0111-KDIB1-3.4010.167.2023.1.JG - Zwolnienie z CIT dochodu przeznaczonego na cele szkoły

Pisma urzędowe
Status:  Aktualne

Pismo z dnia 27 kwietnia 2023 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej 0111-KDIB1-3.4010.167.2023.1.JG Zwolnienie z CIT dochodu przeznaczonego na cele szkoły

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA - stanowisko nieprawidłowe

Szanowni Państwo,

stwierdzam, że Państwa stanowisko w sprawie oceny skutków podatkowych opisanego stanu faktycznego jest nieprawidłowe.

Zakres wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej

20 marca 2023 r. wpłynął Państwa wniosek z 16 marca 2023 r. o wydanie interpretacji indywidualnej, który dotyczy ustalenia, czy osiągnięty przez Spółkę dochód w całości korzysta ze zwolnienia od podatku dochodowego od osób prawnych na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 45 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, jeżeli zostanie przeznaczony na pokrycie wydatków zgodnych z tymi, które określono w art. 17 ust. 8 tej ustawy.

Treść wniosku jest następująca:

Opis stanu faktycznego

X Sp. z o.o. (dalej: "Spółka" lub "Wnioskodawca") jest podmiotem prowadzącym Niepubliczne Przedszkole (...). Spółka posiada wpis do ewidencji niepublicznych szkół, placówek oraz innych form wychowania prowadzonej przez Gminę Miejską (...) pod nr (...). Spółka oprócz przedszkola nie prowadzi żadnej innej działalności.

X Sp. z o.o. osiąga przychody z tytułu miesięcznej opłaty stałej, opłaty za wyżywienie oraz z tytułu najmu lokali. Wydatki ponoszone przez przedszkole związane są z zakupem materiałów i sprzętu dydaktycznego, wynagrodzeń nauczycieli, terapeutów i dyrekcji przedszkola, obsługi księgowej, zakupu posiłków, opłat eksploatacyjnych (energia elektryczna, woda, itp.).

Przychody z najmu przeznaczane są na pokrycie kosztów działalności przedszkola. Działalność przedszkola finansowana jest częściowo z dotacji gminnych.

Pytanie:

Czy osiągnięty przez Spółkę dochód w całości korzysta ze zwolnienia od podatku dochodowego od osób prawnych na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 45 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, jeżeli zostanie przeznaczony na pokrycie wydatków zgodnych z tymi, które określono w art. 17 ust. 8 tej ustawy?

Państwa stanowisko w sprawie

Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 45 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych wolne od podatku są, dochody z tytułu prowadzenia szkoły w rozumieniu przepisów o systemie oświaty - w części przeznaczonej na cele szkoły, z zastrzeżeniem ust. 8.

Artykuł 17 ust. 8 przedmiotowej ustawy stanowi, że zwolnienie, o którym mowa w ust. 1 pkt 45, ma zastosowanie, jeżeli dochody przeznaczone na cele szkoły zostaną wydatkowane na:

1)

zakup stanowiących środki trwałe pomocy dydaktycznych lub innych urządzeń niezbędnych do prowadzenia szkoły;

2)

organizowanie wypoczynku wakacyjnego uczniów, w części stanowiącej wynagrodzenie personelu wychowawczego i obsługi, jeżeli nie zostało ono pokryte przez rodziców lub prawnych opiekunów uczniów.

Jednocześnie, dyspozycja art. 3 pkt 1 ustawy z 7 września 1991 r. o systemie oświaty stanowi, że jeżeli w dalszych przepisach jest mowa bez bliższego określenia o szkole, to należy przez to rozumieć także przedszkole. Status prawny przedszkola ma zatem charakter analogiczny do statusu szkoły. Oznacza to, że dochody osiągnięte z tytułu prowadzenia przedszkola, co do zasady, mogą korzystać ze zwolnienia określonego w art. 17 ust. 1 pkt 45 u.p.d.o.p.

W myśl art. 17 ust. 1a pkt 2 u.p.d.o.p., zwolnienie, o którym mowa w art. 17 ust. 1, dotyczące podatników przeznaczających dochody na cele statutowe lub inne cele określone w tym przepisie, nie dotyczy dochodów, bez względu na czas ich osiągnięcia, wydatkowanych na inne cele niż wymienione w tych przepisach.

Zgodnie z art. 17 ust. 1b u.p.d.o.p., zwolnienie o którym mowa w ust. 1, dotyczące podatników przeznaczających dochody na cele statutowe lub inne cele określone w tym przepisie, ma zastosowanie, jeżeli dochód jest przeznaczony i - bez względu na termin - wydatkowany na cele określone w tym przepisie, w tym także na nabycie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych służących bezpośrednio realizacji tych celów oraz na opłacenie podatków niestanowiących kosztu uzyskania przychodów, z zastrzeżeniem ust. 1 pkt 5a.

Reasumując, osiągnięty przez Spółkę dochód z tytułu prowadzenia Niepublicznego Przedszkola w całości będzie korzystał ze zwolnienia wskazanego w art. 17 ust. 1 pkt 45 u.p.d.o.p., jeżeli zostanie przeznaczony i wydatkowany na cele wskazane w art. 17 ust. 1 pkt 8 u.p.d.o.p.

Ocena stanowiska

Stanowisko, które przedstawili Państwo we wniosku jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE interpretacji indywidualnej

Zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2022 r. poz. 2587 z późn. zm., dalej "u.p.d.o.p."):

przedmiotem opodatkowania podatkiem dochodowym jest dochód stanowiący sumę dochodu osiągniętego z zysków kapitałowych oraz dochodu osiągniętego z innych źródeł przychodów. W przypadkach, o których mowa w art. 21, art. 22 i art. 24b, przedmiotem opodatkowania jest przychód.

Z art. 7 ust. 2 u.p.d.o.p., wynika z kolei, że:

dochodem ze źródła przychodów, z zastrzeżeniem art. 11c, art. 11i, art. 24a, art. 24b, art. 24ca, art. 24d i art. 24f, jest nadwyżka sumy przychodów uzyskanych z tego źródła przychodów nad kosztami ich uzyskania, osiągnięta w roku podatkowym. Jeżeli koszty uzyskania przychodów przekraczają sumę przychodów, różnica jest stratą ze źródła przychodów.

Taka, a nie inna konstrukcja art. 7 ust. 2 u.p.d.o.p. powoduje, że kluczowe znaczenie dla ustalenia zasad opodatkowania podatkiem dochodowym mają: po pierwsze - przychód, a po drugie - koszty jego uzyskania.

Zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 1 u.p.d.o.p.:

Przychodami, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4 oraz art. 14, są w szczególności: 1) otrzymane pieniądze, wartości pieniężne, w tym również różnice kursowe.

Natomiast, z art. 15 ust. 1 u.p.d.o.p. wynika, że:

kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów ze źródła przychodów lub w celu zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust.

Ustalony w powyższy sposób dochód może być przedmiotem zwolnienia z opodatkowania na podstawie art. 17 ust. 1 u.p.d.o.p. Przepis ten zawiera bowiem katalog dochodów wolnych od podatku, czyli innymi słowy, wyłącza z podstawy opodatkowania dochody uzyskane z tytułów w nim wymienionych.

Jak stanowi art. 17 ust. 1 pkt 45 u.p.d.o.p.:

wolne od podatku są, dochody z tytułu prowadzenia szkoły w rozumieniu przepisów o systemie oświaty - w części przeznaczonej na cele szkoły, z zastrzeżeniem ust. 8.

Zgodnie z ust. 8 u.p.d.o.p. zwolnienie, o którym mowa w ust. 1 pkt 45, ma zastosowanie, jeżeli dochody przeznaczone na cele szkoły zostaną wydatkowane na:

1)

zakup stanowiących środki trwałe pomocy dydaktycznych lub innych urządzeń niezbędnych do prowadzenia szkoły;

2)

organizowanie wypoczynku wakacyjnego uczniów, w części stanowiącej wynagrodzenie personelu wychowawczego i obsługi, jeżeli nie zostało ono pokryte przez rodziców lub prawnych opiekunów uczniów.

W myśl art. 17 ust. 1a pkt 2 u.p.d.o.p.:

zwolnienie, o którym mowa w ust. 1, dotyczące podatników przeznaczających dochody na cele statutowe lub inne cele określone w tym przepisie, nie dotyczy:

dochodów, bez względu na czas ich osiągnięcia, wydatkowanych na inne cele niż wymienione w tych przepisach.

Zgodnie z art. 17 ust. 1b u.p.d.o.p.:

zwolnienie, o którym mowa w ust. 1, dotyczące podatników przeznaczających dochody na cele statutowe lub inne cele określone w tym przepisie, ma zastosowanie, jeżeli dochód jest przeznaczony i - bez względu na termin - wydatkowany na cele określone w tym przepisie, w tym także na nabycie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych służących bezpośrednio realizacji tych celów oraz na opłacenie podatków niestanowiących kosztu uzyskania przychodów, z zastrzeżeniem ust. 1 pkt 5a.

Katalog opisanych wyżej wydatków jest zamknięty. Oznacza to, że dochody przeznaczone na inne cele - nie są zwolnione z podatku dochodowego. Jednocześnie zwolnieniem objęte są tylko te dochody szkół, które pochodzą z ich prowadzenia w rozumieniu przepisów o systemie oświaty (czyli dochodów z tytułu edukacyjnej (oświatowej) działalności szkoły), natomiast nie obejmuje dochodów uzyskanych z innych źródeł, nawet jeśli są one przeznaczone na finansowanie szkoły.

W myśl art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn.: Dz. U. z 2022 r. poz. 2230):

Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa bez bliższego określenia o: 1) szkole - należy przez to rozumieć także przedszkole.

W świetle powyższych przepisów stwierdzić zatem należy, że art. 17 ust. 1 pkt 45 u.p.d.o.p., odnosi się również do przedszkoli, bowiem jest w nim mowa o szkole w rozumieniu przepisów o systemie oświaty, a zgodnie z cytowanym powyżej art. 3 pkt 1 tej ustawy, przez szkołę rozumie się także przedszkole.

Wobec powyższego, osiągnięty przez Spółkę dochód z tytułu prowadzenia Niepublicznego Przedszkola będzie korzystał ze zwolnienia wskazanego w art. 17 ust. 1 pkt 45 u.p.d.o.p., jeżeli zostanie przeznaczony i wydatkowany na cele wskazane w art. 17 ust. 1 pkt 8 u.p.d.o.p.

Wobec powyższego stosownie z art. 17 ust. 8 u.p.d.o.p., zwolnienie powyższe, o którym mowa w ust. 1 pkt 45, ma zastosowanie, jeżeli dochody przeznaczone na cele szkoły zostaną wydatkowane na:

1)

zakup stanowiących środki trwałe pomocy dydaktycznych lub innych urządzeń niezbędnych do prowadzenia szkoły,

2)

organizowanie wypoczynku wakacyjnego uczniów, w części stanowiącej wynagrodzenie personelu wychowawczego i obsługi, jeżeli nie zostało ono pokryte przez rodziców lub prawnych opiekunów uczniów.

Zatem przepisy ustawy nie zwalniają generalnie z podatku dochodów szkół, ale stawiają dwa zasadnicze ograniczenia od spełnienia których możliwe jest skorzystania ze zwolnienia od podatku. Pierwsze jest takie, że zwolnione są dochody z tytułu prowadzenia szkoły w rozumieniu przepisów o systemie oświaty. Ponieważ zgodnie z ogólną zasadą interpretacji przepisów prawa podatkowego zakres zwolnień interpretuje się zawężająco (jako naruszający zasadę powszechności opodatkowania) nie sposób uznać dochodów z tytułu najmu lokali za dochody "z tytułu prowadzenia szkoły".

Drugie ograniczenie jest takie, iż aby wystąpiło omawiane zwolnienie dochody muszą zostać wydatkowane na cele szkoły określone w art. 17 ust. 8 ustawy.

Reasumując, stanowisko Państwa dotyczące ustalenia, czy osiągnięty przez Spółkę dochód w całości korzysta ze zwolnienia od podatku dochodowego od osób prawnych na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 45 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, jeżeli zostanie przeznaczony na pokrycie wydatków zgodnych z tymi, które określono w art. 17 ust. 8 tej ustawy, jest nieprawidłowe.

Dodatkowe informacje

Informacja o zakresie rozstrzygnięcia

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, gdy rzeczywisty stan faktyczny sprawy będący przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie z opisem stanu faktycznego podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swoją aktualność.

POUCZENIE o funkcji ochronnej interpretacji

- Funkcję ochronną interpretacji indywidualnych określają przepisy art. 14k-14nb ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2022 r. poz. 2651 z późn. zm.). Interpretacja będzie mogła pełnić funkcję ochronną, jeśli: Państwa sytuacja będzie zgodna (tożsama) z opisem stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego i zastosują się Państwo do interpretacji.

- Zgodnie z art. 14na § 1 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n Ordynacji podatkowej nie stosuje się, jeśli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej jest elementem czynności, które są przedmiotem decyzji wydanej:

1)

z zastosowaniem art. 119a;

2)

w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług;

3)

z zastosowaniem środków ograniczających umowne korzyści.

Zgodnie z art. 14na § 2 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli korzyść podatkowa, stwierdzona w decyzjach wymienionych w § 1, jest skutkiem zastosowania się do utrwalonej praktyki interpretacyjnej, interpretacji ogólnej lub objaśnień podatkowych.

POUCZENIE o prawie do wniesienia skargi na interpretację

Mają Państwo prawo do zaskarżenia tej interpretacji indywidualnej do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w (...). Zasady zaskarżania interpretacji indywidualnych reguluje ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - tekst jedn.: Dz. U. z 2023 r. poz. 259; dalej jako "p.p.s.a.").

Skargę do Sądu wnosi się za pośrednictwem Dyrektora KIS (art. 54 § 1 p.p.s.a.). Skargę należy wnieść w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia interpretacji indywidualnej (art. 53 § 1 p.p.s.a.):

- w formie papierowej, w dwóch egzemplarzach (oryginał i odpis) na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała (art. 47 § 1 p.p.s.a.), albo

- w formie dokumentu elektronicznego, w jednym egzemplarzu (bez odpisu), na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Krajowej Informacji Skarbowej na platformie ePUAP: /KIS/SkrytkaESP (art. 47 § 3 i art. 54 § 1a p.p.s.a.).

Skarga na interpretację indywidualną może opierać się wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną (art. 57a p.p.s.a.).

Podstawa prawna dla wydania interpretacji

Podstawą prawną dla wydania tej interpretacji jest art. 13 § 2a oraz art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2022 r. poz. 2651 z późn. zm.).

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl