0111-KDIB1-3.4010.228.2021.2.BM - Ulga B+R w firmie zajmującej się produkcją wyrobów mięsnych i wędliniarskich

Pisma urzędowe
Status:  Aktualne

Pismo z dnia 6 września 2021 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej 0111-KDIB1-3.4010.228.2021.2.BM Ulga B+R w firmie zajmującej się produkcją wyrobów mięsnych i wędliniarskich

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a i art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2021 r. poz. 1540 z późn. zm.), Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 12 maja 2021 r. (data wpływu 18 maja 2021 r.), uzupełnionym 1 września 2021 r., o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia, czy prowadzona przez Spółkę działalność badawczo-rozwojowa stanowi działalność w rozumieniu art. 4a pkt 26 ustawy o CIT, co będzie uprawniało Spółkę do skorzystania z ulgi na działalność badawczo-rozwojową na podstawie art. 18d ustawy o CIT - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 18 maja 2021 r. wpłynął do tut. Organu wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia, czy prowadzona przez Spółkę działalność badawczo-rozwojowa stanowi działalność w rozumieniu art. 4a pkt 26 ustawy o CIT, co będzie uprawniało Spółkę do skorzystania z ulgi na działalność badawczo-rozwojową na podstawie art. 18d ustawy o CIT. Wniosek powyższy nie spełniał wymogów formalnych, dlatego też pismem z 12 sierpnia 2021 r., Znak: 0111-KDIB1-3.4010.228.2021.1.BM wezwano do jego uzupełnienia, co nastąpiło 1 września 2021 r.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny:

I. Przedmiot działalności Wnioskodawcy.

Wnioskodawca (dalej jako: "Spółka" czy "Wnioskodawca") jest producentem przypraw i preparatów wspomagających produkcję wyrobów mięsnych i wędliniarskich, przemysł rybny, piekarniczy, mleczarski czy sektor dań gotowych oraz artykułów mącznych, warzywnych, zup i sosów. Oferta Spółki obejmuje ponad 8.000 produktów, takich jak:

* przyprawy naturalne,

* mieszanki przyprawowe,

* przyprawy w płynie,

* marynaty, sosy i dressingi,

* dodatki wysokowydajne,

* specjalistyczne siatki i osłonki.

* Zgodnie aktualnym odpisem KRS przedmiotem działalności Spółki jest wedle klasyfikacji PKD:

* 46.90.Z Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana;

* 46.69.Z Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń;

* 63.99.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana;

* 74.10.Z Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania;

* 74.90.Z Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana;

* 77.40.Z Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączenia prac chronionych prawem autorskim;

* 82.99.Z Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana;

* 46.18.Z Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów;

* 47.29.Z Sprzedaż detaliczna pozostałej żywności prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach;

* 47.21.Z Sprzedaż detaliczna owoców i warzyw prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach;

* 47.91.Z Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet;

* 47.99.Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami;

* 46.37.Z Sprzedaż hurtowa herbaty, kawy, kakao i przypraw;

* 46.31.Z Sprzedaż hurtowa owoców i warzyw;

* 46.38.Z Sprzedaż hurtowa pozostałej żywności, włączając ryby, skorupiaki i mięczaki;

* 46.76.Z Sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów;

* 82.92.Z Działalność związana z pakowaniem;

* 10.84.Z Produkcja przypraw.

Spółka działa głównie na rynku krajowym. Oferuje swoje produkty głównie zakładom przetwórstwa mięsnego.

II. Aspekty podatkowe.

Wnioskodawca:

a.

jest polskim rezydentem podatkowym,

b.

nie poniósł starty podatkowej w roku ubiegłym (2020 r.),

c.

obecnie nie rozlicza straty podatkowej z lat ubiegłych,

d.

nie wdraża gotowych technologii nabywanych od zewnętrznych podmiotów,

e.

nie korzysta z żadnego rodzaju dofinansowania w celu realizacji projektów o charakterze innowacyjnym. W związku z tym pokrywa koszty na działalność B+R tylko i wyłącznie z własnych środków,

f.

nie posiada statusu Centrum Badawczo-Rozwojowego (CBR),

g.

nie korzysta ze zwolnień podatkowych na podstawie:

* zezwolenia, o którym mowa w art. 16 ust. 1 ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych;

* decyzji o wsparciu uregulowanej w ustawie o wspieraniu nowych inwestycji.

III. Innowacyjność w Spółce.

U Wnioskodawcy występują dwa rodzaje innowacyjności na płaszczyźnie:

a.

produktowej polegającej na:

* ulepszaniu właściwości organoleptycznych produktów,

* udoskonalaniu walorów zdrowotnych produktów,

* wydłużaniu terminu przydatności do spożycia produktów,

* działaniu tzw. "skracania etykiety" polegające na wykorzystaniu wiedzy na temat synergii pomiędzy badanymi składnikami mieszanek.

b.

procesowej - bazującej na:

* ulepszaniu procesów produkcji,

* poprawianiu wydajności procesów,

* optymalizacji wykorzystania energii,

* działaniach polegających na lepszej eksploatacji magazynu.

Rozwiązania stosowane przez Spółkę często są prekursorskimi w branży. Przy czym Spółka tworzy nowe produkty na indywidualne zlecenia klientów.

Spółka posiada następujące certyfikaty:

* Energiemanagement,

* International Featured Standard Food (IFS FOOD),

* RSPO,

* BIO,

* HALAL,

* Kosher,

* Riskplaza - Audit+.

Ponadto, Spółka jest członkiem:

* (...),

* (...),

* (...).

Wnioskodawca posiada tzw. terminarz technologii, w którym zaplanowane są prace technologiczne oraz prace B+R na określony czas (np. dany miesiąc/kwartał/rok). Powyższa dokumentacja na ten moment pełni rolę pewnego rodzaju metodologii badawczej. Przy czym należy mieć na względzie, że wszelkie projekty prowadzone przez Wnioskodawcę w ramach działalności innowacyjnej posiadają jasno sprecyzowane cele do osiągnięcia, a także określane są ryzyka powodzenia tychże przedsięwzięć. Wnioskodawca po zakończeniu danego projektu opisuje jego przebieg oraz kluczowe wnioski. Projekty posiadają jasno określony harmonogram działań i do każdego z nich są przypisywane odpowiednie zarówno zasoby osobowe, jak i niezbędne materiały i surowce. Spółka ze zrealizowanych przedsięwzięć sporządza finalne analizy i raporty. Prowadzona w ten sposób dokumentacja pozwala systematycznie zbierać, magazynować i dystrybuować nową wiedzę pozyskaną w wyniku przeprowadzenia danego projektu. Projekty prowadzone przez Wnioskodawcę są projektami prowadzonymi w sposób systematyczny.

Prace B+R prowadzone są przez specjalnie wyodrębnioną jednostkę w Spółce w postaci Działu Technologii i Rozwoju. Powyższy dział liczy 5 pracowników, na którego czele stoi Dyrektor Działu Technologii i Rozwoju. Dział ten składa się również z Głównego Technologa oraz dwóch pracowników piastujących równorzędne stanowisko Specjalisty ds. Technologii. Dział ten bezpośrednio podlega Dyrektorowi Spółki.

Spółka dysponuje ewidencją czasu pracy pracowników dedykowanych do działalności B+R. Na ten moment Spółka nie posiada ewidencji ponoszonych wydatków na działalność B+R ze względu na niekorzystanie z ulgi B+R. Jednakże, Wnioskodawca bez jakichkolwiek trudności, jest w stanie wyodrębnić koszty ponoszone na tego rodzaju działalność podlegającej preferencji podatkowej na badania i rozwój.

W uzupełnieniu z 24 sierpnia 2021 r. Wnioskodawca wskazuje, że celem złożonego przez niego wniosku do Organu jest uzyskanie odpowiedzi czy prowadzona przez niego działalność (przedstawiona w stanie faktycznym wniosku) spełnia przesłanki dla uznania jej za działalność badawczo-rozwojową, przy czym Wnioskodawca w części przeznaczonej na uzasadnienie własnego stanowiska (część I wniosku) dowodzi, że działalność prowadzona przez Spółkę stanowi działalność badawczo-rozwojową. Wnioskodawca wskazuje, że czynności wykonywane w ramach Spółki posiadają znamiona twórczości, które przejawiają się na dwóch płaszczyznach, tj.:

a.

opracowanie nowych i ulepszonych produktów w postaci przypraw i preparatów wspomagających wyroby mięsne, przemysł mleczarski, piekarniczy czy rybny,

b.

udoskonalaniu procesu produkcji produktów poprzez:

* poprawianie wydajności procesów,

* działania optymalizujące wykorzystanie energii,

* działania polegające na lepszej eksploatacji magazynu.

Jak wskazano we wniosku (w stanie faktycznym) w działalności Spółki w zakresie wytwarzanych produktów wpisują się nie tylko prace twórcze, ale również czynności charakteryzujące się indywidualnością. Zdaniem Spółki, przejawu takiej działalności Spółki należy doszukiwać się w produktach każdorazowo dostosowywanych dla indywidualnych potrzeb klientów, gdzie wypracowanie danego rozwiązania w postaci przypraw poprzedzone są szeregiem badań i analiz przez zespół dedykowany działalności B+R Spółki.

Podkreślenia wymaga okoliczność, że Spółka wykorzystując technologię zaawansowania produkcji umożliwia przygotowanie i odpowiednie zapakowanie mieszanek w każdej granulacji i rozdrobnieniu. Spółka w swojej bogatej ofercie posiada produkty (przyprawy) w postaci płynnej czy marynat. Czynności Spółki w ramach działalności B+R polegają głównie na wytworzeniu produktu o nowej konsystencji, barwie czy walorach smakowych/zdrowotnych. Przy czym, tak jak podkreślano we wniosku, Spółka w branży producentów przypraw występuje jako prekursor pewnych rozwiązań w tymże zakresie.

Mając na uwadze powyższe, w ocenie Wnioskodawcy, opracowywanie nowych produktów (w postaci przypraw) poprzedzone szeregiem badań, testów czy spełniają zakładane założenia stanowią działalność twórczą podejmowaną w celu zwiększania zasobów wiedzy oraz wykorzystania zasobów wiedzy do tworzenia nowych zastosowań. Przy czym, jak podkreślono we wniosku, zdaniem Wnioskodawcy, działalności Spółki obejmuje prace rozwojowe. Głównym bowiem celem działalności realizowanej przez Spółkę jest opracowywanie nowych produktów. O powyższym świadczy wykorzystywanie dostępnej technologii oraz specjalistycznej wiedzy pracowników Wnioskodawcy. Spółka również systematycznie pozyskuje nową wiedzę o coraz to nowszych technologiach produkcji i stosuje innowacyjne rozwiązania mające na celu ulepszenie procesu produkcyjnego oferowanych produktów.

Osoby zaangażowane przez Spółkę do realizacji projektów o charakterze B+R łączą posiadaną wiedzę oraz zdobywają nową wiedzę, w celu stworzenia oryginalnych produktów, które nie są dostępne na rynku oraz ulepszaniu już oferowanych produktów, w sposób polegający na wniesieniu znaczących innowacji do stosowanych rozwiązań technologicznych w ramach procesu produkowania przypraw i mieszanek przyprawowych.

Stąd też Spółka jest w posiadaniu tzw. terminarza technologii, który spełnia rolę metodologii badawczej. Z powyższej dokumentacji wynika nie tylko jakie prace technologiczne zaplanowane są na określony czas (np. dany miesiąc/kwartał/rok), ale także opisane są wszelkie projekty prowadzone w Spółce w ramach działalności innowacyjnej.

Wnioskodawca wskazuje, że prowadzona przez Spółkę innowacyjna działalność jest prowadzona w sposób uporządkowany. O powyższym świadczy prowadzona na bieżąco przez Spółkę dokumentacja projektów B+R, w której jest określony harmonogram prac, cele do osiągnięcia w danym projekcie oraz każdorazowo zasoby.

Mając na względzie wytyczne w zakresie definiowania badań podstawowych aplikacyjnych czy prac rozwojowych, gdzie za prace rozwojowe uznaje się nabywanie, łączenie, kształtowanie i wykorzystywanie dostępnej aktualnie wiedzy i umiejętności z dziedziny nauki, technologii i działalności gospodarczej oraz innej wiedzy i umiejętności do planowania produkcji oraz tworzenia i projektowania nowych, zmienionych lub ulepszonych produktów, procesów i usług, z wyłączeniem prac obejmujących rutynowe i okresowe zmiany wprowadzane do produktów, linii produkcyjnych, procesów wytwórczych, istniejących usług oraz innych operacji w toku, nawet jeżeli takie zmiany mają charakter ulepszeń, w szczególności opracowanie prototypów i projektów pilotażowych Wnioskodawca uznaje, że opisywane prace (w sformułowanym wniosku, uzupełnionym w niniejszym piśmie) należy traktować jako prace rozwojowe na gruncie przepisów podatkowych, które nie stanowią rutynowych/okresowych zmian w produktach.

Spółka w zakresie projektów badawczo-rozwojowych wykorzystuje dostępnie aktualną wiedzę i umiejętności, w tym narzędzia i oprogramowania informatyczne (zwłaszcza na szczeblu wdrażania nowoczesnych procesów produkcji przypraw).

Podejmowane przez Spółkę prace/projekty posiadają znamiona innowacyjności/unikalności. O powyższym świadczy wdrażanie rozwiązań, które są prekursorskimi w branży produkcyjnej przypraw czy spożywczej.

Jak zostało wskazane w stanie faktycznym wniosku, w Spółce występują dwa rodzaje innowacyjności na płaszczyźnie:

a.

produktowej polegającej na:

* ulepszaniu właściwości organoleptycznych produktów,

* udoskonalaniu walorów zdrowotnych produktów,

* wydłużaniu terminu przydatności do spożycia produktów,

* działaniu tzw. "skracania etykiety" polegające na wykorzystaniu wiedzy na temat synergii pomiędzy badanymi składnikami mieszanek.

b.

procesowej - bazującej na:

* ulepszaniu procesów produkcji,

* poprawianiu wydajności procesów,

* optymalizacji wykorzystania energii,

* działaniach polegających na lepszej eksploatacji magazynu.

Ponadto, Wnioskodawca w Tabeli przedstawia przykładowe projekty realizowane przez Spółkę w roku 2020.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, zgodnie z którym prowadzona przez Spółkę działalność badawczo-rozwojowa stanowi działalność w rozumieniu art. 4a pkt 26 ustawy o CIT, co będzie uprawniało Spółkę do skorzystania z ulgi na działalność badawczo-rozwojową na podstawie art. 18d ustawy o CIT?

Zdaniem Wnioskodawcy, działalność badawczo-rozwojowa prowadzona przez Spółkę stanowi działalność w rozumieniu art. 4a pkt 26 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1406 z późn. zm., dalej: "Ustawa o CIT"), i tym samym uprawnia to Spółkę do skorzystania z ulgi na działalność badawczo-rozwojową na podstawie art. 18d ustawy o CIT.

Na podstawie art. 4a pkt 26 ustawa o CIT, za działalność badawczo-rozwojową uznaje się działalność twórczą obejmującą badania naukowe lub prace rozwojowe, podejmowaną w sposób systematyczny w celu zwiększenia zasobów wiedzy oraz wykorzystania zasobów wiedzy do tworzenia nowych zastosowań.

Zgodnie zaś z treścią przepisu art. 4a pkt 27 ustawy o CIT, badania naukowe stanowią:

a.

badania podstawowe w rozumieniu art. 4 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668 z późn. zm.),

b.

badania aplikacyjne w rozumieniu art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

W rozumieniu art. 4 ust. 2 ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, badania naukowe są działalnością obejmującą:

a.

badania podstawowe rozumiane jako prace empiryczne lub teoretyczne mające przede wszystkim na celu zdobywanie nowej wiedzy o podstawach zjawisk i obserwowalnych faktów bez nastawienia na bezpośrednie zastosowanie komercyjne;

b.

badania aplikacyjne rozumiane jako prace mające na celu zdobycie nowej wiedzy oraz umiejętności, nastawione na opracowywanie nowych produktów, procesów lub usług lub wprowadzanie do nich znaczących ulepszeń.

Stosownie do treści art. 4a pkt 28 ustawy o CIT, ilekroć w ustawie jest mowa o pracach rozwojowych - oznacza to prace rozwojowe w rozumieniu art. 4 ust. 3 ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

Zgodnie z art. 4 ust. 3 ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, prace rozwojowe są działalnością obejmującą nabywanie, łączenie, kształtowanie i wykorzystywanie dostępnej aktualnie wiedzy i umiejętności, w tym w zakresie narzędzi informatycznych lub oprogramowania, do planowania produkcji oraz projektowania i tworzenia zmienionych, ulepszonych lub nowych produktów, procesów lub usług, z wyłączeniem działalności obejmującej rutynowe i okresowe zmiany wprowadzane do nich, nawet jeżeli takie zmiany mają charakter ulepszeń.

W tym miejscu należy podkreślić, że użycie przez ustawodawcę spójnika "lub" w regulacji art. 4a pkt 26 ustawy o CIT oznacza, że podatnik może prowadzić łącznie badania naukowe oraz prace rozwojowe bądź tylko badania naukowe albo tylko prace rozwojowe.

Biorąc pod uwagę powyższe, aby zakwalifikować daną działalność jako działalność badawczo-rozwojową, muszą zostać spełnione łącznie następujące przesłanki:

a.

systematyczność;

b.

twórczość;

c.

zwiększenie zasobów wiedzy oraz wykorzystanie zasobów wiedzy do tworzenia nowych zastosowań.

Zdaniem Wnioskodawcy, działalność prowadzona przez Spółkę spełnia wszystkie ww. kryteria, co poniżej udowodni:

A. Systematyczność.

Kluczowym wymogiem dla spełnienia definicji ustawowej działalności B+R jest prowadzenie tejże działalności w sposób systematyczny. Na podstawie słownika języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego termin "systematyczny" oznacza "uporządkowany według pewnego systemu, regularny", a także "odznaczający się skrupulatnością w wykonywaniu czego; dokładny".

Jak wskazuje się w Objaśnieniach podatkowych Ministerstwa Finansów z dnia 15 lipca 2019 r. dotyczących preferencyjnego opodatkowania dochodów wytwarzanych przez prawa własności intelektualnej - IP BOX (dalej jako: "Objaśnienia podatkowe MF") dla uznania, że zostało spełnione kryterium systematyczności danej działalności wystarczającym jest określenie celów do osiągnięcia, zasobów i harmonogramu dla określonego projektu badawczo-rozwojowego. W związku z tym wskazujemy, że na podatniku nie ciąży obowiązek ciągłego lub długotrwałego prowadzenia działalności, aby przyjąć daną działalność za działalność realizującą warunek systematyczności. Przy czym podkreślamy, że Objaśnienia podatkowe MF zmieniają dotychczasowe rozumienie systematyczności. W licznych stanowiskach wyrażanych przez organy podatkowe utożsamiano systematyczność z ciągłością, a w konsekwencji z wyłączeniem czynności incydentalnych podatnika i konieczność poszukiwania takich przejawów jego aktywności, które prowadzone są w uporządkowany oraz regularny sposób (m.in. w interpretacji indywidualnej DKIS z 16 listopada 2017 r. Nr 0111-KDIB1-3.4010.364.2017.1.MST).

Wnioskodawca podkreśla, że podejmowane przez Spółkę czynności badawczo-rozwojowe w ramach realizowanych projektów, mają na celu wprowadzenie nowych produktów w postaci przypraw i preparatów wspomagających produkcję różnego rodzaju wyrobów (m.in. mięsnych, wędliniarskich, rybnych, mleczarskich). Powyższe działania Wnioskodawcy nie posiadają znamion prac rutynowych lub okresowych zmian wprowadzanych do już istniejących produktów. Ponadto, działania Wnioskodawcy w ramach działalności B+R prowadzone są w sposób systematyczny wedle stosownego harmonogramu (tj. terminarza technologii). W związku z powyższym Wnioskodawca jest zdania, że czynności B+R są prowadzone przez niego w sposób zaplanowany, metodyczny i uporządkowany. Zatem należy podkreślić, że działania B+R Spółki nie mają charakteru przypadkowego ani spontanicznego.

Wnioskodawca stoi na stanowisku, że kryterium systematyczności jest spełnione z uwagi na prowadzenie prac B+R w oparciu o właściwą metodykę działań, w ramach której do realizacji projektu opracowywane są określone wymagania, harmonogram działań oraz przypisywane są adekwatne zasoby (zarówno materiały, jak i wykwalifikowana kadra). Przy czym Spółka posiada dedykowanych pracowników zajmujących się działalnością B+R, którzy odpowiedzialni są za opracowanie nowych produktów oraz ich testowanie pod względem posiadania nowych właściwości. Zatem, ciężar określania celów do osiągnięcia w danym przedsięwzięciu o charakterze B+R spoczywa na Dziale Technologii i Rozwoju. Pracownicy tegoż działu zajmują się wdrażaniem wypracowanych innowacyjnych rozwiązań. Wnioskodawca podkreśla, że specyfika jego działalności B+R w zakresie realizowania indywidualnych zamówień klientów opiera się o każdorazowe przygotowanie odpowiedniego schematu działań z wyznaczeniem celu do osiągnięcia, stanowiącego każdorazowo nowy produkt (o nowych cechach) odpowiadających zapotrzebowaniu jednostkowego klienta.

Wnioskodawca wskazuje, że tożsame kryteria spełnienia przesłanki systematyczności przyjął także Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, który w interpretacji indywidualnej z 21 stycznia 2020 r. Nr 0113-KDIPT2-3.4011.651.2019.2.SJ: prace (...) prowadzone są jako wyodrębnione projekty, do których przypisane są konkretne zasoby. Zatem, prace te są prowadzone przez Wnioskodawcę w sposób metodyczny, zaplanowany i uporządkowany (nie mają charakteru przypadkowego i spontanicznego), co także potwierdza ich systematyczny charakter.

Analogiczny pogląd został zaprezentowany przez organ podatkowy w interpretacji indywidualnej DKIS z 23 września 2019 r., Nr 0113-KDIPT2-3.4011.402.2019.2.IR, w której organ stwierdził, że najbardziej właściwą definicją systematyczności prowadzenia działalności B+R jest definicja obejmująca prowadzenie działalności w sposób uporządkowany, według pewnego systemu. Zatem słowo systematycznie odnosi się również do działalności prowadzonej w sposób metodyczny, zaplanowany i uporządkowany. To oznacza, że działalność badawczo-rozwojowa jest prowadzona systematycznie niezależnie od tego, czy podatnik stale prowadzi prace badawczo-rozwojowe, czy tylko od czasu do czasu, a nawet incydentalnie, co wynika z charakteru prowadzonej przez niego działalności oraz potrzeb rynku, klientów, sytuacji mikro i makroekonomicznej. Z powyższego wynika, że spełnienie kryterium "systematyczności" danej działalności nie jest uzależnione od ciągłości tej działalności, w tym od określonego czasu przez jaki działalność taka ma być prowadzona, ani też od istnienia planu, co do prowadzenia przez podatnika podobnej działalności w przyszłości. Wystarczające jest, aby podatnik zaplanował i przeprowadził chociażby jeden projekt badawczo-rozwojowy, przyjmując dla niego określone cele do osiągnięcia, harmonogram i zasoby. Taka działalność może być uznana za działalność systematyczną, tj. prowadzoną w sposób metodyczny, zaplanowany i uporządkowany. Nie ma również wymogu ciągłego lub długotrwałego prowadzenia działalności przez podatnika, by uznać daną działalność za działalność spełniającą kryterium systematyczności, albo też by podatnik musiał planować tego rodzaju działalność na przyszłość. Podobnie, nie ma wymogu, aby podatnik otworzył działalność na przykład na okres trzech miesięcy lub nawet jednego miesiąca lub jednego tygodnia lub jednego dnia w celu przeprowadzenia określonego projektu badawczo-rozwojowego, jeżeli takie działania są uzasadnione charakterem i planowanym rezultatem działalności badawczo-rozwojowej. W każdym z powyższych przypadków zostanie bowiem spełnione kryterium systematyczności działalności prowadzonej przez podatnika. Po trzecie, taka działalność musi mieć określony cel, tj. powinna być nakierowana na zwiększenie zasobów wiedzy oraz ich wykorzystanie do tworzenia nowych zastosowań.

Jednocześnie Wnioskodawca podkreśla, że niezależnie od spełnienia definicji systematyczności przyjętej w Objaśnieniach podatkowych MF (tj. podejmowania prac w sposób uporządkowany, według określonej metodyki), działalność prowadzona przez Spółkę, prowadzona jest w sposób systematyczny również w świetle pierwotnie przyjętego poglądu wyrażanego przez organy podatkowe (jeszcze przed wydaniem Objaśnień podatkowych MF), tj. utożsamianie analizowanej przesłanki systematyczności z ciągłością, a w konsekwencji uniemożliwienie podatnikowi prowadzenia incydentalnych działań w ramach działalności B+R (przykładowo: Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z 8 stycznia 2019 r. nr 0111-KDIB1-3.4010.538.2018.2.APO).

B. Twórczość.

Zgodnie z definicją słownikową "twórczy" oznacza tworzący lub mający zdolność tworzenia, mający na celu tworzenie, odkrywczy; będący wynikiem tworzenia (Słownik Języka Polskiego pod red. W. Doroszewskiego). Jak podaje słownik języka polskiego PWN "działalność twórcza" to zespół działań podejmowanych w kierunku tworzenia (działalność zespół działań podejmowanych w jakimś celu), powstania czegoś (twórczy - mający na celu tworzenie, tworzyć - powodować powstanie czegoś).

Jak wskazuje się w Objaśnieniach podatkowych MF na potrzeby działalności badawczo-rozwojowej, w stopniu minimalnym, wystarczające jest działanie twórcze na skalę przedsiębiorstwa, tzn. przedsiębiorca we własnym zakresie (w ramach prowadzonych prac badawczo-rozwojowych) opracowuje nowe lub ulepszone produkty, procesy, usługi, nawet jeżeli podobne rozwiązanie zostało już opracowane przez inny podmiot. Zatem, twórczość działalności badawczo-rozwojowej może przejawiać się opracowywaniem nowych koncepcji, narzędzi, rozwiązań niewystępujących dotychczas w praktyce gospodarczej podatnika lub na tyle innowacyjnych, że w znacznym stopniu odróżniają się od rozwiązań już funkcjonujących u podatnika.

W Podręczniku Frascati uwypukla się, że celem projektu muszą być nowe koncepcje lub pomysły, które wzbogacają istniejącą wiedzę. W związku z tym podkreśla się, że z zakresu działalności B+R wyłączono działalność o charakterze rutynowym. A to z kolei oznacza, że wszelkiego rodzaju szablonowe czynności wprowadzające typowe zmiany w produktach bądź procesach nie stanowią działalności twórczej przyporządkowującej jej do prac B+R.

Biorąc pod uwagę powyższe należy mieć na względzie, że o przejawie twórczej działalności B+R danego przedsiębiorstwa stanowi już sama okoliczność opracowania nowej koncepcji dla przedsiębiorstwa, u którego wcześniej nie znajdowała zastosowania. A zatem, owej twórczości nie należy utożsamiać z prekursorskimi rozwiązaniami w danej branży. Przy czym pierwiastek twórczy w sferze prac B+R przedsiębiorstwa przejawiać się winien w kreatywnym wkładzie człowieka.

W związku z powyższym, Wnioskodawca jest zdania, że działalność Spółki w zakresie opisywanych prac badawczo-rozwojowych ma charakter twórczy. O powyższym świadczą prowadzone przez Spółkę czynności mające na celu:

a.

opracowanie nowych i ulepszonych produktów w postaci przypraw i preparatów wspomagających wyroby mięsne, przemysł mleczarski, piekarniczy czy rybny,

b.

udoskonalaniu procesu produkcji produktów poprzez:

* poprawianie wydajności procesów,

* działania optymalizujące wykorzystanie energii,

* działania polegające na lepszej eksploatacji magazynu.

Biorąc pod uwagę powyższe, produkty oferowane przez Spółkę stanowią przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze. W działalności Spółki w zakresie wytwarzanych produktów wpisują się nie tylko prace twórcze, ale również czynności charakteryzujące się sporą indywidualnością. Zdaniem Wnioskodawcy, przejawu takiej działalności Spółki należy doszukiwać się w produktach każdorazowo dostosowywanych dla indywidualnych potrzeb klientów, gdzie wypracowanie danego rozwiązania w postaci przypraw poprzedzone są szeregiem badań i analiz przez zespół dedykowany działalności B+R Spółki.

Mając na uwadze powyższe, Wnioskodawca jest zdania, że działalność Spółki w zakresie opisywanych prac badawczo-rozwojowych ma charakter twórczy.

C. Zwiększenie zasobów wiedzy oraz wykorzystanie zasobów wiedzy do tworzenia nowych zastosowań.

Zgodnie z Objaśnieniami podatkowymi MF "definicja działalności badawczo-rozwojowej wymaga, aby działania jakie podejmuje podatnik poprzez badania naukowe zwiększały zasoby wiedzy, natomiast w efekcie prac rozwojowych wystarczy, by podatnik zdobył i wykorzystał aktualnie dostępną wiedzę i umiejętności w celu planowania produkcji oraz projektowania i tworzenia nowych, zmienionych czy usprawnionych produktów, procesów lub usług."

Głównym celem realizowanych przez Spółkę czynności badawczo-rozwojowych jest opracowywanie nowych oraz ulepszonych receptur czyli przypraw posiadających nowe właściwości smakowe czy zdrowotne.

Zdaniem Wnioskodawcy, działalności Spółki obejmuje prace rozwojowe. Głównym bowiem celem działalności realizowanej przez Spółkę jest opracowywanie nowych produktów. Spółka tworząc nowe przyprawy wykorzystuje dostępną technologię oraz wiedzę specjalistyczną swoich pracowników. Spółka również systematycznie pozyskuje nową wiedzę o coraz to nowszych technologiach produkcji i stosuje innowacyjne rozwiązania mające na celu ulepszenie procesu produkcyjnego oferowanych produktów.

Osoby zaangażowane przez Spółkę do realizacji projektów, poprzez tworzenie nowych oraz rozwijanie dotychczas znanych rozwiązań łączą posiadaną wiedzę oraz zdobywają nową wiedzę, w celu stworzenia oryginalnych produktów, które nie są dostępne na rynku oraz ulepszaniu już oferowanych produktów, w sposób polegający na wniesieniu znaczących innowacji do stosowanych rozwiązań technologicznych w ramach procesu produkowania przypraw i mieszanek przyprawowych.

W interpretacji indywidualnej Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej z 14 grudnia 2018 r., nr 0114-KDIP2-1.4010.415.2018.2.JS stwierdził, że: w ramach prac rozwojowych następuje połączenie wyników prac badawczych z wiedzą techniczną w celu wprowadzenia do produkcji nowego lub zmodernizowanego wyrobu, nowej technologii czy nowego systemu organizacji. Innymi słowy, prowadzone systematyczne prace opierają na istniejącej wiedzy, uzyskanej w wyniku działalności badawczej oraz/lub doświadczeń praktycznych i mają na celu wytworzenie nowych materiałów, produktów lub urządzeń, inicjowanie nowych i znaczące udoskonalenie już istniejących procesów, systemów i usług.

Prowadzone przez Spółkę prace skutkują m.in. zwiększeniem kapitału intelektualnego Wnioskodawcy oraz wykorzystaniu wiedzy do tworzenia nowych lub ulepszonych produktów. Zwiększone zasoby wiedzy są wykorzystywane do tworzenia nowych rozwiązań oraz lepszych jakościowo produktów, w sposób polegający na wniesieniu znaczących innowacyjnych ulepszeń do stosowanych przez Spółkę rozwiązań w procesie produkcji przypraw.

Biorąc pod uwagę powyższe:

* czynności realizowane przez pracowników Spółki w ramach prowadzonej działalności mają charakter twórczy, bowiem Wnioskodawca tworzy nowe produkty w postaci przypraw. Prace prowadzone przez Spółkę nie mają charakteru odtwórczego;

* prace podejmowane przez Spółkę spełniają definicję prac rozwojowych zawartą w ustawie o CIT oraz ustawie - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce;

* działalność Wnioskodawcy w zakresie opisywanych prac badawczo-rozwojowych podejmowana jest w sposób systematyczny;

* celem działalności Spółki w ramach prac badawczo-rozwojowych jest zwiększenie zasobów wiedzy oraz wykorzystywanie zasobów wiedzy do tworzenia nowych zastosowań.

Podsumowując, działalność Spółki spełnia definicję działalności badawczo-rozwojowej, o której mowa w art. 4a pkt 26 ustawy o CIT. Działalność prowadzona przez Spółkę jest bowiem działalnością twórczą, obejmującą prace rozwojowe lub badania aplikacyjne, podejmowaną w sposób systematyczny w celu zwiększenia zasobów wiedzy oraz wykorzystania zasobów wiedzy do tworzenia nowych zastosowań.

Mając na względzie powyższe, Wnioskodawca stoi na stanowisku, że działalność badawczo-rozwojowa prowadzona przez Wnioskodawcę stanowi działalność w rozumieniu art. 4a pkt 26 ustawy o CIT, i tym samym uprawnia to Spółkę do skorzystania z ulgi na działalność badawczo-rozwojową na podstawie art. 18d ustawy o CIT.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Zgodnie z art. 14na § 1 Ordynacji podatkowej, przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

1.

z zastosowaniem art. 119a;

2.

w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług;

3.

z zastosowaniem środków ograniczających umowne korzyści.

Przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli korzyść podatkowa, stwierdzona w decyzjach wymienionych w § 1, jest skutkiem zastosowania się do utrwalonej praktyki interpretacyjnej, interpretacji ogólnej lub objaśnień podatkowych (art. 14na § 2 Ordynacji podatkowej).

Powyższe unormowania należy odczytywać łącznie z przepisami art. 33 ustawy z 23 października 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy - Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2193), wprowadzającymi regulacje intertemporalne.

Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, gdy rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie z opisem stanu faktycznego podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swoją aktualność.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu, ul. Św. Mikołaja 78/79, 50-126 Wrocław, za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2019 r. poz. 2325 z późn. zm.). Skargę wnosi się w dwóch egzemplarzach (art. 47 § 1 ww. ustawy) na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała lub drogą elektroniczną na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Krajowej Informacji Skarbowej na platformie ePUAP: /KIS/SkrytkaESP (art. 54 § 1a ww. ustawy), w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy). W przypadku pism i załączników wnoszonych w formie dokumentu elektronicznego odpisów nie dołącza się (art. 47 § 3 ww. ustawy). W przypadku wnoszenia skargi w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii jako najwłaściwszy proponuje się kontakt z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego ePUAP.

Jednocześnie, zgodnie art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl