za wykonane usługi związane z tworzeniem aplikacji.

Proces tworzenia programów komputerowych w całości ma miejsce w ramach działalności Spółki. Pracownicy Spółki wymyślają jaka aplikacja mogłaby być przydatna i wzbudzić zainteresowanie klientów, i po zatwierdzeniu pomysłu przez zarząd pracownicy i współpracownicy tworzą aplikację "od zera". Spółka nie zakupuje aplikacji od podmiotów trzecich. Spółka realizuje projekty informatyczne począwszy od etapu analizy potrzeb klienta, planowanie, projektowanie, implementację i testy. Dotychczas przykładowo Spółka stworzyła aplikację do mierzenia ciśnienia, aplikację do pomiaru temperatury ciała, aplikację działająca jak pilot do urządzeń elektronicznych. Tworząc aplikację za każdym razem programiści tworzą własne kody źródłowe i schematy aplikacji, które mają charakter unikalny dla danej aplikacji. Każda kolejna nowa aplikacji jest tworzona od początku. Praca programistów nie ma charakteru powtarzalnego czy rutynowego. Tworzenie aplikacji zarówno przez pracowników Spółki jak i współpracujące podmioty trzecie oznacza opracowanie kodu oprogramowania, algorytmu i systemu interakcji elementów oprogramowania, programowanie i tworzenie witryn, aplikacji mobilnych, portali online i offline, platform, baz danych, elementów interfejsu, w tym logotypów, banerów, elementów stylistycznych i kolorystycznych oraz wszelkich elementów oprogramowania i rozwiązań mających na celu zaspokojenie potrzeb danego projektu. Raz stworzone aplikacje są później modyfikowane, uaktualniane, dostosowywane, wprowadzane są do nich nowe funkcjonalności. Po stworzeniu aplikacji i jej przetestowaniu Spółka sprzedaje aplikację poprzez umieszczenie jej w Apple Store. Użytkownicy końcowi kupują aplikację poprzez pobranie jej na własne urządzenie mobilne płacąc kartą kredytową. Spółkę z Apple łączy umowa adhezyjna jaką Apple zawiera z każdym podmiotem, który dostarcza produkty do Apple Store. Umowa ta nie jest negocjowalna i jest zawierana poprzez jej akceptację przez Spółkę. Umowa z Apple nie zawiera zapisów dotyczących prawa własności intelektualnej do aplikacji. Spółka nie ma ani kontaktu z odbiorcami końcowymi kupującymi aplikacje Spółki ani nie zna ich tożsamości. Rozliczenie sprzedaży w danym okresie dokonywane jest przez Apple Store, który przysyła Spółce miesięczne rozliczenie przychodów za dany okres pomniejszonych o pobraną prowizję Apple Store.

W ramach sprzedaży aplikacji Spółka nie zawiera umowy z użytkownikami końcowymi, w szczególności nie zawiera umów licencyjnych. Domyślna umowa, zawierana poprzez zakup aplikacji przez końcowego użytkownika jest umową o korzystanie z programu z obowiązkiem opłaty abonamentu.

W związku z tworzeniem aplikacji i następnie ich sprzedażą Spółka ponosi następujące koszty:

- koszty wynagrodzenia;

- koszty usług zewnętrznych programistów;

- koszty zakupu sprzętu komputerowego;

- koszty zakupu oprogramowania używanego do tworzenia aplikacji;

- koszy wynajmu biura;

- koszy prowizji dla Apple;

- koszty reklamy w mediach społecznościowych;

- koszt rocznej opłaty za członkostwo w programie Apple Storę;

- koszty wynajmu wynajem serwerów, trackerów, programów do analityki i statystyk aplikacji;

- koszty wynagrodzeń testerów i testów;

- koszty księgowości, doradztwa prawnego i podatkowego.

Przychody jakie generuje Spółka to przychody ze sprzedaży aplikacji poprzez Apple Store. Aplikacje sprzedawane są w formie abonamentu. Dla aplikacji dostępne są 3 rodzaje abonamentów: tygodniowy, miesięczny i roczny. Pierwsze 3 dni używania aplikacji są bezpłatne, następnie następuje naliczenie opłaty zgodnie z wybranym przez klienta abonamentem. Klienci płacą opłaty za korzystanie z aplikacji. Opłaty te są rozliczane przez Apple Store, który przesyła Spółce miesięczne raporty i płatności.

Spółka nie prowadzi innej działalności niż opisana powyżej. Tym samym, całość ksiąg rachunkowych Spółki obejmuje koszy i przychody związane z komercjalizacją własności intelektualnej.

Tytułem uzupełnienia, pismem z 7 lipca 2022 r., w ramach odpowiedzi na zadane w wezwaniu pytania wskazaliście Państwo, że:

- działalność Podatnika polegająca na tworzeniu/rozwijaniu/ulepszaniu

oprogramowania komputerowego jest działalnością prowadzoną w sposób twórczy i systematyczny, w celu zwiększenia zasobów wiedzy oraz wykorzystania zasobów wiedzy do tworzenia nowych zastosowań;

- działalność Podatnika obejmuje nabywanie, łączenie, kształtowanie i wykorzystywanie dostępnej aktualnie wiedzy i umiejętności, w tym w zakresie narzędzi informatycznych lub oprogramowania, do planowania produkcji oraz projektowania i tworzenia zmienionych, ulepszonych lub nowych produktów, procesów lub usług. Ewentualne działania Spółki obejmujące rutynowe i okresowe zmiany wprowadzane do produktów nie stanowią głównego przedmiotu działalności Spółki i mają charakter poboczny;

- w wyniku prac zmierzających do stworzenia/rozwijania/ulepszenia oprogramowania dochodzi do wytworzenia autorskiego prawa do programu komputerowego podlegającego ochronie prawnej z art. 74 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1062 z późn. zm.);

- w chwili obecnej tzn. od czasu rozpoczęcia działalności do daty niniejszego pisma Spółka nie prowadzi odrębnej ewidencji zgodnie z art. 24e ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Spółka jednakże rozpocznie prowadzenie ewidencji zgodnie z art. 24e ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, gdy rozpocznie opodatkowanie dochodów z kwalifikowanych praw własności intelektualnej preferencyjną stawką podatkową.

Pytania

1. Czy podejmowana przez Wnioskodawcę działalność polegająca na tworzeniu programów komputerowych stanowi działalność badawczo-rozwojową w rozumieniu art. 4a pkt 26 ustawy o CIT?

2. Czy podejmowana przez Wnioskodawcę działalność polegająca na sprzedaży wytworzonego oprogramowania komputerowego stanowi komercjalizowanie własności intelektualnej tj. uzyskiwanie dochodu z kwalifikowanych praw własności intelektualnej w rozumieniu art. 4a pkt 26, art. 24d i art. 24e Ustawy o CIT? (ostatecznie sformułowane w uzupełnieniu wniosku)

3. Czy w świetle przedstawionego stanu faktycznego (winno być: oraz zdarzenia przyszłego), Wnioskodawca jest uprawniony do zastosowania 5% stawki podatku CIT zgodnie z regułami wynikającymi z art. 24d ust. 1 Ustawy CIT, w stosunku do całości uzyskiwanego dochodu?

4. Czy biorąc pod uwagę, że Wnioskodawca nie prowadzi innej działalności niż działalność polegająca na komercjalizacji własności intelektualnej Spółka jest zobowiązana do prowadzenia ewidencji, o której mowa w art. 24e Ustawy o CIT?

Państwa stanowisko w sprawie

Ad. 1

Artykuł 4a pkt 26 ustawy o CIT, normuje działalność badawczo-rozwojową jako: działalność twórczą obejmującą badania naukowe lub prace rozwojowe, podejmowaną w sposób systematyczny w celu zwiększenia zasobów wiedzy oraz wykorzystania zasobów wiedzy do tworzenia nowych zastosowań. Badaniami naukowymi są więc:

a)

badania podstawowe w rozumieniu art. 4 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce - rozumiane jako prace empiryczne lub teoretyczne mające przede wszystkim na celu zdobywanie nowej wiedzy o podstawach zjawisk i obserwowalnych faktów bez nastawienia na bezpośrednie zastosowanie komercyjne;

b)

badania aplikacyjne w rozumieniu art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce - rozumiane jako prace mające na celu zdobycie nowej wiedzy oraz umiejętności, nastawione na opracowywanie nowych produktów, procesów lub usług lub wprowadzanie do nich znaczących ulepszeń.

Zgodnie z art. 4a pkt 26 ustawy o CIT, pojęcie prace rozwojowe - oznacza prace rozwojowe w rozumieniu art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, czyli działalność obejmująca nabywanie, łączenie, kształtowanie i wykorzystywanie dostępnej aktualnie wiedzy i umiejętności, w tym w zakresie narzędzi informatycznych lub oprogramowania, do planowania produkcji oraz projektowania i tworzenia zmienionych, ulepszonych lub nowych produktów, procesów lub usług, z wyłączeniem działalności obejmującej rutynowe i okresowe zmiany wprowadzane do nich, nawet jeżeli takie zmiany mają charakter ulepszeń.

Biorąc pod uwagę powyższe przepisy, niezbędne jest wyodrębnienie pewnych cech dotyczących możliwości zakwalifikowania przedmiotowego oprogramowania tworzonego przez Wnioskodawcę jako prac badawczo-rozwojowych.

Odnosząc się do interpretacji indywidualnej o sygnaturze 0114-KDIP3-1.4011.318.2019.3.MG i stanowiska wnioskodawcy, które zostało w niej przedstawione i zaaprobowane przez Organ podatkowy, działalność badawczo-rozwojowa powinna:

- obejmować badania naukowe lub prace rozwojowe,

- mieć twórczy charakter,

- być podejmowana w sposób systematyczny oraz

- być podejmowana w celu zwiększenia zasobów wiedzy oraz wykorzystania zasobów wiedzy do tworzenia nowych zastosowań.

Oprócz tego, w Objaśnieniu podatkowym z dnia 15 lipca 2019 r. dotyczącym preferencyjnego opodatkowania dochodów wytwarzanych przez prawa własności intelektualnej - IP BOX w definiowaniu działalności B+R następuje odniesienie do kryteriów z tzw. Podręcznika Frascati (OECD 2018). Według podręcznika działalność badawczo-rozwojowa musi być: nowatorska, twórcza, nieprzewidywalna, metodyczna, możliwa do przeniesienia lub odtworzenia. Działalność podejmowana przez Wnioskodawcę polega na tworzeniu nowego programu komputerowego (aplikacji) w odpowiedzi na zapotrzebowanie klientów i rynku. Działania te stanowią prace rozwojowe w rozumieniu przedmiotowych ustaw. Polegają one bowiem na wykorzystaniu nowej i istniejącej wiedzy, tj. wiedzy i narzędzi programistycznych, języków programowania, znanych algorytmów, do zaprojektowania nowych i ulepszonych rozwiązań.

Zdaniem Wnioskodawcy, biorąc pod uwagę przedstawiony stan faktyczny jak i kryteria niezbędne do uznania działalności za działalność badawczo-rozwojową, jego działalność spełnia cechy takowej, ponieważ:

- jest nowatorska i twórcza - Wnioskodawca tworzy oprogramowanie w zależności od potrzeb klientów i rynku; oprogramowanie jest nowatorskie i w całości stworzone przez Wnioskodawcę;

- jest możliwa do przeniesienia lub odtworzenia - celem Wnioskodawcy, w ramach wykonywanej przez Spółkę działalności jest udzielenie licencji na korzystanie z autorskich praw majątkowych do stworzonej aplikacji co nierozerwalnie wiąże się z koniecznością jej odtworzenia;

- jest podejmowana w sposób systematyczny - Wnioskodawca tworzy oprogramowanie komputerowe w ramach prowadzonej działalności gospodarczej w sposób ciągły i systematyczny;

- jest podejmowana są w celu zwiększania zasobów wiedzy oraz wykorzystania zasobów wiedzy do tworzenia nowych zastosowań.

Biorąc powyższe pod uwagę można stwierdzić, zdaniem Wnioskodawcy, że tworzenie przez Niego programów komputerowych spełnia kryteria działalności badawczo-rozwojowej.

Ad. 2

Zdaniem Wnioskodawcy, prowadzona przez Niego działalność gospodarcza spełnia definicję komercjalizacji własności intelektualnej w rozumieniu ustawy CIT.

Zgodnie z brzmieniem art. 24d, kwalifikowanymi prawami własności intelektualnej są:

1)

patent,

2)

prawo ochronne na wzór użytkowy,

3)

prawo z rejestracji wzoru przemysłowego,

4)

prawo z rejestracji topografii układu scalonego,

5)

dodatkowe prawo ochronne dla patentu na produkt leczniczy lub produkt ochrony roślin,

6)

prawo z rejestracji produktu leczniczego i produktu leczniczego weterynaryjnego dopuszczonych do obrotu,

7)

wyłączne prawo, o którym mowa w ustawie z dnia 26 czerwca 2003 r. o ochronie prawnej odmian roślin (Dz. U. z 2021 r. poz. 213),

8) autorskie prawo do programu komputerowego - podlegające ochronie prawnej na podstawie przepisów odrębnych ustaw lub ratyfikowanych umów międzynarodowych, których stroną jest Rzeczpospolita Polska, oraz innych umów międzynarodowych, których stroną jest Unia Europejska, których przedmiot ochrony został wytworzony, rozwinięty lub ulepszony przez podatnika w ramach prowadzonej przez niego działalności badawczo-rozwojowej.

Podstawę opodatkowania stanowi suma kwalifikowanych dochodów z kwalifikowanych praw własności intelektualnej osiągniętych w roku podatkowym.

Wysokość kwalifikowanego dochodu z kwalifikowanego prawa własności intelektualnej ustala się jako iloczyn dochodu z kwalifikowanego prawa własności intelektualnej osiągniętego w roku podatkowym i wskaźnika obliczonego według wzoru:

(a + b) x 1,3/a + b + c + d

w którym poszczególne litery oznaczają koszty faktycznie poniesione przez podatnika na:

a - prowadzoną bezpośrednio przez podatnika działalność badawczo-rozwojową związaną z kwalifikowanym prawem własności intelektualnej,

b - nabycie wyników prac badawczo-rozwojowych związanych z kwalifikowanym prawem własności intelektualnej, innych niż wymienione w lit. d, od podmiotu niepowiązanego w rozumieniu art. 11a ust. 1 pkt 3,

c - nabycie wyników prac badawczo-rozwojowych związanych z kwalifikowanym prawem własności intelektualnej, innych niż wymienione w lit. d, od podmiotu powiązanego w rozumieniu art. 11a ust. 1 pkt 4,

d - nabycie przez podatnika kwalifikowanego prawa własności intelektualnej.

Ww. wzór służy do obliczenia tzw. wskaźnika nexus, którym zostanie przemnożony dochód.

Przyjęto bowiem, że dochody z kwalifikowanego IP mogą być opodatkowane na preferencyjnych zasadach w takim zakresie, w jakim kwalifikowane IP wytwarza dochody w efekcie prac badawczo-rozwojowych prowadzonych przez podatnika. Innymi słowy, skorzystanie z preferencji IP Box jest możliwe w sytuacji występowania związku między dochodem kwalifikującym się do preferencji a kosztami faktycznie poniesionymi w celu jego uzyskania. Do stosowania preferencji IP Box niezbędne będzie więc wyliczenie, jaka część dochodów z kwalifikowanego IP ma związek z pracami badawczo-rozwojowymi.

Wnioskodawca tworzy autorskie programy komputerowe. Do stworzonych programów posiada pełnię autorskich praw majątkowych. Wytwarzane przez Wnioskodawcę oprogramowanie podlega ochronie na podstawie art. 74 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Aplikacje tworzone przez Wnioskodawcę stanowią odrębne programy komputerowe (aplikacje) w rozumieniu art. 74 ustawy o prawdę autorskim i prawach pokrewnych.

Działania Wnioskodawcy polegające na rozwijaniu oraz ulepszaniu oprogramowania zmierzają do poprawy ich użyteczności albo funkcjonalności i nie stanowią rutynowych i okresowych zmian wprowadzonych do oprogramowania. Jak zostało to opisane powyżej, Wnioskodawca opracowuje nowe lub ulepsza wcześniej opracowane aplikacje albo niewystępujące dotychczas w sprzedaży albo na tyle innowacyjne, że w znacznym stopniu odróżniają się od rozwiązań już funkcjonujących i istniejących. Wnioskodawca, w ramach prowadzonej działalności rozwija i ulepsza oraz tworzy od podstaw nowe funkcjonalności innowacyjnego oprogramowania komputerowego. Tym samym, Wnioskodawca tworzy kwalifikowane prawa własności intelektualnej w rozumieniu art. 24d ust. 2 ustawy o CIT.

Tak stworzone programy komputerowe są następnie sprzedawane odbiorcom końcowym w ramach opisanych w stanie faktycznym abonamentów. Czyli Wnioskodawca uzyskuje dochód ze sprzedaży kwalifikowanych praw własności intelektualnej.

Ad. 3

Zdaniem Wnioskodawcy, jest On uprawniony do stosowania stawki 5% CIT do całości uzyskiwanych dochodów. Całość dochodów Spółki pochodzi z komercjalizacji własności intelektualnej jaką są tworzone przez Spółkę programy komputerowe, stanowiące odrębne dzieło w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. W związku z tym, że dochód ze sprzedaży własności intelektualnej stanowi 100% dochodu Spółki a wszystkie ponoszone przez Spółkę koszty kwalifikują się do kategorii opisanych literami a i b występującymi we wzorze ustawowym, tym samym całość uzyskiwanych dochodów Wnioskodawca może opodatkować stawką 5%.

Ad. 4

Zdaniem Wnioskodawcy, Spółka jest zobowiązana do prowadzenia ewidencji, o której mowa w art. 24e ustawy o CIT. Wynika to z faktu, że jednym z warunków ustawowych zastosowania preferencji IP Box jest prowadzenie takiej dokumentacji.

Zgodnie z brzmieniem art. 24e, podatnicy podlegający opodatkowaniu na podstawie art. 24d są obowiązani:

1)

wyodrębnić każde kwalifikowane prawo własności intelektualnej w prowadzonej ewidencji rachunkowej;

2)

prowadzić ewidencję rachunkowy w sposób zapewniający ustalenie przychodów, kosztów uzyskania przychodów i dochodu (straty), przypadających na każde kwalifikowane prawo własności intelektualnej;

3)

wyodrębnić koszty, o których mowa w art. 24d ust. 4, przypadające na każde kwalifikowane prawo własności intelektualnej, w sposób zapewniający określenie kwalifikowanego dochodu;

4)

dokonywać zapisów w prowadzonej ewidencji rachunkowej w sposób zapewniający ustalenie łącznego dochodu z tych kwalifikowanych praw własności intelektualnej - w przypadku gdy podatnik wykorzystuje więcej niż jedno kwalifikowane prawo własności intelektualnej, a w prowadzonej ewidencji rachunkowej nie jest możliwe spełnienie warunków, o których mowa w pkt 2 i 3;

5)

dokonywać zapisów w prowadzonej ewidencji rachunkowej w sposób zapewniający ustalenie dochodu z kwalifikowanych praw własności intelektualnej w odniesieniu do tego produktu lub tej usługi albo do tych produktów lub tych usług - w przypadku gdy podatnik wykorzystuje jedno kwalifikowane prawo własności intelektualnej lub większą liczbę tych praw w produkcie lub usłudze albo w produktach lub usługach, a w prowadzonej ewidencji rachunkowej nie jest możliwe spełnienie warunków, o których mowa w pkt 2-4.

Spółka będzie prowadzić szczegółową ewidencję rachunkową w sposób zapewniający ustalenie dochodu z danego konkretnego kwalifikowanego prawa własności intelektualnej. Ewidencja będzie zawierać rozbicie kosztów związanych z wytworzeniem danego kwalifikowanego prawa własności intelektualnej oraz przychody jakie komercjalizacja danego prawa własności intelektualnej generuje.

Ocena stanowiska

Stanowisko, które przedstawili Państwo we wniosku jest prawidłowe.

UZASADNIENIE interpretacji indywidualnej

Ad. 1

Zgodnie z art. 4a pkt 26 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1800 z późn. zm., dalej: "u.p.d.o.p.", "ustawy o CIT"),

działalność badawczo-rozwojowa oznacza działalność twórczą obejmującą badania naukowe lub prace rozwojowe, podejmowaną w sposób systematyczny w celu zwiększenia zasobów wiedzy oraz wykorzystania zasobów wiedzy do tworzenia nowych zastosowań.

W myśl art. 4a pkt 27 ustawy o CIT, badania naukowe to:

a.

badania podstawowe w rozumieniu art. 4 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce,

b.

badania aplikacyjne w rozumieniu art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

Zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 1 i 2 ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce,

badania naukowe są działalnością obejmującą:

a.

badania podstawowe rozumiane jako prace empiryczne lub teoretyczne mające przede wszystkim na celu zdobywanie nowej wiedzy o podstawach zjawisk i obserwowalnych faktów bez nastawienia na bezpośrednie zastosowanie komercyjne;

b.

badania aplikacyjne rozumiane jako prace mające na celu zdobycie nowej wiedzy oraz umiejętności, nastawione na opracowywanie nowych produktów, procesów lub usług lub wprowadzanie do nich znaczących ulepszeń.

Stosownie do art. 4a pkt 28 ustawy o CIT,

ilekroć w ustawie jest mowa o pracach rozwojowych - oznacza to prace rozwojowe w rozumieniu art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

Zgodnie z art. 4 ust. 3 ustawy o szkolnictwie wyższym i nauce,

prace rozwojowe są działalnością obejmującą nabywanie, łączenie, kształtowanie i wykorzystywanie dostępnej aktualnie wiedzy i umiejętności, w tym w zakresie narzędzi informatycznych lub oprogramowania, do planowania produkcji oraz projektowania i tworzenia zmienionych, ulepszonych lub nowych produktów, procesów lub usług, z wyłączeniem działalności obejmującej rutynowe i okresowe zmiany wprowadzane do nich, nawet jeżeli takie zmiany mają charakter ulepszeń.

Stosownie do treści art. 18d ust. 1 u.p.d.o.p.,

podatnik uzyskujący przychody inne niż przychody z zysków kapitałowych odlicza od podstawy opodatkowania, ustalonej zgodnie z art. 18, koszty uzyskania przychodów poniesione na działalność badawczo-rozwojową, zwane dalej "kosztami kwalifikowanymi". Kwota odliczenia nie może w roku podatkowym przekraczać kwoty dochodu uzyskanego przez podatnika z przychodów innych niż przychody z zysków kapitałowych.

W tym miejscu wskazać należy, że aby działalność Wnioskodawcy spełniała przesłanki działalności badawczo-rozwojowej, należy przeprowadzić analizę nakierowaną na zidentyfikowanie przejawów działalności gospodarczej, które mogą zostać uznane za działalność badawczo-rozwojową (tj. tych aktywności podatnika, które spełniają definicje wskazane w art. 4a pkt 26-28 u.p.d.o.p.).

Ustawodawca wprowadził definicję działalności badawczo-rozwojowej w art. 4a pkt 26 u.p.d.o.p., zgodnie z którą (jak już wyżej wskazano) przez działalność badawczo-rozwojową, należy rozumieć działalność twórczą obejmującą badania naukowe lub prace rozwojowe, podejmowaną w sposób systematyczny w celu zwiększenia zasobów wiedzy oraz wykorzystania zasobów wiedzy do tworzenia nowych zastosowań.

Z ustawowej definicji wynika zatem, że taka działalność musi mieć charakter twórczy. Posłużenie się tym sformułowaniem wskazuje, że działalność badawczo-rozwojowa to taka aktywność, która nastawiona jest na tworzenie nowych i oryginalnych rozwiązań, często o charakterze unikatowym, które nie mają odtwórczego charakteru. Po drugie, z art. 4a pkt 26 u.p.d.o.p., wynika, że działalność badawczo-rozwojowa musi być podejmowana w systematyczny sposób. Po trzecie, taka działalność musi mieć określony cel, tj. powinna być nakierowana na zwiększenie zasobów wiedzy oraz ich wykorzystanie do tworzenia nowych zastosowań.

W tym miejscu wskazać należy, że w ramach prac rozwojowych następuje połączenie wyników prac badawczych z wiedzą techniczną w celu wprowadzenia do produkcji nowego lub zmodernizowanego wyrobu, nowej technologii czy nowego systemu organizacji. Innymi słowy, prowadzone systematyczne prace opierają się na istniejącej wiedzy, uzyskanej w wyniku działalności badawczej oraz/lub doświadczeń praktycznych i mają na celu wytworzenie nowych materiałów, produktów lub urządzeń, inicjowanie nowych i znaczące udoskonalenie już istniejących procesów, systemów i usług. Podmioty gospodarcze zajmujące się działalnością badawczo-rozwojową realizują ją obok swojej działalności podstawowej (np. przedsiębiorstwa przemysłowe dysponujące własnym zapleczem badawczo-rozwojowym, laboratoria, zakłady i ośrodki badawczo-rozwojowe, działy badawczo-technologiczne, biura konstrukcyjne i technologiczne, zakłady rozwoju technik, biura studiów i projektów itp.).

Prace rozwojowe mogą obejmować nabywanie, łączenie, kształtowanie i wykorzystywanie dostępnej aktualnie wiedzy i umiejętności, w tym w zakresie narzędzi informatycznych lub oprogramowania, do planowania produkcji oraz projektowania i tworzenia zmienionych, ulepszonych lub nowych produktów, procesów lub usług. Prace rozwojowe nie obejmują rutynowych i okresowych zmian wprowadzanych do istniejących produktów, linii produkcyjnych, procesów wytwórczych, usług nawet jeśli takie zmiany mają charakter ulepszeń.

Analizując przedstawione powyżej przepisy, a także opis stanu faktycznego/zdarzenia przyszłego przedstawiony we wniosku oraz w jego uzupełnieniu należy wskazać, że Państwa działalność polegająca na tworzeniu programów komputerowych spełnia przesłanki do uznania jej za działalność badawczo-rozwojową w rozumieniu art. 4a pkt 26 u.p.d.o.p.

Zatem, Państwa stanowisko w zakresie pytania oznaczonego we wniosku nr 1, jest prawidłowe.

Ad. 2, 3

Odnosząc się do pytań oznaczonych nr 2 i 3, należy w pierwszej kolejności odwołać się do treści art. 24d ust. 1 u.p.d.o.p., zgodnie z którym,

podatek od osiągniętego przez podatnika kwalifikowanego dochodu z kwalifikowanych praw własności intelektualnej wynosi 5% podstawy opodatkowania.

Kwalifikowane prawa własności intelektualnej zawarte zostały w zamkniętym katalogu opisanym w art. 24d ust. 2 u.p.d.o.p. Zgodnie z treścią tego przepisu,

kwalifikowanymi prawami własności intelektualnej są:

1.

patent,

2.

prawo ochronne na wzór użytkowy,

3.

prawo z rejestracji wzoru przemysłowego,

4.

prawo z rejestracji topografii układu scalonego,

5.

dodatkowe prawo ochronne dla patentu na produkt leczniczy lub produkt ochrony roślin,

6.

prawo z rejestracji produktu leczniczego i produktu leczniczego weterynaryjnego dopuszczonych do obrotu,

7.

wyłączne prawo, o którym mowa w ustawie z dnia 26 czerwca 2003 r. o ochronie prawnej odmian roślin (Dz. U. z 2021 r. poz. 213),

8. autorskie prawo do programu komputerowego - podlegające ochronie prawnej na podstawie przepisów odrębnych ustaw lub ratyfikowanych umów międzynarodowych, których stroną jest Rzeczpospolita Polska, oraz innych umów międzynarodowych, których stroną jest Unia Europejska, których przedmiot ochrony został wytworzony, rozwinięty lub ulepszony przez podatnika w ramach prowadzonej przez niego działalności badawczo-rozwojowej.

Zgodnie z art. 24d ust. 3 u.p.d.o.p.,

podstawę opodatkowania stanowi suma kwalifikowanych dochodów z kwalifikowanych praw własności intelektualnej osiągniętych w roku podatkowym.

Sposób obliczenia wysokości kwalifikowanego dochodu z kwalifikowanego prawa własności intelektualnej zawarty został w art. 24d ust. 4 u.p.d.o.p. Zgodnie z treścią ww. przepisu,

wysokość kwalifikowanego dochodu z kwalifikowanego prawa własności intelektualnej ustala się jako iloczyn dochodu z kwalifikowanego prawa własności intelektualnej osiągniętego w roku podatkowym i wskaźnika obliczonego według wzoru (wskaźnik nexus),

(a + b) x 1,3/a + b + c + d

w którym poszczególne litery oznaczają koszty faktycznie poniesione przez podatnika na:

a.

prowadzoną bezpośrednio przez podatnika działalność badawczo-rozwojową związaną z kwalifikowanym prawem własności intelektualnej,

b.

nabycie wyników prac badawczo-rozwojowych związanych z kwalifikowanym prawem własności intelektualnej, innych niż wymienione w lit. d, od podmiotu niepowiązanego w rozumieniu art. 11a ust. 1 pkt 3,

c.

nabycie wyników prac badawczo-rozwojowych związanych z kwalifikowanym prawem własności intelektualnej, innych niż wymienione w lit. d, od podmiotu powiązanego w rozumieniu art. 11a ust. 1 pkt 4,

d.

nabycie przez podatnika kwalifikowanego prawa własności intelektualnej.

W myśl art. 24d ust. 5 u.p.d.o.p.,

do kosztów, o których mowa w ust. 4, nie zalicza się kosztów, które nie są bezpośrednio związane z kwalifikowanym prawem własności intelektualnej, w szczególności odsetek, opłat finansowych oraz kosztów związanych z nieruchomościami.

W myśl art. 24d ust. 6 u.p.d.o.p.,

w przypadku gdy wartość wskaźnika, o którym mowa w ust. 4, jest większa od 1, przyjmuje się, że wartość ta wynosi 1.

Natomiast, zgodnie z treścią art. 24d ust. 7 u.p.d.o.p.,

dochodem (stratą) z kwalifikowanego prawa własności intelektualnej jest osiągnięty przez podatnika w roku podatkowym dochód (strata) ustalony zgodnie z art. 7 ust. 2:

1.

z opłat lub należności wynikających z umowy licencyjnej, która dotyczy kwalifikowanego prawa własności intelektualnej,

2.

ze sprzedaży kwalifikowanego prawa własności intelektualnej,

3.

z kwalifikowanego prawa własności intelektualnej uwzględnionego w cenie sprzedaży produktu lub usługi,

4.

z odszkodowania za naruszenie praw wynikających z kwalifikowanego prawa własności intelektualnej, jeżeli zostało uzyskane w postępowaniu spornym, w tym postępowaniu sądowym albo arbitrażu.

Obowiązki podatników podlegających opodatkowaniu na podstawie art. 24d u.p.d.o.p., zostały określone w art. 24e u.p.d.o.p., który stanowi, że:

podatnicy podlegający opodatkowaniu na podstawie art. 24d są obowiązani:

1.

wyodrębnić każde kwalifikowane prawo własności intelektualnej w prowadzonej ewidencji rachunkowej,

2.

prowadzić ewidencję rachunkową w sposób zapewniający ustalenie przychodów, kosztów uzyskania przychodów i dochodu (straty), przypadających na każde kwalifikowane prawo własności intelektualnej,

3.

wyodrębnić koszty, o których mowa w art. 24d ust. 4, przypadające na każde kwalifikowane prawo własności intelektualnej, w sposób zapewniający określenie kwalifikowanego dochodu,

4.

dokonywać zapisów w prowadzonej ewidencji rachunkowej w sposób zapewniający ustalenie łącznego dochodu z tych kwalifikowanych praw własności intelektualnej - w przypadku gdy podatnik wykorzystuje więcej niż jedno kwalifikowane prawo własności intelektualnej, a w prowadzonej ewidencji rachunkowej nie jest możliwe spełnienie warunków, o których mowa w pkt 2 i 3,

5.

dokonywać zapisów w prowadzonej ewidencji rachunkowej w sposób zapewniający ustalenie dochodu z kwalifikowanych praw własności intelektualnej w odniesieniu do tego produktu lub tej usługi albo do tych produktów lub tych usług - w przypadku gdy podatnik wykorzystuje jedno kwalifikowane prawo własności intelektualnej lub większą liczbę tych praw w produkcie lub usłudze albo w produktach lub usługach, a w prowadzonej ewidencji rachunkowej nie jest możliwe spełnienie warunków, o których mowa w pkt 2-4.

Zgodnie z art. 24e ust. 2 u.p.d.o.p.,

w przypadku gdy na podstawie ewidencji rachunkowej nie jest możliwe ustalenie dochodu (straty) z kwalifikowanych praw własności intelektualnej, podatnik jest obowiązany do zapłaty podatku zgodnie z art. 19.

Zgodnie z objaśnieniami Ministerstwa Finansów z dnia 15 lipca 2019 r. dotyczącymi preferencyjnego opodatkowania dochodów wytwarzanych przez prawa własności intelektualnej - IP BOX, fundamentem informatycznego rozumienia programu komputerowego jest samo pojęcie "programu", czyli zapisanego przy pomocy wybranego języka programowania algorytmu rozwiązania określonego zadania. Zatem, program komputerowy to w szczególności zestaw instrukcji przeznaczonych do wykonywania bezpośrednio lub pośrednio w komputerze czynności w celu osiągnięcia określonego rezultatu.

Ponadto, w związku z tym, że w Polsce oprogramowanie - definiowane jako ogół informacji w postaci zestawu instrukcji, zaimplementowanych interfejsów i zintegrowanych danych przeznaczonych dla komputera do realizacji wyznaczonych celów - podlega ochronie, jak utwór literacki z art. 1 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, oprogramowanie może być, zgodnie z wykładnią celowościową i kontekstualną (ww. Raport OECD), uznane za kwalifikowane IP w świetle rozszerzającej wykładni art. 24d ust. 2 pkt 8 u.p.d.o.p., jeśli jego wytworzenie, rozszerzenie lub ulepszenie jest wynikiem prac badawczo-rozwojowych.

Dochodem kwalifikującym się do ulgi Innovation Box jest dochód uzyskany z tytułu należności/opłat licencyjnych lub innych należności związanych z wykorzystywaniem kwalifikowanego prawa własności intelektualnej, dochód ze sprzedaży kwalifikowanego prawa własności intelektualnej, jak również dochód z tego aktywa uwzględniony w cenie sprzedaży lub usługi określany na zasadzie ceny rynkowej.

W tym miejscu wskazać należy, że w punkcie 5 (akapit 174) objaśnień podatkowych z dnia 15 lipca 2019 r., dotyczących preferencyjnego opodatkowania dochodów wytwarzanych przez prawa własności intelektualnej - IP BOX podkreślono, że Podatnicy, którzy zdecydują się na skorzystanie z preferencji IP Box mają obowiązek prowadzenia odrębnej ewidencji dla wszystkich operacji finansowych związanych z uzyskiwaniem tych dochodów. Przepisy o IP Box nie narzucają podatnikom konkretnej formy ewidencjonowania zdarzeń na cele stosowania preferencji IP Box. Jednak dla celów obliczenia dochodu z kwalifikowanego IP istotne jest, by ewidencja ta była prowadzona w sposób należyty tak, aby móc w rocznym zeznaniu podatkowym wykazać łączną sumę przychodów, kosztów podatkowych, dochodów, strat, dochodów podlegających opodatkowaniu stawką 5%, oraz dochodu, który nie będzie podlegał preferencyjnemu opodatkowaniu. Sposoby prowadzenia takiej ewidencji można wyinterpretować z różnych przepisów ustawy o CIT oraz ustawy o PIT.

Jednocześnie, zgodnie z cytowanym już art. 24e ust. 1 pkt 5 u.p.d.o.p., w przypadku gdy podatnik wykorzystuje jedno kwalifikowane prawo własności intelektualnej lub większą liczbę tych praw w produkcie lub usłudze albo w produktach lub usługach, a w prowadzonej ewidencji rachunkowej nie jest możliwe spełnienie warunków, o których mowa w pkt 2-4, podatnik powinien dokonywać zapisów w prowadzonej ewidencji rachunkowej w sposób zapewniający ustalenie dochodu z kwalifikowanych praw własności intelektualnej w odniesieniu do tego produktu lub tej usługi albo tych produktów i usług.

Z opisu sprawy wynika, że realizujecie Państwo projekty informatyczne począwszy od etapu analizy potrzeb klienta, planowania, projektowania, implementacji i testów. Tworząc aplikację za każdym razem programiści tworzą własne kody źródłowe i schematy aplikacji, które mają charakter unikalny dla danej aplikacji. Każda kolejna nowa aplikacji jest tworzona od początku. Praca programistów nie ma charakteru powtarzalnego czy rutynowego. W wyniku prac zmierzających do stworzenia/rozwijania/ulepszenia oprogramowania dochodzi do wytworzenia autorskiego prawa do programu komputerowego podlegającego ochronie prawnej z art. 74 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

Po stworzeniu aplikacji i jej przetestowaniu sprzedajecie Państwo aplikację poprzez umieszczenie jej w Apple Store. Przychody jakie generuje Spółka to przychody ze sprzedaży aplikacji poprzez Apple Store. Ponadto, Państwa działalność polegająca na tworzeniu i rozwoju programów komputerowych spełnia przesłanki do uznania jej za działalność badawczo-rozwojową w rozumieniu art. 4a pkt 26 u.p.d.o.p.

Natomiast, w uzupełnieniu wniosku wskazali Państwo, że w chwili obecnej, tzn. od czasu rozpoczęcia działalności do daty niniejszego pisma Spółka nie prowadzi odrębnej ewidencji zgodnie z art. 24e ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Spółka jednakże rozpocznie prowadzenie ewidencji zgodnie z art. 24e ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, gdy rozpocznie opodatkowanie dochodów z kwalifikowanych praw własności intelektualnej preferencyjną stawką podatkową.

Odnosząc cytowane powyżej przepisy i wyjaśnienia do przedstawionego we wniosku opisu stanu faktycznego/zdarzenia przyszłego zgodzić się należy, że uzyskujecie Państwo/będziecie Państwo uzyskiwać kwalifikowane dochody z kwalifikowanych praw własności intelektualnej w rozumieniu art. 24d ust. 1, ust. 2 w zw. z ust. 7 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, które podlegają opodatkowaniu preferencyjną stawką 5% podatku dochodowego od osób prawnych. Podkreślenia wymaga jednak, że w celu skorzystania z opodatkowania dochodów na podstawie art. 24d u.p.d.o.p., Wnioskodawca ma obowiązek na bieżąco prowadzić odrębną ewidencję od momentu poniesienia pierwszych kosztów, o których mowa w art. 24d ust. 4 u.p.d.o.p., w sposób określony w art. 24e ust. 1 u.p.d.o.p. Zatem, od momentu rozpoczęcia prowadzenia ewidencji zgodnie z art. 24e u.p.d.o.p., Wnioskodawca może rozpocząć korzystanie z preferencji IP Box.

Reasumując, Państwa stanowisko w zakresie pytań nr 2 i 3 jest prawidłowe.

Ad. 4

Wątpliwości przedstawione w pytaniu nr 4 dotyczą obowiązku oraz sposobu prowadzenia ewidencji, o której mowa w art. 24e ustawy o CIT.

Należy wskazać, że zgodnie z Objaśnieniami Ministerstwa Finansów z 15 lipca 2019 r. dotyczącymi preferencyjnego opodatkowania dochodów wytwarzanych przez prawa własności intelektualnej - IP BOX, podatnik prowadzący księgi rachunkowe, uzyskujący dochody z kwalifikowanych IP, powinien poprzez odpowiednie zmiany w dokumentacji przyjętych zasad (polityce) rachunkowości dokonać wyodrębnienia w ewidencji księgowej operacji gospodarczych dotyczących każdego kwalifikowanego IP, umożliwiającego uzyskanie informacji, które są wymagane w zakresie rozliczania przychodów, kosztów uzyskania przychodów oraz dochodu lub straty. Wymóg zapewnienia ww. wyodrębnionej ewidencji nie oznacza prowadzenia odrębnych ksiąg rachunkowych, lecz wyodrębnienie operacji gospodarczych w księgach rachunkowych, przykładowo na kontach ksiąg pomocniczych. Przed poniesieniem kosztów uzyskania przychodów związanych z danym kwalifikowanym IP podatnik powinien zaplanować i wprowadzić odpowiednią wyodrębnioną ewidencję księgową w obszarze ksiąg rachunkowych. Wymagana jest wyodrębniona ewidencja zarówno dla kont przychodów, kosztów uzyskania przychodów, dochodów (strat) z kwalifikowanych IP, kont dotyczących środków trwałych, jak i rozrachunków.

W świetle powyższego, Wnioskodawca w celu skorzystania z preferencji, o której mowa w art. 24d ust. 1 ustawy o CIT, jest zobowiązany do prowadzenia odrębnej ewidencji "na bieżąco" w sposób umożliwiający bieżące monitorowanie i śledzenie prowadzonych prac w ramach których jest wytwarzane/rozwijane/ulepszane kwalifikowane IP oraz uzyskiwanych przychodów i kosztów z nim związanych.

Zatem, stanowisko Wnioskodawcy, zgodnie z którym Spółka jest zobowiązana do prowadzenia ewidencji, o której mowa w art. 24e u.p.d.o.p., należy uznać za prawidłowe.

Reasumując, stanowisko Wnioskodawcy w zakresie ustalenia:

- czy podejmowana przez Wnioskodawcę działalność polegająca na tworzeniu programów komputerowych stanowi działalność badawczo-rozwojową w rozumieniu art. 4a pkt 26 ustawy o CIT,

- czy podejmowana przez Wnioskodawcę działalność polegająca na sprzedaży wytworzonego oprogramowania komputerowego stanowi komercjalizowanie własności intelektualnej tj. uzyskiwanie dochodu z kwalifikowanych praw własności intelektualnej w rozumieniu art. 4a pkt 26, art. 24d i art. 24e ustawy o CIT,

- czy Wnioskodawca jest uprawniony do zastosowania 5% stawki podatku CIT zgodnie z regułami wynikającymi z art. 24d ust. 1 Ustawy CIT, w stosunku do całości uzyskiwanego dochodu,

- czy biorąc pod uwagę, że Wnioskodawca nie prowadzi innej działalności niż działalność polegająca na komercjalizacji własności intelektualnej Spółka jest zobowiązana do prowadzenia ewidencji, o której mowa w art. 24e ustawy o CIT

- jest prawidłowe.

Dodatkowe informacje

Informacja o zakresie rozstrzygnięcia

Nadmieniamy, że przedmiotem niniejszego wniosku, zgodnie z treścią zadanych pytań wyznaczającą ich zakres, nie była kwestia dotycząca prawidłowości zakwalifikowania wskazanych we wniosku kosztów do poszczególnych liter na potrzeby obliczenia wskaźnika nexus, o którym mowa w art. 24d ust. 4 u.p.d.o.p.

Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, gdy rzeczywisty stan sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie z opisem stanu faktycznego/zdarzenia przyszłego podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swoją aktualność.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego oraz zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym, a w części dotyczącej zdarzenia przyszłego - stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

POUCZENIE o funkcji ochronnej interpretacji

Funkcję ochronną interpretacji indywidualnych określają przepisy art. 14k-14nb ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2021 r. poz. 1540 z późn. zm.). Interpretacja będzie mogła pełnić funkcję ochronną, jeśli: Państwa sytuacja będzie zgodna (tożsama) z opisem stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego i zastosują się Państwo do interpretacji.

Zgodnie z art. 14na § 1 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n Ordynacji podatkowej nie stosuje się, jeśli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej jest elementem czynności, które są przedmiotem decyzji wydanej:

1)

z zastosowaniem art. 119a;

2)

w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług;

3)

z zastosowaniem środków ograniczających umowne korzyści.

Zgodnie z art. 14na § 2 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli korzyść podatkowa, stwierdzona w decyzjach wymienionych w § 1, jest skutkiem zastosowania się do utrwalonej praktyki interpretacyjnej, interpretacji ogólnej lub objaśnień podatkowych.

POUCZENIE o prawie do wniesienia skargi na interpretację

Mają Państwo prawo do zaskarżenia tej interpretacji indywidualnej do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego (...). Zasady zaskarżania interpretacji indywidualnych reguluje ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2022 r. poz. 329 z późn. zm.; dalej jako "p.p.s.a.").

Skargę do Sądu wnosi się za pośrednictwem Dyrektora KIS (art. 54 § 1 p.p.s.a.). Skargę należy wnieść w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia interpretacji indywidualnej (art. 53 § 1 p.p.s.a.):

- w formie papierowej, w dwóch egzemplarzach (oryginał i odpis) na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała (art. 47 § 1 p.p.s.a.), albo

- w formie dokumentu elektronicznego, w jednym egzemplarzu (bez odpisu), na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Krajowej Informacji Skarbowej na platformie ePUAP: /KIS/SkrytkaESP (art. 47 § 3 i art. 54 § 1a p.p.s.a.).

Skarga na interpretację indywidualną może opierać się wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną (art. 57a p.p.s.a.).

Podstawa prawna dla wydania interpretacji

Podstawą prawną dla wydania tej interpretacji jest art. 13 § 2a oraz art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2021 r. poz. 1540 z późn. zm.).

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl