0111-KDIB1-3.4010.129.2017.1.AL, Zwolnienie z CIT dochodów koła łowieckiego przeznaczonych na ochronę środowiska. - Pismo... - OpenLEX

0111-KDIB1-3.4010.129.2017.1.AL - Zwolnienie z CIT dochodów koła łowieckiego przeznaczonych na ochronę środowiska.

Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo z dnia 3 lipca 2017 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej 0111-KDIB1-3.4010.129.2017.1.AL Zwolnienie z CIT dochodów koła łowieckiego przeznaczonych na ochronę środowiska.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r. poz. 201 z późn. zm.), Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 31 maja 2017 r. (data wpływu 5 czerwca 2017 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia obowiązku podatkowego w związku z osiągnięciem przychodu przeznaczonego w całości na działalność statutową - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 5 czerwca 2017 r. wpłynął do tut. Organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia obowiązku podatkowego w związku z osiągnięciem przychodu.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Wojskowe Koło Łowieckie (dalej: "Wnioskodawca"), jako osobę prawną obowiązują przepisy dotyczące podatku dochodowego od osób prawnych, ujęte w ustawie z 15 lutego 1992 r. Zgodnie z zapisem art. 17 ust. 1 pkt 4 ww. ustawy, wolne od podatku są dochody kół łowieckich, których celem statutowym jest ochrona środowiska, w części przeznaczonej na te cele. Ww. koło łowieckie jest podatnikiem podatku dochodowego i prowadzi działalność między innymi w zakresie ochrony środowiska, co wynika ze Statutu Polskiego Związku Łowieckiego (Rozdział VII Oddział 2. Zadania koła i sposób ich realizacji) oraz Prawa Łowieckiego (Rozdział 1, Przepisy ogólne). Koło łowieckie uzyskuje przychody ze sprzedaży tusz firmom zewnętrznym oraz odbiorcom indywidualnym (myśliwym), organizacji polowań komercyjnych, składek członkowskich, wpisowego, odszkodowań ze szkód łowieckich w płodach rolnych wypłaconych przez firmę ubezpieczeniową oraz przychody finansowe z tytułu odsetek od środków na lokatach. Koło łowieckie ponosi koszty w związku z wyżej wymienionym przychodami. Uzyskany dochód z tej działalności w całości przeznacza na działalność statutową związaną z ochroną środowiska. Dochód został zdefiniowany w art. 7 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, jako nadwyżka sumy przychodów nad kosztami ich uzyskania, osiągnięta w danym roku podatkowym.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy od dochodu jako różnicy między przychodami, a poniesionymi kosztami należy odprowadzić podatek dochodowy od osób prawnych?

Zdaniem Wnioskodawcy, dochody przeznaczone w całości na ochronę środowiska są zwolnione od podatku dochodowego od osób prawnych zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 4.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 1888 z późn. zm., dalej "u.p.d.o.p."), ustawa reguluje opodatkowanie podatkiem dochodowym dochodów osób prawnych i spółek kapitałowych w organizacji, zwanych dalej "podatnikami".

Stosownie do treści art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 13 października 1995 r. - Prawo łowieckie (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 2168 z późn. zm.), koła łowieckie posiadają osobowość prawną i ponoszą odpowiedzialność za swoje zobowiązania.

W świetle art. 7 ust. 1 u.p.d.o.p., przedmiotem opodatkowania podatkiem dochodowym jest dochód bez względu na rodzaj źródeł przychodów, z jakich dochód ten został osiągnięty, w wypadkach, o których mowa w art. 21 i 22, przedmiotem opodatkowania jest przychód.

Stosownie do treści art. 7 ust. 2 u.p.d.o.p., dochodem, z zastrzeżeniem art. 10, art. 11 i art. 24a, jest nadwyżka sumy przychodów nad kosztami ich uzyskania, osiągnięta w roku podatkowym; jeżeli koszty uzyskania przychodów przekraczają sumę przychodów, różnica jest stratą.

W myśl art. 17 ust. 1 pkt 4 u.p.d.o.p., wolne pod podatku są dochody podatników, z zastrzeżeniem ust. 1c, których celem statutowym jest działalność naukowa, naukowo-techniczna, oświatowa, w tym również polegająca na kształceniu studentów, kulturalna, w zakresie kultury fizycznej i sportu, ochrony środowiska, wspierania inicjatyw społecznych oraz na rzecz budowy dróg i sieci telekomunikacyjnej na wsi oraz zaopatrzeniu wsi w wodę, dobroczynności, ochrony zdrowia i pomocy społecznej, rehabilitacji zawodowej i społecznej inwalidów, kultu religijnego.

Zgodnie z art. 17 ust. 1c u.p.d.o.p., przepis ust. 1 pkt 4 nie ma zastosowania w:

1.

przedsiębiorstwach państwowych, spółdzielniach i spółkach,

2.

przedsiębiorstwach komunalnych mających osobowość prawną, dla których funkcję organu założycielskiego pełnią jednostki samorządu terytorialnego lub ich jednostki pomocnicze utworzone na podstawie odrębnych przepisów,

3.

samorządowych zakładach budżetowych oraz jednostkach organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, będących podatnikami podatku dochodowego od osób prawnych - jeżeli przedmiotem ich działalności jest zaspokajanie potrzeb publicznych pośrednio związanych z ochroną środowiska w zakresie: wodociągów i kanalizacji, ścieków komunalnych, wysypisk i utylizacji odpadów komunalnych oraz transportu zbiorowego.

Ze zwolnienia nie mogą więc korzystać, bez względu na cele ich działalności, podatnicy wymienieni art. 17 ust. 1c u.p.d.o.p. Wśród wyżej wymienionych podmiotów brak jest kół łowieckich, w związku z powyższym ustawodawca nie wyłączył ich podmiotowo z możliwości skorzystania ze zwolnienia na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 4 u.p.d.o.p.

Podkreślenia wymaga, że zwolnienie przewidziane w ww. art. 17 ust. 1 pkt 4 dotyczy tylko tej części uzyskanych dochodów, która jest przeznaczona na cele wymienione w tym przepisie.

Z kolei na podstawie art. 17 ust. 1b u.p.d.o.p., zwolnienie, o którym mowa w ust. 1, dotyczące podatników przeznaczających dochody na cele statutowe lub inne cele określone w tym przepisie, ma zastosowanie, jeżeli dochód jest przeznaczony i - bez względu na termin - wydatkowany na cele określone w tym przepisie, w tym także na nabycie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych służących bezpośrednio realizacji tych celów oraz na opłacenie podatków niestanowiących kosztu uzyskania przychodów.

Ponadto, stosownie do art. 17 ust. 1a u.p.d.o.p., zwolnienie, o którym mowa w ust. 1, dotyczące podatników przeznaczających dochody na cele statutowe lub inne cele określone w tym przepisie, nie dotyczy:

1.

dochodów uzyskanych z działalności polegającej na wytwarzaniu wyrobów przemysłu elektronicznego, paliwowego, tytoniowego, spirytusowego, winiarskiego, piwowarskiego, a także pozostałych wyrobów alkoholowych o zawartości alkoholu poniżej 1,5% oraz wyrobów z metali szlachetnych albo z udziałem tych metali lub dochodów uzyskanych z handlu tymi wyrobami; zwolnieniem objęte są jednak dochody jednostek badawczo-rozwojowych, w rozumieniu odrębnych przepisów, uzyskane z działalności polegającej na wytwarzaniu wyrobów przemysłu elektronicznego,1a. dochodów uzyskanych z działalności polegającej na oddaniu środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych do odpłatnego używania na warunkach określonych w art. 17a-17k,

2.

dochodów, bez względu na czas ich osiągnięcia, wydatkowanych na inne cele niż wymienione w tych przepisach.

Zatem, omawiane zwolnienie jest zwolnieniem warunkowym. W celu skorzystania z tego zwolnienia, konieczne jest łączne spełnienie następujących przesłanek:

1.

podatnik korzystający ze zwolnienia musi prowadzić działalność statutową (niekoniecznie wyłącznie) określoną w art. 17 ust. 1 pkt 4 u.p.d.o.p.;

2.

dochody muszą być przeznaczone na cele działalności statutowej wymienione w tym przepisie;

3.

dochody muszą być - bez względu na termin - wydatkowane na te cele, w tym m.in. na nabycie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych służących bezpośrednio realizacji tych celów oraz na opłacenie podatków niestanowiących kosztu uzyskania przychodu.

Z przedstawionego opisu stanu faktycznego wynika, że Wnioskodawca uzyskuje przychody ze sprzedaży tusz firmom zewnętrznym oraz odbiorcom indywidualnym (myśliwym), organizacji polowań komercyjnych, składek członkowskich, wpisowego, odszkodowań ze szkód łowieckich w płodach rolnych wypłaconych przez firmę ubezpieczeniową oraz przychody finansowe z tytułu odsetek od środków na lokatach. Koło łowieckie ponosi koszty w związku z wyżej wymienionym przychodami. Uzyskany dochód z tej działalności w całości przeznacza na działalność statutową związaną z ochroną środowiska.

Biorąc pod uwagę powyższe stwierdzić należy, że dochód, w postaci nadwyżki przychodów nad kosztami ich uzyskania w myśl art. 17 ust. 1 pkt 4 u.p.d.o.p., może zostać zwolniony z podatku dochodowego od osób prawnych, o ile przeznaczony i wydatkowany zostanie na cele związane z prowadzoną działalnością statutową.

W świetle powyższych przepisów stwierdzić należy, że dochód Wnioskodawcy przeznaczony na cele statutowe związane z ochroną środowiska może korzystać ze zwolnienia z podatku dochodowego od osób prawnych na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 4 u.p.d.o.p.

W związku z powyższym, stanowisko Wnioskodawcy należy uznać za prawidłowe.

Zgodnie z art. 14na Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

1.

z zastosowaniem art. 119a;

2.

w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, gdy rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swoją aktualność.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu, ul. Kośnego 70, 45-372 Opole w dwóch egzemplarzach (art. 47 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2016 r. poz. 718, z późn. zm.) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl