0111-KDIB1-3.4010.147.2023.1.JMS - Ulga B+R w firmie zajmującej się doradztwem w zakresie informatyki

Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo z dnia 11 maja 2023 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej 0111-KDIB1-3.4010.147.2023.1.JMS Ulga B+R w firmie zajmującej się doradztwem w zakresie informatyki

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA - stanowisko w części prawidłowe, a w części nieprawidłowe

Szanowni Państwo,

stwierdzam, że Państwa stanowisko w sprawie oceny skutków podatkowych opisanego stanu faktycznego/zdarzenia przyszłego w podatku dochodowym od osób prawnych jest w części prawidłowe, a w części nieprawidłowe.

Zakres wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej

13 marca 2023 r. wpłynął Państwa wniosek z 1 marca 2023 r. o wydanie interpretacji indywidualnej, który dotyczy ulgi badawczo-rozwojowej.

Treść wniosku jest następująca:

Opis stanu faktycznego/zdarzenia przyszłego

I. Wnioskodawca

X.PL spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ("Wnioskodawca") jest (i) spółką kapitałową, (ii) mającą siedzibę i miejsce zarządu na terytorium Polski oraz (iii) posiadającą w Polsce nieograniczony obowiązek podatkowy w podatku CIT. Wnioskodawca jest również czynnym podatnikiem podatku VAT.

II. Działalność gospodarcza prowadzona przez Wnioskodawcę

Głównym przedmiotem prowadzonej działalności gospodarczej przez Wnioskodawcę jest działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki. Przedmiotem pozostałej działalności gospodarczej Wnioskodawcy jest m.in. działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz działalność powiązana, przetwarzanie danych, zarządzanie stronami internetowymi (...) i podobna działalność, naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych.

Aby sprostać oczekiwaniom klientów, Wnioskodawca sukcesywnie prowadzi prace pozwalające na poszerzanie bazy produkcyjnej (m.in. wprowadzenie nowych produktów i usług - oprogramowania) i stały rozwój/udoskonalanie oprogramowania obecnych w ofercie Wnioskodawcy.

Wnioskodawca świadczy również usługi związane z zaprojektowaniem dedykowanego, wyspecjalizowanego oprogramowania dla firm oraz budowy infrastruktury IT. Dodatkowo, Spółka zapewnia przedsiębiorcom dostęp do profesjonalnego wsparcia IT, którego zadaniem jest utrzymywanie i rozwój istniejących systemów.

Usługi projektowania oprogramowania zapewniają komfort wyboru i gwarancję wysokiej jakości dostarczanego oprogramowania przez m.in.:

- indywidualny dobór optymalnego rozwiązania, uwzględniający oczekiwania klienta;

- testy typu (...);

- projekt architektury;

- dostawę i konfigurację sprzętu i oprogramowania;

- parametryzację i strojenie systemu;

- dokumentację powykonawczą;

- utrzymanie systemu: aktualizację polityk, konsultacje techniczne, opiekę serwisową;

- opieka powdrożeniowa, doradztwo przy rozbudowie, aktualizacja systemu;

- audyty;

- szkolenia;

- outsourcing kompetencji i monitorowanie pracy systemów.

III. Projekt Wnioskodawcy obejmujący działalność badawczo-rozwojową

Ze względu na charakter działalności prowadzonej przez Spółkę (tj. indywidualny dobór optymalnego rozwiązania, uwzględniający oczekiwania klienta, zaprojektowanie tego rozwiązania i stworzenie oprogramowania) zdecydowana większość zespołu pracowników Wnioskodawcy zajmuje się opracowywaniem nowych produktów w zależności od konkretnego zlecenia/projektu. Pracownicy Wnioskodawcy mogą być zaangażowani w cały proces wytworzenia oprogramowania w ramach Projektu bądź tylko w poszczególne jego etapy. Prowadzone przez Wnioskodawcę prace w związku z Projektem spełniają definicję działalności badawczo-rozwojowej, o której mowa w art. 18d ust. 1 ustawy o CIT w związku z art. 4a pkt 26 ustawy o CIT.

Stosownie do treści art. 4a pkt 26 ustawy o CIT, przez działalność badawczo-rozwojową należy rozumieć działalność twórczą obejmującą badania naukowe lub prace rozwojowe. Wobec tak sformułowanej definicji należy stwierdzić, że chcąc zakwalifikować daną działalność jako działalność badawczo-rozwojową należy przeprowadzić dwuetapową kwalifikację:

1. W pierwszym etapie należy sprawdzić czy dana działalność ma cechy działalności twórczej; 2. w drugim etapie należy sprawdzić czy działalność twórcza jest badaniami naukowymi lub pracami rozwojowymi w rozumieniu ustawy o CIT.

Wobec powyższego Wnioskodawca wskazuje co następuje: - W kwestii działalności twórczej (1 etap kwalifikacji)

Szukając definicji działalności twórczej, do której nawiązuje zawarta w art. 4a pkt 26 ustawy o CIT definicja działalności badawczo-rozwojowej, mając na względzie wykładnie autentyczną dokonaną w 2019 r. przez Ministerstwa Finansów w objaśnieniach podatkowych z dnia 15 lipca 2019 r. DOTYCZĄCE PREFERENCYJNEGO OPODATKOWANIA DOCHODÓW WYTWARZANYCH PRZEZ PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ - IP BOX, należy sięgnąć do doktryny prawa autorskiego zgodnie z którą działalnością twórcza działalności człowieka o charakterze kreacyjnym i jest spełniona wówczas, gdy istnieje nowy wytwór intelektu.

Przez wzgląd na powyższe należy wskazać, że w ramach działalności badawczo-rozwojowej prowadzonej w ramach Projektu opisanego we wniosku Spółka zbudowała system (...) unikalny w skali kraju ze względu na jego skalę oraz możliwości jakie dzięki systemowi zyskał klient. Należy, więc stwierdzić, że wytworzony system posiada cechę nowości w skali kraju, a więc stanowi on przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze.

- W kwestii badań naukowych (2 etap kwalifikacji)

Działalność podejmowana w 2022 r. i zaplanowana na 2023 r., a opisana we wniosku nie była badaniami naukowymi w rozumieniu art. 4 § 2 Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (tekst jedn.: Dz. U. z 2022 r. poz. 574 z późn. zm.).

- W kwestii prac badawczo-rozwojowych (2 etap kwalifikacji)

W myśl art. 4a pkt 28 ustawy o CIT, ilekroć w ustawie jest mowa o pracach rozwojowych - oznacza to prace rozwojowe w rozumieniu art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. Zgodnie z ujętą tam definicją prace rozwojowe są działalnością obejmującą nabywanie, łączenie, kształtowanie i wykorzystywanie dostępnej aktualnie wiedzy i umiejętności między innymi w zakresie narzędzi informatycznych lub oprogramowania, do tworzenia nowych zastosowań. Celem Projektu prowadzonego przez Wnioskodawcę jest wytworzenie nowatorskiego, unikalnego w skali kraju środowiska do prowadzenia analizy nadzorczej, wobec czego działalność tą Wnioskodawca kwalifikuje jako prace rozwojowe w rozumieniu art. 4 § 3 Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (tekst jedn.: Dz. U. z 2022 r. poz. 574 z późn. zm.). Działalność opisana we wniosku nie jest natomiast badaniami naukowymi w rozumieniu art. 4 § 2 Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (tekst jedn.: Dz. U. z 2022 r. poz. 574 z późn. zm.).

Co istotne, działania podejmowane przez Wnioskodawcę w ramach usług związanych z zaprojektowaniem dedykowanego, wyspecjalizowanego oprogramowania dla firm oraz budowy infrastruktury IT w ramach działalności badawczo-rozwojowej nie mają charakteru rutynowych i okresowych, ale są to działania obejmujące nabywanie, łączenie wiedzy merytorycznej personelu klienta z wiedzą techniczną personelu Spółki najpierw do planowania produkcji, a następnie do wytworzenia na tej podstawie oprogramowania stanowiącego odpowiedź na potrzeby klienta służące mu do realizacji jego wyspecjalizowanych zadań co spełnia warunek ustawowej definicji o działalności badawczo-rozwojowej. Działania są również podejmowane w sposób systematyczny i regularny, wobec czego Wnioskodawca wskazuje, że Projekt realizowany jest etapowo, co potwierdzane jest comiesięcznymi Protokołami Odbioru na podstawie harmonogramu ustalanego z Klientem. W ramach Projektu przewidziany został również dalszy rozwój środowiska, który będzie realizowany w następnych miesiącach i latach.

W oparciu o przedstawiony powyżej proces w 2022 r. oraz 2023 r. Spółka korzystając standardowych istniejących narzędzi informatycznych (takich jak bazy danych i narzędzie integracji) w sposób innowacyjny tworzyła i będzie tworzyła indywidualne, konkretne środowisko do prowadzenia analizy nadzorczej dla Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego (klient z sektora publicznego), (dalej: "Projekt"). Projekt był prowadzony w latach poprzednich oraz jest i będzie kontynuowany.

Projekt realizowany był/jest etapowo, systematycznie w wyżej wskazanym okresie, w ramach poszczególnych etapów oddawane są funkcjonalności systemu informacji wewnętrznej lub sprawozdawczości dot. różnych obszarów rynku finansowego. Natomiast, wszelkie prace, które związane są z tworzeniem systemu, odbywają/odbywały się systematycznie w następujących po sobie etapach:

a. Budowa koncepcji i prototypów;

b. Projektowanie systemów informatycznych;

c. Tworzenie i konfiguracja oprogramowania - wymiana technologii bazodanowej, wdrażanie standardów raportowania, eliminacja aplikacji silosowych i zastępowanie ich otwartą architekturą zintegrowaną;

d. Tworzenie dokumentacji;

e. Instalacja oprogramowania i systemów;

f. Administrowanie systemami;

Możliwe jest również przenikanie się ze sobą wymienionych powyżej etapów w zależności od przebiegu procesu twórczego.

Dostarczane w ramach Projektu oprogramowanie umożliwia klientowi wieloaspektową analizę rynku finansowego oraz spełnienie wymogów sprawozdawczości obligatoryjnej na rynkach międzynarodowych, możliwość budowania nowych wskaźników oraz taksonomii umożliwiającej efektywną sprawozdawczość i bieżący monitoring rynku finansowego. Na unikalność narzędzia wskazuje również fakt, że dzięki wdrożeniu systemu klient zyskuje dostęp do danych wcześniej niedostępnych.

Wytwarzany w związku z realizacją projektu system musi zapewniać:

1.

dużą wydajność i skalowalność poziomą - w związku z niewiadomymi przyszłymi potrzebami;

2.

maksymalną automatyzacje procesów, raportowanie i zarządzanie cyklem życia danych;

3.

możliwość użycia różnych narzędzi do analizy danych, systemów raportowych, systemów analizy (...);

4.

możliwość weryfikacji użycia w pracy nadzorczej technik (...).

W toku prowadzonych prac w ramach Projektów powstają wyniki w postaci unikalnych kodów źródłowych, kodów wynikowych, skryptów, struktur baz danych, a także dokumentacji projektowych i technicznych. Oprócz wskazanych elementów w postaci dokumentacji projektowej oraz technicznej, każdy z etapów Projektu jest odpowiednio utrwalany - zarówno na potrzeby Spółki jak i jej klientów prowadzone są m.in. odpowiednie ewidencje, które zawierają informacje o osobach zaangażowanych w dany Projekt oraz o wykonywanych przez nich zadaniach w ciągu każdego dnia. Należy również zauważyć, że Projekt powadzony jest na podstawie harmonogramów ustalanych z klientem i punktów kontrolnych. W konsekwencji należy stwierdzić, że prowadzona przez spółkę działalność badawczo-rozwojowa ma charakter uporządkowany, zaplanowany, metodyczny i ukierunkowany na osiągnięcie określonych celów, a konkretnie:

1.

sprostanie wymogom europejskich instytucji nadzorczych w zakresie sprawozdawczości finansowej stawianych przed Klientem;

2.

budowa hurtowni danych zawierającej informacje o podmiotach nadzorowanych;

3.

wdrożenie najnowocześniejszych narzędzi i standardów wykorzystywanych w (...).

Niewątpliwe należy stwierdzić, że działalność prowadzona w ramach Projektu ma charakter innowacyjny i twórczy. Pracownicy Spółki w ramach działalności badawczo-rozwojowej prowadzonej w ramach Projektu zarówno zwiększyli jak i wykorzystali zasoby swojej wiedzy celem wytworzenia systemu, który będzie miała unikalne w skali kraju zastosowania, a mianowicie:

1.

pozwoli na sprostanie wymogom europejskich instytucji nadzorczych w zakresie sprawozdawczości finansowej stawianych przed Klientem;

2.

pozwoli na budowę hurtowni danych zawierającej informacje o podmiotach nadzorowanych i umożliwi Klientowi na dostęp do danych wcześniej niedostępnych;

3.

pozwoli na wdrożenie najnowocześniejszych narzędzi i standardów wykorzystywanych w (...).

Dodatkowo, w wyniku prowadzonego przez Spółkę Projektu dokonuje się postęp technologiczny - powstaje oprogramowanie, które umożliwia jednocześnie:

1.

wdrażanie europejskich standardów raportowania;

2.

eliminację są aplikacje silosowe i zastąpienie ich otwartą architekturą zintegrowaną;

3.

szybszy dostęp do danych przez podmioty nadzorowane do (...);

4.

możliwość dostępu do pełnych danych wcześniej niedostępnych;

5.

możliwość prowadzenia szerokich analiz wielowymiarowych.

Co było niemożliwe z wykorzystaniem jakiegokolwiek innego oprogramowania dostępnego wcześniej na rynku, wobec czego nie jest możliwe zastosowanie żadnych gotowych schematów i rozwiązań. W konsekwencji, w Projekcie, wykorzystywane są jedynie standardowe, gotowe moduły takie jak bazy danych, narzędzie integracji, systemy do tworzenia raportów. Nie są wykorzystywane gotowe systemy, schematy, wobec czego konieczne jest wykorzystanie znanych języków programowania jak (...) oraz technologii bazodanowych oraz metod testowania w sposób całkowicie unikalny i niestandardowy do stworzenia zupełnie nowego systemu. W toku prowadzonych prac w ramach Projektów powstają wyniki w postaci unikalnych kodów źródłowych, kodów wynikowych, skryptów, struktur baz danych, a także dokumentacji projektowych i technicznych.

Opisana we Wniosku działalność niewątpliwie nosi znamiona działalności badawczo - rozwojowej, gdyż w ramach usług świadczonych dla Klienta końcowego związanych z zaprojektowaniem dedykowanego oprogramowania do nadzoru nad rynkiem finansowym nie ma charakteru rutynowych i okresowych, ale są to działania obejmujące nabywanie, łączenie wiedzy merytorycznej personelu klienta z wiedzą techniczną personelu Spółki najpierw do planowania produkcji, a następnie do wytworzenia na tej podstawie oprogramowania stanowiącego odpowiedź na potrzeby klienta służące mu do realizacji jego wyspecjalizowanych zadań. Natomiast, wytworzone w ramach prowadzonej przez Spółkę opisanej we wniosku działalności badawczo-rozwojowej oprogramowanie jest unikalne zarówno ze względu na skalę jego zastosowania jak i dostępne funkcjonalności.

Projekt realizowany był/jest etapowo, systematycznie w wyżej wskazanym okresie, w ramach poszczególnych etapów oddawane są funkcjonalności systemu informacji wewnętrznej lub sprawozdawczości dot. różnych obszarów rynku finansowego. Spółka rozpoczęła prace nad Oprogramowaniem opisanym we wniosku w 2020 r., rozwijała je w ramach Projektu w 2021, 2022 r. oraz planuje je rozwijać w roku bieżącym i latach następnych, co również wskazuje na systematyczność prowadzonej działalności badawczo-rozwojowej również w większe perspektywie czasu.

Spółka na podstawie prowadzonej ewidencji prac jest również w stanie wyraźnie wyodrębnić część twórczą pracy nad oprogramowaniem od części wdrożeniowej i serwisowej, jeżeli takie występują w ramach realizacji Projektu. Wobec czego do prac badawczo-rozwojowych nie są zaliczane te części pracy nad projektem, które obejmują:

1.

rutynowe i okresowe zmiany;

2.

czynności wdrożeniowych w zakresie opracowywanych już produktów i usług;

3.

produkcji seryjnej/produkcji komercyjnej;

4.

bieżącej operacyjnej działalności gospodarczej;

5.

działalności wspomagającej/pomocniczej, wykraczającej poza zakres prac B+R;

6.

testowania, badanie i ocenianie gotowego produktu;

7.

czynności serwisowych, utrzymaniowych systemów;

8.

promowania ulepszeń.

Jednocześnie Wykonawca podkreśla, że Oprogramowanie wytwarzane w ramach Projektu nie znajduje się w fazie serwisowej/utrzymania, a jest ciągle w fazie rozwoju, w związku z czym wszelkie działania prowadzone w ramach Projektu zmierzają do rozwoju użyteczności i funkcjonowania Systemu. Wytworzenie każdego komponentu systemu poprzedzone jest koncepcją i (...).

Z całą mocą należy podkreślić, że w żadnej instytucji w Polsce dotychczas nie prowadzono na taką skalę budowy systemu do analizy danych finansowych z użyciem standardów raportowania finansowego.

W konsekwencji, wytwarzane w skutek prowadzenia Projektu Oprogramowania ma cechę nowości w skali kraju, a tym bardziej w skali przedsiębiorstwa Wnioskodawcy.

Wobec powyżej przedstawionych argumentów Wnioskodawca uznaje, że opisana wyżej działalność stanowi działalność twórczą będącą pracami rozwojowymi, a więc działalnością badawczo-rozwojową w rozumieniu ustawy o CIT.

IV. Wydatki na działalność badawczo-rozwojowa prowadzoną przez Wnioskodawcę

W związku z prowadzonymi pracami w ramach Projektu, Wnioskodawca w 2022 r. ponosił koszty zatrudnienia Pracowników wykonujących w ramach umowy o pracę prace badawczo-rozwojowe w ramach Projektów (informatyków, architektów systemu, specjalistów ds. hurtowni danych, programistów, testerów). W szczególności, w 2022 r. Wnioskodawca poniósł koszty pracownicze obejmujące:

a.

wynagrodzenie zasadnicze oraz dodatki za pracę w godzinach nadliczbowych, które Wnioskodawca jako płatnik zalicza do przychodów ze stosunku pracy, o których mowa w art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1426 z późn. zm.), ("ustawa o PIT");

b.

składki z tytułu należności określonych w ustawie z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2020 r. Poz. 266 z późn. zm.) ("ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych");

c.

premie, bonusy i nagrody, które Wnioskodawca jako płatnik zalicza do przychodów ze stosunku pracy, o których mowa w art. 12 ust. 1 ustawy PIT;

d.

wynagrodzenie zasadnicze oraz dodatki za pracę w godzinach nadliczbowych;

e.

wynagrodzenie chorobowe i inne wynagrodzenie wypłacane na podstawie szczególnych przepisów prawa pracy;

f.

ekwiwalent za niewykorzystany urlop;

g.

diety i inne należności za czas podróży służbowej;

h.

wydatki związane z zapewnieniem Pracownikom uczestnictwa w szkoleniach podnoszących kwalifikacje zawodowe;

i.

wydatki związane z zapewnieniem Pracownikom innych świadczeń o charakterze niepieniężnym (ubezpieczenie na życie, karnety sportowe, bony i karty podarunkowe, itp.).

W stosunku do pracowników zaangażowanych w działalność badawczo-rozwojową, a więc Pracowników zaangażowanych w projekt nie jest prowadzona ewidencja czasu pracy ze względu na to, że w Wnioskodawca stosuje wobec Pracowników zadaniowy czas pracy. Wszystkie opisane powyżej wydatki pracownicze stanowią po stronie Pracowników przychody ze stosunku pracy, o których mowa w art. 12 ust. 1 ustawy o PIT, aczkolwiek niektóre z nich mogą w całości lub w części podlegać zwolnieniu z opodatkowania. Na potrzeby Projektu Wnioskodawca prowadzi rejestr alokowanych do Projektu Pracowników zaangażowanych w pełnym wymiarze czasu pracy oraz powiązany z nim szczegółowy rejestr nieobecności Pracowników.

Wnioskodawca ponosi też koszty związane z opłacaniem składek, których podstawą wymiaru są przychody podatkowe pracowników (za wyjątkiem tych przychodów, w przypadki których regulacje z zakresu ubezpieczeń społecznych przewidują zwolnienie z oskładkowania). Koszty związane z opłacaniem składek oraz koszty pracownicze określone w pkt od a do powyżej zwane są dalej również Kosztami Zatrudnienia.

Zarówno wydatki pracownicze, jak i składki, zaliczone zostały przez Wnioskodawcę do kosztów uzyskania przychodów w podatku CIT, zgodnie z zasadami wynikającymi z art. 15 ust. 4g, art. 15 ust. 4h, art. 16 ust. 1 pkt 57 i art. 16 ust. 1 pkt 57a ustawy o CIT oraz w przypadku zaliczenia tych wydatków w poczet kosztów kwalifikowanych są one wpisywane do odpowiedniego rejestru proporcjonalnie do zaangażowania danego pracownika w działalność badawczo-rozwojową.

V. Ewidencja kosztów kwalifikowanych

Ustawodawca w treści art. 18d ust. 2 pkt 1 ustawy o CIT, odnosi się do czasu pracy przeznaczonego na realizację działalności badawczo-rozwojowej, a zatem do czasu faktycznie poświęconego na ten cel, wobec czego w ramach ulgi B+R, Wnioskodawca zamierza zaliczyć do kosztów kwalifikowanych wydatki przypadające na faktycznie przepracowany czas pracy (a więc bez uwzględnienia wynagrodzenia przypadającego za czas nieobecności w pracy - urlop/niezdolność do pracy) pracowników zaangażowanych w Projekt. Powyższe wynika z faktu, że choć ww. wynagrodzenia stanowią należności, o których mowa w art. 12 ust. 1 ustawy o PIT, to jeśli będą obejmowały okres, w którym pracownicy nie wykonywali faktycznie czynności związanych z realizacją działalności badawczo-rozwojowej, będąc np.: na urlopie, zwolnieniu lekarskim, itp. Nie mogą podlegać odliczeniu, jako koszt kwalifikowany w ramach ulgi, o której mowa w treści art. 18d ust. 2 pkt 1 ustawy o CIT.

Wnioskodawca alokuje koszty związane z prowadzoną działalnością gospodarczą na kontach rodzajowych, takich jak: wynagrodzenia pracowników, amortyzacja, czy też świadczenia na rzecz pracowników. Pozwala to na wyodrębnienie wydatków związanych z pracami rozwojowym wykonywanymi w ramach działalności badawczo-rozwojowej. Tym samym, możliwe jest wyodrębnienie kontrolingowo kosztów Wynagrodzeń, środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych ("WNiP") w ramach prowadzonej ewidencji.

Jednocześnie, Wnioskodawca prowadzi rejestr zaangażowania pracowników w poszczególnych projektach (w tym tego w ramach, którego prowadzone są prace rozwojowe). Tak prowadzony rejestr w połączeniu z rejestrem nieobecności pozwala na określenie wymiaru zaangażowania w działalność badawczo-rozwojową na podstawie którego kalkulowana jest w jakiej proporcji Koszty Zatrudnienia mogą zostać uznane za koszty kwalifikowane. Dodatkowo, za pomocą co miesięcznych Protokołów Odbioru Wnioskodawca rejestruje rodzaj prac wykonywanych w projekcie. W konsekwencji, jeżeli w ramach Projektu była realizowana działalność nie mająca znamion działalności badawczo-rozwojowej lub też dany Pracownik nie poświęcał się prowadzeniu prac rozwojowych przez jakąś część swojego czasu pracy, Spółka zidentyfikuje to w ramach ewidencji prac prowadzonych w Projekcie i nie zaliczy wynagrodzenia należną za tę część pracy do kosztów kwalifikowanych.

VI. Pozostałe warunki skorzystania z ulgi B+R w 2022 r.

Wnioskodawca dodatkowo wskazuje, że w 2022 r. oraz w 2023 r.:

1.

rok podatkowy/rok obrotowy jest równy rokowi kalendarzowemu;

2.

nie prowadził działalności na terenie specjalnej strefy ekonomicznej na podstawie zezwolenia, jak również nie posiada statusu centrum badawczo-rozwojowego;

3.

koszty kwalifikowane poniesione przez Wnioskodawcę nie zostały Wnioskodawcy zwrócone w jakiejkolwiek formie i nie zostały odliczone od podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym;

4.

koszty na działalność badawczo-rozwojową stanowiły dla podatnika koszty uzyskania przychodów w rozumieniu ustawy o CIT;

5.

w ewidencji, o której mowa w art. 9 ust. 1b ustawy o CIT, Wnioskodawca wyodrębnił koszty działalności badawczo-rozwojowej;

6. Wnioskodawca wykaże w zeznaniu podatkowym za 2022 r. koszty kwalifikowane podlegające odliczeniu;

7.

kwota odliczonych kosztów kwalifikowanych nie przekroczy limitów określonych w ustawie o CIT (tj. 100% kosztów kwalifikowanych);

8.

wnioskodawca nie uzyskał w 2022 r. i nie planuje w 2023 r. uzyskania przychodów ze źródła "zyski kapitałowe";

9. Wnioskodawca wskazuje, że nie korzysta ze zwolnień podatkowych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 34a ustawy o CIT;

10. Za 2022 r. Wnioskodawca nie poniósł straty podatkowej w podatku CIT oraz zgodnie z prognozami nie poniesie starty podatkowej również w 2023 r.;

11. Wnioskodawca nie został utworzony:

a.

w wyniku przekształcenia, połączenia lub podziału podatników, albo

b.

w wyniku przekształcenia przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną wykonującą we własnym imieniu działalność gospodarczą lub spółki niebędącej osobą prawną, albo

c.

przez osoby prawne, osoby fizyczne lub jednostki niemające osobowości prawnej, które wniosły na poczet kapitału podatnika uprzednio prowadzone przez siebie przedsiębiorstwo, zorganizowaną część przedsiębiorstwa lub składniki majątku tego przedsiębiorstwa o wartości przekraczającej łącznie równowartość w złotych kwoty co najmniej 10 000 euro przeliczonej według średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski na pierwszy dzień roboczy października roku poprzedzającego rok podatkowy, w którym wniesiono te składniki majątku, w zaokrągleniu do 1000 zł, przy czym wartość tych składników oblicza się, stosując odpowiednio art. 14, albo

d.

przez osoby prawne, osoby fizyczne lub jednostki niemające osobowości prawnej wnoszące, tytułem wkładów niepieniężnych na poczet kapitału podatnika, składniki majątku uzyskane przez te osoby lub jednostki w wyniku likwidacji innych podatników, jeżeli te osoby lub jednostki posiadały udziały (akcje) tych innych likwidowanych podatników.

VII. Wnioskodawca złożył CIT-8 za 2022 r. w terminie.

Po otrzymaniu interpretacji Wnioskodawca skoryguje zeznanie CIT-8 za 2022 r. zgodnie ze stanowiskiem wyrażonym w otrzymanej interpretacji podatkowej, jeżeli opisania będzie pozytywna Wnioskodawca skoryguje informację CIT/BR wykazując jako koszty kwalifikowane wydatki na wynagrodzenia Pracowników w zakresie wynagrodzenia za faktyczny czas pracy przy Projektach z przypadającymi składkami ZUS w zakresie tego wynagrodzenia (bez uwzględnienia wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy i czas urlopów oraz przypadających na tę część wynagrodzenia składek ZUS). Otrzymane stanowisko wyrażone w interpretacji podatkowej wydanej na skutek niniejszego wniosku, Wnioskodawca uwzględni w deklaracji CIT-8 za 2023 rok.

VIII. Wnioskodawca wskazuje, że Krajowa Informacja Skarbowa potwierdziła, że prace prowadzone w ramach Projektu z tym, że w 2022 r. stanowią działalność badawczo-rozwojową oraz że koszty zliczane w poczet kosztów kwalifikowanych oraz sposób prowadzenia tej ewidencji jest prawidłowy (znak pisma Krajowej Informacji Skarbowej 0114–KDIP2-1.4010.102.2022.3.MR).

Pytania

1. Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, iż w stanie faktycznym oraz zdarzeniu przyszłym przedstawionym we Wniosku, prowadzony w 2022 r. oraz 2023 r. przez Wnioskodawcę Projekt opisany powyżej spełnia definicję działalności badawczo-rozwojowej, o której mowa w art. 18d ust. 1 ustawy o CIT w związku z art. 4a pkt 26 ustawy o CIT?

2. Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, iż w stanie faktycznym oraz zdarzeniu przyszłym Koszty zatrudnienia Pracowników zaangażowanych w Projekt przypadające na faktycznie wykonywaną pracę (bez wynagrodzeń za czas urlopów i za czas niezdolności do pracy) stanowią tzw. koszty kwalifikowane, o których mowa w art. 18d ust. 2 pkt 1 ustawy o CIT, w związku z czym Wnioskodawca jest uprawniony do uwzględniania w podstawie obliczania ulgi badawczo-rozwojowej tych wydatków?

3. Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, iż w stanie faktycznym oraz zdarzeniu przyszłym, przedstawionym we Wniosku, w 2022 r. i 2023 r. Wnioskodawca jest uprawniony do korzystania z ulgi badawczo-rozwojowej, to znaczy do odliczania 100% Wydatków od podstawy opodatkowania CIT, w rozliczeniu za rok podatkowy 2022 oraz 2023, w którym przedmiotowe Wydatki ujmowane są jako koszty uzyskania przychodów zgodnie z przepisami ustawy o CIT?

Państwa stanowisko w sprawie

Ad. 1

Zdaniem Wnioskodawcy, w stanie faktycznym przedstawionym we Wniosku, prowadzone przez Wnioskodawcę prace w związku z Projektem spełniają definicję działalności badawczo-rozwojowej, o której mowa w art. 18d ust. 1 ustawy o CIT w związku z art. 4a pkt 26 ustawy o CIT.

Stosownie do treści art. 4a pkt 26 ustawy o CIT, przez działalność badawczo-rozwojową należy rozumieć działalność twórczą obejmującą m.in. prace rozwojowe. W myśl art. 4a pkt 28 ustawy o CIT, ilekroć w ustawie jest mowa o pracach rozwojowych - oznacza to prace rozwojowe w rozumieniu art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. Zgodnie z ujętą tam definicją prace rozwojowe są działalnością obejmującą nabywanie, łączenie, kształtowanie i wykorzystywanie dostępnej aktualnie wiedzy i umiejętności, w tym w zakresie narzędzi informatycznych lub oprogramowania, do tworzenia nowych zastosowań. Celem Projektu prowadzonego przez Wnioskodawcę jest wytworzenie nowatorskiego, unikalnego w skali kraju środowiska do prowadzenia analizy nadzorczej. Ponieważ jak wskazano w stanie faktycznym, takie środowisko nie zostało jeszcze wytworzone, sprostanie oczekiwaniom Klienta możliwe jest jedynie w wyniku połączenia i wykorzystania wiedzy i umiejętności kilkuosobowego personelu Wykonawcy celem wytworzenia zupełnie nowego produktu jakim jest opisane środowisko informatyczne służące do analizy nadzorczej nad rynkiem finansowym w Polsce, dzięki któremu klient zyskuje możliwość budowania nowych wskaźników oraz dostęp do danych wcześnie niedostępnych.

W zakresie warunku dot. tego, że prowadzona działalność badawczo - rozwojowa musi mieć znamiona działalności twórczej należy się odwołać do Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2021 r. poz. 1062 z późn. zm.). Ustawa definiuje pojęcie utworu Zgodnie z definicją zawartą w art. 1 ust. 1 tej ustawy, przedmiotem prawa autorskiego jest każdy przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze, ustalony w jakiejkolwiek postaci, niezależnie od wartości, przeznaczenia i sposobu wyrażenia (utwór). W przypadku prac prowadzonych przez pracowników Spółki te warunki są w oczywisty sposób spełnione, ponieważ efekty prac są rezultatem działań pracowników, w wyniku których powstają subiektywnie nowe wytwory intelektu. Wytworem tym jest unikalne w skali kraju oprogramowanie. W tym miejscu należy zaznaczyć, iż zgodnie z objaśnieniami Ministra Finansów z dnia 15 lipca 2019 r. dotyczących preferencyjnego opodatkowania dochodów wytwarzanych przez prawa własności intelektualnej - IP BOX, prace badawczo-rozwojowe muszą się cechować twórczością w stopniu minimalnym (działanie twórcze na skale przedsiębiorstwa). W opinii Wnioskodawcy działalność opisana w stanie faktycznym charakteryzują stopniem twórczości co najmniej na skalę kraju.

Zdaniem Wnioskodawcy, działalność podejmowana celem wytworzenia opisanego we wniosku Oprogramowania ma charakter innowacyjny i twórczy. Pracownicy Spółki w ramach działalności badawczo-rozwojowej prowadzonej w ramach Projektu zarówno zwiększyli jak i wykorzystali zasoby swojej wiedzy celem wytworzenia systemu, który będzie miała unikalne w skali kraju zastosowania, a mianowicie:

* pozwoli na sprostanie wymogom europejskich instytucji nadzorczych w zakresie sprawozdawczość finansowej stawianych przed Klientem;

* pozwoli na budowę hurtowni danych zawierającej informacje o podmiotach nadzorowanych i umożliwi Klientowi na dostęp do danych wcześniej niedostępnych;

* pozwoli na wdrożenie najnowocześniejszych narzędzi i standardów wykorzystywanych w (...).

Zdaniem Wnioskodawcy, w wyniku prowadzonego przez Spółkę Projektu dokonuje się postęp technologiczny - powstaje oprogramowanie szyte na miarę, które łączy funkcjonalności niedostępne wcześniej na Polskim rynku. W toku prowadzonych prac, w wyniku łączenia wiedzy programistycznej i tej dotyczącej technologii bazodanowych powstają wyniki w postaci unikalnych kodów źródłowych, kodów wynikowych, skryptów, struktur baz danych, a także dokumentacji projektowych i technicznych.

Zgodnie z ustawową definicją prace rozwojowe nie obejmują działalności obejmującej rutynowe i okresowe zmiany wprowadzane do środowisk, nawet jeżeli takie zmiany mają charakter ulepszeń, wobec czego Wnioskodawca wskazuje, że prowadzony przez niego Projekt nie polega na utrzymaniu istniejącego środowiska informatycznego opierającym się na regularnym wgrywaniu aktualizacji systemowych, a na budowie nowego środowiska od podstaw.

Działalność badawczo - rozwojowa powinna być również podejmowana w sposób systematyczny i regularny, wobec czego Wnioskodawca wskazuje, że Projekt realizowany jest etapowo od ponad dwóch lat, co potwierdzane jest comiesięcznymi Protokołami Odbioru na podstawie harmonogramu ustalanego z Klientem. W ramach Projektu przewidziany został również dalszy rozwój środowiska, który będzie realizowany w następnych miesiącach i latach.

Jednocześnie należy wskazać, że działalność badawczo - rozwojowa podejmowana przez Spółkę, zdaniem Wnioskodawcy, ma znamiona prac rozwojowych a nie badań naukowych.

W związku z powyższym, w odniesieniu do pytania pierwszego stanowisko Wnioskodawcy należy uznać za prawidłowe.

Ad. 2

Zdaniem Wnioskodawcy, w stanie faktycznym przedstawionym we Wniosku, należności z tytułów, o których mowa w art. 12 § 1 ustawy o PIT oraz sfinansowane przez płatnika składki z tytułu tych należności dotyczące Pracowników zaangażowanych w Projekt ponoszone w 2022 r. oraz 2023 r. stanowią tzw. koszty kwalifikowane, o których mowa w art. 18d ust. 2 pkt 1 ustawy o CIT, w związku z czym Wnioskodawca jest uprawniony do uwzględniania w podstawie obliczania ulgi tych wydatków.

Zgodnie z art. 18d ust. 2 pkt 1 ustawy o CIT, za koszty kwalifikowane uznaje się poniesione w danym miesiącu należności z tytułów, o których mowa w art. 12 ust. 1 ustawy o PIT, oraz sfinansowane przez płatnika składki z tytułu tych należności określone w ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych, w takiej części, w jakiej czas przeznaczony na realizację działalności badawczo-rozwojowej pozostaje w ogólnym czasie pracy pracownika w danym miesiącu.

1. Dookreślenie Kosztów Zatrudnienia zaliczanych przez Wnioskodawcę do kosztów kwalifikowanych.

W związku z zatrudnianiem pracowników na potrzeby prowadzonej działalności związane z działalnością badawczo-rozwojową Wnioskodawca w 2022 r. ponosił koszty pracownicze obejmujące m.in.:

- wynagrodzenie zasadnicze oraz dodatki za pracę w godzinach nadliczbowych, które Wnioskodawca jako płatnik zalicza do przychodów ze stosunku pracy, o których mowa w art. 12 ust. 1 ustawy o PIT;

- składki z tytułu należności określonych w ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych;

- premie, bonusy i nagrody, które Wnioskodawca jako płatnik zalicza do przychodów ze stosunku pracy, o których mowa w art. 12 ust. 1 ustawy o PIT;

- wynagrodzenie chorobowe i inne wynagrodzenie wypłacane na podstawie szczególnych przepisów prawa pracy;

- ekwiwalent za niewykorzystany urlop;

- premie, bonusy i nagrody;

- diety i inne należności za czas podróży służbowej;

- wydatki związane z zapewnieniem Pracownikom uczestnictwa w szkoleniach podnoszących kwalifikacje zawodowe;

- wydatki związane z zapewnieniem Pracownikom innych świadczeń o charakterze niepieniężnym (ubezpieczenie na życie, karnety sportowe, bony i karty podarunkowe, itp.).

Wszystkie opisane powyżej wydatki pracownicze stanowią po stronie Pracowników przychody ze stosunku pracy, o których mowa w art. 12 ust. 1 ustawy o PIT, aczkolwiek niektóre z nich mogą w całości lub w części podlegać zwolnieniu z opodatkowania podatkiem PIT.

Niezależnie od powyższego, Wnioskodawca ponosi również koszty związane z opłacaniem składek, których podstawą wymiaru są przychody podatkowe pracowników (za wyjątkiem tych przychodów, w przypadku których regulacje z zakresu ubezpieczeń społecznych przewidują zwolnienie z oskładkowania).

Zarówno wydatki pracownicze, jak i składki, zaliczone zostały przez Wnioskodawcę do kosztów uzyskania przychodów w podatku CIT, zgodnie z zasadami wynikającymi z art. 15 ust. 4g, art. 15 ust. 4h, art. 16 ust. 1 pkt 57 i art. 16 ust. 1 pkt 57a ustawy o CIT.

2. Koszty kwalifikowane stanowią jedynie koszty zatrudnienia przypadające za czas faktycznie poświęcony działalności badawczo-rozwojowej.

Ustawodawca w treści art. 18d ust. 2 pkt 1 ustawy o CIT, odnosi się do czasu pracy przeznaczonego na realizację działalności badawczo-rozwojowej, a zatem do czasu faktycznie poświęconego na ten cel, wobec czego w ramach ulgi B+R, Wnioskodawca zamierza zaliczyć do kosztów kwalifikowanych wydatki określone w pkt 1 powyżej w części przypadającej na faktycznie przepracowany czas pracy (a więc bez uwzględnienia wynagrodzenia przypadającego za czas nieobecności w pracy - urlop/niezdolność do pracy) pracowników zaangażowanych w Projekt. Powyższe wynika z faktu, że choć ww. wynagrodzenia stanowią należności, o których mowa w art. 12 ust. 1 ustawy o PIT, to jeśli będą obejmowały okres, w którym pracownicy nie wykonywali faktycznie czynności związanych z realizacją działalności badawczo-rozwojowej, będąc np.: na urlopie, zwolnieniu lekarskim, itp. Nie mogą podlegać odliczeniu, jako koszt kwalifikowany w ramach ulgi, o której mowa w treści art. 18d ust. 2 pkt 1 ustawy o CIT.

Powyższe powodowane jest tym, że nieobecność pracownika oznacza, że nie wykonywał on wówczas faktycznie określonych czynności w zakresie działalności badawczo-rozwojowej. Należy podkreślić, że ustawodawca nie narzucił przedsiębiorcom formy wyodrębnienia kosztów kwalifikowanych spośród innych kosztów prowadzenia działalności gospodarczej. Wybór sposobu udokumentowania tych wydatków pozostawiony został podatnikom, którzy prowadzą działalność badawczo-rozwojową.

Wnioskodawca prowadzi rejestr kosztów kwalifikowanych w sposób określony w stanie faktycznym i pozwalającym na jednoznaczne wyodrębnienie tej części Kosztów Zatrudnienia, która przypada na faktyczne wykonywanie przez Pracowników działalności badawczo-rozwojowej.

W związku z powyższym, w odniesieniu do pytania drugiego stanowisko Wnioskodawcy należy uznać za prawidłowe.

Ad. 3

Zdaniem Wnioskodawcy, prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, iż w stanie faktycznym przedstawionym we Wniosku, w 2022 r. oraz 2023 r. Wnioskodawca jest uprawniony do korzystania z ulgi badawczo-rozwojowej, to znaczy do odliczania 100% wydatków od podstawy opodatkowania CIT, w rozliczeniu za lata 2022 i 2023, w którym przedmiotowe Wydatki ujmowane są jako koszty uzyskania przychodów zgodnie z przepisami ustawy o CIT.

Zgodnie z treścią obowiązującego w 2023 r. art. 18d ust. 1 ustawy o CIT, podatnik uzyskujący przychody inne niż przychody z zysków kapitałowych odlicza od podstawy opodatkowania, ustalonej zgodnie z art. 18, koszty uzyskania przychodów poniesione na działalność badawczo-rozwojową, zwane dalej kosztami kwalifikowanymi. Kwota odliczenia nie może w roku podatkowym przekraczać kwoty dochodu uzyskanego przez podatnika z przychodów innych niż przychody z zysków kapitałowych.

Koszty kwalifikowane podlegają odliczeniu, jeżeli nie zostały podatnikowi zwrócone w jakiejkolwiek formie lub nie zostały odliczone od podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym (art. 18d ust. 5 ustawy o CIT).

Natomiast, zgodnie z treścią art. 18d ust. 6 ustawy o CIT, podatnikowi, który w roku podatkowym korzysta ze zwolnień podatkowych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 34 lub 34a, prawo do odliczenia przysługuje jedynie w odniesieniu do kosztów kwalifikowanych, które nie są przez podatnika uwzględniane w kalkulacji dochodu zwolnionego z podatku na podstawie tych przepisów.

Stosownie do treści art. 18d ust. 7 pkt 3 ustawy o CIT, kwota kosztów kwalifikowanych nie może przekroczyć w przypadku Wnioskodawcy 100% kosztów, o których mowa w art. 18d ust. 2 i 3 ustawy o CIT.

Natomiast, w myśl art. 18d ust. 8 ustawy o CIT, odliczenia dokonuje się w zeznaniu za rok podatkowy, w którym poniesiono koszty kwalifikowane. W przypadku, gdy podatnik poniósł za rok podatkowy stratę albo wielkość do-chodu podatnika jest niższa od kwoty przysługujących mu odliczeń, odliczenia odpowiednio w całej kwocie lub w pozostałej części - dokonuje się w zeznaniach za kolejno następujące po sobie sześć lat podatkowych następujących bezpośrednio po roku, w którym podatnik skorzystał lub miał prawo skorzystać z odliczenia.

W myśl art. 9 ust. 1b ustawy o CIT, podatnicy prowadzący działalność badawczo-rozwojową, którzy zamierzają skorzystać z odliczenia, o którym mowa w art. 18d ustawy o CIT, są obowiązani w ewidencji, o której mowa w art. 9 ust. 1 ustawy o CIT, wyodrębnić koszty działalności badawczo-rozwojowej.

Mając na uwadze powołane powyżej przepisy należy stwierdzić, że aby podatnikowi podatku CIT przysługiwało prawo odliczenia w zeznaniu podatkowym kosztów kwalifikowanych poniesionych w danym roku podatkowym powinny być łącznie spełnione następujące warunki:

1.

podatnik prowadził działalność badawczo-rozwojową;

2.

podatnik poniósł koszty na działalność badawczo-rozwojową;

3.

koszty na działalność badawczo-rozwojową stanowiły dla podatnika koszty uzyskania przychodów w rozumieniu ustawy o CIT;

4.

koszty na działalność badawczo-rozwojową mieszczą się w zamkniętym katalogu kosztów kwalifikowanych określonym przepisami art. 18d ust. 2-3 ustawy o CIT;

5.

ww. koszty uzyskania przychodów stanowiły dla podatnika koszty kwalifikowane w rozumieniu ustawy o CIT, przy czym, jeżeli koszty kwalifikowane zostały poniesione w ramach badań podstawowych, badania te były prowadzone na podstawie umowy lub porozumienia z jednostką naukową w rozumieniu odrębnych przepisów;

6.

jeżeli w roku podatkowym podatnik prowadził działalność na terenie specjalnej strefy ekonomicznej na podstawie zezwolenia/decyzji o wsparciu, prawo do odliczenia przysługuje jedynie w odniesieniu do kosztów kwalifikowanych, które nie są przez podatnika uwzględniane w kalkulacji dochodu zwolnionego z podatku na podstawie zezwolenia/decyzji o wsparciu;

7.

w ewidencji, o której mowa w art. 9 ust. 1b ustawy o CIT, podatnik wyodrębnił koszty działalności badawczo-rozwojowej;

8.

podatnik wykazał w zeznaniu podatkowym koszty kwalifikowane podlegające odliczeniu;

9.

kwota odliczonych kosztów kwalifikowanych nie przekroczyła limitów określonych w ustawie o CIT;

10.

koszty kwalifikowane nie zostały zwrócone podatnikowi w jakiejkolwiek formie lub nie zostały odliczone od podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym.

Spełnienie wszystkich powyższych warunków Wnioskodawca wykazał w stanie faktycznym opisanym we wniosku, wobec czego należy uznać, że Wnioskodawca jest uprawniony do korzystania z ulgi badawczo-rozwojowej, to znaczy do odliczania kosztów kwalifikowanych od podstawy opodatkowania CIT, w korekcie rozliczenia za rok podatkowy 2022 r.

Wedle wszelkich prognoz warunki skorzystania z ulgi badawczo-rozwojowej będą również spełnione przez Wnioskodawcę również na dzień składania deklaracji CIT-8 za rok podatkowy 2023, a w takim przypadku Wnioskodawca będzie i w tym przypadku uprawniony do odliczania kosztów kwalifikowanych od podstawy opodatkowania CIT.

Wobec powyższego stanowisko Wnioskodawcy należy uznać za prawidłowe w zakresie możliwości skorzystania z ulgi badawczo-rozwojowej w rozliczeniu za rok podatkowy 2022 oraz za rok 2023 w przypadku spełnienia wszystkich warunków na dzień składania deklaracji CIT-8 za rok podatkowy 2023.

Ocena stanowiska

Stanowisko, które przedstawili Państwo we wniosku jest w części prawidłowe, a w części nieprawidłowe.

UZASADNIENIE interpretacji indywidualnej

Zgodnie z art. 18d ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2022 r. poz. 2587 z późn. zm., dalej: "u.p.d.o.p."),

podatnik uzyskujący przychody inne niż przychody z zysków kapitałowych odlicza od podstawy opodatkowania, ustalonej zgodnie z art. 18, koszty uzyskania przychodów poniesione na działalność badawczo-rozwojową, zwane dalej "kosztami kwalifikowanymi". Kwota odliczenia nie może w roku podatkowym przekraczać kwoty dochodu uzyskanego przez podatnika z przychodów innych niż przychody z zysków kapitałowych.

Stosownie z art. 4a pkt 26 u.p.d.o.p.:

przez działalność badawczo rozwojową należy rozumieć działalność twórczą obejmującą badania naukowe lub prace rozwojowe, podejmowaną w sposób systematyczny w celu zwiększenia zasobów wiedzy oraz wykorzystania zasobów wiedzy do tworzenia nowych zastosowań

W myśl art. 4a pkt 27 u.p.d.o.p.:

ilekroć w ustawie jest mowa o badaniach naukowych, oznacza to:

a)

badania podstawowe w rozumieniu art. 4 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (dalej: "ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce"),

b)

badania aplikacyjne w rozumieniu art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

W myśl art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r.- Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce:

badania naukowe są działalnością obejmującą:

a)

badania podstawowe rozumiane jako prace empiryczne lub teoretyczne mające przede wszystkim na celu zdobywanie nowej wiedzy o podstawach zjawisk i obserwowalnych faktów bez nastawienia na bezpośrednie zastosowanie komercyjne;

b)

badania aplikacyjne rozumiane jako prace mające na celu zdobycie nowej wiedzy oraz umiejętności, nastawione na opracowywanie nowych produktów, procesów lub usług lub wprowadzanie do nich znaczących ulepszeń.

Stosownie do treści art. 4a pkt 28 u.p.d.o.p.:

ilekroć w ustawie jest mowa o pracach rozwojowych - oznacza to prace rozwojowe w rozumieniu art. 4 ust. 3 ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

W myśl art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r.- Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce:

prace rozwojowe są działalnością obejmującą nabywanie, łączenie, kształtowanie i wykorzystywanie dostępnej aktualnie wiedzy i umiejętności, w tym w zakresie narzędzi informatycznych lub oprogramowania, do planowania produkcji oraz projektowania i tworzenia zmienionych, ulepszonych lub nowych produktów, procesów lub usług, z wyłączeniem działalności obejmującej rutynowe i okresowe zmiany wprowadzane do nich, nawet jeżeli takie zmiany mają charakter ulepszeń.

Stosownie do art. 18d ust. 2 pkt 1 u.p.d.o.p.,

za koszty kwalifikowane uznaje się, poniesione w danym miesiącu należności z tytułów, o których mowa w art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, oraz sfinansowane przez płatnika składki z tytułu tych należności określone w ustawie z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, w takiej części, w jakiej czas przeznaczony na realizację działalności badawczo-rozwojowej pozostaje w ogólnym czasie pracy pracownika w danym miesiącu;

Artykuł 18d ust. 5 u.p.d.o.p.,

koszty kwalifikowane podlegają odliczeniu, jeżeli nie zostały podatnikowi zwrócone w jakiejkolwiek formie lub nie zostały odliczone od podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym.

W myśl art. 18d ust. 6 u.p.d.o.p.,

podatnikowi, który w roku podatkowym korzysta ze zwolnień podatkowych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 34 lub 34a, prawo do odliczenia przysługuje jedynie w odniesieniu do kosztów kwalifikowanych, które nie są przez podatnika uwzględniane w kalkulacji dochodu zwolnionego z podatku na podstawie tych przepisów.

Zgodnie z art. 18d ust. 7 u.p.d.o.p.,

kwota kosztów kwalifikowanych nie może przekroczyć:

1)

w przypadku gdy podatnik, o którym mowa w ust. 3a, jest mikroprzedsiębiorcą, małym lub średnim przedsiębiorcą, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców - 200% kosztów, o których mowa w ust. 2-3a;

2)

w przypadku pozostałych podatników, o których mowa w ust. 3a-200% kosztów, o których mowa w ust. 2 pkt 1-4a i ust. 2a-3a, oraz 100% kosztów, o których mowa w ust. 2 pkt 5;

3)

w przypadku pozostałych podatników - 100% kosztów, o których mowa w ust. 2 pkt 2-5, ust. 2a i 3, oraz 200% kosztów, o których mowa w ust. 2 pkt 1 i 1a.

Artykuł 18d ust. 8 u.p.d.o.p.,

odliczenia dokonuje się w zeznaniu za rok podatkowy, w którym poniesiono koszty kwalifikowane. W przypadku gdy podatnik poniósł za rok podatkowy stratę albo wielkość dochodu podatnika jest niższa od kwoty przysługujących mu odliczeń, odliczenia - odpowiednio w całej kwocie lub w pozostałej części - dokonuje się w zeznaniach za kolejno następujące po sobie sześć lat podatkowych następujących bezpośrednio po roku, w którym podatnik skorzystał lub miał prawo skorzystać z odliczenia. Dokonując odliczenia, o którym mowa w zdaniu drugim, uwzględnia się kwoty pomniejszeń, o których mowa w art. 18db ust. 1

Należy także zwrócić uwagę na brzmienie przepisu art. 9 ust. 1b u.p.d.o.p.,

zgodnie z którym podatnicy prowadzący działalność badawczo-rozwojową, którzy zamierzają skorzystać z odliczenia, o którym mowa w art. 18d, są obowiązani w ewidencji, o której mowa w ust. 1, wyodrębnić koszty działalności badawczo-rozwojowej.

Zgodnie z art. 15 ust. 1 uCIT:

kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów ze źródła przychodów lub w celu zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1.

W tym miejscu należy wskazać, że zgodnie z zasadą, przyjętą w orzecznictwie jak i w doktrynie prawa podatkowego, ulgi podatkowe, w tym ulga badawczo-rozwojowa, są wyjątkiem od zasady równości i powszechności opodatkowania, tak więc przepisy regulujące prawo do ulgi winny być interpretowane ściśle.

Mając na uwadze powołane powyżej przepisy należy stwierdzić, że aby podatnikowi podatku dochodowego od osób prawnych przysługiwało prawo odliczenia w zeznaniu podatkowym kosztów kwalifikowanych poniesionych w danym roku podatkowym powinny być łącznie spełnione następujące warunki:

- podatnik poniósł koszty na działalność badawczo-rozwojową, koszty na działalność badawczo-rozwojową stanowiły dla podatnika koszty uzyskania przychodów w rozumieniu u.p.d.o.p.,

- koszty na działalność badawczo-rozwojową mieszczą się w zamkniętym katalogu kosztów kwalifikowanych określonym przepisami art. 18d ust. 2-3 u.p.d.o.p.,

- ww. koszty uzyskania przychodów stanowiły koszty kwalifikowane w rozumieniu u.p.d.o.p., przy czym, jeżeli koszty kwalifikowane zostały poniesione w ramach badań podstawowych, badania te były prowadzone na podstawie umowy lub porozumienia z jednostką naukową w rozumieniu odrębnych przepisów,

- jeżeli w roku podatkowym prowadził działalność na terenie specjalnej strefy ekonomicznej na podstawie zezwolenia/decyzji o wsparciu, prawo do odliczenia przysługuje jedynie w odniesieniu do kosztów kwalifikowanych, które nie są przez podatnika uwzględniane w kalkulacji dochodu zwolnionego z podatku na podstawie zezwolenia/decyzji o wsparciu,

- w ewidencji, o której mowa w art. 9 ust. 1b u.p.d.o.p., podatnik wyodrębnił koszty działalności badawczo-rozwojowej,

- podatnik wykazał w zeznaniu podatkowym koszty kwalifikowane podlegające odliczeniu,

- kwota odliczonych kosztów kwalifikowanych nie przekroczyła limitów określonych w u.p.d.o.p.,

- koszty kwalifikowane nie zostały zwrócone podatnikowi w jakiejkolwiek formie lub nie zostały odliczone od podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym.

Ad. 1.

Odnosząc się do wątpliwości Wnioskodawcy w zakresie pytania nr 1, ustawodawca wprowadził definicję działalności badawczo-rozwojowej w art. 4a pkt 26 u.p.d.o.p., zgodnie z którą (jak już wyżej wskazano) przez działalność badawczo-rozwojową, należy rozumieć działalność twórczą obejmującą badania naukowe lub prace rozwojowe, podejmowaną w sposób systematyczny w celu zwiększenia zasobów wiedzy oraz wykorzystania zasobów wiedzy do tworzenia nowych zastosowań.

Kluczowe jest zawarte w definicji działalności badawczo-rozwojowej rozróżnienie, które wskazuje, że taka działalność obejmuje dwa rodzaje aktywności - badania naukowe i badania aplikacyjne zdefiniowane w art. 4 ust. 2 pkt 1 i 2 ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz prace rozwojowe, o których mowa w art. 4 ust. 3 tej ustawy.

Należy zwrócić uwagę na podkreślone wyłączenie w art. 4a pkt 28 u.p.d.o.p., mogące odnosić się do wielu przejawów aktywności podatnika. Zastrzeżenie zostało wprowadzone w celu wyeliminowania z zakresu ulgi na działalność badawczo-rozwojową tych przejawów aktywności podatnika, które pomimo ulepszenia istniejących procesów lub usług z uwagi na brak innowacyjnego charakteru (rutynowość) nie mogą stanowić prac rozwojowych.

Z ustawowej definicji wynika zatem, że taka działalność musi mieć charakter twórczy. Posłużenie się tym sformułowaniem wskazuje, że działalność badawczo-rozwojowa to taka aktywność, która nastawiona jest na tworzenie nowych i oryginalnych rozwiązań, często o charakterze unikatowym, które nie mają odtwórczego charakteru. Jak podaje słownik języka polskiego PWN, działalność twórcza to zespół działań podejmowanych w kierunku tworzenia (działalność - zespół działań podejmowanych w jakimś celu), powstania czegoś (twórczy - mający na celu tworzenie, tworzyć - powodować powstanie czegoś). W doktrynie prawa autorskiego podkreśla się natomiast, że cecha twórczości związana jest przede wszystkim z rezultatem działalności człowieka o charakterze kreacyjnym i jest spełniona wówczas, gdy istnieje nowy wytwór intelektu. Działalność twórcza oznacza, że "ustawodawca za przedmiot prawa autorskiego uznaje tylko rezultat (przejaw) takiego działania, który choćby w minimalnym stopniu odróżnia się od innych rezultatów takiego samego działania, a zatem, że posiada cechę nowości, której stopień nie ma znaczenia". Zatem, twórczość działalności badawczo-rozwojowej może przejawiać się opracowywaniem nowych koncepcji, narzędzi, rozwiązań niewystępujących dotychczas w praktyce gospodarczej podatnika lub na tyle innowacyjnych, że w znacznym stopniu odróżniają się od rozwiązań już funkcjonujących u podatnika.

Po drugie, z art. 4a pkt 26 u.p.d.o.p. wynika, że działalność badawczo-rozwojowa musi być podejmowana w systematyczny sposób. Zgodnie ze słownikiem języka polskiego PWN słowo systematyczny oznacza (i) robiący coś regularnie i starannie, (ii) o procesach: zachodzący stale od dłuższego czasu, (iii) o działaniach: prowadzony w sposób uporządkowany, według pewnego systemu; też: o efektach takich działań; planowy, metodyczny. W związku z tym, że w definicji działalności badawczo-rozwojowej słowo "systematyczny" występuje w sformułowaniu "podejmowaną (działalność) w sposób systematyczny", a więc odnosi się do "działalności", czyli zespołu działań podejmowanych w jakimś celu, najbardziej właściwą definicją systematyczności w omawianym zakresie jest definicja obejmująca prowadzenie działalności w sposób uporządkowany, według pewnego systemu. Zatem, słowo systematycznie odnosi się również do działalności prowadzonej w sposób metodyczny, zaplanowany i uporządkowany. To oznacza, że działalność badawczo-rozwojowa jest prowadzona systematycznie niezależnie od tego, czy podatnik stale prowadzi prace badawczo-rozwojowe, czy tylko od czasu do czasu, a nawet incydentalnie, co wynika z charakteru prowadzonej przez niego działalności oraz potrzeb rynku, klientów, sytuacji mikro i makroekonomicznej. Z powyższego wynika, że spełnienie kryterium "systematyczności" danej działalności nie jest uzależnione od ciągłości tej działalności, w tym od określonego czasu przez jaki działalność taka ma być prowadzona ani też od istnienia planu co do prowadzenia przez podatnika podobnej działalności w przyszłości. Wystarczające jest, aby podatnik zaplanował i przeprowadził chociażby jeden projekt badawczo-rozwojowy, przyjmując dla niego określone cele do osiągnięcia, harmonogram i zasoby. Taka działalność może być uznana za działalność systematyczną, tj. prowadzoną w sposób metodyczny, zaplanowany i uporządkowany.

Po trzecie, taka działalność musi mieć określony cel, tj. powinna być nakierowana na zwiększenie zasobów wiedzy oraz ich wykorzystanie do tworzenia nowych zastosowań.

Prowadząc działalność badawczo-rozwojową, przedsiębiorca rozwija specjalistyczną wiedzę oraz umiejętności, które może wykorzystać w ramach bieżących albo przyszłych projektów. W tym miejscu wskazać należy, że w ramach prac rozwojowych następuje połączenie wyników prac badawczych z wiedzą techniczną w celu wprowadzenia do produkcji nowego lub zmodernizowanego wyrobu, nowej technologii czy nowego systemu organizacji. Innymi słowy, prowadzone systematyczne prace opierają się na istniejącej wiedzy, uzyskanej w wyniku działalności badawczej oraz/lub doświadczeń praktycznych i mają na celu wytworzenie nowych materiałów, produktów lub urządzeń, inicjowanie nowych i znaczące udoskonalenie już istniejących procesów, systemów i usług. Podmioty gospodarcze zajmujące się działalnością badawczo-rozwojową realizują ją obok swojej działalności podstawowej (np. przedsiębiorstwa przemysłowe dysponujące własnym zapleczem badawczo-rozwojowym, laboratoria, zakłady i ośrodki badawczo-rozwojowe, działy badawczo-technologiczne, biura konstrukcyjne i technologiczne, zakłady rozwoju technik, biura studiów i projektów itp.).

Jak już wcześniej wskazano, prace rozwojowe obejmują nabywanie, łączenie, kształtowanie i wykorzystywanie dostępnej aktualnie wiedzy i umiejętności, w tym w zakresie narzędzi informatycznych lub oprogramowania, do planowania produkcji oraz projektowania i tworzenia zmienionych, ulepszonych lub nowych produktów, procesów lub usług. Prace rozwojowe nie obejmują rutynowych i okresowych zmian wprowadzanych do istniejących produktów, linii produkcyjnych, procesów wytwórczych, usług nawet jeśli takie zmiany mają charakter ulepszeń.

W objaśnieniach dotyczących ulgi na działalność badawczo-rozwojową, zawartych na stronach internetowych Ministerstwa Finansów wskazano, że każda ulga w podatku dochodowym ma charakter wyjątkowy i stanowi odstępstwo od zasady powszechności i równości opodatkowania. Ulgi podatkowe z jednej strony zmniejszają obciążenia fiskalne podatnika, z drugiej zaś dochody sektora finansów publicznych. W konsekwencji, wszelkie przepisy prawa podatkowego, które dotyczą szeroko rozumianych preferencji podatkowych, należy wykładać ściśle.

Tym samym, tylko te działania podatnika można zaliczyć do działalności badawczo-rozwojowej, które wyczerpują znamiona definicji zawartej w treści art. 4a pkt 26 u.p.d.o.p.

Zdaniem tut. Organu, opisywany przez Wnioskodawcę w stanie faktycznym/zdarzeniu przyszłym we wniosku Projekt, prowadzony w 2022 r. oraz 2023 r., spełnia przesłanki do uznania go za działalność badawczo-rozwojową w rozumieniu ww. przepisów ustawy o CIT.

Zatem, stanowisko Wnioskodawcy należy uznać za prawidłowe.

Ad. 2

Przedmiotem wątpliwości Wnioskodawcy objętych zakresem pytania nr 2 jest kwestia uznania kosztów Zatrudnienia Pracowników zaangażowanych w Projekt, za koszty kwalifikowane, o których mowa w art. 18d ust. 2 pkt 1 ustawy o CIT, na potrzeby skorzystania z ulgi B+R.

Zauważyć należy, że przepisy podatkowe dają możliwość uznania za koszty kwalifikowane m.in. należności z tytułu wynagrodzeń pracownika, który realizuje wskazany cel, tj. wykonuje prace badawczo-rozwojowe. Istotne jest aby pracownik faktycznie wykonywał zadania będące realizacją prac badawczo-rozwojowych, wówczas wynagrodzenie takiego pracownika oraz koszty świadczeń poniesionych na jego rzecz będą mogły stanowić dla Wnioskodawcy koszt kwalifikowany w całości.

Zatem, w przypadku gdy pracownik w ramach świadczonej pracy wykonuje obowiązki nie tylko związane z działalnością badawczo-rozwojową, zasadnym jest wyodrębnienie (wyłączenie z ulgi badawczo-rozwojowej) tej części wynagrodzenia oraz świadczeń wypłaconych pracownikom zajmującym się działalnością badawczo-rozwojową, a także składek od tych przychodów, określonych w ustawie z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, która nie jest związana z realizacją działalności badawczo-rozwojowej.

Należy w tym miejscu zauważyć, że ustawodawca w treści art. 18d ust. 2 pkt 1 u.p.d.o.p., odnosi się do czasu pracy przeznaczonego na realizację działalności badawczo-rozwojowej, a zatem do czasu faktycznie poświęconego na ten cel.

Stosownie do art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2022 r. poz. 2647 z późn. zm., dalej: "u.p.d.o.f."):

za przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej oraz spółdzielczego stosunku pracy uważa się wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne oraz wartość pieniężną świadczeń w naturze bądź ich ekwiwalenty, bez względu na źródło finansowania tych wypłat i świadczeń, a w szczególności: wynagrodzenia zasadnicze, wynagrodzenia za godziny nadliczbowe, różnego rodzaju dodatki, nagrody, ekwiwalenty za niewykorzystany urlop i wszelkie inne kwoty niezależnie od tego, czy ich wysokość została z góry ustalona, a ponadto świadczenia pieniężne ponoszone za pracownika, jak również wartość innych nieodpłatnych świadczeń lub świadczeń częściowo odpłatnych.

Wskazać należy, że wynagrodzenia zasadnicze, wynagrodzenia za godziny nadliczbowe, różnego rodzaju dodatki i nagrody zostały wymienione wprost w art. 12 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, jako przychody ze stosunku pracy, a zatem mieszczą się w katalogu kosztów kwalifikowanych, o których mowa w art. 18d ust. 2 pkt 1 u.p.d.o.p.

Natomiast, użyty w art. 12 ust. 1 u.p.d.o.f., zwrot "w szczególności" oznacza, że poszczególne kategorie przychodów zostały wymienione jedynie przykładowo. Zatem, ww. katalog jest katalogiem otwartym. Przychodem ze stosunku pracy i stosunków pokrewnych są więc wszelkiego rodzaju wypłaty i świadczenia skutkujące u podatnika powstaniem przysporzenia majątkowego, mające swoje źródło w łączącym pracownika z pracodawcą stosunku pracy lub stosunku pokrewnym.

Należy podkreślić, że ustawodawca nie narzucił przedsiębiorcom formy podziału/ wyodrębnienia. Wybór sposobu udokumentowania tych wydatków pozostawiony został podatnikom, którzy prowadzą działalność badawczo-rozwojową. Dlatego, wskazane jest, aby dla celów dowodowych, ewidencja czasu pracy, poświęconego przez pracowników na działalność badawczo-rozwojową, była prowadzona przez podatnika korzystającego z ulgi.

Dodatkowo wskazać należy, że w komunikacie Ministerstwa Finansów z 18 maja 2017 r. o Uldze B+R zostało wyraźnie wskazane, że (...) prowadzenie tego rodzaju ewidencji przewidziane jest wprost w propozycji legislacyjnej przedstawionej w "projekcie ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego działalności innowacyjnej". Ustawodawca proponuje tam, aby wynagrodzenia i składki stanowiły koszty kwalifikowane (stanowiące bazę do wyliczenia ulgi B+R) - w takiej części, w jakiej czas przeznaczony na realizację działalności badawczo-rozwojowej pozostaje w ogólnym czasie pracownika (...).

Zauważyć należy, że pojęcie czasu pracy przeznaczonego na realizację działalności badawczo-rozwojowej, o którym mowa w art. 18d ust. 2 pkt 1 u.p.d.o.p., odnosi się do czasu faktycznie poświęconego. Zatem, odliczeniu nie będą podlegały kwoty wynagrodzeń oraz składek proporcjonalnie przypisanych do dni nieobecności pracownika tj. wynagrodzeń za czas choroby/innej usprawiedliwionej absencji czy też urlopu wypoczynkowego oraz wynagrodzenie za inne zwolnienia od pracy. W takiej sytuacji zasadnym jest wyodrębnienie (wyłączenie z ulgi badawczo-rozwojowej) tej części wynagrodzenia oraz świadczeń wypłaconych pracownikom zajmującym się działalnością badawczo-rozwojową, a także składek od tych należności, określonych w ustawie z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, które nie są związane z realizacją działalności badawczo-rozwojowej.

Zatem, część dotycząca wydatków na wynagrodzenia osób zaangażowanych w realizację Projektów B+R bez względu na to czy osoby te są w pełni dedykowane do działalności badawczo-rozwojowej czy tylko w części, przypadająca na ich absencję w pracy (m.in. z powodu choroby, urlopu wypoczynkowego czy też innej usprawiedliwionej absencji) wraz ze sfinansowanymi przez płatnika składkami od ww. przychodu, określonymi w ustawie z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, nie będzie stanowiła kosztów kwalifikowanych, o których mowa w art. 18d ust. 2 pkt 1 u.p.d.o.p.

Z treści wniosku wynika, że zamierzają Państwo zaliczyć do kosztów kwalifikowanych wydatki, przedstawione w stanie faktycznym/zdarzeniu przyszłym, w części przypadającej na faktycznie przepracowany czas pracy (a więc bez uwzględnienia wynagrodzenia przypadającego za czas nieobecności w pracy-urlop/niezdolność do pracy) pracowników zaangażowanych w Projekt. Wszystkie opisane powyżej wydatki pracownicze stanowią po stronie Pracowników przychody ze stosunku pracy, o których mowa w art. 12 ust. 1 ustawy o PIT.

W rezultacie, zgodzić się należy z Państwem, że Koszty zatrudnienia Pracowników zaangażowanych w Projekt przypadające na faktycznie wykonywaną pracę (bez wynagrodzeń za czas urlopów i za czas niezdolności do pracy) stanowią tzw. koszty kwalifikowane, o których mowa w art. 18d ust. 2 pkt 1 ustawy o CIT, w związku z czym, Wnioskodawca jest uprawniony do uwzględniania w podstawie obliczania ulgi badawczo-rozwojowej tych wydatków

Reasumując, stanowisko Wnioskodawcy należy uznać za prawidłowe.

Ad. 3

Przedmiotem wątpliwości oznaczonej pytaniem nr 3, jest kwestia ustalenia, czy Wnioskodawca jest uprawniony do korzystania z ulgi badawczo-rozwojowej, to znaczy do odliczania 100% Wydatków od podstawy opodatkowania CIT, w rozliczeniu za rok podatkowy 2022-2023, w którym przedmiotowe Wydatki ujmowane są jako koszty uzyskania przychodów zgodnie z przepisami ustawy o CIT.

Zgodnie z art. 18d ust. 7 u.p.d.o.p. w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2022 r.

kwota kosztów kwalifikowanych nie może przekroczyć:

1)

w przypadku gdy podatnik, o którym mowa w ust. 3a, jest mikroprzedsiębiorcą, małym lub średnim przedsiębiorcą, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców - 200% kosztów, o których mowa w ust. 2-3a;

2)

w przypadku pozostałych podatników, o których mowa w ust. 3a-200% kosztów, o których mowa w ust. 2 pkt 1-4a i ust. 2a-3a, oraz 100% kosztów, o których mowa w ust. 2 pkt 5;

3)

w przypadku pozostałych podatników - 100% kosztów, o których mowa w ust. 2 pkt 2-5, ust. 2a i 3, oraz 200% kosztów, o których mowa w ust. 2 pkt 1 i 1a.

W kwestii skorygowania zeznania CIT-8 za 2022 rok, przepisy regulujące zasady uprawniające do skorygowania deklaracji oraz jej wymogi formalne zawarto w art. 81 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2022 r. poz. 2651 z późn. zm., dalej: "Ordynacja podatkowa").

Z treści art. 81 § 1 Ordynacji podatkowej wynika, że:

jeżeli odrębne przepisy nie stanowią inaczej, podatnicy, płatnicy i inkasenci mogą skorygować uprzednio złożoną deklarację.

Na podstawie art. 81 § 2 Ordynacji podatkowej:

skorygowanie deklaracji następuje przez złożenie korygującej deklaracji.

Z powyżej cytowanego przepisu art. 18d ust. 7 u.p.d.o.p. wynika, że podatnikowi podatku dochodowego od osób prawnych nie posiadającemu statusu centrum badawczo-rozwojowego, o którym mowa w art. 17 ustawy z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 706 oraz z 2022 r. poz. 1079) przysługuje prawo do odliczenia od podstawy opodatkowania 200% kosztów kwalifikowanych, o których mowa w ust. 2 pkt 1 i 1a oraz 100% kosztów kwalifikowanych o których mowa w ust. 2 pkt 2-5, ust. 2a i 3.

Zatem, stanowisko Wnioskodawcy, w zakresie pytania nr 3 dotyczącego ustalenia, czy w opisanym we wniosku stanie faktycznym/zdarzeniu przyszłym, Wnioskodawca jest uprawniony do odliczenia 100% wydatków od podstawy opodatkowania, za rok podatkowy 2022 r. oraz 2023 r., w którym przedmiotowe wydatki ujmowane są jako koszty uzyskania przychodów, jest nieprawidłowe.

Reasumując stanowisko Wnioskodawcy w zakresie ustalenia, czy:

- prowadzony w 2022 r. oraz 2023 r. przez Wnioskodawcę Projekt opisany w stanie faktycznym/zdarzeniu przyszłym we wniosku spełnia definicję działalności badawczo-rozwojowej, o której mowa w art. 18 ust. 1 u.p.d.o.p. w związku z art. 4a pkt 26 ww. ustawy, jest prawidłowe.

- koszty zatrudnienia Pracowników zaangażowanych w Projekt, przypadające na faktycznie wykonywaną pracę, stanowią koszty kwalifikowane, o których mowa w art. 18d ust. 2 pkt 1 u.p.d.o.p., w związku z czym Wnioskodawca jest uprawniony do obliczania ulgi badawczo-rozwojowej tych wydatków, jest prawidłowe.

- Wnioskodawca jest uprawniony do korzystania z ulgi badawczo-rozwojowej, tzn. do odliczenia 100% wydatków od podstawy opodatkowania w rozliczeniu za rok podatkowy 2022 i 2023, w którym przedmiotowe wydatki ujmowane są jako koszty uzyskania przychodów zgodnie z przepisami ustawy o CIT, jest nieprawidłowe.

Dodatkowe informacje

Informacja o zakresie rozstrzygnięcia

Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, gdy rzeczywisty stan sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie z opisem stanu faktycznego/zdarzenia przyszłego podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swoją aktualność.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego oraz zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym, a w części dotyczącej zdarzenia przyszłego - stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

POUCZENIE o funkcji ochronnej interpretacji

Funkcję ochronną interpretacji indywidualnych określają przepisy art. 14k-14nb ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2022 r. poz. 2651 z późn. zm.). Interpretacja będzie mogła pełnić funkcję ochronną, jeśli: Państwa sytuacja będzie zgodna (tożsama) z opisem stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego i zastosują się Państwo do interpretacji.

Zgodnie z art. 14na § 1 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n Ordynacji podatkowej nie stosuje się, jeśli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej jest elementem czynności, które są przedmiotem decyzji wydanej:

1)

z zastosowaniem art. 119a;

2)

w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług;

3)

z zastosowaniem środków ograniczających umowne korzyści.

Zgodnie z art. 14na § 2 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli korzyść podatkowa, stwierdzona w decyzjach wymienionych w § 1, jest skutkiem zastosowania się do utrwalonej praktyki interpretacyjnej, interpretacji ogólnej lub objaśnień podatkowych.

POUCZENIE o prawie do wniesienia skargi na interpretację

Mają Państwo prawo do zaskarżenia tej interpretacji indywidualnej do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego (...). Zasady zaskarżania interpretacji indywidualnych reguluje ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - (tekst jedn.: Dz. U. z 2023 r. poz. 259 z późn. zm.; dalej jako "p.p.s.a.").

Skargę do Sądu wnosi się za pośrednictwem Dyrektora KIS (art. 54 § 1 p.p.s.a.). Skargę należy wnieść w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia interpretacji indywidualnej (art. 53 § 1 p.p.s.a.):

- w formie papierowej, w dwóch egzemplarzach (oryginał i odpis) na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała (art. 47 § 1 p.p.s.a.), albo

- w formie dokumentu elektronicznego, w jednym egzemplarzu (bez odpisu), na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Krajowej Informacji Skarbowej na platformie ePUAP: /KIS/SkrytkaESP (art. 47 § 3 i art. 54 § 1a p.p.s.a.),

- w formie dokumentu elektronicznego, w jednym egzemplarzu (bez odpisu), za pośrednictwem systemu teleinformatycznego e-Urząd Skarbowy na stronie: https://www.podatki.gov.pl/e-urząd-skarbowy/ (art. 47 § 3 i art. 54 § 1a p.p.s.a.) będąc użytkownikiem/wyznaczając użytkownika konta w e-Urzędzie Skarbowym.

Skarga na interpretację indywidualną może opierać się wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną (art. 57a p.p.s.a.).

Podstawa prawna dla wydania interpretacji

Podstawą prawną dla wydania tej interpretacji jest art. 13 § 2a oraz art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2022 r. poz. 2651 z późn. zm.).

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl